1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gajanana Maharaja Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಶೇಗಾಂವ

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಸಹಸ್ರನಾಮಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುರೇವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಬೋಧಾತ್ಮಕಂ ಮುಕ್ತಿಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಧಿಯುಕ್ತಮ್ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮ್ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ-
ಶ್ರೀಗಜಾನನ ಪ್ರಸಾದ!
ಹೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಕಶೀ ರಚಲೀ ಗೇಲೀ? ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸಂತಾಂಚೀ ಕೃಪಾ
ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಸತೇ! ಶೇಗಾಂವಚೇ ಶ್ರೀಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ, ಮಾಝೇ ಆರಾಧ್ಯ
ಗುರು! ಏಕದಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತಪಣೇ, ಪ್ರಭಾತಕಾಳೀ ಮೀ ಜಾಗೃತ ಹೋಣ್ಯಾಆಧೀ ಸ್ವಪ್ನಾತ
ತ್ಯಾಂನೀ ಮಲಾ ದರ್ಶನ ದಿಲೇ! ಮಲಾ ಸ್ವಹಸ್ತೇ ಕುಂಕುಮತಿಲಕ ಲಾವಲಾ! ಮೀ ತ್ಯಾ
ಸ್ಥಿತೀತಹೀ ಸ್ತಬ್ಧ ವ ಪರಮಹರ್ಷಿತ ಝಾಲೇ! ಮೀ ಕಾಹೀ ಬೋಲಣಾರ ಇತಕ್ಯಾತ
ಮಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೇ, “ಶ್ರೀಗಜಾನನ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಲಿಹೀ!” ಮೀ ಕಶೀ
ಲಿಹಿಣಾರ? ಮೀ ಸ್ವಪ್ನಾತಚ ತ್ಯಾಂನಾ ವಿಚಾರಲೇ, “ಮಹಾರಾಜ, ಮಲಾ ಹೇ
ಕಸೇ ಶಕ್ಯ ಹೋಈಲ?” ತೇಂವ್ಹಾ ತ್ಯಾಂನೀ ಜಾಸ್ತ ಕಾಹೀ ನ ಸಾಂಗತಾ, ಫಕ್ತ
“ಲಿಹೀ” ಅಸಾ ಶಬ್ದ ತೀನ ವೇಳಾ ಉಚ್ಚಾರಲಾ! ಆಣಿ ತೇ ಅಂತರ್ಧಾನ ಪಾವಲೇ
ಆಣಿ ಮಾಝೀ ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಪಾವಲೀ! ಹಾ ಮೋಠಾಚ ಚಮತ್ಕಾರ ವಾಟೂನ ಮೀ ವಹೀ
ಘೇಊನ ಜಶೀ ಯೇತ ಗೇಲೀ ತಶೀ ನಾಮೇ ಲಿಹಿಣ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೇಲಾ ವ ಶ್ರೀಗಜಾನನ
ಮಹಾರಾಜಾಂಚ್ಯಾಚ ಕೃಪೇನೇ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ ಝಾಲೀ. ಏವಢೇ ಝಾಲೇ ತರೀ
ಮನಾತ ಆಲೇ, ಹೀ ನಾಮಾವಲೀ ಸಂಸ್ಕೃತ! ವ್ಯಾಕರಣದೃಷ್ಟೀನೇ ತೀತ ದೋಷ ಅಸಣೇ
ಅಗದೀ ಶಕ್ಯ ಆಹೇ! ಯೋಗಾಯೋಗ ಅಸಾ ಕೀ ಶ್ರೀಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜಾಂಚ್ಯಾ ದೋನ ಪೋಥ್ಯಾ
ಜ್ಯಾಂನೀ ಲಿಹಿಲೇಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹೇತ ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಕವಿ ಶ್ರೀ. ದಿವಾಕರ ಅನಂತ
ಘೈಸಾಸ ಯಾಂನೀ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಮಾರ್ಫತ ಹೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಚೇ ಕಾರ್ಯ ಮೋಠ್ಯಾ
ಆಸ್ಥೇನೇ ಕೇಲೇ! ಯಾ ಸಹಕಾರ್ಯಾಬದ್ದಲ ಮೀ ತ್ಯಾಂಚೀ ಆಭಾರೀ ಆಹೇ ವ ಹೀ ನಾಮಾವಲೀ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರಣ್ಯಾಬದ್ದಲ ಜಯ ಹಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೀಹೀ ಮೀ ಆಭಾರೀ ಆಹೇ.
ಶ್ರೀಗಜಾನನಚರಣರಜ, ಕು. ಸಂತೋಷೀ

ಅಥ ಶ್ರೀಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವಿನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವಧೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ । 10
ಶ್ರೀಗುರು ಅನ್ತಃಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಚ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾಸಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಜಾಯ ನಮಃ । 20
ಶ್ರೀಗುರು ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅರ್ಥಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವತಾರಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಭೇದರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ । 30
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮೈಕವಿಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾಕಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಯಂನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಪ್ರಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾತಿಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸನ್ನೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ತಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । 40
ಶ್ರೀಗುರು ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದ್ವಿಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸನ್ದಿಗ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜೀವಿತ್ವಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಹ್ನವೇ ನಮಃ । 50
ಶ್ರೀಗುರು ಜೀವನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಯೋತಿಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗತ್ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ ನಮಃ । 60
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ । 70
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಣಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । 80
ಶ್ರೀಗುರು ಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೋಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗ್ರನ್ಥರತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿದ್ರತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಮತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । 90
ಶ್ರೀಗುರು ಚನ್ದ್ರಬಿಂಬಸ್ಥಿತ-ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚತುರ್ವೇದವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚೇತನವಾಮಾಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚೇತನಸಂಜ್ಞಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ । 100
ಶ್ರೀಗುರು ಭದ್ರಕಾಲೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವಾನೀನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ । 110
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಲ್ಪಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಬ್ದಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹೃತ್ಚಕ್ರಾಂಕಿತಕುಂಡಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ । 120
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಷ್ಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೈವಲ್ಯಪದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಸ್ತೂರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಮಮೋಚಕಗಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲಿಯುಗೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 130
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾರ್ವತೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಿಸಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಿಯತರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಕಾಶವತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರತೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪೀಡಾಹರಾಯ ನಮಃ । 140
ಶ್ರೀಗುರು ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯತ್ವಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಯಾಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದ್ವಾರಕಾನೃಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಮ್ಭನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯವಿಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯತೇಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । 150
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವತ್ಸಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಷಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಣೀಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೈಕುಂಠವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೈರಾಗ್ಯಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 160
ಶ್ರೀಗುರು ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹರಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹರಮೂಲಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿತಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹೇತವೇ ನಮಃ । 170
ಶ್ರೀಗುರು ಹೇತುಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹವಿಷ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹವಿರ್ಭಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಿಮಿರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಪೋಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಪೋಬಲಾಯ ನಮಃ । 180
ಶ್ರೀಗುರು ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತತ್ತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತರ್ಕವಿತರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತೇಜೋಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಗುಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಭುವನಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 190
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನವಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಷ್ಟಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಶ್ವನಿಜಾಂಗಶಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಗ್ನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅರಿಷ್ಟಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವತಾರ-ಅಖಂಡಾಯ ನಮಃ । 200
ಶ್ರೀಗುರು ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಜಪಾಜಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಬ್ಜಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಬ್ಜಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಔದಾರ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನೂರ್ಮಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ । 210
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾರ್ಥಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಖಾರ್ಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ । 220
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುರಾಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದಾಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ವರನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಡಮೂಢತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ । 230
ಶ್ರೀಗುರು ಜಲಸ್ಥಲಕಾಷ್ಠಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಗತ್ತ್ರಯವಶೀಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜೀವನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜಿತಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜೀವೋಪಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । 240
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಧೃಗೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಕಾಮವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧುತ್ವಾಯ ನಮಃ । 250
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಚಮತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಾತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಸಂಚಾರಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ । 260
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಾಶೀರ್ವಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೌರವಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೂಢವಿವೇಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗನ್ಧರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತ್ತಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 270
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿರನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚೈತನ್ಯಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತೃಪ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿದ್ಘನೈಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತಾಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತ್ತಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತ್ತಲುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 280
ಶ್ರೀಗುರು ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೌಸ್ತುಭಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪದ್ಮನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವವಿದಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಕ್ತಿರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೇದಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಕ್ತಕಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ । 290
ಶ್ರೀಗುರು ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಾವಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಾಗ್ಯೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೂತಪಿಶಾಚ್ಚವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವಿಷ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭೂಗರ್ಭಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವಾಬ್ಧಿತರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಲಿಲಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶತ್ರುಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 300
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಶಕ್ತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಮೀಪತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾನ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾನ್ತಿದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶೀತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶುದ್ಧಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶೇಗಾವನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 310
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾನ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶೈಲಾಸನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶುದ್ಧಬುದ್ಧನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲಾವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ರವ್ಯಾದಗಣಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾನ್ತಾರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಂಚೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಪಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೌಮೋದಕೀಯುತಾಯ ನಮಃ । 320
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಪಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಶೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಪಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಮಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಮಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರೇತಸಂಜೀವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ । 330
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಂತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರತ್ಯಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಧಾನರೂಪಾಯ ನಮಃ । 340
ಶ್ರೀಗುರು ಪರತತ್ತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪೀತಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಯಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೀನೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೇವದೇವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೂರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೂರಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದುಃಸ್ಪರ್ಶಾಯ ನಮಃ । 350
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯಾಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಯಾಧರ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೀನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೀನಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೀಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೇವತಾಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಹಂಗಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 360
ಶ್ರೀಗುರು ವದನನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಸರಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವರ್ಧಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದರಹಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೈರಾಗ್ಯಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 370
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಚಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಗುಣಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತರ್ಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಲೋಕಸತ್ತೈಶಾಯ ನಮಃ । 380
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವರ್ಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತೀರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಮೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನನ್ದೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನವಕೋಟಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 390
ಶ್ರೀಗುರು ನರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಮಸ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನವನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ಮಮತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೈಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಾದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರೃತಯೇ ನಮಃ । 400
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ಮುಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೂಪುರನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿಜಗುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೈಕಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಕ್ಷತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಾಮಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 410
ಶ್ರೀಗುರು ಮೃಗಮದಾಂಕಿತಭಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮೂಲಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹದ್ದನ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮುದ್ರಾದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 420
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮೇಘಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹದಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮೋಹನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಗುಣಾಯ ನಮಃ । 430
ಶ್ರೀಗುರು ಮನಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನೋಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಾಯಾವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾಮ್ಬರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಪಲ್ಲವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 440
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಧಾಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸೋಪಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಚಾರಸಾಧನಾಯ ನಮಃ । 450
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಗ್ರನ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸನ್ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ । 460
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದ್ವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಸಾರಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಇನ್ದಿರಾರಮಣಾಯ ನಮಃ । 470
ಶ್ರೀಗುರು ಈಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಈಶಾನ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಈಶ್ವರಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಈಶಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಇನ್ದ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರೇಮಾನುಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭವವ್ಯಥಾಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಋಕ್ಸಾಮಯಜುಷಾಮ್ಪತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಋತುಸಖಾಯೈ ನಮಃ । 480
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ಷಪಾಕರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ಷೇಯಜ್ಞಸ್ಮರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ಷಮಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉದಾತ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉದಕಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉನ್ನತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉತ್ಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 490
ಶ್ರೀಗುರು ಉತ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉಲ್ಹಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉದ್ಗಾರಪೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉತ್ತಮಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉಪನಿಷತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಉಷಃಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಕ್ಷೀಣವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆಜ್ಞಾಽಪ್ರತಿಹತಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆಧಿಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 500
ಶ್ರೀಗುರು ಆಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಕ್ಷಯಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮೌಪಮನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆನನ್ದಯಾತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಯೋನಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆನನ್ದಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 510
ಶ್ರೀಗುರು ಅಮೃತವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಮೃತಕುಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಮೃತಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತ್ಮಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆನನ್ದಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿಸಂಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅತುಲನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾಕಲನೀಯಾಯ ನಮಃ । 520
ಶ್ರೀಗುರು ಅಕಾಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಸೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಮನಾಗಮನವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗೋತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗುಣಾವಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಣೀಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಿರಿರಾಜರ್ಷಯೇ ನಮಃ । 530
ಶ್ರೀಗುರು ಗುರ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರಮಫಲಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಬಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಾಲಂಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಮಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 540
ಶ್ರೀಗುರು ರಕ್ತಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರತ್ನಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುಕ್ಮಿಣೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಾಜಯೋಗೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಮಣಾಯ ನಮಃ । 550
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಚನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು “ರಾಮೇ ಗಿಣಾನ್ತ ಬೋತೇ” ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರೇವತೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ರುದ್ರಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬಿಲ್ವಪತ್ರಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬಾಲಲೀಲಾಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬದರೀನಾಥಾಯ ನಮಃ । 560
ಶ್ರೀಗುರು ಬುದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಯನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾರಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 570
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬೋಧಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ಗುಣತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬುದ್ಧಿಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬುದ್ಧಿಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 580
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮರತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧನ್ವನ್ತರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯೇಯವಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯೇಯಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 590
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧ್ಯಾನಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮಗ್ರನ್ಥಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧೀವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ನಮಃ । 600
ಶ್ರೀಗುರು ಧನದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಹರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಯಾಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಮ್ಭನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಮ್ಭವಿಕಾರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ । 610
ಶ್ರೀಗುರು ದಿವ್ಯಪ್ರಚೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದ್ರುತಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಂಡಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಾರಿದ್ರ್ಯಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಧೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪುಣ್ಯಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಗಲ್ಭಪ್ರವಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾವಿತ್ರ್ಯಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 620
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಕಾಶತರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಶ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಾತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಾಮೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರತಿಸ್ತಮ್ಭಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಾಕಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಚಿತ್ತಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಶುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾವನಾಯ ನಮಃ । 630
ಶ್ರೀಗುರು ಪವನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರೇರಣಾಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಕಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಾಕ್ತನವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಶಂಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾಂಡುರಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಾರಬ್ಧಬೋಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ । 640
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರೇಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪುಲಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಿವರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಿಯಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಾಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪುರಾಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಮಹಾಭೂತವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಮಹಾತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 650
ಶ್ರೀಗುರು ಮುಕ್ತಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃತಯುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಪಾಪೌರ್ಣಿಮಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಮನಾಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಮಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೈವಲ್ಯಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೇಶರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 660
ಶ್ರೀಗುರು ಕಸ್ತುರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕುಷ್ಠನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ರಾನ್ತದರ್ಶನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲಿಮಲದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ಲೇಶಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲದರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಮಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಂಚನವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಗೌರವಾಯ ನಮಃ । 670
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಸತ್ತಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 680
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೀರ್ತಿಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಣಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ । 690
ಶ್ರೀಗುರು ಕರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯುಗೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿದೇಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯಜ್ಞಶೇಷಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಾನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 700
ಶ್ರೀಗುರು ಯತಿಲೀಲಾಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯತಿವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು “ಯತ್ಕಾಮಸ್ತದವಸ್ಯತಿ”ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯುಗೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯುಗಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಗೋತ್ರೇ ನಮಃ । 710
ಶ್ರೀಗುರು ಯಶೋಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯುಗಪ್ರವರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋನಿ-ಅಸಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮುಕ್ತಾನುವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನೋಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಾಯಾವಿಪಿನದಹನಾಯ ನಮಃ । 720
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹತ್ಸನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮೋಕ್ಷಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮನ್ತ್ರಮುಗ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮುದ್ರಾದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಂಗಲದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ । 730
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮರೀಚಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಘಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೀಲಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೀಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೀಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಜ್ಜಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 740
ಶ್ರೀಗುರು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಕ್ಷಣಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೋಕೋಪಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲಿಂಗಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಷಯನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಷಯತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಯೋಗಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ । 750
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವ್ಯಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಗುರುತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರಾಶೀರಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಕಾರಶುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೈರಾಗ್ಯಯೋಗಾಯ ನಮಃ । 760
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಪೀಜಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೈರಾಗ್ಯಭೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವೋದ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಧಿಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಧಿವೇದಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ । 770
ಶ್ರೀಗುರು ವಲ್ಲಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿದೇಹೀದೇಹರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವ್ಯಾಕರಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಯವ್ಯಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಧಿಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಲಯಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 780
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಘ್ನಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಮಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶಾಲಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಧಿನಿಷೇಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಙ್ಮಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿರಾಟಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 790
ಶ್ರೀಗುರು ವನಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಘ್ನಭಸ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಚಿತ್ಕಲಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 800
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದಿನಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನೋಪಕಾರಾಯ ನಮಃ । 810
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಪಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 820
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನಚಮತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಜ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿನೋದಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಸನ್ತಸಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಧಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । 830
ಶ್ರೀಗುರು ಆದಿದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಶ್ವತ್ಥಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆಲಮ್ಬವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆಲಮ್ಬಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನ್ನಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನಾದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅಭೇದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸೌಭಾಗ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ । 840
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಕಲೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಪ್ತಸಿನ್ಧುಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಖವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 850
ಶ್ರೀಗುರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಿದ್ಧಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಚರಾಚರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾನುಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 860
ಶ್ರೀಗುರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಜೀವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಜೀವನಾಯ ನಮಃ । 870
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂನ್ಯಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹರಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹೃದ್ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ನಿರಹಂಕರ್ತೃತ್ವಾಯ ನಮಃ । 880
ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶರದೃತವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 890
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಶಿವಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಶ್ರದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾಣೋರಣುತರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ । 900
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ಯಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿರೋರತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾಯುಜ್ಯಪದಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ । 910
ಶ್ರೀಗುರು ಸದ್ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಮೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಯಂಭೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾಧನರಾಜರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜನೋದ್ಧಾರಾವತಾರಾಯ ನಮಃ । 920
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಜೀವನಿರ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಖಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಖಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಖಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸದುಪದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುವಚನಾಯ ನಮಃ । 930
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಮನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಮನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುಸಂಸ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುವಿಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸುದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವರೂಪಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 940
ಶ್ರೀಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ಮೃತಿವಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ಮೃತಿಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗಹನತತ್ತ್ವಾರ್ಥಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವರೂಪಶೋಭಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶಾರ್ಂಗಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸನಾತನನಿರ್ದೋಷಾಯ ನಮಃ । 950
ಶ್ರೀಗುರು ಸುರವರವಿನೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಾಂಡುರಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪದ್ಮಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಭಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೃತಘ್ನಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಕೋಮಲಾಯ ನಮಃ । 960
ಶ್ರೀಗುರು ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅವಧೂತಸಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಲೀಲಾಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ವಚನಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪರಿಮಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 970
ಶ್ರೀಗುರು ಚಿತ್ತಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಸಮುದ್ಯತೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರತಾರಾಣಾಮಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಆತಪಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಪಾರಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಮೋಭೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಿಮಿರೋನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜಸೇ ನಮಃ । 980
ಶ್ರೀಗುರು ತಮೋಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಮೋಽಭಿವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಿನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನುಭವಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಕ್ತಸ್ನೇಹಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಣವಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದೀನನಾಥಾಯ ನಮಃ । 990
ಶ್ರೀಗುರು ದೀನದಯಾಳಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ದಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಾರ್ಗವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಪಾಪಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾದೋಷಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾಚ್ಯುತೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗುರು ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 1000

ಶ್ರೀಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

ಶ್ರೀಗಜಾನನಮಹಾರಾಜಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।
(ಗಣ ಗಣ ಗಣಾತ ಬೋತೇ । ಗಣ ಗಣ ಗಣಾತ ಬೋತೇ । ಗಣ ಗಣ ಗಣಾತ ಬೋತೇ ।
ಅನನ್ತಕೋಟೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗೀರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ಭಕ್ತಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಶೇಗಾಂವನಿವಾಸೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು
ಶ್ರೀಗಜಾನನ ಅವಧೂತೋ ವಿಜಯತೇತರಾಂ ವಿಜಯತೇತರಾಂ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।)

ಆರತೀ (ದುಪಾರಚೀ)
ಶ್ರೀಮತ್ ಸದ್ಗುರೂ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಯ ಗಣರಾಯಾ ।
ಆಪಣ ಅವತರಲಾ ಜಗಿ ಜಡ ಜಿವ ತಾರಾಯಾ ॥ ಧೃ0 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ ಜೇ ಕಾ ತೇ ತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ
ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಿ ಭರಲಾ ತುಮ್ಹಿ ಓತಪ್ರೋತ ।
ತವ ಲೀಲೇಚಾ ಲಾಗೇ ಕವಣಾ ನಚ ಅಂತ
ತುಜ ವಾನಾಯಾ ನುರಲೇ ಶಬ್ದಹಿ ಭಾಷೇತ ॥ 1 ॥

ವರಿವರಿ ವೇಡೇಪಣ ತೇ ಧಾರಣ ಜರಿ ಕೇಲೇ
ಪರಿ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಆಪುಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ ದಾಖವಿಲೇ ।
ನಿರ್ಜಲ ಗದಡಿಸೀ ಜಲ ತೇ ಆಣವಿಲೇ
ವಿಹಗ ನಭೀಚೇ ಕಾನನಿ ಆಜ್ಞೇತ ವಾಗವಿಲೇ ॥ 2 ॥

ದಾಂಭಿಕ ಗೋಸಾವ್ಯಾತೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ದಾವೂನ
ಜ್ಞಾನಿಪಣಾಚಾ ತ್ಯಾಚಾ ಹರಿಲಾ ಅಭಿಮಾನ ।
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ
ನರ್ಮದೇಚೇ ಭಕ್ತಾ ಕರವಿಯಲೇ ಆಪಣ ॥ 3 ॥

ಅಗಾಧ ಶಕ್ತೀ ಐಶೀ ತವ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ
ದುಸ್ತರಶಾ ಭವಸಾಗರಿ ತರಣ್ಯಾ ದೇ ಹಾತಾ ।
ವಾರೀ ಸದೈವ ಅಮುಚೀ ಗುರೂವರ್ಯಾ ಚಿಂತಾ
ದಾಸಗಣೂಚ್ಯಾ ಠೇವಾ ವರದ ಕರಾ ಮಾಥಾ ॥ 4 ॥

ಆರತೀ (ಸಂಧ್ಯಾಕಾಳಚೀ)
ಜಯಜಯ ಸತ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಸ್ವಾಮೀ ಗಣರಾಯಾ ।
ಅವತರಲಾಸೀ ಭೂವರ ಜಡಮೂಢ ತಾರಾಯಾ ॥ ಜಯ0 ॥ ಧೃ0 ॥

ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ ಅವ್ಯಯ ಅವಿನಾಶೀ
ಸ್ಥಿರಚರ ವ್ಯಾಪೂನ ಉರಲೇ ಜೇ ಯಾ ಜಗತಾಸೀ ।
ತೇ ತೂ ತತ್ತ್ವ ಖರೋಖರ ನಿಃಸಂಶಯ ಅಸಸೀ
ಲೀಲಾಮಾತ್ರೇ ಧರಿಲೇ ಮಾನವದೇಹಾಸೀ ॥ ಜಯ0 ॥ 1 ॥

ಹೋಊ ನ ದೇಶೀ ತ್ಯಾಚೀ ಜಾಣೀವ ತೂ ಕವಣಾ
ಕರೂನೀ “ಗಣೀ ಗಣ ಗಣಾತ ಬೋತೇ” ಯಾ ಭಜನಾ ।
ಧಾತಾ ಹರಿಹರ ಗುರುವರ ತೂಚಿ ಸುಖಸದನಾ
ಜಿಕಡೇ ಪಹಾವೇ ತಿಕಡೇ ತೂ ದಿಸಸೀ ನಯನಾ ॥ 2 ॥

ಲೀಲಾ ಅನಂತ ಕೇಲ್ಯಾ ಬಂಕಟಸದನಾಸ
ಪೇಟವಿಲೇ ತ್ಯಾ ಅಗ್ನೀವಾಚೂನಿ ಚಿಲಮೇಸ ।
ಕ್ಷಣಾತ ಆಣಿಲೇ ಜೀವನ ನಿರ್ಜಲ ವಾಪೀಸ
ಕೇಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರೀಚ್ಯಾ ಗರ್ವಾಚಾ ನಾಶ ॥ ಜಯ0 ॥ 3 ॥

ವ್ಯಾಧೀ ವಾರೂನ ಕೇಲೇ ಕೈಕಾಂ ಸಂಪನ್ನ
ಕರವಿಲೇ ಭಕ್ತಾಂಲಾಗೀ ವಿಠ್ಠಲ ದರ್ಶನ ।
ಭವಸಿಂಧೂ ಹಾ ತರಣ್ಯಾ ನೌಕಾ ತವ ಚರಣ
ಸ್ವಾಮೀ ದಾಸಗಣೂಚೇ ಮಾನ್ಯ ಕರಾ ಕವನ ॥ ಜಯ0 ॥ 4 ॥

ಪ್ರಕಾಶಕ : ರಾಯಕರ ಬ್ರದರ್ಸ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ ಹಾಊಸ ಪ್ರಾ. ಲಿ.
212 ಕ್ರಿಏಟಿವ್ಹ ಇಂಡ. ಇಸ್ಟೇಟ, ಮುಂಬಈ – 11.
ಮುದ್ರಕ – ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ, ಮುಂಬಈ – 11.
ಲೇಝರಜುಳಣೀ – ಅಕ್ಷಯ ಫೋಟೋಟಾಈಪ ಸೇಟರ್ಸ, ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸೋಸಾ. ಠಾಣೇ 400601
ನವೀನ ಆವೃತ್ತೀ – 26 ಜಾನೇವಾರೀ 2001 ಕಿಂಮತ 6 ರುಪಯೇ

Also Read 1000 Names of Shri Gajanana Maharaja:

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads