Sahasranamavali

1000 Names of Ganga | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Gangasahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಗಂಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಸಿತಮಕರನಿಷಣ್ಣಾಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಕರಧೃತಕಲಶೋದ್ಯತ್ಸೋಪಲಾಭೀತ್ಯಭೀಷ್ಟಾಮ್ ।
ವಿಧಿಹರಿರೂಪಾಂ ಸೇನ್ದುಕೋಟೀರಜೂಟಾಂ
ಕಲಿತಸಿತದುಕೂಲಾಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಜರಾಯೈ । ಅತುಲಾಯೈ । ಅನನ್ತಾಯೈ ।
ಅಮೃತಸ್ರವಾಯೈ । ಅತ್ಯುದಾರಾಯೈ । ಅಭಯಾಯೈ । ಅಶೋಕಾಯೈ । ಅಲಕನನ್ದಾಯೈ ।
ಅಮೃತಾಯೈ । ಅಮಲಾಯೈ । ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯೈ । ಅಮೋಘಾಯೈ । ಅಪಾಂ
ಯೋನಯೇ । ಅಮೃತಪ್ರದಾಯೈ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯೈ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯೈ ।
ಅನವಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ । ಅಪರಾಯೈ । ಅಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 20

ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । ಅಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ । ಅನಂಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಯೈ । ಅಧಾರಾಯೈ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ । ಅಲೀಕಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಅನಘಾಯೈ । ಅದ್ಭುತರೂಪಾಯೈ । ಅಘಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಅದ್ರಿರಾಜಸುತಾಯೈ । ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ । ಅಚ್ಯುತಾಯೈ ।
ಅಕ್ಷುಣ್ಣಶಕ್ತಯೇ । ಅಸುದಾಯೈ । ಅನನ್ತತೀರ್ಥಾಯೈ । ಅಮೃತೋದಕಾಯೈ ।
ಅನನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ । ಅಪಾರಾಯೈ ನಮಃ । 40

ಓಂ ಅನನ್ತಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ನದಾಯೈ । ಅಶೇಷದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಘೋರಾಯೈ । ಅಮೃತರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಅವಿದ್ಯಾಜಾಲಶಮನ್ಯೈ ।
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಗತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಅಶೇಷವಿಘ್ನಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಅಶೇಷಗುಣಗುಮ್ಫಿತಾಯೈ । ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅನುಗ್ರಹಪರಾಯಣಾಯೈ ।
ಅಭಿರಾಮಾಯೈ । ಅನವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ । ಅನನ್ತಸಾರಾಯೈ । ಅಕಲಂಕಿನ್ಯೈ ।
ಆರೋಗ್ಯದಾಯೈ । ಆನನ್ದವಲ್ಲ್ಯೈ । ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ಆಶ್ಚರ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ।
ಆಯುಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 60

ಓಂ ಆಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಆದ್ಯಾಯೈ । ಆಪ್ರಾಯೈ । ಆರ್ಯಸೇವಿತಾಯೈ । ಆಪ್ಯಾಯಿನ್ಯನ್ಯೈ ।
ಆಪ್ತವಿದ್ಯಾಯೈ । ಆಖ್ಯಾಯೈ । ಆನನ್ದಾಯೈ । ಆಶ್ವಾಸದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಆಲಸ್ಯಘ್ನ್ಯೈ । ಆಪದಾಂ ಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ಆನನ್ದಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ।
ಇರಾವತ್ಯೈ । ಇಷ್ಟದಾತ್ರ್ಯೈ । ಇಷ್ಟಾಯೈ । ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರದಾಯೈ ।
ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತೀಡ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ । ಇಹಾಮುತ್ರಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ।
ಇಜ್ಯಾಶೀಲಸಮಿಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ । ಇನ್ದ್ರಾದಿಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 80

ಓಂ ಇಲಾಲಂಕಾರಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಇದ್ಧಾಯೈ । ಇನ್ದಿರಾರಮ್ಯಮನ್ದಿರಾಯೈ ।
ಇತೇ । ಇನ್ದಿರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಈಶ್ವರ್ಯೈ । ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಈತಿಭೀತಿಹರಾಯೈ । ಈಡ್ಯಾಯೈ । ಈಡನೀಯಚರಿತ್ರಭೃತೇ ।
ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಯೇ । ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಯೈ । ಉಡುಪಮಂಡಲಚಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಉದಿತಾಮ್ಬರಮಾರ್ಗಾಯೈ । ಉಸ್ರಾಯೈ । ಉರಗಲೋಕವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಉಕ್ಷಾಯೈ ।
ಉರ್ವರಾಯೈ । ಉತ್ಪಲಾಯೈ । ಉತ್ಕುಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ । 100

ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಚರಣದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ । ಉದನ್ವತ್ಪೂರ್ತಿಹೇತವೇ ।
ಉದಾರಾಯೈ । ಉತ್ಸಾಹಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಉದ್ವೇಗಘ್ನ್ಯೈ । ಉಷ್ಣಶಮನ್ಯೈ ।
ಉಷ್ಣರಶ್ಮಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಉಪರಿಚಾರಿಣ್ಯೈ । ಊರ್ಜಂವಹನ್ತ್ಯಿ । ಊರ್ಜಧರಾಯೈ । ಉರ್ಜಾವತ್ಯೈ ।
ಉರ್ಮಿಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಉರ್ಧ್ವಾಧ್ವಾಯೈ । ಊರ್ಮಿಲಾಯೈ ।
ಉರ್ಧ್ವಗತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಋಷಿವೃನ್ದಸ್ತುತಾಯೈ । ಋದ್ಧಯೇ ।
ಋಣತ್ರಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 120

ಓಂ ಋತಮ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ । ಋದ್ಧಿದಾತ್ರ್ಯೈ । ಋಕ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ।
ಋಜುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಋಕ್ಷಮಾರ್ಗವಹಾಯೈ । ಋಕ್ಷಾರ್ಚಿಷೇ ।
ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ । ಏಧಿತಾಖಿಲಧರ್ಮಾರ್ಥಾಯೈ ।
ಏಕಸ್ಯೈ । ಏಕಾಮೃತದಾಯಿನ್ಯೈ । ಏಧನೀಯಸ್ವಭಾವಾಯೈ । ಏಜ್ಯಾಯೈ ।
ಏಜಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯೈ । ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯೈ । ಐಶ್ವರ್ಯರೂಪಾಯೈ ।
ಐತಿಹ್ಯಾಯೈ । ಐನ್ದವದ್ಯುತಯೇ । ಓಜಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಓಷಧೀಕ್ಷೇತ್ರಾಯೈ ।
ಓಜೋದಾಯೈ ನಮಃ । 140

ಓಂ ಓದನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಷ್ಠಾಮೃತಾಯೈ । ಔನ್ನತ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಭವರೋಗಿಣಾಮೌಷಧಾಯೈ । ಔದಾರ್ಯಚಂಚವೇ । ಔಪೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ।
ಔಗ್ರ್ಯೈ । ಔಮೇಯರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಅಮ್ಬರಾಧ್ವವಹಾಯೈ । ಅಮ್ಬಷ್ಠಾಯೈ ।
ಅಮ್ಬರಮಾಲಾಯೈ । ಅಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಾಯೈ । ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಅಮ್ಬುಮಹಾಯೋನವೇ ।
ಅನ್ಧೋದಾಯೈ । ಅನ್ಧಕಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಅಂಶುಮಾಲಾಯೈ । ಅಂಶುಮತ್ಯೈ ।
ಅಂಗೀಕೃತಷಡಾನನಾಯೈ । ಅನ್ಧತಾಮಿಸ್ರಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 160

ಓಂ ಅನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಅಂಜನಾಯೈ । ಅಂಜನಾವತ್ಯೈ । ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಕಾಮ್ಯಾಯೈ । ಕಮಲೋತ್ಪಲಗನ್ಧಿನ್ಯೈ । ಕುಮುದ್ವತ್ಯೈ । ಕಮಲಿನ್ಯೈ ।
ಕಾನ್ತಯೇ । ಕಲ್ಪಿತದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕಾಂಚನಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಕಾಮಧೇನವೇ ।
ಕೀರ್ತಿಕೃತೇ । ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ । ಕ್ರತುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಕ್ರತುಫಲಾಯೈ ।
ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಭೇದಿನ್ಯೈ । ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಕ್ಲಮಹರಾಯೈ ।
ಕೃಶಾನುತಪನದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 180

ಓಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ । ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಕಾಮರೂಪಾಯೈ । ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ । ಕಮಲೋತ್ಪಲಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ।
ಕರುಣಾಯೈ । ಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕೂರ್ಮಯಾನಾಯೈ । ಕಲಾವತ್ಯೈ । ಕಮಲಾಯೈ ।
ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ । ಕಾಲ್ಯೈ । ಕಲುಷವೈರಿಣ್ಯೈ । ಕಮನೀಯಜಲಾಯೈ ।
ಕಮ್ರಾಯೈ । ಕಪರ್ದಿಸುಕಪರ್ದಗಾಯೈ । ಕಾಲಕೂಟಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ।
ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 200

ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೇಲಿಲಲಿತಾಯೈ । ಕಲಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿಕಾಯೈ ।
ಕ್ರಾನ್ತಲೋಕತ್ರಯಾಯೈ । ಕಂಡ್ವೈ । ಕಂಡೂತನಯವತ್ಸಲಾಯೈ ।
ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ । ಖಡ್ಗಧಾರಾಭಾಯೈ । ಖಗಾಯೈ । ಖಂಡೇನ್ದುಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಖೇಖೇಲಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಖಸ್ಥಾಯೈ । ಖಂಡೇನ್ದುತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಖೇಚರ್ಯೈ । ಖೇಚರೀವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಖ್ಯಾತಾಯೈ । ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಖಂಡಿತಪ್ರಣತಾಘೌಘಾಯೈ । ಖಲಬುದ್ಧಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ಖಾತೈನಃ
ಕನ್ದಸನ್ದೋಹಾಯೈ ನಮಃ । 220

ಓಂ ಖಡ್ಗಖಟ್ವಾಂಗ ಖೇಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಖರಸನ್ತಾಪಶಮನ್ಯೈ ।
ಪೀಯೂಷಪಾಥಸಾಂ ಖನಯೇ । ಗಂಗಾಯೈ । ಗನ್ಧವತ್ಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ ।
ಗನ್ಧರ್ವನಗರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗಮ್ಭೀರಾಂಗ್ಯೈ । ಗುಣಮಯ್ಯೈ ।
ಗತಾತಂಕಾಯೈ । ಗತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗಣನಾಥಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಗೀತಾಯೈ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಪರಿಷ್ಟುತಾಯೈ । ಗಾನ್ಧಾರ್ಯೈ । ಗರ್ಭಶಮನ್ಯೈ ।
ಗತಿಭ್ರಷ್ಟಗತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಗೋಮತ್ಯೈ । ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ । ಗವೇ ನಮಃ । 240

ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಗನಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಗೋತ್ರಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಗುಣ್ಯಾಯೈ ।
ಗುಣಾತೀತಾಯೈ । ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೈ । ಗುಹಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಗಿರಿಸುತಾಯೈ ।
ಗೋವಿನ್ದಾಂಘ್ರಿಸಮುದ್ಭವಾಯೈ । ಗುಣನೀಯಚರಿತ್ರಾಯೈ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ।
ಗಿರಿಶಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗೂಢರೂಪಾಯೈ । ಗುಣವತ್ಯೈ । ಗುರ್ವ್ಯೈ ।
ಗೌರವವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಾಯೈ । ಗುನ್ದ್ರಾಯೈ । ಗರಘ್ನ್ಯೈ ।
ಗಾನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । 260

ಓಂ ಘರ್ಮಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಘೃತವತ್ಯೈ । ಘೃತತುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಘೋರಾಘೌಘವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಘ್ರಾಣತುಷ್ಟಿಕರ್ಯೈ । ಘೋಷಾಯೈ । ಘನಾನನ್ದಾಯೈ । ಘನಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಘಾತುಕಾಯೈ । ಘೂರ್ಣಿತಜಲಾಯೈ । ಘೃಷ್ಟಪಾತಕಸನ್ತತ್ಯೈ ।
ಘಟಕೋಟಿಪ್ರಪೀತಾಪಾಯೈ । ಘಟಿತಾಶೇಷಮಂಗಲಾಯೈ ।
ಘೃಣಾವತ್ಯೈ । ಘೃಣಿನಿಧಯೇ । ಘಸ್ಮರಾಯೈ । ಘೂಕನಾದಿನ್ಯೈ ।
ಘುಸೃಣಾಪಿಂಜರತನವೇ । ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ । 280

ಓಂ ಘರ್ಘರಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಾಮ್ಬವೇ ।
ಚಂಚದಾಪಾಯೈ । ಚಲದ್ಯುತಯೇ । ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ । ಚಿತಿರೂಪಾಯೈ ।
ಚನ್ದ್ರಾಯುತಶತಾನನಾಯೈ । ಚಾಮ್ಪೇಯಲೋಚನಾಯೈ । ಚಾರವೇ । ಚಾರ್ವಂಗ್ಯೈ ।
ಚಾರುಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಚಾರ್ಯಾಯೈ । ಚಾರಿತ್ರನಿಲಯಾಯೈ । ಚಿತ್ರಕೃತೇ ।
ಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಚಮ್ಪ್ವೈ । ಚನ್ದನಶುಚ್ಯಮ್ಬವೇ । ಚರ್ಚನೀಯಾಯೈ ।
ಚಿರಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ । 300

ಓಂ ಚಾರುಚಮ್ಪಕಮಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚಮಿತಾಶೇಷದುಷ್ಕೃತಾಯೈ ।
ಚಿದಾಕಾಶವಹಾಯೈ । ಚಿನ್ತ್ಯಾಯೈ । ಚಂಚತೇ । ಚಾಮರವೀಜಿತಾಯೈ ।
ಚೋರಿತಾಶೇಷವೃಜಿನಾಯೈ । ಚರಿತಾಶೇಷಮಂಡಲಾಯೈ ।
ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾಪೌಘಾಯೈ । ಛದ್ಮಘ್ನ್ಯೈ । ಛಲಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಛನ್ನತ್ರಿವಿಷ್ಟಪತಲಾಯೈ । ಛೋಟಿತಾಶೇಷಬನ್ಧನಾಯೈ ।
ಛುರಿತಾಮೃತಧಾರೌಘಾಯೈ । ಛಿನ್ನೈನಸೇ । ಛನ್ದಗಾಮಿನ್ಯೈ ।
ಛತ್ರೀಕೃತಮರಾಲೌಘಾಯೈ । ಛಟೀಕೃತನಿಜಾಮೃತಾಯೈ । ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ।
ಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 320

ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಜಪ್ಯಾಯೈ । ಜಂಘಾಲವೀಚಿಕಾಯೈ ।
ಜಯಾಯೈ । ಜನಾರ್ದನಪ್ರೀತಾಯೈ । ಜುಷಣೀಯಾಯೈ । ಜಗದ್ಧಿತಾಯೈ ।
ಜೀವನಾಯೈ । ಜೀವನಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಜಗತೇ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ । ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ।
ಜೀವಜೀವಾತುಲತಿಕಾಯೈ । ಜನ್ಮಿಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಿಣ್ಯೈ । ಜಾಡ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಕರ್ಯೈ ।
ಜಗದ್ಯೋನಯೇ । ಜಲಾವಿಲಾಯೈ । ಜಗದಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ । ಜಲಜಾಯೈ ।
ಜಲಜೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 340

ಓಂ ಜನಲೋಚನಪೀಯೂಷಾಯೈ ನಮಃ । ಜಟಾತಟವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಜಯನ್ತ್ಯೈ ।
ಜಂಜಪೂಕಘ್ನ್ಯೈ । ಜನಿತಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ । ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾಯೈ ।
ಝಲಜ್ಝಾಲಜಲಾವೃತಾಯೈ । ಝಿಂಟೀಶವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಝಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಝರ್ಝರಾವತ್ಯೈ । ಟೀಕಿತಾಶೇಷಪಾತಾಲಾಯೈ । ಏನೋದ್ರಿಪಾಟನೇ
ಟಂಕಿಕೈಯೈ । ಟಂಕಾರನೃತ್ಯತ್ಕಲ್ಲೋಲಾಯೈ । ಟೀಕನೀಯಮಹಾತಟಾಯೈ ।
ಡಮ್ಬರಪ್ರವಹಾಯೈ । ಡೀನರಾಜಹಂಸಕುಲಾಕುಲಾಯೈ । ಡಮಡ್ಡಮರುಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಡಾಮರೋಕ್ತಮಹಾಂಡಕಾಯೈ । ಢೌಕಿತಾಶೇಷನಿರ್ವಾಣಾಯೈ ।
ಢಕ್ಕಾನಾದಚಲಜ್ಜಲಾಯೈ ನಮಃ । 360

ಓಂ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । ಢಣಢ್ಢಣಿತಪಾತಕಾಯೈ ।
ತರ್ಪಣ್ಯೈ । ತೀರ್ಥತೀರ್ಥಾಯೈ । ತ್ರಿಪಥಾಯೈ । ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ತ್ರಿಲೋಕಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ । ತೋಯೇಶ್ಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ।
ತಾಪತ್ರಿತಯಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ತೇಜೋಬಲವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ತ್ರಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ।
ತಾರಣ್ಯೈ । ತಾರಾಯೈ । ತಾರಾಪತಿಕರಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಿಪುಣ್ಯಾಯೈ ।
ತುಷ್ಟಿದಾಯೈ । ತುಷ್ಟಿರೂಪಿಣ್ಯೈ । ತೃಷ್ಣಾಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ । ತೀರ್ಥಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 380

ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ । ತಪೋಮಯ್ಯೈ । ತಪೋರೂಪಾಯೈ ।
ತಪಃಸ್ತೋಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ var ಪದಪ್ರದಾಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ।
ತೃಪ್ತ್ಯೈ । ತೃಪ್ತಿಕೃತೇ । ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ।
ತುರ್ಯಾಯೈ । ತುರ್ಯಾತೀತಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ತ್ರಿಪದ್ಯೈ ।
ತಥ್ಯಾಯೈ । ತಿಮಿರಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ । ತೇಜೋಗರ್ಭಾಯೈ । ತಪಃಸಾರಾಯೈ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರೋಗೃಹಾಯೈ । ತ್ರಯೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । 400

ಓಂ ತಪನಾಂಗಜಭೀತಿನುದೇ ನಮಃ । ತರಯೇ । ತರಣಿಜಾಮಿತ್ರಾಯೈ ।
ತರ್ಪಿತಾಶೇಷಪೂರ್ವಜಾಯೈ । ತುಲಾವಿರಹಿತಾಯೈ । ತೀವ್ರಪಾಪತೂಲತನೂನಪಾತೇ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಮನ್ಯೈ । ದಕ್ಷಾಯೈ । ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಯೈ । ದಿವ್ಯಮಂಡನಾಯೈ ।
ದೀಕ್ಷಾವತ್ಯೈ । ದುರಾವಾಪ್ಯಾಯೈ । ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರವಾರಿಭೃತೇ ।
ದರ್ಶಿತಾನೇಕಕುತುಕಾಯೈ । ದುಷ್ಟದುರ್ಜಯದುಃಖಹೃತೇ । ದೈನ್ಯಹೃತೇ ।
ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ । ದಾನವಾರಿಪದಾಬ್ಜಜಾಯೈ । ದನ್ದಶೂಕವಿಷಘ್ನ್ಯೈ ।
ದಾರಿತಾಘೌಘಸನ್ತತಾಯೈ ನಮಃ । 420

ಓಂ ದ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ । ದೇವದ್ರುಮಚ್ಛನ್ನಾಯೈ । ದುರ್ವಾರಾಘವಿಘಾತಿನ್ಯೈ ।
ದಮಗ್ರಾಹ್ಯಾಯೈ । ದೇವಮಾತ್ರೇ । ದೇವಲೋಕಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ । ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ದೇವ್ಯೈ । ದಿಕ್ಪಾಲಪದದಾಯಿನ್ಯೈ । ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ । ದೀರ್ಘಾಯೈ ।
ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯೈ । ದೂಷಣವರ್ಜಿತಾಯೈ । ದುಗ್ಧಾಮ್ಬುವಾಹಿನ್ಯೈ । ದೋಹ್ಯಾಯೈ ।
ದಿವ್ಯಾಯೈ । ದಿವ್ಯಗತಿಪ್ರದಾಯೈ । ದ್ಯುನದ್ಯೈ । ದೀನಶರಣಾಯೈ ।
ದೇಹಿದೇಹನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 440

ಓಂ ದ್ರಾಘೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ । ದಾಘಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ದಿತಪಾತಕಸನ್ತತ್ಯೈ ।
ದೂರದೇಶಾನ್ತರಚರ್ಯೈ । ದುರ್ಗಮಾಯೈ । ದೇವವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ದುರ್ವೃತ್ತಘ್ನ್ಯೈ । ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾಯೈ । ದಯಾಧಾರಾಯೈ । ದಯಾವತ್ಯೈ ।
ದುರಾಸದಾಯೈ । ದಾನಶೀಲಾಯೈ । ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ । ದ್ರುಹಿಣಸ್ತುತಾಯೈ ।
ದೈತ್ಯದಾನವಸಂಶುದ್ಧಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ದುರ್ಬುದ್ಧಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ದಾನಸಾರಾಯೈ ।
ದಯಾಸಾರಾಯೈ । ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿವಿಗಾಹಿನ್ಯೈ । ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 460

ಓಂ ದೇವತಾವೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ದೀರ್ಘವ್ರತಾಯೈ ।
ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದೀಪ್ತತೋಯಾಯೈ । ದುರಾಲಭಾಯೈ । ದಂಡಯಿತ್ರ್ಯೈ ।
ದಂಡನೀತಯೇ । ದುಷ್ಟದಂಡಧರಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ದುರೋದರಘ್ನ್ಯೈ ।
ದಾವಾರ್ಚಿಷೇ । ದ್ರವತೇ । ದ್ರವ್ಯೈಕಶೇವಧಯೇ । ದೀನಸನ್ತಾಪಶಮನ್ಯೈ ।
ದಾತ್ರ್ಯೈ । ದವಥುವೈರಿಣ್ಯೈ । ದರೀವಿದಾರಣಪರಾಯೈ । ದಾನ್ತಾಯೈ ।
ದಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ದಾರಿತಾದ್ರಿತಟಾಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ ।
ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಪ್ರಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 480

ಓಂ ಧರ್ಮದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ । ಧರ್ಮಧುರಾಯೈ । ಧೇನವೇ ।
ಧೀರಾಯೈ । ಧೃತಯೇ । ಧ್ರುವಾಯೈ । ಧೇನುದಾನಫಲಸ್ಪರ್ಶಾಯೈ ।
ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಧರ್ಮೋರ್ಮಿವಾಹಿನ್ಯೈ । ಧುರ್ಯಾಯೈ ।
ಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಧಾತ್ರೀವಿಭೂಷಣಾಯ । ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ । ಧರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ।
ಧನ್ವಿಕೋಟಿಕೃತಾವನಾಯೈ । ಧ್ಯಾತೃಪಾಪಹರಾಯೈ । ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ।
ಧಾವನ್ಯೈ । ಧೂತಕಲ್ಮಷಾಯೈ । ಧರ್ಮಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 500

ಓಂ ಧರ್ಮಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಧನದಾಯೈ । ಧನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗುಣಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ । ಧತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ।
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯೈ । ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಕೃತೇ । ಧರ್ಮಲಭ್ಯಾಯೈ ।
ಧರ್ಮಜಲಾಯೈ । ಧರ್ಮಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ।
ಧರಣ್ಯೈ । ಧಾತೃಪೂಜಿತಾಯೈ । ಧೂರೇ । ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ।
ಧನ್ಯಾಯೈ । ಧಿಯೇ । ಧಾರಣಾವತ್ಯೈ । ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 520

ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದಿನ್ಯೈ । ನುನ್ನಪಾತಕಾಯೈ ।
ನಿಷಿದ್ಧವಿಘ್ನನಿಚಯಾಯೈ । ನಿಜಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ।
ನಭೋಂಗಣಚರ್ಯೈ । ನೂತಯೇ । ನಮ್ಯಾಯೈ । ನಾರಾಯಣ್ಯೈ । ನುತಾಯೈ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯೈ । ನಿರ್ಮಲಾಖ್ಯಾನಾಯೈ । ತಾಪಸಮ್ಪದಾಂ ನಾಶಿನ್ಯೈ । ನಿಯತಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯಸುಖದಾಯೈ । ನಾನಾಶ್ಚರ್ಯಮಹಾನಿಧಯೇ । ನದ್ಯೈ । ನದಸರೋಮಾತ್ರೇ ।
ನಾಯಿಕಾಯೈ । ನಾಕದೀರ್ಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 540

ಓಂ ನಷ್ಟೋದ್ಧರಣಧೀರಾಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದನಾಯೈ । ನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ನಿರ್ಣಿಕ್ತಾಶೇಷಭುವನಾಯೈ । ನಿಃಸಂಗಾಯೈ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯೈ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ । ನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಮಲಾಯೈ ।
ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಜನನ್ಯೈ । ನಿಶ್ಶೇಷಪ್ರಾಣಿತಾಪಹೃತೇ । ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯೈ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ । ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾಯೈ । ನಿರಂಜನಾಯೈ । ನಿಷ್ಠಾವತ್ಯೈ ।
ನಿರಾತಂಕಾಯೈ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ । ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 560

ಓಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ । ನೀಲಲೋಹಿತಮೂರ್ಧಗಾಯೈ ।
ನನ್ದಿಭೃಂಗಿಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ । ನಾಗಾಯೈ । ನನ್ದಾಯೈ । ನಗಾತ್ಮಜಾಯೈ ।
ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಯೈ । ನಾಕನದ್ಯೈ । ನಿರಯಾರ್ಣವದೀರ್ಘನಾವೇ । ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ।
ಪುಣ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ । ಪುಣ್ಯಾಯೈ । ಪುಣ್ಯತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಪೃಥವೇ ।
ಪೃಥುಫಲಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ । ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ।
ಪ್ರಾಣಿಜನನ್ಯೈ । ಪ್ರಾಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 580

ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಶಕ್ತ್ಯೈ ।
ಪುರಜಿತ್ಪರಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಪರಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ಪಾವನ್ಯೈ । ಪಯಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಪರಾನನ್ದಾಯೈ । ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಯೈ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ । ಪಾಲಿನ್ಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಪುರಾಣಪಠಿತಾಯೈ ।
ಪ್ರೀತಾಯೈ । ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ।
ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ । 600

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಪರಮಾನನ್ದನಿಷ್ಯನ್ದಾಯೈ । ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ var
ನಿಷ್ಪನ್ದಾಯೈ । ಪಾನೀಯರೂಪನಿರ್ವಾಣಾಯೈ । ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯೈ ।
ಪಾಪೇನ್ಧನದವಜ್ವಾಲಾಯೈ । ಪಾಪಾರಯೇ । ಪಾಪನಾಮನುದೇ ।
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಜನನ್ಯೈ । ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ । ಪರಾಪರಾಯೈ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪರವ್ಯೋಮಾಮೃತಸ್ರವಾಯೈ ।
ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯೈ । ಪ್ರಣಿಧಯೇ । ಪೂತಾಯೈ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾಯೈ ।
ಪಿನಾಕಿಪರಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 620

ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿಕಮಂಡಲವೇ ನಮಃ । ಪದ್ಮನಾಭಪದಾರ್ಘ್ಯೇಣ ಪ್ರಸೂತಾಯೈ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಪರರ್ದ್ಧಿದಾಯೈ । ಪುಷ್ಟಿಕರ್ಯೈ । ಪಥ್ಯಾಯೈ । ಪೂರ್ತ್ಯೈ ।
ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ । ಪುನಾನಾಯೈ । ಪೀತಗರ್ಭಘ್ನ್ಯೈ । ಪಾಪಪರ್ವತನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಫಲಿನ್ಯೈ । ಫಲಹಸ್ತಾಯೈ । ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಾಯೈ ।
ಫಾಲಿತೈನೋಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಾಯೈ । ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಫೇನಚ್ಛಲಪ್ರಣುನ್ನೈನಸೇ । ಫುಲ್ಲಕೈರವಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ।
ಫೇನಿಲಾಚ್ಛಾಮ್ಬುಧಾರಾಭಾಯೈ । ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾತಕಾಯೈ ನಮಃ । 640

ಓಂ ಫಾಣಿತಸ್ವಾದುಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ । ಫಾಂಟಪಥ್ಯಜಲಾವಿಲಾಯೈ ।
ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವೇಶ್ಯೈ । ವಿಶ್ವಾಯೈ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ।
ವಿಮಲೋದಕಾಯೈ । ವಿಭಾವರ್ಯೈ । ವಿರಜಾಯೈ । ವಿಕ್ರಾನ್ತಾನೇಕವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ।
ವಿಶ್ವಮಿತ್ರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪದ್ಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ವೈಷ್ಣವಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಕರ್ಯ್ಯೈ । ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । 660

ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಪಾಶಾಯೈ । ವೈಬುಧ್ಯೈ । ವೇದ್ಯಾಯೈ ।
ವೇದಾಕ್ಷರರಸಸ್ರವಾಯೈ । ವಿದ್ಯಾಯೈ । ವೇಗವತ್ಯೈ । ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ।
ಬೃಂಹಣ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ । ವರದಾಯೈ । ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಯೈ ।
ವರಿಷ್ಠಾಯೈ । ವಿಶೋಧನ್ಯೈ । ವಿದ್ಯಾಧರ್ಯೈ । ವಿಶೋಕಾಯೈ ।
ವಯೋವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯೈ । ಬಹೂದಕಾಯೈ । ಬಲವತ್ಯೈ । ವ್ಯೋಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 680

ಓಂ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಣ್ಯೈ । ವೇದವತ್ಯೈ । ವಿತ್ತಾಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿವ್ಯಾಪ್ತಾಮ್ಬ್ವೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ । ಬುದ್ಧ್ಯೈ ।
ವಿಭವವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ವಿಲಾಸಿಸುಖದಾಯೈ । ವಶ್ಯಾಯೈ । ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ।
ವೃಷಾರಣ್ಯೈ । ವೃಷಾಂಕಮೌಲಿನಿಲಯಾಯೈ । ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜಿನ್ಯೈ ।
ವಿನೀತಾಯೈ । ವಿನತಾಯೈ । ಬ್ರಧ್ನತನಯಾಯೈ । ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 700

ಓಂ ವಾದ್ಯ (ವಿಪಂಚೀ ವಾದಾ) ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ । ವೇಣುಶ್ರುತಿವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ।
ವರ್ಚಸ್ಕರ್ಯೈ । ಬಲಕರ್ಯೈ । ಬಲೋನ್ಮೂಲಿತಕಲ್ಮಷಾಯೈ । ವಿಪಾಪ್ಮನೇ ।
ವಿಗತಾತಂಕಾಯೈ । ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯೈ । ವೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ವೃಷ್ಟಿಜಲಾಯೈ । ವಿಧಯೇ । ವಿಚ್ಛಿನ್ನಬನ್ಧನಾಯೈ । ವ್ರತರೂಪಾಯೈ ।
ವಿತ್ತರೂಪಾಯೈ । ಬಹುವಿಘ್ನವಿನಾಶಕೃತೇ । ವಸುಧಾರಾಯೈ । ವಸುಮತ್ಯೈ ।
ವಿಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ । ವಿಭಾಯೈ । ವಸವೇ ನಮಃ । 720

ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಬೀಜಾಯೈ । ವಾಮದೇವ್ಯೈ । ವರಪ್ರದಾಯೈ ।
ವೃಷಾಶ್ರಿತಾಯೈ । ವಿಷಘ್ನ್ಯೈ । ವಿಜ್ಞಾನೋರ್ಮ್ಯಂಶುಮಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಭವ್ಯಾಯೈ । ಭೋಗವತ್ಯೈ । ಭದ್ರಾಯೈ । ಭವಾನ್ಯೈ । ಭೂತಭಾವಿನ್ಯೈ ।
ಭೂತಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಭಯಹರಾಯೈ । ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಘಾತಿನ್ಯೈ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಭೇಶ್ಯೈ । ಭಕ್ತಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ।
ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ । ಭಾನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ । 740

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗವತ್ಯೈ । ಭೃತಯೇ । ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಭವದ್ವೇಷ್ಟ್ರ್ಯೈ । ಭೂತಿದಾಯೈ । ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯೈ ।
ಭಾಲಲೋಚನಭಾವಜ್ಞಾಯೈ । ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭ್ವೇ ।
ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರಶಮನ್ಯೈ । ಭಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಪಾಯೈ ।
ಭೂರಿದಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯೈ । ಭಾಗ್ಯವದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ್ಯೈ ।
ಭಂಜಿತೋಪಪ್ಲವಕುಲಾಯೈ । ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ।
ಭಿಕ್ಷಣೀಯಾಯೈ । ಭಿಕ್ಷುಮಾತ್ರೇ । ಭಾವಾಯೈ । ಭಾವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 760

ಓಂ ಮನ್ದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾನನ್ದಾಯೈ । ಮಾತ್ರೇ । ಮುಕ್ತಿತರಂಗಿಣ್ಯೈ ।
ಮಹೋದಯಾಯೈ । ಮಧುಮತ್ಯೈ । ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯೈ । ಮುದಾಕರ್ಯೈ । ಮುನಿಸ್ತುತಾಯೈ ।
ಮೋಹಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ಮಹಾತೀರ್ಥಾಯೈ । ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ । ಮಾಧವ್ಯೈ । ಮಾನಿನ್ಯೈ ।
ಮಾನ್ಯಾಯೈ । ಮನೋರಥಪಥಾತಿಗಾಯೈ । ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಮತಿದಾಯೈ ।
ಮುಖ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಭಾಗ್ಯಜನಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ । 780

ಓಂ ಮಹಾವೇಗವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೇಧ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಯೈ । ಮಹಿಮಭೂಷಣಾಯೈ ।
ಮಹಾಪ್ರಭಾವಾಯೈ । ಮಹತ್ಯೈ । ಮೀನಚಂಚಲಲೋಚನಾಯೈ ।
ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಮಹರ್ದ್ಧಯೈ । ಮಹೋತ್ಪಲಾಯೈ । ಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ಮುಕ್ತಿ(ಮೂರ್ತಿಮನ್ಮುಕ್ತಿ) ರಮಣ್ಯೈ । ಮಣಿಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯೈ ।
ಮುಕ್ತಾಕಲಾಪನೇಪಥ್ಯಾಯೈ । ಮನೋನಯನನನ್ದಿನ್ಯೈ । ಮಹಾಪಾತಕರಾಶಿಘ್ನ್ಯೈ ।
ಮಹಾದೇವಾರ್ಧಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಮಹೋರ್ಮಿಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಮುಕ್ತಾಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 800

ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಾಪ್ಯಾಯೈ ।
ಮಾಯಾತಿಮಿರಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ । ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ।
ಮಹಾಮೇಧಾಯೈ । ಮಹೌಷಧಾಯ । ಮಾಲಾಧರ್ಯೈ । ಮಹೋಪಾಯಾಯೈ ।
ಮಹೋರಗವಿಭೂಷಣಾಯೈ । ಮಹಾಮೋಹಪ್ರಶಮನ್ಯೈ । ಮಹಾಮಂಗಲಮಂಗಲಾಯ ।
ಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲಚರ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಮದೋಜ್ಝಿತಾಯೈ ।
ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಯಶೋದಾಯೈ । ಯೋಗ್ಯಾಯೈ । ಯುಕ್ತಾತ್ಮಸೇವಿತಾಯೈ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 820

ಓಂ ಯಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಯಜ್ಞೇಶಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ । ಯಜ್ಞೇಶ್ಯೈ ।
ಯಜ್ಞಫಲದಾಯೈ । ಯಜನೀಯಾಯೈ । ಯಶಸ್ಕರ್ಯೈ । ಯಮಿಸೇವ್ಯಾಯೈ ।
ಯೋಗಯೋನಯೇ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ । ಯುಕ್ತಬುದ್ಧಿದಾಯೈ । ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ।
ಯುಕ್ತಾಯೈ । ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಯುಕ್ । ಯನ್ತ್ರಿತಾಘೌಘಸಂಚಾರಾಯೈ ।
ಯಮಲೋಕನಿವಾರಿಣ್ಯೈ । ಯಾತಾಯಾತಪ್ರಶಮನ್ಯೈ । ಯಾತನಾನಾಮಕೃನ್ತನ್ಯೈ ।
ಯಾಮಿನೀಶಹಿಮಾಚ್ಛೋದಾಯೈ । ಯುಗಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ । ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ । 840

ಓಂ ರತಿಕೃತೇ ನಮಃ । ರಮ್ಯಾಯೈ । ರತ್ನಗರ್ಭಾಯೈ । ರಮಾಯೈ ।
ರತಯೇ । ರತ್ನಾಕರಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ । ರಸಜ್ಞಾಯೈ । ರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ರತ್ನಪ್ರಾಸಾದಗರ್ಭಾಯೈ । ರಮಣೀಯತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ರತ್ನಾರ್ಚಿಷೇ ।
ರುದ್ರರಮಣ್ಯೈ । ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ರಮಾಯೈ । ರಾಮಾಯೈ ।
ರಮ್ಯರೂಪಾಯೈ । ರೋಗಿಜೀವಾನುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ರುಚಿಕೃತೇ । ರೋಚನ್ಯೈ ।
ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 860

ಓಂ ರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ । ರೋಗಹಾರಿಣ್ಯೈ । ರಾಜಹಂಸಾಯೈ । ರತ್ನವತ್ಯೈ ।
ರಾಜತ್ಕಲ್ಲೋಲರಾಜಿಕಾಯೈ । ರಾಮಣೀಯಕರೇಖಾಯೈ । ರುಜಾರಯೇ । ರೋಗರೋಷಿಣ್ಯೈ
var ರೋಗಶೋಷಿಣ್ಯೈ । ರಾಕಾಯೈ । ರಂಕಾರ್ತಿಶಮನ್ಯೈ । ರಮ್ಯಾಯೈ ।
ರೋಲಮ್ಬರಾವಿಣ್ಯೈ । ರಾಗಿಣ್ಯೈ । ರಂಜಿತಶಿವಾಯೈ । ರೂಪಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ।
ಲೋಕಪ್ರಸುವೇ । ಲೋಕವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಲೋಲತ್ಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಲೀಲಾವತ್ಯೈ ।
ಲೋಕಭೂಮಯೇ ನಮಃ । 880

ಓಂ ಲೋಕಲೋಚನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಲೇಖಸ್ರವನ್ತ್ಯೈ । ಲಟಭಾಯೈ ।
ಲಘುವೇಗಾಯೈ । ಲಘುತ್ವಹೃತೇ । ಲಾಸ್ಯತ್ತರಂಗಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಲಲಿತಾಯೈ । ಲಯಭಂಗಿಗಾಯೈ । ಲೋಕಬನ್ಧವೇ । ಲೋಕಧಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣೋರ್ಜಿತಾಯೈ । ಲೋಕತ್ರಯಹಿತಾಯೈ । ಲೋಕಾಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ।
ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ । ಲೀಲಾಯೈ । ಲಕ್ಷಿತನಿರ್ವಾಣಾಯೈ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯೈ । ವೈಶ್ವಾನರ್ಯೈ । ವಾಸವೇಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 900

ಓಂ ವನ್ಧ್ಯತ್ವಪರಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾಸುದೇವಾಂಘ್ರಿರೇಣುಘ್ನ್ಯೈ ।
ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ । ಶುಭಾವತ್ಯೈ । ಶುಭಫಲಾಯೈ ।
ಶಾನ್ತ್ಯೈ । ಶನ್ತನುವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಶೂಲಿನ್ಯೈ । ಶೈಶವವಯಸೇ ।
ಶೀತಲಾಮೃತವಾಹಿನ್ಯೈ । ಶೋಭಾವತ್ಯೈ । ಶೀಲವತ್ಯೈ ।
ಶೋಷಿತಾಶೇಷಕಿಲ್ಬಿಷಾಯೈ । ಶರಣ್ಯಾಯೈ । ಶಿವದಾಯೈ । ಶಿಷ್ಟಾಯೈ ।
ಶರಜನ್ಮಪ್ರಸುವೇ । ಶಿವಾಯೈ । ಶಕ್ತಯೇ । ಶಶಾಂಕವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 920

ಓಂ ಶಮನಸ್ವಸೃಸಮ್ಮತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಮಾಯೈ । ಶಮನಮಾರ್ಗಘ್ನ್ಯೈ ।
ಶಿತಿಕಂಠಮಹಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಶುಚಯೇ । ಶುಚಿಕರ್ಯೈ । ಶೇಷಾಯೈ ।
ಶೇಷಶಾಯಿಪದೋದ್ಭವಾಯೈ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಶ್ರುತ್ಯೈ । ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ । ಶ್ರಿಯೈ । ಶುಭವ್ರತಾಯೈ । ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ಶುಭಾವರ್ತಾಯೈ । ಶ್ರುತಾನನ್ದಾಯೈ । ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಯೇ । ಶಿವೇತರಘ್ನ್ಯೈ ।
ಶಬರ್ಯೈ । ಶಾಮ್ಬರೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 940

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಶೋಧನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಾಯೈ । ಶಶ್ವತೇ ।
ಶತಧೃತಿ(ಶಶ್ವಚ್ಛತಧೃತಿ)ಸ್ತುತಾಯೈ । ಶಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಶಾಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ । ಶಿಖಿವಾಹನಗರ್ಭಭೃತೇ ।
ಶಂಸನೀಯಚರಿತ್ರಾಯೈ । ಶಾತಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯೈ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ । ಷಡಂಗಶ್ರುತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಷಂಢತಾಹಾರಿಸಲಿಲಾಯೈ । ಸ್ತ್ಯಾಯನ್ನದನದೀಶತಾಯೈ । ಸರಿದ್ವರಾಯೈ ।
ಸುರಸಾಯೈ । ಸುಪ್ರಭಾಯೈ । ಸುರದೀರ್ಘಿಕಾಯೈ । ಸ್ವಃ ಸಿನ್ಧವೇ ।
ಸರ್ವದುಃಖಘ್ನ್ಯೈ । ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಮಹೌಷಧಾಯ ನಮಃ । 960

ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಯೈ । ಸತ್ಯೈ । ಸೂಕ್ತಯೇ ।
ಸ್ಕನ್ದಸುವೇ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಸಮ್ಪತ್ತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ।
ಸ್ಥಾಣುಮೌಲಿಕೃತಾಲಯಾಯೈ । ಸ್ಥೈರ್ಯದಾಯೈ । ಸುಭಗಾಯೈ ।
ಸೌಖ್ಯಾಯೈ । ಸ್ತ್ರೀಷು ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸ್ವರ್ಗನಿಃಶ್ರೇಣಿಕಾಯೈ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ var ಸೂಮಾಯೈ । ಸ್ವಧಾಯೈ । ಸ್ವಾಹಾಯೈ । ಸುಧಾಜಲಾಯ ।
ಸಮುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಸ್ವರ್ಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 980

ಓಂ ಸರ್ವಪಾತಕವೈರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಮೃತಾಘಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಸೀತಾಯೈ ।
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿತರಂಡಿಕಾಯೈ । ಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ।
ಸರ್ವಸಾರಸಮನ್ವಿತಾಯೈ । ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಹೃಷೀಕೇಶ್ಯೈ ।
ಹಂಸರೂಪಾಯೈ । ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ । ಹೃತಾಘಸಂಘಾಯೈ । ಹಿತಕೃತೇ ।
ಹೇಲಾಯೈ । ಹೇಲಾಘಗರ್ವಹೃತೇ । ಕ್ಷೇಮದಾಯೈ । ಕ್ಷಾಲಿತಾಘೌಘಾಯೈ ।
ಕ್ಷುದ್ರವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ । ಕ್ಷಮಾಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ । 1000

Also Read 1000 Names of Ganga:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil