Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Ganga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

1000 Names of Ganga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

11 Views

Gangasahasranamavali Lyrics in English:

॥ gangasahasranamavalih ॥

sitamakaranisannam subhravarnam trinetram
karadhrtakalasodyatsopalabhityabhistam ।
vidhiharirupam sendukotirajutam
kalitasitadukulam jahnavi tam namami ॥

Om onkararupinyai namah । ajarayai । atulayai । anantayai ।
amrtasravayai । atyudarayai । abhayayai । asokayai । alakanandayai ।
amrtayai । amalayai । anathavatsalayai । amoghayai । apam
yonaye । amrtapradayai । avyaktalaksanayai । aksobhyayai ।
anavacchinnayai । aparayai । ajitayai namah । 20

Om anathanathayai namah । abhistarthasiddhidayai । anangavardhinyai ।
animadigunayai । adharayai । agraganyayai । alikaharinyai ।
acintyasaktaye । anaghayai । adbhutarupayai । aghaharinyai ।
adrirajasutayai । astangayogasiddhipradayai । acyutayai ।
aksunnasaktaye । asudayai । anantatirthayai । amrtodakayai ।
anantamahimne । aparayai namah । 40

Om anantasaukhyapradayai namah । annadayai । asesadevatamurtaye ।
aghorayai । amrtarupinyai । avidyajalasamanyai ।
apratarkyagatipradayai । asesavighnasamhartryai ।
asesagunagumphitayai । ajnanatimirajyotise । anugrahaparayanayai ।
abhiramayai । anavadyangyai । anantasarayai । akalankinyai ।
arogyadayai । anandavallyai । apannartivinasinyai । ascaryamurtaye ।
ayusyayai namah । 60

Om adhyayai namah । adyayai । aprayai । aryasevitayai । apyayinyanyai ।
aptavidyayai । akhyayai । anandayai । asvasadayinyai ।
alasyaghnyai । apadam hantryai । anandamrtavarsinyai ।
iravatyai । istadatryai । istayai । istapurtaphalapradayai ।
itihasasrutidyarthayai । ihamutrasubhapradayai ।
ijyasilasamijyesthayai । indradiparivanditayai namah । 80

Om ilalankaramalayai namah । iddhayai । indiraramyamandirayai ।
ite । indiradisamsevyayai । isvaryai । isvaravallabhayai ।
itibhitiharayai । idyayai । idaniyacaritrabhrte ।
utkrstasaktaye । utkrstayai । udupamandalacarinyai ।
uditambaramargayai । usrayai । uragalokaviharinyai । uksayai ।
urvarayai । utpalayai । utkumbhayai namah । 100

Om upendracaranadravayai namah । udanvatpurtihetave ।
udarayai । utsahapravardhinyai । udvegaghnyai । usnasamanyai ।
usnarasmisutapriyayai । utpattisthitisamharakarinyai ।
uparicarinyai । urjamvahantyi । urjadharayai । urjavatyai ।
urmimalinyai । urdhvaretahpriyayai । urdhvadhvayai । urmilayai ।
urdhvagatipradayai । rsivrndastutayai । rddhaye ।
rnatrayavinasinyai namah । 120

Om rtambharayai namah । rddhidatryai । rksvarupayai ।
rjupriyayai । rksamargavahayai । rksarcise ।
rjumargapradarsinyai । edhitakhiladharmarthayai ।
ekasyai । ekamrtadayinyai । edhaniyasvabhavayai । ejyayai ।
ejitasesapatakayai । aisvaryadayai । aisvaryarupayai ।
aitihyayai । aindavadyutaye । ojasvinyai । osadhiksetrayai ।
ojodayai namah । 140

Om odanadayinyai namah । osthamrtayai । aunnatyadatryai ।
bhavaroginamausadhayai । audaryacancave । aupendryai ।
augryai । aumeyarupinyai । ambaradhvavahayai । ambasthayai ।
ambaramalayai । ambujeksanayai । ambikayai । ambumahayonave ।
andhodayai । andhakaharinyai । amsumalayai । amsumatyai ।
angikrtasadananayai । andhatamisrahantryai namah । 160

