1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram Lyrics in English

Purushottama Sahasradhikanamavalih Lyrics in English:

॥ purusottamasahasradhikanamavalih ॥

(bhagavatakatha’nusarini)
prathamaskandhatah ।
srikrsnaya namah । saccidanandaya । nityalilavinodakrte ।
sarvagamavinodine । laksmisaya । purusottamaya । adikalaya ।
sarvakalaya । kalatmane । mayaya”vrtaya । bhaktoddharaprayatnatmane ।
jagatkartre । jaganmayaya । namalilaparaya । visnave । vyasatmane ।
sukamoksadaya । vyapivaikunthadatre । srimadbhagavatagamaya ।
sukavagamrtabdhindave namah । 20 ।

saunakadyakhilestadaya namah । bhaktipravartakaya । tratre ।
vyasacintavinasakaya । sarvasiddhantavagatmane । naradadyakhilestadaya ।
antaratmane । dhyanagamyaya । bhaktiratnapradayakaya । muktopasrptaya ।
purnatmane । muktanam rativardhanaya । bhaktakaryaikanirataya ।
draunyastravinivarakaya । bhaktasmayapranetre । bhaktavakparipalakaya ।
brahmanyadevaya । dharmatmane । bhaktanam pariksakaya । asannihitakartre
namah । 40 ।

mayahitakaraya namah । prabhave । uttarapranadatre ।
brahmastravinivarakaya । sarvatah panḍavapataye ।
pariksicchuddhikaranaya । sarvavedesu guḍhatmane ।
bhaktaikahrdayangamaya । kuntistutyaya । prasannatmane ।
paramadbhutakaryakrte । bhismamuktipradaya । svamine । bhaktamoha
nivarakaya । sarvavasthasu samsevyaya । samaya । sukhahitapradaya ।
krtakrtyaya । sarvasaksine । bhaktastrirativardhanaya namah । 60 ।

sarvasaubhagyanilayaya namah । paramascaryarupadhrse ।
ananyapurusasvamine । dvarakabhagyabhajanaya ।
bijasamskarakartre । pariksijjnanaposakaya । sarvatra
purnagunakaya । sarvabhusanabhusitaya । sarvalaksanadatre ।
dhrtarastravimuktidaya । nityam sanmargaraksakaya ।
vidurapritipurakaya । lilavyamohakartre । kaladharmapravartakaya ।
panḍavanam moksadatre । pariksidbhagyavardhanaya । kalinigrahakartre ।
dharmadinam posakaya । satsangajnanahetave । sribhagavatakaranaya
namah । 80 ।

dvitiya skandhatah –
prakrtadrstamargaya namah । sakalagamaih srotavyaya ।
suddhabhavaih kirtitavyaya । atmavittamaih smartavyaya ।
anekamargakartre । nanavidhagatipradaya । purusaya । sakaladharaya ।
satvaikanilayatmabhuve । sarvadhyeyaya । yogagamyaya । bhaktya grahyaya ।
surapriyaya । janmadisarthakakrtaye । lilakartre । satam pataye ।
adikartre । tattvakartre । sarvakartre । visaradaya namah । 100 ।

nanavatarakartre namah । brahmavirbhavakaranaya । dasalilavinodine ।
nanasrstipravartakaya । anekakalpakartre । sarvadosavivarjitaya ॥

trtiyaskandhatah –
vairagyahetave । tirthatmane । sarvatirthaphalapradaya ।
tirthasuddhaikanilayaya । svamargapariposakaya । tirthakirtaye ।
bhaktagamyaya । bhaktanusayakaryakrte । bhaktatulyaya ।
sarvatulyaya । svecchasarvapravartakaya । gunatitaya । anavadyatmane ।
sargalilapravartakaya namah । 120 ।

saksatsarvajagatkartre namah । mahadadipravartakaya । mayapravartakaya ।
saksine । mayarativivardhanaya । akasatmane । caturmurtaye । caturdha
bhutabhavanaya । rajahpravartakaya । brahmane । maricyadipitamahaya ।
vedakartre । yajnakartre । sarvakartre । amitatmakaya ।
anekasrstikartre । dasadhasrstikarakaya । yajnangaya ।
yajnavarahaya । bhudharaya namah । 140 ।

