1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Maharajnisahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ srimaharajnisahasranamastotram॥

athava srimaharajni rajarajesvarisahasranamastotram

parvatyuvaca –
bhagavan vedatattvajna mantratantravicaksana ।
saranya sarvalokesa saranagatavatsala ॥ 1 ॥

katham sriyamavapnoti loke daridryaduhkhabhak ।
mantriko bhairavesana tanme gaditumarhasi ॥ 2 ॥

srisiva uvaca –
ya devi niskala rajni bhagavatyamalesvari ।
sa srjatyavati vyaktam samharisyati tamasi ॥ 3 ॥

tasya namasahasram te vaksye snehena parvati ।
avacyam durlabham loke duhkhadaridryanasanam ॥ 4 ॥

paramarthapradam nityam paramaisvaryakaranam ।
sarvagamarahasyadhyam sakalarthapradipakam ॥ 5 ॥

samastasokasamanam mahapatakanasanam ।
sarvamantramayam divyam rajninamasahasrakam ॥ 6 ॥

Om asya srimaharajni rajarajesvari namasahasrasya brahma rsih ।
gayatri chandah । sarvabhutesvari maharajni devata । hrim bijam ।
sauh saktih । klim kilakam । srimaharajnisahasranamajape viniyogah ।
Om hram hrim ityadina kara-hrdayadi nyasah ।

NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM᳚ are not found in SVR’s book

brahmarsaye namah sirasi । gayatricchandase namah mukhe ।
sribhutesvarimahrarajnidevatayai namah hrdi ।
hrimbijaya namah nabhau । sauh saktaye namah guhye ।
klim kilakaya namah padayoh । viniyogaya namah sarvangesu ।
Omhramityadina karasadanganyasam vidhaya dhyanam kuryat ।

॥ dhyanam ॥

ya dvadasarkaparimanditamurtireka
simhasanasthitimati hyuragairvrtam ca ।
devimananyagatirisvaratam prapannam var devimanaksagatimisvaratam
tam naumi bhargavapusim paramartharajnim ॥ 1 ॥

caturbhujam candrakalardhasekharam simhasanasthamuragopavitinim ।
var simhasanastham bhujagopavitinim pasankusambhoruhakhadgadharinim
rajnim bhaje cetasi rajyadayinim ॥ 2 ॥

Om hrim srim ram maharajni klim sauh pancadasaksari ।
hrim svaha tryaksari vidya para bhagavati vibha ॥ 1 ॥

Om bhasvati bhadrika bhima bhargarupa manasvini ।
mananiya manisa ca manoja ca manojava ॥ 2 ॥

manada mantravidya ca mahavidya sadaksari ।
saṭkuṭa ca trikuṭa ca trayi vedatrayi siva ॥ 3 ॥

sivakara virupaksi sasikhandavatamsini ।
mahalaksmirmahoraska mahaujaska mahodaya ॥ 4 ॥

matangi modakahara madirarunalocana ।
sadhvi silavati sala sudhakalasadharini ॥ 5 ॥

khadgini padmini padma padmakinjalkaranjita ।
hrtpadmavasini hrdya panapatradhara para ॥ 6 ॥

dharadharendratanaya daksina daksaja daya । var dasana daya
dayavati mahamedha modini bodhini sada ॥ 7 ॥

gadadhararcita godha ganga godavari gaya ।
mahaprabhavasahita mahoragavibhusana ॥ 8 ॥

mahamunikrtatithya madhvi manavati magha ।
bala sarasvati laksmirdurga durgatinasini ॥ 9 ॥

sari sariramadhyastha vaikhari khecaresvari ।
sivada sivavaksahstha kalika tripuresvari ॥ 10 ॥ var tripurapuri

purarikuksimadhyastha murarihrdayesvari ।
balarirajyada candi camunda mundadharini ॥ 11 ॥

mundamalancita mudra ksobhanakarsanaksama ।
brahmi narayani devi kaumari caparajita ॥ 12 ॥

rudrani ca sacindrani varahi virasundari ।
narasimhi bhairavesi bhairavakarabhisana ॥ 13 ॥

nagalankarasobhadhya nagayajnopavitini ।
nagakankanakeyura (100) nagahara suresvari ॥ 14 ॥

surarighatini puta putana dakini kriya ।
kurma kriyavati krtya dakini lakini laya ॥15 ॥

var kriyavati kuri krtya, sakini laya
lilavati rasakirna nagakanya manohara ।
harakankanasobhadhya sadananda subhankari ॥ 16 ॥

mahasini madhumati sarasi smaramohini । var prahasini madhumati
mahogravapusi varta vamacarapriya sira ॥ 17 ॥

sudhamayi venukara vairaghni virasundari ।
varimadhyasthita vama vamanetra sasiprabha ॥ 18 ॥

sankari sarmada sita ravindusikhilocana ।
madira varuni vinagitijna madiravati ॥ 19 ॥

vaṭastha varunisaktih vaṭaja vaṭavasini ।
vaṭuki virasurvandya stambhini mohini camuh ॥ 20 ॥

mudgarankusahasta ca varabhayakara kuṭi ।
paṭiradrumavalli ca vaṭuka vaṭukesvari ॥ 21 ॥

isṭada krsibhuh kiri revati ramanapriya ।
rohini revati ramya ramana romaharsini ॥ 22 ॥

rasollasa rasasara sarini tarini tadit ।
tari taritrahasta ca totula taraniprabha ॥ 23 ॥

ratnakarapriya rambha ratnalankarasobhita ।
rukmangada gadahasta gadadharavaraprada ॥ 24 ॥

sadrasa dvirasa mala malabharanabhusita ।
malati mallikamoda modakaharavallabha ॥ 25 ॥

vallabhi madhura maya kasi kanci lalantika ।
hasantika hasanti ca bhramanti ca vasantika ॥ 26 ॥

ksema ksemankari ksama ksaumavastra (200) ksanesvari ।
ksanada ksemada sira sirapanisamarcita ॥ 27 ॥

krita kritatapa krura kamaniya kulesvari ।
kurcabija kuṭharadhya kurmirni kurmasundari ॥ 28 ॥

karunyardra ca kasmiri duti dvaravati dhruva । var karunya caiva
dhruvastuta dhruvagatih piṭhesi bagalamukhi ॥ 29 ॥

sumukhi sobhana nitih ratnajvalamukhi natih ।
alakojjayini bhogya bhangi bhogavati bala ॥ 30 ॥

dharmarajapuri puta purnamala’maravati । var purnasattva’maravati
ayodhya bodhaniya ca yugamata ca yaksini ॥ 31 ॥ var yodhaniya

yajnesvari yogagamya yogidhyeya yasasvini ।
yasovati ca carvangi caruhasa calacala ॥ 32 ॥

harisvari harermaya bhamini vayuvegini । var mayini vayuvegini
ambalika’mba bhargesi bhrgukuṭa mahamatih ॥ 33 ॥

kosesvari ca kamala kirtida kirtivardhini ।
kaṭhoravakkuhumurtih candrabimbasamanana ॥ 34 ॥

candrakunkumaliptangi kanakacalavasini ।
malayacalasanustha himadritanayatanuh ॥ 35 ॥

himadrikuksidesastha kubjika kosalesvari ।
karaikanigala gudha gudhagulpha’tivegini ॥ 36 ॥ var gudhagulpha’tigopita

tanuja tanurupa ca banacapadhara nutih ।
dhurina dhumravarahi dhumrakesa’runanana ॥ 37 ॥

arunesi dyutih khyatih garisṭha ca gariyasi ।
mahanasi mahakara surasurabhayankari ॥ 38 ॥

anurupa brhajjyotiraniruddha sarasvati ।
syama syamamukhi santa srantasantapaharini ॥ 39 ॥

gaurganya gomayi guhya gomati garuvagrasa ।
gitasantosasamsakta (300) grhini grahini guha ॥ 40 ॥

ganapriya gajagatirgandhari gandhamodini । gandhamohini
gandhamadanasanustha sahyacalakrtalaya ॥ 41 ॥

gajananapriya gamya grahika grahavahana ।
guhaprasurguhavasa grhamalavibhusana ॥ 42 ॥

kauberi kuhaka bhrantistarkavidyapriyankari ।
pitambara paṭakara pataka srsṭija sudha ॥ 43 ॥

daksayani daksasuta daksayajnavinasini ।
taracakrasthita tara turi turya truṭistula ॥ 44 ॥

sandhyatrayi sandhijara sandhya tarunyalalita ।
lalita lohita labhya campa kampakula srnih ॥ 49 ॥

srtih satyavati svastha’samana manavardhini ।
mahomayi manastusṭih kamadhenuh sanatani ॥ 46 ॥

suksmarupa suksmamukhi sthularupa kalavati ।
talatalasraya sindhuh tryambika lampika jaya ॥ 47 ॥

saudamini sudhadevi sanakadisamarcita ।
mandakini ca yamuna vipasa narmadanadi ॥ 48 ॥

gandakyairavati sipra vitasta ca sarasvati ।
reva ceksumati vegavati sagaravasini ॥ 49 ॥

devaki devamata ca devesi devasundari ।
daityesi damani datri ditirditijasundari ॥ 50 ॥ var daityaghni

vidyadhari ca vidyesi vidyadharajasundari ।
menaka citralekha ca citrini ca tilottama ॥ 51 ॥

urvasi mohini rambha capsaroganasundari ।
yaksini yaksalokesi yaksanayakasundari ॥ 52 ॥ var naravahanapujita

NOTE: The next line is not found in SVR’s book
yaksendratanaya yogya yaksanayakasundari ।

gandhavatyarcita gandha sugandha gitatatpara ॥ 53 ॥

gandharvatanaya namra (400) gitirgandharvasundari ।
mandodari karalaksi meghanadavaraprada ॥ 54 ॥

meghavahanasantusṭa meghamurtisca raksasi ।
raksohartri kekasi ca raksonayakasundari ॥ 55 ॥

kinnari kambukanṭhi ca kalakanṭhasvana’mrta var kalakanṭhasvana sudha
kimmukhi hayavaktra ca khelakinnarasundari ॥ 56 ॥

vipasi rajamatangi ucchisṭapadasamsthita ।
mahapisacini candri pisacakulasundari ॥ 57 ॥

guhyesvari guhyarupa gurvi guhyakasundari ।
siddhiprada siddhavadhuh siddhesi siddhasundari ॥ 58 ॥

bhutesvari bhutalaya bhutadhatri bhayapaha ।
bhutabhitihari bhavya bhutaja bhutasundari ॥ 59 ॥

prthvi parthivalokesi pratha visnusamarcita ।
vasundhara vasunata parthivi bhumisundari ॥ 60 ॥

ambhodhitanaya’lubdha jalajaksi jalesvari ।
amurtirammayi mari jalastha jalasundari ॥ 61 ॥

tejasvini mahodhatri taijasi suryabimbaga ।
suryakantih suryatejah tejorupaikasundari ॥ 62 ॥

vayuvaha vayumukhi vayulokaikasundari ।
gaganastha khecaresi sunyarupa nirakrtih ॥ 63 ॥ surarupa

nirabhasa bhasamana dhrtirakasasundari ।
ksitimurtidhara’nanta ksitibhrllokasundari ॥ 64 ॥

abdhiyana ratnasobha varunesi varayudha ।
pasahasta posana ca varunesvarasundari ॥ 65 ॥

analaikarucirjyotih pancanilamatisthitih ।
pranapanasamaneccha codanavyanarupini ॥ 66 ॥

pancavatagatirnadirupini vatasundari ।
agnirupa vahnisikha vadavanalasannibha ॥ 67 ॥

hetirhavirhutajyotiragnija vahnisundari ।
somesvari somakala somapanaparayana ॥ 68 ॥

saumyanana saumyarupa somastha somasundari ।
suryaprabha suryamukhi suryaja suryasundari ॥ 69 ॥

yajniki yajnabhageccha yajamanavaraprada ।
yajaki yajnavidya ca yajamanaikasundari ॥ 70 ॥

akasagamini vandya sabdaja”kasasundari ।
minasya minanetra ca minastha minasundari ॥ 71 ॥

var minapriya minanetra minasa minasundari
kurmaprsṭhagata kurmi kurmaja kurmasundari । var kurmarupini
varahi virasurvandya vararoha mrgeksana ॥ 72 ॥

varahamurtirvacala vasya varahasundari । var damsṭra varahasundari
narasimhakrtirdevi dusṭadaityanisudini ॥ 73 ॥

pradyumnavarada nari narasimhaikasundari ।
vamaja vamanakara narayanaparayana ॥ 74 ॥

balidanavadarpaghni vamya vamanasundari ।
ramapriya ramakala raksovamsaksayabhayankari ॥ 75 ॥ raksovamsaksayankari raksovamsabhayankari

var ramapriya ramakilih ksatravamsaksayankari
bhrguputri rajakanya rama parasudharini । var danuputri
bhargavi bhargavesṭa ca jamadagnyavaraprada ॥ 76 ॥

kuṭharadharini ratrirjamadagnyaikasundari ।
sitalaksmanasevya ca raksahkulavinasini ॥ 77 ॥

ramapriya ca satrughni satrughnabharatesṭada ।
lavanyamrtadharadhya lavanasuraghatini ॥ 78 ॥

lohitasya prasannasya svatmaramaikasundari । var svagama ramasundari
krsnakesa krsnamukhi yadavantakari laya ॥ 79 ॥

yadoganarcita yojya radha srikrsnasundari ।
siddhaprasuh siddhadevi jinamargaparayana ॥ 80 ॥ var buddhaprasurbuddhadevi

jitakrodha jitalasya jinasevya jitendriya ।
jinavamsadharogra ca nilanta buddhasundari ॥ 81 ॥

kali kolahalaprita pretavaha suresvari ।
kalkipriya kambudhara kalikalaikasundari ॥ 82 ॥

visnumaya brahmamaya sambhavi sivavahana ।
indravarajavaksahstha sthanupatni palalini ॥ 83 ॥

jrmbhini jrmbhahartri ca jrmbhamanalakakula । var rmbhamanakacalaka
kulakulaphalesani padadanaphalaprada ॥ 84 ॥

kulavagisvari kulya kulaja kulasundari ।
purandaredya tarunyalaya punyajanesvari ॥ 85 ॥

punyotsaha papahantri pakasasanasundari ।
suyarkoṭipratikasa suryatejomayi matih ॥ 86 ॥

lekhini bhrajini rajjurupini suryasundari ।
candrika ca sudhadhara jyotsna sitamsusundari ॥ 87 ॥

lolaksi ca sataksi ca sahasraksi sahasrapat ।
sahasrasirsa cendrani sahasrabhujavallika ॥ 88 ॥

koṭiratnamsusobha ca subhravastra satanana ।
satananda srutidhara pingala cogranadini ॥ 89 ॥

susumna harakeyuranupuraravasankula ।
ghoranada’ghoramukhi conmukhi colmukayudha ॥ 90 ॥

gopita gurjari godha gayatri vedavallabha ।
vallakisvananada ca nadavidya naditaṭi ॥ 91 ॥

bindurupa cakrayonirbindunadasvarupini ।
cakresvari bhairavesi mahabhairavavallabha ॥ 92 ॥

kalabhairavabharya ca kalpante ranganartaki ।
pralayanaladhumrabha yonimadhyakrtalaya ॥ 93 ॥

bhucari khecari mudra navamudravilasini ।
viyogini smasanastha smasanarcanatosita ॥ 94 ॥

bhasvarangi bhargasikha bhargavamangavasini ।
bhadrakali visvakali srikali meghakalika ॥ 95 ॥

nirakali kalaratrih kali kamesakalika ।
indrakali purvakali pascimamnayakalika ॥ 96 ॥

smasanakalika subhrakali srikrsnakalika । var bhadrakali
krinkarottarakali srim hum hrim daksinakalika ॥ 97 ॥

sundari tripuresani trikuṭa tripurarcita ।
trinetra tripuradhyaksa trikuṭa kuṭabhairavi ॥ 98 ॥ var tripuṭa puṭabhairavi

trilokajanani netri mahatripurasundari ।
kamesvari kamakala kalakamesasundari ॥ 99 ॥

tryaksaryekaksaridevi bhavana bhuvanesvari ।
ekaksari catuskuṭa trikuṭesi layesvari ॥ 100 ॥

caturvarna ca varnesi varnadhya caturaksari ।
pancaksari ca sadvaktra saṭkuṭa ca sadaksari ॥ 101 ॥

saptaksari navarnesi paramasṭaksaresvari ।
navami pancami sasṭih nagesi navanayika ॥ 102 ॥ var nagesi ca navaksari ।

dasaksari dasasyesi devikaikadasaksari ।
dvadasadityasankasa (700) dvadasi dvadasaksari ॥ 103 ॥

trayodasi vedagarbha vadya (brahmi) trayodasaksari ।
caturdasaksari vidya vidyapancadasaksari ॥ 104 ॥

sodasi sarvavidyesi mahasrisodasaksari ।
mahasrisodasirupa cintamanimanupriya ॥ 105 ॥

dvavimsatyaksari syama mahakalakuṭumbini ।
vajratara kalatara nari tarogratarini ॥ 106 ॥

kamatara sparsatara sabdatara rasasraya ।
rupatara gandhatara mahanilasarasvati ॥ 107 ॥

kalajvala vahnijvala brahmajvala jaṭakula ।
visnujvala jisnusikha bhadrajvala karalini ॥ 108 ॥ visnusikha

vikaralamukhi devi karali bhutibhusana ।
citasayasana cintya citamandalamadhyaga ॥ 109 ॥

bhutabhairavasevya ca bhutabhairavapalini ।
bandhaki baddhasanmudra bhavabandhavinasini ॥ 110 ॥

bhavani devadevesi diksa diksitapujita ।
sadhakesi siddhidatri sadhakanandavardhini ॥ 111 ॥

sadhakasrayabhuta ca sadhakesṭaphalaprada ।
rajovati rajasi ca rajaki ca rajasvala ॥ 112 ॥

puspapriya puspapurna svayambhupuspamalika । var puspapriya puspavati
svayambhupuspagandhadhya pulastyasutanasini ॥ 113 ॥ var pulastyasutaghatini

patrahasta para pautri pitasya pitabhusana ।
pinganana pingakesi pingala pingalesvari ॥ 114 ॥

mangala mangalesani sarvamangalamangala ।
pururavesvari pasadhara capadhara’dhura ॥ 115 ॥

punyadhatri punyamayi punyalokanivasini ।
hotrsevya hakarastha sakarastha sukhavati ॥ 116 ॥

sakhi sobhavati satya satyacaraparayana ।
sadhvisanakalesani vamadevakalasrita ॥ 117 ॥

sadyojatakalesani siva’ghorakalakrtih । var sadyojatakala devi
sarvari virasadrsi ksiraniravivecini (800) ॥ 118 ॥

vitarkanilaya nitya nityaklinna parambika ।
puraridayita dirgha dirghanasa’lpabhasini ॥ 119 ॥

kasika kausiki kosya kosada rupavardhini ।
tusṭih pusṭih prajaprita pujita pujakapriya ॥ 120 ॥ var prajika pujakapriya

prajavati garbhavati garbhaposanakarini । var garbhaposanaposita
sukravasah suklarupa sucivasa jayavaha ॥ 121 ॥

janaki janyajanaka janatosanatatpara ।
vadapriya vadyarata vadini vadasundari ॥ 122 ॥ var vadita vadasundari

vakstambhini kirapanih dhiradhira dhurandhara । var vakstambhini kiravani
stanandhayi samidheni nirananda niranjana ॥ 123 ॥ var nirananda niralaya

samastasukhada sara varannidhivaraprada ।
valuka virapanesṭa vasudhatri vasupriya ॥ 124 ।
sukananda sukrarasa sukrapujya sukapriya ।
sucisca sukahasta ca samastanarakantaka ॥ 125 ॥ var suki ca sukahasta ca

samastatattvanilaya bhagarupa bhagesvari ।
bhagabimba bhagahrdya bhagalingasvarupini ॥ 126 ॥

bhagalingesvari srida bhagalingamrtasrava ।
ksirasana ksirarucih ajyapanaparayana ॥ 127 ॥

madhupanapara praudha pivaramsa paravara ।
pilampila paṭolesa paṭalarunalocana ॥ 128 ॥

ksirambudhipriya ksipra sarala saralayudha ।
sangrama sunaya srasta samsrtih sanakesvari ॥ 129 ॥

kanya kanakarekha ca kanyakubjanivasini ।
kancanobhatanuh kasṭha kusṭharoganivarini ॥ 130 ॥

kaṭhoramurdhaja kunti krntayudhadhara dhrtih ।
carmambara kruranakha cakoraksi caturbhuja ॥ 131 ॥

caturvedapriya cadya caturvargaphalaprada ।
brahmandacarini sphurtih brahmani brahmasammata ॥ 132 ॥

satkarakarini sutih sutika latikalaya (900)
kalpavalli krsangi ca kalpapadapavasini ॥ 133 ॥

kalpapasa mahavidya vidyarajni sukhasraya ।
bhutirajni visvarajni lokarajni sivasraya ॥ 134 ॥

brahmarajni visnurajni rudrarajni jaṭasraya ।
nagarajni vamsarajni virarajni rajahpriya ॥ 135 ॥

sattvarajni tamorajni ganarajni calacala ।
vasurajni satyarajni taporajni japapriya ॥ 136 ॥

mantrarajni vedarajni tantrarajni srutipriya ।
vedarajni mantrirajni daityarajni dayakara ॥ 137 ॥

kalarajni prajarajni tejorajni harasraya ।
prthvirajni payorajni vayurajni madalasa ॥ 138 ॥

sudharajni surarajni bhimarajni bhayojjhita ।
tathyarajni jayarajni maharajni mahamattih ॥ 139 ॥ var maharajni kulokrtih

vamarajni cinarajni harirajni harisvari ।
pararajni yaksarajni bhutarajni sivasraya ॥ 140 ॥ var bhutarajni sivasana

vaṭurajni pretarajni sesarajni samaprada । var bahurajni pretarajni
akasarajni rajesi rajarajni ratipriya ॥ 141 ॥

patalarajni bhurajni pretarajni visapaha ।
siddharajni vibharajni tejorajni vibhamayi ॥ 142 ॥

bhasvadrajni candrarajni tararajni suvasini ।
grharajni vrksarajni latarajni matiprada ॥ 143 ॥

virarajni manorajni manurajni ca kasyapi । var dhirarajni manorajni
munirajni ratnarajni mrgarajni maniprabha ॥ 144 ॥ var yugarajni maniprabha

sindhurajni nadirajni nadarajni daristhita ।
nadarajni bindurajni atmarajni ca sadgatih ॥ 145 ॥

putrarajni dhyanarajni layarajni sadesvari ।
isanarajni rajesi svaharajni mahattara ॥ 146 ॥

vahnirajni yogirajni yajnarajni cidakrtih ।
jagadrajni tattvarajni vagrajni visvarupini ॥ 147 ॥

pancadasaksarirajni Om hrim bhutesvaresvari । ( 1000)
itidam mantrasarvasvam rajninamasahasrakam ॥ 148 ॥

pancadasaksaritattvam mantrasaram manupriyam ।
sarvatattvamayam punyam mahapatakanasanam ॥ 149 ॥

sarvasiddhipradam loke sarvaroganibarhanam ।
sarvotpataprasamanam grahasantikaram subham ॥ 150 ॥

sarvadevapriyam prajyam sarvasatrubhayapaham ।
sarvaduhkhaughasamanam sarvasokavinasanam ॥ 151 ॥

paṭhedva paṭhayet namnam sahasram saktisannidhau ।
duradeva palayante vipadah satrubhitayah ॥ 152 ॥

raksasa bhutavetalah pannaga harinadvisah ।
paṭhanadvidravantyasu mahakaladiva prajah ॥ 153 ॥

sravanatpatakam nasyecchravayedyah sa bhagyavan ।
nanavidhani bhogani sambhuya prthivitale ॥ 154 ॥

gamisyati param bhumim tvaritam natra samsayah ।

NOTE: The following verses (155-175) are not found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

asvamedhasahasrasya vajipeyasya koṭayah ।
gangasnanasahasrasya candrayanayutasya ca ॥ 155 ॥

taptakrcchekalaksasya rajasuyasya koṭayah ।
sahasranamapaṭhasya kalam narhanti sodasim ॥ 156 ॥

sarvasiddhisvaram sadhyam rajninamasahasrakam ।
mantragarbham paṭhedyastu rajyakamo mahesvari ॥ 157 ॥

varsamekam satavartam mahacinakramakulah ।
sakripujaparo ratrau sa labhedrajyamisvari ॥ 158 ॥

putrakami paṭhetsayam citabhasmanulepanah ।
digambaro muktakesah satavartam mahesvari ॥ 159 ॥

smasane tu labhetputram saksadvaisravanopamam ।
paradararcanarato bhagabimbam smaran sudhih ॥ 160 ॥

paṭhennamasahasram tu vasukami labheddhanam ।
ravau varatrayam devi paṭhennamasahasrakam ॥ 161 ॥

mrduvisṭaranirvisṭah ksirapanaparayanah ।
svapne simhasanam rajnim varadam bhuvi pasyati ॥ 162 ॥

ksiracarvanasantrpto virapanarasakulah ।
yah paṭhetparaya bhaktya rajninamasahasrakam ॥ 163 ॥

sa sadyo mucyate ghoranmahapatakajadbhayat ।
yah paṭhetsadhako bhaktya saktivaksahkrtasanah ॥ 164 ॥

sukrottaranakale tu tasya haste’sṭasiddhayah ।
yah paṭhennisi cakragre parastridhyanatatparah ॥ 165 ॥

surasavarasanandi sa labhetsamyuge jayam ।
idam namasahasram tu sarvamantramayam sive ॥ 166 ॥

bhurjatvaci likhedratrau cakrarcanasamagame ।
asṭagandhena putena vesṭayet svarnapatrake ॥ 167 ॥

dharayet kanṭhadese tu sarvasiddhih prajayate ।
yo dharayenmaharaksam sarvadevatidurlabham ॥ 168 ॥

rane rajakule dyute caurarogadyupadrave ।
sa prapnoti jayam sadyah sadhako viranayakah ॥ 169 ॥

sricakram pujayedyastu dharayedvarma mastake ।
paṭhennamasahasram tu stotram mantratmakam tatha ॥ 170 ॥

kim kim na labhate kamam devanamapi durlabham ।
surapanam tatah samviccarvanam minamamsakam ॥ 171 ॥

navakanyasamayogo mudra vinaravah priye ।
satsango gurusannidhyam rajnisricakramagratah ॥ 172 ॥

yasya devi sa eva syadyogi brahmavidisvarah ।
idam rahasyam paramam bhaktya tava mayoditam ॥ 172 ॥

aprakasyamadatavyam na deyam yasya kasyacit ।
anyasisyaya dusṭaya durjanaya duratmane ॥ 174 ॥

gurubhaktivihinaya surastrinindakaya ca ।
nastikaya kusilaya na deyam tattvadarsibhih ॥ 175 ॥

NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:
deyam sisyaya santaya bhaktayadvaitavadine ।
diksitaya kulinaya rajnibhaktirataya ca ॥ 176 ॥

dattva bhogapavarge ca labhetsadhakasattamah ।
iti namasahasram tu rajnyah sivamukhoditam ।
atyantadurlabham gopyam gopaniyam svayonivat ॥ 177 ॥

NOTE: the following two extra shlokams are found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

asṭavimsatinaijamanyamunibhih bhavyam mahayogibhih
srivanikaravijitam sumakuṭam sricakrabindusthitam ।
pancabrahmasutatvamancanilayam samrajyasiddhipradam
srisimhasanasundarim bhagavatim rajesvarimasraye ॥ 1 ॥

svetachatrasuvalavijananuta malakiriṭojjvala
sanmandasmitasundari sasidhara tambulapurnanana ।
srisimhasanasamsthita sumasara sriviravaryasana
samrajni manusodasi bhagavati mam patu rajesvari ॥ 2 ॥

॥ iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
srimaharajnisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Shri Maha Rajni:

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This work was proof read using the version found in S.V.Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚Shri Bhagavati stutimanjari (pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse
sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of four padas in 2 lines), so the actual count in the book and the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pathabheda found in two different prints.

Add Comment

Click here to post a comment