Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Jagannatha Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ശ്രീജഗന്നാഥസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

॥ ഓം ശ്രീജഗന്നാഥായ നമോ നമഃ ॥

പ്രാര്‍ഥനാ
ദേവദാനവഗന്ധര്‍വയക്ഷവിദ്യാധരോരഗൈഃ ।
സേവ്യമാനം സദാ ചാരുകോടിസൂര്യസമപ്രഭം ॥ 1 ॥

ധ്യായേന്നാരായണം ദേവം ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദം ।
ജയ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ ജയ സര്‍വാധിനായക ॥ 2 ॥

ജയാശേഷജഗദ്വന്ദ്യപാദാംഭോജ നമോഽസ്തു തേ ॥ 3 ॥

യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
യസ്യ പ്രസാദാത്തു സര്‍വം യസ്തു വിഷ്ണുപരായണഃ ।
യസ്തു ധാതാ വിധാതാ ച യശ്ച സത്യം പരോ ഭവേത് ॥ 1 ॥

യസ്യ മായാമയം ജാലം ത്രൈലോക്യം സചരാചരം ।
മര്‍ത്യാംശ്ച മൃഗതൃഷ്ണായാം ഭ്രാമയത്യപി കേവലം ॥ 2 ॥

നമാംയഹം ജഗതപ്രീത്യാ നാമാനി ച ജഗത്പതിം।
ബൃഹത്യാ കഥിതം യച്ച തന്‍മേ കഥയ സാമ്പ്രതം ॥ 3 ॥

ഭീഷ്മ ഉവാച
യുധിഷ്ഠിര മഹാബാഹോ കഥയാമി ശൃണുഷ്വ മേ ।
ജഗന്നാഥസ്യ നാമാനി പവിത്രാണി ശുഭാനി ച ॥ 1 ॥

മായയാ യസ്യ സംസാരോ വ്യാപൃതഃ സചരാചരഃ ।
യസ്യ പ്രസാദാദ്ബ്രഹ്മാണം സൃഷ്ട്വാ പാതി ച സര്‍വദാ ॥ 2 ॥

ബ്രഹ്മാദിദശദിക്പാലാന്‍ മായാവിമോഹിതാന്‍ ഖലു ।
യസ്യ ചേഷ്ടാവരോഹശ്ച ബ്രഹ്മാണ്ഡഖണ്ഡഗോചരഃ ॥ 3 ॥

ദയാ വാ മമതാ യസ്യ സര്‍വഭൂതേഷു സര്‍വഗഃ ।
സത്യധര്‍മവിഭൂഷസ്യ ജഗന്നാഥസ്യ സര്‍വതഃ ॥ 4 ॥

കഥയാമി സഹസ്രാണി നാമാനി തവ ചാനഘ ॥ 5 ॥

അഥ ശ്രീജഗന്നാഥസ്യ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

അഥ വിനിയോഗഃ ।
അസ്യ മാതൃകാ മന്ത്രസ്യ, വേദവ്യാസോ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ,
ശ്രീജഗന്നാഥോ ദേവതാ, ഭഗവതഃ ശ്രീജഗന്നാഥസ്യ പ്രീത്യര്‍ഥേ
സഹസ്രനാമ പഠനേ വിനിയോഗഃ ।

ധ്യാനം
നീലാദ്രൌ ശങ്ഖമധ്യേ ശതദലകമലേ രത്നസിംഹാസനസ്ഥം
സര്‍വാലങ്കാരയുക്തം നവഘനരുചിരം സംയുതം ചാഗ്രജേന ।
ഭദ്രായാ വാമഭാഗേ രഥചരണയുതം ബ്രഹ്മരുദ്രേന്ദ്രവന്ദ്യം
വേദാനാം സാരമീശം സ്വജനപരിവൃതം ബ്രഹ്മദാരു സ്മരാമി ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച
ചതുര്‍ഭുജോ ജഗന്നാഥഃ കണ്ഠശോഭിതകൌസ്തുഭഃ ।
പദ്മനാഭോ വേദഗര്‍ഭശ്ചന്ദ്രസൂര്യവിലോചനഃ ॥ 1 ॥

