1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Gajanana Maharaja Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sri gajananamaharajasahasranamavalih ॥
sriksetra segamva

sri ganesaya namah ।
srisamartha sadguru gajananamaharajaya namah ।
Om̃ asya srisadguru gajananamaharajasahasranamamantrasya jape viniyogah ।
॥ atha dhyanam ॥

gururbrahma gururvisnurgururdevo mahesvarah ।
gurureva parabrahma tasmai sri gurave namah ॥

bodhatmakam muktikaram brahmasamadhiyuktam ।
caksurunmilitam yena tasmai sri gurave namah ॥

॥ iti dhyanam ॥

prastavana-
sri gajanana prasada!
hi sahasranamavali kasi racali geli? sarvasaktiman samtamci krpa
vilaksana asate! segamvace sri gajanana maharaja, majhe aradhya
guru! ekada anapeksitapane, prabhatakali mi jagrta honyaadhi svapnata
tyamni mala darsana dile! mala svahaste kumkumatilaka lavala! mi tya
sthititahi stabdha va paramaharsita jhale! mi kahi bolanara itakyata
mala mhanale, “sri gajanana sahasranamavali lihi!” mi kasi
lihinara? mi svapnataca tyamna vicarale, “maharaja, mala he
kase sakya hoila?” temvha tyamni jasta kahi na samgata, phakta
“lihi” asa sabda tina vela uccarala! ani te amtardhana pavale
ani majhi nidra bhamga pavali! ha mothaca camatkara vatuna mi vahi
gheuna jasi yeta geli tasi name lihinyasa prarambha kela va sri gajanana
maharajamcyaca krpene sahasrasamkhya purna jhali. evadhe jhale tari
manata ale, hi namavali samskrta! vyakaranadrstine tita dosa asane
agadi sakya ahe! yogayoga asa ki sri gajanana maharajamcya dona pothya
jyamni lihilelya prasiddha aheta tya bhaktakavi sri. divakara anamta
ghaisasa yamni prakasakammarphata he suddhikaranace karya mothya
asthene kele! ya sahakaryabaddala mi tyamci abhari ahe va hi namavali
prasiddha karanyabaddala jaya himda prakasanacihi mi abhari ahe.
sri gajananacaranaraja, ku. samtosi

