Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Bhuwaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਭਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਦੇਵਿ ! ਤੁਸ਼੍ਟੋऽਸ੍ਮਿ ਸੇਵਾਭਿਸ੍ਤਵਦ੍ਰੂਪੇਣ ਚ ਭਾਸ਼ਯਾ ।
ਮਨੋऽਭਿਲਸ਼ਿਤਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਵਰਂ ਵਰਯ ਸੁਵ੍ਰਤੇ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ
ਤੁਸ਼੍ਟੋऽਸਿ ਯਦਿ ਮੇ ਦੇਵ ! ਵਰਯੋਗ੍ਯਾऽਸ੍ਮ੍ਯਹਂ ਯਦਿ ।
ਵਦ ਮੇ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਤਵ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬ੍ਰਵੀਮ੍ਯਦ੍ਯ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਭ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਦਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਕਲੌ ॥ ੩ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਧਕੈਸ਼੍ਚ ਸੁਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਭਯਾਵਹਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਪਾਤਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰਯਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਂ ਸ਼੍ਰੀਕਰਂ ਚ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਦੇਵੇਸ਼ਿ ! ਵੇਤ੍ਸਿ ਤ੍ਵਦ੍ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੫ ॥

ਅਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ ਭੈਰਵ ਉਚ੍ਯਤੇ ।
ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦਃ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਦੇਵਤਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬ ॥

ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਮੁਦਾਹਤਮ੍ ।
ਮਨੋऽਭਿਲਾਸ਼ਸਿਦ੍ਧਯਰ੍ਥਂ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥ ੭ ॥

॥ ऋਸ਼੍ਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ । ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ਹਦਿ । ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ਗੁਹ੍ਯੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੇ ਨਮਃ ਨਾਭੌ । ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ।
ਮਨੋऽਭਿਲਾਸ਼ਯਸਿਦ੍ਧਯਰ੍ਥੇ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ਾਨੀ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬੀਜਾ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਯਪ੍ਰਦਾ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਜਯਾ ਹ੍ਰੀਂ ਜਯਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਂ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਜਗਦ੍ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜੂਂ ਜਟਿਨੀ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਜਯਦਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਗਨ੍ਧਰਾ ॥ ੯ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਮਤੀ ॐ ਜੂਂ ਜਨਨੀ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਰਾਤੁਰਾ।
ॐ ਸ੍ਤ੍ਰੀਂ ਜੂਂ ਜਗਤੀ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਪ੍ਯਾ ॐ ਜਗਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜੂਂ ਸਃ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ॐ ਜੂਂ ਜਗਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਯਂਙ੍ਕਰੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਜਾਨਕੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਜਾਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਜਾਪ੍ਯਫਲਦਾ ॐ ਜੂਂ ਸਃ ਜਨਵਲ੍ਲ੍ਭਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਜਨਨੀਤਿਜ੍ਞਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਨਤ੍ਰਯੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੧੨ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਚ ਕਾਮਿਨੀ ।
ॐ ਗੂਂ ਘੋਰਰਵਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਘੋਰਰੂਪਾ ਹਸੌਃ ਗਤਿਃ ॥ ੧੩ ॥

ॐ ਗਂ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵਵਾਮਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵੇਸ਼੍ਟਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ੀਤਾਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੂਂ ਗਣਮਾਤਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗੁਣਰਾਗਿਣੀ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗਣੇਸ਼ਮਾਤਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੫ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ੀਤਲਾਙ੍ਗੀ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਜਰਾਜਸ੍ਥਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੀਂ ਗੌਤਮੀ ਤਥਾ ॥ ੧੬ ॥

ॐ ਘਾਂ ਘੁਰਘੁਰਨਾਦਾ ਚ ॐ ਗੀਂ ਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਹਸੌਃ ।
ॐ ਘਾਂ ਘਰਿਣੀ ਘਟਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ॐ ਗੀਂ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਾ ॥੧੭ ॥

ॐ ਗੌਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੋਪਤਿ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਗੀਂ ਗੌਂ ਗਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ॐ ਗੀਂ ਗੋਸ਼੍ਠੀ ਹਸੌਃ ਗੋਪ੍ਯਾ ॐ ਗੀਂ ਧਰ੍ਮਾਞ੍ਸੁਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗਨ੍ਤ੍ਰੀਂ ਹਸੌਃ ਘਣ੍ਟਾ ॐ ਘਂ ਘਣ੍ਟਾਰਵਾਕੁਲਾ ।
ॐ ਘ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਘੋਰਰੂਪਾ ਚ ॐ ਗੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗਰੁਡੀ ਹਸੌਃ ॥ ੧੯ ॥

ॐ ਗੀਂ ਗਣਯਾ ਹਸੌਃ ਗੁਰ੍ਵੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਘੋਰਦ੍ਯੁਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੀਂ ਗਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਤਾਙ੍ਗੀ ਗਰੀਯਸੀ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗਾਥ ਹਸੌਃ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ॐ ਗੀਂ ਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੁਣਮਤਿ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗੌਰੀ ਹਸੌਃ ਗਦਾ ॥ ੨੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੀਂ ਗੌਰਰੂਪਾ ਚ ॐ ਗੀਂ ਗੌਰਸ੍ਵਰਾ ਤਥਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗਦਾਹਸ੍ਤਾ ॐ ਗੀਂ ਗੋਨ੍ਦਾ ਹਸੌਃ ਪਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗਮ੍ਯਰੂਪਾ ਚ ॐ ਅਗਮ੍ਯਾ ਹਸੌਃ ਵਨਮ੍ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਘੋਰਵਦਨਾ ਘੋਰਾਕਾਰਾ ਹਸੌਃ ਪਯਃ ॥ ੨੩ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਊ ਕ੍ਰੀਂ ਕਰ੍ਪਤਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀ ਹਸੌਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਨਕਵਰ੍ਣਾ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਨਕਭੂਸ਼ਣਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲੀ ਹਸੌਃ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੫ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੂਟਪ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਤ੍ਰਿਕੁਤਾ ਕ੍ਰੀਂ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਮ੍ਬਲਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਕ੍ਰੀਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਸੇਵਿਤਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਲ੍ਯਾ ਹਸੌਃ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹਾਰਿਣੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕੂਟਾਲਯਾ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕੂਟਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਸੌਃ ਕੁਟੀਃ ॥ ੨੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਮਕਮਲਾ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ੀਂ ਕਮਲਾ ਕ੍ਰੀਂ ਚ ਕੌਰਵੀ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਰੁਰਵਾ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਾਟਕੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਰਾਂ ਰਮ੍ਯਰੂਪਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਞ੍ਚਨਾਙ੍ਗਦਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਈਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਕਾਰਾਬਨ੍ਧਨਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੨੯ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕੁਰ ਹਸੌਃ ਕ੍ਲਊ ਬ੍ਲੂ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕੌਰਵਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਟੁ ਹਸੌਃ ਕੁਣ੍ਟੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਸ਼੍ਠਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੩੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਕੋਰਕੀ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਾਪਾਲਿਨੀ ਪਰਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਮਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਲਙ੍ਕਿਤਾ ॥ ੩੧ ॥

ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕਠੋਰਾਙ੍ਗੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਪਟਰੂਪਿਣੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਮਵਤੀ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਨ੍ਯਾ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲਿਕਾ ਹਸੌਃ ॥ ੩੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਕਾਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਟਿਲਾਲਕਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਟਿਲਭ੍ਰੂਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਕੁਟਿਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੩ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਮਲਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕ੍ਰੀਂ ਕੁਣ੍ਟੀ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕੌਲਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਣ੍ਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਨ੍ਤਿਸ੍ਵਰੁਪਿਣੀ ॥ ੩੪ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਰ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਹਸੌਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਲਾਵਤੀ ਹਸੌਃ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕ੍ਰੀਂ ਕਲਾਨਿਧੀਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੫ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਯਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਕ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੬ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਚਂ ਚਕੋਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ॐ ਚਂ ਚਨ੍ਦਨਸ਼ੀਤਲਾ ।
ॐ ਚਂ ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਰੀਂ ਚਾਰੁਹਾਸਾ ਹਸੌਃ ਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੩੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚੌਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹੂਁ ਚ ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਲਾऽਚਲਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਕਾਮਰਾਜ੍ਯੇਸ਼੍ਟਾ ਕੁਲਿਨੀ ਕ੍ਰੀਂ ਹਸੌਃ ਕੁਹੂ ॥ ੩੮ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੁਲਾਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕਮਲਵਾਸਿਨੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਹੇਲਾਃ ਹਸੌਃ ਲੀਲਾਃ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੯ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲਪ੍ਰਿਯਾ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿ ਹਸੌਃ ਬਲਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲੋਚਨਾ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ੀਤਾਞ੍ਸ਼ੁਮੁਕੁਟਾ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਬਰਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਤੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰਸੇਵਿਤਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰੂਕ੍ਸ਼ਾ ਹਸੌਃ ਰਮ੍ਭਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਰਸਵਰ੍ਤਿਪਥਾ ॥ ੪੨ ॥

ॐ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਕੁਰੂਪਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਾ ਹਸੌਃ ਤਪ੍ਤਿਃ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤਾਰਾ ਹਸੌਃ ਤ੍ਰਪਾ ॥ ੪੩ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਾ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ ਪਯਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤਾਮ੍ਬੂਲਰਕ੍ਤਾਸ੍ਯਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਉਗ੍ਰਪ੍ਰਭਾ ਤਥਾ ॥ ੪੪ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਉਗ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਉਗ੍ਰਰਵਾਕੁਲਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਮ੍ਪਕਮਾਲਿਨੀ ॥ ੪੫ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਮ੍ਪਕਵਲ੍ਲੀ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚ ਚ੍ਯੁਤਾਲਯਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦ੍ਯੁਤਿਮਤਿ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦੇਵਪ੍ਰਸੂਃ ਪਯਃ ॥ ੪੬ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਪੂਜਾ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਦੈਤ੍ਯਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦ੍ਯੁਮਣਿਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਮ੍ਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੪੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰਯਰਾਸ਼ਿਧ੍ਨੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਾਮੋਦਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਦਰ੍ਪਾਪਹਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲਾਲਸਾ ॥ ੪੮ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਰੀਰਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁਙ੍ਕਾਰਿਗਾਮਿਨੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਕਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਕਕਰਾ ਤਥਾ ॥ ੪੯ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਕਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਕਕਵਿਤ੍ਵਦਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਕਪ੍ਰਸੂ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ਵਗਾਮਿਨੀ ॥ ੫੦ ॥

ॐ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਸ੍ਮਿਤਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੌਃ ਸ੍ਮਰਾ ਪੁਰਾ ॥ ੫੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਚ ਸ੍ਮੇਰਾਸ੍ਯਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ੍ਮਰਵਿਵਦ੍ਧਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰ੍ਪਾਕੁਲਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵੋਪਵੇਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸੌਃ ਸਰ੍ਪਕਨ੍ਯਾ ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਪਾਸਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸੌਃ ਸੌਃ ਕ੍ਲੀਂ ਸਰ੍ਵਕੁਟਿਲਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਰਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਰਾਰਿਮਥਿਨੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਰਿਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਐਂ ਸੌਃ ਸੂਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਨਯਨਾ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯੁਤਪ੍ਰਭਾ ॥ ੫੪ ॥

ਐਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸੁਰਦੇਵ੍ਯਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿਕਾ ॥ ੫੫ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਹਸੌਃ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀ ਤਥਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੬ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰੇਸ਼ਾਨੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਾਸਿਨੀ ਤਥਾ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਿਤਿਰ੍ਹਸੌਃ ਸ਼ੌਰੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤਥਾ ॥ ੫੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਾਰਿਕਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਤਥਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਿਵਰੂਪਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੫੮ ॥

ॐ ਯਂ ਯਜ੍ਞੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ।
ॐ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਯਂ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਯਂ ਯਜ੍ਞਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ॥ ੫੯ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਯਜ੍ਞਾਰ੍ਚਿਤਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਯਂ ਯਾਜ੍ਞਿਕਪੂਜਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਯਂ ਯਜਮਾਨਸ੍ਤ੍ਰੀ ॐ ਯਜ੍ਵਾ ਹਸੌਃ ਵਧੂਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਂ ਬਟੁਕਪੂਜਿਤਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਰੂਥਿਨੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਵਾਰ੍ਤਾ ਹਸੌਃ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਰਦਾਯਿਨੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥ ੬੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਐਂ ਚ ਵਾਰਾਹੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ।
ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਵਾਰ੍ਤਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਰਾਙ੍ਗਨਾ ਤਥਾ ॥ ੬੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪੂਜਾ ਚ ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੂਜਿਤਾ ॥ ੬੩ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਐਨ੍ਦ੍ਰਿ ਐਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੬੪ ॥

ॐ ਐਂ ਇਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਨਾਭਾ ॐ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਇਡਾ ਹਸੌਃ ਨਾਭਿਃ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਈਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੬੫ ॥

ॐ ਬ੍ਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਕ੍ਲੀਂ ਰੁਂ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ॐ ਐਂ ਦ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਮਾ ਤਥਾ ।
ॐ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ੍ਥਾਣੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਗੀਂ ਪਦਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ॥ ੬੬ ॥

ॐ ਗੀਂ ਗੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੁਰਸ੍ਥਾ ਚ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗੁਦਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੂਂ ਕੁਲੀਰਸ੍ਥਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਗਾ ॥ ੬੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਧੂਂ ਤੋਤਲਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਤ੍ਰੌਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਹਸੌਃ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰੀਂ ਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੮ ॥

ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਰ੍ਵਤਪੁਤ੍ਰੀ ਚ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਐਂ ਸਤ੍ਤ੍ਵਗੁਣਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੬੯ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਐਂ ਸੌਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਰਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਾਗਰਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਚਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਐਂ ਸੌਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਾਰੁਪ੍ਰਭਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੇਂ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੭੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਥੁਰਾ ਐਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨੋਰਮਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਚਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਸ਼ੀਤਲਾ ॥ ੭੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਭਾਮਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਐਂ ਸੌਃ ਚ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਰਮ੍ਭੋਪਮਾ ਤਥਾ ॥ ੭੪ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਾਘਵਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਾਵਣਘਾਤਿਨੀ ।
ॐ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭੋਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਮ੍ਭਮਦਾਪਹਾ ॥ ੭੫ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਰਕ੍ਤਬੀਜਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਹਿਸ਼ਪਸ਼੍ਟਸ੍ਥਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਿਸ਼ਘਾਤਿਨੀ ॥ ੭੬ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਹਿਸ਼ੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਨਵੇਸ਼੍ਟਦਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਤਿਪ੍ਰਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨੁਮਯੀ ਤਥਾ ॥ ੭੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨੋਹਰਾਙ੍ਗੀ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਧਵਸੇਵਿਤਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਧਵਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਨ੍ਦੀਸ੍ਤੁਤਾ ਸਦਾ ॥ ੭੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਨਪ੍ਰਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਨ੍ਯਾ ਹਸੌਃ ਮਤਿਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਾਮਿਨੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਨਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੭੯ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਰ੍ਜਾਰਗਮ੍ਯਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਗਲੋਚਨਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਰਾਲਮਤਿਃ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮੁਕੁਰਾ ਪ੍ਰੀਂ ਚ ਪੂਤਨਾ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਰਾਪਰਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਰਿਵਾਰਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਦ੍ਮਵਰਾ ਐਂ ਸੌਃ ਪਦ੍ਮੋਦ੍ਭਵਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੮੧ ॥

ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਦ੍ਮਾ ਹਸੌਃ ਪੁਣ੍ਯੈ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪੁਰਾਙ੍ਗਨਾ ਤਥਾ ।
ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਯੋਦਸ਼ਦਸ਼ੀ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਰਾਵਤੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮੨ ॥

ॐ ਪਯੋਧਰਨਮ੍ਰਙ੍ਗੀ ॐ ਧ੍ਰੀਂ ਧਾਰਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ॐ ਧਤਿ ਐਂ ਦਯਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਯਾਵਤੀ ॥ ੮੩ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦ੍ਰੁਤਗਤਿਃ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਦ੍ਰੀਂ ਦ੍ਰਂ ਵਨਘਾਤਿਨੀ ।
ॐ ਚਂ ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰੇਸ਼ਾਨੀ ॐ ਚਂ ਚਣ੍ਡਾਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੪ ॥

ॐ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਹਸੌਃ ਚਣ੍ਡੀ ॐ ਚਂ ਕ੍ਰੀਂ ਚਣ੍ਡਿਕਾਪਯਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਚਣ੍ਡਪ੍ਰਭਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਚਂ ਕ੍ਰੀਂ ਚਾਰੁਹਾਸਿਨੀ ॥ ੮੫ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਚ੍ਯੁਤੇਸ਼੍ਟਾ ਹ੍ਰੀਂ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਕ੍ਸ਼ਯਕਰੀ ।
ॐ ਤ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤ੍ਰਿਤਯੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀ ॥ ੮੬ ॥

ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨਨ੍ਦਾ ॐ ਐਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੂਦਿਨਾ ।
ॐ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸੌਃ ਤ੍ਰਿਪੁਰਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਐਂ ਤ੍ਰੌਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾऽऽਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੮੭ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤਾਰਾ ਵਰਕੁਲਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਹਸ੍ਤਾ ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਦਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ ੮੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮੋਦਕਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਦੋਦਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਧੁਰਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ ੮੯ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਧੁਰਲਾਪਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮੋਹਿਤਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਤਾਮਹੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮ੍ਰੀਂ ਮਦਾਲਸਾ ॥ ੯੦ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਦੋਦ੍ਧਤਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਦਿਰਵਾਸਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਰਸ੍ਥਾ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਪਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਂ ਅਸ਼੍ਟਕੋਣਗਾ ।
ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਹਸੌਃ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨੀ ॥ ੯੨ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਲਾਪਹਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਤਾ ਹਸੌਃ ਸੁਧਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਧਾਕਲਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਂਸਿਨੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥ ੯੩ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਲਾ ਕਰੀ ਤਥਾ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਲਾਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਾਧ੍ਵੀ ਰਸਾਪੂਰ੍ਣਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੂਰ੍ਯਾ ਹਸੌਃ ਸਤੀ ॥ ੯੪ ॥

ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਹਸੌਃ ਦਰੀ ।
ॐ ਦ੍ਰੀਂ ਦਾਤਪ੍ਰਿਯਾ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ॐ ਦਾਤਪ੍ਰਸੂ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਾਤਾ ਹਸੌਃ ਪਯਃ
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਐਂ ਸੌਃ ਚ ਸੁਮੁਖੀ ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਸਤ੍ਯਵਾਰੁਣੀ ॥ ੯੬ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਾਡਮ੍ਬਰਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਐਂ ਸੌਃ ਸਦਾਗਤਿਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੀਤਾ ਹਸੌਃ ਸਤ੍ਯਾ ॐ ਐਂ ਸਨ੍ਤਾਨਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੯੭ ॥

ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਸਰ੍ਵਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਕਾਰਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲ੍ਲਧਰਾ ॐ ਐਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਸ਼ੁਪਾਲਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂਸ਼ਿਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯਾ ਐਂ ਸੌਃ ਸ਼ਿਸ਼ੂਤ੍ਸਙ੍ਗਨਿਵੇਸ਼ਿਤਾ ।
ॐ ਐਂ ਸੌਃ ਤਾਰਿਣੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਤਾਮਸੀ ਤਥਾ ॥ ੯੯ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਘ੍ਨੀ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮਤ੍ਤਮਨਾਸ੍ਤਥਾ ।
ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਨਨੀਯਾ ਚ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪੂਜਾਫਲਦਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਫਲਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਤ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਾਰਾਯਣੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨੂਪੁਰਾਕਿਲਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਚ ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਨਾਰਾਯਾਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਹਂਸਗਤਿਃ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਂਸੌ ਹਸੌਃ ਪਯਃ ।੧੦੨ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕਰਵਾਲੇਸ਼੍ਟਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕੋਟਰਵਾਸਿਨੀ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਞ੍ਚਨਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੁਰੀਪਯਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ਸ਼ਿਰੂਪਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਃ ਸੂਰ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਮਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਵੀਂ ਵਰੁਣਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ॐ ਵੀਂ ਵਟੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਵੀਂ ਵਾਮਨਰੂਪਿਣੀ ।
ॐ ਰਂ ਵ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਖੇਚਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਰਂ ਵ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਾਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ॐ ਰਂ ਬ੍ਰੀਂ ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਰਂ ਬ੍ਰੀਂ ਖਪ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ।
ॐ ਰਂ ਬ੍ਰੀਂ ਖਰ੍ਪਰਯਾਤ੍ਰਾ ਚ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੇਤਾਲਯਾ ਤਥਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਪ੍ਰੀਂ ਚ ਦੂਤਾਤ੍ਮਾ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪੁਸ਼੍ਪਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਾਨ੍ਤਿਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਪ੍ਰੀਂ ਪਾਤਾਲਚਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ॐ ਮ੍ਰੀਂ ਮੂਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਗਰਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰਯਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਵਿਕ੍ਰਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕਪਾਵਤੀ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਰਾਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂਕ੍ਲੀਂ ਵੀਂ ਵਿਭਾਵਰੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ॐ ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਿਭਾਵਸੁਨੇਤ੍ਰਾ ॐ ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ॐ ਭੈਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਾਗ੍ਯਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਭੈਂ ਭੈਂ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ॐ ਭੈਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਗੋਦਰਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ॐ ਭੈਂ ਕ੍ਲੀਂ ਵੈਨ੍ਦਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ॐ ਭੈਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਵਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੀਂ ਭੀਤਿਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ॐ ਭੈਂ ਭੂਤਭਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ॐ ਭੈਂ ਭਯਪ੍ਰਦਾ ਭੈਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਗਿਨੀ ਭੈਂ ਭਯਾਪਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭੋਗਦਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ਿ ! ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਾਹਸ੍ਰਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਭਂ ਪਰਂ ਰਮ੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਦਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਮ੍ ॥ ੧੧੪ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਭਦ੍ਰਦ ਸੇਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰੋਗਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰਯਰਾਸ਼ਿਘ੍ਨਂ ਸਰ੍ਵਾਮਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਮ੍ ॥ ੧੧੫ ॥

ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮਨੁਭਿਰ੍ਯੁਤਮ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਪਰਾਪਰਂ ਮਨੁਮਯਂ ਪਰਾਪਰਰਹਸ੍ਯਕਮ੍ ।
ਇਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤਵਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਪਠਨੀਯਂ ਸਦਾ ਦੇਵਿ ! ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ।
ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਚੈਵ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਲਿਖੇਦ੍ ਯਤ੍ਨੇਨ ਦੇਸ਼ਿਕਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਗਨ੍ਧੈਸ਼੍ਚ ਕੁਸੁਮੈਸ਼੍ਚੈਵ ਕਰ੍ਪੂਰੇਣ ਚ ਵਾਸਿਤੈਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨੈਰ੍ਦੇਵਿ ! ਦੂਰ੍ਵਯਾ ਚ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ! ॥ ੧੧੯ ॥

ਰਜਸ੍ਵਲਾਯਾ ਰਕ੍ਤੇਨ ਲਿਖੇਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਧਾਰਯੇਨ੍ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਸਾਧਕਃ ਸੁਭਵਾਞ੍ਛਕਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਲੀਲਯਾ ।
ਅਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ॥ ੧੨੧ ॥

ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਾਰਗਃ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਯੁਤਾ ਦੇਵਿ ! ਮਤਵਤ੍ਸਾ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੨੨ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਬਾਹੌ ਯੋਸ਼ਿਦ੍ ਵਾਮਕਰੇ ਤਥਾ ।
ਧਤ੍ਵਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੨੩ ॥

ਨਾਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧਾਦ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਾऽਸ੍ਤਿ ਨ ਵਾ ਮਿਤ੍ਰਾਰਿਦੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਤਂ ਚੈਤਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੨੪ ॥

ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਾਪਹਰਂ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਪਰਂ ।
ਇਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਂ ਦਿਨਮ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਰਾਤ੍ਰੌ ਵਾਰਤ੍ਰਯਂ ਚੈਵ ਤਥਾ ਮਾਸਤ੍ਰਯਂ ਸ਼ਿਵੇ ! ।
ਬਲਿਂ ਦਦ੍ਯਾਦ੍ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਧਕਃ ਸਿਦ੍ਧਿਵਾਞ੍ਛਕਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਯੁਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਵਿਚਰੇਦ੍ ਭੈਰਵੋ ਯਥਾ।
ਪਞ੍ਚਮ੍ਯਾਂ ਚ ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਸਾਧਕੋ ਦਦ੍ਯਾਦ੍ ਬਲਿਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਧਾਨਵਿਤ੍ ।
ਕਰ੍ਮਣਾ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਸਾਧਕੋ ਭੈਰਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਅਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਿਮਾਨਂ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਿ !।
ਵਕ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਦੇਵਿ ! ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮਾਰੀਭਯੇ ਚੌਰਭਯੇ ਰਣੇ ਰਾਜਭਯੇ ਤਥਾ ।
ਅਗ੍ਨਿਜੇ ਵਾਯੁਜੇ ਚੈਵ ਤਥਾ ਕਾਲਭਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ! ॥ ੧੩੦ ॥

ਵਨੇऽਰਣ੍ਯੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਚ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੇ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ।
ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ੇ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਯਾਂ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੩੧ ॥

ਤਤ੍ ਸਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸ਼ਮਂ ਯਾਤਿ ਹਿਮਵਦ੍ਭਾਸ੍ਕਰੋਦਯੇ ।
ਏਕਵਾਰਂ ਪਠੇਤ੍ ਪਾਤ੍ਰਃ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਨ ਜਾਯਤੇ ॥ ੧੩੨ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਸੁਪਠੇਦ੍ ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਤੁ ਪੂਜਾਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ।
ਦਸ਼ਾਵਰ੍ਤਂ ਪਠੇਤ੍ ਯਸ੍ਤੁ ਦੇਵੀਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸ਼ਤਾਵਤਂ ਪਠੇਦ੍ ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਸਦ੍ਯੋ ਭੈਰਵੋਪਮਃ ।
ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਤਵ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ਸ੍ਮਤਮ੍ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਚੇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ! ।
ਨਾਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯਸ੍ਤੁ ਦਾਤਵ੍ਯੋ ਗੋਪਨੀਯਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੧੩੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਰਹਸ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੀਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਭਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਂ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari:

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top