bhumipalakaya namah । setave । vidharanaya । jaitraya ।
hiranyaksantakaya । suraya । ditikasyapakamaikahetusrstipravartakaya ।
devabhayapradatre । vaikunthadhipataye । mahate । sarvagarvapraharine ।
sanakadyakhilarthadaya । sarvasvasanakartre । bhaktatulyahavapradaya ।
kalalaksanahetave । sarvarthajnapakaya । paraya । bhaktonnatikaraya ।
sarvaprakarasukhadayakaya । nanayuddhapraharanaya namah । 160 ।

brahmasapavimocakaya namah । pustisargapranetre ।
gunasrstipravartakaya । kardamestapradatre । devahutyakhilarthadaya ।
suklanarayanaya । satyakaladharmapravartakaya । jnanavataraya ।
santatmane । kapilaya । kalanasakaya । trigunadhipataye ।
sankhyasastrakartre । visaradaya । sargadusanaharine ।
pustimoksapravartakaya । laukikanandadatre । brahmanandapravartakaya ।
bhaktisiddhantavaktre । sagunajnanadipakaya namah । 180 ।

atmapradaya namah । purnakamaya । yogatmane । yogabhavitaya ।
jivanmuktipradaya । srimate । ananyabhaktipravartakaya ।
kalasamarthyadatre । kaladosanivarakaya । garbhottamajnanadatre ।
karmamarganiyamakaya । sarvamarganirakartre । bhaktimargaikaposakaya ।
siddhihetave । sarvahetave । sarvascaryaikakaranaya ।
cetanacetanapataye । samudraparipujitaya । sankhyacaryastutaya ।
siddhapujitaya namah । 200 । sarvapujitaya namah । 201।

caturthaskandhatah –
visargakartre । sarvesaya । kotisuryasamaprabhaya । anantagunagambhiraya ।
mahapurusapujitaya । anantasukhadatre । brahmakotiprajapataye ।
sudhakotisvasthyahetave । kamadhukkotikamadaya । samudrakotigambhiraya ।
tirthakotisamahvayaya । sumerukotiniskampaya । kotibrahmanḍavigrahaya ।
kotyasvamedhapapaghnaya । vayukotimahabalaya । kotindujagadanandine ।
sivakotiprasadakrte । sarvasadgunamahatmyaya । sarvasadgunabhajanaya
namah । 220 ।

manvadiprerakaya namah । dharmaya । yajnanarayanaya । paraya ।
akrtisunave । devendraya । rucijanmane । abhayapradaya । daksinapataye ।
ojasvine । kriyasaktaye । parayanaya । dattatreyaya । yogapataye ।
yogamargapravartakaya । anasuyagarbharatnaya । rsivamsavivardhanaya ।
gunatrayavibhagajnaya । caturvargavisaradaya । narayanaya namah । 240 ।

dharmasunave namah । murtipunyayasaskaraya । sahasrakavacacchedine ।
tapahsaraya । narapriyaya । visvanandapradaya । karmasaksine ।
bharatapujitaya । anantadbhutamahatmyaya । badaristhanabhusanaya ।
jitakamaya । jitakrodhaya । jitasangaya । jitendriyaya ।
urvasiprabhavaya । svargasukhadayine । sthitipradaya । amanine ।
manadaya । goptre namah । 260 ।

bhagavacchastrabodhakaya namah । brahmadivandyaya । hamsaya । sriyai ।
mayavaibhavakaranaya । vividhanandasargatmane । visvapuranatatparaya ।
yajnajivanahetave । yajnasvamine । istabodhakaya । nanasiddhantagamyaya ।
saptatantave । saḍgunaya । pratisargajagatkartre । nanalilavisaradaya ।
dhruvapriyaya । dhruvasvamine । cintitadhikadayakaya ।
durlabhanantaphaladaya । dayanidhaye namah । 280 ।

om amitraghne namah । angasvamine । krpasaraya । vainyaya ।
bhuminiyamakaya । bhuvidogdhre । prajapranapalanaikaparayanaya ।
yasodatre । jnanadatre । sarvadharmapradarsakaya । puranjanaya ।
jaganmitraya । visargantapradarsanaya । pracetasam pataye ।
citrabhaktihetave । janardanaya । smrtihetubrahmabhavasayujyadipradaya ।
subhaya ॥

pancamaskandhatah –
vijayine । sthitililabdhaye namah । 300 ।

om acyutaya namah । vijayapradaya । svasamarthyapradaya ।
bhaktakirtihetave । adhoksajaya । priyavratapriyasvamine ।
svecchavadavisaradaya । sangyagamyaya । svaprakasaya ।
sarvasangavivarjitaya । icchayam samaryadaya । tyagamatropalambhanaya ।
acintyakaryakartre । tarkagocarakaryakrte । srngararasamaryadayai ।
agnidhrarasabhajanaya । nabhistapurakaya । karmamaryadadarsanotsukaya ।
sarvarupaya । adbhutatamaya namah । 320 ।

maryadapurusottamaya namah । sarvarupesu satyatmane । kalasaksine ।
sasiprabhaya । merudevivrataphalaya । rsabhaya । bhagalaksanaya ।
jagatsantarpakaya । megharupine । devendradarpaghne । jayantipataye ।
atyantapramanasesalaukikaya । satadhanyastabhutatmane । satanandaya ।
gunaprasuve । vaisnavotpadanaparaya । sarvadharmopadesakaya ।
parahamsakriyagoptre । yogacaryapravartakaya । caturthasramanirnetre
namah । 340 ।

sadanandasariravate namah । pradarsitanyadharmaya । bharatasvamine ।
aparakrte । yathavatkarmakartre । sanganistapradarsakaya ।
avasyakapunarjanmakarmamargapradarsakaya । yajnarupamrgaya ।
santaya । sahisnave । satparakramaya । rahuganagatijnaya ।
rahuganavimocakaya । bhavatavitattvavaktre । bahirmukhahite rataya ।
gayasvamine । sthanavamsakartre । sthanavibhagakrte । purusavayavaya ।
bhumivisesavinirupakaya namah । 360 ।

jambudvipapataye namah । merunabhipadmaruhasrayaya ।
nanavibhutililaḍhyaya । gangotpattinidanakrte । gangamahatmyahetave ।
gangarupaya । atiguḍhakrte । vaikunthadehahetvambujanmakrte ।
sarvapavanaya । sivasvamine । sivopasyaya । guḍhaya ।
sankarsanatmakaya । sthanaraksarthamatsyadirupaya । sarvaikapujitaya ।
upasyananarupatmane । jyotirupaya । gatipradaya । suryanarayanaya ।
vedakantaye namah । 380 ।

ujjvalavesadhrse namah । hamsaya । antariksagamanaya ।
sarvaprasavakaranaya । anandakartre । vasudaya । budhaya ।
vakpataye । ujjvalaya । kalatmane । kalakalaya । kalacchedakrte ।
uttamaya । sisumaraya । sarvamurtaye । adhidaivikarupadhrse ।
anantasukhabhogaḍhyaya । vivaraisvaryabhajanaya । sankarsanaya ।
daityapataye namah । 400 ।

sarvadharaya namah । brhadvapuse । anantanarakacchedine ।
smrtimatrartinasanaya । sarvanugrahakartre । maryadabhinnasastrakrte ॥

sasthaskandhatah –
kalantakabhayacchedine । namasamarthyarupadhrse ।
uddharanarhagoptratmane । namadiprerakottamaya ।
ajamilamahadustamocakaya । aghavimocakaya । dharmavaktre ।
aklistavaktre । visnudharmasvarupadhrse । sanmargaprerakaya ।
dhartre । tyagahetave । adhoksajaya । vaikunthapuranetre namah । 420 ।

dasasamvrddhikarakaya namah । daksaprasadakrte ।
hamsaguhyastutivibhavanaya । svabhiprayapravaktre । muktajivaprasutikrte ।
naradapreranatmane । haryasvabrahmabhavanaya । sabalasvahitaya ।
guḍhavakyarthajnapanaksamaya । guḍharthajnapanaya ।
sarvamoksanandapratisthitaya । pustiprarohahetave ।
dasaikajnatahrdgataya । santikartre । suhitakrte । striprasuve ।
sarvakamaduhe । pustivamsapranetre । visvarupestadevatayai ।
kavacatmane namah । 440 ।

om palanatmane namah । varmopacitikaranaya । visvarupasiracchedine ।
tvastrayajnavinasakaya । vrtrasvamine । vrtragamyaya ।
vrtravrataparayanaya । vrtrakirtaye । vrtramoksaya ।
maghavatpranaraksakaya । asvamedhahavirbhoktre । devendramivanasakaya ।
samsaramocakaya । citraketubodhanatatparaya । mantrasiddhaye ।
siddhihetave । susiddhiphaladayakaya । mahadevatiraskartre । bhaktyai
purvarthanasakaya । devabrahmanavidvesavaimukhyajnapakaya namah । 460 ।

sivaya namah । adityaya । daityarajaya । mahatpataye । acintyakrte ।
marutam bhedakaya । tratre । vratatmane । pumprasutikrte ॥

saptamaskandhatah –
karmatmane । vasanatmane । utililaparayanaya ।
samadaityasuraya । svatmane । vaisamyajnanasamsrayaya ।
dehadyupadhirahitaya । sarvajnaya । sarvahetuvide ।
brahmavaksthapanaparaya । svajanmavadhikaryakrte namah । 480 ।

om sadasadvasanahetave namah । trisatyaya । bhaktamocakaya ।
hiranyakasipudvesine । pravistatmane । atibhisanaya ।
santijnanadihetave । prahladotpattikaranaya । daityasiddhantasadvaktre ।
tapahsaraya । udaradhiye । daityahetuprakatanaya ।
bhakticihnaprakasakaya । sadvesahetave । sadvesavasanatmane ।
nirantaraya । naisthuryasimne । prahladavatsalaya । sangadosaghne ।
mahanubhavaya namah । 500 ।

om sakaraya namah । sarvakaraya । pramanabhuve ।
stambhaprasutaye । nrharaye । nrsimhaya । bhimavikramaya ।
vikatasyaya । lalajjihvaya । nakhasastraya । javotkataya ।
hiranyakasipucchedine । kruradaityanivarakaya । simhasanasthaya ।
krodhatmane । laksmibhayavivardhanaya । brahmadyatyantabhayabhuve ।
apurvacintyarupadhrse । bhaktaikasantahrdayaya । bhaktastutyaya
namah । 520 ।

om stutipriyaya namah । bhaktangalehanoddhutakrodhapunjaya ।
prasantadhiye । smrtimatrabhayatratre । brahmabuddhipradayakaya ।
gorupadharine । amrtapaya । sivakirtivivardhanaya ।
dharmatmane । sarvakarmatmane । visesatmane । asramaprabhave ।
samsaramagnasyoddhartre । sanmargakhilatattvavace ।

astamaskandhatah –
acaratmane । sadacaraya । manvantaravibhavanaya ।
smrtyasesasubhaharaya । gajendrasmrtikaranaya ।
jatismaranahetvekapujabhaktisvarupadaya namah । 540 ।

om yajnaya namah । bhayanmanutratre । vibhave । brahmavratasrayaya ।
satyasenaya । dustaghatine । haraye । gajavimocakaya । vaikunthaya ।
lokakartre । ajitaya । amrtakaranaya । urukramaya । bhumihartre ।
sarvabhaumaya । balipriyaya । vibhave । sarvahitaikatmane । visvaksenaya ।
sivapriyaya namah । 560 ।

dharmasetave namah । lokadhrtaye । sudhamantarapalakaya ।
upahartre । yogapataye । brhadbhanave । kriyapataye ।
caturdasapramanatmane । dharmaya । manvadibodhakaya ।
laksmibhogaikanilayaya । devamantrapradayakaya । daityavyamohakaya ।
saksadgaruḍaskandhasamsrayaya । lilamandaradharine ।
daityavasukipujitaya । samudronmathanayattaya । avighnakartre ।
svavakyakrte । adikurmaya namah । 580 ।

om pavitratmane namah । mandaragharsanotsukaya ।
svasaijadabdhivarvicaye । kalpantavadhikaryakrte ।
caturdasamaharatnaya । laksmisaubhagyavardhanaya । dhanvantaraye ।
sudhahastaya । yajnabhoktre । artinasanaya । ayurvedapranetre ।
devadaityakhilarcitaya । buddhivyamohakaya । devakaryasadhanatatparaya ।
mayaya strirupaya । vaktre । daityantahkaranapriyaya ।
payitamrtadevamsaya । yuddhahetusmrtipradaya । sumalimalivadhakrte
namah । 600 ।

malyavatpranaharakaya namah । kalanemisiraschedine ।
daityayajnavinasakaya । indrasamarthyadatre ।
daityasesasthitipriyaya । sivavyamohakaya । mayine ।
bhrgumantrasvasaktidaya । balijivanakartre । svargahetave ।
brahmarcitaya । adityanandakartre । kasyapaditisambhavaya । upendraya ।
indravarajaya । vamanabrahmarupadhrse । brahmadisevitavapuse ।
yajnapavanatatparaya । yajnopadesakartre । jnapitasesasamsthitaya
namah । 620 ।

satyarthaprerakaya namah । sarvahartre । garvavinasakaya ।
trivikramaya । trilokatmane । visvamurtaye । prthusravase ।
pasabaddhabalaye । sarvadaityapaksopamardakaya । sutalasthapitabalaye ।
svargadhikasukhapradaya । karmasampurtikartre । svargasamsthapitamaraya ।
jnatatrividhadharmatmane । mahaminaya । abdhisamsrayaya ।
satyavratapriyaya । goptre । matsyamurtidhrtasrutaye ।
srngabaddhadhrtaksonaye namah । 640 ।॥ om sarvarthajnapakaya
namah । gurave ।

navamaskandhatah –
isasevakalilatmane । suryavamsapravartakaya । somavamsodbhavakaraya ।
manuputragatipradaya । ambarisapriyaya । sadhave ।
durvasogarvanasakaya । brahmasapopasamhartre । bhaktakirtivivardhanaya ।
iksvakuvamsajanakaya । sagaradyakhilarthadaya । bhagirathamahayatnaya ।
gangadhautanghripankajaya । brahmasvamine । sivasvamine ।
sagaratmajamuktidaya । khatvangamoksahetave । raghuvamsavivardhanaya
namah । 660 ।

om raghunathaya namah । ramacandraya । ramabhadraya । raghupriyaya ।
anantakirtaye । punyatmane । punyaslokaikabhaskaraya । kosalendraya ।
pramanatmane । sevyaya । dasarathatmajaya । laksmanaya । bharataya ।
satrughnaya । vyuhavigrahaya । visvamitrapriyaya । dantaya ।
taḍakavadhamoksadaya । vayavyastrabdhiniksiptamaricaya । subahughne
namah । 680 ।

vrsadhvajadhanurbhangapraptasitamahotsavaya ।
sitapataye । bhrgupatigarva parvatanasakaya ।
ayodhyasthamahabhogayuktalaksmivinodavate ।
kaikayivakyakartre । pitrvakparipalakaya । vairagyabodhakaya ।
ananyasattvikasthanabodhakaya । ahalyaduhkhaharine । guhasvamine ।
salaksmanaya । citrakutapriyasthanaya । danḍakaranyapavanaya ।
sarabhangasutiksnadipujitaya । agastyabhagyabhuve ।
rsisamprarthitakrtaye । viradhavadhapanḍitaya ।
chinnasurpanakhanasaya । kharadusanaghatakaya ।
ekabanahatanekasahasrabalaraksasaya namah । 700 ।

maricaghatine namah । niyatasattasambandhasobhitaya । sitaviyoganatyaya ।
jatayuvadhamoksadaya । sabaripujitaya । bhaktahanumatpramukhavrtaya ।
dundubhyasthipraharanaya । saptatalavibhedanaya । sugrivarajyadaya ।
valighatine । sagarasosine । setubandhakartre । vibhisanahitapradaya ।
ravanadisiraschedine । raksasaghaughanasakaya । sita’bhayapradatre ।
puspakagamanotsukaya । ayodhyapataye । atyantasarvalokasukhapradaya ।
mathurapuranirmatre namah । 720 ।

sukrtajnasvarupadaya namah । janakajnanagamyaya ।
ailantaprakatasrutaye । haihayantakaraya । ramaya ।
dustaksatravinasakaya । somavamsahitaikatmane ।
yaduvamsavivardhanaya ।

dasamaskandhatah –
parabrahmavataranaya । kesavaya । klesanasanaya । bhumibharavataranaya ।
bhaktarthakhilamanasaya । sarvabhaktanirodhatmane ।
lilanantanirodhakrte । bhumisthaparamanandaya ।
devakisuddhikaranaya । vasudevajnananisthasamajivanavarakaya ।
sarvavairagyakaranasvaliladharasodhakaya । mayajnapanakartre namah । 740 ।

sesasambharasambhrtaye namah । bhaktaklesaparijnatre । tannivaranata
tparaya । avistavasudevamsaya । devakigarbhabhusanaya । purnatejomayaya ।
purnaya । kamsadhrsyapratapavate । vivekajnanadatre ।
brahmadyakhilasamstutaya । satyaya । jagatkalpatarave । nanarupavimohanaya ।
bhaktimargapratisthatre । vidvanmohapravartakaya । mulakalagunadrastre ।
nayananandabhajanaya । vasudevasukhabdhaye । devakinayanamrtaya ।
pitrmatrstutaya namah । 760 ।

purvasarvavrttantabodhakaya namah ।
gokulagatililaptavasudevakarasthitaye । sarvesatvaprakatanaya ।
mayavyatyayakarakaya । jnanamohitadustesaya । prapancasmrtikaranaya ।
yasodanandanaya । nandabhagyabhugokulotsavaya । nandapriyaya ।
nandasunave । yasodayah stanandhayaya । putanasupayahpatre ।
mugdhabhavatisundaraya । sundarihrdayanandaya । gopimantrabhimantritaya ।
gopalascaryarasakrte । sakatasurakhanḍanaya । nandavrajajananandine ।
nandabhagyamahodayaya । trnavartavadhotsahaya namah । 780 ।

yasodajnanavigrahaya namah । balabhadrapriyaya । krsnaya ।
sankarsanasahayavate । ramanujaya । vasudevaya ।
gosthanganagatipriyaya । kinkiniravabhavajnaya ।
vatsapucchavalambanaya । navanitapriyaya । gopimohasamsaranasakaya ।
gopabalakabhavajnaya । cauryavidyavisaradaya ।
mrtsnabhaksanalilasyamahatmyajnanadayakaya । dharadronapritikartre ।
dadhibhanḍavibhedanaya । damodaraya । bhaktavasyaya ।
yamalarjunabhanjanaya । brhadvanamahascaryaya namah । 800 ।

vrndavanagatipriyaya namah । vatsaghatine । balakelaye ।
bakasuranisudanaya । aranyabhoktre । balalilaparayanaya ।
protsahajanakaya । aghasuranisudanaya । vyalamoksapradaya ।
pustaya । brahmamohapravardhanaya । anantamurtaye । sarvatmane ।
jangamasthavarakrtaye । brahmamohanakartre । stutyaya । atmane ।
sadapriyaya । pauganḍalilabhirataye । gocaranaparayanaya namah । 820 ।

vrndavanalatagulmavrksarupanirupakaya namah । nadabrahmaprakatanaya ।
vayahpratikrtinihsvanaya । barhinrtyanukaranaya ।
gopalanukrtisvanaya । sadacarapratisthatre । balasramanirakrtaye ।
tarumulakrtasesatalpasayine । sakhistutaya । gopalasevitapadaya ।
srilalitapadambujaya । gopasamprarthitaphaladananasitadhenukaya ।
kaliyaphanimanikyaranjitasripadambujaya ।
drstisanjivitasesagopagogopikapriyaya । lilasampitadavagnaye ।
pralambavadhapanḍitaya । davagnyavrtagopaladrstyacchadanavahnipaya ।
varsasaradvibhutisriye । gopikamaprabodhakaya ।
gopiratnastutasesavenuvadyavisaradaya namah । 840 ।

katyayanivratavyajasarvabhavasritanganaya namah ।
satsangatistutivyajastutavrndavananghripaya ।
gopaksucchanti samvyaja viprabharyaprasadakrte ।
hetupraptendrayagasvakaryagosavabodhakaya namah ।
sailarupakrtasesarasabhogasukhavahaya ।
lilagovardhanoddharapalitasvavrajapriyaya ।
gopasvacchandalilarthagargavakyarthabodhakaya ।
indradhenustutipraptagovindendrabhidhanavate ।
vratadidharmasamsaktanandaklesavinasakaya ।
nandadigopamatrestavaikunthagatidayakaya ।
venuvadasmaraksobhamattagopivimuktidaya ।
sarvabhavapraptagopisukhasamvardhanaksamaya ।
gopigarvapranasarthatirodhanasukhapradaya । krsnabhavavyaptavisvagopi
bhavitavesadhrse । radhavisesasambhogapraptadosanivarakaya ।
paramapritisangitasarvadbhutamahagunaya ।
manapanodanakrandagopidrstimahotsavaya । gopikavyaptasarvangaya ।
strisambhasavisaradaya । rasotsavamahasaukhyagopisambhogasagaraya
namah । 860 ।

jalasthalarativyaptagopidrstyabhipujitaya namah ।
sastranapeksakamaikamuktidvaravivardhanaya ।
sudarsanamahasarpagrastanandavimocakaya ।
gitamohitagopidhrksankhacuḍavinasakaya । gunasangitasantustaye ।
gopisamsaravismrtaye । aristamathanaya । daityabuddhivyamohakarakaya ।
kesighatine । naradestaya । vyomasuravinasakaya ।
akrurabhaktisamraddhapadarenumahanidhaye । rathavarohasuddhatmane ।
gopimanasaharakaya । hradasandarsitasesavaikunthakrurasamstutaya ।
mathuragamanotsahaya । mathurabhagyabhajanaya ।
mathuranagarisobhadarsanotsukamanasaya । dustaranjakaghatine ।
vayakarcitavigrahaya namah । 880 ।

om vastramalasusobhangaya namah । kubjalepanabhusitaya ।
kubjasurupakartre । kubjarativarapradaya ।
prasadarupasantustaharakodanḍakhanḍanaya ।
sakalahatakamsaptadhanuraksakasainikaya ।
jagratsvapnabhayavyaptamrtyulaksanabodhakaya । mathuramallaya ।
ojasvine । mallayuddhavisaradaya । sadyah kuvalayapiḍaghatine ।
canuramardanaya । lilahatamahamallaya । salatosalaghatakaya ।
kamsantakaya । jitamitraya । vasudevavimocakaya ।
jnatatatettvapitrjnanamohanamrtavanmayaya ।
ugrasena pratisthatre । yadavadhivinasakaya namah । 900 ।
om nandadisantvanakaraya namah । brahmacaryavrate sthitaya ।
gurususrusanaparaya । vidyaparamitesvaraya । sandipanimrtapatyadatre ।
kalantakadijite । gokulasvasanaparaya । yasodanandaposakaya ।
gopikavirahavyajamanogatiratipradaya । samodbhavabhramaravace ।
gopikamohanasakaya । kubjaratipradaya । akrurapavitrikrtabhugrhaya ।
prthaduhkhapranetre । panḍavanam sukhapradaya ।

uttarardhatah –
jarasandhasamanitasainyaghatine । vicarakaya ।
yavanavyaptamathurajanadattakusasthaline ।
dvarakadbhutanirmanavismapitasurasuraya ।
manusyamatrabhogarthabhumyanitendravaibhavaya namah । 920 ।

yavanavyaptamathuranirgamanandavigrahaya
namah । mucukundamahabodhayavanapranadarpaghne ।
mucukundastutasesagunakarmamahodayaya । phalapradanasantustaye ।
janmantaritamoksadaya । sivabrahmanavakyaptajayabhitivibhavanaya ।
pravarsanaprarthitagnidanapunyamahotsavaya । rukminiramanaya । kamapitre ।
pradyumnabhavanaya । syamantakamanivyajapraptajambavatipataye ।
satyabhamapranapataye ।kalindirativardhanaya । mitravindapataye ।
satyapataye । vrsanisudanaya । bhadravanchitabhartre ।
laksmanavaranaksamaya । indradiprarthitavadhanarakasurasudanaya ।
muraraye namah । 940 ।

pithahantre namah । tamradipranaharakaya । soḍasastrisahasresaya ।
chatrakunḍaladanakrte । parijatapaharanaya । devendramadanasakaya ।
rukminisamasarvastrisadhyabhogaratipradaya ।
rukminiparihasoktivaktirodhanakarakaya ।
putrapautramahabhagyagrhadharmapravartakaya ।
sambarantakasatputravivahahatarukmikaya । usapahrtapautrasriye ।
banabahunivarakaya । sitajvarabhayavyaptajvarasamstutasaḍgunaya ।
sankarapratiyoddhre । dvandvayuddhavisaradaya । nrgapapaprabhettre ।
brahmasvagunadosadrse । visnubhaktivirodhaikabrahmasvavinivarakaya ।
balabhadrahitagunaya । gokulapritidayakaya namah । 960 ।

gopisnehaikanilayaya namah । gopipranasthitipradaya ।
vakyatigamiyamunahalakarsanavaibhavaya । paunḍrakatyajitaspardhaya ।
kasirajavibhedanaya । kasinidahakaranaya । sivabhasmapradayakaya ।
dvividapranaghatine । kauravakharvagarvanude ।
langalakrstanagarisamvignakhilanagaraya । prapannabhayadaya ।
sambapraptasanmanabhajanaya । naradanvistacaranaya ।
bhaktaviksepanasakaya । sadacaraikanilayaya ।
sudharmadhyasitananaya । jarasandhavaruddhena vijnapitanijaklamaya ।
mantryuddhavadivakyoktaprakaraikaparayanaya । rajasuyadimakhakrte ।
samprarthitasahayakrte namah । 980 ।

indraprasthaprayanarthamahatsambharasambhrtaye namah ।
jarasandhavadhavyajamocitasesabhumipaya । sanmargabodhakaya ।
yajnaksitivaranatatparaya । sisupalahativyajajayasapavimocakaya ।
duryodhanabhimanabdhisosabanavrkodaraya ।
mahadevavarapraptapurasalvavinasakaya ।
dantavaktravadhavyajavijayaghaughanasakaya । vidurathapranahartre ।
nyastasastrastravigrahaya । upadharmaviliptangasutaghatine ।
varapradaya । balvalapranaharanapalitarsinutikriyaya ।
sarvatirthaghanasarthatirthayatravisaradaya ।
jnanakriyavibhedestaphalasadhanatatparaya । sarathyadikriyakartre ।
bhaktavasyatvabodhakaya । sudamarankabharyarthabhumyanitendravaibhavaya ।
ravigrahanimittaptakuruksetraikapavanaya ।
nrpagopisamastastripavanarthakhilakriyaya namah । 1000 ।

om rsimargapratisthatre namah । vasudevamakhakriyaya ।
vasudevajnanadatre । devakiputradayakaya । arjunastripradatre ।
bahulasvasvarupadaya । srutadevestadatre । sarvasrutinirupitaya ।
mahadevadyatisresthaya । bhaktilaksananirnayaya ।
vrkagrastasivatratre । nanavakyavisaradaya ।
naragarvavinasartha-hrtabrahmanabalakaya ।
lokalokaparasthanasthitabalakadayakaya ।
dvarakasthamahabhogananastrirativardhanaya ।
manastirodhanakrtavyagrastricittabhavitaya ॥

ekadasaskandhatah –
muktililaviharanaya । mausalavyajasamhrtaye ।
sribhagavatadharmadibodhakaya । bhaktinitikrte namah । 1020 ।

om uddhavajnanadatre namah । pancavimsatidha gurave ।
acarabhaktimuktyadivaktre । sabdodbhavasthitaye । hamsaya ।
dharmapravaktre । sanakadyupadesakrte । bhaktisadhanavaktre ।
yogasiddhipradayakaya । nanavibhutivaktre । suddhadharmavabodhakaya ।
margatrayavibhedatmane । nanasankanivarakaya । bhiksugitapravaktre ।
suddhasankhyapravartakaya । manogunavisesatmane ।
jnapakoktapururavase । pujavidhipravaktre । sarvasiddhantabodhakaya ।
laghusvamargavaktre namah । 1040 ।

om svasthanagatibodhakaya namah । yadavangopasamhartre ।
sarvascaryagatikriyaya ।

dvadasaskandhatah –
kaladharmavibhedarthavarnanasanatatparaya । buddhaya । guptarthavaktre ।
nanasastravidhayakaya । nastadharmamanusyadilaksanajnapanotsukaya ।
asrayaikagatijnatre । kalkine । kalimalapahaya ।
sastravairagyasambodhaya manapralayabodhakaya । visesatah
sukavyajapariksijjnanabodhakaya । sukestagatirupatmane ।
pariksiddehamoksadaya । sabdarupaya । nadarupaya । vedarupaya ।
vibhedanaya namah । 1060 ।

om vyasaya namah । sakhapravaktre । puranarthapravartakaya ।
markanḍeyaprasannatmane । vatapatraputesayaya ।
mayavyaptamahamohaduhkhasantipravartakaya । mahadevasvarupaya ।
bhaktidatre । krpanidhaye । adityantargataya । kalaya । dvadasatmane ।
supujitaya । sribhagavatarupaya । sarvarthaphaladayakaya namah । 1075 ।

iti bhagavatakatha’nusarini purusottamasahasranamavalih samapta ।

Also Read 1075 Names of Purushottama Sahasradhika:

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment