Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Jagannatha Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీజగన్నాథసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ ఓం శ్రీజగన్నాథాయ నమో నమః ॥

ప్రార్థనా
దేవదానవగన్ధర్వయక్షవిద్యాధరోరగైః ।
సేవ్యమానం సదా చారుకోటిసూర్యసమప్రభమ్ ॥ ౧ ॥

ధ్యాయేన్నారాయణం దేవం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ।
జయ కృష్ణ జగన్నాథ జయ సర్వాధినాయక ॥ ౨ ॥

జయాశేషజగద్వన్ద్యపాదామ్భోజ నమోఽస్తు తే ॥ ౩ ॥

యుధిష్ఠిర ఉవాచ
యస్య ప్రసాదాత్తు సర్వం యస్తు విష్ణుపరాయణః ।
యస్తు ధాతా విధాతా చ యశ్చ సత్యం పరో భవేత్ ॥ ౧ ॥

యస్య మాయామయం జాలం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।
మర్త్యాంశ్చ మృగతృష్ణాయాం భ్రామయత్యపి కేవలమ్ ॥ ౨ ॥

నమామ్యహం జగతప్రీత్యా నామాని చ జగత్పతిమ్।
బృహత్యా కథితం యచ్చ తన్మే కథయ సామ్ప్రతమ్ ॥ ౩ ॥

భీష్మ ఉవాచ
యుధిష్ఠిర మహాబాహో కథయామి శృణుష్వ మే ।
జగన్నాథస్య నామాని పవిత్రాణి శుభాని చ ॥ ౧ ॥

మాయయా యస్య సంసారో వ్యాపృతః సచరాచరః ।
యస్య ప్రసాదాద్బ్రహ్మాణం సృష్ట్వా పాతి చ సర్వదా ॥ ౨ ॥

బ్రహ్మాదిదశదిక్పాలాన్ మాయావిమోహితాన్ ఖలు ।
యస్య చేష్టావరోహశ్చ బ్రహ్మాణ్డఖణ్డగోచరః ॥ ౩ ॥

దయా వా మమతా యస్య సర్వభూతేషు సర్వగః ।
సత్యధర్మవిభూషస్య జగన్నాథస్య సర్వతః ॥ ౪ ॥

కథయామి సహస్రాణి నామాని తవ చానఘ ॥ ౫ ॥

అథ శ్రీజగన్నాథస్య సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

అథ వినియోగః ।
అస్య మాతృకా మన్త్రస్య, వేదవ్యాసో ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః,
శ్రీజగన్నాథో దేవతా, భగవతః శ్రీజగన్నాథస్య ప్రీత్యర్థే
సహస్రనామ పఠనే వినియోగః ।

ధ్యానమ్
నీలాద్రౌ శఙ్ఖమధ్యే శతదలకమలే రత్నసింహాసనస్థం
సర్వాలఙ్కారయుక్తం నవఘనరుచిరం సంయుతం చాగ్రజేన ।
భద్రాయా వామభాగే రథచరణయుతం బ్రహ్మరుద్రేన్ద్రవన్ద్యం
వేదానాం సారమీశం స్వజనపరివృతం బ్రహ్మదారు స్మరామి ॥

శ్రీభగవానువాచ
చతుర్భుజో జగన్నాథః కణ్ఠశోభితకౌస్తుభః ।
పద్మనాభో వేదగర్భశ్చన్ద్రసూర్యవిలోచనః ॥ ౧ ॥

జగన్నాథో లోకనాథో నీలాద్రీశః పరో హరిః ।
దీనబన్ధుర్దయాసిన్ధుః కృపాలుః జనరక్షకః ॥ ౨ ॥

కమ్బుపాణిః చక్రపాణిః పద్మనాభో నరోత్తమః ।
జగతాం పాలకో వ్యాపీ సర్వవ్యాపీ సురేశ్వరః ॥ ౩ ॥

లోకరాజో దేవరాజః శక్రో భూపశ్చ భూపతిః ।
నీలాద్రిపతినాథశ్చ అనన్తః పురుషోత్తమః ॥ ౪ ॥

తార్క్ష్యోధ్యాయః కల్పతరుః విమలాప్రీతివర్ద్ధనః । var? తార్క్ష్యధ్వజః
బలభద్రో వాసుదేవో మాధవో మధుసూదనః ॥ ౫ ॥

దైత్యారిః పుణ్డరీకాక్షో వనమాలీ బలప్రియః ।
బ్రహ్మా విష్ణుః వృష్ణివంశో మురారిః కృష్ణకేశవః ॥ ౬ ॥

శ్రీరామః సచ్చిదానన్దో గోవిన్దః పరమేశ్వరః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్మహావిష్ణుః ప్రభవిష్ణుర్మహేశ్వరః ॥ ౭ ॥

లోకకర్తా జగన్నాథో మహాకర్తా మహాయశాః ।
మహర్షిః కపిలాచార్యో లోకచారీ సురో హరిః ॥ ౮ ॥

ఆత్మా చ జీవపాలశ్చ శూరః సంసారపాలకః ।
ఏకోనైకో మమప్రియో బ్రహ్మవాదీ మహేశ్వరః ॥ ౯ ॥ var? సర్వప్రియో రమాప్రియో
ద్విభుజశ్చ చతుర్బాహుః శతబాహుః సహస్రకః ।
పద్మపత్రవిశాలాక్షః పద్మగర్భః పరో హరిః ॥ ౧౦ ॥

పద్మహస్తో దేవపాలో దైత్యారిర్దైత్యనాశనః ।
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతురాననసేవితః ॥ ౧౧ ॥

పద్మహస్తశ్చక్రపాణిః శఙ్ఖహస్తో గదాధరః ।
మహావైకుణ్ఠవాసీ చ లక్ష్మీప్రీతికరః సదా ॥ ౧౨ ॥

విశ్వనాథః ప్రీతిదశ్చ సర్వదేవప్రియంకరః ।
విశ్వవ్యాపీ దారురూపశ్చన్ద్రసూర్యవిలోచనః ॥ ౧౩ ॥ var ప్రియవ్యాపి
గుప్తగఙ్గోపలబ్ధిశ్చ తులసీప్రీతివర్ద్ధనః ।
జగదీశః శ్రీనివాసః శ్రీపతిః శ్రీగదాగ్రజః ॥ ౧౪ ॥

సరస్వతీమూలాధారః శ్రీవత్సః శ్రీదయానిధిః ।
ప్రజాపతిః భృగుపతిర్భార్గవో నీలసున్దరః ॥ ౧౫ ॥

యోగమాయాగుణారూపో జగద్యోనీశ్వరో హరిః ।
ఆదిత్యః ప్రలయోద్ధారీ ఆదౌ సంసారపాలకః ॥ ౧౬ ॥

కృపావిష్టః పద్మపాణిరమూర్తిర్జగదాశ్రయః ।
పద్మనాభో నిరాకారః నిర్లిప్తః పురుషోత్తమః ॥ ౧౭ ॥

కృపాకరః జగద్వ్యాపీ శ్రీకరః శఙ్ఖశోభితః ।
సముద్రకోటిగమ్భీరో దేవతాప్రీతిదః సదా ॥ ౧౮ ॥

సురపతిర్భూతపతిర్బ్రహ్మచారీ పురన్దరః ।
ఆకాశవాయుమూర్తిశ్చ బ్రహ్మమూర్తిర్జలేస్థితః ॥ ౧౯ ॥

బ్రహ్మా విష్ణుర్దృష్టిపాలః పరమోఽమృతదాయకః ।
పరమానన్దసమ్పూర్ణః పుణ్యదేవః పరాయణః ॥ ౨౦ ॥ var పుణ్యదేహః

ధనీ చ ధనదాతా చ ధనగర్భో మహేశ్వరః ।
పాశపాణిః సర్వజీవః సర్వసంసారరక్షకః ॥ ౨౧ ॥

దేవకర్తా బ్రహ్మకర్తా వషిష్ఠో బ్రహ్మపాలకః ।
జగత్పతిః సురాచార్యో జగద్వ్యాపీ జితేన్ద్రియః ॥ ౨౨ ॥

మహామూర్తిర్విశ్వమూర్తిర్మహాబుద్ధిః పరాక్రమః ।
సర్వబీజార్థచారీ చ ద్రష్టా వేదపతిః సదా ॥ ౨౩ ॥

సర్వజీవస్య జీవశ్చ గోపతిర్మరుతాం పతిః ।
మనోబుద్ధిరహంకారకామాదిక్రోధనాశనః ॥ ౨౪ ॥ var క్రోధశాతనః
కామదేవః కామపాలః కామాఙ్గః కామవల్లభః ।
శత్రునాశీ కృపాసిన్ధుః కృపాలుః పరమేశ్వరః ॥ ౨౫ ॥

దేవత్రాతా దేవమాతా భ్రాతా బన్ధుః పితా సఖా ।
బాలవృద్ధస్తనూరూపో విశ్వకర్మా బలోఽబలః ॥ ౨౬ ॥ var బలోద్బలః
అనేకమూర్తిః సతతం సత్యవాదీ సతాంగతిః ।
లోకబ్రహ్మ బృహద్బ్రహ్మ స్థూలబ్రహ్మ సురేశ్వరః ॥ ౨౭ ॥

జగద్వ్యాపీ సదాచారీ సర్వభూతశ్చ భూపతిః । var? సర్వభుఈపశ్చ
దుర్గపాలః క్షేత్రనాథో రతీశో రతినాయకః ॥ ౨౮ ॥

బలీ విశ్వబలాచారీ బలదో బలి-వామనః ।
దరహ్రాసః శరచ్చన్ద్రః పరమః పరపాలకః ॥ ౨౯ ॥

అకారాదిమకారాన్తో మధ్యోకారః స్వరూపధృక్ ।
స్తుతిస్థాయీ సోమపాశ్చ స్వాహాకారః స్వధాకరః ॥ ౩౦ ॥

మత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ నరసింహశ్చ వామనః ।
పరశురామో మహావీర్యో రామో దశరథాత్మజః ॥ ౩౧ ॥

దేవకీనన్దనః శ్రేష్ఠో నృహరిః నరపాలకః ।
వనమాలీ దేహధారీ పద్మమాలీ విభూషణః ॥ ౩౨ ॥

మల్లీకామాలధారీ చ జాతీయూథిప్రియః సదా ।
బృహత్పితా మహాపితా బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౩౩ ॥

కల్పరాజః ఖగపతిర్దేవేశో దేవవల్లభః ।
పరమాత్మా బలో రాజ్ఞాం మాఙ్గల్యం సర్వమఙ్గలః ॥ ౩౪ ॥ var రాజా
సర్వబలో దేహధారీ రాజ్ఞాం చ బలదాయకః ।
నానాపక్షిపతఙ్గానాం పావనః పరిపాలకః ॥ ౩౫ ॥

వృన్దావనవిహారీ చ నిత్యస్థలవిహారకః ।
క్షేత్రపాలో మానవశ్చ భువనో భవపాలకః ॥ ౩౬ ॥

సత్త్వం రజస్తమోబుద్ధిరహఙ్కారపరోఽపి చ ।
ఆకాశంగః రవిః సోమో ధరిత్రీధరణీధరః ॥ ౩౭ ॥

నిశ్చిన్తో యోగనిద్రశ్చ కృపాలుః దేహధారకః । var శోకనిద్రశ్చ
సహస్రశీర్షా శ్రీవిష్ణుర్నిత్యో జిష్ణుర్నిరాలయః ॥ ౩౮ ॥

కర్తా హర్తా చ ధాతా చ సత్యదీక్షాదిపాలకః । var శక్రదీక్షాది
కమలాక్షః స్వయమ్భూతః కృష్ణవర్ణో వనప్రియః ॥ ౩౯ ॥

కల్పద్రుమః పాదపారిః కల్పకారీ స్వయం హరిః ।
దేవానాం చ గురుః సర్వదేవరూపో నమస్కృతః ॥ ౪౦ ॥

నిగమాగమచారీ చ కృష్ణగమ్యః స్వయంయశః ।
నారాయణో నరాణాం చ లోకానాం ప్రభురుత్తమః ॥ ౪౧ ॥

జీవానాం పరమాత్మా చ జగద్వన్ద్యః పరో యమః ।
భూతావాసో పరోక్షశ్చ సర్వవాసీ చరాశ్రయః ॥ ౪౨ ॥

భాగీరథీ మనోబుద్ధిర్భవమృత్యుః పరిస్థితః ।
సంసారప్రణయీ ప్రీతః సంసారరక్షకః సదా ॥ ౪౩ ॥

నానావర్ణధరో దేవో నానాపుష్పవిభూషణః ।
నన్దధ్వజో బ్రహ్మరూపో గిరివాసీ గణాధిపః ॥ ౪౪ ॥

మాయాధరో వర్ణధారీ యోగీశః శ్రీధరో హరిః ।
మహాజ్యోతిర్మహావీర్యో బలవాంశ్చ బలోద్భవః ॥ ౪౫ ॥ var బలోద్భవః

భూతకృత్ భవనో దేవో బ్రహ్మచారీ సురాధిపః ।
సరస్వతీ సురాచార్యః సురదేవః సురేశ్వరః ॥ ౪౬ ॥

అష్టమూర్తిధరో రుద్ర ఇచ్ఛామూర్తిః పరాక్రమః ।
మహానాగపతిశ్చైవ పుణ్యకర్మా తపశ్చరః ॥ ౪౭ ॥

దినపో దీనపాలశ్చ దివ్యసింహో దివాకరః ।
అనభోక్తా సభోక్తా చ హవిర్భోక్తా పరోఽపరః ॥ ౪౮ ॥

మన్త్రదో జ్ఞానదాతా చ సర్వదాతా పరో హరిః ।
పరర్ద్ధిః పరధర్మా చ సర్వధర్మనమస్కృతః ॥ ౪౯ ॥

క్షమాదశ్చ దయాదశ్చ సత్యదః సత్యపాలకః ।
కంసారిః కేశినాశీ చ నాశనో దుష్టనాశనః ॥ ౫౦ ॥

పాణ్డవప్రీతిదశ్చైవ పరమః పరపాలకః ।
జగద్ధాతా జగత్కర్తా గోపగోవత్సపాలకః ॥ ౫౧ ॥

సనాతనో మహాబ్రహ్మ ఫలదః కర్మచారిణామ్ ।
పరమః పరమానన్దః పరర్ద్ధిః పరమేశ్వరః ॥ ౫౨ ॥

శరణః సర్వలోకానాం సర్వశాస్త్రపరిగ్రహః ।
ధర్మకీర్తిర్మహాధర్మో ధర్మాత్మా ధర్మబాన్ధవః ॥ ౫౩ ॥

మనఃకర్తా మహాబుద్ధిర్మహామహిమదాయకః ।
భూర్భువః స్వో మహామూర్తిః భీమో భీమపరాక్రమః ॥ ౫౪ ॥

పథ్యభూతాత్మకో దేవః పథ్యమూర్తిః పరాత్పరః ।
విశ్వాకారో విశ్వగర్భః సురామన్దో సురేశ్వరః ॥ ౫౫ ॥ var సురహా చ
భువనేశః సర్వవ్యాపీ భవేశః భవపాలకః ।
దర్శనీయశ్చతుర్వేదః శుభాఙ్గో లోకదర్శనః ॥ ౫౬ ॥

శ్యామలః శాన్తమూర్తిశ్చ సుశాన్తశ్చతురోత్తమః ।
సామప్రీతిశ్చ ఋక్ ప్రీతిర్యజుషోఽథర్వణప్రియః ॥ ౫౭ ॥

శ్యామచన్ద్రశ్చతుమూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్గతిః ।
మహాజ్యోతిర్మహామూర్తిర్మహాధామా మహేశ్వరః ॥ ౫౮ ॥

అగస్తిర్వరదాతా చ సర్వదేవపితామహః ।
ప్రహ్లాదస్య ప్రీతికరో ధ్రువాభిమానతారకః ॥ ౫౯ ॥

మణ్డితః సుతనుర్దాతా సాధుభక్తిప్రదాయకః ।
ఓంకారశ్చ పరంబ్రహ్మ ఓం నిరాలంబనో హరిః ॥ ౬౦ ॥

సద్గతిః పరమో హంసో జీవాత్మా జననాయకః ।
మనశ్చిన్త్యశ్చిత్తహారీ మనోజ్ఞశ్చాపధారకః ॥ ౬౧ ॥

బ్రాహ్మణో బ్రహ్మజాతీనామిన్ద్రియాణాం గతిః ప్రభుః ।
త్రిపాదాదూర్ద్ధ్వసమ్భూతో విరాట్ చైవ సురేశ్వరః ॥ ౬౨ ॥ var విరాటశ్చ
పరాత్పరః పరః పాదః పద్మస్థః కమలాసనః ।
నానాసన్దేహవిషయస్తత్త్వజ్ఞానాభినివృతః ॥ ౬౩ ॥

సర్వజ్ఞశ్చ జగద్బన్ధుర్మనోజజ్ఞాతకారకః ।
ముఖసంభూతవిప్రస్తు వాహసమ్భూతరాజకః ॥ ౬౪ ॥

ఊరోవైశ్యః పదోభూతః శూద్రో నిత్యోపనిత్యకః ।
జ్ఞానీ మానీ వర్ణదశ్చ సర్వదః సర్వభూషితః ॥ ౬౫ ॥

అనాదివర్ణసన్దేహో నానాకర్మోపరిస్థితః ।
శుద్ధాదిధర్మసన్దేహో బ్రహ్మదేహః స్మితాననః ॥ ౬౬ ॥

శంబరారిర్వేదపతిః సుకృతః సత్త్వవర్ద్ధనః ।
సకలం సర్వభూతానాం సర్వదాతా జగన్మయః ॥ ౬౭ ॥

సర్వభూతహితైషీ చ సర్వప్రాణిహితే రతః ।
సర్వదా దేహధారీ చ బటకో బటుగః సదా ॥ ౬౮ ॥ var బటుకో
సర్వకర్మవిధాతా చ జ్ఞానదః కరుణాత్మకః ।
పుణ్యసమ్పత్తిదాతా చ కర్తా హర్తా తథైవ చ ॥ ౬౯ ॥

సదా నీలాద్రివాసీ చ నతాస్యశ్చ పురన్దరః ।
నరో నారాయణో దేవో నిర్మలో నిరుపద్రవః ॥ ౭౦ ॥

బ్రహ్మాశమ్భుః సురశ్రేష్ఠః కమ్బుపాణిర్బలోఽర్జునః ।
జగద్ధాతా చిరాయుశ్చ గోవిన్దో గోపవల్లభః ॥ ౭౧ ॥

దేవో దేవో మహాబ్రహ్మ మహారాజో మహాగతిః ।
అనన్తో భూతనాథశ్చ అనన్తభూతసమ్భవః ॥ ౭౨ ॥

సముద్రపర్వతానాం చ గన్ధర్వాణాం తథాఽఽశ్రయః ।
శ్రీకృష్ణో దేవకీపుత్రో మురారిర్వేణుహస్తకః ॥ ౭౩ ॥

జగత్స్థాయీ జగద్వ్యాపీ సర్వసంసారభూతిదః ।
రత్నగర్భో రత్నహస్తో రత్నాకరసుతాపతిః ॥ ౭౪ ॥

కన్దర్పరక్షాకారీ చ కామదేవపితామహః ।
కోటిభాస్కరసంజ్యోతిః కోటిచన్ద్రసుశీతలః ॥ ౭౫ ॥

కోటికన్దర్పలావణ్యః కామమూర్తిర్బృహత్తపః ।
మథురాపురవాసీ చ ద్వారికో ద్వారికాపతిః ॥ ౭౬ ॥

వసన్తఋతునాథశ్చ మాధవః ప్రీతిదః సదా ।
శ్యామబన్ధుర్ఘనశ్యామో ఘనాఘనసమద్యుతిః ॥ ౭౭ ॥

అనన్తకల్పవాసీ చ కల్పసాక్షీ చ కల్పకృత్ । var అనన్తః కల్పవాసీ
సత్యనాథః సత్యచారీ సత్యవాదీ సదాస్థితః ॥ ౭౮ ॥

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్యుగపతిర్భవః ।
రామకృష్ణో యుగాన్తశ్చ బలభద్రో బలో బలీ ॥ ౭౯ ॥

లక్ష్మీనారాయణో దేవః శాలగ్రామశిలాప్రభుః ।
ప్రాణోఽపానః సమానశ్చోదానవ్యానౌ తథైవ చ ॥ ౮౦ ॥

పఞ్చాత్మా పఞ్చతత్త్వం చ శరణాగతపాలకః ।
యత్కించిత్ దృశ్యతే లోకే తత్సర్వం జగదీశ్వరః ॥ ౮౧ ॥

జగదీశో మహద్బ్రహ్మ జగన్నాథాయ తే నమః ।
జగదీశో మహద్బ్రహ్మ జగన్నాథాయ తే నమః ।
జగదీశో మహద్బ్రహ్మ జగన్నాథాయ తే నమః ।

॥ ఇతి శ్రీజగన్నాథసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ శ్రీజగన్నాథసహస్రనామ మాహాత్మ్యమ్ ।

ఏవం నామసహస్రేణ స్తవోఽయం పఠ్యతే యది ।
పాఠం పాఠయతే యస్తు శృణుయాదపి మానవః ॥ ౧ ॥

సహస్రాణాం శతేనైవ యజ్ఞేన పరిపూజ్యతే ।
యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు వేదేషు చ విశేషతః ॥ ౨ ॥

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం అచిరాల్లభతే నరః ।
జగన్నాథస్య నామాని పుణ్యాని సఫలాని చ ॥ ౩ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం యోగార్థీ యోగమాప్నుయాత్ ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం జయార్థీ లభతే జయమ్ ॥ ౪ ॥

కామార్థీ లభతే కామం పుత్రార్థీ లభతే సుతమ్ ।
క్షత్రియాణాం ప్రయోగేణ సంగ్రామే జయదః సదా ॥ ౫ ॥

వైశ్యానాం సర్వధర్మః స్యాచ్ఛూద్రాణాం సుఖమేధతే ।
సాధూనాం పఠతో నిత్యం జ్ఞానదః ఫలదస్తథా ॥ ౬ ॥

నాఽపవాదం న దుఃఖం చ కదా చ లభతే నరః ।
సర్వసౌఖ్యం ఫలం ప్రాప్య చిరంజీవీ భవేన్నరః ॥ ౭ ॥

శృణు రాజన్ మహాబాహో మహిమానం జగత్పతేః ।
యస్య స్మరణమాత్రేణ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౮ ॥

జగన్నాథం లోకనాథం పఠతే యః సదా శుచిః ।
కలికాలోద్భవం పాపం తత్క్షణాత్తస్య నశ్యతి ॥ ౯ ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మపురాణే భీష్మ-యుధిష్ఠిర-సంవాదే
శ్రీజగన్నాథసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Jagannatha:

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top