Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Shri Bhuwaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রগর্ভনামসহস্রকম্ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
দেবি ! তুষ্টোঽস্মি সেবাভিস্তবদ্রূপেণ চ ভাষয়া ।
মনোঽভিলষিতং কিঞ্চিদ্ বরং বরয় সুব্রতে ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ
তুষ্টোঽসি য়দি মে দেব ! বরয়োগ্যাঽস্ম্যহং য়দি ।
বদ মে ভুবনেশ্বর্যাঃ মন্ত্রং নামসহস্রকম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
তব ভক্ত্যা ব্রবীম্যদ্য দেব্যা নামসহস্রকম্ ।
মন্ত্রগর্ভ চতুর্বর্গফলদং মন্ত্রিণাং কলৌ ॥ ৩ ॥

গোপনীয়ং সদা ভক্ত্যা সাধকৈশ্চ সুসিদ্ধয়ে ।
সর্বরোগপ্রশমনং সর্বশত্রুভয়াবহম্ ॥ ৪ ॥

সর্বোত্পাতপ্রশমনং সর্বদারিদ্রয়নাশনম্ ।
য়শস্করং শ্রীকরং চ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ।
দেবেশি ! বেত্সি ত্বদ্ ভক্ত্যা গোপনীয়ং প্রয়ত্নতঃ ॥ ৫ ॥

অস্য নাম্নাং সহস্রস্য ঋষিঃ ভৈরব উচ্যতে ।
পঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ সমাখ্যাতা দেবতা ভুবনেশ্বরী ॥ ৬ ॥

হ্রীং বীজং শ্রীং চ শক্তিঃ স্যাত্ ক্লীং কীলকমুদাহৃতম্ ।
মনোঽভিলাষসিদ্ধয়র্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

॥ ঋষ্যাদিন্যাসঃ ॥

শ্রীভৈরবঋষয়ে নমঃ শিরসি । পঙ্ক্তিশ্ছন্দসে নমঃ মুখে ।
শ্রীভুবনেশ্বরীদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি । হ্রীং বীজায় নমঃ গুহ্যে ।
শ্রীং শক্ত্যে নমঃ নাভৌ । ক্লীং কীলকায় নমঃ পাদয়োঃ ।
মনোঽভিলাষয়সিদ্ধয়র্থে পাঠে বিনিয়োগায় নমঃ সর্বাঙ্গে ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং জগদীশানী হ্রীং শ্রীং বীজা জগত্প্রিয়া।
ওঁ শ্রীং জয়প্রদা ওঁ হ্রীং জয়া হ্রীং জয়বর্দ্ধিনী ॥ ৮ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং বাং জগন্মাতা শ্রীং ক্লীং জগদ্বরপ্রদা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং জূং জটিনী হ্রীং ক্লীং জয়দা শ্রীং জগন্ধরা ॥ ৯ ॥

ওঁ ক্লীং জ্যোতিষ্মতী ওঁ জূং জননী শ্রীং জরাতুরা।
ওঁ স্ত্রীং জূং জগতী হ্রীং শ্রীং জপ্যা ওঁ জগদাশ্রয়া ॥ ১০ ॥

ওঁ শ্রীং জূং সঃ জগন্মাতা ওঁ জূং জগত্ ক্ষয়ংঙ্করী ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং জানকী স্বাহা শ্রীং ক্লীং হ্রীং জাতরূপিণী ॥ ১১ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং জাপ্যফলদা ওঁ জূং সঃ জনবল্ল্ভা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং জননীতিজ্ঞা ওঁ শ্রীং জনত্রয়েষ্টদা ॥ ১২ ॥

ওঁ ক্লীং কমলপত্রাক্ষী ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং চ কামিনী ।
ওঁ গূং ঘোররবা ওঁ শ্রীং ঘোররূপা হসৌঃ গতিঃ ॥ ১৩ ॥

ওঁ গং গণেশ্বরী ওঁ শ্রীং শিববামাঙ্গবাসিনী ।
ওঁ শ্রীং শিবেষ্টদা স্বাহা ওঁ শ্রীং শীতাতপ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

ওঁ শ্রীং গূং গণমাতা চ ওঁ শ্রীং ক্লীং গুণরাগিণী ॥

ওঁ শ্রীং গণেশমাতা চ ওঁ শ্রীং শঙ্করবল্লভা ॥ ১৫ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং শীতলাঙ্গী শ্রীং শীতলা শ্রীং শিবেশ্বরী ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং গ্লৌং গজরাজস্থা ওঁ শ্রীং গীং গৌতমী তথা ॥ ১৬ ॥

ওঁ ঘাং ঘুরঘুরনাদা চ ওঁ গীং গীতপ্রিয়া হসৌঃ ।
ওঁ ঘাং ঘরিণী ঘটান্তঃস্থা ওঁ গীং গন্ধর্বসেবিতা ॥১৭ ॥

ওঁ গৌং শ্রীং গোপতি স্বাহা ওঁ গীং গৌং গণপ্রিয়া ।
ওঁ গীং গোষ্ঠী হসৌঃ গোপ্যা ওঁ গীং ধর্মাঞ্সুলোচনা ॥ ১৮ ॥

ওঁ শ্রীং গন্ত্রীং হসৌঃ ঘণ্টা ওঁ ঘং ঘণ্টারবাকুলা ।
ওঁ ঘ্রীং শ্রীং ঘোররূপা চ ওঁ গীং শ্রীং গরুডী হসৌঃ ॥ ১৯ ॥

ওঁ গীং গণয়া হসৌঃ গুর্বী ওঁ শ্রীং ঘোরদ্যুতিস্তথা ।
ওঁ শ্রীং গীং গণগন্ধর্বসেবতাঙ্গী গরীয়সী ॥ ২০ ॥

ওঁ শ্রীং গাথ হসৌঃ গোপ্ত্রী ওঁ গীং গণসেবিতা ॥

ওঁ শ্রীং গুণমতি স্বাহা শ্রীং ক্লীং গৌরী হসৌঃ গদা ॥ ২১ ॥

ওঁ শ্রীং গীং গৌররূপা চ ওঁ গীং গৌরস্বরা তথা ।
ওঁ শ্রীং গীং ক্লীং গদাহস্তা ওঁ গীং গোন্দা হসৌঃ পয়ঃ ॥ ২২ ॥

ওঁ শ্রীং গীং ক্লীং গম্যরূপা চ ওঁ অগম্যা হসৌঃ বনম্ ॥

ওঁ শ্রীং ঘোরবদনা ঘোরাকারা হসৌঃ পয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কোমলাঙ্গী চ ওঁ ক্রীং কালভয়ঙ্করী ।
ঊ ক্রীং কর্পতহস্তা চ ক্রীং হ্রূং কাদম্বরী হসৌঃ ॥ ২৪ ॥

ক্রীং শ্রীং কনকবর্ণা চ ওঁ ক্রীং কনকভূষণা ।
ওঁ ক্রীং কালী হসৌঃ কান্তা ক্রীং হ্রূং কারুণ্যরূপিণী ॥ ২৫ ॥

ওঁ ক্রীং শ্রীং কূটপ্রিয়া ক্রীং হ্রূং ত্রিকুতা ক্রীং কুলেশ্বরী ।
ওঁ ক্রীং কম্বলবস্ত্রা চ ক্রীং পীতাম্বরসেবিতা ॥ ২৬ ॥

ক্রীং শ্রীং কুল্যা হসৌঃ কীর্তিঃ ক্রীং শ্রীং ক্লীং ক্লেশহারিণী ।
ওঁ ক্রীং কূটালয়া ক্রীং হ্রীং কূটকর্ত্রী হসৌঃ কুটীঃ ॥ ২৭ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং কামকমলা ক্লীং শীং কমলা ক্রীং চ কৌরবী ।
ওঁ ক্লীং শ্রীং কুরুরবা হ্রীং শ্রীং হাটকেশ্বরপূজিতা ॥ ২৮ ॥

ওঁ হ্রাং রাং রম্যরূপা চ ওঁ শ্রীং ক্লীং কাঞ্চনাঙ্গদা ।
ওঁ ক্রীঈং শ্রীং কুণ্ডলী ক্রীং হূঁ কারাবন্ধনমোক্ষদা ॥ ২৯ ॥

ওঁ ক্রীং কুর হসৌঃ ক্লঊ ব্লূ ওঁ ক্রীং কৌরবমর্দিনী ।
ওঁ শ্রীং কটু হসৌঃ কুণ্টী ওঁ শ্রীং কুষ্ঠক্ষয়ঙ্করী ॥ ৩০ ॥

ওঁ শ্রীং চকোরকী কান্তা ক্রীং শ্রীং কাপালিনী পরা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং কালিকা কামা ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কলঙ্কিতা ॥ ৩১ ॥

ক্রীং শ্রীং ক্লীং ক্রীং কঠোরাঙ্গী ওঁ শ্রীং কপটরূপিণী ।
ওঁ ক্রীং কামবতী ক্রীং শ্রীং কন্যা ক্রীং কালিকা হসৌঃ ॥ ৩২ ॥

ওঁ শ্মশানকালিকা শ্রীং ক্লীং ওঁ ক্রীং শ্রীং কুটিলালকা ।
ওঁ ক্রীং শ্রীং কুটিলভ্রূশ্চ ক্রীং হ্রূং কুটিলরূপিণী ॥ ৩৩ ॥

ওঁ ক্রীং কমলহস্তা চ ক্রীং কুণ্টী ওঁ ক্রীং কৌলিনী ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং কণ্ঠমধ্যস্থা ক্লীং কান্তিস্বরুপিণী ॥ ৩৪ ॥

ওঁ ক্রীং কার্তস্বরূপা চ ওঁ ক্রীং কাত্যায়নী হসৌঃ ।
ওঁ ক্রীং কলাবতী হসৌঃ কাম্যা ক্রীং কলানিধীশেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥

ওঁ ক্রীং শ্রীং সর্বমধ্যস্থা ওঁ ক্রীং সর্বেশ্বরী পয়ঃ ।
ওঁ ক্রীং হ্রূং চক্রমধ্যস্থা ওঁ ক্রীং শ্রীং চক্ররূপিণী ॥ ৩৬ ॥

ওঁ ক্রীং হূঁ চং চকোরাক্ষী ওঁ চং চন্দনশীতলা ।
ওঁ চং চর্মাম্বরা হ্রূং ক্রীং চারুহাসা হসৌঃ চ্যুতা ॥ ৩৭ ॥

ওঁ শ্রীং চৌরপ্রিয়া হূঁ চ চার্বঙ্গী শ্রীং চলাঽচলা ।
ওঁ শ্রীং হূঁ কামরাজ্যেষ্টা কুলিনী ক্রীং হসৌঃ কুহূ ॥ ৩৮ ॥

ওঁ ক্রীং ক্রিয়া কুলাচারা ক্রীং ক্রীং কমলবাসিনী ।
ওঁ ক্রীং হেলাঃ হসৌঃ লীলাঃ ওঁ ক্রীং কালবাসিনী ॥ ৩৯ ॥

ওঁ ক্রীং কালপ্রিয়া হ্রূং ক্রীং কালরাত্রি হসৌঃ বলা ।
ওঁ ক্রীং শ্রীং শশিমধ্যস্থা ক্রীং শ্রীং কন্দর্পলোচনা ॥ ৪০ ॥

ওঁ ক্রীং শীতাঞ্শুমুকুটা ক্রীং শ্রীং সর্ববরপ্রদা ।
ওঁ শ্রীং শ্যাম্বরা স্বাহা ওঁ শ্রীং শ্যামলরূপিণী ॥ ৪১ ॥

ওঁ শ্রীং ক্রীং শ্রীং সতী স্বাহা ওঁ ক্রীং শ্রীধরসেবিতা ।
ওঁ শ্রীং রূক্ষা হসৌঃ রম্ভা ওঁ ক্রীং রসবর্তিপথা ॥ ৪২ ॥

ওঁ কুণ্ডগোলপ্রিয়করী হ্রীং শ্রীং ওঁ ক্লীং কুরূপিণী ।
ওঁ শ্রীং সর্বা হসৌঃ তৄপ্তিঃ ওঁ শ্রীং তারা হসৌঃ ত্রপা ॥ ৪৩ ॥

ওঁ শ্রীং তারুণ্যরূপা চ ওঁ ক্রীং ত্রিনয়না পয়ঃ ।
ওঁ শ্রীং তাম্বূলরক্তাস্যা ওঁ ক্রীং উগ্রপ্রভা তথা ॥ ৪৪ ॥

ওঁ শ্রীং উগ্রেশ্বরী স্বাহা ওঁ শ্রীং উগ্ররবাকুলা ।
ওঁ ক্রীং চ সর্বভূষাঢ্যা ওঁ শ্রীং চম্পকমালিনী ॥ ৪৫ ॥

ওঁ শ্রীং চম্পকবল্লী চ ওঁ শ্রীং চ চ্যুতালয়া ।
ওঁ শ্রীং দ্যুতিমতি স্বাহা ওঁ শ্রীং দেবপ্রসূঃ পয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ওঁ শ্রীং দৈত্যারিপূজা চ ওঁ ক্রীং দৈত্যবিমর্দিনী ।
ওঁ শ্রীং দ্যুমণিনেত্রা চ ওঁ শ্রীং দম্ভবিবর্জিতা ॥ ৪৭ ॥

ওঁ শ্রীং দারিদ্রয়রাশিধ্নী ওঁ শ্রীং দামোদরপ্রিয়া ।
ওঁ ক্লীং দর্পাপহা স্বাহা ওঁ ক্রীং কন্দর্পলালসা ॥ ৪৮ ॥

ওঁ ক্রীং করীরবৄক্ষস্থা ওঁ ক্রীং হূঁঙ্কারিগামিনী ।
ওঁ ক্রীং শুকাত্মিকা স্বাহা ওঁ ক্রীং শুককরা তথা ॥ ৪৯ ॥

ওঁ শ্রীং শুকশ্রুতিঃ শ্রীং ক্লীং শ্রীং হ্রীং শুককবিত্বদা ।
ওঁ ক্রীং শুকপ্রসূ স্বাহা ওঁ শ্রীং ক্রীং শবগামিনী ॥ ৫০ ॥

ওঁ রক্তাম্বরা স্বাহা ওঁ ক্রীং পীতাম্বরার্চিতা ।
ওঁ শ্রীং ক্রীং স্মিতসংয়ুক্তা ওঁ শ্রীং সৌঃ স্মরা পুরা ॥ ৫১ ॥

ওঁ শ্রীং ক্রীং হূঁ চ স্মেরাস্যা ওঁ শ্রীং স্মরবিবদ্ধিনী ।
ওঁ শ্রী সর্পাকুলা স্বাহা ওঁ শ্রীং সর্বোপবেশিনী ॥ ৫২ ॥

ওঁ ক্রীং সৌঃ সর্পকন্যা চ ওঁ ক্রীং সর্পাসনপ্রিয়া ।
সৌঃ সৌঃ ক্লীং সর্বকুটিলা ওঁ শ্রীং সুরসুরার্চিতা ॥ ৫৩ ॥

ওঁ শ্রীং সুরারিমথিনী ওঁ শ্রীং সুরিজনপ্রিয়া ।
ঐং সৌঃ সূর্যেন্দুনয়না ঐং ক্লীং সূর্যায়ুতপ্রভা ॥ ৫৪ ॥

ঐং শ্রীং ক্লীং সুরদেব্যা চ ওঁ শ্রীং সর্বেশ্বরী তথা ।
ওঁ শ্রীং ক্ষেমকরী স্বাহা ওঁ ক্রীং হূঁ ভদ্রকালিকা ॥ ৫৫ ॥

ওঁ শ্রীং শ্যামা হসৌঃ স্বাহা ওঁ শ্রীং হ্রীং শর্বরীস্বাহা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং শর্বরী তথা ওঁ শ্রীং ক্লীং শান্তরূপিণী ॥ ৫৬ ॥

ওঁ ক্রীং শ্রীং শ্রীধরেশানী ওঁ শ্রীং ক্লীং শাসিনী তথা ।
ওঁ ক্লীং শিতির্হসৌঃ শৌরী ওঁ শ্রীং ক্লীং শারদা তথা ॥ ৫৭ ॥

ওঁ শ্রীং হ্রীং শারিকা স্বাহা ওঁ শ্রীং শাকম্ভরী তথা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং শিবরূপা চ ওঁ শ্রীং ক্লীং কামচারিণী ॥ ৫৮ ॥

ওঁ য়ং য়জ্ঞেশ্বরী স্বাহা ওঁ শ্রীং য়জ্ঞপ্রিয়া সদা ।
ওঁ ঐং ক্লীং য়ং য়জ্ঞরূপা চ ওঁ শ্রীং য়ং য়জ্ঞদক্ষিণা ॥ ৫৯ ॥

ওঁ শ্রীং য়জ্ঞার্চিতা স্বাহা ওঁ য়ং য়াজ্ঞিকপূজিতা ।
শ্রীং হ্রীং য়ং য়জমানস্ত্রী ওঁ য়জ্বা হসৌঃ বধূঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীং বাং বটুকপূজিতা ওঁ শ্রীং বরূথিনী স্বাহা ॥

ওঁ ক্রীং বার্তা হসৌঃ ওঁ শ্রীং বরদায়িনী স্বাহা ॥ ৬১ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং ঐং চ বারাহী ওঁ শ্রীং ক্লীং বরবর্ণিনী ।
ওঁ ঐং সৌঃ বার্তদা স্বাহা ওঁ শ্রীং বারাঙ্গনা তথা ॥ ৬২ ॥

ওঁ শ্রীং বৈকুণ্ঠপূজা চ বাং শ্রীং ঐং ক্লীং চ বৈষ্ণবী ।
ওঁ শ্রীং ব্রাং ব্রাহ্মণী স্বাহা ওঁ ক্রীং ব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ৬৩ ॥

ওঁ শ্রীং ঐং ক্লীং চ ইন্দ্রাণী ওঁ ক্লীং ইন্দ্রপূজিতা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং ঐন্দ্রি ঐং স্বাহা ওঁ শ্রীং ক্লীং ইন্দুশেখরা ॥ ৬৪ ॥

ওঁ ঐং ইন্দ্রসমানাভা ওঁ ঐং ক্লীং ইন্দ্রবল্লভা ।
ওঁ শ্রীং ইডা হসৌঃ নাভিঃ ওঁ শ্রীং ঈশ্বরপূজিতা ॥ ৬৫ ॥

ওঁ ব্রাং ব্রাহ্মী ক্লীং রুং রুদ্রাণী ওঁ ঐং দ্রীং শ্রীং রমা তথা ।
ওঁ ঐং ক্লীং স্থাণুপ্রিয়া স্বাহা ওঁ গীং পদক্ষয়করী ॥ ৬৬ ॥

ওঁ গীং গীং শ্রীং গুরস্থা চ ঐং ক্লীং গুদবিবর্দ্ধিনী ।
ওঁ শ্রীং ক্রীং ক্রূং কুলীরস্থা ওঁ ক্রীং শ্রীং কূর্মপৃষ্ঠগা ॥ ৬৭ ॥

ওঁ শ্রীং ধূং তোতলা স্বাহা ওঁ ত্রৌং ত্রিভুবনার্চিতা ।
ওঁ প্রীং প্রীতির্হসৌঃ প্রীতাং প্রীং প্রভা প্রীং পুরেশ্বরী ॥ ৬৮ ॥

ওঁ প্রীং পর্বতপুত্রী চ ওঁ প্রীং পর্বতবাসিনী ।
ওঁ শ্রীং প্রীতিপ্রদা স্বাহা ওঁ ঐং সত্ত্বগুণাশ্রিতা ॥ ৬৯ ॥

ওঁ ক্লীং সত্যপ্রিয়া স্বাহা ঐং সৌং ক্লীং সত্যসঙ্গরা ।
ওঁ শ্রীং সনাতনী স্বাহা ওঁ শ্রীং সাগরশায়িনী ॥ ৭০ ॥

ওঁ ক্লীং চং চন্দ্রিকা ঐং সৌং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগা ।
ওঁ শ্রীং চারুপ্রভা স্বাহা ওঁ ক্রীং প্রেং প্রেতশায়িনী ॥ ৭১ ॥

ওঁ শ্রীং শ্রীং মথুরা ঐং ক্রীং কাশী শ্রীং শ্রীং মনোরমা ।
ওঁ শ্রীং মন্ত্রময়ী স্বাহা ওঁ চং চন্দ্রকশীতলা ॥ ৭২ ॥

ওঁ শ্রীং শাঙ্করী স্বাহা ওঁ শ্রীং সর্বাঙ্গবাসিনী ।
ওঁ শ্রীং সর্বপ্রিয়া স্বাহা ওঁ শ্রীং ক্লীং সত্যভামিনী ॥ ৭৩ ॥

ওঁ ক্লীং সত্যাত্মিকা স্বাহা ওঁ ক্লীং ঐং সৌঃ চ সাত্ত্বিকী ।
ওঁ শ্রীং রাং রাজসী স্বাহা ওঁ ক্রীং রম্ভোপমা তথা ॥ ৭৪ ॥

ওঁ শ্রীং রাঘবসেব্যা চ ওঁ শ্রীং রাবণঘাতিনী ।
ওঁ নিশুম্ভোহন্ত্রী হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ ক্রীং শুম্ভমদাপহা ॥ ৭৫ ॥

ওঁ শ্রীং রক্তপ্রিয়া হরা ওঁ শ্রীং ক্রীং রক্তবীজক্ষয়ঙ্করী ।
ওঁ শ্রীং মাহিষপৃষ্টস্থা ওঁ শ্রীং মহিষঘাতিনী ॥ ৭৬ ॥

ওঁ শ্রীং মাহিষে স্বাহা ওঁ শ্রীং শ্রীং মানবেষ্টদা ।
ওঁ শ্রীং মতিপ্রদা স্বাহা ওঁ শ্রীং মনুময়ী তথা ॥ ৭৭ ॥

ওঁ শ্রীং মনোহরাঙ্গী চ ওঁ শ্রীং মাধবসেবিতা ।
ওঁ শ্রীং মাধবস্তুত্যা চ ওঁ শ্রীং বন্দীস্তুতা সদা ॥ ৭৮ ॥

ওঁ শ্রীং মানপ্রদা স্বাহা ওঁ শ্রীং মান্যা হসৌঃ মতিঃ ।
ওঁ শ্রীং শ্রীং ভামিনী স্বাহা ওঁ শ্রীং মানক্ষয়ঙ্করী ॥ ৭৯ ॥

ওঁ শ্রীং মার্জারগম্যা চ ওঁ শ্রীং শ্রীং মৃগলোচনা ।
ওঁ শ্রীং মরালমতিঃ ওঁ শ্রীং মুকুরা প্রীং চ পূতনা ॥ ৮০ ॥

ওঁ শ্রীং পরাপরা চ ওঁ শ্রীং পরিবারসমুদ্ভবা ।
ওঁ শ্রীং পদ্মবরা ঐং সৌঃ পদ্মোদ্ভবক্ষয়ঙ্করী ॥ ৮১ ॥

ওঁ প্রীং পদ্মা হসৌঃ পুণ্যৈ ওঁ প্রীং পুরাঙ্গনা তথা ।
ওঁ প্রীং পয়োদৃশদৃশী ওঁ প্রীং পরাবতেশ্বরী ॥ ৮২ ॥

ওঁ পয়োধরনম্রঙ্গী ওঁ ধ্রীং ধারাধরপ্রিয়া ।
ওঁ ধৃতি ঐং দয়া স্বাহা ওঁ ওঁ শ্রীং ক্রীং শ্রীং দয়াবতী ॥ ৮৩ ॥

ওঁ শ্রীং দ্রুতগতিঃ স্বাহা ওঁ দ্রীং দ্রং বনঘাতিনী ।
ওঁ চং চর্মাম্বরেশানী ওঁ চং চণ্ডালরূপিণী ॥ ৮৪ ॥

ওঁ চামুণ্ডাহসৌঃ চণ্ডী ওঁ চং ক্রীং চণ্ডিকাপয়ঃ ।
ওঁ ক্রীং চণ্ডপ্রভা স্বাহা ওঁ চং ক্রীং চারুহাসিনী ॥ ৮৫ ॥

ওঁ ক্রীং শ্রীং অচ্যুতেষ্টা হ্রীং চণ্ডমুণ্ডক্ষয়করী ।
ওঁ ত্রীং শ্রীং ত্রিতয়ে স্বাহা ওঁ শ্রীং ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৮৬ ॥

ওঁ ঐং সৌঃ ত্রিপুরানন্দা ওঁ ঐং ত্রিপুরসূদিনা ।
ওঁ ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরধ্যক্ষা ঐং ত্রৌং শ্রীং ত্রিপুরাঽঽশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

ওঁ শ্রীং ত্রিনয়নে স্বাহা ওঁ শ্রীং তারা বরকুলা ।
ওঁ শ্রীং তুম্বুরুহস্তা চ ওঁ শ্রীং মন্দভাষিণী ॥ ৮৮ ॥

ওঁ শ্রীং মহেশ্বরী স্বাহা ওঁ শ্রীং মোদকভক্ষিণী ।
ওঁ শ্রীং মন্দোদরী স্বাহা ওঁ শ্রীং মধুরভাষিণী ॥ ৮৯ ॥

ওঁ ম্রীং শ্রীং মধুরলাপা ওঁ শ্রীং মোহিতভাষিণী ।
ওঁ শ্রীং মাতামহী স্বাহা ওঁ মান্যা ম্রীং মদালসা ॥ ৯০ ॥

ওঁ ম্রীং মদোদ্ধতা স্বাহা ওঁ ম্রীং মন্দিরবাসিনী ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং ষোডশারস্থা ওঁ ম্রীং দ্বাদশরূপিণী ॥ ৯১ ॥

ওঁ শ্রীং দ্বাদশপত্রস্থা ওঁ শ্রীং অং অষ্টকোণগা ।
ওঁ ম্রীং মাতঙ্গী হসৌঃ শ্রীং ক্লীং মত্তমাতঙ্গগামিনী ॥ ৯২ ॥

ওঁ ম্রীং মালাপহা স্বাহা ওঁ ম্রীং মাতা হসৌঃ সুধা ।
ওঁ শ্রীং সুধাকলা স্বাহা ওঁ শ্রীং ম্রীং মাংসিনী স্বাহা ॥ ৯৩ ॥

ওঁ ম্রীং মালা করী তথা ওঁ ম্রীং মালাভূষিতা ।
ওঁ ম্রীং মাধ্বী রসাপূর্ণা ওঁ শ্রীং সূর্যা হসৌঃ সতী ॥ ৯৪ ॥

ওঁ ঐং সৌঃ ক্লীং সত্যরূপা ওঁ শ্রীং দীক্ষাহসৌঃ দরী ।
ওঁ দ্রীং দাতৄপ্রিয়া হ্রীং শ্রীং দক্ষয়জ্ঞবিনাশিনী ॥ ৯৫ ॥

ওঁ দাতৃপ্রসূ স্বাহা ওঁ শ্রীং দাতা হসৌঃ পয়ঃ
ওঁ শ্রীং ঐং সৌঃ চ সুমুখী ওঁ ঐং সৌঃ সত্যবারুণী ॥ ৯৬ ॥

ওঁ শ্রীং সাডম্বরা স্বাহা ওঁ শ্রীং ঐং সৌঃ সদাগতিঃ ।
ওঁ শ্রীং সীতা হসৌঃ সত্যা ওঁ ঐং সন্তানশায়িনী ॥ ৯৭ ॥

ওঁ ঐং সৌঃ সর্বদৃষ্টিশ্চ ওঁ ক্রীং কল্পান্তকারিণী ।
ওঁ শ্রীং চন্দ্রকল্লধরা ওঁ ঐং শ্রীং পশুপালিনী ॥ ৯৮ ॥

ওঁ শ্রীংশিশুপ্রিয়া ঐং সৌঃ শিশূত্সঙ্গনিবেশিতা ।
ওঁ ঐং সৌঃ তারিণী স্বাহা ওঁ ঐং ক্লীং তামসী তথা ॥ ৯৯ ॥

ওঁ ম্রীং মোহান্ধকারঘ্নী ওঁ ম্রীং মত্তমনাস্তথা ।
ওঁ ম্রীং শ্রীং মাননীয়া চ ওঁ প্রীং পূজাফলদা ॥ ১০০ ॥

ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীফলা স্বাহা ওঁ শ্রীং ক্লীং সত্যরূপিণী ।
ওঁ শ্রীং নারায়ণী স্বাহা ওঁ শ্রীং নূপুরাকিলা ॥ ১০১ ॥

ওঁ ম্রীং শ্রীং নারসিংহী চ ওঁ ম্রীং নারায়াণপ্রিয়া ।
ওঁ ম্রীং হংসগতিঃ স্বাহা ওঁ শ্রীং হংসৌ হসৌঃ পয়ঃ ।১০২ ॥

ওঁ শ্রীং ক্রীং করবালেষ্টা ওঁ ক্রীং কোটরবাসিনী ॥

ওঁ ক্রীং কাঞ্চনভূষাঢ্যা ওঁ ক্রীং শ্রীং কুরীপয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

ওঁ ক্রীং শশিরূপা চ শ্রীং সঃ সূর্যরূপিণী ।
ওঁ শ্রীং বামপ্রিয়া স্বাহা ওঁ বীং বরুণপূজিতা ॥ ১০৪ ॥

ওঁ বীং বটেশ্বরী স্বাহা ওঁ বীং বামনরূপিণী ।
ওঁ রং ব্রীং শ্রীং খেচরী স্বাহা ওঁ রং ব্রীং শ্রীং সাররূপিণী ॥ ১০৫ ॥

ওঁ রং ব্রীং খড্গধারিণী স্বাহা ওঁ রং ব্রীং খপ্পরধারিণী ।
ওঁ রং ব্রীং খর্পরয়াত্রা চ ওঁ প্রীং প্রেতালয়া তথা ॥ ১০৬ ॥

ওঁ শ্রীং ক্লীং প্রীং চ দূতাত্মা ওঁ প্রীং পুষ্পবর্দ্ধিনী ।
ওঁ শ্রীং শ্রীং সান্তিদা স্বাহা ওঁ প্রীং পাতালচারিণী ॥ ১০৭ ॥

ওঁ ম্রীং মূকেশ্বরী স্বাহা ওঁ শ্রীং শ্রীং মন্ত্রসাগরা ।
ওঁ শ্রীং ক্রীং ক্রয়দা স্বাহা ওঁ ক্রীং বিক্রয়কারিণী ॥ ১০৮ ॥

ওঁ ক্রীং ক্রয়াত্মিকা স্বাহা ওঁ ক্রীং শ্রীং ক্লীং কৃপাবতী ।
ওঁ ক্রীং শ্রীং ব্রাং বিচিত্রাঙ্গী ওঁ শ্রীংক্লীং বীং বিভাবরী ॥ ১০৯ ॥

ওঁ বীং শ্রীং বিভাবসুনেত্রা ওঁ বীং শ্রীং বামকেশ্বরী ।
ওঁ শ্রীং বসুপ্রদা স্বাহা ওঁ শ্রীং বৈশ্রবণার্চিতা ॥ ১১০ ॥

ওঁ ভৈং শ্রীং ভাগ্যদা স্বাহা ওঁ ভৈং ভৈং ভগমালিনী ।
ওঁ ভৈং শ্রীং ভগোদরা স্বাহা ওঁ ভৈং ক্লীং বৈন্দবেশ্বরী ॥ ১১১ ॥

ওঁ ভৈং শ্রীং ভবমধ্যস্থা ঐং ক্লীং ত্রিপুরসুন্দরী ।
ওঁ শ্রীং ক্রীং ভীতিহর্ত্রী চ ওঁ ভৈং ভূতভয়ঙ্করী ॥ ১১২ ॥

ওঁ ভৈং ভয়প্রদা ভৈং শ্রীং ভগিনী ভৈং ভয়াপহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ভোগদা স্বাহা শ্রীং ক্লীং হ্রীং ভুবনেশ্বরী ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীদেবদেবেশি ! নাম্না সাহস্রকোত্তমঃ ।
মন্ত্রগর্ভং পরং রম্যং গোপ্যং শ্রীদং শিবাত্মকম্ ॥ ১১৪ ॥

মাঙ্গল্যং ভদ্রদ সেব্যং সর্বরোগক্ষয়ঙ্করম্ ।
সর্বদারিদ্রয়রাশিঘ্নং সর্বামরপ্রপূজিতম্ ॥ ১১৫ ॥

রহস্যং সর্বদেবানাং রহস্যং সর্বদেহিনাম্ ।
দিব্যং স্তোত্রমিদং নাম্নাং সহস্রমনুভির্যুতম্ ॥ ১১৬ ॥

পরাপরং মনুময়ং পরাপররহস্যকম্ ।
ইদং নাম্নাং সহস্রাখ্যং স্তবং মন্ত্রময়ং পরম্ ॥ ১১৭ ॥

পঠনীয়ং সদা দেবি ! শূন্যাগারে চতুষ্পথে ।
নিশীথে চৈব মধ্যাহ্নে লিখেদ্ য়ত্নেন দেশিকঃ ॥ ১১৮ ॥

গন্ধৈশ্চ কুসুমৈশ্চৈব কর্পূরেণ চ বাসিতৈঃ ।
কস্তূরীচন্দনৈর্দেবি ! দূর্বয়া চ মহেশ্বরী ! ॥ ১১৯ ॥

রজস্বলায়া রক্তেন লিখেন্নাম্নাং সহস্রকম্ ।
লিখিত্বা ধারয়েন্মূর্ধ্নি সাধকঃ সুভবাঞ্ছকঃ ॥ ১২০ ॥

য়ং য়ং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি লীলয়া ।
অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ১২১ ॥

কন্যার্থী লভতে কন্যাং বিদ্যার্থী শাস্ত্রপারগঃ ।
বন্ধ্যা পুত্রয়ুতা দেবি ! মৃতবত্সা তথৈব চ ॥ ১২২ ॥

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ য়োষিদ্ বামকরে তথা ।
ধৃত্বা নাম্নাং সহস্রং তু সর্বসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১২৩ ॥

নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাঽস্তি ন বা মিত্রারিদূষণম্ ।
সর্বসিদ্ধিকৃতং চৈতত্ সর্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১২৪ ॥

মোহান্ধকারাপহরং মহামন্ত্রময়ং পরং ।
ইদং নাম্নাং সহস্রং তু পঠিত্বা ত্রিবিধং দিনম্ ॥ ১২৫ ॥

রাত্রৌ বারত্রয়ং চৈব তথা মাসত্রয়ং শিবে ! ।
বলিং দদ্যাদ্ য়থাশক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিবাঞ্ছকঃ ॥ ১২৬ ॥

সর্বসিদ্ধিয়ুতো ভূত্বা বিচরেদ্ ভৈরবো য়থা।
পঞ্চম্যাং চ নবম্যাং চ চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ১২৭ ॥

পঠিত্বা সাধকো দদ্যাদ্ বলিং মন্ত্রবিধানবিত্ ।
কর্মণা মনসা বাচা সাধকো ভৈরবো ভবেত্ ॥ ১২৮ ॥

অস্য নাম্নাং সহস্রস্য মহিমানং সুরেশ্বরি !।
বক্তুং ন শক্যতে দেবি ! কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১২৯ ॥

মারীভয়ে চৌরভয়ে রণে রাজভয়ে তথা ।
অগ্নিজে বায়ুজে চৈব তথা কালভয়ে শিবে ! ॥ ১৩০ ॥

বনেঽরণ্যে শ্মশানে চ মহোত্পাতে চতুষ্পথে ।
দুর্ভিক্ষে গ্রহপীডায়াং পঠেন্নাম্নাং সহস্রকম্ ॥ ১৩১ ॥

তত্ সদ্যঃ প্রশমং য়াতি হিমবদ্ভাস্করোদয়ে ।
একবারং পঠেত্ পাত্রঃ তস্য শত্রুর্ন জায়তে ॥ ১৩২ ॥

ত্রিবারং সুপঠেদ্ য়স্তু স তু পূজাফলং লভেত্ ।
দশাবর্তং পঠেত্ য়স্তু দেবীদর্শনমাপ্নুয়াত্ ॥ ১৩৩ ॥

শতাবতং পঠেদ্ য়স্তু স সদ্যো ভৈরবোপমঃ ।
ইদং রহস্যং পরমং তব প্রীত্যা ময়া স্মৄতম্ ॥ ১৩৪ ॥

গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন চেত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ! ।
নাভক্তেভ্যস্তু দাতব্যো গোপনীয়ং মহেশ্বরি ॥ ১৩৫ ॥

॥ ইতি শ্রীভুবনেশ্বরীরহস্যে শ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রগর্ভসহস্রনামকং
সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari:

1000 Names of Sri Bhuvaneshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top