atha sri gajananamaharajasahasranamavalih ।
sri ganesaya namah ।
sri guru Om̃karaya namah ।
sri guru adityaya namah ।
sri guru amrtaya namah ।
sri guru alaksyamudraya namah ।
sri guru aradhyaya namah ।
sri guru aksaraya namah ।
sri guru avinasaya namah ।
sri guru acyutaya namah ।
sri guru avadhutaya namah ।
sri guru anantarupaya namah । 10
sri guru antahsaksine namah ।
sri guru acyutaye namah ।
sri guru avartine namah ।
sri guru asambhavaya namah ।
sri guru atmaprabhavaya namah ।
sri guru annabrahmapujitaya namah ।
sri guru atharvasirsaya namah ।
sri guru anasaktaye namah ।
sri guru atmaniranjanaya namah ।
sri guru ajaya namah । 20
sri guru abrahmastambaya namah ।
sri guru agnihotraya namah ।
sri guru arthakaraya namah ।
sri guru avataramayavine namah ।
sri guru atmagudhaya namah ।
sri guru adhyatmikabodhaya namah ।
sri guru aniruddhaya namah ।
sri guru arthasiddhaye namah ।
sri guru abhedarupine namah ।
sri guru anathanathaya namah । 30
sri guru atmaikavijnanasresthine namah ।
sri guru anakalanaya namah ।
sri guru samarthaya namah ।
sri guru svayambhutaya namah ।
sri guru svayamnathaya namah ।
sri guru supradharaya namah ।
sri guru saccidanandaya namah ।
sri guru svatighanaya namah ।
sri guru sannitaya namah ।
sri guru sattadharine namah । 40
sri guru sadacaraya namah ।
sri guru sadvicaraya namah ।
sri guru sandigdhaya namah ।
sri guru janardanaya namah ।
sri guru jyotise namah ।
sri guru jagadisvaraya namah ।
sri guru jitendriyaya namah ।
sri guru jivitvagataye namah ।
sri guru jagatpataye namah ।
sri guru jahnave namah । 50
sri guru jivanadharaya namah ।
sri guru jalaya namah ।
sri guru jyotibindusvarupaya namah ।
sri guru jagatsarvaya namah ।
sri guru brahmane namah ।
sri guru brahmine namah ।
sri guru brahmarupaya namah ।
sri guru brahmandaya namah ।
sri guru brahmandadhisaya namah ।
sri guru brahmalokaya namah । 60
sri guru brahmacalakaya namah ।
sri guru brahmapalakaya namah ।
sri guru brahmabalaya namah ।
sri guru brahmarsaye namah ।
sri guru brahmamurtaye namah ।
sri guru brahmatejase namah ।
sri guru brahmatapase namah ।
sri guru brahmavigrahaya namah ।
sri guru brahmagunaya namah ।
sri guru brahmanubhavaya namah । 70
sri guru brahmadhyaksaya namah ।
sri guru brahmajite namah ।
sri guru brahmaprajnaya namah ।
sri guru brahmamantraya namah ।
sri guru brahmatantraya namah ।
sri guru gunaya namah ।
sri guru gajananaya namah ।
sri guru grahaya namah ।
sri guru ganapalakaya namah ।
sri guru ganapataye namah । 80
sri guru gitaya namah ।
sri guru gaganaya namah ।
sri guru golokaya namah ।
sri guru garbhaya namah ।
sri guru gajapriyaya namah ।
sri guru grantharatnaya namah ।
sri guru cidratipriyaya namah ।
sri guru cakravartine namah ।
sri guru caitanyaya namah ।
sri guru camatkaraya namah । 90
sri guru candrabimbasthita-anaghaya namah ।
sri guru calaya namah ।
sri guru caturvedavidhaye namah ।
sri guru caturaya namah ।
sri guru caturatmane namah ।
sri guru cetanavamankaya namah ।
sri guru cetanasamjnatmakaya namah ।
sri guru bhairavaya namah ।
sri guru bhargavaya namah ।
sri guru bhisagvaraya namah । 100
sri guru bhadrakalinathaya namah ।
sri guru bhimaya namah ।
sri guru bhavaninayakaya namah ।
sri guru bhutanathaya namah ।
sri guru bhasmapriyaya namah ।
sri guru bhavatarakaya namah ।
sri guru bhavacakraya namah ।
sri guru bhusanaya namah ।
sri guru sivaya namah ।
sri guru sasvataya namah । 110
sri guru silpakaraya namah ।
sri guru sabdasadhanaya namah ।
sri guru sastravisarade namah ।
sri guru sankaraya namah ।
sri guru sankhacakragadadharaya namah ।
sri guru sankhine namah ।
sri guru hrtcakrankitakundaline namah ।
sri guru satsastranucaraya namah ।
sri guru kalpavrksaya namah ।
sri guru kalyanaya namah । 120
sri guru krsnanathaya namah ।
sri guru karmapriyaya namah ।
sri guru kaivalyapadayine namah ।
sri guru kuberaya namah ।
sri guru kalyanagunaya namah ।
sri guru krtajnaya namah ।
sri guru kasturine namah ।
sri guru karmamocakagahanaya namah ।
sri guru kaliyugoddharaya namah ।
sri guru paripurnaya namah । 130
sri guru prasadaya namah ।
sri guru parvatikantaya namah ।
sri guru parisaya namah ।
sri guru pavitraya namah ।
sri guru padmanabhaya namah ।
sri guru priyataraya namah ।
sri guru priyadarsine namah ।
sri guru prakasavate namah ।
sri guru pratikaya namah ।
sri guru pidaharaya namah । 140
sri guru devarsaye namah ।
sri guru digambaraya namah ।
sri guru divyatvapurnaya namah ।
sri guru dayabhutesvaraya namah ।
sri guru dattatreyaya namah ।
sri guru dvarakanrpaya namah ।
sri guru dambhanasakaya namah ।
sri guru divyavibhutaye namah ।
sri guru divyatejaya namah ।
sri guru divyarupaya namah । 150
sri guru divyadehaya namah ।
sri guru vatsankitaya namah ।
sri guru visardanaya namah ।
sri guru vaniprabhave namah ।
sri guru visvakarmane namah ।
sri guru vasine namah ।
sri guru vaikunthavasine namah ।
sri guru vairagyayogaya namah ।
sri guru visvapataye namah ।
sri guru vijnanapriyaya namah । 160
sri guru vaisvanaraya namah ।
sri guru varijasanasamsthitaya namah ।
sri guru hariharaya namah ।
sri guru haramulalingaya namah ।
sri guru hiranyakasyapave namah ।
sri guru hitatmane namah ।
sri guru himapriyaya namah ।
sri guru hitakaraya namah ।
sri guru hitavataraya namah ।
sri guru hetave namah । 170
sri guru hetusiddhaye namah ।
sri guru havisyapriyaya namah ।
sri guru havirbhagapriyaya namah ।
sri guru tapasvine namah ।
sri guru trikalajnaya namah ।
sri guru timiranasakaya namah ।
sri guru trinetraya namah ।
sri guru tattvavimarsine namah ।
sri guru tapoyajnaya namah ।
sri guru tapobalaya namah । 180
sri guru tarakaya namah ।
sri guru trilokesaya namah ।
sri guru tattvaprabodhakaya namah ।
sri guru tarkavitarkaya namah ।
sri guru tejomangalaya namah ।
sri guru trigunasvarupaya namah ।
sri guru tribhuvanasresthaya namah ।
sri guru narasresthaya namah ।
sri guru nrsimhaya namah ।
sri guru nitipriyaya namah । 190
sri guru nirvikaraya namah ।
sri guru nirgunaya namah ।
sri guru navacaitanyaya namah ।
sri guru nathaya namah ।
sri guru adyaya namah ।
sri guru astagandhapriyaya namah ।
sri guru asvanijangasayanaya namah ।
sri guru agnisresthaya namah ।
sri guru aristantakaya namah ।
sri guru avatara-akhandaya namah । 200
sri guru samalostasmakancanaya namah ।
sri guru anasaktaya namah ।
sri guru ajapajapaya namah ।
sri guru adibrahmane namah ।
sri guru abjahastaya namah ।
sri guru abjapadaya namah ।
sri guru audaryapurnaya namah ।
sri guru anurmimate namah ।
sri guru anangaya namah ।
sri guru sthiraya namah । 210
sri guru sarthakaya namah ।
sri guru svanandaya namah ।
sri guru sivasvarupaya namah ।
sri guru sarvapujitaya namah ।
sri guru sarvagunasampannaya namah ।
sri guru sarvasparsane namah ।
sri guru sukharpine namah ।
sri guru sarvavaristhaya namah ।
sri guru sarvasiddhivasaya namah ।
sri guru sarvabhaumaya namah । 220
sri guru satyapriyaya namah ।
sri guru sankirtanaya namah ।
sri guru surasuravandyaya namah ।
sri guru sadaprasannaya namah ।
sri guru jagadgurave namah ।
sri guru jvaranasine namah ।
sri guru jadamudhatarakaya namah ।
sri guru jivanmuktaya namah ।
sri guru jitavikramaya namah ।
sri guru jagatpratisthitaya namah । 230
sri guru jalasthalakasthasthitaya namah ।
sri guru jagattrayavasikaranaya namah ।
sri guru janakaya namah ।
sri guru jivanaya namah ।
sri guru janapriyaya namah ।
sri guru jangamaya namah ।
sri guru jitajitaya namah ।
sri guru jivopakaraya namah ।
sri guru brahmanubhavaya namah ।
sri guru brahmasaksatkaraya namah । 240
sri guru brahmasakaraya namah ।
sri guru brahmakaraya namah ।
sri guru brahmapratikaya namah ।
sri guru brahmakartre namah ।
sri guru brahmasenapataye namah ।
sri guru brahmamurdhagaya namah ।
sri guru brahmadhrge namah ।
sri guru brahmakamavaraya namah ।
sri guru brahmapujitaya namah ।
sri guru brahmasadhutvaya namah । 250
sri guru brahmasadhanaharaye namah ।
sri guru brahmagarbhaparayanaya namah ।
sri guru brahmayajnaya namah ।
sri guru gocaraya namah ।
sri guru gudhacamatkaraya namah ।
sri guru gudhatarkyaya namah ।
sri guru gudhatmane namah ।
sri guru gudhaya namah ।
sri guru gudhadrsyaya namah ।
sri guru gudhasancaracestitaya namah । 260
sri guru gudhasirvadaya namah ।
sri guru gauravamahimne namah ।
sri guru gudhasantaya namah ।
sri guru gudhakrtyaya namah ।
sri guru gudhakarmane namah ।
sri guru gudhakaranaya namah ।
sri guru gudhavivekaya namah ।
sri guru gandharvaya namah ।
sri guru cittakarsaya namah ।
sri guru cittaharine namah । 270
sri guru cirantanaya namah ।
sri guru cintamanaye namah ।
sri guru caitanyaghanaya namah ।
sri guru cidbhavaya namah ।
sri guru jnanavijnanatrptatmane namah ।
sri guru cidghanaikaya namah ।
sri guru citabhasmapriyaya namah ।
sri guru cittacaitanyaya namah ।
sri guru cittalubdhaya namah ।
sri guru syamalavarnaya namah । 280
sri guru taponidhaye namah ।
sri guru kaustubhapriyaya namah ।
sri guru padmanayanaya namah ।
sri guru bhavaya namah ।
sri guru bhavaya namah ।
sri guru tattvaya namah ।
sri guru bhavavidarakaya namah ।
sri guru bhaktirasaya namah ।
sri guru bhedakhandanaya namah ।
sri guru bhaktakamakalpadrumaya namah । 290
sri guru bhagavate namah ।
sri guru bhavasaundaryaya namah ।
sri guru bhagyoddharaya namah ।
sri guru bhutapisaccavinasine namah ।
sri guru bhavisyatmane namah ।
sri guru bhaktanukampitaya namah ।
sri guru bhugarbhasthitaya namah ।
sri guru bhavabdhitaranaya namah ।
sri guru sivalilaye namah ।
sri guru satrusamharine namah । 300
sri guru sivasaktirupine namah ।
sri guru saktimate namah ।
sri guru samipatrapriyaya namah ।
sri guru santipriyaya namah ।
sri guru santidayine namah ।
sri guru sitalaya namah ।
sri guru suddhabhavaya namah ।
sri guru segavanivasaya namah ।
sri guru sucaye namah ।
sri guru santaya namah । 310
sri guru santinirapeksaya namah ।
sri guru sailasanapriyaya namah ।
sri guru suddhabuddhaniranjanaya namah ।
sri guru kriyasaktirupaya namah ।
sri guru kalavikaranaya namah ।
sri guru kravyadaganabhanjakaya namah ।
sri guru kantarasthaya namah ।
sri guru kancinathaya namah ।
sri guru krpanathaya namah ।
sri guru kaumodakiyutaya namah । 320
sri guru krpaghanaya namah ।
sri guru kalaya namah ।
sri guru kasivisvesvaraya namah ।
sri guru kalpantaya namah ।
sri guru kalavisaradaya namah ।
sri guru kamalapriyaya namah ।
sri guru kamalasanaya namah ।
sri guru karmapravinaya namah ।
sri guru pretasanjivakaya namah ।
sri guru prapannartiharaya namah । 330
sri guru parayanapriyaya namah ।
sri guru prabhupadaya namah ।
sri guru paranjyotise namah ।
sri guru paramtejase namah ।
sri guru paramapujyaya namah ।
sri guru prarthanapriyaya namah ।
sri guru pranatartivinasakaya namah ।
sri guru prajnanaya namah ।
sri guru pratyayakartre namah ।
sri guru pradhanarupaya namah । 340
sri guru paratattvabodhakaya namah ।
sri guru pratyagatmanusthaya namah ।
sri guru pitambarapriyaya namah ।
sri guru dayaghanaya namah ।
sri guru dinoddharaya namah ।
sri guru datre namah ।
sri guru devadevesvaraya namah ।
sri guru duradarsine namah ।
sri guru durasravanaya namah ।
sri guru duhsparsaya namah । 350
sri guru divyanjanaya namah ।
sri guru divyajnanine namah ।
sri guru dayadharmavate namah ।
sri guru dinavatsalaya namah ।
sri guru dinankitaya namah ।
sri guru dipakaya namah ।
sri guru divyakantaye namah ।
sri guru devatasresthaya namah ।
sri guru vihangasthaya namah ।
sri guru vanapriyaya namah । 360
sri guru vadananirmalaya namah ।
sri guru vasudevaya namah ।
sri guru vatsalyamurtaye namah ।
sri guru vasaramanaye namah ।
sri guru vardhamanaya namah ।
sri guru vedajnaya namah ।
sri guru vedapriyaya namah ।
sri guru vedapujyaya namah ।
sri guru vedarahasyaya namah ।
sri guru vairagyasagaraya namah । 370
sri guru vacikaya namah ।
sri guru visvakaraya namah ।
sri guru visvakartre namah ।
sri guru trigunasvarupine namah ।
sri guru tarkapriyaya namah ।
sri guru tarkasastrajnaya namah ।
sri guru trigunatmakaya namah ।
sri guru tandavapriyaya namah ।
sri guru tripundradharine namah ।
sri guru trilokasattaisaya namah । 380
sri guru trailokyavardhine namah ।
sri guru tirthapriyaya namah ।
sri guru trimurtisvarupaya namah ।
sri guru tilakapriyaya namah ।
sri guru trivikramaya namah ।
sri guru tamoharaya namah ।
sri guru nandipriyaya namah ।
sri guru navakotinarayanaya namah ।
sri guru nirbhedaya namah ।
sri guru narayanaya namah । 390
sri guru narottamaya namah ।
sri guru nilavarnaya namah ।
sri guru namaskrtaye namah ।
sri guru navanathaya namah ।
sri guru nirmamatvaya namah ।
sri guru nirahankrtaye namah ।
sri guru naikaya namah ।
sri guru nadabrahmane namah ।
sri guru nididhyasanaya namah ।
sri guru nirrtaye namah । 400
sri guru nirmuktaye namah ।
sri guru nupuranadapriyaya namah ।
sri guru nijagujaya namah ।
sri guru nihsangaya namah ।
sri guru naikabhujaya namah ।
sri guru naksatraya namah ।
sri guru nisparigrahasthitaye namah ।
sri guru namamrtaya namah ।
sri guru nandikesvaraya namah ।
sri guru nitipriyaya namah । 410
sri guru mrgamadankitabhalaya namah ।
sri guru mahate namah ।
sri guru maharsaye namah ।
sri guru mangalaya namah ।
sri guru mahodbhutaya namah ।
sri guru mulabrahmane namah ।
sri guru mahaddantine namah ।
sri guru mahakrodhaya namah ।
sri guru mudradarsine namah ।
sri guru mahayajnaya namah । 420
sri guru mahakalaya namah ।
sri guru mahadevaya namah ।
sri guru meghaya namah ।
sri guru mahodayaya namah ।
sri guru mahamantraya namah ।
sri guru mangalaya namah ।
sri guru mangalamurtaye namah ।
sri guru mahadakasaya namah ।
sri guru mohanasakaya namah ।
sri guru mahagunaya namah । 430
sri guru manamohanaya namah ।
sri guru manojite namah ।
sri guru mayavinasakaya namah ।
sri guru mahimne namah ।
sri guru mitaya namah ।
sri guru mitraya namah ।
sri guru manojavaya namah ।
sri guru sambarudraya namah ।
sri guru smaranamatrasantustaya namah ।
sri guru sarvapallavasvarupaya namah । 440
sri guru sandrakarunaya namah ।
sri guru sarvottungaya namah ।
sri guru sarvadhamasvarupaya namah ।
sri guru sarvamangalaya namah ।
sri guru svardhunyai namah ।
sri guru sopanaya namah ।
sri guru svastiya namah ।
sri guru sangitapriyaya namah ।
sri guru sancaraya namah ।
sri guru sancarasadhanaya namah । 450
sri guru satyasastraya namah ।
sri guru satyagranthaya namah ।
sri guru satyavedaya namah ।
sri guru satpujitaya namah ।
sri guru satpritaye namah ।
sri guru satsaraya namah ।
sri guru sanmahesvaraya namah ।
sri guru satpuranaya namah ।
sri guru satksetraya namah ।
sri guru saddhitaya namah । 460
sri guru sattvaya namah ।
sri guru sadvanditaya namah ।
sri guru sattattvaya namah ।
sri guru satsrayaya namah ।
sri guru satyabodhaya namah ।
sri guru satyanarayanaya namah ।
sri guru satyapriyaya namah ।
sri guru samsarasukhaya namah ।
sri guru ibhavaktraya namah ।
sri guru indiraramanaya namah । 470
sri guru isaya namah ।
sri guru isvaraya namah ।
sri guru isanyasthitaya namah ।
sri guru isvarasthitaye namah ।
sri guru isitaya namah ।
sri guru indrasthaya namah ।
sri guru premanusthanaya namah ।
sri guru bhavavyathaharaye namah ।
sri guru rksamayajusampate namah ।
sri guru rtusakhayai namah । 480
sri guru ksapakaravibhusanaya namah ।
sri guru kseyajnasmaranaya namah ।
sri guru ksamasvarupaya namah ।
sri guru ksaraksarasvarupaya namah ।
sri guru umapataye namah ।
sri guru udattahrdayaya namah ।
sri guru udakapriyaya namah ।
sri guru udakasthitaya namah ।
sri guru unnataye namah ।
sri guru utsphurtaye namah । 490
sri guru utthapanaya namah ।
sri guru ulhasitaya namah ।
sri guru udgarapurtaye namah ।
sri guru uttamagataye namah ।
sri guru upanisatpriyaya namah ।
sri guru usahkalaya namah ।
sri guru aksinavikramaya namah ।
sri guru ajna’pratihatagataye namah ।
sri guru adidrastre namah ।
sri guru adhipatyaya namah । 500
sri guru alocanaya namah ।
sri guru aditattvaya namah ।
sri guru aksayitaya namah ।
sri guru anadine namah ।
sri guru atmaupamanyaya namah ।
sri guru abhayaya namah ।
sri guru anandayatrine namah ।
sri guru ayonijaya namah ।
sri guru anandamoksaya namah ।
sri guru acintyaya namah । 510
sri guru amrtavidhaye namah ।
sri guru amrtakumbhaya namah ।
sri guru amrtabandhave namah ।
sri guru avyaktaya namah ।
sri guru atmaprabhave namah ।
sri guru anandakandaya namah ।
sri guru adisamhitaya namah ।
sri guru atulaniyaya namah ।
sri guru amartyaya namah ।
sri guru anakalaniyaya namah । 520
sri guru akalamurtaye namah ।
sri guru asimaya namah ।
sri guru arcanapriyaya namah ।
sri guru garvaharaya namah ।
sri guru gamanagamanavarjitaya namah ।
sri guru gosthaya namah ।
sri guru gotrasresthaya namah ।
sri guru gunavagunaya namah ।
sri guru vaniprabhave namah ।
sri guru girirajarsaye namah । 530
sri guru gurvisaya namah ।
sri guru slokapriyaya namah ।
sri guru slokaya namah ।
sri guru sramapriyaya namah ।
sri guru srutismrtaye namah ।
sri guru sripadaya namah ।
sri guru sramaphalapradayine namah ।
sri guru sriballalesvaraya namah ।
sri guru srutivakyalankaranaya namah ।
sri guru ramanathaya namah । 540
sri guru raktacandanapriyaya namah ।
sri guru ratnakaraya namah ।
sri guru rukminikantaya namah ।
sri guru rudraya namah ।
sri guru raudraya namah ।
sri guru rudrapriyaya namah ।
sri guru rudrasthaya namah ।
sri guru rajayogesaya namah ।
sri guru rajarajesvaraya namah ।
sri guru ramanaya namah । 550
sri guru rudramurtaye namah ।
sri guru racanakaraya namah ।
sri guru “rame ginanta bote” namah ।
sri guru rudrarupaya namah ।
sri guru revatirupaya namah ।
sri guru raksine namah ।
sri guru rudramayaya namah ।
sri guru bilvapatrasthitaya namah ।
sri guru balalilapatave namah ।
sri guru badarinathaya namah । 560
sri guru buddhidatre namah ।
sri guru brahmavivecakaya namah ।
sri guru brahmaniyantrakaya namah ।
sri guru brahmasvarupaya namah ।
sri guru brahmasamhitaya namah ।
sri guru brahmavimocanaya namah ।
sri guru brahmayugaya namah ।
sri guru brahmarambhaya namah ।
sri guru brahmagranine namah ।
sri guru brahmasthitaya namah । 570
sri guru brahmadharaya namah ।
sri guru brahmabhusanaya namah ।
sri guru brahmavide namah ।
sri guru bodhasuryaya namah ।
sri guru brahmankitaya namah ।
sri guru brahmanandaya namah ।
sri guru brahmanirgunatattvaya namah ।
sri guru buddhijanakaya namah ।
sri guru buddhisastrakaraya namah ।
sri guru brahmapanditaya namah । 580
sri guru brahmasattadharine namah ।
sri guru brahmesvaraya namah ।
sri guru brahmaratnaya namah ।
sri guru dhanvantarine namah ।
sri guru dharmapriyaya namah ।
sri guru dharmasresthaya namah ।
sri guru dharmopadesakaya namah ।
sri guru dhyeyavadaya namah ।
sri guru dhyeyapritaye namah ।
sri guru dhyeyamurtaye namah । 590
sri guru dhyanapriyaya namah ।
sri guru dhyanasthaya namah ।
sri guru dhyanadharanaya namah ।
sri guru dharmadatre namah ।
sri guru dharmasastrine namah ।
sri guru dhananvitaya namah ।
sri guru dhanapradaya namah ।
sri guru dharmagranthakaraya namah ।
sri guru dhivaraya namah ।
sri guru dhirodattaya namah । 600
sri guru dhanadaya namah ।
sri guru dharmadhyaksaya namah ।
sri guru dhatre namah ।
sri guru dravyayajnaya namah ।
sri guru daharakasaya namah ।
sri guru danavantakaya namah ।
sri guru dayabhutesvaraya namah ।
sri guru dambhanasine namah ।
sri guru dambhavikarantaya namah ।
sri guru divyagnaye namah । 610
sri guru divyapracitaye namah ।
sri guru drutagataye namah ।
sri guru dandapriyaya namah ।
sri guru danapriyaya namah ।
sri guru daridryaharaya namah ।
sri guru dhisanaya namah ।
sri guru punyavataraya namah ।
sri guru paramabrahmane namah ।
sri guru pragalbhapravacanaya namah ।
sri guru pavitryasatyaya namah । 620
sri guru prakasataranaye namah ।
sri guru paramasreyase namah ।
sri guru paratattvaya namah ।
sri guru pancamrtapriyaya namah ।
sri guru pratistambhine namah ।
sri guru prakatyaya namah ।
sri guru paracittabhijnaya namah ।
sri guru parasudharaya namah ।
sri guru pavanapriyaya namah ।
sri guru pavanaya namah । 630
sri guru pavanaya namah ।
sri guru preranasthanave namah ।
sri guru pankajalocanaya namah ।
sri guru praktanavikramaya namah ।
sri guru paramasamsitaya namah ।
sri guru pandurangaya namah ।
sri guru praphullitaya namah ।
sri guru pancagnividhaye namah ।
sri guru prarabdhabodhine namah ।
sri guru prerakaya namah । 640
sri guru presitaya namah ।
sri guru pulakitaya namah ।
sri guru parivartanapriyaya namah ।
sri guru priyantahkaranaya namah ।
sri guru priyadarsanaya namah ।
sri guru pranadayine namah ।
sri guru puranapriyaya namah ।
sri guru padmapriyaya namah ।
sri guru pancamahabhutavasine namah ।
sri guru pancamahatattvapriyaya namah । 650
sri guru muktinarayanaya namah ।
sri guru paramascaryaya namah ।
sri guru krtaye namah ।
sri guru krtayugaya namah ।
sri guru krpapaurnimarupaya namah ।
sri guru krpapurnaya namah ।
sri guru kamanasunyaya namah ।
sri guru kamajite namah ।
sri guru kaivalyadhanaya namah ।
sri guru kesarapriyaya namah । 660
sri guru kasturipriyaya namah ।
sri guru kusthanasaya namah ।
sri guru krantadarsane namah ।
sri guru kalimaladahanaya namah ।
sri guru klesaharaye namah ।
sri guru kaladarpanaya namah ।
sri guru kalajyotise namah ।
sri guru karmakrtajnaya namah ।