ജഗന്നാഥോ ലോകനാഥോ നീലാദ്രീശഃ പരോ ഹരിഃ ।
ദീനബന്ധുര്‍ദയാസിന്ധുഃ കൃപാലുഃ ജനരക്ഷകഃ ॥ 2 ॥

കംബുപാണിഃ ചക്രപാണിഃ പദ്മനാഭോ നരോത്തമഃ ।
ജഗതാം പാലകോ വ്യാപീ സര്‍വവ്യാപീ സുരേശ്വരഃ ॥ 3 ॥

ലോകരാജോ ദേവരാജഃ ശക്രോ ഭൂപശ്ച ഭൂപതിഃ ।
നീലാദ്രിപതിനാഥശ്ച അനന്തഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 4 ॥

താര്‍ക്ഷ്യോധ്യായഃ കല്‍പതരുഃ വിമലാപ്രീതിവര്‍ദ്ധനഃ । var? താര്‍ക്ഷ്യധ്വജഃ
ബലഭദ്രോ വാസുദേവോ മാധവോ മധുസൂദനഃ ॥ 5 ॥

ദൈത്യാരിഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വനമാലീ ബലപ്രിയഃ ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ വൃഷ്ണിവംശോ മുരാരിഃ കൃഷ്ണകേശവഃ ॥ 6 ॥

ശ്രീരാമഃ സച്ചിദാനന്ദോ ഗോവിന്ദഃ പരമേശ്വരഃ ।
വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുര്‍മഹാവിഷ്ണുഃ പ്രഭവിഷ്ണുര്‍മഹേശ്വരഃ ॥ 7 ॥

ലോകകര്‍താ ജഗന്നാഥോ മഹാകര്‍താ മഹായശാഃ ।
മഹര്‍ഷിഃ കപിലാചാര്യോ ലോകചാരീ സുരോ ഹരിഃ ॥ 8 ॥

ആത്മാ ച ജീവപാലശ്ച ശൂരഃ സംസാരപാലകഃ ।
ഏകോനൈകോ മമപ്രിയോ ബ്രഹ്മവാദീ മഹേശ്വരഃ ॥ 9 ॥ var? സര്‍വപ്രിയോ രമാപ്രിയോ
ദ്വിഭുജശ്ച ചതുര്‍ബാഹുഃ ശതബാഹുഃ സഹസ്രകഃ ।
പദ്മപത്രവിശാലാക്ഷഃ പദ്മഗര്‍ഭഃ പരോ ഹരിഃ ॥ 10 ॥

പദ്മഹസ്തോ ദേവപാലോ ദൈത്യാരിര്‍ദൈത്യനാശനഃ ।
ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുരാനനസേവിതഃ ॥ 11 ॥

പദ്മഹസ്തശ്ചക്രപാണിഃ ശങ്ഖഹസ്തോ ഗദാധരഃ ।
മഹാവൈകുണ്ഠവാസീ ച ലക്ഷ്മീപ്രീതികരഃ സദാ ॥ 12 ॥

വിശ്വനാഥഃ പ്രീതിദശ്ച സര്‍വദേവപ്രിയംകരഃ ।
വിശ്വവ്യാപീ ദാരുരൂപശ്ചന്ദ്രസൂര്യവിലോചനഃ ॥ 13 ॥ var പ്രിയവ്യാപി
ഗുപ്തഗങ്ഗോപലബ്ധിശ്ച തുലസീപ്രീതിവര്‍ദ്ധനഃ ।
ജഗദീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീഗദാഗ്രജഃ ॥ 14 ॥

സരസ്വതീമൂലാധാരഃ ശ്രീവത്സഃ ശ്രീദയാനിധിഃ ।
പ്രജാപതിഃ ഭൃഗുപതിര്‍ഭാര്‍ഗവോ നീലസുന്ദരഃ ॥ 15 ॥

യോഗമായാഗുണാരൂപോ ജഗദ്യോനീശ്വരോ ഹരിഃ ।
ആദിത്യഃ പ്രലയോദ്ധാരീ ആദൌ സംസാരപാലകഃ ॥ 16 ॥

കൃപാവിഷ്ടഃ പദ്മപാണിരമൂര്‍തിര്‍ജഗദാശ്രയഃ ।
പദ്മനാഭോ നിരാകാരഃ നിര്ലിപ്തഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 17 ॥

കൃപാകരഃ ജഗദ്വ്യാപീ ശ്രീകരഃ ശങ്ഖശോഭിതഃ ।
സമുദ്രകോടിഗംഭീരോ ദേവതാപ്രീതിദഃ സദാ ॥ 18 ॥

സുരപതിര്‍ഭൂതപതിര്‍ബ്രഹ്മചാരീ പുരന്ദരഃ ।
ആകാശവായുമൂര്‍തിശ്ച ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍ജലേസ്ഥിതഃ ॥ 19 ॥

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുര്‍ദൃഷ്ടിപാലഃ പരമോഽമൃതദായകഃ ।
പരമാനന്ദസമ്പൂര്‍ണഃ പുണ്യദേവഃ പരായണഃ ॥ 20 ॥ var പുണ്യദേഹഃ

ധനീ ച ധനദാതാ ച ധനഗര്‍ഭോ മഹേശ്വരഃ ।
പാശപാണിഃ സര്‍വജീവഃ സര്‍വസംസാരരക്ഷകഃ ॥ 21 ॥

ദേവകര്‍താ ബ്രഹ്മകര്‍താ വഷിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മപാലകഃ ।
ജഗത്പതിഃ സുരാചാര്യോ ജഗദ്വ്യാപീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 22 ॥

മഹാമൂര്‍തിര്‍വിശ്വമൂര്‍തിര്‍മഹാബുദ്ധിഃ പരാക്രമഃ ।
സര്‍വബീജാര്‍ഥചാരീ ച ദ്രഷ്ടാ വേദപതിഃ സദാ ॥ 23 ॥

സര്‍വജീവസ്യ ജീവശ്ച ഗോപതിര്‍മരുതാം പതിഃ ।
മനോബുദ്ധിരഹംകാരകാമാദിക്രോധനാശനഃ ॥ 24 ॥ var ക്രോധശാതനഃ
കാമദേവഃ കാമപാലഃ കാമാങ്ഗഃ കാമവല്ലഭഃ ।
ശത്രുനാശീ കൃപാസിന്ധുഃ കൃപാലുഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 25 ॥

ദേവത്രാതാ ദേവമാതാ ഭ്രാതാ ബന്ധുഃ പിതാ സഖാ ।
ബാലവൃദ്ധസ്തനൂരൂപോ വിശ്വകര്‍മാ ബലോഽബലഃ ॥ 26 ॥ var ബലോദ്ബലഃ
അനേകമൂര്‍തിഃ സതതം സത്യവാദീ സതാംഗതിഃ ।
ലോകബ്രഹ്മ ബൃഹദ്ബ്രഹ്മ സ്ഥൂലബ്രഹ്മ സുരേശ്വരഃ ॥ 27 ॥

ജഗദ്വ്യാപീ സദാചാരീ സര്‍വഭൂതശ്ച ഭൂപതിഃ । var? സര്‍വഭുഈപശ്ച
ദുര്‍ഗപാലഃ ക്ഷേത്രനാഥോ രതീശോ രതിനായകഃ ॥ 28 ॥

ബലീ വിശ്വബലാചാരീ ബലദോ ബലി-വാമനഃ ।
ദരഹ്രാസഃ ശരച്ചന്ദ്രഃ പരമഃ പരപാലകഃ ॥ 29 ॥

അകാരാദിമകാരാന്തോ മധ്യോകാരഃ സ്വരൂപധൃക് ।
സ്തുതിസ്ഥായീ സോമപാശ്ച സ്വാഹാകാരഃ സ്വധാകരഃ ॥ 30 ॥

മത്സ്യഃ കൂര്‍മോ വരാഹശ്ച നരസിംഹശ്ച വാമനഃ ।
പരശുരാമോ മഹാവീര്യോ രാമോ ദശരഥാത്മജഃ ॥ 31 ॥

ദേവകീനന്ദനഃ ശ്രേഷ്ഠോ നൃഹരിഃ നരപാലകഃ ।
വനമാലീ ദേഹധാരീ പദ്മമാലീ വിഭൂഷണഃ ॥ 32 ॥

മല്ലീകാമാലധാരീ ച ജാതീയൂഥിപ്രിയഃ സദാ ।
ബൃഹത്പിതാ മഹാപിതാ ബ്രാഹ്മണോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 33 ॥

കല്‍പരാജഃ ഖഗപതിര്‍ദേവേശോ ദേവവല്ലഭഃ ।
പരമാത്മാ ബലോ രാജ്ഞാം മാങ്ഗല്യം സര്‍വമങ്ഗലഃ ॥ 34 ॥ var രാജാ
സര്‍വബലോ ദേഹധാരീ രാജ്ഞാം ച ബലദായകഃ ।
നാനാപക്ഷിപതങ്ഗാനാം പാവനഃ പരിപാലകഃ ॥ 35 ॥

വൃന്ദാവനവിഹാരീ ച നിത്യസ്ഥലവിഹാരകഃ ।
ക്ഷേത്രപാലോ മാനവശ്ച ഭുവനോ ഭവപാലകഃ ॥ 36 ॥

സത്ത്വം രജസ്തമോബുദ്ധിരഹങ്കാരപരോഽപി ച ।
ആകാശംഗഃ രവിഃ സോമോ ധരിത്രീധരണീധരഃ ॥ 37 ॥

നിശ്ചിന്തോ യോഗനിദ്രശ്ച കൃപാലുഃ ദേഹധാരകഃ । var ശോകനിദ്രശ്ച
സഹസ്രശീര്‍ഷാ ശ്രീവിഷ്ണുര്‍നിത്യോ ജിഷ്ണുര്‍നിരാലയഃ ॥ 38 ॥

കര്‍താ ഹര്‍താ ച ധാതാ ച സത്യദീക്ഷാദിപാലകഃ । var ശക്രദീക്ഷാദി
കമലാക്ഷഃ സ്വയംഭൂതഃ കൃഷ്ണവര്‍ണോ വനപ്രിയഃ ॥ 39 ॥

കല്‍പദ്രുമഃ പാദപാരിഃ കല്‍പകാരീ സ്വയം ഹരിഃ ।
ദേവാനാം ച ഗുരുഃ സര്‍വദേവരൂപോ നമസ്കൃതഃ ॥ 40 ॥

നിഗമാഗമചാരീ ച കൃഷ്ണഗംയഃ സ്വയംയശഃ ।
നാരായണോ നരാണാം ച ലോകാനാം പ്രഭുരുത്തമഃ ॥ 41 ॥

ജീവാനാം പരമാത്മാ ച ജഗദ്വന്ദ്യഃ പരോ യമഃ ।
ഭൂതാവാസോ പരോക്ഷശ്ച സര്‍വവാസീ ചരാശ്രയഃ ॥ 42 ॥

ഭാഗീരഥീ മനോബുദ്ധിര്‍ഭവമൃത്യുഃ പരിസ്ഥിതഃ ।
സംസാരപ്രണയീ പ്രീതഃ സംസാരരക്ഷകഃ സദാ ॥ 43 ॥

നാനാവര്‍ണധരോ ദേവോ നാനാപുഷ്പവിഭൂഷണഃ ।
നന്ദധ്വജോ ബ്രഹ്മരൂപോ ഗിരിവാസീ ഗണാധിപഃ ॥ 44 ॥

മായാധരോ വര്‍ണധാരീ യോഗീശഃ ശ്രീധരോ ഹരിഃ ।
മഹാജ്യോതിര്‍മഹാവീര്യോ ബലവാംശ്ച ബലോദ്ഭവഃ ॥ 45 ॥ var ബലോദ്ഭവഃ

ഭൂതകൃത് ഭവനോ ദേവോ ബ്രഹ്മചാരീ സുരാധിപഃ ।
സരസ്വതീ സുരാചാര്യഃ സുരദേവഃ സുരേശ്വരഃ ॥ 46 ॥

അഷ്ടമൂര്‍തിധരോ രുദ്ര ഇച്ഛാമൂര്‍തിഃ പരാക്രമഃ ।
മഹാനാഗപതിശ്ചൈവ പുണ്യകര്‍മാ തപശ്ചരഃ ॥ 47 ॥

ദിനപോ ദീനപാലശ്ച ദിവ്യസിംഹോ ദിവാകരഃ ।
അനഭോക്താ സഭോക്താ ച ഹവിര്‍ഭോക്താ പരോഽപരഃ ॥ 48 ॥

മന്ത്രദോ ജ്ഞാനദാതാ ച സര്‍വദാതാ പരോ ഹരിഃ ।
പരര്‍ദ്ധിഃ പരധര്‍മാ ച സര്‍വധര്‍മനമസ്കൃതഃ ॥ 49 ॥

ക്ഷമാദശ്ച ദയാദശ്ച സത്യദഃ സത്യപാലകഃ ।
കംസാരിഃ കേശിനാശീ ച നാശനോ ദുഷ്ടനാശനഃ ॥ 50 ॥

പാണ്ഡവപ്രീതിദശ്ചൈവ പരമഃ പരപാലകഃ ।
ജഗദ്ധാതാ ജഗത്കര്‍താ ഗോപഗോവത്സപാലകഃ ॥ 51 ॥

സനാതനോ മഹാബ്രഹ്മ ഫലദഃ കര്‍മചാരിണാം ।
പരമഃ പരമാനന്ദഃ പരര്‍ദ്ധിഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 52 ॥

ശരണഃ സര്‍വലോകാനാം സര്‍വശാസ്ത്രപരിഗ്രഹഃ ।
ധര്‍മകീര്‍തിര്‍മഹാധര്‍മോ ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മബാന്ധവഃ ॥ 53 ॥

മനഃകര്‍താ മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാമഹിമദായകഃ ।
ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വോ മഹാമൂര്‍തിഃ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 54 ॥

പഥ്യഭൂതാത്മകോ ദേവഃ പഥ്യമൂര്‍തിഃ പരാത്പരഃ ।
വിശ്വാകാരോ വിശ്വഗര്‍ഭഃ സുരാമന്ദോ സുരേശ്വരഃ ॥ 55 ॥ var സുരഹാ ച
ഭുവനേശഃ സര്‍വവ്യാപീ ഭവേശഃ ഭവപാലകഃ ।
ദര്‍ശനീയശ്ചതുര്‍വേദഃ ശുഭാങ്ഗോ ലോകദര്‍ശനഃ ॥ 56 ॥

ശ്യാമലഃ ശാന്തമൂര്‍തിശ്ച സുശാന്തശ്ചതുരോത്തമഃ ।
സാമപ്രീതിശ്ച ഋക് പ്രീതിര്യജുഷോഽഥര്‍വണപ്രിയഃ ॥ 57 ॥

ശ്യാമചന്ദ്രശ്ചതുമൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍ഗതിഃ ।
മഹാജ്യോതിര്‍മഹാമൂര്‍തിര്‍മഹാധാമാ മഹേശ്വരഃ ॥ 58 ॥

അഗസ്തിര്‍വരദാതാ ച സര്‍വദേവപിതാമഹഃ ।
പ്രഹ്ലാദസ്യ പ്രീതികരോ ധ്രുവാഭിമാനതാരകഃ ॥ 59 ॥

മണ്ഡിതഃ സുതനുര്‍ദാതാ സാധുഭക്തിപ്രദായകഃ ।
ഓംകാരശ്ച പരംബ്രഹ്മ ഓം നിരാലംബനോ ഹരിഃ ॥ 60 ॥

സദ്ഗതിഃ പരമോ ഹംസോ ജീവാത്മാ ജനനായകഃ ।
മനശ്ചിന്ത്യശ്ചിത്തഹാരീ മനോജ്ഞശ്ചാപധാരകഃ ॥ 61 ॥

ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മജാതീനാമിന്ദ്രിയാണാം ഗതിഃ പ്രഭുഃ ।
ത്രിപാദാദൂര്‍ദ്ധ്വസംഭൂതോ വിരാട് ചൈവ സുരേശ്വരഃ ॥ 62 ॥ var വിരാടശ്ച
പരാത്പരഃ പരഃ പാദഃ പദ്മസ്ഥഃ കമലാസനഃ ।
നാനാസന്ദേഹവിഷയസ്തത്ത്വജ്ഞാനാഭിനിവൃതഃ ॥ 63 ॥

സര്‍വജ്ഞശ്ച ജഗദ്ബന്ധുര്‍മനോജജ്ഞാതകാരകഃ ।
മുഖസംഭൂതവിപ്രസ്തു വാഹസംഭൂതരാജകഃ ॥ 64 ॥

ഊരോവൈശ്യഃ പദോഭൂതഃ ശൂദ്രോ നിത്യോപനിത്യകഃ ।
ജ്ഞാനീ മാനീ വര്‍ണദശ്ച സര്‍വദഃ സര്‍വഭൂഷിതഃ ॥ 65 ॥

അനാദിവര്‍ണസന്ദേഹോ നാനാകര്‍മോപരിസ്ഥിതഃ ।
ശുദ്ധാദിധര്‍മസന്ദേഹോ ബ്രഹ്മദേഹഃ സ്മിതാനനഃ ॥ 66 ॥

ശംബരാരിര്‍വേദപതിഃ സുകൃതഃ സത്ത്വവര്‍ദ്ധനഃ ।
സകലം സര്‍വഭൂതാനാം സര്‍വദാതാ ജഗന്‍മയഃ ॥ 67 ॥

സര്‍വഭൂതഹിതൈഷീ ച സര്‍വപ്രാണിഹിതേ രതഃ ।
സര്‍വദാ ദേഹധാരീ ച ബടകോ ബടുഗഃ സദാ ॥ 68 ॥ var ബടുകോ
സര്‍വകര്‍മവിധാതാ ച ജ്ഞാനദഃ കരുണാത്മകഃ ।
പുണ്യസമ്പത്തിദാതാ ച കര്‍താ ഹര്‍താ തഥൈവ ച ॥ 69 ॥

സദാ നീലാദ്രിവാസീ ച നതാസ്യശ്ച പുരന്ദരഃ ।
നരോ നാരായണോ ദേവോ നിര്‍മലോ നിരുപദ്രവഃ ॥ 70 ॥

ബ്രഹ്മാശംഭുഃ സുരശ്രേഷ്ഠഃ കംബുപാണിര്‍ബലോഽര്‍ജുനഃ ।
ജഗദ്ധാതാ ചിരായുശ്ച ഗോവിന്ദോ ഗോപവല്ലഭഃ ॥ 71 ॥

ദേവോ ദേവോ മഹാബ്രഹ്മ മഹാരാജോ മഹാഗതിഃ ।
അനന്തോ ഭൂതനാഥശ്ച അനന്തഭൂതസംഭവഃ ॥ 72 ॥

സമുദ്രപര്‍വതാനാം ച ഗന്ധര്‍വാണാം തഥാഽഽശ്രയഃ ।
ശ്രീകൃഷ്ണോ ദേവകീപുത്രോ മുരാരിര്‍വേണുഹസ്തകഃ ॥ 73 ॥

ജഗത്സ്ഥായീ ജഗദ്വ്യാപീ സര്‍വസംസാരഭൂതിദഃ ।
രത്നഗര്‍ഭോ രത്നഹസ്തോ രത്നാകരസുതാപതിഃ ॥ 74 ॥

കന്ദര്‍പരക്ഷാകാരീ ച കാമദേവപിതാമഹഃ ।
കോടിഭാസ്കരസംജ്യോതിഃ കോടിചന്ദ്രസുശീതലഃ ॥ 75 ॥

കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യഃ കാമമൂര്‍തിര്‍ബൃഹത്തപഃ ।
മഥുരാപുരവാസീ ച ദ്വാരികോ ദ്വാരികാപതിഃ ॥ 76 ॥