Om andhave namah । anjanayai । anjanavatyai । kalyanakarinyai ।
kamyayai । kamalotpalagandhinyai । kumudvatyai । kamalinyai ।
kantaye । kalpitadayinyai । kancanaksyai । kamadhenave ।
kirtikrte । klesanasinyai । kratusresthayai । kratuphalayai ।
karmabandhavibhedinyai । kamalaksyai । klamaharayai ।
krsanutapanadyutaye namah । 180

Om karunardrayai namah । kalyanyai । kalikalmasanasinyai ।
kamarupayai । kriyasaktaye । kamalotpalamalinyai । kutasthayai ।
karunayai । kantayai । kurmayanayai । kalavatyai । kamalayai ।
kalpalatikayai । kalyai । kalusavairinyai । kamaniyajalayai ।
kamrayai । kapardisukapardagayai । kalakutaprasamanyai ।
kadambakusumapriyayai namah । 200

Om kalindyai namah । kelilalitayai । kalakallolamalikayai ।
krantalokatrayayai । kandvai । kandutanayavatsalayai ।
khadginyai । khadgadharabhayai । khagayai । khandendudharinyai ।
khekhelagaminyai । khasthayai । khandendutilakapriyayai ।
khecaryai । khecarivandyayai । khyatayai । khyatipradayinyai ।
khanditapranataghaughayai । khalabuddhivinasinyai । khatainah
kandasandohayai namah । 220

Om khadgakhatvanga khetinyai namah । kharasantapasamanyai ।
piyusapathasam khanaye । gangayai । gandhavatyai । gauryai ।
gandharvanagarapriyayai । gambhirangyai । gunamayyai ।
gatatankayai । gatipriyayai । gananathambikayai । gitayai ।
gadyapadyaparistutayai । gandharyai । garbhasamanyai ।
gatibhrastagatipradayai । gomatyai । guhyavidyayai । gave namah । 240

Om goptryai namah । gaganagaminyai । gotrapravardhinyai । gunyayai ।
gunatitayai । gunagranyai । guhambikayai । girisutayai ।
govindanghrisamudbhavayai । gunaniyacaritrayai । gayatryai ।
girisapriyayai । gudharupayai । gunavatyai । gurvyai ।
gauravavardhinyai । grahapidaharayai । gundrayai । garaghnyai ।
ganavatsalayai namah । 260

Om gharmahantryai namah । ghrtavatyai । ghrtatustipradayinyai ।
ghantaravapriyayai । ghoraghaughavidhvamsakarinyai ।
ghranatustikaryai । ghosayai । ghananandayai । ghanapriyayai ।
ghatukayai । ghurnitajalayai । ghrstapatakasantatyai ।
ghatakotiprapitapayai । ghatitasesamangalayai ।
ghrnavatyai । ghrninidhaye । ghasmarayai । ghukanadinyai ।
ghusrnapinjaratanave । ghargharayai namah । 280

Om ghargharasvanayai namah । candrikayai । candrakantambave ।
cancadapayai । caladyutaye । cinmayyai । citirupayai ।
candrayutasatananayai । campeyalocanayai । carave । carvangyai ।
carugaminyai । caryayai । caritranilayayai । citrakrte ।
citrarupinyai । campvai । candanasucyambave । carcaniyayai ।
cirasthirayai namah । 300

Om carucampakamaladhyayai namah । camitasesaduskrtayai ।
cidakasavahayai । cintyayai । cancate । camaravijitayai ।
coritasesavrjinayai । caritasesamandalayai ।
cheditakhilapapaughayai । chadmaghnyai । chalaharinyai ।
channatrivistapatalayai । chotitasesabandhanayai ।
churitamrtadharaughayai । chinnainase । chandagaminyai ।
chatrikrtamaralaughayai । chatikrtanijamrtayai । jahnavyai ।
jyayai namah । 320

Om jaganmatre namah । japyayai । janghalavicikayai ।
jayayai । janardanapritayai । jusaniyayai । jagaddhitayai ।
jivanayai । jivanapranayai । jagate । jyesthayai । jaganmayyai ।
jivajivatulatikayai । janmijanmanibarhinyai । jadyavidhvamsanakaryai ।
jagadyonaye । jalavilayai । jagadanandajananyai । jalajayai ।
jalajeksanayai namah । 340

Om janalocanapiyusayai namah । jatatataviharinyai । jayantyai ।
janjapukaghnyai । janitajnanavigrahayai । jhallarivadyakusalayai ।
jhalajjhalajalavrtayai । jhintisavandyayai । jhankarakarinyai ।
jharjharavatyai । tikitasesapatalayai । enodripatane
tankikaiyai । tankaranrtyatkallolayai । tikaniyamahatatayai ।
dambarapravahayai । dinarajahamsakulakulayai । damaddamaruhastayai ।
damaroktamahandakayai । dhaukitasesanirvanayai ।
dhakkanadacalajjalayai namah । 360

Om dhundhivighnesajananyai namah । dhanadhdhanitapatakayai ।
tarpanyai । tirthatirthayai । tripathayai । tridasesvaryai ।
trilokagoptryai । toyesyai । trailokyaparivanditayai ।
tapatritayasamhartryai । tejobalavivardhinyai । trilaksyayai ।
taranyai । tarayai । tarapatikararcitayai । trailokyapavanipunyayai ।
tustidayai । tustirupinyai । trsnacchetryai । tirthamatre namah । 380

Om trivikramapadodbhavayai namah । tapomayyai । taporupayai ।
tapahstomaphalapradayai var padapradayai । trailokyavyapinyai ।
trptyai । trptikrte । tattvarupinyai । trailokyasundaryai ।
turyayai । turyatitaphalapradayai । trailokyalaksmyai । tripadyai ।
tathyayai । timiracandrikayai । tejogarbhayai । tapahsarayai ।
tripurarisirogrhayai । trayisvarupinyai । tanvyai namah । 400

Om tapanangajabhitinude namah । taraye । taranijamitrayai ।
tarpitasesapurvajayai । tulavirahitayai । tivrapapatulatanunapate ।
daridryadamanyai । daksayai । duspreksayai । divyamandanayai ।
diksavatyai । duravapyayai । draksamadhuravaribhrte ।
darsitanekakutukayai । dustadurjayaduhkhahrte । dainyahrte ।
duritaghnyai । danavaripadabjajayai । dandasukavisaghnyai ।
daritaghaughasantatayai namah । 420

Om drutayai namah । devadrumacchannayai । durvaraghavighatinyai ।
damagrahyayai । devamatre । devalokapradarsinyai । devadevapriyayai ।
devyai । dikpalapadadayinyai । dirghayuskarinyai । dirghayai ।
dogdhryai । dusanavarjitayai । dugdhambuvahinyai । dohyayai ।
divyayai । divyagatipradayai । dyunadyai । dinasaranayai ।
dehidehanivarinyai namah । 440

Om draghiyasyai namah । daghahantryai । ditapatakasantatyai ।
duradesantaracaryai । durgamayai । devavallabhayai ।
durvrttaghnyai । durvigahyayai । dayadharayai । dayavatyai ।
durasadayai । danasilayai । dravinyai । druhinastutayai ।
daityadanavasamsuddhikartryai । durbuddhiharinyai । danasarayai ।
dayasarayai । dyavabhumivigahinyai । drstadrstaphalapraptyai namah । 460

Om devatavrndavanditayai namah । dirghavratayai ।
dirghadrstirdiptatoyayai । duralabhayai । dandayitryai ।
dandanitaye । dustadandadhararcitayai । durodaraghnyai ।
davarcise । dravate । dravyaikasevadhaye । dinasantapasamanyai ।
datryai । davathuvairinyai । darividaranaparayai । dantayai ।
dantajanapriyayai । daritadritatayai । durgayai ।
durgaranyapracarinyai namah । 480

Om dharmadravayai namah । dharmadhurayai । dhenave ।
dhirayai । dhrtaye । dhruvayai । dhenudanaphalasparsayai ।
dharmakamarthamoksadayai । dharmormivahinyai । dhuryayai ।
dhatryai । dhatrivibhusanaya । dharminyai । dharmasilayai ।
dhanvikotikrtavanayai । dhyatrpapaharayai । dhyeyayai ।
dhavanyai । dhutakalmasayai । dharmadharayai namah । 500

Om dharmasarayai namah । dhanadayai । dhanavardhinyai ।
dharmadharmagunacchetryai । dhatturakusumapriyayai । dharmesyai ।
dharmasastrajnayai । dhanadhanyasamrddhikrte । dharmalabhyayai ।
dharmajalayai । dharmaprasavadharminyai । dhyanagamyasvarupayai ।
dharanyai । dhatrpujitayai । dhure । dhurjatijatasamsthayai ।
dhanyayai । dhiye । dharanavatyai । nandayai namah । 520

Om nirvanajananyai namah । nandinyai । nunnapatakayai ।
nisiddhavighnanicayayai । nijanandaprakasinyai ।
nabhonganacaryai । nutaye । namyayai । narayanyai । nutayai ।
nirmalayai । nirmalakhyanayai । tapasampadam nasinyai । niyatayai ।
nityasukhadayai । nanascaryamahanidhaye । nadyai । nadasaromatre ।
nayikayai । nakadirghikayai namah । 540

Om nastoddharanadhirayai namah । nandanayai । nandadayinyai ।
nirniktasesabhuvanayai । nihsangayai । nirupadravayai ।
niralambayai । nisprapancayai । nirnasitamahamalayai ।
nirmalajnanajananyai । nissesapranitapahrte । nityotsavayai ।
nityatrptayai । namaskaryayai । niranjanayai । nisthavatyai ।
niratankayai । nirlepayai । niscalatmikayai । niravadyayai namah । 560

Om nirihayai namah । nilalohitamurdhagayai ।
nandibhrngiganastutyayai । nagayai । nandayai । nagatmajayai ।
nispratyuhayai । nakanadyai । nirayarnavadirghanave । punyapradayai ।
punyagarbhayai । punyayai । punyataranginyai । prthave ।
prthuphalayai । purnayai । pranatartiprabhanjanyai । pranadayai ।
pranijananyai । pranesyai namah । 580

Om pranarupinyai namah । padmalayayai । parayai । saktyai ।
purajitparamapriyayai । parayai । paraphalapraptyai ।
pavanyai । payasvinyai । paranandayai । prakrstarthayai ।
pratisthayai । palinyai । parayai । puranapathitayai ।
pritayai । pranavaksararupinyai । parvatyai । premasampannayai ।
pasupasavimocanyai namah । 600

Om paramatmasvarupayai namah । parabrahmaprakasinyai ।
paramanandanisyandayai । prayascittasvarupinyai var
nispandayai । paniyarupanirvanayai । paritranaparayanayai ।
papendhanadavajvalayai । paparaye । papanamanude ।
paramaisvaryajananyai । prajnayai prajnayai । paraparayai ।
pratyaksalaksmyai । padmaksyai । paravyomamrtasravayai ।
prasannarupayai । pranidhaye । putayai । pratyaksadevatayai ।
pinakiparamapritayai namah । 620

Om paramesthikamandalave namah । padmanabhapadarghyena prasutayai ।
padmamalinyai । pararddhidayai । pustikaryai । pathyayai । purtyai ।
prabhavatyai । punanayai । pitagarbhaghnyai । papaparvatanasinyai ।
phalinyai । phalahastayai । phullambujavilocanayai ।
phalitainomahaksetrayai । phanilokavibhusanaya ।
phenacchalapranunnainase । phullakairavagandhinyai ।
phenilacchambudharabhayai । phaduccatitapatakayai namah । 640

Om phanitasvadusalilayai namah । phantapathyajalavilayai ।
visvamatre । visvesyai । visvayai । visvesvarapriyayai ।
brahmanyayai । brahmakrte । brahmyai । brahmisthayai ।
vimalodakayai । vibhavaryai । virajayai । vikrantanekavistapayai ।
visvamitraya । visnupadyai । vaisnavyai । vaisnavapriyayai ।
virupaksapriyakaryyai । vibhutyai namah । 660

Om visvatomukhyai namah । vipasayai । vaibudhyai । vedyayai ।
vedaksararasasravayai । vidyayai । vegavatyai । vandyayai ।
brmhanyai । brahmavadinyai । varadayai । viprakrstayai ।
varisthayai । visodhanyai । vidyadharyai । visokayai ।
vayovrndanisevitayai । bahudakayai । balavatyai । vyomasthayai namah । 680

Om vibudhapriyayai namah । vanyai । vedavatyai । vittayai ।
brahmavidyataranginyai । brahmandakotivyaptambvai ।
brahmahatyapaharinyai । brahmesavisnurupayai । buddhyai ।
vibhavavardhinyai । vilasisukhadayai । vasyayai । vyapinyai ।
vrsaranyai । vrsankamaulinilayayai । vipannartiprabhanjinyai ।
vinitayai । vinatayai । bradhnatanayayai । vinayanvitayai namah । 700

Om vadya (vipanci vada) kusalayai namah । venusrutivicaksanayai ।
varcaskaryai । balakaryai । balonmulitakalmasayai । vipapmane ।
vigatatankayai । vikalpaparivarjitayai । vrstikartryai ।
vrstijalayai । vidhaye । vicchinnabandhanayai । vratarupayai ।
vittarupayai । bahuvighnavinasakrte । vasudharayai । vasumatyai ।
vicitrangyai । vibhayai । vasave namah । 720

Om vijayayai namah । visvabijayai । vamadevyai । varapradayai ।
vrsasritayai । visaghnyai । vijnanormyamsumalinyai ।
bhavyayai । bhogavatyai । bhadrayai । bhavanyai । bhutabhavinyai ।
bhutadhatryai । bhayaharayai । bhaktadaridryaghatinyai ।
bhuktimuktipradayai । bhesyai । bhaktasvargapavargadayai ।
bhagirathyai । bhanumatyai namah । 740

Om bhagyayai namah । bhogavatyai । bhrtaye । bhavapriyayai ।
bhavadvestryai । bhutidayai । bhutibhusanayai ।
bhalalocanabhavajnayai । bhutabhavyabhavatprabhve ।
bhrantijnanaprasamanyai । bhinnabrahmandamandapayai ।
bhuridayai । bhaktisulabhayai । bhagyavaddrstigocaryai ।
bhanjitopaplavakulayai । bhaksyabhojyasukhapradayai ।
bhiksaniyayai । bhiksumatre । bhavayai । bhavasvarupinyai namah । 760

Om mandakinyai namah । mahanandayai । matre । muktitaranginyai ।
mahodayayai । madhumatyai । mahapunyayai । mudakaryai । munistutayai ।
mohahantryai । mahatirthayai । madhusravayai । madhavyai । maninyai ।
manyayai । manorathapathatigayai । moksadayai । matidayai ।
mukhyayai । mahabhagyajanasritayai namah । 780

Om mahavegavatyai namah । medhyayai । mahayai । mahimabhusanayai ।
mahaprabhavayai । mahatyai । minacancalalocanayai ।
mahakarunyasampurnayai । maharddhayai । mahotpalayai । murtimate ।
mukti(murtimanmukti) ramanyai । manimanikyabhusanayai ।
muktakalapanepathyayai । manonayananandinyai । mahapatakarasighnyai ।
mahadevardhaharinyai । mahormimalinyai । muktayai । mahadevyai namah । 800

Om manonmanyai namah । mahapunyodayaprapyayai ।
mayatimiracandrikayai । mahavidyayai । mahamayayai ।
mahamedhayai । mahausadhaya । maladharyai । mahopayayai ।
mahoragavibhusanayai । mahamohaprasamanyai । mahamangalamangalaya ।
martandamandalacaryai । mahalaksmyai । madojjhitayai ।
yasasvinyai । yasodayai । yogyayai । yuktatmasevitayai ।
yogasiddhipradayai namah । 820

Om yajyayai namah । yajnesaparipuritayai । yajnesyai ।
yajnaphaladayai । yajaniyayai । yasaskaryai । yamisevyayai ।
yogayonaye । yoginyai । yuktabuddhidayai । yogajnanapradayai ।
yuktayai । yamadyastangayogayuk । yantritaghaughasancarayai ।
yamalokanivarinyai । yatayataprasamanyai । yatananamakrntanyai ।
yaminisahimacchodayai । yugadharmavivarjitayai । revatyai namah । 840

Om ratikrte namah । ramyayai । ratnagarbhayai । ramayai ।
rataye । ratnakarapremapatraya । rasajnayai । rasarupinyai ।
ratnaprasadagarbhayai । ramaniyataranginyai । ratnarcise ।
rudraramanyai । ragadvesavinasinyai । ramayai । ramayai ।
ramyarupayai । rogijivanurupinyai । rucikrte । rocanyai ।
ramyayai namah । 860

Om rucirayai namah । rogaharinyai । rajahamsayai । ratnavatyai ।
rajatkallolarajikayai । ramaniyakarekhayai । rujaraye । rogarosinyai
var rogasosinyai । rakayai । rankartisamanyai । ramyayai ।
rolambaravinyai । raginyai । ranjitasivayai । rupalavanyasevadhaye ।
lokaprasuve । lokavandyayai । lolatkallolamalinyai । lilavatyai ।
lokabhumaye namah । 880

Om lokalocanacandrikayai namah । lekhasravantyai । latabhayai ।
laghuvegayai । laghutvahrte । lasyattarangahastayai ।
lalitayai । layabhangigayai । lokabandhave । lokadhatryai ।
lokottaragunorjitayai । lokatrayahitayai । lokayai । laksmyai ।
laksanalaksitayai । lilayai । laksitanirvanayai ।
lavanyamrtavarsinyai । vaisvanaryai । vasavedyayai namah । 900

Om vandhyatvapariharinyai namah । vasudevanghrirenughnyai ।
vajrivajranivarinyai । subhavatyai । subhaphalayai ।
santyai । santanuvallabhayai । sulinyai । saisavavayase ।
sitalamrtavahinyai । sobhavatyai । silavatyai ।
sositasesakilbisayai । saranyayai । sivadayai । sistayai ।
sarajanmaprasuve । sivayai । saktaye । sasankavimalayai namah । 920

Om samanasvasrsammatayai namah । samayai । samanamargaghnyai ।
sitikanthamahapriyayai । sucaye । sucikaryai । sesayai ।
sesasayipadodbhavayai । srinivasasrutyai । sraddhayai ।
srimatyai । sriyai । subhavratayai । suddhavidyayai ।
subhavartayai । srutanandayai । srutistutaye । sivetaraghnyai ।
sabaryai । sambarirupadharinyai namah । 940

Om smasanasodhanyai namah । santayai । sasvate ।
satadhrti(sasvacchatadhrti)stutayai । salinyai ।
salisobhadhyayai । sikhivahanagarbhabhrte ।
samsaniyacaritrayai । satitasesapatakayai ।
sadgunaisvaryasampannayai । sadangasrutirupinyai ।
sandhataharisalilayai । styayannadanadisatayai । saridvarayai ।
surasayai । suprabhayai । suradirghikayai । svah sindhave ।
sarvaduhkhaghnyai । sarvavyadhimahausadhaya namah । 960

Om sevyayai namah । siddhayai । satyai । suktaye ।
skandasuve । sarasvatyai । sampattaranginyai । stutyayai ।
sthanumaulikrtalayayai । sthairyadayai । subhagayai ।
saukhyayai । strisu saubhagyadayinyai । svarganihsrenikayai ।
suksmayai var sumayai । svadhayai । svahayai । sudhajalaya ।
samudrarupinyai । svargyayai namah । 980

Om sarvapatakavairinyai namah । smrtaghaharinyai । sitayai ।
samsarabdhitarandikayai । saubhagyasundaryai । sandhyayai ।
sarvasarasamanvitayai । harapriyayai । hrsikesyai ।
hamsarupayai । hiranmayyai । hrtaghasanghayai । hitakrte ।
helayai । helaghagarvahrte । ksemadayai । ksalitaghaughayai ।
ksudravidravinyai । ksamayai । gangayai namah । 1000

Also Read 1000 Names of Ganga:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *