1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Gajanana Maharaja Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగజాననమహారాజసహస్రనామావలిః ॥
శ్రీక్షేత్ర శేగాంవ

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీసమర్థ సద్గురు గజాననమహారాజాయ నమః ।
ఓం అస్య శ్రీసద్గురు గజాననమహారాజసహస్రనామమన్త్రస్య జపే వినియోగః ।
॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురురేవ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥

బోధాత్మకం ముక్తికరం బ్రహ్మసమాధియుక్తమ్ ।
చక్షురున్మీలితమ్ యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥

॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

ప్రస్తావనా-
శ్రీగజానన ప్రసాద!
హీ సహస్రనామావలీ కశీ రచలీ గేలీ? సర్వశక్తిమాన్ సంతాంచీ కృపా
విలక్షణ అసతే! శేగాంవచే శ్రీగజానన మహారాజ, మాఝే ఆరాధ్య
గురు! ఏకదా అనపేక్షితపణే, ప్రభాతకాళీ మీ జాగృత హోణ్యాఆధీ స్వప్నాత
త్యాంనీ మలా దర్శన దిలే! మలా స్వహస్తే కుంకుమతిలక లావలా! మీ త్యా
స్థితీతహీ స్తబ్ధ వ పరమహర్షిత ఝాలే! మీ కాహీ బోలణార ఇతక్యాత
మలా మ్హణాలే, “శ్రీగజానన సహస్రనామావలీ లిహీ!” మీ కశీ
లిహిణార? మీ స్వప్నాతచ త్యాంనా విచారలే, “మహారాజ, మలా హే
కసే శక్య హోఈల?” తేంవ్హా త్యాంనీ జాస్త కాహీ న సాంగతా, ఫక్త
“లిహీ” అసా శబ్ద తీన వేళా ఉచ్చారలా! ఆణి తే అంతర్ధాన పావలే
ఆణి మాఝీ నిద్రా భంగ పావలీ! హా మోఠాచ చమత్కార వాటూన మీ వహీ
ఘేఊన జశీ యేత గేలీ తశీ నామే లిహిణ్యాస ప్రారంభ కేలా వ శ్రీగజానన
మహారాజాంచ్యాచ కృపేనే సహస్రసంఖ్యా పూర్ణ ఝాలీ. ఏవఢే ఝాలే తరీ
మనాత ఆలే, హీ నామావలీ సంస్కృత! వ్యాకరణదృష్టీనే తీత దోష అసణే
అగదీ శక్య ఆహే! యోగాయోగ అసా కీ శ్రీగజానన మహారాజాంచ్యా దోన పోథ్యా
జ్యాంనీ లిహిలేల్యా ప్రసిద్ధ ఆహేత త్యా భక్తకవి శ్రీ. దివాకర అనంత
ఘైసాస యాంనీ ప్రకాశకాంమార్ఫత హే శుద్ధీకరణాచే కార్య మోఠ్యా
ఆస్థేనే కేలే! యా సహకార్యాబద్దల మీ త్యాంచీ ఆభారీ ఆహే వ హీ నామావలీ
ప్రసిద్ధ కరణ్యాబద్దల జయ హింద ప్రకాశనాచీహీ మీ ఆభారీ ఆహే.
శ్రీగజాననచరణరజ, కు. సంతోషీ

