Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Dakaradi Durgasahasranamastotram Lyrics in English:

॥ dakaradi durgasahasranamastotram ॥
॥ srih ॥

॥ sri durgayai namah ॥

॥ sri durga sahasranama stotram ॥

। atha dakaradidurgasahasranamastotram ।

sri devyuvaca
mama namasahasrañca sivapurvavinirmitam ।
tatpathyatam vidhanena tatha sarvam bhavisyati ॥

ityuktva parvati devi sravayamasa taccatan ।
tadeva namasahasram dakaradi varanane ॥

rogadaridryadaurbhagyasokaduhkhavinasakam ।
sarvasam pujitam nama sridurga devata mata ॥

nijabijam bhavetbijam mantram kilakamucyate ।
sarvasapurane devi viniyogah prakirtitah ॥

atha viniyogah ।
asya sridakaradidurgasahasranamastotrasya srisivah saksatkarta rsih ।
anustup chandah । sridurga devata । du~ bijam । du~ kilakam ।
duhkhadaridryadaurbhagyarogasokanivrttipurvakam ।
sridurgadeviprityartham ca pathe havane ca namaparayane ca viniyogah ।
॥ dhyanam ॥

du~ durga durgatihara durgacalanivasini ।
durgamarganusañcara durgamarganivasini ॥ 1 ॥

durgamargapravista ca durgamargapravesini ।
durgamargakrtavasa durgamargajayapriya ॥ 2 ॥

durgamargagrhitarca durgamargasthitatmika ।
durgamargastutipara durgamargasmrtih para ॥ 3 ॥

durgamargasaddasthali durgamargaratipriya ।
durgamargasthalasthana durgamargavilasini ॥ 4 ॥

durgamargatyaktavastra durgamargapravartini ।
durgasuranihantri ca durga dustanisudini ॥ 5 ॥

durgasuraharaduti durgasuravinasini ।
durgasuravadhonmatta durgasuravadhotsuka ॥ 6 ॥

durgasuravadhotsaha durgasuravadhodyata ।
durgasuravadhaprepsurdurgasuramakhantakrt ॥ 7 ॥

durgasuradhvamsatosa durgadanavadarini ।
durgavidravanakari durgavidravani sada ॥ 8 ॥

durgaviksobhanakari durgasirsanikrntani ।
durgavidhvamsanakari durgadaityanikrntani ॥ 9 ॥

durgadaityapranahara durgadaityantakarini ।
durgadaityaharatrata durgadaityasrgunmada ॥ 10 ॥

durgadaityasanakari durgacarmambaravrta ।
durgayuddhotsavakari durgayuddhavisarada ॥ 11 ॥

durgayuddhasavarata durgayuddhavimardini ।
durgayuddhahasyarata durgayuddhattahasini ॥ 12 ॥

durgayuddhamahamatta durgayuddhanusarini ।
durgayuddhotsavotsaha durgadesanisevini ॥ 13 ॥

durgadesavasarata durgadesavilasini ।
durgadesarcanarata durgadesajanapriya ॥ 14 ॥

durgamasthanasamsthana durgamadhyanusadhana ।
durgama durgamdhyana durgamatmasvarupini ॥ 15 ॥

durgamagamasandhana durgamagamasamstuta ।
durgamagamadurjñeya durgamasrutisammata ॥ 16 ॥

durgamasrutimanya ca durgamasrutipujita ।
durgamasrutisuprita durgamasrutiharsada ॥ 17 ॥

durgamasrutisamsthana durgamasrutimanita ।
durgamacarasantusta durgamacaratosita ॥ 18 ॥

durgamacaranirvrtta durgamacarapujita ।
durgamacarakalita durgamasthanadayini ॥ 19 ॥

durgamapremanirata durgamadravinaprada ।
durgamambujamadhyastha durgamambujavasini ॥ 20 ॥

durganadimargagatirdurganadipracarini ।
durganadipadmarata durganadyambujasthita ॥ 21 ॥

durganadigatayata durganadikrtaspada ।
durganadiratarata durganadisasamstuta ॥ 22 ॥

durganadisvararata durganadisacumbita ।
durganadisakrodastha durganadyatthitotsuka ॥ 23 ॥

durganadyarohana ca durganadinisevita ।
daristhana daristhanavasini danujantakrt ॥ 24 ॥

darikrtatapasya ca darikrtahararcana ।
darijapitadista ca darikrtaratikriya ॥ 25 ॥

darikrtahararha ca darikriditaputrika ।
darisandarsanarata darriropitavrscika ॥ 26 ॥

dariguptikautukadhya daribhramanatatpara ।
danujantakari dina danusantanadarini ॥ 27 ॥

danujadhvamsini duna danujendravinasini ।
danadhvamsini devi danavanam bhayaṅkari ॥ 28 ॥

danavi danavaradhya danavendravaraprada ।
danavendranihantri ca danavadvesini sati ॥ 29 ॥

danavaripremarata danavariprapujita ।
danavarikrtarca ca danavarivibhutida ॥ 30 ॥

danavarimahananda danavariratipriya ।
danavaridanarata danavarikrtaspada ॥ 31 ॥

danavaristutirata danavarismrtipriya ।
danavaryahararata danavariprabodhini ॥ 32 ॥

danavaridhrtaprema duhkhasokavimocini ।
duhkhahantri duhkhadatri duhkhanirmulakarini ॥ 33 ॥

duhkhanirmulanakari duhkhadaryarinasini ।
duhkhahara duhkhanasa duhkhagrama durasada ॥ 34 ॥

duhkhahina duhkhadhara dravinacaradayini ।
dravinotsargasantusta dravinatyagatosika ॥ 35 ॥

dravinasparsasantusta dravinasparsamanada ।
dravinasparsaharsadhya dravinasparsatustida ॥ 36 ॥

dravinasparsanakari dravinasparsanatura ।
dravinasparsanotsaha dravinasparsasadhika ॥ 37 ॥

dravinasparsanamata dravinasparsaputrika ।
dravinasparsaraksini dravinastomadayini ॥ 38 ॥

dravinakarsanakari dravinaughavisarjani ।
dravinacaladanadhya dravinacalavasini ॥ 39 ॥

dinamata dinabandhurdinavighnavinasini ।
dinasevya dinasiddha dinasadhya digambari ॥ 40 ॥

dinagehakrtananda dinagehavilasini ।
dinabhavapremarata dinabhavavinodini ॥ 41 ॥

dinamanavacetahstha dinamanavaharsada ।
dinadainyanighatecchurdinadravinadayini ॥ 42 ॥

dinasadhanasantusta dinadarsanadayini ।
dinaputradidatri ca dinasampadvidhayini ॥ 43 ॥

dattatreyadhyanarata dattatreyaprapujita ।
dattatreyarsisamsiddha dattatreyavibhavita ॥ 44 ॥

dattatreyakrtarha ca dattatreyaprasadhita ।
dattatreyaharsadatri dattatreyasukhaprada ॥ 45 ॥

dattatreyastuta caiva dattatreyanuta sada ।
dattatreyapremarata dattatreyanumanita ॥ 46 ॥

dattatreyasamudgita dattatreyakutumbini ।
dattatreyapranatulya dattatreyasaririni ॥ 47 ॥

dattatreyakrtananda dattatreyamsasambhava ।
dattatreyavibhutistha dattatreyanusarini ॥ 48 ॥

dattatreyagitirata dattatreyadhanaprada ।
dattatreyaduhkhahara dattatreyavaraprada ॥ 49 ॥

dattatreyajñanadatri dattatreyabhayapaha ।
devakanya devamanya devaduhkhavinasini ॥ 50 ॥

devasiddha devapujya devejya devavandita ।
devamanya devadhanya devavighnavinasini ॥ 51 ॥

devaramya devarata devakautukatatpara ।
devakrida devavrida devavairivinasini ॥ 52 ॥

devakama devarama devadvistavinasini ।
devadevapriya devi devadanavavandita ॥ 53 ॥

devadevaratamamda devadevavarotsuka ।
devadevapremarata devadevapriyamvada ॥ 54 ॥

devadevapranatulya devadevanitambini ।
devadevahrtamana devadevasukhavaha ॥ 55 ॥

devadevakrodarata devadevasukhaprada ।
devadevamahananda devadevapracumbita ॥ 56 ॥

devadevopabhukta ca devadevanusevita ।
devadevagataprana devadevagatatmika ॥ 57 ॥

devadevaharsadatri devadevasukhaprada ।
devadevamahananda devadevavilasini ॥ 58 ॥

devadevadharmapatni devadevamanogata ।
devadevavadhurdevi devadevarcanapriya ॥ 59 ॥

devadevaṅkanilaya devadevaṅgasayini ।
devadevaṅgasukhini devadevaṅgavasini ॥ 60 ॥

devadevaṅgabhusa ca devadevaṅgabhusana ।
devadevapriyakari devadevapriyantakrt ॥ 61 ॥

devadevapriyaprana devadevapriyatmika ।
devadevarcakaprana devadevarcakapriya ॥ 62 ॥

devadevarcakotsaha devadevarcakasraya ।
devadevarcakavighna devadevaprasurapi ॥ 63 ॥

devadevasya janani devadevavidhayini ।
devadevasya ramani devadevahrdasraya ॥ 64 ॥

devadevestadevi ca devatapasapatini ।
devatabhavasantusta devatabhavatosita ॥ 65 ॥

devatabhavavarada devatabhavasiddhida ।
devatabhavasamsiddha devatabhavasambhava ॥ 66 ॥

devatabhavasukhini devatabhavavandita ।
devatabhavasuprita devatabhavaharsada ॥ 67 ॥

devatavighnahantri ca devatadvistanasini ।
devatapujitapada devataprematosita ॥ 68 ॥

devatagaranilaya devatasaukhyadayini ।
devatanijabhava ca devatahrtamanasa ॥ 69 ॥

devatakrtapadarca devatahrtabhaktika ।
devatagarvamadhyastha devatadevatatanuh ॥ 70 ॥

dum durgayai namo namni dumphanmantrasvarupini ।
dum namo mantrarupa ca dum namo murtikatmika ॥ 71 ॥

duradarsipriya dusta dustabhutanisevita ।
duradarsipremarata duradarsipriyamvada ॥ 72 ॥

duradarsisiddhidatri duradarsipratosita ।
duradarsikanthasamstha duradarsipraharsita ॥ 73 ॥

duradarsigrhitarca duradarsipratarsita ।
duradarsipranatulya duradarsisukhaprada ॥ 74 ॥

duradarsibhrantihara duradarsihrdaspada ।
duradarsyarividbhava dirghadarsipramodini ॥ 75 ॥

dirghadarsipranatulya duradarsivaraprada ।
dirghadarsiharsadatri dirghadarsipraharsita ॥ 76 ॥

dirghadarsimahananda dirghadarsigrhalaya ।
dirghadarsigrhitarca dirghadarsihrtarhana ॥ 77 ॥

daya danavati datri dayalurdinavatsala ।
dayardra ca dayasila dayadhya ca dayatmika ॥ 78 ॥

daya danavati datri dayalurdinavatsala ।
dayardra ca dayasila dayadhya ca dayatmika ॥ 79 ॥

dayambudhirdayasara dayasagaraparaga ।
dayasindhurdayabhara dayavatkarunakari ॥ 80 ॥

dayavadvatsala devi dayadanarata sada ।
dayavadbhaktisukhini dayavatparitosita ॥ 81 ॥

dayavatsnehanirata dayavatpratipadika ।
dayavatpranakartri ca dayavanmuktidayini ॥ 82 ॥

dayavadbhavasantusta dayavatparitosita ।
dayavattaranapara dayavatsiddhidayini ॥ 83 ॥

dayavatputravadbhava dayavatputrarupini ।
dayavaddehanilaya dayabandhurdayasraya ॥ 84 ॥

dayaluvatsalyakari dayalusiddhidayini ।
dayalusaranasakta dayalurdehamandira ॥ 85 ॥

dayalubhaktibhavastha dayalupranarupini ।
dayalusukhada dambha dayalupremavarsini ॥ 86 ॥

dayaluvasaga dirgha dirghaṅgi dirghalocana ।
dirghanetra dirghacaksurdirghabahulatatmika ॥ 87 ॥

dirghakesi dirghamukhi dirghaghona ca daruna ।
darunasurahantri ca darunasuradarini ॥ 88 ॥

darunahavakartri ca darunahavaharsita ।
darunahavahomadhya darunacalanasini ॥ 89 ॥

darunacaranirata darunotsavaharsita ।
darunodyatarupa ca darunarinivarini ॥ 90 ॥

daruneksanasamyukta doscatuskavirajita ।
dasadoska dasabhuja dasabahuvirajita ॥ 91 ॥

dasastradharini devi dasadikkhyatavikrama ।
dasaratharcitapada dasarathipriya sada ॥ 92 ॥

dasarathiprematusta dasarathiratipriya ।
dasarathipriyakari dasarathipriyamvada ॥ 93 ॥

dasarathistasandatri dasarathistadevata ।
dasarathidvesinasa dasarathyanukulyada ॥ 94 ॥

dasarathipriyatama dasarathiprapujita ।
dasananarisampujya dasananaridevata ॥ 95 ॥

dasananaripramada dasananarijanmabhuh ।
dasananariratida dasananarisevita ॥ 96 ॥

dasananarisukhada dasananarivairihrt ।
dasananaristadevi dasagrivarivandita ॥ 97 ॥

dasagrivarijanani dasagrivaribhavini ।
dasagrivarisahita dasagrivasabhajita ॥ 98 ॥

dasagrivariramani dasagrivavadhurapi ।
dasagrivanasakartri dasagrivavaraprada ॥ 99 ॥

dasagrivapurasya ca dasagrivavadhotsuka ।
dasagrivapritidatri dasagrivavinasini ॥ 100 ॥

dasagrivahavakari dasagrivanapayini ।
dasagrivapriya vandya dasagrivahrta tatha ॥ 101 ॥

dasagrivahitakari dasagrivesvarapriya ।
dasagrivesvaraprana dasagrivavaraprada ॥ 102 ॥

dasagrivesvararata dasavarsiyakanyaka ।
dasavarsiyabala ca dasavarsiyavasini ॥ 103 ॥

dasapapahara damya dasahastavibhusita ।
dasasastralasaddoska dasadikpalavandita ॥ 104 ॥

dasavatararupa ca dasavatararupini ।
dasavidyabhinnadevi dasapranasvarupini ॥ 105 ॥

dasavidyasvarupa ca dasavidyamayi tatha ।
drksvarupa drkpradatri drgrapa drkprakasini ॥ 106 ॥

digantara digantastha digambaravilasini ।
digambarasamajastha digambaraprapujita ॥ 107 ॥

digambarasahacari digambarakrtaspada ।
digambarahrtacitta digambarakathapriya ॥ 108 ॥

digambaragunarata digambarasvarupini ।
digambarasirodharya digambarahrtasraya ॥ 109 ॥

digambarapremarata digambararatatura ।
digambarisvarupa ca digambariganarcita ॥ 110 ॥

digambariganaprana digambariganapriya ।
digambariganaradhya digambaraganesvara ॥ 111 ॥

digambaraganasparsa madirapanavihvala ।
digambarikotivrta digambariganavrta ॥ 112 ॥

duranta duskrtihara durdhyeya duratikrama ।
durantadanavadvesti durantadanujantakrt ॥ 113 ॥

durantapapahantri ca dasranistarakarini ।
dasramanasasamsthana dasrajñanavivardhini ॥ 114 ॥

dasrasambhogajanani dasrasambhogadayini ।
dasrasambhogabhavana dasravidyavidhayini ॥ 115 ॥

dasrodvegahara dasrajanani dasrasundari ।
dasrabhaktividhajñana dasradvistavinasini ॥ 116 ॥

dasrapakaradamani dasrasiddhividhayini ।
dasratararadhika ca dasramatrprapujita ॥ 117 ॥

dasradainyahara caiva dasratatanisevita ।
dasrapitrsayajyotirdasrakausaladayini ॥ 118 ॥

dasasirsarisahita dasasirsarikamini ।
dasasirsapuri devi dasasirsasabhajita ॥ 119 ॥

dasasirsarisuprita dasasirsavadhupriya ।
dasasirsasiraschetri dasasirsanitambini ॥ 120 ॥

dasasirsaharaprana dasasirsaharatmika ।
dasasirsahararadhya dasasirsarivandita ॥ 121 ॥

dasasirsarisukhada dasasirsakapalini ।
dasasirsajñanadatri dasasirsaridehini ॥ 122 ॥

dasasirsavadhopattasriramacandrarupata ।
dasasirsarastradevi dasasirsarisarini ॥ 123 ॥

dasasirsabhratrtusta dasasirsavadhupriya ।
dasasirsavadhuprana dasasirsavadhurata ॥ 124 ॥

daityagururata sadhvi daityaguruprapujita ।
daityagurupadesti ca daityagurunisevita ॥ 125 ॥

daityagurumataprana daityagurttapanasini ।
durantaduhkhasamani durantadamani tami ॥ 126 ॥

durantasokasamani durantaroganasini ।
durantavairidamani durantadaityanasini ॥ 127 ॥

durantakalusaghni ca duskrtistomanasini ।
durasaya duradhara durjaya dustakamini ॥ 128 ॥

darsaniya ca drsya ca’drsya ca drstigocara ।
dutiyagapriya duti dutiyagakarapriya ॥ 129 ॥

dutiyagakarananda dutiyagasukhaprada ।
dutiyagakarayata dutiyagapramodini ॥ 130 ॥

durvasahpujita caiva durvasomunibhavita ।
durvaso’rcitapada ca durvasomaunabhavita ॥ 131 ॥

durvasomunivandya ca durvasomunidevata ।
durvasomunimata ca durvasomunisiddhija ॥ 132 ॥

durvasomunibhavastha durvasomunisevita ।
durvasomunicittastha durvasomunimandita ॥ 133 ॥

durvasomunisañcara durvasohrdayaṅgama ।
durvasohrdayaradhya durvasohrtsarojaga ॥ 134 ॥

durvasastapasaradhya durvasastapasasraya ।
durvasastapasarata durvasastapasesvari ॥ 135 ॥

durvasomunikanya ca durvaso’dbhutasiddhida ।
dararatri darahara darayukta darapaha ॥ 136 ॥

daraghni darahantri ca darayukta darasraya ।
darasmera darapaṅgi dayadatri dayasraya ।
dasrapujya dasramata dasradevi daronmada ॥ 137 ॥

dasrasiddha dasrasamstha dasratapavimocini ।
dasraksobhahara nitya dasralokagatatmika ॥ 138 ॥

daityagurvaṅganavandyam daityagurvaṅganapriya ।
daityagurvaṅganasiddha daityagurvaṅganotsuka ॥ 139 ॥

daityagurupriyatama devagurunisevita ।
devaguruprasurupa devagurukrtarhana ॥ 140 ॥

devagurupremayuta devagurvanumanita ।
devaguruprabhavajña devagurusukhaprada ॥ 141 ॥

devagurujñanadatri devagurupramodini ।
daityastriganasampujya daityastriganapujita ॥ 142 ॥

daityastriganarupa ca daityastricittaharini ।
daityastriganapujya ca daityastriganavandita ॥ 143 ॥

daityastriganacittastha devastriganabhusita ।
devastriganasamsiddha devastriganatosita ॥ 144 ॥

devastriganahastasthacarucamaravijita ।
devastriganahastasthacarugandhavilepita ॥ 145 ॥

devaṅganadhrtadarsadrstyarthamukhacandrama ।
devaṅganotsrstanagavallidalakrtotsuka ॥ 146 ॥

devastriganahastasthadipamalavilokana ।
devastriganahastasthadhupaghranavinodini ॥ 147 ॥

devanarikaragatavasakasavapayini ।
devanarikaṅkatikakrtakesanimarjana ॥ 148 ॥

devanarisevyagatra devanarikrtotsuka ।
devanariviracitapuspamalavirajita ॥ 149 ॥

devanarivicitraṅgi devastridattabhojana ।
devastriganagita ca devastrigitasotsuka ॥ 150 ॥

devastrinrtyasukhini devastrinrtyadarsini ।
devastriyojitalasadratnapadapadambuja ॥ 151 ॥

devastriganavistirnacarutalpanisedusi ।
devanaricarukarakalitaṅghryadidehika ॥ 152 ॥

devanarikaravyagratalavrndamarutsuka ।
devanarivenuvinanadasotkandamanasa ॥ 153 ॥

devakotistutinuta devakotikrtarhana ।
devakotigitaguna devakotikrtastutih ॥ 154 ॥

dantadastyodvegaphala devakolahalakula ।
dvesaragaparityakta dvesaragavivarjita ॥ 155 ॥

damapujya damabhusa damodaravilasini ।
damodarapremarata damodarabhaginyapi ॥ 156 ॥

damodaraprasurdamodarapatnipativrata ।
damodara’bhinnadeha damodararatipriya ॥ 157 ॥

damodarabhinnatanurdamodarakrtaspada ।
damodarakrtaprana damodaragatatmika ॥ 158 ॥

damodarakautukadhya damodarakalakala ।
damodaraliṅgitaṅgi damodarakutuhala ॥ 159 ॥

damodarakrtahlada damodarasucumbita ।
damodarasutakrsta damodarasukhaprada ॥ 160 ॥

damodarasahadhya ca damodarasahayini ।
damodaragunajña ca damodaravaraprada ॥ 161 ॥

damodaranukula ca damodaranitambini ।
damodarabalakridakusala darsanapriya ॥ 162 ॥

damodarajalakridatyaktasvajanasauhrda ।
damodaralasadrasakelikautukini tatha ॥ 163 ॥

damodarabhratrka ca damodaraparayana ।
damodaradhara damodaravairavinasini ॥ 164 ॥

damodaropajaya ca damodaranimantrita ।
damodaraparabhuta damodaraparajita ॥ 165 ॥

damodarasamakranta damodarahatasubha ।
damodarotsavarata damodarotsavavaha ॥ 166 ॥

damodarastanyadatri damodaragavesita ।
damayantisiddhidatri damayantiprasadhita ॥ 167 ॥

damayantistadevi ca damayantisvarupini ।
damayantikrtarca ca damanarsivibhavita ॥ 168 ॥

damanarsipranatulya damanarsisvarupini ।
damanarsisvarupa ca dambhapuritavigraha ॥ 169 ॥

dambhahantri dambhadhatri dambhalokavimohini ।
dambhasila dambhahara dambhavatparimardini ॥ 170 ॥

dambharupa dambhakari dambhasantanadarini ।
dattamoksa dattadhana dattarogya ca dambhika ॥ 171 ॥

dattaputra dattadara dattahara ca darika ।
dattabhauga dattasoka dattahastyadivahana ॥ 172 ॥

dattamatirdattabharya dattasastravabodhika ।
dattapana dattadana dattadaridryanasini ॥ 173 ॥

dattasodhavanivasa dattasvarga ca dasada ।
dasyatusta dasyahara dasadasisataprabha ॥ 174 ॥

dararupa daravasa daravasihrdaspada ।
daravasijanaradhya daravasijanapriya ॥ 175 ॥

daravasivinirnita daravasisamarcita ।
daravasyahrtaprana daravasyarinasini ॥ 176 ॥

daravasivighnahara daravasivimuktida ।
daragnirupini dara darakaryarinasini ॥ 177 ॥

dampati dampatista ca dampatipranarupika ।
dampatisnehanirata dampatyasadhanapriya ॥ 178 ॥

dampatyasukhasena ca dampatyasukhadayini ।
dampatyacaranirata dampatyamodamodita ॥ 179 ॥

dampatyamodasukhini dampatyahladakarini ।
dampatistapadapadma dampatyapremarupini ॥ 180 ॥

dampatyabhogabhavana dadimiphalabhojini ।
dadimiphalasantusta dadimiphalamanasa ॥ 181 ॥

dadimivrhyasamsthana dadimivrksavasini ।
dadimivrksarupa ca dadimivanavasini ॥ 182 ॥

dadimiphalasamyorupayodharasamanvita ।
daksina daksinarupa daksinarupadharini ॥ 183 ॥

daksakanya daksaputri daksamata ca daksasuh ।
daksagotra daksasuta daksayajñavinasini ॥ 184 ॥

daksayajñanasakartri daksayajñantakarini ।
daksaprasutirdaksejya daksavamsaikapavani ॥ 185 ॥

daksatmaja daksasunurdaksaja daksajatika ।
daksajanma daksajanurdaksadehasamudbhava ॥ 186 ॥

daksajanirdaksayagadhvamsini daksakanyaka ।
daksinacaranirata daksinacaratustida ॥ 187 ॥

daksinacarasamsiddha daksinacarabhavita ।
daksinacarasukhini daksinacarasadhita ॥ 188 ॥

daksinacaramoksaptirdaksinacaravandita ।
daksinacarasarana daksinacaraharsita ॥ 189 ॥

dvarapalapriya dvaravasini dvarasamsthita ।
dvararupa dvarasamstha dvaradesanivasini ॥ 190 ॥

dvarakari dvaradhatri dosamatravivarjita ।
dosakara dosahara dosarasivinasini ॥ 191 ॥

dosakaravibhusadhya dosakarakapalini ।
dosakarasahasrabha dosakarasamanana ॥ 192 ॥

dosakaramukhi divya dosakarakaragraja ।
dosakarasamajyotirdosakarasusitala ॥ 193 ॥

dosakarasreni dosasadrsapaṅgaviksana ।
dosakarestadevi ca dosakaranisevita ॥ 194 ॥

dosakarapranarupa dosakaramaricika ।
dosakarollasadbhala dosakarasuharsini ॥ 195 ॥

dosakarasirobhusa dosakaravadhupriya ।
dosakaravadhuprana dosakaravadhumata ॥ 196 ॥

dosakaravadhuprita dosakaravadhurapi ।
dosapujya tatha dosapujita dosaharini ॥ 197 ॥

dosajapamahananda dosajapaparayana ।
dosapurascararata dosapujakaputrini ॥ 198 ॥

dosapujakavatsalyakarini jagadambika ।
dosapujakavairaghni dosapujakavighnahrt ॥ 199 ॥

dosapujakasantusta dosapujakamuktida ।
damaprasunasampujya damapuspapriya sada ॥ 200 ॥

duryodhanaprapujya ca duhsasanasamarcita ।
dandapanipriyadandapanimata dayanidhih ॥ 201 ॥

dandapanisamaradhya dandapaniprapujita ।
dandapanigrhasakta dandapanipriyamvada ॥ 202 ॥

dandapanipriyatama dandapanimanohara ।
dandapanihrtaprana dandapanisusiddhida ॥ 203 ॥

dandapaniparamrsta dandapanipraharsita ।
dandapanivighnahara dandapanisirodhrta ॥ 204 ॥

dandapanipraptacarca dandapanyunmukhi sada ।
dandapanipraptapada dandapanivaronmukhi ॥ 205 ॥

dandahasta dandapanirdandabahurdarantakrt ।
dandadoska dandakara dandacittakrtaspada ॥ 206 ॥

dandividya dandimata dandikhandakanasini ।
dandipriya dandipujya dandisantosadayini ॥ 207 ॥

dasyupuja dasyurata dasyudravinadayini ।
dasyuvargakrtarha ca dasyuvargavinasini ॥ 208 ॥

dasyunirnasini dasyukulanirnasini tatha ।
dasyupriyakari dasyunrtyadarsanatatpara ॥ 209 ॥

dustadandakari dustavargavidravini tatha ।
dustavarganigraharha dusakaprananasini ॥ 210 ॥

dusakottapajanani dusakaristakarini ।
dusakadvesanakari dahika dahanatmika ॥ 211 ॥

darukarinihantri ca darukesvarapujita ।
darukesvaramata ca darukesvaravandita ॥ 212 ॥

darbhahasta darbhayuta darbhakarmavivarjita ।
darbhamayi darbhatanur darbhasarvasvarupini ॥ 213 ॥

darbhakarmacarurata darbhahastakrtarhana ।
darbhanukula dambharya darvipatranudamini ॥ 214 ॥

damaghosaprapujya ca damaghosavaraprada ।
damaghosasamaradhya davagnirupini tatha ॥ 215 ॥

davagnirupa davagninirnasitamahabala ।
dantadamstrasurakala dantacarcitahastika ॥ 216 ॥

dantadamstrasyandana ca dantanirnasitasura ।
dadhipujya dadhiprita dadhicivaradayini ॥ 217 ॥

dadhicistadevata ca dadhicimoksadayini ।
dadhicidainyahantri ca dadhicidaradarini ॥ 218 ॥

dadhicibhaktisukhini dadhicimunisevita ।
dadhicijñanadatri ca dadhicigunadayini ॥ 219 ॥

dadhicikulasambhusa dadhicibhuktimuktida ।
dadhicikuladevi ca dadhicikuladevata ॥ 220 ॥

dadhicikulagamya ca dadhicikulapujita ।
dadhicisukhadatri ca dadhicidainyaharini ॥ 221 ॥

dadhiciduhkhahantri ca dadhicikulasundari ।
dadhicikulasambuta dadhicikulapalini ॥ 222 ॥

dadhicidanagamya ca dadhicidanamanini ।
dadhicidanasantusta dadhicidanadevata ॥ 223 ॥

dadhicijayasamprita dadhicijapamanasa ।
dadhicijapapujadhya dadhicijapamalinka ॥ 224 ॥

dadhicijapasantusta dadhicijapatosini ।
dadhicitapasaradhya dadhicisubhadayini ॥ 225 ॥

durva durvadalasyama durvadalasamadyutih ।
namnam sahasram durgaya dadinamiti kirtitam ॥ 226 ॥

yah pathet sadhakadhisah sarvasiddhirlabhettu sah ।
pratarmadhyahnakale ca sandhyayam niyatah sucih ॥ 227 ॥

tatha’rdharatrasamaye sa mahesa ivaparah ।
saktiyukto maharatrau mahavirah prapujayet ॥ 228 ॥

mahadevim makaradyaih pañcabhirdravyasattamaih ।
yah sampathet stutimimam sa ca siddhisvarupadhrk ॥ 229 ॥

devalaye smasane ca gaṅgatire nije grhe ।
varaṅganagrhe caiva sriguroh sannidhavapi ॥ 230 ॥

parvate prantare ghore stotrametat sada pathet ।
durganamasahasram hi durgam pasyati caksusa ॥ 231 ॥

satavartanametasya purascaranamucyate ।
stutisaro nigaditah kim bhuyah srotumicchasi ॥ 232 ॥

॥ iti kularnavatantroktam dakaradidurgasahasranamastotram samaptam ॥

Encoded by Kirk Wortman kirkwort@hotmail.com
Proofread by Kirk Wortman and Ravin Bhalekar
Independently encoded by Adwaith Menon adwaithmenon at gmail.com

Also Read 1000 Names of Dakaradi Durga:

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top