1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Jagannatha Sahasranama Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

॥ ॐ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ
ਦੇਵਦਾਨਵਗਨ੍ਧਰ੍ਵਯਕ੍ਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੋਰਗੈਃ ।
ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਸਦਾ ਚਾਰੁਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਨਾਰਾਯਣਂ ਦੇਵਂ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਜਯ ਕਸ਼੍ਣ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਜਯ ਸਰ੍ਵਾਧਿਨਾਯਕ ॥ ੨ ॥

ਜਯਾਸ਼ੇਸ਼ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਮ੍ਭੋਜ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩ ॥

ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰ ਉਵਾਚ
ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਂ ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਰਾਯਣਃ ।
ਯਸ੍ਤੁ ਧਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਯਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਯਂ ਪਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਯਸ੍ਯ ਮਾਯਾਮਯਂ ਜਾਲਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਸਚਰਾਚਰਮ੍ ।
ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਂਸ਼੍ਚ ਮਗਤਸ਼੍ਣਾਯਾਂ ਭ੍ਰਾਮਯਤ੍ਯਪਿ ਕੇਵਲਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਨਮਾਮ੍ਯਹਂ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਨਾਮਾਨਿ ਚ ਜਗਤ੍ਪਤਿਮ੍।
ਬਹਤ੍ਯਾ ਕਥਿਤਂ ਯਚ੍ਚ ਤਨ੍ਮੇ ਕਥਯ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਭੀਸ਼੍ਮ ਉਵਾਚ
ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰ ਮਹਾਬਾਹੋ ਕਥਯਾਮਿ ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵ ਮੇ ।
ਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਯ ਨਾਮਾਨਿ ਪਵਿਤ੍ਰਾਣਿ ਸ਼ੁਭਾਨਿ ਚ ॥ ੧ ॥

ਮਾਯਯਾ ਯਸ੍ਯ ਸਂਸਾਰੋ ਵ੍ਯਾਪਤਃ ਸਚਰਾਚਰਃ ।
ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਸਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਾਤਿ ਚ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਾਲਾਨ੍ ਮਾਯਾਵਿਮੋਹਿਤਾਨ੍ ਖਲੁ ।
ਯਸ੍ਯ ਚੇਸ਼੍ਟਾਵਰੋਹਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਖਣ੍ਡਗੋਚਰਃ ॥ ੩ ॥

ਦਯਾ ਵਾ ਮਮਤਾ ਯਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਗਃ ।
ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਸ੍ਯ ਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤਃ ॥ ੪ ॥

ਕਥਯਾਮਿ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਨਾਮਾਨਿ ਤਵ ਚਾਨਘ ॥ ੫ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਅਥ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਅਸ੍ਯ ਮਾਤਕਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ ऋਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਤਃ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਯ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪਠਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਨੀਲਾਦ੍ਰੌ ਸ਼ਙ੍ਖਮਧ੍ਯੇ ਸ਼ਤਦਲਕਮਲੇ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ
ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤਂ ਨਵਘਨਰੁਚਿਰਂ ਸਂਯੁਤਂ ਚਾਗ੍ਰਜੇਨ ।
ਭਦ੍ਰਾਯਾ ਵਾਮਭਾਗੇ ਰਥਚਰਣਯੁਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਂ
ਵੇਦਾਨਾਂ ਸਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸ੍ਵਜਨਪਰਿਵਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਾਰੁ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥਃ ਕਣ੍ਠਸ਼ੋਭਿਤਕੌਸ੍ਤੁਭਃ ।
ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ ਵੇਦਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਵਿਲੋਚਨਃ ॥ ੧ ॥

ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਲੋਕਨਾਥੋ ਨੀਲਾਦ੍ਰੀਸ਼ਃ ਪਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਰ੍ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਲੁਃ ਜਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੨ ॥

ਕਮ੍ਬੁਪਾਣਿਃ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਜਗਤਾਂ ਪਾਲਕੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩ ॥

ਲੋਕਰਾਜੋ ਦੇਵਰਾਜਃ ਸ਼ਕ੍ਰੋ ਭੂਪਸ਼੍ਚ ਭੂਪਤਿਃ ।
ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਪਤਿਨਾਥਸ਼੍ਚ ਅਨਨ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੪ ॥

ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੋਧ੍ਯਾਯਃ ਕਲ੍ਪਤਰੁਃ ਵਿਮਲਾਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ । var? ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਧ੍ਵਜਃ
ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ ੫ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਨਮਾਲੀ ਬਲਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਵਸ਼੍ਣਿਵਂਸ਼ੋ ਮੁਰਾਰਿਃ ਕਸ਼੍ਣਕੇਸ਼ਵਃ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਃ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭ ॥

ਲੋਕਕਰ੍ਤਾ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਮਹਾਕਰ੍ਤਾ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਃ ਕਪਿਲਾਚਾਰ੍ਯੋ ਲੋਕਚਾਰੀ ਸੁਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੮ ॥

ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਜੀਵਪਾਲਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਃ ਸਂਸਾਰਪਾਲਕਃ ।
ਏਕੋਨੈਕੋ ਮਮਪ੍ਰਿਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯ ॥ var? ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯੋ ਰਮਾਪ੍ਰਿਯੋ
ਦ੍ਵਿਭੁਜਸ਼੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਃ ਸ਼ਤਬਾਹੁਃ ਸਹਸ੍ਰਕਃ ।
ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਃ ਪਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤੋ ਦੇਵਪਾਲੋ ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਰ੍ਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰਾਨਨਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੧ ॥

ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਸ਼ਙ੍ਖਹਸ੍ਤੋ ਗਦਾਧਰਃ ।
ਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸੀ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰੀਤਿਕਰਃ ਸਦਾ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਃ ਪ੍ਰੀਤਿਦਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਦੇਵਪ੍ਰਿਯਂਕਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਦਾਰੁਰੂਪਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਵਿਲੋਚਨਃ ॥ ੧੩ ॥ var ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਯਾਪਿ
ਗੁਪ੍ਤਗਙ੍ਗੋਪਲਬ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਤੁਲਸੀਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਜਗਦੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਗਦਾਗ੍ਰਜਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸਰਸ੍ਵਤੀਮੂਲਾਧਾਰਃ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਃ ਸ਼੍ਰੀਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ਭਗੁਪਤਿਰ੍ਭਾਰ੍ਗਵੋ ਨੀਲਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਯੋਗਮਾਯਾਗੁਣਾਰੂਪੋ ਜਗਦ੍ਯੋਨੀਸ਼੍ਵਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਲਯੋਦ੍ਧਾਰੀ ਆਦੌ ਸਂਸਾਰਪਾਲਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਪਾਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪਦ੍ਮਪਾਣਿਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜਗਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ ਨਿਰਾਕਾਰਃ ਨਿਰ੍ਲਿਪ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੭ ॥

ਕਪਾਕਰਃ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼ਙ੍ਖਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਕੋਟਿਗਮ੍ਭੀਰੋ ਦੇਵਤਾਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ਸਦਾ ॥ ੧੮ ॥

ਸੁਰਪਤਿਰ੍ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ।
ਆਕਾਸ਼ਵਾਯੁਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜਲੇਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦਸ਼੍ਟਿਪਾਲਃ ਪਰਮੋऽਮਤਦਾਯਕਃ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੁਣ੍ਯਦੇਵਃ ਪਰਾਯਣਃ ॥ ੨੦ ॥ var ਪੁਣ੍ਯਦੇਹਃ

ਧਨੀ ਚ ਧਨਦਾਤਾ ਚ ਧਨਗਰ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪਾਸ਼ਪਾਣਿਃ ਸਰ੍ਵਜੀਵਃ ਸਰ੍ਵਸਂਸਾਰਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਦੇਵਕਰ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਠੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਾਲਕਃ ।
ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਬੀਜਾਰ੍ਥਚਾਰੀ ਚ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਵੇਦਪਤਿਃ ਸਦਾ ॥ ੨੩ ॥

ਸਰ੍ਵਜੀਵਸ੍ਯ ਜੀਵਸ਼੍ਚ ਗੋਪਤਿਰ੍ਮਰੁਤਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਰਹਂਕਾਰਕਾਮਾਦਿਕ੍ਰੋਧਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੪ ॥ var ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਾਤਨਃ
ਕਾਮਦੇਵਃ ਕਾਮਪਾਲਃ ਕਾਮਾਙ੍ਗਃ ਕਾਮਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ੀ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਲੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਦੇਵਤ੍ਰਾਤਾ ਦੇਵਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਬਨ੍ਧੁਃ ਪਿਤਾ ਸਖਾ ।
ਬਾਲਵਦ੍ਧਸ੍ਤਨੂਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਬਲੋऽਬਲਃ ॥ ੨੬ ॥ var ਬਲੋਦ੍ਬਲਃ
ਅਨੇਕਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਤਤਂ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਤਾਂਗਤਿਃ ।
ਲੋਕਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬਹਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ੍ਥੂਲਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ਼੍ਚ ਭੂਪਤਿਃ । var? ਸਰ੍ਵਭੁਈਪਸ਼੍ਚ
ਦੁਰ੍ਗਪਾਲਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਾਥੋ ਰਤੀਸ਼ੋ ਰਤਿਨਾਯਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਬਲੀ ਵਿਸ਼੍ਵਬਲਾਚਾਰੀ ਬਲਦੋ ਬਲਿ-ਵਾਮਨਃ ।
ਦਰਹ੍ਰਾਸਃ ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪਰਮਃ ਪਰਪਾਲਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਮਕਾਰਾਨ੍ਤੋ ਮਧ੍ਯੋਕਾਰਃ ਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ।
ਸ੍ਤੁਤਿਸ੍ਥਾਯੀ ਸੋਮਪਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰਃ ਸ੍ਵਧਾਕਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਃ ਕੂਰ੍ਮੋ ਵਰਾਹਸ਼੍ਚ ਨਰਸਿਂਹਸ਼੍ਚ ਵਾਮਨਃ ।
ਪਰਸ਼ੁਰਾਮੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਰਾਮੋ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੩੧ ॥

ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨਹਰਿਃ ਨਰਪਾਲਕਃ ।
ਵਨਮਾਲੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਦ੍ਮਮਾਲੀ ਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੩੨ ॥

ਮਲ੍ਲੀਕਾਮਾਲਧਾਰੀ ਚ ਜਾਤੀਯੂਥਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸਦਾ ।
ਬਹਤ੍ਪਿਤਾ ਮਹਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਕਲ੍ਪਰਾਜਃ ਖਗਪਤਿਰ੍ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਬਲੋ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੩੪ ॥ var ਰਾਜਾ
ਸਰ੍ਵਬਲੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਚ ਬਲਦਾਯਕਃ ।
ਨਾਨਾਪਕ੍ਸ਼ਿਪਤਙ੍ਗਾਨਾਂ ਪਾਵਨਃ ਪਰਿਪਾਲਕਃ ॥ ੩੫ ॥

ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਹਾਰੀ ਚ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਲਵਿਹਾਰਕਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲੋ ਮਾਨਵਸ਼੍ਚ ਭੁਵਨੋ ਭਵਪਾਲਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਰਜਸ੍ਤਮੋਬੁਦ੍ਧਿਰਹਙ੍ਕਾਰਪਰੋऽਪਿ ਚ ।
ਆਕਾਸ਼ਂਗਃ ਰਵਿਃ ਸੋਮੋ ਧਰਿਤ੍ਰੀਧਰਣੀਧਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤੋ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਕਪਾਲੁਃ ਦੇਹਧਾਰਕਃ । var ਸ਼ੋਕਨਿਦ੍ਰਸ਼੍ਚ
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਨਿਤ੍ਯੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਨਿਰਾਲਯਃ ॥ ੩੮ ॥

ਕਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਚ ਧਾਤਾ ਚ ਸਤ੍ਯਦੀਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪਾਲਕਃ । var ਸ਼ਕ੍ਰਦੀਕ੍ਸ਼ਾਦਿ
ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤਃ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਵਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੯ ॥

ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਃ ਪਾਦਪਾਰਿਃ ਕਲ੍ਪਕਾਰੀ ਸ੍ਵਯਂ ਹਰਿਃ ।
ਦੇਵਾਨਾਂ ਚ ਗੁਰੁਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਰੂਪੋ ਨਮਸ੍ਕਤਃ ॥ ੪੦ ॥

ਨਿਗਮਾਗਮਚਾਰੀ ਚ ਕਸ਼੍ਣਗਮ੍ਯਃ ਸ੍ਵਯਂਯਸ਼ਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਾਣਾਂ ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੪੧ ॥

ਜੀਵਾਨਾਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਪਰੋ ਯਮਃ ।
ਭੂਤਾਵਾਸੋ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਵਾਸੀ ਚਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੪੨ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀ ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਮਤ੍ਯੁਃ ਪਰਿਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸਂਸਾਰਪ੍ਰਣਯੀ ਪ੍ਰੀਤਃ ਸਂਸਾਰਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਸਦਾ ॥ ੪੩ ॥

ਨਾਨਾਵਰ੍ਣਧਰੋ ਦੇਵੋ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਨਨ੍ਦਧ੍ਵਜੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪੋ ਗਿਰਿਵਾਸੀ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੪੪ ॥

ਮਾਯਾਧਰੋ ਵਰ੍ਣਧਾਰੀ ਯੋਗੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਧਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਮਹਾਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਬਲਵਾਂਸ਼੍ਚ ਬਲੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੪੫ ॥ var ਬਲੋਦ੍ਭਵਃ

ਭੂਤਕਤ੍ ਭਵਨੋ ਦੇਵੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਸੁਰਾਧਿਪਃ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯਃ ਸੁਰਦੇਵਃ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੬ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਧਰੋ ਰੁਦ੍ਰ ਇਚ੍ਛਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਮਹਾਨਾਗਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਪੁਣ੍ਯਕਰ੍ਮਾ ਤਪਸ਼੍ਚਰਃ ॥ ੪੭ ॥

ਦਿਨਪੋ ਦੀਨਪਾਲਸ਼੍ਚ ਦਿਵ੍ਯਸਿਂਹੋ ਦਿਵਾਕਰਃ ।
ਅਨਭੋਕ੍ਤਾ ਸਭੋਕ੍ਤਾ ਚ ਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਪਰੋऽਪਰਃ ॥ ੪੮ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਦੋ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦਾਤਾ ਪਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਪਰਰ੍ਦ੍ਧਿਃ ਪਰਧਰ੍ਮਾ ਚ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਨਮਸ੍ਕਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾਦਸ਼੍ਚ ਦਯਾਦਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਯਦਃ ਸਤ੍ਯਪਾਲਕਃ ।
ਕਂਸਾਰਿਃ ਕੇਸ਼ਿਨਾਸ਼ੀ ਚ ਨਾਸ਼ਨੋ ਦੁਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰੀਤਿਦਸ਼੍ਚੈਵ ਪਰਮਃ ਪਰਪਾਲਕਃ ।
ਜਗਦ੍ਧਾਤਾ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਗੋਪਗੋਵਤ੍ਸਪਾਲਕਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸਨਾਤਨੋ ਮਹਾਬ੍ਰਹ੍ਮ ਫਲਦਃ ਕਰ੍ਮਚਾਰਿਣਾਮ੍ ।
ਪਰਮਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਰ੍ਦ੍ਧਿਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਸ਼ਰਣਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਧਰ੍ਮਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਬਾਨ੍ਧਵਃ ॥ ੫੩ ॥

ਮਨਃਕਰ੍ਤਾ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਮਹਿਮਦਾਯਕਃ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵੋ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਭੀਮੋ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੫੪ ॥

ਪਥ੍ਯਭੂਤਾਤ੍ਮਕੋ ਦੇਵਃ ਪਥ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਕਾਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਃ ਸੁਰਾਮਨ੍ਦੋ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੫ ॥ var ਸੁਰਹਾ ਚ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਭਵੇਸ਼ਃ ਭਵਪਾਲਕਃ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਃ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗੋ ਲੋਕਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਲਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚਤੁਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸਾਮਪ੍ਰੀਤਿਸ਼੍ਚ ऋਕ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਯਜੁਸ਼ੋऽਥਰ੍ਵਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਮਹਾਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਧਾਮਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੮ ॥

ਅਗਸ੍ਤਿਰ੍ਵਰਦਾਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦੇਵਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰੋ ਧ੍ਰੁਵਾਭਿਮਾਨਤਾਰਕਃ ॥ ੫੯ ॥

ਮਣ੍ਡਿਤਃ ਸੁਤਨੁਰ੍ਦਾਤਾ ਸਾਧੁਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ॐਕਾਰਸ਼੍ਚ ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ॐ ਨਿਰਾਲਂਬਨੋ ਹਰਿਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਪਰਮੋ ਹਂਸੋ ਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਜਨਨਾਯਕਃ ।
ਮਨਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਹਾਰੀ ਮਨੋਜ੍ਞਸ਼੍ਚਾਪਧਾਰਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਾਤੀਨਾਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਗਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਾਦਾਦੂਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਸਮ੍ਭੂਤੋ ਵਿਰਾਟ੍ ਚੈਵ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੨ ॥ var ਵਿਰਾਟਸ਼੍ਚ
ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ਪਰਃ ਪਾਦਃ ਪਦ੍ਮਸ੍ਥਃ ਕਮਲਾਸਨਃ ।
ਨਾਨਾਸਨ੍ਦੇਹਵਿਸ਼ਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਭਿਨਿਵਤਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਮਨੋਜਜ੍ਞਾਤਕਾਰਕਃ ।
ਮੁਖਸਂਭੂਤਵਿਪ੍ਰਸ੍ਤੁ ਵਾਹਸਮ੍ਭੂਤਰਾਜਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਊਰੋਵੈਸ਼੍ਯਃ ਪਦੋਭੂਤਃ ਸ਼ੂਦ੍ਰੋ ਨਿਤ੍ਯੋਪਨਿਤ੍ਯਕਃ ।
ਜ੍ਞਾਨੀ ਮਾਨੀ ਵਰ੍ਣਦਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਨਾਦਿਵਰ੍ਣਸਨ੍ਦੇਹੋ ਨਾਨਾਕਰ੍ਮੋਪਰਿਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਦਿਧਰ੍ਮਸਨ੍ਦੇਹੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦੇਹਃ ਸ੍ਮਿਤਾਨਨਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼ਂਬਰਾਰਿਰ੍ਵੇਦਪਤਿਃ ਸੁਕਤਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਸਕਲਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਦਾਤਾ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਹਿਤੇ ਰਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਚ ਬਟਕੋ ਬਟੁਗਃ ਸਦਾ ॥ ੬੮ ॥ var ਬਟੁਕੋ
ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਵਿਧਾਤਾ ਚ ਜ੍ਞਾਨਦਃ ਕਰੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਦਾਤਾ ਚ ਕਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੬੯ ॥

ਸਦਾ ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਵਾਸੀ ਚ ਨਤਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ।
ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣੋ ਦੇਵੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ॥ ੭੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਕਮ੍ਬੁਪਾਣਿਰ੍ਬਲੋऽਰ੍ਜੁਨਃ ।
ਜਗਦ੍ਧਾਤਾ ਚਿਰਾਯੁਸ਼੍ਚ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਪਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੭੧ ॥

ਦੇਵੋ ਦੇਵੋ ਮਹਾਬ੍ਰਹ੍ਮ ਮਹਾਰਾਜੋ ਮਹਾਗਤਿਃ ।
ਅਨਨ੍ਤੋ ਭੂਤਨਾਥਸ਼੍ਚ ਅਨਨ੍ਤਭੂਤਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਪਰ੍ਵਤਾਨਾਂ ਚ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਣਾਂ ਤਥਾऽऽਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣੋ ਦੇਵਕੀਪੁਤ੍ਰੋ ਮੁਰਾਰਿਰ੍ਵੇਣੁਹਸ੍ਤਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਯੀ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਸਰ੍ਵਸਂਸਾਰਭੂਤਿਦਃ ।
ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭੋ ਰਤ੍ਨਹਸ੍ਤੋ ਰਤ੍ਨਾਕਰਸੁਤਾਪਤਿਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਰਕ੍ਸ਼ਾਕਾਰੀ ਚ ਕਾਮਦੇਵਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਕੋਟਿਭਾਸ੍ਕਰਸਂਜ੍ਯੋਤਿਃ ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਸੁਸ਼ੀਤਲਃ ॥ ੭੫ ॥

ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲਾਵਣ੍ਯਃ ਕਾਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਬਹਤ੍ਤਪਃ ।
ਮਥੁਰਾਪੁਰਵਾਸੀ ਚ ਦ੍ਵਾਰਿਕੋ ਦ੍ਵਾਰਿਕਾਪਤਿਃ ॥ ੭੬ ॥

ਵਸਨ੍ਤऋਤੁਨਾਥਸ਼੍ਚ ਮਾਧਵਃ ਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ਸਦਾ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਬਨ੍ਧੁਰ੍ਘਨਸ਼੍ਯਾਮੋ ਘਨਾਘਨਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੭੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤਕਲ੍ਪਵਾਸੀ ਚ ਕਲ੍ਪਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਕਲ੍ਪਕਤ੍ । var ਅਨਨ੍ਤਃ ਕਲ੍ਪਵਾਸੀ
ਸਤ੍ਯਨਾਥਃ ਸਤ੍ਯਚਾਰੀ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਦਾਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ।
ਰਾਮਕਸ਼੍ਣੋ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲੋ ਬਲੀ ॥ ੭੯ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਰਾਯਣੋ ਦੇਵਃ ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਸ਼ਿਲਾਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਃ ਸਮਾਨਸ਼੍ਚੋਦਾਨਵ੍ਯਾਨੌ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੮੦ ॥

ਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਪਞ੍ਚਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਕਃ ।
ਯਤ੍ਕਿਂਚਿਤ੍ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਲੋਕੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮੧ ॥

ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਮਹਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਮਹਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਮਹਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਮ੍ ।

ਏਵਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ੍ਤਵੋऽਯਂ ਪਠ੍ਯਤੇ ਯਦਿ ।
ਪਾਠਂ ਪਾਠਯਤੇ ਯਸ੍ਤੁ ਸ਼ਣੁਯਾਦਪਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਸ਼ਤੇਨੈਵ ਯਜ੍ਞੇਨ ਪਰਿਪੂਜ੍ਯਤੇ ।
ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੨ ॥

ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਂ ਅਚਿਰਾਲ੍ਲਭਤੇ ਨਰਃ ।
ਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਯ ਨਾਮਾਨਿ ਪੁਣ੍ਯਾਨਿ ਸਫਲਾਨਿ ਚ ॥ ੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਯੋਗਾਰ੍ਥੀ ਯੋਗਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਜਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਜਯਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਾਮਂ ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸੁਤਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗੇਣ ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਜਯਦਃ ਸਦਾ ॥ ੫ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਃ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛੂਦ੍ਰਾਣਾਂ ਸੁਖਮੇਧਤੇ ।
ਸਾਧੂਨਾਂ ਪਠਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਦਃ ਫਲਦਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬ ॥

ਨਾऽਪਵਾਦਂ ਨ ਦੁਃਖਂ ਚ ਕਦਾ ਚ ਲਭਤੇ ਨਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਂ ਫਲਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਚਿਰਂਜੀਵੀ ਭਵੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਣੁ ਰਾਜਨ੍ ਮਹਾਬਾਹੋ ਮਹਿਮਾਨਂ ਜਗਤ੍ਪਤੇਃ ।
ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੮ ॥

ਜਗਨ੍ਨਾਥਂ ਲੋਕਨਾਥਂ ਪਠਤੇ ਯਃ ਸਦਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਕਲਿਕਾਲੋਦ੍ਭਵਂ ਪਾਪਂ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਭੀਸ਼੍ਮ-ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰ-ਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Jagannatha:

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil