Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram Lyrics in Telugu

Purushottama Sahasradhikanamavalih Lyrics in Telugu:

॥ పురుషోత్తమసహస్రాధికనామావలిః॥ 

(భాగవతకథాఽనుసారిణీ)
ప్రథమస్కన్ధతః ।
శ్రీకృష్ణాయ నమః । సచ్చిదానన్దాయ । నిత్యలీలావినోదకృతే ।
సర్వాగమవినోదినే । లక్ష్మీశాయ । పురుషోత్తమాయ । ఆదికాలాయ ।
సర్వకాలాయ । కాలాత్మనే । మాయయాఽఽవృతాయ । భక్తోద్ధారప్రయత్నాత్మనే ।
జగత్కర్త్రే । జగన్మయాయ । నామలీలాపరాయ । విష్ణవే । వ్యాసాత్మనే ।
శుకమోక్షదాయ । వ్యాపివైకుణ్ఠదాత్రే । శ్రీమద్భాగవతాగమాయ ।
శుకవాగమృతాబ్ధీన్దవే నమః । ౨౦ ।

శౌనకాద్యఖిలేష్టదాయ నమః । భక్తిప్రవర్తకాయ । త్రాత్రే ।
వ్యాసచిన్తావినాశకాయ । సర్వసిద్ధాన్తవాగాత్మనే । నారదాద్యఖిలేష్టదాయ ।
అన్తరాత్మనే । ధ్యానగమ్యాయ । భక్తిరత్నప్రదాయకాయ । ముక్తోపసృప్టాయ ।
పూర్ణాత్మనే । ముక్తానాం రతివర్ధనాయ । భక్తకార్యైకనిరతాయ ।
ద్రౌణ్యస్త్రవినివారకాయ । భక్తస్మయప్రణేత్రే । భక్తవాక్పరిపాలకాయ ।
బ్రహ్మణ్యదేవాయ । ధర్మాత్మనే । భక్తానాం పరీక్షకాయ । ఆసన్నిహితకర్త్రే
నమః । ౪౦ ।

మాయాహితకరాయ నమః । ప్రభవే । ఉత్తరాప్రాణదాత్రే ।
బ్రహ్మాస్త్రవినివారకాయ । సర్వతః పాణ్డవపతయే ।
పరీక్షిచ్ఛుద్ధికారణాయ । సర్వవేదేషు గూఢాత్మనే ।
భక్తైకహృదయఙ్గమాయ । కున్తీస్తుత్యాయ । ప్రసన్నాత్మనే ।
పరమాద్భుతకార్యకృతే । భీష్మముక్తిప్రదాయ । స్వామినే । భక్తమోహ
నివారకాయ । సర్వావస్థాసు సంసేవ్యాయ । సమాయ । సుఖహితప్రదాయ ।
కృతకృత్యాయ । సర్వసాక్షిణే । భక్తస్త్రీరతివర్ధనాయ నమః । ౬౦ ।

సర్వసౌభాగ్యనిలయాయ నమః । పరమాశ్చర్యరూపధృషే ।
అనన్యపురుషస్వామినే । ద్వారకాభాగ్యభాజనాయ ।
బీజసంస్కారకర్త్రే । పరీక్షిజ్జ్ఞానపోషకాయ । సర్వత్ర
పూర్ణగుణకాయ । సర్వభూషణభూషితాయ । సర్వలక్షణదాత్రే ।
ధృతరాష్ట్రవిముక్తిదాయ । నిత్యం సన్మార్గరక్షకాయ ।
విదురప్రీతిపూరకాయ । లీలావ్యామోహకర్త్రే । కాలధర్మప్రవర్తకాయ ।
పాణ్డవానాం మోక్షదాత్రే । పరీక్షిద్భాగ్యవర్ధనాయ । కలినిగ్రహకర్త్రే ।
ధర్మాదీనాం పోషకాయ । సత్సఙ్గజ్ఞానహేతవే । శ్రీభాగవతకారణాయ
నమః । ౮౦ ।

ద్వితీయ స్కన్ధతః –
ప్రాకృతాదృష్టమార్గాయ నమః । సకలాగమైః శ్రోతవ్యాయ ।
శుద్ధభావైః కీర్తితవ్యాయ । ఆత్మవిత్తమైః స్మర్తవ్యాయ ।
అనేకమార్గకర్త్రే । నానావిధగతిప్రదాయ । పురుషాయ । సకలాధారాయ ।
సత్వైకనిలయాత్మభువే । సర్వధ్యేయాయ । యోగగమ్యాయ । భక్త్యా గ్రాహ్యాయ ।
సురప్రియాయ । జన్మాదిసార్థకకృతయే । లీలాకర్త్రే । సతాం పతయే ।
ఆదికర్త్రే । తత్త్వకర్త్రే । సర్వకర్త్రే । విశారదాయ నమః । ౧౦౦

నానావతారకర్త్రే నమః । బ్రహ్మావిర్భావకారణాయ । దశలీలావినోదినే ।
నానాసృష్టిప్రవర్తకాయ । అనేకకల్పకర్త్రే । సర్వదోషవివర్జితాయ ॥

తృతీయస్కన్ధతః –
వైరాగ్యహేతవే । తీర్థాత్మనే । సర్వతీర్థఫలప్రదాయ ।
తీర్థశుద్ధైకనిలయాయ । స్వమార్గపరిపోషకాయ । తీర్థకీర్తయే ।
భక్తగమ్యాయ । భక్తానుశయకార్యకృతే । భక్తతుల్యాయ ।
సర్వతుల్యాయ । స్వేచ్ఛాసర్వప్రవర్తకాయ । గుణాతీతాయ । అనవద్యాత్మనే ।
సర్గలీలాప్రవర్తకాయ నమః । ౧౨౦ ।

సాక్షాత్సర్వజగత్కర్త్రే నమః । మహదాదిప్రవర్తకాయ । మాయాప్రవర్తకాయ ।
సాక్షిణే । మాయారతివివర్ధనాయ । ఆకాశాత్మనే । చతుర్మూర్తయే । చతుర్ధా
భూతభావనాయ । రజఃప్రవర్తకాయ । బ్రహ్మణే । మరీచ్యాదిపితామహాయ ।
వేదకర్త్రే । యజ్ఞకర్త్రే । సర్వకర్త్రే । అమితాత్మకాయ ।
అనేకసృష్టికర్త్రే । దశధాసృష్టికారకాయ । యజ్ఞాఙ్గాయ ।
యజ్ఞవారాహాయ । భూధరాయ నమః । ౧౪౦ ।

భూమిపాలకాయ నమః । సేతవే । విధరణాయ । జైత్రాయ ।
హిరణ్యాక్షాన్తకాయ । సురాయ । దితికశ్యపకామైకహేతుసృష్టిప్రవర్తకాయ ।
దేవాభయప్రదాత్రే । వైకుణ్ఠాధిపతయే । మహతే । సర్వగర్వప్రహారిణే ।
సనకాద్యఖిలార్థదాయ । సర్వాశ్వాసనకర్త్రే । భక్తతుల్యాహవప్రదాయ ।
కాలలక్షణహేతవే । సర్వార్థజ్ఞాపకాయ । పరాయ । భక్తోన్నతికరాయ ।
సర్వప్రకారసుఖదాయకాయ । నానాయుద్ధప్రహరణాయ నమః । ౧౬౦ ।

బ్రహ్మశాపవిమోచకాయ నమః । పుష్టిసర్గప్రణేత్రే ।
గుణసృష్టిప్రవర్తకాయ । కర్దమేష్టప్రదాత్రే । దేవహూత్యఖిలార్థదాయ ।
శుక్లనారాయణాయ । సత్యకాలధర్మప్రవర్తకాయ । జ్ఞానావతారాయ ।
శాన్తాత్మనే । కపిలాయ । కాలనాశకాయ । త్రిగుణాధిపతయే ।
సాఙ్ఖ్యశాస్త్రకర్త్రే । విశారదాయ । సర్గదూషణహారిణే ।
పుష్టిమోక్షప్రవర్తకాయ । లౌకికానన్దదాత్రే । బ్రహ్మానన్దప్రవర్తకాయ ।
భక్తిసిద్ధాన్తవక్త్రే । సగుణజ్ఞానదీపకాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఆత్మప్రదాయ నమః । పూర్ణకామాయ । యోగాత్మనే । యోగభావితాయ ।
జీవన్ముక్తిప్రదాయ । శ్రీమతే । అనన్యభక్తిప్రవర్తకాయ ।
కాలసామర్థ్యదాత్రే । కాలదోషనివారకాయ । గర్భోత్తమజ్ఞానదాత్రే ।
కర్మమార్గనియామకాయ । సర్వమార్గనిరాకర్త్రే । భక్తిమార్గైకపోషకాయ ।
సిద్ధిహేతవే । సర్వహేతవే । సర్వాశ్చర్యైకకారణాయ ।
చేతనాచేతనపతయే । సముద్రపరిపూజితాయ । సాఙ్ఖ్యాచార్యస్తుతాయ ।
సిద్ధపూజితాయ నమః । ౨౦ ।౦ ।॥ సర్వపూజితాయ నమః । ౨౦ ।౧

చతుర్థస్కన్ధతః –
విసర్గకర్త్రే । సర్వేశాయ । కోటిసూర్యసమప్రభాయ । అనన్తగుణగమ్భీరాయ ।
మహాపురుషపూజితాయ । అనన్తసుఖదాత్రే । బ్రహ్మకోటిప్రజాపతయే ।
సుధాకోటిస్వాస్థ్యహేతవే । కామధుక్కోటికామదాయ । సముద్రకోటిగమ్భీరాయ ।
తీర్థకోటిసమాహ్వయాయ । సుమేరుకోటినిష్కమ్పాయ । కోటిబ్రహ్మాణ్డవిగ్రహాయ ।
కోట్యశ్వమేధపాపఘ్నాయ । వాయుకోటిమహాబలాయ । కోటీన్దుజగదానన్దినే ।
శివకోటిప్రసాదకృతే । సర్వసద్గుణమాహాత్మ్యాయ । సర్వసద్గుణభాజనాయ
నమః । ౨౨౦ ।

మన్వాదిప్రేరకాయ నమః । ధర్మాయ । యజ్ఞనారాయణాయ । పరాయ ।
ఆకృతిసూనవే । దేవేన్ద్రాయ । రుచిజన్మనే । అభయప్రదాయ । దక్షిణాపతయే ।
ఓజస్వినే । క్రియాశక్తయే । పరాయణాయ । దత్తాత్రేయాయ । యోగపతయే ।
యోగమార్గప్రవర్తకాయ । అనసూయాగర్భరత్నాయ । ఋషివంశవివర్ధనాయ ।
గుణత్రయవిభాగజ్ఞాయ । చతుర్వర్గవిశారదాయ । నారాయణాయ నమః । ౨౪౦ ।

ధర్మసూనవే నమః । మూర్తిపుణ్యయశస్కరాయ । సహస్రకవచచ్ఛేదినే ।
తపఃసారాయ । నరప్రియాయ । విశ్వానన్దప్రదాయ । కర్మసాక్షిణే ।
భారతపూజితాయ । అనన్తాద్భుతమాహాత్మ్యాయ । బదరీస్థానభూషణాయ ।
జితకామాయ । జితక్రోధాయ । జితసఙ్గాయ । జితేన్ద్రియాయ ।
ఉర్వశీప్రభవాయ । స్వర్గసుఖదాయినే । స్థితిప్రదాయ । అమానినే ।
మానదాయ । గోప్త్రే నమః । ౨౬౦ ।

భగవచ్ఛాస్త్రబోధకాయ నమః । బ్రహ్మాదివన్ద్యాయ । హంసాయ । శ్రియై ।
మాయావైభవకారణాయ । వివిధానన్దసర్గాత్మనే । విశ్వపూరణతత్పరాయ ।
యజ్ఞజీవనహేతవే । యజ్ఞస్వామినే । ఇష్టబోధకాయ । నానాసిద్ధాన్తగమ్యాయ ।
సప్తతన్తవే । షడ్గుణాయ । ప్రతిసర్గజగత్కర్త్రే । నానాలీలావిశారదాయ ।
ధ్రువప్రియాయ । ధ్రువస్వామినే । చిన్తితాధికదాయకాయ ।
దుర్లభానన్తఫలదాయ । దయానిధయే నమః । ౨౮౦ ।

ఓం అమిత్రఘ్నే నమః । అఙ్గస్వామినే । కృపాసారాయ । వైన్యాయ ।
భూమినియామకాయ । భూవిదోగ్ధ్రే । ప్రజాప్రాణపాలనైకపరాయణాయ ।
యశోదాత్రే । జ్ఞానదాత్రే । సర్వధర్మప్రదర్శకాయ । పురఞ్జనాయ ।
జగన్మిత్రాయ । విసర్గాన్తప్రదర్శనాయ । ప్రచేతసాం పతయే ।
చిత్రభక్తిహేతవే । జనార్దనాయ । స్మృతిహేతుబ్రహ్మభావసాయుజ్యాదిప్రదాయ ।
శుభాయ ॥

పఞ్చమస్కన్ధతః –
విజయినే । స్థితిలీలాబ్ధయే నమః । ౩౦ ।౦ ।

ఓం అచ్యుతాయ నమః । విజయప్రదాయ । స్వసామర్థ్యప్రదాయ ।
భక్తకీర్తిహేతవే । అధోక్షజాయ । ప్రియవ్రతప్రియస్వామినే ।
స్వేచ్ఛావాదవిశారదాయ । సఙ్గ్యగమ్యాయ । స్వప్రకాశాయ ।
సర్వసఙ్గవివర్జితాయ । ఇచ్ఛాయాం సమర్యాదాయ । త్యాగమాత్రోపలమ్భనాయ ।
అచిన్త్యకార్యకర్త్రే । తర్కాగోచరకార్యకృతే । శృఙ్గారరసమర్యాదాయై ।
ఆగ్నీధ్రరసభాజనాయ । నాభీష్టపూరకాయ । కర్మమర్యాదాదర్శనోత్సుకాయ ।
సర్వరూపాయ । అద్భుతతమాయ నమః । ౩౨౦ ।

మర్యాదాపురుషోత్తమాయ నమః । సర్వరూపేషు సత్యాత్మనే । కాలసాక్షిణే ।
శశిప్రభాయ । మేరుదేవీవ్రతఫలాయ । ఋషభాయ । భగలక్షణాయ ।
జగత్సన్తర్పకాయ । మేఘరూపిణే । దేవేన్ద్రదర్పఘ్నే । జయన్తీపతయే ।
అత్యన్తప్రమాణాశేషలౌకికాయ । శతధాన్యస్తభూతాత్మనే । శతానన్దాయ ।
గుణప్రసువే । వైష్ణవోత్పాదనపరాయ । సర్వధర్మోపదేశకాయ ।
పరహంసక్రియాగోప్త్రే । యోగచర్యాప్రవర్తకాయ । చతుర్థాశ్రమనిర్ణేత్రే
నమః । ౩౪౦ ।

సదానన్దశరీరవతే నమః । ప్రదర్శితాన్యధర్మాయ । భరతస్వామినే ।
అపారకృతే । యథావత్కర్మకర్త్రే । సఙ్గానిష్టప్రదర్శకాయ ।
ఆవశ్యకపునర్జన్మకర్మమార్గప్రదర్శకాయ । యజ్ఞరూపమృగాయ ।
శాన్తాయ । సహిష్ణవే । సత్పరాక్రమాయ । రహూగణగతిజ్ఞాయ ।
రహూగణవిమోచకాయ । భవాటవీతత్త్వవక్త్రే । బహిర్ముఖహితే రతాయ ।
గయస్వామినే । స్థానవంశకర్త్రే । స్థానవిభాగకృతే । పురుషావయవాయ ।
భూమివిశేషవినిరూపకాయ నమః । ౩౬౦ ।

జమ్బూద్వీపపతయే నమః । మేరునాభిపద్మరుహాశ్రయాయ ।
నానావిభూతిలీలాఢ్యాయ । గఙ్గోత్పత్తినిదానకృతే । గఙ్గామాహాత్మ్యహేతవే ।
గఙ్గారూపాయ । అతిగూఢకృతే । వైకుణ్ఠదేహహేత్వమ్బుజన్మకృతే ।
సర్వపావనాయ । శివస్వామినే । శివోపాస్యాయ । గూఢాయ ।
సఙ్కర్షణాత్మకాయ । స్థానరక్షార్థమత్స్యాదిరూపాయ । సర్వైకపూజితాయ ।
ఉపాస్యనానారూపాత్మనే । జ్యోతీరూపాయ । గతిప్రదాయ । సూర్యనారాయణాయ ।
వేదకాన్తయే నమః । ౩౮౦ ।

ఉజ్జ్వలవేషధృశే నమః । హంసాయ । అన్తరిక్షగమనాయ ।
సర్వప్రసవకారణాయ । ఆనన్దకర్త్రే । వసుదాయ । బుధాయ ।
వాక్పతయే । ఉజ్జ్వలాయ । కాలాత్మనే । కాలకాలాయ । కాలచ్ఛేదకృతే ।
ఉత్తమాయ । శిశుమారాయ । సర్వమూర్తయే । ఆధిదైవికరూపధృశే ।
అనన్తసుఖభోగాఢ్యాయ । వివరైశ్వర్యభాజనాయ । సఙ్కర్షణాయ ।
దైత్యపతయే నమః । ౪౦ ।౦ ।

సర్వాధారాయ నమః । బృహద్వపుషే । అనన్తనరకచ్ఛేదినే ।
స్మృతిమాత్రార్తినాశనాయ । సర్వానుగ్రహకర్త్రే । మర్యాదాభిన్నశాస్త్రకృతే ॥

షష్ఠస్కన్ధతః –
కాలాన్తకభయచ్ఛేదినే । నామసామర్థ్యరూపధృశే ।
ఉద్ధారానర్హగోప్త్రాత్మనే । నామాదిప్రేరకోత్తమాయ ।
అజామిలమహాదుష్టమోచకాయ । అఘవిమోచకాయ । ధర్మవక్త్రే ।
అక్లిష్టవక్త్రే । విష్ణుధర్మస్వరూపధృశే । సన్మార్గప్రేరకాయ ।
ధర్త్రే । త్యాగహేతవే । అధోక్షజాయ । వైకుణ్ఠపురనేత్రే నమః । ౪౨౦ ।

దాససంవృద్ధికారకాయ నమః । దక్షప్రసాదకృతే ।
హంసగుహ్యస్తుతివిభావనాయ । స్వాభిప్రాయప్రవక్త్రే । ముక్తజీవప్రసూతికృతే ।
నారదప్రేరణాత్మనే । హర్యశ్వబ్రహ్మభావనాయ । శబలాశ్వహితాయ ।
గూఢవాక్యార్థజ్ఞాపనక్షమాయ । గూఢార్థజ్ఞాపనాయ ।
సర్వమోక్షానన్దప్రతిష్ఠితాయ । పుష్టిప్రరోహహేతవే ।
దాసైకజ్ఞాతహృద్గతాయ । శాన్తికర్త్రే । సుహితకృతే । స్త్రీప్రసువే ।
సర్వకామదుహే । పుష్టివంశప్రణేత్రే । విశ్వరూపేష్టదేవతాయై ।
కవచాత్మనే నమః । ౪౪౦ ।

ఓం పాలనాత్మనే నమః । వర్మోపచితికారణాయ । విశ్వరూపశిరచ్ఛేదినే ।
త్వాష్ట్రయజ్ఞవినాశకాయ । వృత్రస్వామినే । వృత్రగమ్యాయ ।
వృత్రవ్రతపరాయణాయ । వృత్రకీర్తయే । వృత్రమోక్షాయ ।
మఘవత్ప్రాణరక్షకాయ । అశ్వమేధహవిర్భోక్త్రే । దేవేన్ద్రామీవనాశకాయ ।
సంసారమోచకాయ । చిత్రకేతుబోధనతత్పరాయ । మన్త్రసిద్ధయే ।
సిద్ధిహేతవే । సుసిద్ధిఫలదాయకాయ । మహాదేవతిరస్కర్త్రే । భక్త్యై
పూర్వార్థనాశకాయ । దేవబ్రాహ్మణవిద్వేషవైముఖ్యజ్ఞాపకాయ నమః । ౪౬౦ ।

శివాయ నమః । ఆదిత్యాయ । దైత్యరాజాయ । మహత్పతయే । అచిన్త్యకృతే ।
మరుతాం భేదకాయ । త్రాత్రే । వ్రతాత్మనే । పుమ్ప్రసూతికృతే ॥

సప్తమస్కన్ధతః –
కర్మాత్మనే । వాసనాత్మనే । ఊతిలీలాపరాయణాయ ।
సమదైత్యసురాయ । స్వాత్మనే । వైషమ్యజ్ఞానసంశ్రయాయ ।
దేహాద్యుపాధిరహితాయ । సర్వజ్ఞాయ । సర్వహేతువిదే ।
బ్రహ్మవాక్స్థాపనపరాయ । స్వజన్మావధికార్యకృతే నమః । ౪౮౦ ।

ఓం సదసద్వాసనాహేతవే నమః । త్రిసత్యాయ । భక్తమోచకాయ ।
హిరణ్యకశిపుద్వేషిణే । ప్రవిష్టాత్మనే । అతిభీషణాయ ।
శాన్తిజ్ఞానాదిహేతవే । ప్రహ్లాదోత్పత్తికారణాయ । దైత్యసిద్ధాన్తసద్వక్త్రే ।
తపఃసారాయ । ఉదారధియే । దైత్యహేతుప్రకటనాయ ।
భక్తిచిహ్నప్రకాశకాయ । సద్వేషహేతవే । సద్వేషవాసనాత్మనే ।
నిరన్తరాయ । నైష్ఠుర్యసీమ్నే । ప్రహ్లాదవత్సలాయ । సఙ్గదోషఘ్నే ।
మహానుభావాయ నమః । ౫౦ ।౦ ।

ఓం సాకారాయ నమః । సర్వాకారాయ । ప్రమాణభువే ।
స్తమ్భప్రసూతయే । నృహరయే । నృసింహాయ । భీమవిక్రమాయ ।
వికటాస్యాయ । లలజ్జిహ్వాయ । నఖశస్త్రాయ । జవోత్కటాయ ।
హిరణ్యకశిపుచ్ఛేదినే । క్రూరదైత్యనివారకాయ । సింహాసనస్థాయ ।
క్రోధాత్మనే । లక్ష్మీభయవివర్ధనాయ । బ్రహ్మాద్యత్యన్తభయభువే ।
అపూర్వాచిన్త్యరూపధృశే । భక్తైకశాన్తహృదయాయ । భక్తస్తుత్యాయ
నమః । ౫౨౦ ।

ఓం స్తుతిప్రియాయ నమః । భక్తాఙ్గలేహనోద్ధూతక్రోధపుఞ్జాయ ।
ప్రశాన్తధియే । స్మృతిమాత్రభయత్రాత్రే । బ్రహ్మబుద్ధిప్రదాయకాయ ।
గోరూపధారిణే । అమృతపాయ । శివకీర్తివివర్ధనాయ ।
ధర్మాత్మనే । సర్వకర్మాత్మనే । విశేషాత్మనే । ఆశ్రమప్రభవే ।
సంసారమగ్నస్యోద్ధర్త్రే । సన్మార్గాఖిలతత్త్వవాచే ।

అష్టమస్కన్ధతః –
ఆచారాత్మనే । సదాచారాయ । మన్వన్తరవిభావనాయ ।
స్మృత్యాశేషాశుభహరాయ । గజేన్ద్రస్మృతికారణాయ ।
జాతిస్మరణహేత్వేకపూజాభక్తిస్వరూపదాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం యజ్ఞాయ నమః । భయాన్మనుత్రాత్రే । విభవే । బ్రహ్మవ్రతాశ్రయాయ ।
సత్యసేనాయ । దుష్టఘాతినే । హరయే । గజవిమోచకాయ । వైకుణ్ఠాయ ।
లోకకర్త్రే । అజితాయ । అమృతకారణాయ । ఉరుక్రమాయ । భూమిహర్త్రే ।
సార్వభౌమాయ । బలిప్రియాయ । విభవే । సర్వహితైకాత్మనే । విష్వక్సేనాయ ।
శివప్రియాయ నమః । ౫౬౦ ।

ధర్మసేతవే నమః । లోకధృతయే । సుధామాన్తరపాలకాయ ।
ఉపహర్త్రే । యోగపతయే । బృహద్భానవే । క్రియాపతయే ।
చతుర్దశప్రమాణాత్మనే । ధర్మాయ । మన్వాదిబోధకాయ ।
లక్ష్మీభోగైకనిలయాయ । దేవమన్త్రప్రదాయకాయ । దైత్యవ్యామోహకాయ ।
సాక్షాద్గరుడస్కన్ధసంశ్రయాయ । లీలామన్దరధారిణే ।
దైత్యవాసుకిపూజితాయ । సముద్రోన్మథనాయత్తాయ । అవిఘ్నకర్త్రే ।
స్వవాక్యకృతే । ఆదికూర్మాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం పవిత్రాత్మనే నమః । మన్దరాఘర్షణోత్సుకాయ ।
శ్వాసైజదబ్ధివార్వీచయే । కల్పాన్తావధికార్యకృతే ।
చతుర్దశమహారత్నాయ । లక్ష్మీసౌభాగ్యవర్ధనాయ । ధన్వన్తరయే ।
సుధాహస్తాయ । యజ్ఞభోక్త్రే । ఆర్తినాశనాయ । ఆయుర్వేదప్రణేత్రే ।
దేవదైత్యాఖిలార్చితాయ । బుద్ధివ్యామోహకాయ । దేవకార్యసాధనతత్పరాయ ।
మాయయా స్త్రీరూపాయ । వక్త్రే । దైత్యాన్తఃకరణప్రియాయ ।
పాయితామృతదేవాంశాయ । యుద్ధహేతుస్మృతిప్రదాయ । సుమాలిమాలివధకృతే
నమః । ౬౦ ।౦ ।

మాల్యవత్ప్రాణహారకాయ నమః । కాలనేమిశిరశ్ఛేదినే ।
దైత్యయజ్ఞవినాశకాయ । ఇన్ద్రసామర్థ్యదాత్రే ।
దైత్యశేషస్థితిప్రియాయ । శివవ్యామోహకాయ । మాయినే ।
భృగుమన్త్రస్వశక్తిదాయ । బలిజీవనకర్త్రే । స్వర్గహేతవే ।
బ్రహ్మార్చితాయ । అదిత్యానన్దకర్త్రే । కశ్యపాదితిసమ్భవాయ । ఉపేన్ద్రాయ ।
ఇన్ద్రావరజాయ । వామనబ్రహ్మరూపధృశే । బ్రహ్మాదిసేవితవపుషే ।
యజ్ఞపావనతత్పరాయ । యాజ్ఞోపదేశకర్త్రే । జ్ఞాపితాశేషసంస్థితాయ
నమః । ౬౨౦ ।

సత్యార్థప్రేరకాయ నమః । సర్వహర్త్రే । గర్వవినాశకాయ ।
త్రివిక్రమాయ । త్రిలోకాత్మనే । విశ్వమూర్తయే । పృథుశ్రవసే ।
పాశబద్ధబలయే । సర్వదైత్యపక్షోపమర్దకాయ । సుతలస్థాపితబలయే ।
స్వర్గాధికసుఖప్రదాయ । కర్మసమ్పూర్తికర్త్రే । స్వర్గసంస్థాపితామరాయ ।
జ్ఞాతత్రివిధధర్మాత్మనే । మహామీనాయ । అబ్ధిసంశ్రయాయ ।
సత్యవ్రతప్రియాయ । గోప్త్రే । మత్స్యమూర్తిధృతశ్రుతయే ।
శృఙ్గబద్ధధృతక్షోణయే నమః । ౬౪౦ ।॥ ఓం సర్వార్థజ్ఞాపకాయ
నమః । గురవే ।

నవమస్కన్ధతః –
ఈశసేవకలీలాత్మనే । సూర్యవంశప్రవర్తకాయ । సోమవంశోద్భవకరాయ ।
మనుపుత్రగతిప్రదాయ । అమ్బరీషప్రియాయ । సాధవే ।
దుర్వాసోగర్వనాశకాయ । బ్రహ్మశాపోపసంహర్త్రే । భక్తకీర్తివివర్ధనాయ ।
ఇక్ష్వాకువంశజనకాయ । సగరాద్యఖిలార్థదాయ । భగీరథమహాయత్నాయ ।
గఙ్గాధౌతాఙ్ఘ్రిపఙ్కజాయ । బ్రహ్మస్వామినే । శివస్వామినే ।
సగరాత్మజముక్తిదాయ । ఖట్వాఙ్గమోక్షహేతవే । రఘువంశవివర్ధనాయ
నమః । ౬౬౦ ।

ఓం రఘునాథాయ నమః । రామచన్ద్రాయ । రామభద్రాయ । రఘుప్రియాయ ।
అనన్తకీర్తయే । పుణ్యాత్మనే । పుణ్యశ్లోకైకభాస్కరాయ । కోశలేన్ద్రాయ ।
ప్రమాణాత్మనే । సేవ్యాయ । దశరథాత్మజాయ । లక్ష్మణాయ । భరతాయ ।
శత్రుఘ్నాయ । వ్యూహవిగ్రహాయ । విశ్వామిత్రప్రియాయ । దాన్తాయ ।
తాడకావధమోక్షదాయ । వాయవ్యాస్త్రాబ్ధినిక్షిప్తమారీచాయ । సుబాహుఘ్నే
నమః । ౬౮౦ ।

వృషధ్వజధనుర్భఙ్గప్రాప్తసీతామహోత్సవాయ ।
సీతాపతయే । భృగుపతిగర్వ పర్వతనాశకాయ ।
అయోధ్యాస్థమహాభోగయుక్తలక్ష్మీవినోదవతే ।
కైకయీవాక్యకర్త్రే । పితృవాక్పరిపాలకాయ । వైరాగ్యబోధకాయ ।
అనన్యసాత్త్వికస్థానబోధకాయ । అహల్యాదుఃఖహారిణే । గుహస్వామినే ।
సలక్ష్మణాయ । చిత్రకూటప్రియస్థానాయ । దణ్డకారణ్యపావనాయ ।
శరభఙ్గసుతీక్ష్ణాదిపూజితాయ । అగస్త్యభాగ్యభువే ।
ఋషిసమ్ప్రార్థితకృతయే । విరాధవధపణ్డితాయ ।
ఛిన్నశూర్పణఖానాసాయ । ఖరదూషణఘాతకాయ ।
ఏకబాణహతానేకసహస్రబలరాక్షసాయ నమః । ౭౦ ।౦ ।

మారీచఘాతినే నమః । నియతసత్తాసమ్బన్ధశోభితాయ । సీతావియోగనాట్యాయ ।
జటాయువధమోక్షదాయ । శబరీపూజితాయ । భక్తహనుమత్ప్రముఖావృతాయ ।
దున్దుభ్యస్థిప్రహరణాయ । సప్తతాలవిభేదనాయ । సుగ్రీవరాజ్యదాయ ।
వాలిఘాతినే । సాగరశోషిణే । సేతుబన్ధకర్త్రే । విభీషణహితప్రదాయ ।
రావణాదిశిరశ్ఛేదినే । రాక్షసాఘౌఘనాశకాయ । సీతాఽభయప్రదాత్రే ।
పుష్పకాగమనోత్సుకాయ । అయోధ్యాపతయే । అత్యన్తసర్వలోకసుఖప్రదాయ ।
మథురాపురనిర్మాత్రే నమః । ౭౨౦ ।

సుకృతజ్ఞస్వరూపదాయ నమః । జనకజ్ఞానగమ్యాయ ।
ఐలాన్తప్రకటశ్రుతయే । హైహయాన్తకరాయ । రామాయ ।
దుష్టక్షత్రవినాశకాయ । సోమవంశహితైకాత్మనే ।
యదువంశవివర్ధనాయ ।

దశమస్కన్ధతః –
పరబ్రహ్మావతరణాయ । కేశవాయ । క్లేశనాశనాయ । భూమిభారావతరణాయ ।
భక్తార్థాఖిలమానసాయ । సర్వభక్తనిరోధాత్మనే ।
లీలానన్తనిరోధకృతే । భూమిష్ఠపరమానన్దాయ ।
దేవకీశుద్ధికారణాయ । వసుదేవజ్ఞాననిష్ఠసమజీవనవారకాయ ।
సర్వవైరాగ్యకరణస్వలీలాధారశోధకాయ । మాయాజ్ఞాపనకర్త్రే నమః । ౭౪౦ ।

శేషసమ్భారసమ్భృతయే నమః । భక్తక్లేశపరిజ్ఞాత్రే । తన్నివారణత
త్పరాయ । ఆవిష్టవసుదేవాంశాయ । దేవకీగర్భభూషణాయ । పూర్ణతేజోమయాయ ।
పూర్ణాయ । కంసాధృష్యప్రతాపవతే । వివేకజ్ఞానదాత్రే ।
బ్రహ్మాద్యఖిలసంస్తుతాయ । సత్యాయ । జగత్కల్పతరవే । నానారూపవిమోహనాయ ।
భక్తిమార్గప్రతిష్ఠాత్రే । విద్వన్మోహప్రవర్తకాయ । మూలకాలగుణద్రష్ట్రే ।
నయనానన్దభాజనాయ । వసుదేవసుఖాబ్ధయే । దేవకీనయనామృతాయ ।
పితృమాతృస్తుతాయ నమః । ౭౬౦ ।

పూర్వసర్వవృత్తాన్తబోధకాయ నమః ।
గోకులాగతిలీలాప్తవసుదేవకరస్థితయే । సర్వేశత్వప్రకటనాయ ।
మాయావ్యత్యయకారకాయ । జ్ఞానమోహితదుష్టేశాయ । ప్రపఞ్చాస్మృతికారణాయ ।
యశోదానన్దనాయ । నన్దభాగ్యభూగోకులోత్సవాయ । నన్దప్రియాయ ।
నన్దసూనవే । యశోదాయాః స్తనన్ధయాయ । పూతనాసుపయఃపాత్రే ।
ముగ్ధభావాతిసున్దరాయ । సున్దరీహృదయానన్దాయ । గోపీమన్త్రాభిమన్త్రితాయ ।
గోపాలాశ్చర్యరసకృతే । శకటాసురఖణ్డనాయ । నన్దవ్రజజనానన్దినే ।
నన్దభాగ్యమహోదయాయ । తృణావర్తవధోత్సాహాయ నమః । ౭౮౦ ।

యశోదాజ్ఞానవిగ్రహాయ నమః । బలభద్రప్రియాయ । కృష్ణాయ ।
సఙ్కర్షణసహాయవతే । రామానుజాయ । వాసుదేవాయ ।
గోష్ఠాఙ్గణగతిప్రియాయ । కిఙ్కిణీరవభావజ్ఞాయ ।
వత్సపుచ్ఛావలమ్బనాయ । నవనీతప్రియాయ । గోపీమోహసంసారనాశకాయ ।
గోపబాలకభావజ్ఞాయ । చౌర్యవిద్యావిశారదాయ ।
మృత్స్నాభక్షణలీలాస్యమాహాత్మ్యజ్ఞానదాయకాయ । ధరాద్రోణప్రీతికర్త్రే ।
దధిభాణ్డవిభేదనాయ । దామోదరాయ । భక్తవశ్యాయ ।
యమలార్జునభఞ్జనాయ । బృహద్వనమహాశ్చర్యాయ నమః । ౮౦ ।౦ ।

వృన్దావనగతిప్రియాయ నమః । వత్సఘాతినే । బాలకేలయే ।
బకాసురనిషూదనాయ । అరణ్యభోక్త్రే । బాలలీలాపరాయణాయ ।
ప్రోత్సాహజనకాయ । అఘాసురనిషూదనాయ । వ్యాలమోక్షప్రదాయ ।
పుష్టాయ । బ్రహ్మమోహప్రవర్ధనాయ । అనన్తమూర్తయే । సర్వాత్మనే ।
జఙ్గమస్థావరాకృతయే । బ్రహ్మమోహనకర్త్రే । స్తుత్యాయ । ఆత్మనే ।
సదాప్రియాయ । పౌగణ్డలీలాభిరతయే । గోచారణపరాయణాయ నమః । ౮౨౦ ।

వృన్దావనలతాగుల్మవృక్షరూపనిరూపకాయ నమః । నాదబ్రహ్మప్రకటనాయ ।
వయఃప్రతికృతినిఃస్వనాయ । బర్హినృత్యానుకరణాయ ।
గోపాలానుకృతిస్వనాయ । సదాచారప్రతిష్ఠాత్రే । బలశ్రమనిరాకృతయే ।
తరుమూలకృతాశేషతల్పశాయినే । సఖిస్తుతాయ । గోపాలసేవితపదాయ ।
శ్రీలాలితపదామ్బుజాయ । గోపసమ్ప్రార్థితఫలదాననాశితధేనుకాయ ।
కాలీయఫణిమాణిక్యరఞ్జితశ్రీపదామ్బుజాయ ।
దృష్టిసఞ్జీవితాశేషగోపగోగోపికాప్రియాయ । లీలాసమ్పీతదావాగ్నయే ।
ప్రలమ్బవధపణ్డితాయ । దావాగ్న్యావృతగోపాలదృష్ట్యాచ్ఛాదనవహ్నిపాయ ।
వర్షాశరద్విభూతిశ్రియే । గోపీకామప్రబోధకాయ ।
గోపీరత్నస్తుతాశేషవేణువాద్యవిశారదాయ నమః । ౮౪౦ ।

కాత్యాయనీవ్రతవ్యాజసర్వభావాశ్రితాఙ్గనాయ నమః ।
సత్సఙ్గతిస్తుతివ్యాజస్తుతవృన్దావనాఙ్ఘ్రిపాయ ।
గోపక్షుచ్ఛాన్తి సంవ్యాజ విప్రభార్యాప్రసాదకృతే ।
హేతుప్రాప్తేన్ద్రయాగస్వకార్యగోసవబోధకాయ నమః ।
శైలరూపకృతాశేషరసభోగసుఖావహాయ ।
లీలాగోవర్ధనోద్ధారపాలితస్వవ్రజప్రియాయ ।
గోపస్వచ్ఛన్దలీలార్థగర్గవాక్యార్థబోధకాయ ।
ఇన్ద్రధేనుస్తుతిప్రాప్తగోవిన్దేన్ద్రాభిధానవతే ।
వ్రతాదిధర్మసంసక్తనన్దక్లేశవినాశకాయ ।
నన్దాదిగోపమాత్రేష్టవైకుణ్ఠగతిదాయకాయ ।
వేణువాదస్మరక్షోభమత్తగోపీవిముక్తిదాయ ।
సర్వభావప్రాప్తగోపీసుఖసంవర్ధనక్షమాయ ।
గోపీగర్వప్రణాశార్థతిరోధానసుఖప్రదాయ । కృష్ణభావవ్యాప్తవిశ్వగోపీ
భావితవేశధృషే । రాధావిశేషసమ్భోగప్రాప్తదోషనివారకాయ ।
పరమప్రీతిసఙ్గీతసర్వాద్భుతమహాగుణాయ ।
మానాపనోదనాక్రన్దగోపీదృష్టిమహోత్సవాయ । గోపికావ్యాప్తసర్వాఙ్గాయ ।
స్త్రీసమ్భాషవిశారదాయ । రాసోత్సవమహాసౌఖ్యగోపీసమ్భోగసాగరాయ
నమః । ౮౬౦ ।

జలస్థలరతివ్యాప్తగోపీదృష్ట్యభిపూజితాయ నమః ।
శాస్త్రానపేక్షకామైకముక్తిద్వారవివర్ధనాయ ।
సుదర్శనమహాసర్పగ్రస్తనన్దవిమోచకాయ ।
గీతమోహితగోపీధృక్శఙ్ఖచూడవినాశకాయ । గుణసఙ్గీతసన్తుష్టయే ।
గోపీసంసారవిస్మృతయే । అరిష్టమథనాయ । దైత్యబుద్ధివ్యామోహకారకాయ ।
కేశిఘాతినే । నారదేష్టాయ । వ్యోమాసురవినాశకాయ ।
అక్రూరభక్తిసంరాద్ధపాదరేణుమహానిధయే । రథావరోహశుద్ధాత్మనే ।
గోపీమానసహారకాయ । హ్రదసన్దర్శితాశేషవైకుణ్ఠాక్రూరసంస్తుతాయ ।
మథురాగమనోత్సాహాయ । మథురాభాగ్యభాజనాయ ।
మథురానగరీశోభాదర్శనోత్సుకమానసాయ । దుష్టరఞ్జకఘాతినే ।
వాయకార్చితవిగ్రహాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం వస్త్రమాలాసుశోభాఙ్గాయ నమః । కుబ్జాలేపనభూషితాయ ।
కుబ్జాసురూపకర్త్రే । కుబ్జారతివరప్రదాయ ।
ప్రసాదరూపసన్తుష్టహరకోదణ్డఖణ్డనాయ ।
శకలాహతకంసాప్తధనూరక్షకసైనికాయ ।
జాగ్రత్స్వప్నభయవ్యాప్తమృత్యులక్షణబోధకాయ । మథురామల్లాయ ।
ఓజస్వినే । మల్లయుద్ధవిశారదాయ । సద్యః కువలయాపీడఘాతినే ।
చాణూరమర్దనాయ । లీలాహతమహామల్లాయ । శలతోశలఘాతకాయ ।
కంసాన్తకాయ । జితామిత్రాయ । వసుదేవవిమోచకాయ ।
జ్ఞాతతతేత్త్వపితృజ్ఞానమోహనామృతవాఙ్మయాయ ।
ఉగ్రసేన ప్రతిష్ఠాత్రే । యాదవాధివినాశకాయ నమః । ౯౦ ।౦ ।
ఓం నన్దాదిసాన్త్వనకరాయ నమః । బ్రహ్మచర్యవ్రతే స్థితాయ ।
గురుశుశ్రూషణపరాయ । విద్యాపారమితేశ్వరాయ । సాన్దీపనిమృతాపత్యదాత్రే ।
కాలాన్తకాదిజితే । గోకులాశ్వాసనపరాయ । యశోదానన్దపోషకాయ ।
గోపికావిరహవ్యాజమనోగతిరతిప్రదాయ । సమోద్భవభ్రమరవాచే ।
గోపికామోహనాశకాయ । కుబ్జారతిప్రదాయ । అక్రూరపవిత్రీకృతభూగృహాయ ।
పృథాదుఃఖప్రణేత్రే । పాణ్డవానాం సుఖప్రదాయ ।

ఉత్తరార్ధతః –
జరాసన్ధసమానీతసైన్యఘాతినే । విచారకాయ ।
యవనవ్యాప్తమథురాజనదత్తకుశస్థలినే ।
ద్వారకాద్భుతనిర్మాణవిస్మాపితసురాసురాయ ।
మనుష్యమాత్రభోగార్థభూమ్యానీతేన్ద్రవైభవాయ నమః । ౯౨౦ ।

యవనవ్యాప్తమథురానిర్గమానన్దవిగ్రహాయ
నమః । ముచుకున్దమహాబోధయవనప్రాణదర్పఘ్నే ।
ముచుకున్దస్తుతాశేషగుణకర్మమహోదయాయ । ఫలప్రదానసన్తుష్టయే ।
జన్మాన్తరితమోక్షదాయ । శివబ్రాహ్మణవాక్యాప్తజయభీతివిభావనాయ ।
ప్రవర్షణప్రార్థితాగ్నిదానపుణ్యమహోత్సవాయ । రుక్మిణీరమణాయ । కామపిత్రే ।
ప్రద్యుమ్నభావనాయ । స్యమన్తకమణివ్యాజప్రాప్తజామ్బవతీపతయే ।
సత్యభామాప్రాణపతయే ।కాలిన్దీరతివర్ధనాయ । మిత్రవిన్దాపతయే ।
సత్యాపతయే । వృషనిషూదనాయ । భద్రావాఞ్ఛితభర్త్రే ।
లక్ష్మణావరణక్షమాయ । ఇన్ద్రాదిప్రార్థితవధనరకాసురసూదనాయ ।
మురారయే నమః । ౯౪౦ ।

పీఠహన్త్రే నమః । తామ్రాదిప్రాణహారకాయ । షోడశస్త్రీసహస్రేశాయ ।
ఛత్రకుణ్డలదానకృతే । పారిజాతాపహరణాయ । దేవేన్ద్రమదనాశకాయ ।
రుక్మిణీసమసర్వస్త్రీసాధ్యభోగరతిప్రదాయ ।
రుక్మిణీపరిహాసోక్తివాక్తిరోధానకారకాయ ।
పుత్రపౌత్రమహాభాగ్యగృహధర్మప్రవర్తకాయ ।
శమ్బరాన్తకసత్పుత్రవివాహహతరుక్మికాయ । ఉషాపహృతపౌత్రశ్రియే ।
బాణబాహునివారకాయ । శీతజ్వరభయవ్యాప్తజ్వరసంస్తుతషడ్గుణాయ ।
శఙ్కరప్రతియోద్ధ్రే । ద్వన్ద్వయుద్ధవిశారదాయ । నృగపాపప్రభేత్త్రే ।
బ్రహ్మస్వగుణదోషదృశే । విష్ణుభక్తివిరోధైకబ్రహ్మస్వవినివారకాయ ।
బలభద్రాహితగుణాయ । గోకులప్రీతిదాయకాయ నమః । ౯౬౦ ।

గోపీస్నేహైకనిలయాయ నమః । గోపీప్రాణస్థితిప్రదాయ ।
వాక్యాతిగామియమునాహలాకర్షణవైభవాయ । పౌణ్డ్రకత్యాజితస్పర్ధాయ ।
కాశీరాజవిభేదనాయ । కాశీనిదాహకరణాయ । శివభస్మప్రదాయకాయ ।
ద్వివిదప్రాణఘాతినే । కౌరవాఖర్వగర్వనుదే ।
లాఙ్గలాకృష్టనగరీసంవిగ్నాఖిలనాగరాయ । ప్రపన్నాభయదాయ ।
సామ్బప్రాప్తసన్మానభాజనాయ । నారదాన్విష్టచరణాయ ।
భక్తవిక్షేపనాశకాయ । సదాచారైకనిలయాయ ।
సుధర్మాధ్యాసితాననాయ । జరాసన్ధావరుద్ధేన విజ్ఞాపితనిజక్లమాయ ।
మన్త్ర్యుద్ధవాదివాక్యోక్తప్రకారైకపరాయణాయ । రాజసూయాదిమఖకృతే ।
సమ్ప్రార్థితసహాయకృతే నమః । ౯౮౦ ।

ఇన్ద్రప్రస్థప్రయాణార్థమహత్సమ్భారసమ్భృతయే నమః ।
జరాసన్ధవధవ్యాజమోచితాశేషభూమిపాయ । సన్మార్గబోధకాయ ।
యజ్ఞక్షితివారణతత్పరాయ । శిశుపాలహతివ్యాజజయశాపవిమోచకాయ ।
దుర్యోధనాభిమానాబ్ధిశోషబాణవృకోదరాయ ।
మహాదేవవరప్రాప్తపురశాల్వవినాశకాయ ।
దన్తవక్త్రవధవ్యాజవిజయాఘౌఘనాశకాయ । విదూరథప్రాణహర్త్రే ।
న్యస్తశస్త్రాస్త్రవిగ్రహాయ । ఉపధర్మవిలిప్తాఙ్గసూతఘాతినే ।
వరప్రదాయ । బల్వలప్రాణహరణపాలితర్షినుతిక్రియాయ ।
సర్వతీర్థాఘనాశార్థతీర్థయాత్రావిశారదాయ ।
జ్ఞానక్రియావిభేదేష్టఫలసాధనతత్పరాయ । సారథ్యాదిక్రియాకర్త్రే ।
భక్తవశ్యత్వబోధకాయ । సుదామరఙ్కభార్యార్థభూమ్యానీతేన్ద్రవైభవాయ ।
రవిగ్రహనిమిత్తాప్తకురుక్షేత్రైకపావనాయ ।
నృపగోపీసమస్తస్త్రీపావనార్థాఖిలక్రియాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం ఋషిమార్గప్రతిష్ఠాత్రే నమః । వసుదేవమఖక్రియాయ ।
వసుదేవజ్ఞానదాత్రే । దేవకీపుత్రదాయకాయ । అర్జునస్త్రీప్రదాత్రే ।
బహులాశ్వస్వరూపదాయ । శ్రుతదేవేష్టదాత్రే । సర్వశ్రుతినిరూపితాయ ।
మహాదేవాద్యతిశ్రేష్ఠాయ । భక్తిలక్షణనిర్ణయాయ ।
వృకగ్రస్తశివత్రాత్రే । నానావాక్యవిశారదాయ ।
నరగర్వవినాశార్థ-హృతబ్రాహ్మణబాలకాయ ।
లోకాలోకపరస్థానస్థితబాలకదాయకాయ ।
ద్వారకాస్థమహాభోగనానాస్త్రీరతివర్ధనాయ ।
మనస్తిరోధానకృతవ్యగ్రస్త్రీచిత్తభావితాయ ॥

ఏకాదశస్కన్ధతః –
ముక్తిలీలావిహరణాయ । మౌశలవ్యాజసంహృతయే ।
శ్రీభాగవతధర్మాదిబోధకాయ । భక్తినీతికృతే నమః । ౧౦౨౦ ।

ఓం ఉద్ధవజ్ఞానదాత్రే నమః । పఞ్చవింశతిధా గురవే ।
ఆచారభక్తిముక్త్యాదివక్త్రే । శబ్దోద్భవస్థితయే । హంసాయ ।
ధర్మప్రవక్త్రే । సనకాద్యుపదేశకృతే । భక్తిసాధనవక్త్రే ।
యోగసిద్ధిప్రదాయకాయ । నానావిభూతివక్త్రే । శుద్ధధర్మావబోధకాయ ।
మార్గత్రయవిభేదాత్మనే । నానాశఙ్కానివారకాయ । భిక్షుగీతాప్రవక్త్రే ।
శుద్ధసాఙ్ఖ్యప్రవర్తకాయ । మనోగుణవిశేషాత్మనే ।
జ్ఞాపకోక్తపురూరవసే । పూజావిధిప్రవక్త్రే । సర్వసిద్ధాన్తబోధకాయ ।
లఘుస్వమార్గవక్త్రే నమః । ౧౦౪౦ ।

ఓం స్వస్థానగతిబోధకాయ నమః । యాదవాఙ్గోపసంహర్త్రే ।
సర్వాశ్చర్యగతిక్రియాయ ।

ద్వాదశస్కన్ధతః –
కాలధర్మవిభేదార్థవర్ణనాశనతత్పరాయ । బుద్ధాయ । గుప్తార్థవక్త్రే ।
నానాశాస్త్రవిధాయకాయ । నష్టధర్మమనుష్యాదిలక్షణజ్ఞాపనోత్సుకాయ ।
ఆశ్రయైకగతిజ్ఞాత్రే । కల్కినే । కలిమలాపహాయ ।
శాస్త్రవైరాగ్యసమ్బోధాయ ంఆనాప్రలయబోధకాయ । విశేషతః
శుకవ్యాజపరీక్షిజ్జ్ఞానబోధకాయ । శుకేష్టగతిరూపాత్మనే ।
పరీక్షిద్దేహమోక్షదాయ । శబ్దరూపాయ । నాదరూపాయ । వేదరూపాయ ।
విభేదనాయ నమః । ౧౦౬౦ ।

ఓం వ్యాసాయ నమః । శాఖాప్రవక్త్రే । పురాణార్థప్రవర్తకాయ ।
మార్కణ్డేయప్రసన్నాత్మనే । వటపత్రపుటేశయాయ ।
మాయావ్యాప్తమహామోహదుఃఖశాన్తిప్రవర్తకాయ । మహాదేవస్వరూపాయ ।
భక్తిదాత్రే । కృపానిధయే । ఆదిత్యాన్తర్గతాయ । కాలాయ । ద్వాదశాత్మనే ।
సుపూజితాయ । శ్రీభాగవతరూపాయ । సర్వార్థఫలదాయకాయ నమః । ౧౦౭౫।

ఇతి భాగవతకథాఽనుసారిణీ పురుషోత్తమసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1075 Names of Purushottama Sahasradhika:

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top