വസന്തഋതുനാഥശ്ച മാധവഃ പ്രീതിദഃ സദാ ।
ശ്യാമബന്ധുര്‍ഘനശ്യാമോ ഘനാഘനസമദ്യുതിഃ ॥ 77 ॥

അനന്തകല്‍പവാസീ ച കല്‍പസാക്ഷീ ച കല്‍പകൃത് । var അനന്തഃ കല്‍പവാസീ
സത്യനാഥഃ സത്യചാരീ സത്യവാദീ സദാസ്ഥിതഃ ॥ 78 ॥

ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്യുഗപതിര്‍ഭവഃ ।
രാമകൃഷ്ണോ യുഗാന്തശ്ച ബലഭദ്രോ ബലോ ബലീ ॥ 79 ॥

ലക്ഷ്മീനാരായണോ ദേവഃ ശാലഗ്രാമശിലാപ്രഭുഃ ।
പ്രാണോഽപാനഃ സമാനശ്ചോദാനവ്യാനൌ തഥൈവ ച ॥ 80 ॥

പഞ്ചാത്മാ പഞ്ചതത്ത്വം ച ശരണാഗതപാലകഃ ।
യത്കിംചിത് ദൃശ്യതേ ലോകേ തത്സര്‍വം ജഗദീശ്വരഃ ॥ 81 ॥

ജഗദീശോ മഹദ്ബ്രഹ്മ ജഗന്നാഥായ തേ നമഃ ।
ജഗദീശോ മഹദ്ബ്രഹ്മ ജഗന്നാഥായ തേ നമഃ ।
ജഗദീശോ മഹദ്ബ്രഹ്മ ജഗന്നാഥായ തേ നമഃ ।

॥ ഇതി ശ്രീജഗന്നാഥസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഥ ശ്രീജഗന്നാഥസഹസ്രനാമ മാഹാത്മ്യം ।

ഏവം നാമസഹസ്രേണ സ്തവോഽയം പഠ്യതേ യദി ।
പാഠം പാഠയതേ യസ്തു ശൃണുയാദപി മാനവഃ ॥ 1 ॥

സഹസ്രാണാം ശതേനൈവ യജ്ഞേന പരിപൂജ്യതേ ।
യത്പുണ്യം സര്‍വതീര്‍ഥേഷു വേദേഷു ച വിശേഷതഃ ॥ 2 ॥

തത്പുണ്യം കോടിഗുണിതം അചിരാല്ലഭതേ നരഃ ।
ജഗന്നാഥസ്യ നാമാനി പുണ്യാനി സഫലാനി ച ॥ 3 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം യോഗാര്‍ഥീ യോഗമാപ്നുയാത് ।
കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം ജയാര്‍ഥീ ലഭതേ ജയം ॥ 4 ॥

കാമാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമം പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ സുതം ।
ക്ഷത്രിയാണാം പ്രയോഗേണ സംഗ്രാമേ ജയദഃ സദാ ॥ 5 ॥

വൈശ്യാനാം സര്‍വധര്‍മഃ സ്യാച്ഛൂദ്രാണാം സുഖമേധതേ ।
സാധൂനാം പഠതോ നിത്യം ജ്ഞാനദഃ ഫലദസ്തഥാ ॥ 6 ॥

നാഽപവാദം ന ദുഃഖം ച കദാ ച ലഭതേ നരഃ ।
സര്‍വസൌഖ്യം ഫലം പ്രാപ്യ ചിരംജീവീ ഭവേന്നരഃ ॥ 7 ॥

ശൃണു രാജന്‍ മഹാബാഹോ മഹിമാനം ജഗത്പതേഃ ।
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 8 ॥

ജഗന്നാഥം ലോകനാഥം പഠതേ യഃ സദാ ശുചിഃ ।
കലികാലോദ്ഭവം പാപം തത്ക്ഷണാത്തസ്യ നശ്യതി ॥ 9 ॥

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മപുരാണേ ഭീഷ്മ-യുധിഷ്ഠിര-സംവാദേ
ശ്രീജഗന്നാഥസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read 1000 Names of Jagannatha:

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top