sri guru kancanavarnaya namah ।
sri guru kalagauravaya namah । 670
sri guru kalagurave namah ।
sri guru kalasattadhisaya namah ।
sri guru kalarupaya namah ।
sri guru kalakirtaye namah ।
sri guru kalajnanaya namah ।
sri guru kalagamyaya namah ।
sri guru kalamayaya namah ।
sri guru kalacetanaya namah ।
sri guru kalapranaya namah ।
sri guru kalasrayaya namah । 680
sri guru kalotkataya namah ।
sri guru kalakarmine namah ।
sri guru kirtisampannaya namah ।
sri guru kirtanapriyaya namah ।
sri guru kirtaye namah ।
sri guru karnadharine namah ।
sri guru karmine namah ।
sri guru sankalpasiddhaye namah ।
sri guru kalpavrksaya namah ।
sri guru kalyanaya namah । 690
sri guru karunalayaya namah ।
sri guru kramaya namah ।
sri guru ketave namah ।
sri guru yugesaya namah ।
sri guru videhine namah ।
sri guru yajnasesamrtaya namah ।
sri guru yoganivasine namah ।
sri guru yogabhaskaraya namah ।
sri guru yogayajnaya namah ।
sri guru yogasampradaya namah । 700
sri guru yatililakrte namah ।
sri guru yogasiddhaye namah ।
sri guru yogavapuse namah ।
sri guru yativesaya namah ।
sri guru “yatkamastadavasyati”mayaya namah ।
sri guru yogine namah ।
sri guru yugendraya namah ।
sri guru yugadharmaya namah ।
sri guru yogesaya namah ।
sri guru yogagotre namah । 710
sri guru yasogunaya namah ।
sri guru yajnopavitine namah ।
sri guru yogarupine namah ।
sri guru yugapravartanaya namah ।
sri guru yoni-asambhavaya namah ।
sri guru muktanuvadapriyaya namah ।
sri guru manojavaya namah ।
sri guru manoharaya namah ।
sri guru manoyogaya namah ।
sri guru mayavipinadahanaya namah । 720
sri guru mahatsantaya namah ।
sri guru moksadhamne namah ।
sri guru mahamunaye namah ।
sri guru munisresthaya namah ।
sri guru mantrapuspanjalaye namah ।
sri guru mantramugdhaya namah ।
sri guru mahabodhaya namah ।
sri guru mahodbhutaya namah ।
sri guru mudradarsanaya namah ।
sri guru mangaladarsanaya namah । 730
sri guru maharajaya namah ।
sri guru maricimate namah ।
sri guru mahatejase namah ।
sri guru laghimne namah ।
sri guru lilavataraya namah ।
sri guru liladharaya namah ।
sri guru lilapriyaya namah ।
sri guru laksmivallabhaya namah ।
sri guru lokanayakaya namah ।
sri guru lajjasthitaya namah । 740
sri guru laksanikaya namah ।
sri guru laksanasukhaya namah ।
sri guru lokopakaraya namah ।
sri guru lalitaya namah ।
sri guru lingasthitaye namah ।
sri guru visvatmakaya namah ।
sri guru visayanasaya namah ।
sri guru visayatyagine namah ।
sri guru vatsalyabhavaya namah ।
sri guru yogadhirajaya namah । 750
sri guru visvatmane namah ।
sri guru visvadharaya namah ।
sri guru visvasampannaya namah ।
sri guru visvadharmaya namah ।
sri guru vyanjakaya namah ।
sri guru visvagurutvaya namah ।
sri guru vicarasampannaya namah ।
sri guru nirasiraparigrahaya namah ।
sri guru vikarasuddhaye namah ।
sri guru vairagyayogaya namah । 760
sri guru vapijalaya namah ।
sri guru vairagyabhogaya namah ।
sri guru viraktaya namah ।
sri guru visvaprakasaya namah ।
sri guru visvodgamaya namah ।
sri guru visvalolupaya namah ।
sri guru vedasetave namah ।
sri guru vidhidharmaya namah ।
sri guru vidhivedakarmaya namah ।
sri guru vijayaya namah । 770
sri guru vallaye namah ।
sri guru suhrnmitraya namah ।
sri guru videhideharupaya namah ।
sri guru vyakaranarupaya namah ।
sri guru vidhatre namah ।
sri guru vayavyasthitaye namah ।
sri guru vidhikarmakrte namah ।
sri guru valayankitaya namah ।
sri guru vimalaya namah ।
sri guru visvavandyaya namah । 780
sri guru vighnantakaya namah ।
sri guru vighnaharaye namah ।
sri guru vimalakirtaye namah ।
sri guru visalaya namah ।
sri guru visalaksine namah ।
sri guru visalalakaya namah ।
sri guru vidhinisedhaya namah ।
sri guru vanmayarupaya namah ।
sri guru viratasvarupaya namah ।
sri guru visvarupaya namah । 790
sri guru vanacarine namah ।
sri guru visvambharaya namah ।
sri guru vighnabhasmaya namah ।
sri guru vedajnaya namah ।
sri guru jnanasampannaya namah ।
sri guru jnanadhatre namah ।
sri guru jnanadipaya namah ।
sri guru jnanacitkalarupaya namah ।
sri guru jnanapurnaya namah ।
sri guru jnanasagaraya namah । 800
sri guru jnanavijnanine namah ।
sri guru jnanendraya namah ।
sri guru jnanapranetre namah ।
sri guru jnanadatre namah ।
sri guru jnanadevaya namah ।
sri guru jnanabindukalatitaya namah ।
sri guru jnanadharaya namah ।
sri guru jnanasresthine namah ।
sri guru jnanadinakaraya namah ।
sri guru jnanopakaraya namah । 810
sri guru jnanavaristhaya namah ।
sri guru jnanadhyanaya namah ।
sri guru jnanarpane namah ।
sri guru jnanasukhaya namah ।
sri guru jnanamahajnanine namah ।
sri guru jnanadhyaksaya namah ।
sri guru jnanalaksyaya namah ।
sri guru jnanacaryaya namah ।
sri guru jnanapriyaya namah ।
sri guru jnanapavitraya namah । 820
sri guru jnanadanaya namah ।
sri guru jnanesvaraya namah ।
sri guru jnanacamatkaraya namah ।
sri guru varadaya namah ।
sri guru vajrasaktaye namah ।
sri guru vinodasthitaya namah ।
sri guru vasantasakhayai namah ।
sri guru vamaya namah ।
sri guru ankitaya namah ।
sri guru adhikaraya namah । 830
sri guru adidrastre namah ।
sri guru asvatthasthitaya namah ।
sri guru alambavaradaya namah ।
sri guru alambapriyaya namah ।
sri guru annaparabrahmane namah ।
sri guru arthasiddhaya namah ।
sri guru anadisaktyai namah ।
sri guru abhedarupaya namah ।
sri guru saubhagyapurnaya namah ।
sri guru saubhagyadayine namah । 840
sri guru sarvesvaraya namah ।
sri guru svargadaya namah ।
sri guru satyasangaya namah ।
sri guru sarvatmakaya namah ।
sri guru sakalendriyapravartakaya namah ।
sri guru saptasindhusthitaya namah ।
sri guru sarvamangalaya namah ।
sri guru sukhavardhanaya namah ।
sri guru sarvasiddhaya namah ।
sri guru sarvarthapurnaya namah । 850
sri guru siddharthaya namah ।
sri guru siddhasarvaya namah ।
sri guru sundaraya namah ।
sri guru sarvacarine namah ।
sri guru sarvacaraya namah ।
sri guru sarvacaracarapriyaya namah ।
sri guru suvarnavarnaya namah ।
sri guru svanubhavaya namah ।
sri guru svatmane namah ।
sri guru savyaya namah । 860
sri guru suksmatmane namah ।
sri guru suksmasadhanaya namah ।
sri guru svadhyayarupaya namah ।
sri guru svadhyayajnaya namah ।
sri guru svadhakaraya namah ।
sri guru sagunaya namah ।
sri guru sagunanirgunaya namah ।
sri guru suresvaraya namah ।
sri guru sanjivakaya namah ।
sri guru sanjivanaya namah । 870
sri guru samnyasine namah ।
sri guru samnyastaya namah ।
sri guru saraya namah ।
sri guru sarvamanyaya namah ।
sri guru harinaksaya namah ।
sri guru hariharaya namah ।
sri guru hrdayasthitaya namah ।
sri guru hrdgataye namah ।
sri guru hrsikesaya namah ।
sri guru nirahankartrtvaya namah । 880
sri guru samkartre namah ।
sri guru saradrtave namah ।
sri guru sarveksanavinirmuktaya namah ।
sri guru satyasivaya namah ।
sri guru satyabhavaya namah ।
sri guru satyasvabhavyaya namah ।
sri guru satyasundaraya namah ।
sri guru satyamohanaya namah ।
sri guru satyavinayakaya namah ।
sri guru satyalaksanaya namah । 890
sri guru satyacaksuse namah ।
sri guru satyasivasundaraya namah ।
sri guru satyabhasaya namah ।
sri guru satyatrptaya namah ।
sri guru satyadhanesvaraya namah ।
sri guru satyasraddhaya namah ।
sri guru satyanoranutaraya namah ।
sri guru satyaksaraya namah ।
sri guru satyabijaya namah ।
sri guru satyankuraya namah । 900
sri guru satyaviryaya namah ।
sri guru satyabhavanaya namah ।
sri guru satyanantaya namah ।
sri guru satyasrayaya namah ।
sri guru satyasanatanaya namah ।
sri guru satyadyaya namah ।
sri guru satyadevaya namah ।
sri guru satyadbhutaya namah ।
sri guru siroratnaya namah ।
sri guru sayujyapadapradayine namah । 910
sri guru sadvaidyaya namah ।
sri guru samiksakaya namah ।
sri guru sattvagunaya namah ।
sri guru svayambhujitaya namah ।
sri guru sakalasiddhimayaya namah ।
sri guru sadhanarajarsaye namah ।
sri guru samskrtipujakaya namah ।
sri guru samskrtirupaya namah ।
sri guru samskrtabhasine namah ।
sri guru janoddharavataraya namah । 920
sri guru svadhyayaya namah ।
sri guru svadhyayayajnaya namah ।
sri guru sajivanirjivaya namah ।
sri guru sukhakarakaya namah ।
sri guru sukhakirtaye namah ।
sri guru sukhakartre namah ।
sri guru sadasivaya namah ।
sri guru samyamaya namah ।
sri guru sadupadesaya namah ।
sri guru suvacanaya namah । 930
sri guru sumanase namah ।
sri guru sumanapriyaya namah ।
sri guru sumanarcitaya namah ।
sri guru sarvadhisaksibhutaya namah ।
sri guru susamskaraya namah ।
sri guru suvicaraya namah ।
sri guru sahisnave namah ।
sri guru sudarsine namah ।
sri guru svadarsine namah ।
sri guru svarupasundaraya namah । 940
sri guru sahityakaraya namah ।
sri guru smrtivacanaya namah ।
sri guru smrtislokaya namah ।
sri guru sacetanaya namah ।
sri guru sarvasparsine namah ।
sri guru gahanatattvarthajnaya namah ।
sri guru sivamurtaye namah ।
sri guru svarupasobhamanaya namah ।
sri guru sarngadharaya namah ।
sri guru sanatananirdosaya namah । 950
sri guru suravaravinitaya namah ।
sri guru pandurakantaye namah ।
sri guru padmaprabodhaya namah ।
sri guru pracandaya namah ।
sri guru pitre namah ।
sri guru prabhavine namah ।
sri guru prajayaya namah ।
sri guru visvabhavanaya namah ।
sri guru krtaghnaghnaya namah ।
sri guru komalaya namah । 960
sri guru kavaye namah ।
sri guru martandaya namah ।
sri guru hiranyaretase namah ।
sri guru avadhutasagunaya namah ।
sri guru lilakautukaya namah ।
sri guru vacanasatyaya namah ।
sri guru sriniketanaya namah ।
sri guru prajnanaghanaya namah ।
sri guru paramavataraya namah ।
sri guru parimalapriyaya namah । 970
sri guru cittaprakasaya namah ।
sri guru samudyate namah ।
sri guru grahanaksatrataranamadhipataye namah ।
sri guru atapaya namah ।
sri guru rgyajussamaparangaya namah ।
sri guru tvastre namah ।
sri guru tamobhedaya namah ।
sri guru tapanaya namah ।
sri guru timironmathaya namah ।
sri guru tejasamapi tejase namah । 980
sri guru tamoghnaya namah ।
sri guru tamo’bhivighnaya namah ।
sri guru taptacamikarabhaya namah ।
sri guru dinadhipataye namah ।
sri guru jyotirgananam pataye namah ।
sri guru anubhavasiddhaye namah ।
sri guru bhaktasnehankitaya namah ।
sri guru srutisastragamaya namah ।
sri guru pranavartiprabhanjanaya namah ।
sri guru dinanathaya namah । 990
sri guru dinadayalaya namah ।
sri guru daksadhyaksaya namah ।
sri guru tattvamalabhusitaya namah ।
sri guru bhargavesaya namah ।
sri guru bhayakrdbhayanasanaya namah ।
sri guru mahapapaharaye namah ।
sri guru mahadosaharaye namah ।
sri guru muktidatre namah ।
sri guru brahmesanacyutesaya namah ।
sri guru anantakotibrahmandanayakaya namah । 1000

srimoksaphalapradaya trigunatmakaya namah ।
iti srimadsadguru samartha gajananamaharajasahasranamavalih sampurna ॥

sri gajananamaharajarpanamastu ।
(gana gana ganata bote । gana gana ganata bote । gana gana ganata bote ।
anantakoti brahmandanayaka maharajadhiraja yogiraja parabrahma
saccidananda bhaktapratipalaka segamvanivasi samartha sadguru
sri gajanana avadhuto vijayatetaram vijayatetaram vijayatetaram ॥

Om̃ santih santih santih ।)

arati (duparaci)
srimat sadguru svami jaya jaya ganaraya ।
apana avatarala jagi jada jiva taraya ॥ dhr0 ॥

brahma sanatana je ka te tu saksata
sthavarajamgami bharala tumhi otaprota ।
tava lileca lage kavana naca amta
tuja vanaya nurale sabdahi bhaseta ॥ 1 ॥

varivari vedepana te dharana jari kele
pari satsvarupa apulya bhakta dakhavile ।
nirjala gadadisi jala te anavile
vihaga nabhice kanani ajneta vagavile ॥ 2 ॥

dambhika gosavyate pratyaya davuna
jnanipanaca tyaca harila abhimana ।
onkaresvara ksetri saksat darsana
narmadece bhakta karaviyale apana ॥ 3 ॥

agadha sakti aisi tava sadgurunatha
dustarasa bhavasagari taranya de hata ।
vari sadaiva amuci guruvarya cimta
dasaganucya theva varada kara matha ॥ 4 ॥

arati (samdhyakalaci)
jayajaya satcitsvarupa svami ganaraya ।
avataralasi bhuvara jadamudha taraya ॥ jaya0 ॥ dhr0 ॥

nirgunabrahma sanatana avyaya avinasi
sthiracara vyapuna urale je ya jagatasi ।
te tu tattva kharokhara nihsamsaya asasi
lilamatre dharile manavadehasi ॥ jaya0 ॥ 1 ॥

hou na desi tyaci janiva tu kavana
karuni “gani gana ganata bote” ya bhajana ।
dhata harihara guruvara tuci sukhasadana
jikade pahave tikade tu disasi nayana ॥ 2 ॥

lila anamta kelya bamkatasadanasa
petavile tya agnivacuni cilamesa ।
ksanata anile jivana nirjala vapisa
kela brahmagiricya garvaca nasa ॥ jaya0 ॥ 3 ॥

vyadhi varuna kele kaikam sampanna
karavile bhaktamlagi viththala darsana ।
bhavasimdhu ha taranya nauka tava carana
svami dasaganuce manya kara kavana ॥ jaya0 ॥ 4 ॥

prakasaka : rayakara bradarsa pablisimga hausa pra. li.
212 krietivha imda. isteta, mumbai – 11.
mudraka – sarasvati primtarsa, mumbai – 11.
lejharajulani – aksaya phototaipa setarsa, citrakuta sosa. thane 400601
navina avrtti – 26 janevari 2001 kimmata 6 rupaye

Also Read 1000 Names of Shri Gajanana Maharaja:

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads