Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram Lyrics in Oriya

Purushottama Sahasradhikanamavalih Lyrics in Oriya:

॥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସହସ୍ରାଧିକନାମାଵଲିଃ ॥

(ଭାଗଵତକଥାଽନୁସାରିଣୀ)
ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧତଃ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦାୟ । ନିତ୍ୟଲୀଲାଵିନୋଦକୃତେ ।
ସର୍ଵାଗମଵିନୋଦିନେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଶାୟ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ଆଦିକାଲାୟ ।
ସର୍ଵକାଲାୟ । କାଲାତ୍ମନେ । ମାୟୟାଽଽଵୃତାୟ । ଭକ୍ତୋଦ୍ଧାରପ୍ରୟତ୍ନାତ୍ମନେ ।
ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ । ଜଗନ୍ମୟାୟ । ନାମଲୀଲାପରାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ଵ୍ୟାସାତ୍ମନେ ।
ଶୁକମୋକ୍ଷଦାୟ । ଵ୍ୟାପିଵୈକୁଣ୍ଠଦାତ୍ରେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତାଗମାୟ ।
ଶୁକଵାଗମୃତାବ୍ଧୀନ୍ଦଵେ ନମଃ । ୨୦ ।

ଶୌନକାଦ୍ୟଖିଲେଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ । ଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ତ୍ରାତ୍ରେ ।
ଵ୍ୟାସଚିନ୍ତାଵିନାଶକାୟ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତଵାଗାତ୍ମନେ । ନାରଦାଦ୍ୟଖିଲେଷ୍ଟଦାୟ ।
ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ । ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତିରତ୍ନପ୍ରଦାୟକାୟ । ମୁକ୍ତୋପସୃପ୍ଟାୟ ।
ପୂର୍ଣାତ୍ମନେ । ମୁକ୍ତାନାଂ ରତିଵର୍ଧନାୟ । ଭକ୍ତକାର୍ୟୈକନିରତାୟ ।
ଦ୍ରୌଣ୍ୟସ୍ତ୍ରଵିନିଵାରକାୟ । ଭକ୍ତସ୍ମୟପ୍ରଣେତ୍ରେ । ଭକ୍ତଵାକ୍ପରିପାଲକାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵାୟ । ଧର୍ମାତ୍ମନେ । ଭକ୍ତାନାଂ ପରୀକ୍ଷକାୟ । ଆସନ୍ନିହିତକର୍ତ୍ରେ
ନମଃ । ୪୦ ।

ମାୟାହିତକରାୟ ନମଃ । ପ୍ରଭଵେ । ଉତ୍ତରାପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ।
ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵିନିଵାରକାୟ । ସର୍ଵତଃ ପାଣ୍ଡଵପତୟେ ।
ପରୀକ୍ଷିଚ୍ଛୁଦ୍ଧିକାରଣାୟ । ସର୍ଵଵେଦେଷୁ ଗୂଢାତ୍ମନେ ।
ଭକ୍ତୈକହୃଦୟଙ୍ଗମାୟ । କୁନ୍ତୀସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ।
ପରମାଦ୍ଭୁତକାର୍ୟକୃତେ । ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟ । ସ୍ଵାମିନେ । ଭକ୍ତମୋହ
ନିଵାରକାୟ । ସର୍ଵାଵସ୍ଥାସୁ ସଂସେଵ୍ୟାୟ । ସମାୟ । ସୁଖହିତପ୍ରଦାୟ ।
କୃତକୃତ୍ୟାୟ । ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣେ । ଭକ୍ତସ୍ତ୍ରୀରତିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟନିଲୟାୟ ନମଃ । ପରମାଶ୍ଚର୍ୟରୂପଧୃଷେ ।
ଅନନ୍ୟପୁରୁଷସ୍ଵାମିନେ । ଦ୍ଵାରକାଭାଗ୍ୟଭାଜନାୟ ।
ବୀଜସଂସ୍କାରକର୍ତ୍ରେ । ପରୀକ୍ଷିଜ୍ଜ୍ଞାନପୋଷକାୟ । ସର୍ଵତ୍ର
ପୂର୍ଣଗୁଣକାୟ । ସର୍ଵଭୂଷଣଭୂଷିତାୟ । ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଦାତ୍ରେ ।
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଵିମୁକ୍ତିଦାୟ । ନିତ୍ୟଂ ସନ୍ମାର୍ଗରକ୍ଷକାୟ ।
ଵିଦୁରପ୍ରୀତିପୂରକାୟ । ଲୀଲାଵ୍ୟାମୋହକର୍ତ୍ରେ । କାଲଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ପାଣ୍ଡଵାନାଂ ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରେ । ପରୀକ୍ଷିଦ୍ଭାଗ୍ୟଵର୍ଧନାୟ । କଲିନିଗ୍ରହକର୍ତ୍ରେ ।
ଧର୍ମାଦୀନାଂ ପୋଷକାୟ । ସତ୍ସଙ୍ଗଜ୍ଞାନହେତଵେ । ଶ୍ରୀଭାଗଵତକାରଣାୟ
ନମଃ । ୮୦ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧତଃ –
ପ୍ରାକୃତାଦୃଷ୍ଟମାର୍ଗାୟ ନମଃ । ସକଲାଗମୈଃ ଶ୍ରୋତଵ୍ୟାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧଭାଵୈଃ କୀର୍ତିତଵ୍ୟାୟ । ଆତ୍ମଵିତ୍ତମୈଃ ସ୍ମର୍ତଵ୍ୟାୟ ।
ଅନେକମାର୍ଗକର୍ତ୍ରେ । ନାନାଵିଧଗତିପ୍ରଦାୟ । ପୁରୁଷାୟ । ସକଲାଧାରାୟ ।
ସତ୍ଵୈକନିଲୟାତ୍ମଭୁଵେ । ସର୍ଵଧ୍ୟେୟାୟ । ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତ୍ୟା ଗ୍ରାହ୍ୟାୟ ।
ସୁରପ୍ରିୟାୟ । ଜନ୍ମାଦିସାର୍ଥକକୃତୟେ । ଲୀଲାକର୍ତ୍ରେ । ସତାଂ ପତୟେ ।
ଆଦିକର୍ତ୍ରେ । ତତ୍ତ୍ଵକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵକର୍ତ୍ରେ । ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୧୦୦

ନାନାଵତାରକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମାଵିର୍ଭାଵକାରଣାୟ । ଦଶଲୀଲାଵିନୋଦିନେ ।
ନାନାସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଅନେକକଲ୍ପକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵଦୋଷଵିଵର୍ଜିତାୟ ॥

ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧତଃ –
ଵୈରାଗ୍ୟହେତଵେ । ତୀର୍ଥାତ୍ମନେ । ସର୍ଵତୀର୍ଥଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ତୀର୍ଥଶୁଦ୍ଧୈକନିଲୟାୟ । ସ୍ଵମାର୍ଗପରିପୋଷକାୟ । ତୀର୍ଥକୀର୍ତୟେ ।
ଭକ୍ତଗମ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତାନୁଶୟକାର୍ୟକୃତେ । ଭକ୍ତତୁଲ୍ୟାୟ ।
ସର୍ଵତୁଲ୍ୟାୟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସର୍ଵପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଗୁଣାତୀତାୟ । ଅନଵଦ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଗଲୀଲାପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ସାକ୍ଷାତ୍ସର୍ଵଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ମହଦାଦିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ମାୟାପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ସାକ୍ଷିଣେ । ମାୟାରତିଵିଵର୍ଧନାୟ । ଆକାଶାତ୍ମନେ । ଚତୁର୍ମୂର୍ତୟେ । ଚତୁର୍ଧା
ଭୂତଭାଵନାୟ । ରଜଃପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ମରୀଚ୍ୟାଦିପିତାମହାୟ ।
ଵେଦକର୍ତ୍ରେ । ୟଜ୍ଞକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵକର୍ତ୍ରେ । ଅମିତାତ୍ମକାୟ ।
ଅନେକସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ । ଦଶଧାସୃଷ୍ଟିକାରକାୟ । ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗାୟ ।
ୟଜ୍ଞଵାରାହାୟ । ଭୂଧରାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଭୂମିପାଲକାୟ ନମଃ । ସେତଵେ । ଵିଧରଣାୟ । ଜୈତ୍ରାୟ ।
ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷାନ୍ତକାୟ । ସୁରାୟ । ଦିତିକଶ୍ୟପକାମୈକହେତୁସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଦେଵାଭୟପ୍ରଦାତ୍ରେ । ଵୈକୁଣ୍ଠାଧିପତୟେ । ମହତେ । ସର୍ଵଗର୍ଵପ୍ରହାରିଣେ ।
ସନକାଦ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦାୟ । ସର୍ଵାଶ୍ଵାସନକର୍ତ୍ରେ । ଭକ୍ତତୁଲ୍ୟାହଵପ୍ରଦାୟ ।
କାଲଲକ୍ଷଣହେତଵେ । ସର୍ଵାର୍ଥଜ୍ଞାପକାୟ । ପରାୟ । ଭକ୍ତୋନ୍ନତିକରାୟ ।
ସର୍ଵପ୍ରକାରସୁଖଦାୟକାୟ । ନାନାୟୁଦ୍ଧପ୍ରହରଣାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ବ୍ରହ୍ମଶାପଵିମୋଚକାୟ ନମଃ । ପୁଷ୍ଟିସର୍ଗପ୍ରଣେତ୍ରେ ।
ଗୁଣସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । କର୍ଦମେଷ୍ଟପ୍ରଦାତ୍ରେ । ଦେଵହୂତ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦାୟ ।
ଶୁକ୍ଲନାରାୟଣାୟ । ସତ୍ୟକାଲଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଜ୍ଞାନାଵତାରାୟ ।
ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ । କପିଲାୟ । କାଲନାଶକାୟ । ତ୍ରିଗୁଣାଧିପତୟେ ।
ସାଙ୍ଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକର୍ତ୍ରେ । ଵିଶାରଦାୟ । ସର୍ଗଦୂଷଣହାରିଣେ ।
ପୁଷ୍ଟିମୋକ୍ଷପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଲୌକିକାନନ୍ଦଦାତ୍ରେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତଵକ୍ତ୍ରେ । ସଗୁଣଜ୍ଞାନଦୀପକାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଆତ୍ମପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ପୂର୍ଣକାମାୟ । ୟୋଗାତ୍ମନେ । ୟୋଗଭାଵିତାୟ ।
ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଅନନ୍ୟଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
କାଲସାମର୍ଥ୍ୟଦାତ୍ରେ । କାଲଦୋଷନିଵାରକାୟ । ଗର୍ଭୋତ୍ତମଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ।
କର୍ମମାର୍ଗନିୟାମକାୟ । ସର୍ଵମାର୍ଗନିରାକର୍ତ୍ରେ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗୈକପୋଷକାୟ ।
ସିଦ୍ଧିହେତଵେ । ସର୍ଵହେତଵେ । ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟୈକକାରଣାୟ ।
ଚେତନାଚେତନପତୟେ । ସମୁଦ୍ରପରିପୂଜିତାୟ । ସାଙ୍ଖ୍ୟାଚାର୍ୟସ୍ତୁତାୟ ।
ସିଦ୍ଧପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୨୦ ।୦ ।॥ ସର୍ଵପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୨୦ ।୧

ଚତୁର୍ଥସ୍କନ୍ଧତଃ –
ଵିସର୍ଗକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵେଶାୟ । କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭାୟ । ଅନନ୍ତଗୁଣଗମ୍ଭୀରାୟ ।
ମହାପୁରୁଷପୂଜିତାୟ । ଅନନ୍ତସୁଖଦାତ୍ରେ । ବ୍ରହ୍ମକୋଟିପ୍ରଜାପତୟେ ।
ସୁଧାକୋଟିସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହେତଵେ । କାମଧୁକ୍କୋଟିକାମଦାୟ । ସମୁଦ୍ରକୋଟିଗମ୍ଭୀରାୟ ।
ତୀର୍ଥକୋଟିସମାହ୍ଵୟାୟ । ସୁମେରୁକୋଟିନିଷ୍କମ୍ପାୟ । କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଵିଗ୍ରହାୟ ।
କୋଟ୍ୟଶ୍ଵମେଧପାପଘ୍ନାୟ । ଵାୟୁକୋଟିମହାବଲାୟ । କୋଟୀନ୍ଦୁଜଗଦାନନ୍ଦିନେ ।
ଶିଵକୋଟିପ୍ରସାଦକୃତେ । ସର୍ଵସଦ୍ଗୁଣମାହାତ୍ମ୍ୟାୟ । ସର୍ଵସଦ୍ଗୁଣଭାଜନାୟ
ନମଃ । ୨୨୦ ।

ମନ୍ଵାଦିପ୍ରେରକାୟ ନମଃ । ଧର୍ମାୟ । ୟଜ୍ଞନାରାୟଣାୟ । ପରାୟ ।
ଆକୃତିସୂନଵେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ । ରୁଚିଜନ୍ମନେ । ଅଭୟପ୍ରଦାୟ । ଦକ୍ଷିଣାପତୟେ ।
ଓଜସ୍ଵିନେ । କ୍ରିୟାଶକ୍ତୟେ । ପରାୟଣାୟ । ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ । ୟୋଗପତୟେ ।
ୟୋଗମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଅନସୂୟାଗର୍ଭରତ୍ନାୟ । ଋଷିଵଂଶଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ଗୁଣତ୍ରୟଵିଭାଗଜ୍ଞାୟ । ଚତୁର୍ଵର୍ଗଵିଶାରଦାୟ । ନାରାୟଣାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଧର୍ମସୂନଵେ ନମଃ । ମୂର୍ତିପୁଣ୍ୟୟଶସ୍କରାୟ । ସହସ୍ରକଵଚଚ୍ଛେଦିନେ ।
ତପଃସାରାୟ । ନରପ୍ରିୟାୟ । ଵିଶ୍ଵାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟ । କର୍ମସାକ୍ଷିଣେ ।
ଭାରତପୂଜିତାୟ । ଅନନ୍ତାଦ୍ଭୁତମାହାତ୍ମ୍ୟାୟ । ବଦରୀସ୍ଥାନଭୂଷଣାୟ ।
ଜିତକାମାୟ । ଜିତକ୍ରୋଧାୟ । ଜିତସଙ୍ଗାୟ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।
ଉର୍ଵଶୀପ୍ରଭଵାୟ । ସ୍ଵର୍ଗସୁଖଦାୟିନେ । ସ୍ଥିତିପ୍ରଦାୟ । ଅମାନିନେ ।
ମାନଦାୟ । ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଭଗଵଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରବୋଧକାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ହଂସାୟ । ଶ୍ରିୟୈ ।
ମାୟାଵୈଭଵକାରଣାୟ । ଵିଵିଧାନନ୍ଦସର୍ଗାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵପୂରଣତତ୍ପରାୟ ।
ୟଜ୍ଞଜୀଵନହେତଵେ । ୟଜ୍ଞସ୍ଵାମିନେ । ଇଷ୍ଟବୋଧକାୟ । ନାନାସିଦ୍ଧାନ୍ତଗମ୍ୟାୟ ।
ସପ୍ତତନ୍ତଵେ । ଷଡ୍ଗୁଣାୟ । ପ୍ରତିସର୍ଗଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ । ନାନାଲୀଲାଵିଶାରଦାୟ ।
ଧ୍ରୁଵପ୍ରିୟାୟ । ଧ୍ରୁଵସ୍ଵାମିନେ । ଚିନ୍ତିତାଧିକଦାୟକାୟ ।
ଦୁର୍ଲଭାନନ୍ତଫଲଦାୟ । ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ଅମିତ୍ରଘ୍ନେ ନମଃ । ଅଙ୍ଗସ୍ଵାମିନେ । କୃପାସାରାୟ । ଵୈନ୍ୟାୟ ।
ଭୂମିନିୟାମକାୟ । ଭୂଵିଦୋଗ୍ଧ୍ରେ । ପ୍ରଜାପ୍ରାଣପାଲନୈକପରାୟଣାୟ ।
ୟଶୋଦାତ୍ରେ । ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ । ସର୍ଵଧର୍ମପ୍ରଦର୍ଶକାୟ । ପୁରଞ୍ଜନାୟ ।
ଜଗନ୍ମିତ୍ରାୟ । ଵିସର୍ଗାନ୍ତପ୍ରଦର୍ଶନାୟ । ପ୍ରଚେତସାଂ ପତୟେ ।
ଚିତ୍ରଭକ୍ତିହେତଵେ । ଜନାର୍ଦନାୟ । ସ୍ମୃତିହେତୁବ୍ରହ୍ମଭାଵସାୟୁଜ୍ୟାଦିପ୍ରଦାୟ ।
ଶୁଭାୟ ॥

ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଧତଃ –
ଵିଜୟିନେ । ସ୍ଥିତିଲୀଲାବ୍ଧୟେ ନମଃ । ୩୦ ।୦ ।

ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ । ଵିଜୟପ୍ରଦାୟ । ସ୍ଵସାମର୍ଥ୍ୟପ୍ରଦାୟ ।
ଭକ୍ତକୀର୍ତିହେତଵେ । ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ । ପ୍ରିୟଵ୍ରତପ୍ରିୟସ୍ଵାମିନେ ।
ସ୍ଵେଚ୍ଛାଵାଦଵିଶାରଦାୟ । ସଙ୍ଗ୍ୟଗମ୍ୟାୟ । ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ।
ସର୍ଵସଙ୍ଗଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଇଚ୍ଛାୟାଂ ସମର୍ୟାଦାୟ । ତ୍ୟାଗମାତ୍ରୋପଲମ୍ଭନାୟ ।
ଅଚିନ୍ତ୍ୟକାର୍ୟକର୍ତ୍ରେ । ତର୍କାଗୋଚରକାର୍ୟକୃତେ । ଶୃଙ୍ଗାରରସମର୍ୟାଦାୟୈ ।
ଆଗ୍ନୀଧ୍ରରସଭାଜନାୟ । ନାଭୀଷ୍ଟପୂରକାୟ । କର୍ମମର୍ୟାଦାଦର୍ଶନୋତ୍ସୁକାୟ ।
ସର୍ଵରୂପାୟ । ଅଦ୍ଭୁତତମାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ମର୍ୟାଦାପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ । ସର୍ଵରୂପେଷୁ ସତ୍ୟାତ୍ମନେ । କାଲସାକ୍ଷିଣେ ।
ଶଶିପ୍ରଭାୟ । ମେରୁଦେଵୀଵ୍ରତଫଲାୟ । ଋଷଭାୟ । ଭଗଲକ୍ଷଣାୟ ।
ଜଗତ୍ସନ୍ତର୍ପକାୟ । ମେଘରୂପିଣେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଦର୍ପଘ୍ନେ । ଜୟନ୍ତୀପତୟେ ।
ଅତ୍ୟନ୍ତପ୍ରମାଣାଶେଷଲୌକିକାୟ । ଶତଧାନ୍ୟସ୍ତଭୂତାତ୍ମନେ । ଶତାନନ୍ଦାୟ ।
ଗୁଣପ୍ରସୁଵେ । ଵୈଷ୍ଣଵୋତ୍ପାଦନପରାୟ । ସର୍ଵଧର୍ମୋପଦେଶକାୟ ।
ପରହଂସକ୍ରିୟାଗୋପ୍ତ୍ରେ । ୟୋଗଚର୍ୟାପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରମନିର୍ଣେତ୍ରେ
ନମଃ । ୩୪୦ ।

ସଦାନନ୍ଦଶରୀରଵତେ ନମଃ । ପ୍ରଦର୍ଶିତାନ୍ୟଧର୍ମାୟ । ଭରତସ୍ଵାମିନେ ।
ଅପାରକୃତେ । ୟଥାଵତ୍କର୍ମକର୍ତ୍ରେ । ସଙ୍ଗାନିଷ୍ଟପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ।
ଆଵଶ୍ୟକପୁନର୍ଜନ୍ମକର୍ମମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶକାୟ । ୟଜ୍ଞରୂପମୃଗାୟ ।
ଶାନ୍ତାୟ । ସହିଷ୍ଣଵେ । ସତ୍ପରାକ୍ରମାୟ । ରହୂଗଣଗତିଜ୍ଞାୟ ।
ରହୂଗଣଵିମୋଚକାୟ । ଭଵାଟଵୀତତ୍ତ୍ଵଵକ୍ତ୍ରେ । ବହିର୍ମୁଖହିତେ ରତାୟ ।
ଗୟସ୍ଵାମିନେ । ସ୍ଥାନଵଂଶକର୍ତ୍ରେ । ସ୍ଥାନଵିଭାଗକୃତେ । ପୁରୁଷାଵୟଵାୟ ।
ଭୂମିଵିଶେଷଵିନିରୂପକାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଜମ୍ବୂଦ୍ଵୀପପତୟେ ନମଃ । ମେରୁନାଭିପଦ୍ମରୁହାଶ୍ରୟାୟ ।
ନାନାଵିଭୂତିଲୀଲାଢ୍ୟାୟ । ଗଙ୍ଗୋତ୍ପତ୍ତିନିଦାନକୃତେ । ଗଙ୍ଗାମାହାତ୍ମ୍ୟହେତଵେ ।
ଗଙ୍ଗାରୂପାୟ । ଅତିଗୂଢକୃତେ । ଵୈକୁଣ୍ଠଦେହହେତ୍ଵମ୍ବୁଜନ୍ମକୃତେ ।
ସର୍ଵପାଵନାୟ । ଶିଵସ୍ଵାମିନେ । ଶିଵୋପାସ୍ୟାୟ । ଗୂଢାୟ ।
ସଙ୍କର୍ଷଣାତ୍ମକାୟ । ସ୍ଥାନରକ୍ଷାର୍ଥମତ୍ସ୍ୟାଦିରୂପାୟ । ସର୍ଵୈକପୂଜିତାୟ ।
ଉପାସ୍ୟନାନାରୂପାତ୍ମନେ । ଜ୍ୟୋତୀରୂପାୟ । ଗତିପ୍ରଦାୟ । ସୂର୍ୟନାରାୟଣାୟ ।
ଵେଦକାନ୍ତୟେ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଉଜ୍ଜ୍ଵଲଵେଷଧୃଶେ ନମଃ । ହଂସାୟ । ଅନ୍ତରିକ୍ଷଗମନାୟ ।
ସର୍ଵପ୍ରସଵକାରଣାୟ । ଆନନ୍ଦକର୍ତ୍ରେ । ଵସୁଦାୟ । ବୁଧାୟ ।
ଵାକ୍ପତୟେ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ । କାଲାତ୍ମନେ । କାଲକାଲାୟ । କାଲଚ୍ଛେଦକୃତେ ।
ଉତ୍ତମାୟ । ଶିଶୁମାରାୟ । ସର୍ଵମୂର୍ତୟେ । ଆଧିଦୈଵିକରୂପଧୃଶେ ।
ଅନନ୍ତସୁଖଭୋଗାଢ୍ୟାୟ । ଵିଵରୈଶ୍ଵର୍ୟଭାଜନାୟ । ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ ।
ଦୈତ୍ୟପତୟେ ନମଃ । ୪୦ ।୦ ।

ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ । ବୃହଦ୍ଵପୁଷେ । ଅନନ୍ତନରକଚ୍ଛେଦିନେ ।
ସ୍ମୃତିମାତ୍ରାର୍ତିନାଶନାୟ । ସର୍ଵାନୁଗ୍ରହକର୍ତ୍ରେ । ମର୍ୟାଦାଭିନ୍ନଶାସ୍ତ୍ରକୃତେ ॥

ଷଷ୍ଠସ୍କନ୍ଧତଃ –
କାଲାନ୍ତକଭୟଚ୍ଛେଦିନେ । ନାମସାମର୍ଥ୍ୟରୂପଧୃଶେ ।
ଉଦ୍ଧାରାନର୍ହଗୋପ୍ତ୍ରାତ୍ମନେ । ନାମାଦିପ୍ରେରକୋତ୍ତମାୟ ।
ଅଜାମିଲମହାଦୁଷ୍ଟମୋଚକାୟ । ଅଘଵିମୋଚକାୟ । ଧର୍ମଵକ୍ତ୍ରେ ।
ଅକ୍ଲିଷ୍ଟଵକ୍ତ୍ରେ । ଵିଷ୍ଣୁଧର୍ମସ୍ଵରୂପଧୃଶେ । ସନ୍ମାର୍ଗପ୍ରେରକାୟ ।
ଧର୍ତ୍ରେ । ତ୍ୟାଗହେତଵେ । ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ । ଵୈକୁଣ୍ଠପୁରନେତ୍ରେ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଦାସସଂଵୃଦ୍ଧିକାରକାୟ ନମଃ । ଦକ୍ଷପ୍ରସାଦକୃତେ ।
ହଂସଗୁହ୍ୟସ୍ତୁତିଵିଭାଵନାୟ । ସ୍ଵାଭିପ୍ରାୟପ୍ରଵକ୍ତ୍ରେ । ମୁକ୍ତଜୀଵପ୍ରସୂତିକୃତେ ।
ନାରଦପ୍ରେରଣାତ୍ମନେ । ହର୍ୟଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମଭାଵନାୟ । ଶବଲାଶ୍ଵହିତାୟ ।
ଗୂଢଵାକ୍ୟାର୍ଥଜ୍ଞାପନକ୍ଷମାୟ । ଗୂଢାର୍ଥଜ୍ଞାପନାୟ ।
ସର୍ଵମୋକ୍ଷାନନ୍ଦପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ । ପୁଷ୍ଟିପ୍ରରୋହହେତଵେ ।
ଦାସୈକଜ୍ଞାତହୃଦ୍ଗତାୟ । ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ରେ । ସୁହିତକୃତେ । ସ୍ତ୍ରୀପ୍ରସୁଵେ ।
ସର୍ଵକାମଦୁହେ । ପୁଷ୍ଟିଵଂଶପ୍ରଣେତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵରୂପେଷ୍ଟଦେଵତାୟୈ ।
କଵଚାତ୍ମନେ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ପାଲନାତ୍ମନେ ନମଃ । ଵର୍ମୋପଚିତିକାରଣାୟ । ଵିଶ୍ଵରୂପଶିରଚ୍ଛେଦିନେ ।
ତ୍ଵାଷ୍ଟ୍ରୟଜ୍ଞଵିନାଶକାୟ । ଵୃତ୍ରସ୍ଵାମିନେ । ଵୃତ୍ରଗମ୍ୟାୟ ।
ଵୃତ୍ରଵ୍ରତପରାୟଣାୟ । ଵୃତ୍ରକୀର୍ତୟେ । ଵୃତ୍ରମୋକ୍ଷାୟ ।
ମଘଵତ୍ପ୍ରାଣରକ୍ଷକାୟ । ଅଶ୍ଵମେଧହଵିର୍ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାମୀଵନାଶକାୟ ।
ସଂସାରମୋଚକାୟ । ଚିତ୍ରକେତୁବୋଧନତତ୍ପରାୟ । ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧୟେ ।
ସିଦ୍ଧିହେତଵେ । ସୁସିଦ୍ଧିଫଲଦାୟକାୟ । ମହାଦେଵତିରସ୍କର୍ତ୍ରେ । ଭକ୍ତ୍ୟୈ
ପୂର୍ଵାର୍ଥନାଶକାୟ । ଦେଵବ୍ରାହ୍ମଣଵିଦ୍ଵେଷଵୈମୁଖ୍ୟଜ୍ଞାପକାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଶିଵାୟ ନମଃ । ଆଦିତ୍ୟାୟ । ଦୈତ୍ୟରାଜାୟ । ମହତ୍ପତୟେ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟକୃତେ ।
ମରୁତାଂ ଭେଦକାୟ । ତ୍ରାତ୍ରେ । ଵ୍ରତାତ୍ମନେ । ପୁମ୍ପ୍ରସୂତିକୃତେ ॥

ସପ୍ତମସ୍କନ୍ଧତଃ –
କର୍ମାତ୍ମନେ । ଵାସନାତ୍ମନେ । ଊତିଲୀଲାପରାୟଣାୟ ।
ସମଦୈତ୍ୟସୁରାୟ । ସ୍ଵାତ୍ମନେ । ଵୈଷମ୍ୟଜ୍ଞାନସଂଶ୍ରୟାୟ ।
ଦେହାଦ୍ୟୁପାଧିରହିତାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵହେତୁଵିଦେ ।
ବ୍ରହ୍ମଵାକ୍ସ୍ଥାପନପରାୟ । ସ୍ଵଜନ୍ମାଵଧିକାର୍ୟକୃତେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ସଦସଦ୍ଵାସନାହେତଵେ ନମଃ । ତ୍ରିସତ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତମୋଚକାୟ ।
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଦ୍ଵେଷିଣେ । ପ୍ରଵିଷ୍ଟାତ୍ମନେ । ଅତିଭୀଷଣାୟ ।
ଶାନ୍ତିଜ୍ଞାନାଦିହେତଵେ । ପ୍ରହ୍ଲାଦୋତ୍ପତ୍ତିକାରଣାୟ । ଦୈତ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତସଦ୍ଵକ୍ତ୍ରେ ।
ତପଃସାରାୟ । ଉଦାରଧିୟେ । ଦୈତ୍ୟହେତୁପ୍ରକଟନାୟ ।
ଭକ୍ତିଚିହ୍ନପ୍ରକାଶକାୟ । ସଦ୍ଵେଷହେତଵେ । ସଦ୍ଵେଷଵାସନାତ୍ମନେ ।
ନିରନ୍ତରାୟ । ନୈଷ୍ଠୁର୍ୟସୀମ୍ନେ । ପ୍ରହ୍ଲାଦଵତ୍ସଲାୟ । ସଙ୍ଗଦୋଷଘ୍ନେ ।
ମହାନୁଭାଵାୟ ନମଃ । ୫୦ ।୦ ।

ଓଂ ସାକାରାୟ ନମଃ । ସର୍ଵାକାରାୟ । ପ୍ରମାଣଭୁଵେ ।
ସ୍ତମ୍ଭପ୍ରସୂତୟେ । ନୃହରୟେ । ନୃସିଂହାୟ । ଭୀମଵିକ୍ରମାୟ ।
ଵିକଟାସ୍ୟାୟ । ଲଲଜ୍ଜିହ୍ଵାୟ । ନଖଶସ୍ତ୍ରାୟ । ଜଵୋତ୍କଟାୟ ।
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଚ୍ଛେଦିନେ । କ୍ରୂରଦୈତ୍ୟନିଵାରକାୟ । ସିଂହାସନସ୍ଥାୟ ।
କ୍ରୋଧାତ୍ମନେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୟଵିଵର୍ଧନାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟତ୍ୟନ୍ତଭୟଭୁଵେ ।
ଅପୂର୍ଵାଚିନ୍ତ୍ୟରୂପଧୃଶେ । ଭକ୍ତୈକଶାନ୍ତହୃଦୟାୟ । ଭକ୍ତସ୍ତୁତ୍ୟାୟ
ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଭକ୍ତାଙ୍ଗଲେହନୋଦ୍ଧୂତକ୍ରୋଧପୁଞ୍ଜାୟ ।
ପ୍ରଶାନ୍ତଧିୟେ । ସ୍ମୃତିମାତ୍ରଭୟତ୍ରାତ୍ରେ । ବ୍ରହ୍ମବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ଗୋରୂପଧାରିଣେ । ଅମୃତପାୟ । ଶିଵକୀର୍ତିଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ଧର୍ମାତ୍ମନେ । ସର୍ଵକର୍ମାତ୍ମନେ । ଵିଶେଷାତ୍ମନେ । ଆଶ୍ରମପ୍ରଭଵେ ।
ସଂସାରମଗ୍ନସ୍ୟୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ । ସନ୍ମାର୍ଗାଖିଲତତ୍ତ୍ଵଵାଚେ ।

ଅଷ୍ଟମସ୍କନ୍ଧତଃ –
ଆଚାରାତ୍ମନେ । ସଦାଚାରାୟ । ମନ୍ଵନ୍ତରଵିଭାଵନାୟ ।
ସ୍ମୃତ୍ୟାଶେଷାଶୁଭହରାୟ । ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ମୃତିକାରଣାୟ ।
ଜାତିସ୍ମରଣହେତ୍ଵେକପୂଜାଭକ୍ତିସ୍ଵରୂପଦାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ଭୟାନ୍ମନୁତ୍ରାତ୍ରେ । ଵିଭଵେ । ବ୍ରହ୍ମଵ୍ରତାଶ୍ରୟାୟ ।
ସତ୍ୟସେନାୟ । ଦୁଷ୍ଟଘାତିନେ । ହରୟେ । ଗଜଵିମୋଚକାୟ । ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ ।
ଲୋକକର୍ତ୍ରେ । ଅଜିତାୟ । ଅମୃତକାରଣାୟ । ଉରୁକ୍ରମାୟ । ଭୂମିହର୍ତ୍ରେ ।
ସାର୍ଵଭୌମାୟ । ବଲିପ୍ରିୟାୟ । ଵିଭଵେ । ସର୍ଵହିତୈକାତ୍ମନେ । ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନାୟ ।
ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଧର୍ମସେତଵେ ନମଃ । ଲୋକଧୃତୟେ । ସୁଧାମାନ୍ତରପାଲକାୟ ।
ଉପହର୍ତ୍ରେ । ୟୋଗପତୟେ । ବୃହଦ୍ଭାନଵେ । କ୍ରିୟାପତୟେ ।
ଚତୁର୍ଦଶପ୍ରମାଣାତ୍ମନେ । ଧର୍ମାୟ । ମନ୍ଵାଦିବୋଧକାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୋଗୈକନିଲୟାୟ । ଦେଵମନ୍ତ୍ରପ୍ରଦାୟକାୟ । ଦୈତ୍ୟଵ୍ୟାମୋହକାୟ ।
ସାକ୍ଷାଦ୍ଗରୁଡସ୍କନ୍ଧସଂଶ୍ରୟାୟ । ଲୀଲାମନ୍ଦରଧାରିଣେ ।
ଦୈତ୍ୟଵାସୁକିପୂଜିତାୟ । ସମୁଦ୍ରୋନ୍ମଥନାୟତ୍ତାୟ । ଅଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ।
ସ୍ଵଵାକ୍ୟକୃତେ । ଆଦିକୂର୍ମାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ପଵିତ୍ରାତ୍ମନେ ନମଃ । ମନ୍ଦରାଘର୍ଷଣୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଶ୍ଵାସୈଜଦବ୍ଧିଵାର୍ଵୀଚୟେ । କଲ୍ପାନ୍ତାଵଧିକାର୍ୟକୃତେ ।
ଚତୁର୍ଦଶମହାରତ୍ନାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମୀସୌଭାଗ୍ୟଵର୍ଧନାୟ । ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ ।
ସୁଧାହସ୍ତାୟ । ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଆର୍ତିନାଶନାୟ । ଆୟୁର୍ଵେଦପ୍ରଣେତ୍ରେ ।
ଦେଵଦୈତ୍ୟାଖିଲାର୍ଚିତାୟ । ବୁଦ୍ଧିଵ୍ୟାମୋହକାୟ । ଦେଵକାର୍ୟସାଧନତତ୍ପରାୟ ।
ମାୟୟା ସ୍ତ୍ରୀରୂପାୟ । ଵକ୍ତ୍ରେ । ଦୈତ୍ୟାନ୍ତଃକରଣପ୍ରିୟାୟ ।
ପାୟିତାମୃତଦେଵାଂଶାୟ । ୟୁଦ୍ଧହେତୁସ୍ମୃତିପ୍ରଦାୟ । ସୁମାଲିମାଲିଵଧକୃତେ
ନମଃ । ୬୦ ।୦ ।

ମାଲ୍ୟଵତ୍ପ୍ରାଣହାରକାୟ ନମଃ । କାଲନେମିଶିରଶ୍ଛେଦିନେ ।
ଦୈତ୍ୟୟଜ୍ଞଵିନାଶକାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରସାମର୍ଥ୍ୟଦାତ୍ରେ ।
ଦୈତ୍ୟଶେଷସ୍ଥିତିପ୍ରିୟାୟ । ଶିଵଵ୍ୟାମୋହକାୟ । ମାୟିନେ ।
ଭୃଗୁମନ୍ତ୍ରସ୍ଵଶକ୍ତିଦାୟ । ବଲିଜୀଵନକର୍ତ୍ରେ । ସ୍ଵର୍ଗହେତଵେ ।
ବ୍ରହ୍ମାର୍ଚିତାୟ । ଅଦିତ୍ୟାନନ୍ଦକର୍ତ୍ରେ । କଶ୍ୟପାଦିତିସମ୍ଭଵାୟ । ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଵରଜାୟ । ଵାମନବ୍ରହ୍ମରୂପଧୃଶେ । ବ୍ରହ୍ମାଦିସେଵିତଵପୁଷେ ।
ୟଜ୍ଞପାଵନତତ୍ପରାୟ । ୟାଜ୍ଞୋପଦେଶକର୍ତ୍ରେ । ଜ୍ଞାପିତାଶେଷସଂସ୍ଥିତାୟ
ନମଃ । ୬୨୦ ।

ସତ୍ୟାର୍ଥପ୍ରେରକାୟ ନମଃ । ସର୍ଵହର୍ତ୍ରେ । ଗର୍ଵଵିନାଶକାୟ ।
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ । ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ । ପୃଥୁଶ୍ରଵସେ ।
ପାଶବଦ୍ଧବଲୟେ । ସର୍ଵଦୈତ୍ୟପକ୍ଷୋପମର୍ଦକାୟ । ସୁତଲସ୍ଥାପିତବଲୟେ ।
ସ୍ଵର୍ଗାଧିକସୁଖପ୍ରଦାୟ । କର୍ମସମ୍ପୂର୍ତିକର୍ତ୍ରେ । ସ୍ଵର୍ଗସଂସ୍ଥାପିତାମରାୟ ।
ଜ୍ଞାତତ୍ରିଵିଧଧର୍ମାତ୍ମନେ । ମହାମୀନାୟ । ଅବ୍ଧିସଂଶ୍ରୟାୟ ।
ସତ୍ୟଵ୍ରତପ୍ରିୟାୟ । ଗୋପ୍ତ୍ରେ । ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିଧୃତଶ୍ରୁତୟେ ।
ଶୃଙ୍ଗବଦ୍ଧଧୃତକ୍ଷୋଣୟେ ନମଃ । ୬୪୦ ।॥ ଓଂ ସର୍ଵାର୍ଥଜ୍ଞାପକାୟ
ନମଃ । ଗୁରଵେ ।

ନଵମସ୍କନ୍ଧତଃ –
ଈଶସେଵକଲୀଲାତ୍ମନେ । ସୂର୍ୟଵଂଶପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ସୋମଵଂଶୋଦ୍ଭଵକରାୟ ।
ମନୁପୁତ୍ରଗତିପ୍ରଦାୟ । ଅମ୍ବରୀଷପ୍ରିୟାୟ । ସାଧଵେ ।
ଦୁର୍ଵାସୋଗର୍ଵନାଶକାୟ । ବ୍ରହ୍ମଶାପୋପସଂହର୍ତ୍ରେ । ଭକ୍ତକୀର୍ତିଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁଵଂଶଜନକାୟ । ସଗରାଦ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦାୟ । ଭଗୀରଥମହାୟତ୍ନାୟ ।
ଗଙ୍ଗାଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜାୟ । ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵାମିନେ । ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ।
ସଗରାତ୍ମଜମୁକ୍ତିଦାୟ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗମୋକ୍ଷହେତଵେ । ରଘୁଵଂଶଵିଵର୍ଧନାୟ
ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ରଘୁନାଥାୟ ନମଃ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ । ରାମଭଦ୍ରାୟ । ରଘୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଅନନ୍ତକୀର୍ତୟେ । ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକୈକଭାସ୍କରାୟ । କୋଶଲେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ପ୍ରମାଣାତ୍ମନେ । ସେଵ୍ୟାୟ । ଦଶରଥାତ୍ମଜାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ । ଭରତାୟ ।
ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ । ଵ୍ୟୂହଵିଗ୍ରହାୟ । ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଦାନ୍ତାୟ ।
ତାଡକାଵଧମୋକ୍ଷଦାୟ । ଵାୟଵ୍ୟାସ୍ତ୍ରାବ୍ଧିନିକ୍ଷିପ୍ତମାରୀଚାୟ । ସୁବାହୁଘ୍ନେ
ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଵୃଷଧ୍ଵଜଧନୁର୍ଭଙ୍ଗପ୍ରାପ୍ତସୀତାମହୋତ୍ସଵାୟ ।
ସୀତାପତୟେ । ଭୃଗୁପତିଗର୍ଵ ପର୍ଵତନାଶକାୟ ।
ଅୟୋଧ୍ୟାସ୍ଥମହାଭୋଗୟୁକ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀଵିନୋଦଵତେ ।
କୈକୟୀଵାକ୍ୟକର୍ତ୍ରେ । ପିତୃଵାକ୍ପରିପାଲକାୟ । ଵୈରାଗ୍ୟବୋଧକାୟ ।
ଅନନ୍ୟସାତ୍ତ୍ଵିକସ୍ଥାନବୋଧକାୟ । ଅହଲ୍ୟାଦୁଃଖହାରିଣେ । ଗୁହସ୍ଵାମିନେ ।
ସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ । ଚିତ୍ରକୂଟପ୍ରିୟସ୍ଥାନାୟ । ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟପାଵନାୟ ।
ଶରଭଙ୍ଗସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାଦିପୂଜିତାୟ । ଅଗସ୍ତ୍ୟଭାଗ୍ୟଭୁଵେ ।
ଋଷିସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତକୃତୟେ । ଵିରାଧଵଧପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଛିନ୍ନଶୂର୍ପଣଖାନାସାୟ । ଖରଦୂଷଣଘାତକାୟ ।
ଏକବାଣହତାନେକସହସ୍ରବଲରାକ୍ଷସାୟ ନମଃ । ୭୦ ।୦ ।

ମାରୀଚଘାତିନେ ନମଃ । ନିୟତସତ୍ତାସମ୍ବନ୍ଧଶୋଭିତାୟ । ସୀତାଵିୟୋଗନାଟ୍ୟାୟ ।
ଜଟାୟୁଵଧମୋକ୍ଷଦାୟ । ଶବରୀପୂଜିତାୟ । ଭକ୍ତହନୁମତ୍ପ୍ରମୁଖାଵୃତାୟ ।
ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟସ୍ଥିପ୍ରହରଣାୟ । ସପ୍ତତାଲଵିଭେଦନାୟ । ସୁଗ୍ରୀଵରାଜ୍ୟଦାୟ ।
ଵାଲିଘାତିନେ । ସାଗରଶୋଷିଣେ । ସେତୁବନ୍ଧକର୍ତ୍ରେ । ଵିଭୀଷଣହିତପ୍ରଦାୟ ।
ରାଵଣାଦିଶିରଶ୍ଛେଦିନେ । ରାକ୍ଷସାଘୌଘନାଶକାୟ । ସୀତାଽଭୟପ୍ରଦାତ୍ରେ ।
ପୁଷ୍ପକାଗମନୋତ୍ସୁକାୟ । ଅୟୋଧ୍ୟାପତୟେ । ଅତ୍ୟନ୍ତସର୍ଵଲୋକସୁଖପ୍ରଦାୟ ।
ମଥୁରାପୁରନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ସୁକୃତଜ୍ଞସ୍ଵରୂପଦାୟ ନମଃ । ଜନକଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ।
ଐଲାନ୍ତପ୍ରକଟଶ୍ରୁତୟେ । ହୈହୟାନ୍ତକରାୟ । ରାମାୟ ।
ଦୁଷ୍ଟକ୍ଷତ୍ରଵିନାଶକାୟ । ସୋମଵଂଶହିତୈକାତ୍ମନେ ।
ୟଦୁଵଂଶଵିଵର୍ଧନାୟ ।

ଦଶମସ୍କନ୍ଧତଃ –
ପରବ୍ରହ୍ମାଵତରଣାୟ । କେଶଵାୟ । କ୍ଲେଶନାଶନାୟ । ଭୂମିଭାରାଵତରଣାୟ ।
ଭକ୍ତାର୍ଥାଖିଲମାନସାୟ । ସର୍ଵଭକ୍ତନିରୋଧାତ୍ମନେ ।
ଲୀଲାନନ୍ତନିରୋଧକୃତେ । ଭୂମିଷ୍ଠପରମାନନ୍ଦାୟ ।
ଦେଵକୀଶୁଦ୍ଧିକାରଣାୟ । ଵସୁଦେଵଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠସମଜୀଵନଵାରକାୟ ।
ସର୍ଵଵୈରାଗ୍ୟକରଣସ୍ଵଲୀଲାଧାରଶୋଧକାୟ । ମାୟାଜ୍ଞାପନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଶେଷସମ୍ଭାରସମ୍ଭୃତୟେ ନମଃ । ଭକ୍ତକ୍ଲେଶପରିଜ୍ଞାତ୍ରେ । ତନ୍ନିଵାରଣତ
ତ୍ପରାୟ । ଆଵିଷ୍ଟଵସୁଦେଵାଂଶାୟ । ଦେଵକୀଗର୍ଭଭୂଷଣାୟ । ପୂର୍ଣତେଜୋମୟାୟ ।
ପୂର୍ଣାୟ । କଂସାଧୃଷ୍ୟପ୍ରତାପଵତେ । ଵିଵେକଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟଖିଲସଂସ୍ତୁତାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ଜଗତ୍କଲ୍ପତରଵେ । ନାନାରୂପଵିମୋହନାୟ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ । ଵିଦ୍ଵନ୍ମୋହପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ମୂଲକାଲଗୁଣଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ।
ନୟନାନନ୍ଦଭାଜନାୟ । ଵସୁଦେଵସୁଖାବ୍ଧୟେ । ଦେଵକୀନୟନାମୃତାୟ ।
ପିତୃମାତୃସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ପୂର୍ଵସର୍ଵଵୃତ୍ତାନ୍ତବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଗୋକୁଲାଗତିଲୀଲାପ୍ତଵସୁଦେଵକରସ୍ଥିତୟେ । ସର୍ଵେଶତ୍ଵପ୍ରକଟନାୟ ।
ମାୟାଵ୍ୟତ୍ୟୟକାରକାୟ । ଜ୍ଞାନମୋହିତଦୁଷ୍ଟେଶାୟ । ପ୍ରପଞ୍ଚାସ୍ମୃତିକାରଣାୟ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାୟ । ନନ୍ଦଭାଗ୍ୟଭୂଗୋକୁଲୋତ୍ସଵାୟ । ନନ୍ଦପ୍ରିୟାୟ ।
ନନ୍ଦସୂନଵେ । ୟଶୋଦାୟାଃ ସ୍ତନନ୍ଧୟାୟ । ପୂତନାସୁପୟଃପାତ୍ରେ ।
ମୁଗ୍ଧଭାଵାତିସୁନ୍ଦରାୟ । ସୁନ୍ଦରୀହୃଦୟାନନ୍ଦାୟ । ଗୋପୀମନ୍ତ୍ରାଭିମନ୍ତ୍ରିତାୟ ।
ଗୋପାଲାଶ୍ଚର୍ୟରସକୃତେ । ଶକଟାସୁରଖଣ୍ଡନାୟ । ନନ୍ଦଵ୍ରଜଜନାନନ୍ଦିନେ ।
ନନ୍ଦଭାଗ୍ୟମହୋଦୟାୟ । ତୃଣାଵର୍ତଵଧୋତ୍ସାହାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ୟଶୋଦାଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ବଲଭଦ୍ରପ୍ରିୟାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ ।
ସଙ୍କର୍ଷଣସହାୟଵତେ । ରାମାନୁଜାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ ।
ଗୋଷ୍ଠାଙ୍ଗଣଗତିପ୍ରିୟାୟ । କିଙ୍କିଣୀରଵଭାଵଜ୍ଞାୟ ।
ଵତ୍ସପୁଚ୍ଛାଵଲମ୍ବନାୟ । ନଵନୀତପ୍ରିୟାୟ । ଗୋପୀମୋହସଂସାରନାଶକାୟ ।
ଗୋପବାଲକଭାଵଜ୍ଞାୟ । ଚୌର୍ୟଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ ।
ମୃତ୍ସ୍ନାଭକ୍ଷଣଲୀଲାସ୍ୟମାହାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନଦାୟକାୟ । ଧରାଦ୍ରୋଣପ୍ରୀତିକର୍ତ୍ରେ ।
ଦଧିଭାଣ୍ଡଵିଭେଦନାୟ । ଦାମୋଦରାୟ । ଭକ୍ତଵଶ୍ୟାୟ ।
ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜନାୟ । ବୃହଦ୍ଵନମହାଶ୍ଚର୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦ ।୦ ।

ଵୃନ୍ଦାଵନଗତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଵତ୍ସଘାତିନେ । ବାଲକେଲୟେ ।
ବକାସୁରନିଷୂଦନାୟ । ଅରଣ୍ୟଭୋକ୍ତ୍ରେ । ବାଲଲୀଲାପରାୟଣାୟ ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହଜନକାୟ । ଅଘାସୁରନିଷୂଦନାୟ । ଵ୍ୟାଲମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟ ।
ପୁଷ୍ଟାୟ । ବ୍ରହ୍ମମୋହପ୍ରଵର୍ଧନାୟ । ଅନନ୍ତମୂର୍ତୟେ । ସର୍ଵାତ୍ମନେ ।
ଜଙ୍ଗମସ୍ଥାଵରାକୃତୟେ । ବ୍ରହ୍ମମୋହନକର୍ତ୍ରେ । ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ଆତ୍ମନେ ।
ସଦାପ୍ରିୟାୟ । ପୌଗଣ୍ଡଲୀଲାଭିରତୟେ । ଗୋଚାରଣପରାୟଣାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଵୃନ୍ଦାଵନଲତାଗୁଲ୍ମଵୃକ୍ଷରୂପନିରୂପକାୟ ନମଃ । ନାଦବ୍ରହ୍ମପ୍ରକଟନାୟ ।
ଵୟଃପ୍ରତିକୃତିନିଃସ୍ଵନାୟ । ବର୍ହିନୃତ୍ୟାନୁକରଣାୟ ।
ଗୋପାଲାନୁକୃତିସ୍ଵନାୟ । ସଦାଚାରପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ । ବଲଶ୍ରମନିରାକୃତୟେ ।
ତରୁମୂଲକୃତାଶେଷତଲ୍ପଶାୟିନେ । ସଖିସ୍ତୁତାୟ । ଗୋପାଲସେଵିତପଦାୟ ।
ଶ୍ରୀଲାଲିତପଦାମ୍ବୁଜାୟ । ଗୋପସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତଫଲଦାନନାଶିତଧେନୁକାୟ ।
କାଲୀୟଫଣିମାଣିକ୍ୟରଞ୍ଜିତଶ୍ରୀପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଦୃଷ୍ଟିସଞ୍ଜୀଵିତାଶେଷଗୋପଗୋଗୋପିକାପ୍ରିୟାୟ । ଲୀଲାସମ୍ପୀତଦାଵାଗ୍ନୟେ ।
ପ୍ରଲମ୍ବଵଧପଣ୍ଡିତାୟ । ଦାଵାଗ୍ନ୍ୟାଵୃତଗୋପାଲଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଚ୍ଛାଦନଵହ୍ନିପାୟ ।
ଵର୍ଷାଶରଦ୍ଵିଭୂତିଶ୍ରିୟେ । ଗୋପୀକାମପ୍ରବୋଧକାୟ ।
ଗୋପୀରତ୍ନସ୍ତୁତାଶେଷଵେଣୁଵାଦ୍ୟଵିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

କାତ୍ୟାୟନୀଵ୍ରତଵ୍ୟାଜସର୍ଵଭାଵାଶ୍ରିତାଙ୍ଗନାୟ ନମଃ ।
ସତ୍ସଙ୍ଗତିସ୍ତୁତିଵ୍ୟାଜସ୍ତୁତଵୃନ୍ଦାଵନାଙ୍ଘ୍ରିପାୟ ।
ଗୋପକ୍ଷୁଚ୍ଛାନ୍ତି ସଂଵ୍ୟାଜ ଵିପ୍ରଭାର୍ୟାପ୍ରସାଦକୃତେ ।
ହେତୁପ୍ରାପ୍ତେନ୍ଦ୍ରୟାଗସ୍ଵକାର୍ୟଗୋସଵବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଶୈଲରୂପକୃତାଶେଷରସଭୋଗସୁଖାଵହାୟ ।
ଲୀଲାଗୋଵର୍ଧନୋଦ୍ଧାରପାଲିତସ୍ଵଵ୍ରଜପ୍ରିୟାୟ ।
ଗୋପସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଲୀଲାର୍ଥଗର୍ଗଵାକ୍ୟାର୍ଥବୋଧକାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଧେନୁସ୍ତୁତିପ୍ରାପ୍ତଗୋଵିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରାଭିଧାନଵତେ ।
ଵ୍ରତାଦିଧର୍ମସଂସକ୍ତନନ୍ଦକ୍ଲେଶଵିନାଶକାୟ ।
ନନ୍ଦାଦିଗୋପମାତ୍ରେଷ୍ଟଵୈକୁଣ୍ଠଗତିଦାୟକାୟ ।
ଵେଣୁଵାଦସ୍ମରକ୍ଷୋଭମତ୍ତଗୋପୀଵିମୁକ୍ତିଦାୟ ।
ସର୍ଵଭାଵପ୍ରାପ୍ତଗୋପୀସୁଖସଂଵର୍ଧନକ୍ଷମାୟ ।
ଗୋପୀଗର୍ଵପ୍ରଣାଶାର୍ଥତିରୋଧାନସୁଖପ୍ରଦାୟ । କୃଷ୍ଣଭାଵଵ୍ୟାପ୍ତଵିଶ୍ଵଗୋପୀ
ଭାଵିତଵେଶଧୃଷେ । ରାଧାଵିଶେଷସମ୍ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତଦୋଷନିଵାରକାୟ ।
ପରମପ୍ରୀତିସଙ୍ଗୀତସର୍ଵାଦ୍ଭୁତମହାଗୁଣାୟ ।
ମାନାପନୋଦନାକ୍ରନ୍ଦଗୋପୀଦୃଷ୍ଟିମହୋତ୍ସଵାୟ । ଗୋପିକାଵ୍ୟାପ୍ତସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ।
ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ଭାଷଵିଶାରଦାୟ । ରାସୋତ୍ସଵମହାସୌଖ୍ୟଗୋପୀସମ୍ଭୋଗସାଗରାୟ
ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଜଲସ୍ଥଲରତିଵ୍ୟାପ୍ତଗୋପୀଦୃଷ୍ଟ୍ୟଭିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଶାସ୍ତ୍ରାନପେକ୍ଷକାମୈକମୁକ୍ତିଦ୍ଵାରଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ସୁଦର୍ଶନମହାସର୍ପଗ୍ରସ୍ତନନ୍ଦଵିମୋଚକାୟ ।
ଗୀତମୋହିତଗୋପୀଧୃକ୍ଶଙ୍ଖଚୂଡଵିନାଶକାୟ । ଗୁଣସଙ୍ଗୀତସନ୍ତୁଷ୍ଟୟେ ।
ଗୋପୀସଂସାରଵିସ୍ମୃତୟେ । ଅରିଷ୍ଟମଥନାୟ । ଦୈତ୍ୟବୁଦ୍ଧିଵ୍ୟାମୋହକାରକାୟ ।
କେଶିଘାତିନେ । ନାରଦେଷ୍ଟାୟ । ଵ୍ୟୋମାସୁରଵିନାଶକାୟ ।
ଅକ୍ରୂରଭକ୍ତିସଂରାଦ୍ଧପାଦରେଣୁମହାନିଧୟେ । ରଥାଵରୋହଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ।
ଗୋପୀମାନସହାରକାୟ । ହ୍ରଦସନ୍ଦର୍ଶିତାଶେଷଵୈକୁଣ୍ଠାକ୍ରୂରସଂସ୍ତୁତାୟ ।
ମଥୁରାଗମନୋତ୍ସାହାୟ । ମଥୁରାଭାଗ୍ୟଭାଜନାୟ ।
ମଥୁରାନଗରୀଶୋଭାଦର୍ଶନୋତ୍ସୁକମାନସାୟ । ଦୁଷ୍ଟରଞ୍ଜକଘାତିନେ ।
ଵାୟକାର୍ଚିତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ଵସ୍ତ୍ରମାଲାସୁଶୋଭାଙ୍ଗାୟ ନମଃ । କୁବ୍ଜାଲେପନଭୂଷିତାୟ ।
କୁବ୍ଜାସୁରୂପକର୍ତ୍ରେ । କୁବ୍ଜାରତିଵରପ୍ରଦାୟ ।
ପ୍ରସାଦରୂପସନ୍ତୁଷ୍ଟହରକୋଦଣ୍ଡଖଣ୍ଡନାୟ ।
ଶକଲାହତକଂସାପ୍ତଧନୂରକ୍ଷକସୈନିକାୟ ।
ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ଵପ୍ନଭୟଵ୍ୟାପ୍ତମୃତ୍ୟୁଲକ୍ଷଣବୋଧକାୟ । ମଥୁରାମଲ୍ଲାୟ ।
ଓଜସ୍ଵିନେ । ମଲ୍ଲୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦାୟ । ସଦ୍ୟଃ କୁଵଲୟାପୀଡଘାତିନେ ।
ଚାଣୂରମର୍ଦନାୟ । ଲୀଲାହତମହାମଲ୍ଲାୟ । ଶଲତୋଶଲଘାତକାୟ ।
କଂସାନ୍ତକାୟ । ଜିତାମିତ୍ରାୟ । ଵସୁଦେଵଵିମୋଚକାୟ ।
ଜ୍ଞାତତତେତ୍ତ୍ଵପିତୃଜ୍ଞାନମୋହନାମୃତଵାଙ୍ମୟାୟ ।
ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ । ୟାଦଵାଧିଵିନାଶକାୟ ନମଃ । ୯୦ ।୦ ।
ଓଂ ନନ୍ଦାଦିସାନ୍ତ୍ଵନକରାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଵ୍ରତେ ସ୍ଥିତାୟ ।
ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣପରାୟ । ଵିଦ୍ୟାପାରମିତେଶ୍ଵରାୟ । ସାନ୍ଦୀପନିମୃତାପତ୍ୟଦାତ୍ରେ ।
କାଲାନ୍ତକାଦିଜିତେ । ଗୋକୁଲାଶ୍ଵାସନପରାୟ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦପୋଷକାୟ ।
ଗୋପିକାଵିରହଵ୍ୟାଜମନୋଗତିରତିପ୍ରଦାୟ । ସମୋଦ୍ଭଵଭ୍ରମରଵାଚେ ।
ଗୋପିକାମୋହନାଶକାୟ । କୁବ୍ଜାରତିପ୍ରଦାୟ । ଅକ୍ରୂରପଵିତ୍ରୀକୃତଭୂଗୃହାୟ ।
ପୃଥାଦୁଃଖପ୍ରଣେତ୍ରେ । ପାଣ୍ଡଵାନାଂ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ।

ଉତ୍ତରାର୍ଧତଃ –
ଜରାସନ୍ଧସମାନୀତସୈନ୍ୟଘାତିନେ । ଵିଚାରକାୟ ।
ୟଵନଵ୍ୟାପ୍ତମଥୁରାଜନଦତ୍ତକୁଶସ୍ଥଲିନେ ।
ଦ୍ଵାରକାଦ୍ଭୁତନିର୍ମାଣଵିସ୍ମାପିତସୁରାସୁରାୟ ।
ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ରଭୋଗାର୍ଥଭୂମ୍ୟାନୀତେନ୍ଦ୍ରଵୈଭଵାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ୟଵନଵ୍ୟାପ୍ତମଥୁରାନିର୍ଗମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ
ନମଃ । ମୁଚୁକୁନ୍ଦମହାବୋଧୟଵନପ୍ରାଣଦର୍ପଘ୍ନେ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦସ୍ତୁତାଶେଷଗୁଣକର୍ମମହୋଦୟାୟ । ଫଲପ୍ରଦାନସନ୍ତୁଷ୍ଟୟେ ।
ଜନ୍ମାନ୍ତରିତମୋକ୍ଷଦାୟ । ଶିଵବ୍ରାହ୍ମଣଵାକ୍ୟାପ୍ତଜୟଭୀତିଵିଭାଵନାୟ ।
ପ୍ରଵର୍ଷଣପ୍ରାର୍ଥିତାଗ୍ନିଦାନପୁଣ୍ୟମହୋତ୍ସଵାୟ । ରୁକ୍ମିଣୀରମଣାୟ । କାମପିତ୍ରେ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଭାଵନାୟ । ସ୍ୟମନ୍ତକମଣିଵ୍ୟାଜପ୍ରାପ୍ତଜାମ୍ବଵତୀପତୟେ ।
ସତ୍ୟଭାମାପ୍ରାଣପତୟେ ।କାଲିନ୍ଦୀରତିଵର୍ଧନାୟ । ମିତ୍ରଵିନ୍ଦାପତୟେ ।
ସତ୍ୟାପତୟେ । ଵୃଷନିଷୂଦନାୟ । ଭଦ୍ରାଵାଞ୍ଛିତଭର୍ତ୍ରେ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣାଵରଣକ୍ଷମାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାଦିପ୍ରାର୍ଥିତଵଧନରକାସୁରସୂଦନାୟ ।
ମୁରାରୟେ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ପୀଠହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ତାମ୍ରାଦିପ୍ରାଣହାରକାୟ । ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀସହସ୍ରେଶାୟ ।
ଛତ୍ରକୁଣ୍ଡଲଦାନକୃତେ । ପାରିଜାତାପହରଣାୟ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରମଦନାଶକାୟ ।
ରୁକ୍ମିଣୀସମସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀସାଧ୍ୟଭୋଗରତିପ୍ରଦାୟ ।
ରୁକ୍ମିଣୀପରିହାସୋକ୍ତିଵାକ୍ତିରୋଧାନକାରକାୟ ।
ପୁତ୍ରପୌତ୍ରମହାଭାଗ୍ୟଗୃହଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଶମ୍ବରାନ୍ତକସତ୍ପୁତ୍ରଵିଵାହହତରୁକ୍ମିକାୟ । ଉଷାପହୃତପୌତ୍ରଶ୍ରିୟେ ।
ବାଣବାହୁନିଵାରକାୟ । ଶୀତଜ୍ଵରଭୟଵ୍ୟାପ୍ତଜ୍ଵରସଂସ୍ତୁତଷଡ୍ଗୁଣାୟ ।
ଶଙ୍କରପ୍ରତିୟୋଦ୍ଧ୍ରେ । ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦାୟ । ନୃଗପାପପ୍ରଭେତ୍ତ୍ରେ ।
ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵଗୁଣଦୋଷଦୃଶେ । ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିଵିରୋଧୈକବ୍ରହ୍ମସ୍ଵଵିନିଵାରକାୟ ।
ବଲଭଦ୍ରାହିତଗୁଣାୟ । ଗୋକୁଲପ୍ରୀତିଦାୟକାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଗୋପୀସ୍ନେହୈକନିଲୟାୟ ନମଃ । ଗୋପୀପ୍ରାଣସ୍ଥିତିପ୍ରଦାୟ ।
ଵାକ୍ୟାତିଗାମିୟମୁନାହଲାକର୍ଷଣଵୈଭଵାୟ । ପୌଣ୍ଡ୍ରକତ୍ୟାଜିତସ୍ପର୍ଧାୟ ।
କାଶୀରାଜଵିଭେଦନାୟ । କାଶୀନିଦାହକରଣାୟ । ଶିଵଭସ୍ମପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ଦ୍ଵିଵିଦପ୍ରାଣଘାତିନେ । କୌରଵାଖର୍ଵଗର୍ଵନୁଦେ ।
ଲାଙ୍ଗଲାକୃଷ୍ଟନଗରୀସଂଵିଗ୍ନାଖିଲନାଗରାୟ । ପ୍ରପନ୍ନାଭୟଦାୟ ।
ସାମ୍ବପ୍ରାପ୍ତସନ୍ମାନଭାଜନାୟ । ନାରଦାନ୍ଵିଷ୍ଟଚରଣାୟ ।
ଭକ୍ତଵିକ୍ଷେପନାଶକାୟ । ସଦାଚାରୈକନିଲୟାୟ ।
ସୁଧର୍ମାଧ୍ୟାସିତାନନାୟ । ଜରାସନ୍ଧାଵରୁଦ୍ଧେନ ଵିଜ୍ଞାପିତନିଜକ୍ଲମାୟ ।
ମନ୍ତ୍ର୍ୟୁଦ୍ଧଵାଦିଵାକ୍ୟୋକ୍ତପ୍ରକାରୈକପରାୟଣାୟ । ରାଜସୂୟାଦିମଖକୃତେ ।
ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତସହାୟକୃତେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥପ୍ରୟାଣାର୍ଥମହତ୍ସମ୍ଭାରସମ୍ଭୃତୟେ ନମଃ ।
ଜରାସନ୍ଧଵଧଵ୍ୟାଜମୋଚିତାଶେଷଭୂମିପାୟ । ସନ୍ମାର୍ଗବୋଧକାୟ ।
ୟଜ୍ଞକ୍ଷିତିଵାରଣତତ୍ପରାୟ । ଶିଶୁପାଲହତିଵ୍ୟାଜଜୟଶାପଵିମୋଚକାୟ ।
ଦୁର୍ୟୋଧନାଭିମାନାବ୍ଧିଶୋଷବାଣଵୃକୋଦରାୟ ।
ମହାଦେଵଵରପ୍ରାପ୍ତପୁରଶାଲ୍ଵଵିନାଶକାୟ ।
ଦନ୍ତଵକ୍ତ୍ରଵଧଵ୍ୟାଜଵିଜୟାଘୌଘନାଶକାୟ । ଵିଦୂରଥପ୍ରାଣହର୍ତ୍ରେ ।
ନ୍ୟସ୍ତଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରଵିଗ୍ରହାୟ । ଉପଧର୍ମଵିଲିପ୍ତାଙ୍ଗସୂତଘାତିନେ ।
ଵରପ୍ରଦାୟ । ବଲ୍ଵଲପ୍ରାଣହରଣପାଲିତର୍ଷିନୁତିକ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ଵତୀର୍ଥାଘନାଶାର୍ଥତୀର୍ଥୟାତ୍ରାଵିଶାରଦାୟ ।
ଜ୍ଞାନକ୍ରିୟାଵିଭେଦେଷ୍ଟଫଲସାଧନତତ୍ପରାୟ । ସାରଥ୍ୟାଦିକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ରେ ।
ଭକ୍ତଵଶ୍ୟତ୍ଵବୋଧକାୟ । ସୁଦାମରଙ୍କଭାର୍ୟାର୍ଥଭୂମ୍ୟାନୀତେନ୍ଦ୍ରଵୈଭଵାୟ ।
ରଵିଗ୍ରହନିମିତ୍ତାପ୍ତକୁରୁକ୍ଷେତ୍ରୈକପାଵନାୟ ।
ନୃପଗୋପୀସମସ୍ତସ୍ତ୍ରୀପାଵନାର୍ଥାଖିଲକ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ଋଷିମାର୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ । ଵସୁଦେଵମଖକ୍ରିୟାୟ ।
ଵସୁଦେଵଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ । ଦେଵକୀପୁତ୍ରଦାୟକାୟ । ଅର୍ଜୁନସ୍ତ୍ରୀପ୍ରଦାତ୍ରେ ।
ବହୁଲାଶ୍ଵସ୍ଵରୂପଦାୟ । ଶ୍ରୁତଦେଵେଷ୍ଟଦାତ୍ରେ । ସର୍ଵଶ୍ରୁତିନିରୂପିତାୟ ।
ମହାଦେଵାଦ୍ୟତିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଭକ୍ତିଲକ୍ଷଣନିର୍ଣୟାୟ ।
ଵୃକଗ୍ରସ୍ତଶିଵତ୍ରାତ୍ରେ । ନାନାଵାକ୍ୟଵିଶାରଦାୟ ।
ନରଗର୍ଵଵିନାଶାର୍ଥ-ହୃତବ୍ରାହ୍ମଣବାଲକାୟ ।
ଲୋକାଲୋକପରସ୍ଥାନସ୍ଥିତବାଲକଦାୟକାୟ ।
ଦ୍ଵାରକାସ୍ଥମହାଭୋଗନାନାସ୍ତ୍ରୀରତିଵର୍ଧନାୟ ।
ମନସ୍ତିରୋଧାନକୃତଵ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀଚିତ୍ତଭାଵିତାୟ ॥

ଏକାଦଶସ୍କନ୍ଧତଃ –
ମୁକ୍ତିଲୀଲାଵିହରଣାୟ । ମୌଶଲଵ୍ୟାଜସଂହୃତୟେ ।
ଶ୍ରୀଭାଗଵତଧର୍ମାଦିବୋଧକାୟ । ଭକ୍ତିନୀତିକୃତେ ନମଃ । ୧୦୨୦ ।

ଓଂ ଉଦ୍ଧଵଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ନମଃ । ପଞ୍ଚଵିଂଶତିଧା ଗୁରଵେ ।
ଆଚାରଭକ୍ତିମୁକ୍ତ୍ୟାଦିଵକ୍ତ୍ରେ । ଶବ୍ଦୋଦ୍ଭଵସ୍ଥିତୟେ । ହଂସାୟ ।
ଧର୍ମପ୍ରଵକ୍ତ୍ରେ । ସନକାଦ୍ୟୁପଦେଶକୃତେ । ଭକ୍ତିସାଧନଵକ୍ତ୍ରେ ।
ୟୋଗସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ । ନାନାଵିଭୂତିଵକ୍ତ୍ରେ । ଶୁଦ୍ଧଧର୍ମାଵବୋଧକାୟ ।
ମାର୍ଗତ୍ରୟଵିଭେଦାତ୍ମନେ । ନାନାଶଙ୍କାନିଵାରକାୟ । ଭିକ୍ଷୁଗୀତାପ୍ରଵକ୍ତ୍ରେ ।
ଶୁଦ୍ଧସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ମନୋଗୁଣଵିଶେଷାତ୍ମନେ ।
ଜ୍ଞାପକୋକ୍ତପୁରୂରଵସେ । ପୂଜାଵିଧିପ୍ରଵକ୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତବୋଧକାୟ ।
ଲଘୁସ୍ଵମାର୍ଗଵକ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୧୦୪୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵସ୍ଥାନଗତିବୋଧକାୟ ନମଃ । ୟାଦଵାଙ୍ଗୋପସଂହର୍ତ୍ରେ ।
ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟଗତିକ୍ରିୟାୟ ।

ଦ୍ଵାଦଶସ୍କନ୍ଧତଃ –
କାଲଧର୍ମଵିଭେଦାର୍ଥଵର୍ଣନାଶନତତ୍ପରାୟ । ବୁଦ୍ଧାୟ । ଗୁପ୍ତାର୍ଥଵକ୍ତ୍ରେ ।
ନାନାଶାସ୍ତ୍ରଵିଧାୟକାୟ । ନଷ୍ଟଧର୍ମମନୁଷ୍ୟାଦିଲକ୍ଷଣଜ୍ଞାପନୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଆଶ୍ରୟୈକଗତିଜ୍ଞାତ୍ରେ । କଲ୍କିନେ । କଲିମଲାପହାୟ ।
ଶାସ୍ତ୍ରଵୈରାଗ୍ୟସମ୍ବୋଧାୟ ଂଆନାପ୍ରଲୟବୋଧକାୟ । ଵିଶେଷତଃ
ଶୁକଵ୍ୟାଜପରୀକ୍ଷିଜ୍ଜ୍ଞାନବୋଧକାୟ । ଶୁକେଷ୍ଟଗତିରୂପାତ୍ମନେ ।
ପରୀକ୍ଷିଦ୍ଦେହମୋକ୍ଷଦାୟ । ଶବ୍ଦରୂପାୟ । ନାଦରୂପାୟ । ଵେଦରୂପାୟ ।
ଵିଭେଦନାୟ ନମଃ । ୧୦୬୦ ।
a
ଓଂ ଵ୍ୟାସାୟ ନମଃ । ଶାଖାପ୍ରଵକ୍ତ୍ରେ । ପୁରାଣାର୍ଥପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ । ଵଟପତ୍ରପୁଟେଶୟାୟ ।
ମାୟାଵ୍ୟାପ୍ତମହାମୋହଦୁଃଖଶାନ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ମହାଦେଵସ୍ଵରୂପାୟ ।
ଭକ୍ତିଦାତ୍ରେ । କୃପାନିଧୟେ । ଆଦିତ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତାୟ । କାଲାୟ । ଦ୍ଵାଦଶାତ୍ମନେ ।
ସୁପୂଜିତାୟ । ଶ୍ରୀଭାଗଵତରୂପାୟ । ସର୍ଵାର୍ଥଫଲଦାୟକାୟ ନମଃ । ୧୦୭୫ ।

ଇତି ଭାଗଵତକଥାଽନୁସାରିଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 1075 Names of Purushottama Sahasradhika:

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top