Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Dakaradi Durgasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ದಕಾರಾದಿ ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

। ಅಥ ದಕಾರಾದಿದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ
ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಂಚ ಶಿವಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ ।
ತತ್ಪಠ್ಯತಾಮ್ ವಿಧಾನೇನ ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಶ್ಯತಿ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚತಾನ್ ।
ತದೇವ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ದಕಾರಾದಿ ವರಾನನೇ ॥

ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶೋಕದುಃಖವಿನಾಶಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾಸಾಮ್ ಪೂಜಿತಮ್ ನಾಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ಮತಾ ॥

ನಿಜಬೀಜಮ್ ಭವೇತ್ಬೀಜಮ್ ಮನ್ತ್ರಂ ಕೀಲಕಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಣೇ ದೇವೀ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥

ಅಥ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದಕಾರಾದಿದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಃ ಸಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತಾ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ । ದುँ ಬೀಜಂ । ದುँ ಕೀಲಕಂ ।
ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೌರ್ಭಾಗ್ಯರೋಗಶೋಕನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಪಾಠೇ ಹವನೇ ಚ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ದುँ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹರಾ ದುರ್ಗಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಾನುಸಂಚಾರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 1 ॥

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವೇಶಿನೀ ।
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಕೃತಾವಾಸಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಜಯಪ್ರಿಯಾ ॥ 2 ॥

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ತುತಿಪರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಮೃತಿಃ ಪರಾ ॥ 3 ॥

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸದ್ದಸ್ಥಾಲೀ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಲಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 4 ॥

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗತ್ಯಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ದುರ್ಗಾಸುರನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದುರ್ಗಾ ದುಷ್ಟನಿಷೂದಿನೀ ॥ 5 ॥

ದುರ್ಗಾಸುರಹರಾದೂತೀ ದುರ್ಗಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ।
ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋನ್ಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋತ್ಸುಕಾ ॥ 6 ॥

ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋದ್ಯತಾ ।
ದುರ್ಗಾಸುರವಧಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ದುರ್ಗಾಸುರಮಖಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 7 ॥

ದುರ್ಗಾಸುರಧ್ವಂಸತೋಷಾ ದುರ್ಗದಾನವದಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣಕರೀ ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣೀ ಸದಾ ॥ 8 ॥

ದುರ್ಗವಿಕ್ಷೋಭಣಕರೀ ದುರ್ಗಶೀರ್ಷನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ದುರ್ಗವಿಧ್ವಂಸನಕರೀ ದುರ್ಗದೈತ್ಯನಿಕೃನ್ತನೀ ॥ 9 ॥

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಗದೈತ್ಯಹರತ್ರಾತಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಸೃಗುನ್ಮದಾ ॥ 10 ॥

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಶನಕರೀ ದುರ್ಗಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾ ।
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೋತ್ಸವಕರೀ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾ ॥ 11 ॥

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಸವರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ದುರ್ಗಯುದ್ಧಹಾಸ್ಯರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ॥ 12 ॥

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಮಹಾಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾನುಸಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೋತ್ಸವೋತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗದೇಶನಿಷೇವಿಣೀ ॥ 13 ॥

ದುರ್ಗದೇಶವಾಸರತಾ ದುರ್ಗದೇಶವಿಲಾಸಿನೀ ।
ದುರ್ಗದೇಶಾರ್ಚನರತಾ ದುರ್ಗದೇಶಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 14 ॥

ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನುಸಾಧನಾ ।
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮ್ಧ್ಯಾನಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 15 ॥

ದುರ್ಗಮಾಗಮಸನ್ಧಾನಾ ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ ।
ದುರ್ಗಮಾಗಮದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಂಮತಾ ॥ 16 ॥

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಾ ।
ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಹರ್ಷದಾ ॥ 17 ॥

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನಿತಾ ।
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರತೋಷಿತಾ ॥ 18 ॥

ದುರ್ಗಮಾಚಾರನಿರ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರಪೂಜಿತಾ ।
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಕಲಿತಾ ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನದಾಯಿನೀ ॥ 19 ॥

ದುರ್ಗಮಪ್ರೇಮನಿರತಾ ದುರ್ಗಮದ್ರವಿಣಪ್ರದಾ ।
ದುರ್ಗಮಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದುರ್ಗಮಾಮ್ಬುಜವಾಸಿನೀ ॥ 20 ॥

ದುರ್ಗನಾಡೀಮಾರ್ಗಗತಿರ್ದುರ್ಗನಾಡೀಪ್ರಚಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಗನಾಡೀಪದ್ಮರತಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಮ್ಬುಜಸ್ಥಿತಾ ॥ 21 ॥

ದುರ್ಗನಾಡೀಗತಾಯಾತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಕೃತಾಸ್ಪದಾ ।
ದುರ್ಗನಾಡೀರತರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 22 ॥

ದುರ್ಗನಾಡೀಶ್ವರರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಚುಮ್ಬಿತಾ ।
ದುರ್ಗನಾಡೀಶಕ್ರೋಡಸ್ಥಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯತ್ಥಿತೋತ್ಸುಕಾ ॥ 23 ॥

ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಾರೋಹಣಾ ಚ ದುರ್ಗನಾಡೀನಿಷೇವಿತಾ ।
ದರಿಸ್ಥಾನಾ ದರಿಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ದನುಜಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 24 ॥

ದರೀಕೃತತಪಸ್ಯಾ ಚ ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಚನಾ ।
ದರೀಜಾಪಿತದಿಷ್ಟಾ ಚ ದರೀಕೃತರತಿಕ್ರಿಯಾ ॥ 25 ॥

ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಹಾ ಚ ದರೀಕ್ರೀಡಿತಪುತ್ರಿಕಾ ।
ದರೀಸನ್ದರ್ಶನರತಾ ದರ್ರಿರೋಪಿತವೃಶ್ಚಿಕಾ ॥ 26 ॥

ದರೀಗುಪ್ತಿಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದರೀಭ್ರಮಣತತ್ಪರಾ ।
ದನುಜಾನ್ತಕರೀ ದೀನಾ ದನುಸನ್ತಾನದಾರಿಣೀ ॥ 27 ॥

ದನುಜಧ್ವಂಸಿನೀ ದೂನಾ ದನುಜೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಾನಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ದಾನವಾನಾಂ ಭಯಂಕರೀ ॥ 28 ॥

ದಾನವೀ ದಾನವಾರಾಧ್ಯಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರವರಪ್ರದಾ ।
ದಾನವೇನ್ದ್ರನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಾನವದ್ವೇಷಿಣೀ ಸತೀ ॥ 29 ॥

ದಾನವಾರಿಪ್ರೇಮರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದಾನವಾರಿಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಾನವಾರಿವಿಭೂತಿದಾ ॥ 30 ॥

ದಾನವಾರಿಮಹಾನನ್ದಾ ದಾನವಾರಿರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ದಾನವಾರಿದಾನರತಾ ದಾನವಾರಿಕೃತಾಸ್ಪದಾ ॥ 31 ॥

ದಾನವಾರಿಸ್ತುತಿರತಾ ದಾನವಾರಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ದಾನವಾರ್ಯಾಹಾರರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 32 ॥

ದಾನವಾರಿಧೃತಪ್ರೇಮಾ ದುಃಖಶೋಕವಿಮೋಚಿನೀ ।
ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ದುಃಖದಾತ್ರೀ ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 33 ॥

ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲನಕರೀ ದುಃಖದಾರ್ಯಾರಿನಾಶಿನೀ ।
ದುಃಖಹರಾ ದುಃಖನಾಶಾ ದುಃಖಗ್ರಾಮಾ ದುರಾಸದಾ ॥ 34 ॥

ದುಃಖಹೀನಾ ದುಃಖಧಾರಾ ದ್ರವಿಣಾಚಾರದಾಯಿನೀ ।
ದ್ರವಿಣೋತ್ಸರ್ಗಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣತ್ಯಾಗತೋಷಿಕಾ ॥ 35 ॥

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಮಾನದಾ ।
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಹರ್ಷಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶತುಷ್ಟಿದಾ ॥ 36 ॥

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಕರೀ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಾತುರಾ ।
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನೋತ್ಸಾಹಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಾಧಿಕಾ ॥ 37 ॥

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಮತಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಪುತ್ರಿಕಾ ।
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶರಕ್ಷಿಣೀ ದ್ರವಿಣಸ್ತೋಮದಾಯಿನೀ ॥ 38 ॥

ದ್ರವಿಣಕರ್ಷಣಕರೀ ದ್ರವಿಣೌಘವಿಸರ್ಜನೀ ।
ದ್ರವಿಣಾಚಲದಾನಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 39 ॥

ದೀನಮಾತಾ ದೀನಬನ್ಧುರ್ದೀನವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ದೀನಸೇವ್ಯಾ ದೀನಸಿದ್ಧಾ ದೀನಸಾಧ್ಯಾ ದಿಗಮ್ಬರೀ ॥ 40 ॥

ದೀನಗೇಹಕೃತಾನನ್ದಾ ದೀನಗೇಹವಿಲಾಸಿನೀ ।
ದೀನಭಾವಪ್ರೇಮರತಾ ದೀನಭಾವವಿನೋದಿನೀ ॥ 41 ॥

ದೀನಮಾನವಚೇತಃಸ್ಥಾ ದೀನಮಾನವಹರ್ಷದಾ ।
ದೀನದೈನ್ಯನಿಘಾತೇಚ್ಛುರ್ದೀನದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥

ದೀನಸಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೀನದರ್ಶನದಾಯಿನೀ ।
ದೀನಪುತ್ರಾದಿದಾತ್ರೀ ಚ ದೀನಸಮ್ಪದ್ವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 43 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧ್ಯಾನರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ್ಷಿಸಂಸಿದ್ಧಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭಾವಿತಾ ॥ 44 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಸಾಧಿತಾ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 45 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತುತಾ ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನುತಾ ಸದಾ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೇಮರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಮಾನಿತಾ ॥ 46 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಮುದ್ಗೀತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಶರೀರಿಣೀ ॥ 47 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾನನ್ದಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಂಶಸಮ್ಭವಾ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭೂತಿಸ್ಥಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಸಾರಿಣೀ ॥ 48 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗೀತಿರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧನಪ್ರದಾ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯದುಃಖಹರಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವರಪ್ರದಾ ॥ 49 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಭಯಾಪಹಾ ।
ದೇವಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ ॥ 50 ॥

ದೇವಸಿದ್ಧಾ ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವೇಜ್ಯಾ ದೇವವನ್ದಿತಾ ।
ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವಧನ್ಯಾ ದೇವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ॥ 51 ॥

ದೇವರಮ್ಯಾ ದೇವರತಾ ದೇವಕೌತುಕತತ್ಪರಾ ।
ದೇವಕ್ರೀಡಾ ದೇವವ್ರೀಡಾ ದೇವವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 52 ॥

ದೇವಕಾಮಾ ದೇವರಾಮಾ ದೇವದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವದಾನವವನ್ದಿತಾ ॥ 53 ॥

ದೇವದೇವರತಾಮಮ್ದಾ ದೇವದೇವವರೋತ್ಸುಕಾ ।
ದೇವದೇವಪ್ರೇಮರತಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 54 ॥

ದೇವದೇವಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೇವದೇವನಿತಮ್ಬಿನೀ ।
ದೇವದೇವಹೃತಮನಾ ದೇವದೇವಸುಖಾವಹಾ ॥ 55 ॥

ದೇವದೇವಕ್ರೋಡರತಾ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ ।
ದೇವದೇವಮಹಾನನ್ದಾ ದೇವದೇವಪ್ರಚುಮ್ಬಿತಾ ॥ 56 ॥

ದೇವದೇವೋಪಭುಕ್ತಾ ಚ ದೇವದೇವಾನುಸೇವಿತಾ ।
ದೇವದೇವಗತಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಗತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 57 ॥

ದೇವದೇವಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ ।
ದೇವದೇವಮಹಾನನ್ದಾ ದೇವದೇವವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 58 ॥

ದೇವದೇವಧರ್ಮಪತ್ನೀ ದೇವದೇವಮನೋಗತಾ ।
ದೇವದೇವವಧೂರ್ದೇವೀ ದೇವದೇವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ ॥ 59 ॥

ದೇವದೇವಾಂಕನಿಲಯಾ ದೇವದೇವಾಂಗಶಾಯಿನೀ ।
ದೇವದೇವಾಂಗಸುಖಿನೀ ದೇವದೇವಾಂಗವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಾ ಚ ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಣಾ ।
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಕರೀ ದೇವದೇವಾಪ್ರಿಯಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 61 ॥

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 62 ॥

ದೇವದೇವಾರ್ಚಕೋತ್ಸಾಹಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾಶ್ರಯಾ ।
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾವಿಘ್ನಾ ದೇವದೇವಪ್ರಸೂರಪಿ ॥ 63 ॥

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನೀ ದೇವದೇವವಿಧಾಯಿನೀ ।
ದೇವದೇವಸ್ಯ ರಮಣೀ ದೇವದೇವಹೃದಾಶ್ರಯಾ ॥ 64 ॥

ದೇವದೇವೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೇವತಾಪಸಪಾತಿನೀ ।
ದೇವತಾಭಾವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೇವತಾಭಾವತೋಷಿತಾ ॥ 65 ॥

ದೇವತಾಭಾವವರದಾ ದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ದೇವತಾಭಾವಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವತಾಭಾವಸಮ್ಭವಾ ॥ 66 ॥

ದೇವತಾಭಾವಸುಖಿನೀ ದೇವತಾಭಾವವನ್ದಿತಾ ।
ದೇವತಾಭಾವಸುಪ್ರೀತಾ ದೇವತಾಭಾವಹರ್ಷದಾ ॥ 67 ॥

ದೇವತಾವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದೇವತಾದ್ವಿಷ್ಟನಾಶಿನೀ ।
ದೇವತಾಪೂಜಿತಪದಾ ದೇವತಾಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾ ॥ 68 ॥

ದೇವತಾಗಾರನಿಲಯಾ ದೇವತಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ದೇವತಾನಿಜಭಾವಾ ಚ ದೇವತಾಹೃತಮಾನಸಾ ॥ 69 ॥

ದೇವತಾಕೃತಪಾದಾರ್ಚಾ ದೇವತಾಹೃತಭಕ್ತಿಕಾ ।
ದೇವತಾಗರ್ವಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದೇವತಾದೇವತಾತನುಃ ॥ 70 ॥

ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋ ನಾಮ್ನೀ ದುಮ್ಫಣ್ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದೂಂ ನಮೋ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ದೂಂ ನಮೋ ಮೂರ್ತಿಕಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 71 ॥

ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಾ ದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ತಭೂತನಿಷೇವಿತಾ ।
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರೇಮರತಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 72 ॥

ದೂರದರ್ಶಿಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತೋಷಿತಾ ।
ದೂರದರ್ಶಿಕಂಠಸಂಸ್ಥಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ॥ 73 ॥

ದೂರದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತರ್ಷಿತಾ ।
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೂರದರ್ಶಿಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 74 ॥

ದೂರದರ್ಶಿಭ್ರಾನ್ತಿಹರಾ ದೂರದರ್ಶಿಹೃದಾಸ್ಪದಾ ।
ದೂರದರ್ಶ್ಯರಿವಿದ್ಭಾವಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ 75 ॥

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೂರದರ್ಶಿವರಪ್ರದಾ ।
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ॥ 76 ॥

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಮಹಾನನ್ದಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹಾಲಯಾ ।
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹೃತಾರ್ಹಣಾ ॥ 77 ॥

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ ।
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 78 ॥

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ ।
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 79 ॥

ದಯಾಮ್ಬುಧಿರ್ದಯಾಸಾರಾ ದಯಾಸಾಗರಪಾರಗಾ ।
ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದಯಾಭಾರಾ ದಯಾವತ್ಕರುಣಾಕರೀ ॥ 80 ॥

ದಯಾವದ್ವತ್ಸಲಾ ದೇವೀ ದಯಾದಾನರತಾ ಸದಾ ।
ದಯಾವದ್ಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಯಾವತ್ಪರಿತೋಷಿತಾ ॥ 81 ॥

ದಯಾವತ್ಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಯಾವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ ।
ದಯಾವತ್ಪ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 82 ॥

ದಯಾವದ್ಭಾವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದಯಾವತ್ಪರಿತೋಷಿತಾ ।
ದಯಾವತ್ತಾರಣಪರಾ ದಯಾವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 83 ॥

ದಯಾವತ್ಪುತ್ರವದ್ಭಾವಾ ದಯಾವತ್ಪುತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ದಯಾವದ್ದೇಹನಿಲಯಾ ದಯಾಬನ್ಧುರ್ದಯಾಶ್ರಯಾ ॥ 84 ॥

ದಯಾಲುವಾತ್ಸಲ್ಯಕರೀ ದಯಾಲುಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ದಯಾಲುಶರಣಾಸಕ್ತಾ ದಯಾಲುರ್ದೇಹಮನ್ದಿರಾ ॥ 85 ॥

ದಯಾಲುಭಕ್ತಿಭಾವಸ್ಥಾ ದಯಾಲುಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ದಯಾಲುಸುಖದಾ ದಮ್ಭಾ ದಯಾಲುಪ್ರೇಮವರ್ಷಿಣೀ ॥ 86 ॥

ದಯಾಲುವಶಗಾ ದೀರ್ಘಾ ದೀರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಲೋಚನಾ ।
ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದೀರ್ಘಬಾಹುಲತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 87 ॥

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೋಣಾ ಚ ದಾರುಣಾ ।
ದಾರುಣಾಸುರಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಸುರದಾರಿಣೀ ॥ 88 ॥

ದಾರುಣಾಹವಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಹವಹರ್ಷಿತಾ ।
ದಾರುಣಾಹವಹೋಮಾಢ್ಯಾ ದಾರುಣಾಚಲನಾಶಿನೀ ॥ 89 ॥

ದಾರುಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಾರುಣೋತ್ಸವಹರ್ಷಿತಾ ।
ದಾರುಣೋದ್ಯತರೂಪಾ ಚ ದಾರುಣಾರಿನಿವಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ದಾರುಣೇಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಾ ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕವಿರಾಜಿತಾ ।
ದಶದೋಷ್ಕಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಬಾಹುವಿರಾಜಿತಾ ॥ 91 ॥

ದಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ದೇವೀ ದಶದಿಕ್ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಾ ।
ದಶರಥಾರ್ಚಿತಪದಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ॥ 92 ॥

ದಾಶರಥಿಪ್ರೇಮತುಷ್ಟಾ ದಾಶರಥಿರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಕರೀ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 93 ॥

ದಾಶರಥೀಷ್ಟಸನ್ದಾತ್ರೀ ದಾಶರಥೀಷ್ಟದೇವತಾ ।
ದಾಶರಥಿದ್ವೇಷಿನಾಶಾ ದಾಶರಥ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯದಾ ॥ 94 ॥

ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದಶಾನನಾರಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ದಶಾನನಾರಿದೇವತಾ ॥ 95 ॥

ದಶಾನನಾರಿಪ್ರಮದಾ ದಶಾನನಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ ।
ದಶಾನನಾರಿರತಿದಾ ದಶಾನನಾರಿಸೇವಿತಾ ॥ 96 ॥

ದಶಾನನಾರಿಸುಖದಾ ದಶಾನನಾರಿವೈರಿಹೃತ್ ।
ದಶಾನನಾರೀಷ್ಟದೇವೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 97 ॥

ದಶಗ್ರೀವಾರಿಜನನೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿಭಾವಿನೀ ।
ದಶಗ್ರೀವಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಗ್ರೀವಸಭಾಜಿತಾ ॥ 98 ॥

ದಶಗ್ರೀವಾರಿರಮಣೀ ದಶಗ್ರೀವವಧೂರಪಿ ।
ದಶಗ್ರೀವನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ ॥ 99 ॥

ದಶಗ್ರೀವಪುರಸ್ಯಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವವಧೋತ್ಸುಕಾ ।
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವಿನಾಶಿನೀ ॥ 100 ॥

ದಶಗ್ರೀವಾಹವಕರೀ ದಶಗ್ರೀವಾನಪಾಯಿನೀ ।
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಾ ವನ್ದ್ಯಾ ದಶಗ್ರೀವಹೃತಾ ತಥಾ ॥ 101 ॥

ದಶಗ್ರೀವಾಹಿತಕರೀ ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ ॥ 102 ॥

ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರರತಾ ದಶವರ್ಷೀಯಕನ್ಯಕಾ ।
ದಶವರ್ಷೀಯಬಾಲಾ ಚ ದಶವರ್ಷೀಯವಾಸಿನೀ ॥ 103 ॥

ದಶಪಾಪಹರಾ ದಮ್ಯಾ ದಶಹಸ್ತವಿಭೂಷಿತಾ ।
ದಶಶಸ್ತ್ರಲಸದ್ದೋಷ್ಕಾ ದಶದಿಕ್ಪಾಲವನ್ದಿತಾ ॥ 104 ॥

ದಶಾವತಾರರೂಪಾ ಚ ದಶಾವತಾರರೂಪಿಣೀ ।
ದಶವಿದ್ಯಾಭಿನ್ನದೇವೀ ದಶಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ತಥಾ ।
ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ದೃಗ್ರಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 106 ॥

ದಿಗನ್ತರಾ ದಿಗನ್ತಸ್ಥಾ ದಿಗಮ್ಬರವಿಲಾಸಿನೀ ।
ದಿಗಮ್ಬರಸಮಾಜಸ್ಥಾ ದಿಗಮ್ಬರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 107 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಸಹಚರೀ ದಿಗಮ್ಬರಕೃತಾಸ್ಪದಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರಹೃತಾಚಿತ್ತಾ ದಿಗಮ್ಬರಕಥಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 108 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಗುಣರತಾ ದಿಗಮ್ಬರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದಿಗಮ್ಬರಶಿರೋಧಾರ್ಯಾ ದಿಗಮ್ಬರಹೃತಾಶ್ರಯಾ ॥ 109 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಪ್ರೇಮರತಾ ದಿಗಮ್ಬರರತಾತುರಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಿಗಮ್ಬರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾ ॥ 110 ॥

ದಿಗಮ್ಬರೀಗಣಪ್ರಾಣಾ ದಿಗಮ್ಬರೀಗಣಪ್ರಿಯಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರೀಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಿಗಮ್ಬರಗಣೇಶ್ವರಾ ॥ 111 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಗಣಸ್ಪರ್ಶಾ ಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರೀಕೋಟಿವೃತಾ ದಿಗಮ್ಬರೀಗಣಾವೃತಾ ॥ 112 ॥

ದುರನ್ತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ।
ದುರನ್ತದಾನವದ್ವೇಷ್ಟೀ ದುರನ್ತದನುಜಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 113 ॥

ದುರನ್ತಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಸ್ರನಿಸ್ತಾರಕಾರಿಣೀ ।
ದಸ್ರಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಸ್ರಜ್ಞಾನವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 114 ॥

ದಸ್ರಸಮ್ಭೋಗಜನನೀ ದಸ್ರಸಮ್ಭೋಗದಾಯಿನೀ ।
ದಸ್ರಸಮ್ಭೋಗಭವನಾ ದಸ್ರವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 115 ॥

ದಸ್ರೋದ್ವೇಗಹರಾ ದಸ್ರಜನನೀ ದಸ್ರಸುನ್ದರೀ ।
ದಸ್ರಭಕ್ತಿವಿಧಾಜ್ಞಾನಾ ದಸ್ರದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ॥ 116 ॥

ದಸ್ರಾಪಕಾರದಮನೀ ದಸ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ ।
ದಸ್ರತಾರಾರಾಧಿಕಾ ಚ ದಸ್ರಮಾತೃಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 117 ॥

ದಸ್ರದೈನ್ಯಹರಾ ಚೈವ ದಸ್ರತಾತನಿಷೇವಿತಾ ।
ದಸ್ರಪಿತೃಶಯಜ್ಯೋತಿರ್ದಸ್ರಕೌಶಲದಾಯಿನೀ ॥ 118 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಕಾಮಿನೀ ।
ದಶಶೀರ್ಷಪುರೀ ದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಸಭಾಜಿತಾ ॥ 119 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಪ್ರೀತಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ ।
ದಶಶೀರ್ಷಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷನಿತಮ್ಬಿನೀ ॥ 120 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಹರಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷಹರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದಶಶೀರ್ಷಹರಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 121 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಖದಾ ದಶಶೀರ್ಷಕಪಾಲಿನೀ ।
ದಶಶೀರ್ಷಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿದೇಹಿನೀ ॥ 122 ॥

ದಶಶೀರ್ಷವಧೋಪಾತ್ತಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರರೂಪತಾ ।
ದಶಶೀರ್ಷರಾಷ್ಟ್ರದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಾರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಭ್ರಾತೃತುಷ್ಟಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ ।
ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂರತಾ ॥ 124 ॥

ದೈತ್ಯಗುರುರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದೈತ್ಯಗುರುಪದೇಷ್ಟೀ ಚ ದೈತ್ಯಗುರುನಿಷೇವಿತಾ ॥ 125 ॥

ದೈತ್ಯಗುರುಮತಪ್ರಾಣಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ತ್ತಾಪನಾಶಿನೀ ।
ದುರನ್ತದುಃಖಶಮನೀ ದುರನ್ತದಮನೀ ತಮೀ ॥ 126 ॥

ದುರನ್ತಶೋಕಶಮನೀ ದುರನ್ತರೋಗನಾಶಿನೀ ।
ದುರನ್ತವೈರಿದಮನೀ ದುರನ್ತದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 127 ॥

ದುರನ್ತಕಲುಷಘ್ನೀ ಚ ದುಷ್ಕೃತಿಸ್ತೋಮನಾಶಿನೀ ।
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುಷ್ಟಕಾಮಿನೀ ॥ 128 ॥

ದರ್ಶನೀಯಾ ಚ ದೃಶ್ಯಾ ಚಾಽದೃಶ್ಯಾ ಚ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾ ।
ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಿಯಾ ದೂತೀ ದೂತೀಯಾಗಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 129 ॥

ದೂತೀಯಾಗಕರಾನನ್ದಾ ದೂತೀಯಾಗಸುಖಪ್ರದಾ ।
ದೂತೀಯಾಗಕರಾಯಾತಾ ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ 130 ॥

ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾ ಚೈವ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಭಾವಿತಾ ।
ದುರ್ವಾಸೋಽರ್ಚಿತಪಾದಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮೌನಭಾವಿತಾ ॥ 131 ॥

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿವನ್ದ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿದೇವತಾ ।
ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಮಾತಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸಿದ್ಧಿಜಾ ॥ 132 ॥

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಭಾವಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸೇವಿತಾ ।
ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಮಂಡಿತಾ ॥ 133 ॥

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸಂಚಾರಾ ದುರ್ವಾಸೋಹೃದಯಂಗಮಾ ।
ದುರ್ವಾಸೋಹೃದಯಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸೋಹೃತ್ಸರೋಜಗಾ ॥ 134 ॥

ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾಶ್ರಯಾ ।
ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸರತಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸೇಶ್ವರೀ ॥ 135 ॥

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಕನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಽದ್ಭುತಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ದರರಾತ್ರೀ ದರಹರಾ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಪಹಾ ॥ 136 ॥

ದರಘ್ನೀ ದರಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಶ್ರಯಾ ।
ದರಸ್ಮೇರಾ ದರಾಪಾಂಗೀ ದಯಾದಾತ್ರೀ ದಯಾಶ್ರಯಾ ।
ದಸ್ರಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ರಮಾತಾ ದಸ್ರದೇವೀ ದರೋನ್ಮದಾ ॥ 137 ॥

ದಸ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಸ್ರಸಂಸ್ಥಾ ದಸ್ರತಾಪವಿಮೋಚಿನೀ ।
ದಸ್ರಕ್ಷೋಭಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ದಸ್ರಲೋಕಗತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 138 ॥

ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವನ್ದ್ಯಾಂ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಪ್ರಿಯಾ ।
ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಸಿದ್ಧಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 139 ॥

ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಿಯತಮಾ ದೇವಗುರುನಿಷೇವಿತಾ ।
ದೇವಗುರುಪ್ರಸೂರೂಪಾ ದೇವಗುರುಕೃತಾರ್ಹಣಾ ॥ 140 ॥

ದೇವಗುರುಪ್ರೇಮಯುತಾ ದೇವಗುರ್ವನುಮಾನಿತಾ ।
ದೇವಗುರುಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾ ದೇವಗುರುಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 141 ॥

ದೇವಗುರುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದೇವಗುರುಪ್ರಮೋದಿನೀ ।
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 142 ॥

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣರೂಪಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ ।
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣವನ್ದಿತಾ ॥ 143 ॥

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಭೂಷಿತಾ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣತೋಷಿತಾ ॥ 144 ॥

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಗನ್ಧವಿಲೇಪಿತಾ ॥ 145 ॥

ದೇವಾಂಗನಾಧೃತಾದರ್ಶದೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮುಖಚನ್ದ್ರಮಾ ।
ದೇವಾಂಗನೋತ್ಸೃಷ್ಟನಾಗವಲ್ಲೀದಲಕೃತೋತ್ಸುಕಾ ॥ 146 ॥

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥದೀಪಮಾಲಾವಿಲೋಕನಾ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಧೂಪಘ್ರಾಣವಿನೋದಿನೀ ॥ 147 ॥

ದೇವನಾರೀಕರಗತವಾಸಕಾಸವಪಾಯಿನೀ ।
ದೇವನಾರೀಕಂಕತಿಕಾಕೃತಕೇಶನಿಮಾರ್ಜನಾ ॥ 148 ॥

ದೇವನಾರೀಸೇವ್ಯಗಾತ್ರಾ ದೇವನಾರೀಕೃತೋತ್ಸುಕಾ ।
ದೇವನಾರೀವಿರಚಿತಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ ॥ 149 ॥

ದೇವನಾರೀವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀದತ್ತಭೋಜನಾ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಗೀತಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗೀತಸೋತ್ಸುಕಾ ॥ 150 ॥

ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯಸುಖಿನೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯದರ್ಶಿನೀ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಯೋಜಿತಲಸದ್ರತ್ನಪಾದಪದಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 151 ॥

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಿಸ್ತೀರ್ಣಚಾರುತಲ್ಪನಿಷೇದುಷೀ ।
ದೇವನಾರೀಚಾರುಕರಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿದೇಹಿಕಾ ॥ 152 ॥

ದೇವನಾರೀಕರವ್ಯಗ್ರತಾಲವೃನ್ದಮರುತ್ಸುಕಾ ।
ದೇವನಾರೀವೇಣುವೀಣಾನಾದಸೋತ್ಕಂಡಮಾನಸಾ ॥ 153 ॥

ದೇವಕೋಟಿಸ್ತುತಿನುತಾ ದೇವಕೋಟಿಕೃತಾರ್ಹಣಾ ।
ದೇವಕೋಟಿಗೀತಗುಣಾ ದೇವಕೋಟಿಕೃತಸ್ತುತಿಃ ॥ 154 ॥

ದನ್ತದಷ್ಟ್ಯೋದ್ವೇಗಫಲಾ ದೇವಕೋಲಾಹಲಾಕುಲಾ ।
ದ್ವೇಷರಾಗಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ದ್ವೇಷರಾಗವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 155 ॥

ದಾಮಪೂಜ್ಯಾ ದಾಮಭೂಷಾ ದಾಮೋದರವಿಲಾಸಿನೀ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರೇಮರತಾ ದಾಮೋದರಭಗಿನ್ಯಪಿ ॥ 156 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಸೂರ್ದಾಮೋದರಪತ್ನೀಪತಿವ್ರತಾ ।
ದಾಮೋದರಾಽಭಿನ್ನದೇಹಾ ದಾಮೋದರರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 157 ॥

ದಾಮೋದರಾಭಿನ್ನತನುರ್ದಾಮೋದರಕೃತಾಸ್ಪದಾ ।
ದಾಮೋದರಕೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾಮೋದರಗತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 158 ॥

ದಾಮೋದರಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದಾಮೋದರಕಲಾಕಲಾ ।
ದಾಮೋದರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ದಾಮೋದರಕುತೂಹಲಾ ॥ 159 ॥

ದಾಮೋದರಕೃತಾಹ್ಲಾದಾ ದಾಮೋದರಸುಚುಮ್ಬಿತಾ ।
ದಾಮೋದರಸುತಾಕೃಷ್ಟಾ ದಾಮೋದರಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 160 ॥

ದಾಮೋದರಸಹಾಢ್ಯಾ ಚ ದಾಮೋದರಸಹಾಯಿನೀ ।
ದಾಮೋದರಗುಣಜ್ಞಾ ಚ ದಾಮೋದರವರಪ್ರದಾ ॥ 161 ॥

ದಾಮೋದರಾನುಕೂಲಾ ಚ ದಾಮೋದರನಿತಮ್ಬಿನೀ ।
ದಾಮೋದರಬಲಕ್ರೀಡಾಕುಶಲಾ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾ ॥ 162 ॥

ದಾಮೋದರಜಲಕ್ರೀಡಾತ್ಯಕ್ತಸ್ವಜನಸೌಹೃದಾ ।
ದಾಮೋದರಲಸದ್ರಾಸಕೇಲಿಕೌತುಕಿನೀ ತಥಾ ॥ 163 ॥

ದಾಮೋದರಭ್ರಾತೃಕಾ ಚ ದಾಮೋದರಪರಾಯಣಾ ।
ದಾಮೋದರಧರಾ ದಾಮೋದರವೈರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 164 ॥

ದಾಮೋದರೋಪಜಾಯಾ ಚ ದಾಮೋದರನಿಮನ್ತ್ರಿತಾ ।
ದಾಮೋದರಪರಾಭೂತಾ ದಾಮೋದರಪರಾಜಿತಾ ॥ 165 ॥

ದಾಮೋದರಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಾ ದಾಮೋದರಹತಾಶುಭಾ ।
ದಾಮೋದರೋತ್ಸವರತಾ ದಾಮೋದರೋತ್ಸವಾವಹಾ ॥ 166 ॥

ದಾಮೋದರಸ್ತನ್ಯದಾತ್ರೀ ದಾಮೋದರಗವೇಷಿತಾ ।
ದಮಯನ್ತೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದಮಯನ್ತೀಪ್ರಸಾಧಿತಾ ॥ 167 ॥

ದಮಯನ್ತೀಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದಮಯನ್ತೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದಮಯನ್ತೀಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಮನರ್ಷಿವಿಭಾವಿತಾ ॥ 168 ॥

ದಮನರ್ಷಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಮ್ಭಪೂರಿತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 169 ॥

ದಮ್ಭಹನ್ತ್ರೀ ದಮ್ಭಧಾತ್ರೀ ದಮ್ಭಲೋಕವಿಮೋಹಿನೀ ।
ದಮ್ಭಶೀಲಾ ದಮ್ಭಹರಾ ದಮ್ಭವತ್ಪರಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 170 ॥

ದಮ್ಭರೂಪಾ ದಮ್ಭಕರೀ ದಮ್ಭಸನ್ತಾನದಾರಿಣೀ ।
ದತ್ತಮೋಕ್ಷಾ ದತ್ತಧನಾ ದತ್ತಾರೋಗ್ಯಾ ಚ ದಾಮ್ಭಿಕಾ ॥ 171 ॥

ದತ್ತಪುತ್ರಾ ದತ್ತದಾರಾ ದತ್ತಹಾರಾ ಚ ದಾರಿಕಾ ।
ದತ್ತಭೌಗಾ ದತ್ತಶೋಕಾ ದತ್ತಹಸ್ತ್ಯಾದಿವಾಹನಾ ॥ 172 ॥

ದತ್ತಮತಿರ್ದತ್ತಭಾರ್ಯಾ ದತ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾವಬೋಧಿಕಾ ।
ದತ್ತಪಾನಾ ದತ್ತದಾನಾ ದತ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 173 ॥

ದತ್ತಸೋಧಾವನೀವಾಸಾ ದತ್ತಸ್ವರ್ಗಾ ಚ ದಾಸದಾ ।
ದಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾ ದಾಸ್ಯಹರಾ ದಾಸದಾಸೀಶತಪ್ರಭಾ ॥ 174 ॥

ದಾರರೂಪಾ ದಾರವಾಸಾ ದಾರವಾಸಿಹೃದಾಸ್ಪದಾ ।
ದಾರವಾಸಿಜನಾರಾಧ್ಯಾ ದಾರವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 175 ॥

ದಾರವಾಸಿವಿನಿರ್ನೀತಾ ದಾರವಾಸಿಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ದಾರವಾಸ್ಯಾಹೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾರವಾಸ್ಯರಿನಾಶಿನೀ ॥ 176 ॥

ದಾರವಾಸಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಾರವಾಸಿವಿಮುಕ್ತಿದಾ ।
ದಾರಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ದಾರಾ ದಾರಕಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ ॥ 177 ॥

ದಮ್ಪತೀ ದಮ್ಪತೀಷ್ಟಾ ಚ ದಮ್ಪತೀಪ್ರಾಣರೂಪಿಕಾ ।
ದಮ್ಪತೀಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಾಮ್ಪತ್ಯಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ ॥ 178 ॥

ದಾಮ್ಪತ್ಯಸುಖಸೇನಾ ಚ ದಾಮ್ಪತ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ದಮ್ಪತ್ಯಚಾರನಿರತಾ ದಮ್ಪತ್ಯಾಮೋದಮೋದಿತಾ ॥ 179 ॥

ದಮ್ಪತ್ಯಾಮೋದಸುಖಿನೀ ದಾಮ್ಪತ್ಯಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ।
ದಮ್ಪತೀಷ್ಟಪಾದಪದ್ಮಾ ದಾಮ್ಪತ್ಯಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೀ ॥ 180 ॥

ದಾಮ್ಪತ್ಯಭೋಗಭವನಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಭೋಜಿನೀ ।
ದಾಡಿಮೀಫಲಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಮಾನಸಾ ॥ 181 ॥

ದಾಡಿಮೀವೃಹ್ಯಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷವಾಸಿನೀ ।
ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷರೂಪಾ ಚ ದಾಡಿಮೀವನವಾಸಿನೀ ॥ 182 ॥

ದಾಡಿಮೀಫಲಸಾಮ್ಯೋರುಪಯೋಧರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 183 ॥

ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ದಕ್ಷಮಾತಾ ಚ ದಕ್ಷಸೂಃ ।
ದಕ್ಷಗೋತ್ರಾ ದಕ್ಷಸುತಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 184 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ।
ದಕ್ಷಪ್ರಸೂತಿರ್ದಕ್ಷೇಜ್ಯಾ ದಕ್ಷವಂಶೈಕಪಾವನೀ ॥ 185 ॥

ದಕ್ಷಾತ್ಮಜಾ ದಕ್ಷಸೂನುರ್ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಜಾತಿಕಾ ।
ದಕ್ಷಜನ್ಮಾ ದಕ್ಷಜನುರ್ದಕ್ಷದೇಹಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 186 ॥

ದಕ್ಷಜನಿರ್ದಕ್ಷಯಾಗಧ್ವಂಸಿನೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರತುಷ್ಟಿದಾ ॥ 187 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಂಸಿದ್ಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಭಾವಿತಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸುಖಿನೀ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಾಧಿತಾ ॥ 188 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಮೋಕ್ಷಾಪ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರವನ್ದಿತಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಶರಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಹರ್ಷಿತಾ ॥ 189 ॥

ದ್ವಾರಪಾಲಪ್ರಿಯಾ ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ದ್ವಾರರೂಪಾ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಾ ದ್ವಾರದೇಶನಿವಾಸಿನೀ ॥ 190 ॥

ದ್ವಾರಕರೀ ದ್ವಾರಧಾತ್ರೀ ದೋಷಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ದೋಷಾಕರಾ ದೋಷಹರಾ ದೋಷರಾಶಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 191 ॥

ದೋಷಾಕರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ದೋಷಾಕರಕಪಾಲಿನೀ ।
ದೋಷಾಕರಸಹಸ್ರಾಭಾ ದೋಷಾಕರಸಮಾನನಾ ॥ 192 ॥

ದೋಷಾಕರಮುಖೀ ದಿವ್ಯಾ ದೋಷಾಕರಕರಾಗ್ರಜಾ ।
ದೋಷಾಕರಸಮಜ್ಯೋತಿರ್ದೋಷಾಕರಸುಶೀತಲಾ ॥ 193 ॥

ದೋಷಾಕರಶ್ರೇಣೀ ದೋಷಸದೃಶಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ ।
ದೋಷಾಕರೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೋಷಾಕರನಿಷೇವಿತಾ ॥ 194 ॥

ದೋಷಾಕರಪ್ರಾಣರೂಪಾ ದೋಷಾಕರಮರೀಚಿಕಾ ।
ದೋಷಾಕರೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಲಾ ದೋಷಾಕರಸುಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 195 ॥

ದೋಷಾಕರಶಿರೋಭೂಷಾ ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರಿಯಾ ।
ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದೋಷಾಕರವಧೂಮತಾ ॥ 196 ॥

ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರೀತಾ ದೋಷಾಕರವಧೂರಪಿ ।
ದೋಷಾಪೂಜ್ಯಾ ತಥಾ ದೋಷಾಪೂಜಿತಾ ದೋಷಹಾರಿಣೀ ॥ 197 ॥

ದೋಷಾಜಾಪಮಹಾನನ್ದಾ ದೋಷಾಜಾಪಪರಾಯಣಾ ।
ದೋಷಾಪುರಶ್ಚಾರರತಾ ದೋಷಾಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ ॥ 198 ॥

ದೋಷಾಪೂಜಕವಾತ್ಸಲ್ಯಕಾರಿಣೀ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ।
ದೋಷಾಪೂಜಕವೈರಘ್ನೀ ದೋಷಾಪೂಜಕವಿಘ್ನಹೃತ್ ॥ 199 ॥

ದೋಷಾಪೂಜಕಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೋಷಾಪೂಜಕಮುಕ್ತಿದಾ ।
ದಮಪ್ರಸೂನಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ದಮಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ॥ 200 ॥

ದುರ್ಯೋಧನಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದುಃಶಾಸನಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾದಂಡಪಾಣಿಮಾತಾ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 201 ॥

ದಂಡಪಾಣಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದಂಡಪಾಣಿಗೃಹಾಸಕ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 202 ॥

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಂಡಪಾಣಿಮನೋಹರಾ ।
ದಂಡಪಾಣಿಹೃತಪ್ರಾಣಾ ದಂಡಪಾಣಿಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 203 ॥

ದಂಡಪಾಣಿಪರಾಮೃಷ್ಟಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ।
ದಂಡಪಾಣಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಂಡಪಾಣಿಶಿರೋಧೃತಾ ॥ 204 ॥

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಚರ್ಚಾ ದಂಡಪಾಣ್ಯುನ್ಮುಖೀ ಸದಾ ।
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಪದಾ ದಂಡಪಾಣಿವರೋನ್ಮುಖೀ ॥ 205 ॥

ದಂಡಹಸ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿರ್ದಂಡಬಾಹುರ್ದರಾನ್ತಕೃತ್ ।
ದಂಡದೋಷ್ಕಾ ದಂಡಕರಾ ದಂಡಚಿತ್ತಕೃತಾಸ್ಪದಾ ॥ 206 ॥

ದಂಡಿವಿದ್ಯಾ ದಂಡಿಮಾತಾ ದಂಡಿಖಂಡಕನಾಶಿನೀ ।
ದಂಡಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಿಪೂಜ್ಯಾ ದಂಡಿಸನ್ತೋಷದಾಯಿನೀ ॥ 207 ॥

ದಸ್ಯುಪೂಜಾ ದಸ್ಯುರತಾ ದಸ್ಯುದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ ।
ದಸ್ಯುವರ್ಗಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದಸ್ಯುವರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ ॥ 208 ॥

ದಸ್ಯುನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ದಸ್ಯುಕುಲನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ತಥಾ ।
ದಸ್ಯುಪ್ರಿಯಕರೀ ದಸ್ಯುನೃತ್ಯದರ್ಶನತತ್ಪರಾ ॥ 209 ॥

ದುಷ್ಟದಂಡಕರೀ ದುಷ್ಟವರ್ಗವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ ।
ದುಷ್ಟವರ್ಗನಿಗ್ರಹಾರ್ಹಾ ದೂಷಕಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ ॥ 210 ॥

ದೂಷಕೋತ್ತಾಪಜನನೀ ದೂಷಕಾರಿಷ್ಟಕಾರಿಣೀ ।
ದೂಷಕದ್ವೇಷಣಕರೀ ದಾಹಿಕಾ ದಹನಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 211 ॥

ದಾರುಕಾರಿನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ ।
ದಾರುಕೇಶ್ವರಮಾತಾ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರವನ್ದಿತಾ ॥ 212 ॥

ದರ್ಭಹಸ್ತಾ ದರ್ಭಯುತಾ ದರ್ಭಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ದರ್ಭಮಯೀ ದರ್ಭತನುರ್ ದರ್ಭಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 213 ॥

ದರ್ಭಕರ್ಮಾಚಾರುರತಾ ದರ್ಭಹಸ್ತಕೃತಾರ್ಹಣಾ ।
ದರ್ಭಾನುಕೂಲಾ ದಮ್ಭರ್ಯಾ ದರ್ವೀಪಾತ್ರಾನುದಾಮಿನೀ ॥ 214 ॥

ದಮಘೋಷಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದಮಘೋಷವರಪ್ರದಾ ।
ದಮಘೋಷಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ತಥಾ ॥ 215 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಬಲಾ ।
ದನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಸುರಕಲಾ ದನ್ತಚರ್ಚಿತಹಸ್ತಿಕಾ ॥ 216 ॥

ದನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯನ್ದನಾ ಚ ದನ್ತನಿರ್ಣಾಶಿತಾಸುರಾ ।
ದಧಿಪೂಜ್ಯ ದಧಿಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿವರದಾಯಿನೀ ॥ 217 ॥

ದಧೀಚೀಷ್ಟದೇವತಾ ಚ ದಧೀಚಿಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ।
ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದರದಾರಿಣೀ ॥ 218 ॥

ದಧೀಚಿಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಧೀಚಿಮುನಿಸೇವಿತಾ ।
ದಧೀಚಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಗುಣದಾಯಿನೀ ॥ 219 ॥

ದಧೀಚಿಕುಲಸಮ್ಭೂಷಾ ದಧೀಚಿಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ ।
ದಧೀಚಿಕುಲದೇವೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲದೇವತಾ ॥ 220 ॥

ದಧೀಚಿಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ದಧೀಚಿಸುಖದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಾರಿಣೀ ॥ 221 ॥

ದಧೀಚಿದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಸುನ್ದರೀ ।
ದಧೀಚಿಕುಲಸಮ್ಬೂತಾ ದಧೀಚಿಕುಲಪಾಲಿನೀ ॥ 222 ॥

ದಧೀಚಿದಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿದಾನಮಾನಿನೀ ।
ದಧೀಚಿದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿದಾನದೇವತಾ ॥ 223 ॥

ದಧೀಚಿಜಯಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾನಸಾ ।
ದಧೀಚಿಜಪಪೂಜಾಢ್ಯಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾಲಿನ್ಕಾ ॥ 224 ॥

ದಧೀಚಿಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿಜಪತೋಷಿಣೀ ।
ದಧೀಚಿತಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದಧೀಚಿಶುಭದಾಯಿನೀ ॥ 225 ॥

ದೂರ್ವಾ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಾ ದೂರ್ವಾದಲಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾ ದಾದೀನಾಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 226 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭೇತ್ತು ಸಃ ।
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 227 ॥

ತಥಾಽರ್ಧರಾತ್ರಸಮಯೇ ಸ ಮಹೇಶ ಇವಾಪರಃ ।
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಮಹಾರಾತ್ರೌ ಮಹಾವೀರಃ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ॥ 228 ॥

ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಕಾರಾದ್ಯೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಸತ್ತಮೈಃ ।
ಯಃ ಸಮ್ಪಠೇತ್ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಸ ಚ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 229 ॥

ದೇವಾಲಯೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಗಂಗಾತೀರೇ ನಿಜೇ ಗೃಹೇ ।
ವಾರಾಂಗನಾಗೃಹೇ ಚೈವ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಸನ್ನಿಧಾವಪಿ ॥ 230 ॥

ಪರ್ವತೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಘೋರೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಸದಾ ಪಠೇತ್ ।
ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ॥ 231 ॥

ಶತಾವರ್ತನಮೇತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸ್ತುತಿಸಾರೋ ನಿಗದಿತಃ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 232 ॥

॥ ಇತಿ ಕುಲಾರ್ಣವತನ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ದಕಾರಾದಿದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Dakaradi Durga:

1000 Names of Dakaradi Durga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top