అథ శ్రీగజాననమహారాజసహస్రనామావలిః ।
శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీగురు ఓంకారాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆదిత్యాయ నమః ।
శ్రీగురు అమృతాయ నమః ।
శ్రీగురు అలక్ష్యముద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆరాధ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు అక్షరాయ నమః ।
శ్రీగురు అవినాశాయ నమః ।
శ్రీగురు అచ్యుతాయ నమః ।
శ్రీగురు అవధూతాయ నమః ।
శ్రీగురు అనన్తరూపాయ నమః । ౧౦
శ్రీగురు అన్తఃసాక్షిణే నమః ।
శ్రీగురు అచ్యుతయే నమః ।
శ్రీగురు ఆవర్తినే నమః ।
శ్రీగురు అసమ్భవాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆత్మప్రభావాయ నమః ।
శ్రీగురు అన్నబ్రహ్మపూజితాయ నమః ।
శ్రీగురు అథర్వశీర్షాయ నమః ।
శ్రీగురు అనాసక్తయే నమః ।
శ్రీగురు ఆత్మనిరఞ్జనాయ నమః ।
శ్రీగురు అజాయ నమః । ౨౦
శ్రీగురు ఆబ్రహ్మస్తమ్బాయ నమః ।
శ్రీగురు అగ్నిహోత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు అర్థకారాయ నమః ।
శ్రీగురు అవతారమాయావినే నమః ।
శ్రీగురు ఆత్మగూఢాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆధ్యాత్మికబోధాయ నమః ।
శ్రీగురు అనిరుద్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు అర్థసిద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు అభేదరూపిణే నమః ।
శ్రీగురు అనాథనాథాయ నమః । ౩౦
శ్రీగురు ఆత్మైకవిజ్ఞానశ్రేష్ఠినే నమః ।
శ్రీగురు అనాకలనాయ నమః ।
శ్రీగురు సమర్థాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వయమ్భూతాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వయంనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు సుప్రధారాయ నమః ।
శ్రీగురు సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వాతిఘనాయ నమః ।
శ్రీగురు సన్నీతాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్తాధారిణే నమః । ౪౦
శ్రీగురు సదాచారాయ నమః ।
శ్రీగురు సద్విచారాయ నమః ।
శ్రీగురు సన్దిగ్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు జనార్దనాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్యోతిషే నమః ।
శ్రీగురు జగదీశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు జితేన్ద్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు జీవిత్వగతయే నమః ।
శ్రీగురు జగత్పతయే నమః ।
శ్రీగురు జహ్నవే నమః । ౫౦
శ్రీగురు జీవనాధారాయ నమః ।
శ్రీగురు జలాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్యోతిబిన్దుస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు జగత్సర్వాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మిణే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మాణ్డాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మాణ్డాధీశాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మలోకాయ నమః । ౬౦
శ్రీగురు బ్రహ్మచాలకాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మపాలకాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మబలాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మర్షయే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మతేజసే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మతపసే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మవిగ్రహాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మానుభావాయ నమః । ౭౦
శ్రీగురు బ్రహ్మాధ్యక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మజితే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మప్రజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మమన్త్రాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మతన్త్రాయ నమః ।
శ్రీగురు గుణాయ నమః ।
శ్రీగురు గజాననాయ నమః ।
శ్రీగురు గ్రహాయ నమః ।
శ్రీగురు గణపాలకాయ నమః ।
శ్రీగురు గణపతయే నమః । ౮౦
శ్రీగురు గీతాయ నమః ।
శ్రీగురు గగనాయ నమః ।
శ్రీగురు గోలోకాయ నమః ।
శ్రీగురు గర్భాయ నమః ।
శ్రీగురు గజప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు గ్రన్థరత్నాయ నమః ।
శ్రీగురు చిద్రతిప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు చక్రవర్తినే నమః ।
శ్రీగురు చైతన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు చమత్కారాయ నమః । ౯౦
శ్రీగురు చన్ద్రబింబస్థిత-అనఘాయ నమః ।
శ్రీగురు చలాయ నమః ।
శ్రీగురు చతుర్వేదవిధయే నమః ।
శ్రీగురు చతురాయ నమః ।
శ్రీగురు చతురాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు చేతనవామాఙ్కాయ నమః ।
శ్రీగురు చేతనసంజ్ఞాత్మకాయ నమః ।
శ్రీగురు భైరవాయ నమః ।
శ్రీగురు భార్గవాయ నమః ।
శ్రీగురు భిషగ్వరాయ నమః । ౧౦౦
శ్రీగురు భద్రకాలీనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు భీమాయ నమః ।
శ్రీగురు భవానీనాయకాయ నమః ।
శ్రీగురు భూతనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు భస్మప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు భవతారకాయ నమః ।
శ్రీగురు భవచక్రాయ నమః ।
శ్రీగురు భూషణాయ నమః ।
శ్రీగురు శివాయ నమః ।
శ్రీగురు శాశ్వతాయ నమః । ౧౧౦
శ్రీగురు శిల్పకారాయ నమః ।
శ్రీగురు శబ్దసాధనాయ నమః ।
శ్రీగురు శాస్త్రవిశారదే నమః ।
శ్రీగురు శఙ్కరాయ నమః ।
శ్రీగురు శఙ్ఖచక్రగదాధరాయ నమః ।
శ్రీగురు శఙ్ఖినే నమః ।
శ్రీగురు హృత్చక్రాఙ్కితకుణ్డలినే నమః ।
శ్రీగురు షట్శాస్త్రానుచరాయ నమః ।
శ్రీగురు కల్పవృక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు కల్యాణాయ నమః । ౧౨౦
శ్రీగురు కృష్ణనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు కర్మప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు కైవల్యపదాయినే నమః ।
శ్రీగురు కుబేరాయ నమః ।
శ్రీగురు కల్యాణగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు కృతజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు కస్తూరిణే నమః ।
శ్రీగురు కర్మమోచకగహనాయ నమః ।
శ్రీగురు కలియుగోద్ధారాయ నమః ।
శ్రీగురు పరిపూర్ణాయ నమః । ౧౩౦
శ్రీగురు ప్రసాదాయ నమః ।
శ్రీగురు పార్వతీకాన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు పరిసాయ నమః ।
శ్రీగురు పవిత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు పద్మనాభాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రియతరాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రియదర్శినే నమః ।
శ్రీగురు ప్రకాశవతే నమః ।
శ్రీగురు ప్రతీకాయ నమః ।
శ్రీగురు పీడాహరాయ నమః । ౧౪౦
శ్రీగురు దేవర్షయే నమః ।
శ్రీగురు దిగమ్బరాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యత్వపూర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు దయాభూతేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు దత్తాత్రేయాయ నమః ।
శ్రీగురు ద్వారకానృపాయ నమః ।
శ్రీగురు దమ్భనాశకాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యవిభూతయే నమః ।
శ్రీగురు దివ్యతేజాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యరూపాయ నమః । ౧౫౦
శ్రీగురు దివ్యదేహాయ నమః ।
శ్రీగురు వత్సాఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు విషార్దనాయ నమః ।
శ్రీగురు వాణీప్రభవే నమః ।
శ్రీగురు విశ్వకర్మణే నమః ।
శ్రీగురు వశినే నమః ।
శ్రీగురు వైకుణ్ఠవాసినే నమః ।
శ్రీగురు వైరాగ్యయోగాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వపతయే నమః ।
శ్రీగురు విజ్ఞానప్రియాయ నమః । ౧౬౦
శ్రీగురు వైశ్వానరాయ నమః ।
శ్రీగురు వారిజాసనసంస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు హరిహరాయ నమః ।
శ్రీగురు హరమూలలిఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు హిరణ్యకశ్యపవే నమః ।
శ్రీగురు హితాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు హిమప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు హితకరాయ నమః ।
శ్రీగురు హితావతారాయ నమః ।
శ్రీగురు హేతవే నమః । ౧౭౦
శ్రీగురు హేతుసిద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు హవిష్యప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు హవిర్భాగప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు తపస్వినే నమః ।
శ్రీగురు త్రికాలజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు తిమిరనాశకాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రినేత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు తత్త్వవిమర్శినే నమః ।
శ్రీగురు తపోయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు తపోబలాయ నమః । ౧౮౦
శ్రీగురు తారకాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిలోకేశాయ నమః ।
శ్రీగురు తత్త్వప్రబోధకాయ నమః ।
శ్రీగురు తర్కవితర్కాయ నమః ।
శ్రీగురు తేజోమఙ్గలాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిగుణస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిభువనశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు నరశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు నృసింహాయ నమః ।
శ్రీగురు నీతిప్రియాయ నమః । ౧౯౦
శ్రీగురు నిర్వికారాయ నమః ।
శ్రీగురు నిర్గుణాయ నమః ।
శ్రీగురు నవచైతన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు నాథాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆద్యాయ నమః ।
శ్రీగురు అష్టగన్ధప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు అశ్వనిజాఙ్గశయనాయ నమః ।
శ్రీగురు అగ్నిశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు అరిష్టాన్తకాయ నమః ।
శ్రీగురు అవతార-అఖణ్డాయ నమః । ౨౦౦
శ్రీగురు సమలోష్టాశ్మకాఞ్చనాయ నమః ।
శ్రీగురు అనాసక్తాయ నమః ।
శ్రీగురు అజపాజపాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆదిబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు అబ్జహస్తాయ నమః ।
శ్రీగురు అబ్జపాదాయ నమః ।
శ్రీగురు ఔదార్యపూర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు అనూర్మిమతే నమః ।
శ్రీగురు అనఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు స్థిరాయ నమః । ౨౧౦
శ్రీగురు సార్థకాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వానన్దాయ నమః ।
శ్రీగురు శివస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వపూజితాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వగుణసమ్పన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వస్పర్శనే నమః ।
శ్రీగురు సుఖార్పిణే నమః ।
శ్రీగురు సర్వవరిష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వసిద్ధివశాయ నమః ।
శ్రీగురు సార్వభౌమాయ నమః । ౨౨౦
శ్రీగురు సత్యప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు సఙ్కీర్తనాయ నమః ।
శ్రీగురు సురాసురవన్ద్యాయ నమః ।
శ్రీగురు సదాప్రసన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు జగద్గురవే నమః ।
శ్రీగురు జ్వరనాశినే నమః ।
శ్రీగురు జడమూఢతారకాయ నమః ।
శ్రీగురు జీవన్ముక్తాయ నమః ।
శ్రీగురు జితవిక్రమాయ నమః ।
శ్రీగురు జగత్ప్రతిష్ఠితాయ నమః । ౨౩౦
శ్రీగురు జలస్థలకాష్ఠస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు జగత్త్రయవశీకరణాయ నమః ।
శ్రీగురు జనకాయ నమః ।
శ్రీగురు జీవనాయ నమః ।
శ్రీగురు జనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు జఙ్గమాయ నమః ।
శ్రీగురు జితాజితాయ నమః ।
శ్రీగురు జీవోపకారాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మానుభవాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మసాక్షాత్కారాయ నమః । ౨౪౦
శ్రీగురు బ్రహ్మసాకారాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మాకారాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మప్రతీకాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మకర్త్రే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మసేనాపతయే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మమూర్ధగాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మధృగే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మకామవరాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మపూజితాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మసాధుత్వాయ నమః । ౨౫౦
శ్రీగురు బ్రహ్మసాధనహరయే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మగర్భపరాయణాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు గోచరాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢచమత్కారాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢాతర్క్యాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు గూఢాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢదృశ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢసఞ్చారచేష్టితాయ నమః । ౨౬౦
శ్రీగురు గూఢాశీర్వాదాయ నమః ।
శ్రీగురు గౌరవమహిమ్నే నమః ।
శ్రీగురు గూఢశాన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢకృత్యాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢకర్మణే నమః ।
శ్రీగురు గూఢకారణాయ నమః ।
శ్రీగురు గూఢవివేకాయ నమః ।
శ్రీగురు గన్ధర్వాయ నమః ।
శ్రీగురు చిత్తాకర్షాయ నమః ।
శ్రీగురు చిత్తహారిణే నమః । ౨౭౦
శ్రీగురు చిరన్తనాయ నమః ।
శ్రీగురు చిన్తామణయే నమః ।
శ్రీగురు చైతన్యఘనాయ నమః ।
శ్రీగురు చిద్భావాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు చిద్ఘనైకాయ నమః ।
శ్రీగురు చితాభస్మప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు చిత్తచైతన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు చిత్తలుబ్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్యామలవర్ణాయ నమః । ౨౮౦
శ్రీగురు తపోనిధయే నమః ।
శ్రీగురు కౌస్తుభప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు పద్మనయనాయ నమః ।
శ్రీగురు భవాయ నమః ।
శ్రీగురు భావాయ నమః ।
శ్రీగురు తత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు భవవిదారకాయ నమః ।
శ్రీగురు భక్తిరసాయ నమః ।
శ్రీగురు భేదఖణ్డనాయ నమః ।
శ్రీగురు భక్తకామకల్పద్రుమాయ నమః । ౨౯౦
శ్రీగురు భగవతే నమః ।
శ్రీగురు భావసౌన్దర్యాయ నమః ।
శ్రీగురు భాగ్యోద్ధారాయ నమః ।
శ్రీగురు భూతపిశాచ్చవినాశినే నమః ।
శ్రీగురు భవిష్యాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు భక్తానుకమ్పితాయ నమః ।
శ్రీగురు భూగర్భస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు భవాబ్ధితరణాయ నమః ।
శ్రీగురు శివలిలయే నమః ।
శ్రీగురు శత్రుసంహారిణే నమః । ౩౦౦
శ్రీగురు శివశక్తిరూపిణే నమః ।
శ్రీగురు శక్తిమతే నమః ।
శ్రీగురు శమీపత్రప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు శాన్తిప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు శాన్తిదాయినే నమః ।
శ్రీగురు శీతలాయ నమః ।
శ్రీగురు శుద్ధభావాయ నమః ।
శ్రీగురు శేగావనివాసాయ నమః ।
శ్రీగురు శుచయే నమః ।
శ్రీగురు శాన్తాయ నమః । ౩౧౦
శ్రీగురు శాన్తినిరపేక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు శైలాసనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు శుద్ధబుద్ధనిరఞ్జనాయ నమః ।
శ్రీగురు క్రియాశక్తిరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు కలావికరణాయ నమః ।
శ్రీగురు క్రవ్యాదగణభఞ్జకాయ నమః ।
శ్రీగురు కాన్తారస్థాయ నమః ।
శ్రీగురు కాఞ్చీనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు కృపానాథాయ నమః ।
శ్రీగురు కౌమోదకీయుతాయ నమః । ౩౨౦
శ్రీగురు కృపాఘనాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలాయ నమః ।
శ్రీగురు కాశీవిశ్వేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు కల్పాన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు కలావిశారదాయ నమః ।
శ్రీగురు కమలప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు కమలాసనాయ నమః ।
శ్రీగురు కర్మప్రవీణాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రేతసఞ్జీవకాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః । ౩౩౦
శ్రీగురు పారాయణప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రభుపాదాయ నమః ।
శ్రీగురు పరఞ్జ్యోతిషే నమః ।
శ్రీగురు పరంతేజసే నమః ।
శ్రీగురు పరమపూజ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రార్థనాప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రణతార్తివినాశకాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రజ్ఞానాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రత్యయకర్త్రే నమః ।
శ్రీగురు ప్రధానరూపాయ నమః । ౩౪౦
శ్రీగురు పరతత్త్వబోధకాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రత్యగాత్మానుష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు పీతామ్బరప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు దయాఘనాయ నమః ।
శ్రీగురు దీనోద్ధారాయ నమః ।
శ్రీగురు దాత్రే నమః ।
శ్రీగురు దేవదేవేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు దూరదర్శినే నమః ।
శ్రీగురు దూరశ్రవణాయ నమః ।
శ్రీగురు దుఃస్పర్శాయ నమః । ౩౫౦
శ్రీగురు దివ్యాఞ్జనాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యజ్ఞానినే నమః ।
శ్రీగురు దయాధర్మవతే నమః ।
శ్రీగురు దీనవత్సలాయ నమః ।
శ్రీగురు దీనాఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు దీపకాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యకాన్తయే నమః ।
శ్రీగురు దేవతాశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు విహఙ్గస్థాయ నమః ।
శ్రీగురు వనప్రియాయ నమః । ౩౬౦
శ్రీగురు వదననిర్మలాయ నమః ।
శ్రీగురు వాసుదేవాయ నమః ।
శ్రీగురు వాత్సల్యమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు వాసరమణయే నమః ।
శ్రీగురు వర్ధమానాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదపూజ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదరహస్యాయ నమః ।
శ్రీగురు వైరాగ్యసాగరాయ నమః । ౩౭౦
శ్రీగురు వాచికాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వాకారాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వకర్త్రే నమః ।
శ్రీగురు త్రిగుణస్వరూపిణే నమః ।
శ్రీగురు తర్కప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు తర్కశాస్త్రజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిగుణాత్మకాయ నమః ।
శ్రీగురు తాణ్డవప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిపుణ్డ్రధారిణే నమః ।
శ్రీగురు త్రిలోకసత్తైశాయ నమః । ౩౮౦
శ్రీగురు త్రైలోక్యవర్ధినే నమః ।
శ్రీగురు తీర్థప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రిమూర్తిస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు తిలకప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు త్రివిక్రమాయ నమః ।
శ్రీగురు తమోహరాయ నమః ।
శ్రీగురు నన్దీప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు నవకోటినారాయణాయ నమః ।
శ్రీగురు నిర్భేదాయ నమః ।
శ్రీగురు నారాయణాయ నమః । ౩౯౦
శ్రీగురు నరోత్తమాయ నమః ।
శ్రీగురు నీలవర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు నమస్కృతయే నమః ।
శ్రీగురు నవనాథాయ నమః ।
శ్రీగురు నిర్మమత్వాయ నమః ।
శ్రీగురు నిరహఙ్కృతయే నమః ।
శ్రీగురు నైకాయ నమః ।
శ్రీగురు నాదబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు నిదిధ్యాసనాయ నమః ।
శ్రీగురు నిరృతయే నమః । ౪౦౦
శ్రీగురు నిర్ముక్తయే నమః ।
శ్రీగురు నూపురనాదప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు నిజగుజాయ నమః ।
శ్రీగురు నిఃసఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు నైకభుజాయ నమః ।
శ్రీగురు నక్షత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు నిష్పరిగ్రహస్థితయే నమః ।
శ్రీగురు నామామృతాయ నమః ।
శ్రీగురు నన్దికేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు నీతిప్రియాయ నమః । ౪౧౦
శ్రీగురు మృగమదాఙ్కితభాలాయ నమః ।
శ్రీగురు మహతే నమః ।
శ్రీగురు మహర్షయే నమః ।
శ్రీగురు మఙ్గలాయ నమః ।
శ్రీగురు మహోద్భూతాయ నమః ।
శ్రీగురు మూలబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు మహద్దన్తినే నమః ।
శ్రీగురు మహాక్రోధాయ నమః ।
శ్రీగురు ముద్రాదర్శినే నమః ।
శ్రీగురు మహాయజ్ఞాయ నమః । ౪౨౦
శ్రీగురు మహాకాలాయ నమః ।
శ్రీగురు మహాదేవాయ నమః ।
శ్రీగురు మేఘాయ నమః ।
శ్రీగురు మహోదయాయ నమః ।
శ్రీగురు మహామన్త్రాయ నమః ।
శ్రీగురు మఙ్గలాయ నమః ।
శ్రీగురు మఙ్గలమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు మహదాకాశాయ నమః ।
శ్రీగురు మోహనాశకాయ నమః ।
శ్రీగురు మహాగుణాయ నమః । ౪౩౦
శ్రీగురు మనమోహనాయ నమః ।
శ్రీగురు మనోజితే నమః ।
శ్రీగురు మాయావినాశకాయ నమః ।
శ్రీగురు మహిమ్నే నమః ।
శ్రీగురు మితాయ నమః ।
శ్రీగురు మిత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు మనోజవాయ నమః ।
శ్రీగురు సామ్బరుద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వపల్లవస్వరూపాయ నమః । ౪౪౦
శ్రీగురు సాన్ద్రకరుణాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వోత్తుఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వధామస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వమఙ్గలాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వర్ధున్యై నమః ।
శ్రీగురు సోపానాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వస్తియ నమః ।
శ్రీగురు సఙ్గీతప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు సఞ్చారాయ నమః ।
శ్రీగురు సఞ్చారసాధనాయ నమః । ౪౫౦
శ్రీగురు సత్యశాస్త్రాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యగ్రన్థాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యవేదాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్పూజితాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్ప్రీతయే నమః ।
శ్రీగురు సత్సారాయ నమః ।
శ్రీగురు సన్మహేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్పురాణాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్క్షేత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు సద్ధితాయ నమః । ౪౬౦
శ్రీగురు సత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు సద్వన్దితాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్తత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్శ్రయాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యబోధాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యనారాయణాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు సంసారసుఖాయ నమః ।
శ్రీగురు ఇభవక్త్రాయ నమః ।
శ్రీగురు ఇన్దిరారమణాయ నమః । ౪౭౦
శ్రీగురు ఈశాయ నమః ।
శ్రీగురు ఈశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు ఈశాన్యస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు ఈశ్వరస్థితయే నమః ।
శ్రీగురు ఈశితాయ నమః ।
శ్రీగురు ఇన్ద్రస్థాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రేమానుష్ఠానాయ నమః ।
శ్రీగురు భవవ్యథాహరయే నమః ।
శ్రీగురు ఋక్సామయజుషామ్పతే నమః ।
శ్రీగురు ఋతుసఖాయై నమః । ౪౮౦
శ్రీగురు క్షపాకరవిభూషణాయ నమః ।
శ్రీగురు క్షేయజ్ఞస్మరణాయ నమః ।
శ్రీగురు క్షమాస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు క్షరాక్షరస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉమాపతయే నమః ।
శ్రీగురు ఉదాత్తహృదయాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉదకప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉదకస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉన్నతయే నమః ।
శ్రీగురు ఉత్స్ఫూర్తయే నమః । ౪౯౦
శ్రీగురు ఉత్థాపనాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉల్హాసితాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉద్గారపూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు ఉత్తమగతయే నమః ।
శ్రీగురు ఉపనిషత్ప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ఉషఃకాలాయ నమః ।
శ్రీగురు అక్షీణవిక్రమాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆజ్ఞాఽప్రతిహతగతయే నమః ।
శ్రీగురు ఆదిద్రష్ట్రే నమః ।
శ్రీగురు ఆధిపత్యాయ నమః । ౫౦౦
శ్రీగురు ఆలోచనాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆదితత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు అక్షయితాయ నమః ।
శ్రీగురు అనాదినే నమః ।
శ్రీగురు ఆత్మౌపమన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు అభయాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆనన్దయాత్రిణే నమః ।
శ్రీగురు అయోనిజాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆనన్దమోక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు అచిన్త్యాయ నమః । ౫౧౦
శ్రీగురు అమృతవిధయే నమః ।
శ్రీగురు అమృతకుమ్భాయ నమః ।
శ్రీగురు అమృతబన్ధవే నమః ।
శ్రీగురు అవ్యక్తాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆత్మప్రభవే నమః ।
శ్రీగురు ఆనన్దకన్దాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆదిసంహితాయ నమః ।
శ్రీగురు అతులనీయాయ నమః ।
శ్రీగురు అమర్త్యాయ నమః ।
శ్రీగురు అనాకలనీయాయ నమః । ౫౨౦
శ్రీగురు అకాలమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు అసీమాయ నమః ।
శ్రీగురు అర్చనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు గర్వహరాయ నమః ।
శ్రీగురు గమనాగమనవర్జితాయ నమః ।
శ్రీగురు గోష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు గోత్రశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు గుణావగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు వాణీప్రభవే నమః ।
శ్రీగురు గిరిరాజర్షయే నమః । ౫౩౦
శ్రీగురు గుర్వీశాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్లోకప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్లోకాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రమప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రుతిస్మృతయే నమః ।
శ్రీగురు శ్రీపాదాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రమఫలప్రదాయినే నమః ।
శ్రీగురు శ్రీబల్లాళేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రుతివాక్యాలఙ్కరణాయ నమః ।
శ్రీగురు రమానాథాయ నమః । ౫౪౦
శ్రీగురు రక్తచన్దనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు రత్నాకరాయ నమః ।
శ్రీగురు రుక్మిణీకాన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు రుద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు రౌద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు రుద్రప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు రుద్రస్థాయ నమః ।
శ్రీగురు రాజయోగేశాయ నమః ।
శ్రీగురు రాజరాజేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు రమణాయ నమః । ౫౫౦
శ్రీగురు రుద్రమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు రచనాకారాయ నమః ।
శ్రీగురు “రామే గిణాన్త బోతే” నమః ।
శ్రీగురు రుద్రరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు రేవతీరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు రక్షిణే నమః ।
శ్రీగురు రుద్రమయాయ నమః ।
శ్రీగురు బిల్వపత్రస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు బాలలీలాపటవే నమః ।
శ్రీగురు బదరీనాథాయ నమః । ౫౬౦
శ్రీగురు బుద్ధిదాత్రే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మవివేచకాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మనియన్త్రకాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మసంహితాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మవిమోచనాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మయుగాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మారమ్భాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మాగ్రణినే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మస్థితాయ నమః । ౫౭౦
శ్రీగురు బ్రహ్మాధారాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మభూషణాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మవిదే నమః ।
శ్రీగురు బోధసూర్యాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మాఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మానన్దాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మనిర్గుణతత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు బుద్ధిజనకాయ నమః ।
శ్రీగురు బుద్ధిశాస్త్రకారాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మపణ్డితాయ నమః । ౫౮౦
శ్రీగురు బ్రహ్మసత్తాధారిణే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మరత్నాయ నమః ।
శ్రీగురు ధన్వన్తరిణే నమః ।
శ్రీగురు ధర్మప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ధర్మశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు ధర్మోపదేశకాయ నమః ।
శ్రీగురు ధ్యేయవాదాయ నమః ।
శ్రీగురు ధ్యేయప్రీతయే నమః ।
శ్రీగురు ధ్యేయమూర్తయే నమః । ౫౯౦
శ్రీగురు ధ్యానప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ధ్యానస్థాయ నమః ।
శ్రీగురు ధ్యానధారణాయ నమః ।
శ్రీగురు ధర్మదాత్రే నమః ।
శ్రీగురు ధర్మశాస్త్రిణే నమః ।
శ్రీగురు ధనాన్వితాయ నమః ।
శ్రీగురు ధనప్రదాయ నమః ।
శ్రీగురు ధర్మగ్రన్థకారాయ నమః ।
శ్రీగురు ధీవరాయ నమః ।
శ్రీగురు ధీరోదాత్తాయ నమః । ౬౦౦
శ్రీగురు ధనదాయ నమః ।
శ్రీగురు ధర్మాధ్యక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు ధాత్రే నమః ।
శ్రీగురు ద్రవ్యయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు దహరాకాశాయ నమః ।
శ్రీగురు దానవాన్తకాయ నమః ।
శ్రీగురు దయాభూతేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు దమ్భనాశినే నమః ।
శ్రీగురు దమ్భవికారాన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు దివ్యాగ్నయే నమః । ౬౧౦
శ్రీగురు దివ్యప్రచీతయే నమః ।
శ్రీగురు ద్రుతగతయే నమః ।
శ్రీగురు దణ్డప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు దానప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు దారిద్ర్యహరాయ నమః ।
శ్రీగురు ధీషణాయ నమః ।
శ్రీగురు పుణ్యావతారాయ నమః ।
శ్రీగురు పరమబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు ప్రగల్భప్రవచనాయ నమః ।
శ్రీగురు పావిత్ర్యసత్యాయ నమః । ౬౨౦
శ్రీగురు ప్రకాశతరణయే నమః ।
శ్రీగురు పరమశ్రేయసే నమః ।
శ్రీగురు పరాతత్త్వాయ నమః ।
శ్రీగురు పఞ్చామృతప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రతిస్తమ్భినే నమః ।
శ్రీగురు ప్రాకట్యాయ నమః ।
శ్రీగురు పరచిత్తాభిజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు పరశుధరాయ నమః ।
శ్రీగురు పవనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు పావనాయ నమః । ౬౩౦
శ్రీగురు పవనాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రేరణాస్థాణవే నమః ।
శ్రీగురు పఙ్కజలోచనాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రాక్తనవిక్రమాయ నమః ।
శ్రీగురు పరమశంసితాయ నమః ।
శ్రీగురు పాణ్డురఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రఫుల్లితాయ నమః ।
శ్రీగురు పఞ్చాగ్నివిధయే నమః ।
శ్రీగురు ప్రారబ్ధబోధినే నమః ।
శ్రీగురు ప్రేరకాయ నమః । ౬౪౦
శ్రీగురు ప్రేషితాయ నమః ।
శ్రీగురు పులకితాయ నమః ।
శ్రీగురు పరివర్తనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రియాన్తఃకరణాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రియదర్శనాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రాణదాయినే నమః ।
శ్రీగురు పురాణప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు పద్మప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు పఞ్చమహాభూతవశినే నమః ।
శ్రీగురు పఞ్చమహాతత్త్వప్రియాయ నమః । ౬౫౦
శ్రీగురు ముక్తినారాయణాయ నమః ।
శ్రీగురు పరమాశ్చర్యాయ నమః ।
శ్రీగురు కృతయే నమః ।
శ్రీగురు కృతయుగాయ నమః ।
శ్రీగురు కృపాపౌర్ణిమారూపాయ నమః ।
శ్రీగురు కృపాపూర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు కామనాశూన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు కామజితే నమః ।
శ్రీగురు కైవల్యధనాయ నమః ।
శ్రీగురు కేశరప్రియాయ నమః । ౬౬౦
శ్రీగురు కస్తురీప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు కుష్ఠనాశాయ నమః ।
శ్రీగురు క్రాన్తదర్శనే నమః ।
శ్రీగురు కలిమలదహనాయ నమః ।
శ్రీగురు క్లేశహరయే నమః ।
శ్రీగురు కాలదర్పణాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలజ్యోతిషే నమః ।
శ్రీగురు కర్మకృతజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు కాఞ్చనవర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలగౌరవాయ నమః । ౬౭౦
శ్రీగురు కాలగురవే నమః ।
శ్రీగురు కాలసత్తాధీశాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలకీర్తయే నమః ।
శ్రీగురు కాలజ్ఞానాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలగమ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలమయాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలచేతనాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలప్రాణాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలాశ్రయాయ నమః । ౬౮౦
శ్రీగురు కాలోత్కటాయ నమః ।
శ్రీగురు కాలకర్మిణే నమః ।
శ్రీగురు కీర్తిసమ్పన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు కీర్తనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు కీర్తయే నమః ।
శ్రీగురు కర్ణధారిణే నమః ।
శ్రీగురు కర్మిణే నమః ।
శ్రీగురు సఙ్కల్పసిద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు కల్పవృక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు కల్యాణాయ నమః । ౬౯౦
శ్రీగురు కరుణాలయాయ నమః ।
శ్రీగురు క్రమాయ నమః ।
శ్రీగురు కేతవే నమః ।
శ్రీగురు యుగేశాయ నమః ।
శ్రీగురు విదేహినే నమః ।
శ్రీగురు యజ్ఞశేషామృతాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగానివాసినే నమః ।
శ్రీగురు యోగభాస్కరాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగసమ్ప్రదాయ నమః । ౭౦౦
శ్రీగురు యతిలీలాకృతే నమః ।
శ్రీగురు యోగసిద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు యోగవపుషే నమః ।
శ్రీగురు యతివేషాయ నమః ।
శ్రీగురు “యత్కామస్తదవస్యతి”మయాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగినే నమః ।
శ్రీగురు యుగేన్ద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు యుగధర్మాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగేశాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగగోత్రే నమః । ౭౧౦
శ్రీగురు యశోగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు యజ్ఞోపవీతినే నమః ।
శ్రీగురు యోగరూపిణే నమః ।
శ్రీగురు యుగప్రవర్తనాయ నమః ।
శ్రీగురు యోని-అసమ్భవాయ నమః ।
శ్రీగురు ముక్తానువాదప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు మనోజవాయ నమః ।
శ్రీగురు మనోహరాయ నమః ।
శ్రీగురు మనోయోగాయ నమః ।
శ్రీగురు మాయావిపినదహనాయ నమః । ౭౨౦
శ్రీగురు మహత్సన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు మోక్షధామ్నే నమః ।
శ్రీగురు మహామునయే నమః ।
శ్రీగురు మునిశ్రేష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు మన్త్రపుష్పాఞ్జలయే నమః ।
శ్రీగురు మన్త్రముగ్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు మహాబోధాయ నమః ।
శ్రీగురు మహోద్భూతాయ నమః ।
శ్రీగురు ముద్రాదర్శనాయ నమః ।
శ్రీగురు మఙ్గలదర్శనాయ నమః । ౭౩౦
శ్రీగురు మహారాజాయ నమః ।
శ్రీగురు మరీచిమతే నమః ।
శ్రీగురు మహాతేజసే నమః ।
శ్రీగురు లఘిమ్నే నమః ।
శ్రీగురు లీలావతారాయ నమః ।
శ్రీగురు లీలాధారాయ నమః ।
శ్రీగురు లీలాప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు లక్ష్మీవల్లభాయ నమః ।
శ్రీగురు లోకనాయకాయ నమః ।
శ్రీగురు లజ్జాస్థితాయ నమః । ౭౪౦
శ్రీగురు లాక్షణికాయ నమః ।
శ్రీగురు లక్షణసుఖాయ నమః ।
శ్రీగురు లోకోపకారాయ నమః ।
శ్రీగురు లలితాయ నమః ।
శ్రీగురు లిఙ్గస్థితయే నమః ।
శ్రీగురు విశ్వాత్మకాయ నమః ।
శ్రీగురు విషయనాశాయ నమః ।
శ్రీగురు విషయత్యాగినే నమః ।
శ్రీగురు వాత్సల్యభావాయ నమః ।
శ్రీగురు యోగాధిరాజాయ నమః । ౭౫౦
శ్రీగురు విశ్వాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు విశ్వాధారాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వసమ్పన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వధర్మాయ నమః ।
శ్రీగురు వ్యఞ్జకాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వగురుత్వాయ నమః ।
శ్రీగురు విచారసమ్పన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు నిరాశీరపరిగ్రహాయ నమః ।
శ్రీగురు వికారశుద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు వైరాగ్యయోగాయ నమః । ౭౬౦
శ్రీగురు వాపీజలాయ నమః ।
శ్రీగురు వైరాగ్యభోగాయ నమః ।
శ్రీగురు విరక్తాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వప్రకాశాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వోద్గమాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వలోలుపాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదసేతవే నమః ।
శ్రీగురు విధిధర్మాయ నమః ।
శ్రీగురు విధివేదకర్మాయ నమః ।
శ్రీగురు విజయాయ నమః । ౭౭౦
శ్రీగురు వల్లయే నమః ।
శ్రీగురు సుహృన్మిత్రాయ నమః ।
శ్రీగురు విదేహీదేహరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు వ్యాకరణరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు విధాత్రే నమః ।
శ్రీగురు వాయవ్యస్థితయే నమః ।
శ్రీగురు విధికర్మకృతే నమః ।
శ్రీగురు వలయాఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు విమలాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వవన్ద్యాయ నమః । ౭౮౦
శ్రీగురు విఘ్నాన్తకాయ నమః ।
శ్రీగురు విఘ్నహరయే నమః ।
శ్రీగురు విమలకీర్తయే నమః ।
శ్రీగురు విశాలాయ నమః ।
శ్రీగురు విశాలాక్షిణే నమః ।
శ్రీగురు విశాలాలకాయ నమః ।
శ్రీగురు విధినిషేధాయ నమః ।
శ్రీగురు వాఙ్మయరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు విరాటస్వరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వరూపాయ నమః । ౭౯౦
శ్రీగురు వనచారిణే నమః ।
శ్రీగురు విశ్వమ్భరాయ నమః ।
శ్రీగురు విఘ్నభస్మాయ నమః ।
శ్రీగురు వేదజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానసమ్పన్నాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానధాత్రే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానదీపాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానచిత్కలారూపాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానపూర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానసాగరాయ నమః । ౮౦౦
శ్రీగురు జ్ఞానవిజ్ఞానినే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానేన్ద్రాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానప్రణేత్రే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానదాత్రే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానదేవాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానబిన్దుకలాతీతాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానాధారాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానశ్రేష్ఠినే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానదినకరాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానోపకారాయ నమః । ౮౧౦
శ్రీగురు జ్ఞానవరిష్ఠాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానధ్యానాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానార్పణే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానసుఖాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానమహాజ్ఞానినే నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానాధ్యక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానలక్ష్యాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానాచార్యాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానపవిత్రాయ నమః । ౮౨౦
శ్రీగురు జ్ఞానదానాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు జ్ఞానచమత్కారాయ నమః ।
శ్రీగురు వరదాయ నమః ।
శ్రీగురు వజ్రశక్తయే నమః ।
శ్రీగురు వినోదస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు వసన్తసఖాయై నమః ।
శ్రీగురు వామాయ నమః ।
శ్రీగురు అఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు అధికారాయ నమః । ౮౩౦
శ్రీగురు ఆదిద్రష్ట్రే నమః ।
శ్రీగురు అశ్వత్థస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆలమ్బవరదాయ నమః ।
శ్రీగురు ఆలమ్బప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు అన్నపరబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీగురు అర్థసిద్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు అనాదిశక్త్యై నమః ।
శ్రీగురు అభేదరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు సౌభాగ్యపూర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు సౌభాగ్యదాయినే నమః । ౮౪౦
శ్రీగురు సర్వేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వర్గదాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యసఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వాత్మకాయ నమః ।
శ్రీగురు సకలేన్ద్రియప్రవర్తకాయ నమః ।
శ్రీగురు సప్తసిన్ధుస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వమఙ్గలాయ నమః ।
శ్రీగురు సుఖవర్ధనాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వసిద్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వార్థపూర్ణాయ నమః । ౮౫౦
శ్రీగురు సిద్ధార్థాయ నమః ।
శ్రీగురు సిద్ధసర్వాయ నమః ।
శ్రీగురు సున్దరాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వచారిణే నమః ।
శ్రీగురు సర్వచరాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వచరాచరప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు సువర్ణవర్ణాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వానుభవాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు సవ్యాయ నమః । ౮౬౦
శ్రీగురు సూక్ష్మాత్మనే నమః ।
శ్రీగురు సూక్ష్మసాధనాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వాధ్యాయరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వాధ్యాయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వధాకారాయ నమః ।
శ్రీగురు సగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు సగుణనిర్గుణాయ నమః ।
శ్రీగురు సురేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు సఞ్జీవకాయ నమః ।
శ్రీగురు సఞ్జీవనాయ నమః । ౮౭౦
శ్రీగురు సంన్యాసినే నమః ।
శ్రీగురు సంన్యస్తాయ నమః ।
శ్రీగురు సారాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వమాన్యాయ నమః ।
శ్రీగురు హరిణాక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు హరిహరాయ నమః ।
శ్రీగురు హృదయస్థితాయ నమః ।
శ్రీగురు హృద్గతయే నమః ।
శ్రీగురు హృషీకేశాయ నమః ।
శ్రీగురు నిరహఙ్కర్తృత్వాయ నమః । ౮౮౦
శ్రీగురు శంకర్త్రే నమః ।
శ్రీగురు శరదృతవే నమః ।
శ్రీగురు సర్వేక్షణవినిర్ముక్తాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యశివాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యభావాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యస్వాభావ్యాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యసున్దరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యమోహనాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యవినాయకాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యలక్షణాయ నమః । ౮౯౦
శ్రీగురు సత్యచక్షుషే నమః ।
శ్రీగురు సత్యశివసున్దరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యభాసాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యతృప్తాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యధనేశ్వరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యశ్రద్ధాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాణోరణుతరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాక్షరాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యబీజాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాఙ్కురాయ నమః । ౯౦౦
శ్రీగురు సత్యవీర్యాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యభావనాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యానన్తాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాశ్రయాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యసనాతనాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాద్యాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యదేవాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్యాద్భుతాయ నమః ।
శ్రీగురు శిరోరత్నాయ నమః ।
శ్రీగురు సాయుజ్యపదప్రదాయినే నమః । ౯౧౦
శ్రీగురు సద్వైద్యాయ నమః ।
శ్రీగురు సమీక్షకాయ నమః ।
శ్రీగురు సత్త్వగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వయంభూజితాయ నమః ।
శ్రీగురు సకలసిద్ధిమయాయ నమః ।
శ్రీగురు సాధనరాజర్షయే నమః ।
శ్రీగురు సంస్కృతిపూజకాయ నమః ।
శ్రీగురు సంస్కృతిరూపాయ నమః ।
శ్రీగురు సంస్కృతభాషిణే నమః ।
శ్రీగురు జనోద్ధారావతారాయ నమః । ౯౨౦
శ్రీగురు స్వాధ్యాయాయ నమః ।
శ్రీగురు స్వాధ్యాయయజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు సజీవనిర్జీవాయ నమః ।
శ్రీగురు సుఖకారకాయ నమః ।
శ్రీగురు సుఖకీర్తయే నమః ।
శ్రీగురు సుఖకర్త్రే నమః ।
శ్రీగురు సదాశివాయ నమః ।
శ్రీగురు సంయమాయ నమః ।
శ్రీగురు సదుపదేశాయ నమః ।
శ్రీగురు సువచనాయ నమః । ౯౩౦
శ్రీగురు సుమనసే నమః ।
శ్రీగురు సుమనప్రియాయ నమః ।
శ్రీగురు సుమనార్చితాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వధీసాక్షిభూతాయ నమః ।
శ్రీగురు సుసంస్కారాయ నమః ।
శ్రీగురు సువిచారాయ నమః ।
శ్రీగురు సహిష్ణవే నమః ।
శ్రీగురు సుదర్శినే నమః ।
శ్రీగురు స్వదర్శినే నమః ।
శ్రీగురు స్వరూపసున్దరాయ నమః । ౯౪౦
శ్రీగురు సాహిత్యకారాయ నమః ।
శ్రీగురు స్మృతివచనాయ నమః ।
శ్రీగురు స్మృతిశ్లోకాయ నమః ।
శ్రీగురు సచేతనాయ నమః ।
శ్రీగురు సర్వస్పర్శినే నమః ।
శ్రీగురు గహనతత్త్వార్థజ్ఞాయ నమః ।
శ్రీగురు శివమూర్తయే నమః ।
శ్రీగురు స్వరూపశోభమానాయ నమః ।
శ్రీగురు శార్ఙ్గధరాయ నమః ।
శ్రీగురు సనాతననిర్దోషాయ నమః । ౯౫౦
శ్రీగురు సురవరవినీతాయ నమః ।
శ్రీగురు పాణ్డురకాన్తయే నమః ।
శ్రీగురు పద్మప్రబోధాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రచణ్డాయ నమః ।
శ్రీగురు పిత్రే నమః ।
శ్రీగురు ప్రభావినే నమః ।
శ్రీగురు ప్రజయాయ నమః ।
శ్రీగురు విశ్వభావనాయ నమః ।
శ్రీగురు కృతఘ్నఘ్నాయ నమః ।
శ్రీగురు కోమలాయ నమః । ౯౬౦
శ్రీగురు కవయే నమః ।
శ్రీగురు మార్తణ్డాయ నమః ।
శ్రీగురు హిరణ్యరేతసే నమః ।
శ్రీగురు అవధూతసగుణాయ నమః ।
శ్రీగురు లీలాకౌతుకాయ నమః ।
శ్రీగురు వచనసత్యాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రీనికేతనాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రజ్ఞానఘనాయ నమః ।
శ్రీగురు పరమావతారాయ నమః ।
శ్రీగురు పరిమలప్రియాయ నమః । ౯౭౦
శ్రీగురు చిత్తప్రకాశాయ నమః ।
శ్రీగురు సముద్యతే నమః ।
శ్రీగురు గ్రహనక్షత్రతారాణామధిపతయే నమః ।
శ్రీగురు ఆతపాయ నమః ।
శ్రీగురు ఋగ్యజుస్సామపారఙ్గాయ నమః ।
శ్రీగురు త్వష్ట్రే నమః ।
శ్రీగురు తమోభేదాయ నమః ।
శ్రీగురు తపనాయ నమః ।
శ్రీగురు తిమిరోన్మథాయ నమః ।
శ్రీగురు తేజసామపి తేజసే నమః । ౯౮౦
శ్రీగురు తమోఘ్నాయ నమః ।
శ్రీగురు తమోఽభివిఘ్నాయ నమః ।
శ్రీగురు తప్తచామీకరాభాయ నమః ।
శ్రీగురు దినాధిపతయే నమః ।
శ్రీగురు జ్యోతిర్గణానాం పతయే నమః ।
శ్రీగురు అనుభవసిద్ధయే నమః ।
శ్రీగురు భక్తస్నేహాఙ్కితాయ నమః ।
శ్రీగురు శ్రుతిశాస్త్రాగమాయ నమః ।
శ్రీగురు ప్రణవార్తిప్రభఞ్జనాయ నమః ।
శ్రీగురు దీననాథాయ నమః । ౯౯౦
శ్రీగురు దీనదయాళాయ నమః ।
శ్రీగురు దక్షాధ్యక్షాయ నమః ।
శ్రీగురు తత్త్వమాలాభూషితాయ నమః ।
శ్రీగురు భార్గవేశాయ నమః ।
శ్రీగురు భయకృద్భయనాశనాయ నమః ।
శ్రీగురు మహాపాపహరయే నమః ।
శ్రీగురు మహాదోషహరయే నమః ।
శ్రీగురు ముక్తిదాత్రే నమః ।
శ్రీగురు బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ నమః ।
శ్రీగురు అనన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమః । ౧౦౦౦

శ్రీమోక్షఫలప్రదాయ త్రిగుణాత్మకాయ నమః ।
ఇతి శ్రీమద్సద్గురు సమర్థ గజాననమహారాజసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

శ్రీగజాననమహారాజార్పణమస్తు ।
(గణ గణ గణాత బోతే । గణ గణ గణాత బోతే । గణ గణ గణాత బోతే ।
అనన్తకోటీ బ్రహ్మాణ్డనాయక మహారాజాధిరాజ యోగీరాజ పరబ్రహ్మ
సచ్చిదానన్ద భక్తప్రతిపాలక శేగాంవనివాసీ సమర్థ సద్గురు
శ్రీగజానన అవధూతో విజయతేతరాం విజయతేతరాం విజయతేతరామ్ ॥

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ।)

ఆరతీ (దుపారచీ)
శ్రీమత్ సద్గురూ స్వామీ జయ జయ గణరాయా ।
ఆపణ అవతరలా జగి జడ జివ తారాయా ॥ ధృ౦ ॥

బ్రహ్మ సనాతన జే కా తే తూ సాక్షాత
స్థావరజంగమి భరలా తుమ్హి ఓతప్రోత ।
తవ లీలేచా లాగే కవణా నచ అంత
తుజ వానాయా నురలే శబ్దహి భాషేత ॥ ౧ ॥

వరివరి వేడేపణ తే ధారణ జరి కేలే
పరి సత్స్వరూపా ఆపుల్యా భక్తా దాఖవిలే ।
నిర్జల గదడిసీ జల తే ఆణవిలే
విహగ నభీచే కానని ఆజ్ఞేత వాగవిలే ॥ ౨ ॥

దాంభిక గోసావ్యాతే ప్రత్యయ దావూన
జ్ఞానిపణాచా త్యాచా హరిలా అభిమాన ।
ఓఙ్కారేశ్వర క్షేత్రీ సాక్షాత్ దర్శన
నర్మదేచే భక్తా కరవియలే ఆపణ ॥ ౩ ॥

అగాధ శక్తీ ఐశీ తవ సద్గురునాథా
దుస్తరశా భవసాగరి తరణ్యా దే హాతా ।
వారీ సదైవ అముచీ గురూవర్యా చింతా
దాసగణూచ్యా ఠేవా వరద కరా మాథా ॥ ౪ ॥

ఆరతీ (సంధ్యాకాళచీ)
జయజయ సత్చిత్స్వరూపా స్వామీ గణరాయా ।
అవతరలాసీ భూవర జడమూఢ తారాయా ॥ జయ౦ ॥ ధృ౦ ॥

నిర్గుణబ్రహ్మ సనాతన అవ్యయ అవినాశీ
స్థిరచర వ్యాపూన ఉరలే జే యా జగతాసీ ।
తే తూ తత్త్వ ఖరోఖర నిఃసంశయ అససీ
లీలామాత్రే ధరిలే మానవదేహాసీ ॥ జయ౦ ॥ ౧ ॥

హోఊ న దేశీ త్యాచీ జాణీవ తూ కవణా
కరూనీ “గణీ గణ గణాత బోతే” యా భజనా ।
ధాతా హరిహర గురువర తూచి సుఖసదనా
జికడే పహావే తికడే తూ దిససీ నయనా ॥ ౨ ॥

లీలా అనంత కేల్యా బంకటసదనాస
పేటవిలే త్యా అగ్నీవాచూని చిలమేస ।
క్షణాత ఆణిలే జీవన నిర్జల వాపీస
కేలా బ్రహ్మగిరీచ్యా గర్వాచా నాశ ॥ జయ౦ ॥ ౩ ॥

వ్యాధీ వారూన కేలే కైకాం సంపన్న
కరవిలే భక్తాంలాగీ విఠ్ఠల దర్శన ।
భవసింధూ హా తరణ్యా నౌకా తవ చరణ
స్వామీ దాసగణూచే మాన్య కరా కవన ॥ జయ౦ ॥ ౪ ॥

ప్రకాశక : రాయకర బ్రదర్స పబ్లిశింగ హాఊస ప్రా. లి.
౨౧౨ క్రిఏటివ్హ ఇండ. ఇస్టేట, ముంబఈ – ౧౧.
ముద్రక – సరస్వతీ ప్రింటర్స, ముంబఈ – ౧౧.
లేఝరజుళణీ – అక్షయ ఫోటోటాఈప సేటర్స, చిత్రకూట సోసా. ఠాణే ౪౦౦౬౦౧
నవీన ఆవృత్తీ – ౨౬ జానేవారీ ౨౦౦౧ కింమత ౬ రుపయే

Also Read 1000 Names of Shri Gajanana Maharaja:

1000 Names of Sri Gajanana Maharaja | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads