Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Maharajnisahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ srimaharajnisahasranamastotram॥

athava srimaharajni rajarajesvarisahasranamastotram

parvatyuvaca –
bhagavan vedatattvajna mantratantravicaksana ।
saranya sarvalokesa saranagatavatsala ॥ 1 ॥

katham sriyamavapnoti loke daridryaduhkhabhak ।
mantriko bhairavesana tanme gaditumarhasi ॥ 2 ॥

srisiva uvaca –
ya devi niskala rajni bhagavatyamalesvari ।
sa srjatyavati vyaktam samharisyati tamasi ॥ 3 ॥

tasya namasahasram te vaksye snehena parvati ।
avacyam durlabham loke duhkhadaridryanasanam ॥ 4 ॥

paramarthapradam nityam paramaisvaryakaranam ।
sarvagamarahasyadhyam sakalarthapradipakam ॥ 5 ॥

samastasokasamanam mahapatakanasanam ।
sarvamantramayam divyam rajninamasahasrakam ॥ 6 ॥

Om asya srimaharajni rajarajesvari namasahasrasya brahma rsih ।
gayatri chandah । sarvabhutesvari maharajni devata । hrim bijam ।
sauh saktih । klim kilakam । srimaharajnisahasranamajape viniyogah ।
Om hram hrim ityadina kara-hrdayadi nyasah ।

NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM᳚ are not found in SVR’s book

brahmarsaye namah sirasi । gayatricchandase namah mukhe ।
sribhutesvarimahrarajnidevatayai namah hrdi ।
hrimbijaya namah nabhau । sauh saktaye namah guhye ।
klim kilakaya namah padayoh । viniyogaya namah sarvangesu ।
Omhramityadina karasadanganyasam vidhaya dhyanam kuryat ।

॥ dhyanam ॥

ya dvadasarkaparimanditamurtireka
simhasanasthitimati hyuragairvrtam ca ।
devimananyagatirisvaratam prapannam var devimanaksagatimisvaratam
tam naumi bhargavapusim paramartharajnim ॥ 1 ॥

caturbhujam candrakalardhasekharam simhasanasthamuragopavitinim ।
var simhasanastham bhujagopavitinim pasankusambhoruhakhadgadharinim
rajnim bhaje cetasi rajyadayinim ॥ 2 ॥

Om hrim srim ram maharajni klim sauh pancadasaksari ।
hrim svaha tryaksari vidya para bhagavati vibha ॥ 1 ॥

Om bhasvati bhadrika bhima bhargarupa manasvini ।
mananiya manisa ca manoja ca manojava ॥ 2 ॥

manada mantravidya ca mahavidya sadaksari ।
saṭkuṭa ca trikuṭa ca trayi vedatrayi siva ॥ 3 ॥

sivakara virupaksi sasikhandavatamsini ।
mahalaksmirmahoraska mahaujaska mahodaya ॥ 4 ॥

matangi modakahara madirarunalocana ।
sadhvi silavati sala sudhakalasadharini ॥ 5 ॥

khadgini padmini padma padmakinjalkaranjita ।
hrtpadmavasini hrdya panapatradhara para ॥ 6 ॥

dharadharendratanaya daksina daksaja daya । var dasana daya
dayavati mahamedha modini bodhini sada ॥ 7 ॥

gadadhararcita godha ganga godavari gaya ।
mahaprabhavasahita mahoragavibhusana ॥ 8 ॥

mahamunikrtatithya madhvi manavati magha ।
bala sarasvati laksmirdurga durgatinasini ॥ 9 ॥

sari sariramadhyastha vaikhari khecaresvari ।
sivada sivavaksahstha kalika tripuresvari ॥ 10 ॥ var tripurapuri

purarikuksimadhyastha murarihrdayesvari ।
balarirajyada candi camunda mundadharini ॥ 11 ॥

mundamalancita mudra ksobhanakarsanaksama ।
brahmi narayani devi kaumari caparajita ॥ 12 ॥

rudrani ca sacindrani varahi virasundari ।
narasimhi bhairavesi bhairavakarabhisana ॥ 13 ॥

nagalankarasobhadhya nagayajnopavitini ।
nagakankanakeyura (100) nagahara suresvari ॥ 14 ॥

surarighatini puta putana dakini kriya ।
kurma kriyavati krtya dakini lakini laya ॥15 ॥

var kriyavati kuri krtya, sakini laya
lilavati rasakirna nagakanya manohara ।
harakankanasobhadhya sadananda subhankari ॥ 16 ॥

mahasini madhumati sarasi smaramohini । var prahasini madhumati
mahogravapusi varta vamacarapriya sira ॥ 17 ॥

sudhamayi venukara vairaghni virasundari ।
varimadhyasthita vama vamanetra sasiprabha ॥ 18 ॥

sankari sarmada sita ravindusikhilocana ।
madira varuni vinagitijna madiravati ॥ 19 ॥

vaṭastha varunisaktih vaṭaja vaṭavasini ।
vaṭuki virasurvandya stambhini mohini camuh ॥ 20 ॥

mudgarankusahasta ca varabhayakara kuṭi ।
paṭiradrumavalli ca vaṭuka vaṭukesvari ॥ 21 ॥

isṭada krsibhuh kiri revati ramanapriya ।
rohini revati ramya ramana romaharsini ॥ 22 ॥

rasollasa rasasara sarini tarini tadit ।
tari taritrahasta ca totula taraniprabha ॥ 23 ॥

ratnakarapriya rambha ratnalankarasobhita ।
rukmangada gadahasta gadadharavaraprada ॥ 24 ॥

sadrasa dvirasa mala malabharanabhusita ।
malati mallikamoda modakaharavallabha ॥ 25 ॥

vallabhi madhura maya kasi kanci lalantika ।
hasantika hasanti ca bhramanti ca vasantika ॥ 26 ॥

ksema ksemankari ksama ksaumavastra (200) ksanesvari ।
ksanada ksemada sira sirapanisamarcita ॥ 27 ॥

krita kritatapa krura kamaniya kulesvari ।
kurcabija kuṭharadhya kurmirni kurmasundari ॥ 28 ॥

karunyardra ca kasmiri duti dvaravati dhruva । var karunya caiva
dhruvastuta dhruvagatih piṭhesi bagalamukhi ॥ 29 ॥

sumukhi sobhana nitih ratnajvalamukhi natih ।
alakojjayini bhogya bhangi bhogavati bala ॥ 30 ॥

dharmarajapuri puta purnamala’maravati । var purnasattva’maravati
ayodhya bodhaniya ca yugamata ca yaksini ॥ 31 ॥ var yodhaniya

yajnesvari yogagamya yogidhyeya yasasvini ।
yasovati ca carvangi caruhasa calacala ॥ 32 ॥

harisvari harermaya bhamini vayuvegini । var mayini vayuvegini
ambalika’mba bhargesi bhrgukuṭa mahamatih ॥ 33 ॥

kosesvari ca kamala kirtida kirtivardhini ।
kaṭhoravakkuhumurtih candrabimbasamanana ॥ 34 ॥

candrakunkumaliptangi kanakacalavasini ।
malayacalasanustha himadritanayatanuh ॥ 35 ॥

himadrikuksidesastha kubjika kosalesvari ।
karaikanigala gudha gudhagulpha’tivegini ॥ 36 ॥ var gudhagulpha’tigopita

tanuja tanurupa ca banacapadhara nutih ।
dhurina dhumravarahi dhumrakesa’runanana ॥ 37 ॥

arunesi dyutih khyatih garisṭha ca gariyasi ।
mahanasi mahakara surasurabhayankari ॥ 38 ॥

anurupa brhajjyotiraniruddha sarasvati ।
syama syamamukhi santa srantasantapaharini ॥ 39 ॥

gaurganya gomayi guhya gomati garuvagrasa ।
gitasantosasamsakta (300) grhini grahini guha ॥ 40 ॥

ganapriya gajagatirgandhari gandhamodini । gandhamohini
gandhamadanasanustha sahyacalakrtalaya ॥ 41 ॥

gajananapriya gamya grahika grahavahana ।
guhaprasurguhavasa grhamalavibhusana ॥ 42 ॥

kauberi kuhaka bhrantistarkavidyapriyankari ।
pitambara paṭakara pataka srsṭija sudha ॥ 43 ॥

daksayani daksasuta daksayajnavinasini ।
taracakrasthita tara turi turya truṭistula ॥ 44 ॥

sandhyatrayi sandhijara sandhya tarunyalalita ।
lalita lohita labhya campa kampakula srnih ॥ 49 ॥

srtih satyavati svastha’samana manavardhini ।
mahomayi manastusṭih kamadhenuh sanatani ॥ 46 ॥

suksmarupa suksmamukhi sthularupa kalavati ।
talatalasraya sindhuh tryambika lampika jaya ॥ 47 ॥

saudamini sudhadevi sanakadisamarcita ।
mandakini ca yamuna vipasa narmadanadi ॥ 48 ॥

gandakyairavati sipra vitasta ca sarasvati ।
reva ceksumati vegavati sagaravasini ॥ 49 ॥

devaki devamata ca devesi devasundari ।
daityesi damani datri ditirditijasundari ॥ 50 ॥ var daityaghni

vidyadhari ca vidyesi vidyadharajasundari ।
menaka citralekha ca citrini ca tilottama ॥ 51 ॥

urvasi mohini rambha capsaroganasundari ।
yaksini yaksalokesi yaksanayakasundari ॥ 52 ॥ var naravahanapujita

NOTE: The next line is not found in SVR’s book
yaksendratanaya yogya yaksanayakasundari ।

gandhavatyarcita gandha sugandha gitatatpara ॥ 53 ॥

gandharvatanaya namra (400) gitirgandharvasundari ।
mandodari karalaksi meghanadavaraprada ॥ 54 ॥

meghavahanasantusṭa meghamurtisca raksasi ।
raksohartri kekasi ca raksonayakasundari ॥ 55 ॥

kinnari kambukanṭhi ca kalakanṭhasvana’mrta var kalakanṭhasvana sudha
kimmukhi hayavaktra ca khelakinnarasundari ॥ 56 ॥

vipasi rajamatangi ucchisṭapadasamsthita ।
mahapisacini candri pisacakulasundari ॥ 57 ॥

guhyesvari guhyarupa gurvi guhyakasundari ।
siddhiprada siddhavadhuh siddhesi siddhasundari ॥ 58 ॥

bhutesvari bhutalaya bhutadhatri bhayapaha ।
bhutabhitihari bhavya bhutaja bhutasundari ॥ 59 ॥

prthvi parthivalokesi pratha visnusamarcita ।
vasundhara vasunata parthivi bhumisundari ॥ 60 ॥

ambhodhitanaya’lubdha jalajaksi jalesvari ।
amurtirammayi mari jalastha jalasundari ॥ 61 ॥

tejasvini mahodhatri taijasi suryabimbaga ।
suryakantih suryatejah tejorupaikasundari ॥ 62 ॥

vayuvaha vayumukhi vayulokaikasundari ।
gaganastha khecaresi sunyarupa nirakrtih ॥ 63 ॥ surarupa

nirabhasa bhasamana dhrtirakasasundari ।
ksitimurtidhara’nanta ksitibhrllokasundari ॥ 64 ॥

abdhiyana ratnasobha varunesi varayudha ।
pasahasta posana ca varunesvarasundari ॥ 65 ॥

analaikarucirjyotih pancanilamatisthitih ।
pranapanasamaneccha codanavyanarupini ॥ 66 ॥

pancavatagatirnadirupini vatasundari ।
agnirupa vahnisikha vadavanalasannibha ॥ 67 ॥

hetirhavirhutajyotiragnija vahnisundari ।
somesvari somakala somapanaparayana ॥ 68 ॥

saumyanana saumyarupa somastha somasundari ।
suryaprabha suryamukhi suryaja suryasundari ॥ 69 ॥

yajniki yajnabhageccha yajamanavaraprada ।
yajaki yajnavidya ca yajamanaikasundari ॥ 70 ॥

akasagamini vandya sabdaja”kasasundari ।
minasya minanetra ca minastha minasundari ॥ 71 ॥

var minapriya minanetra minasa minasundari
kurmaprsṭhagata kurmi kurmaja kurmasundari । var kurmarupini
varahi virasurvandya vararoha mrgeksana ॥ 72 ॥

varahamurtirvacala vasya varahasundari । var damsṭra varahasundari
narasimhakrtirdevi dusṭadaityanisudini ॥ 73 ॥

pradyumnavarada nari narasimhaikasundari ।
vamaja vamanakara narayanaparayana ॥ 74 ॥

balidanavadarpaghni vamya vamanasundari ।
ramapriya ramakala raksovamsaksayabhayankari ॥ 75 ॥ raksovamsaksayankari raksovamsabhayankari

var ramapriya ramakilih ksatravamsaksayankari
bhrguputri rajakanya rama parasudharini । var danuputri
bhargavi bhargavesṭa ca jamadagnyavaraprada ॥ 76 ॥

kuṭharadharini ratrirjamadagnyaikasundari ।
sitalaksmanasevya ca raksahkulavinasini ॥ 77 ॥

ramapriya ca satrughni satrughnabharatesṭada ।
lavanyamrtadharadhya lavanasuraghatini ॥ 78 ॥

lohitasya prasannasya svatmaramaikasundari । var svagama ramasundari
krsnakesa krsnamukhi yadavantakari laya ॥ 79 ॥

yadoganarcita yojya radha srikrsnasundari ।
siddhaprasuh siddhadevi jinamargaparayana ॥ 80 ॥ var buddhaprasurbuddhadevi

jitakrodha jitalasya jinasevya jitendriya ।
jinavamsadharogra ca nilanta buddhasundari ॥ 81 ॥

kali kolahalaprita pretavaha suresvari ।
kalkipriya kambudhara kalikalaikasundari ॥ 82 ॥

visnumaya brahmamaya sambhavi sivavahana ।
indravarajavaksahstha sthanupatni palalini ॥ 83 ॥

jrmbhini jrmbhahartri ca jrmbhamanalakakula । var rmbhamanakacalaka
kulakulaphalesani padadanaphalaprada ॥ 84 ॥

kulavagisvari kulya kulaja kulasundari ।
purandaredya tarunyalaya punyajanesvari ॥ 85 ॥

punyotsaha papahantri pakasasanasundari ।
suyarkoṭipratikasa suryatejomayi matih ॥ 86 ॥

lekhini bhrajini rajjurupini suryasundari ।
candrika ca sudhadhara jyotsna sitamsusundari ॥ 87 ॥

lolaksi ca sataksi ca sahasraksi sahasrapat ।
sahasrasirsa cendrani sahasrabhujavallika ॥ 88 ॥

koṭiratnamsusobha ca subhravastra satanana ।
satananda srutidhara pingala cogranadini ॥ 89 ॥

susumna harakeyuranupuraravasankula ।
ghoranada’ghoramukhi conmukhi colmukayudha ॥ 90 ॥

gopita gurjari godha gayatri vedavallabha ।
vallakisvananada ca nadavidya naditaṭi ॥ 91 ॥

bindurupa cakrayonirbindunadasvarupini ।
cakresvari bhairavesi mahabhairavavallabha ॥ 92 ॥

kalabhairavabharya ca kalpante ranganartaki ।
pralayanaladhumrabha yonimadhyakrtalaya ॥ 93 ॥

bhucari khecari mudra navamudravilasini ।
viyogini smasanastha smasanarcanatosita ॥ 94 ॥

bhasvarangi bhargasikha bhargavamangavasini ।
bhadrakali visvakali srikali meghakalika ॥ 95 ॥

nirakali kalaratrih kali kamesakalika ।
indrakali purvakali pascimamnayakalika ॥ 96 ॥

smasanakalika subhrakali srikrsnakalika । var bhadrakali
krinkarottarakali srim hum hrim daksinakalika ॥ 97 ॥

sundari tripuresani trikuṭa tripurarcita ।
trinetra tripuradhyaksa trikuṭa kuṭabhairavi ॥ 98 ॥ var tripuṭa puṭabhairavi

trilokajanani netri mahatripurasundari ।
kamesvari kamakala kalakamesasundari ॥ 99 ॥

tryaksaryekaksaridevi bhavana bhuvanesvari ।
ekaksari catuskuṭa trikuṭesi layesvari ॥ 100 ॥

caturvarna ca varnesi varnadhya caturaksari ।
pancaksari ca sadvaktra saṭkuṭa ca sadaksari ॥ 101 ॥

saptaksari navarnesi paramasṭaksaresvari ।
navami pancami sasṭih nagesi navanayika ॥ 102 ॥ var nagesi ca navaksari ।

dasaksari dasasyesi devikaikadasaksari ।
dvadasadityasankasa (700) dvadasi dvadasaksari ॥ 103 ॥

trayodasi vedagarbha vadya (brahmi) trayodasaksari ।
caturdasaksari vidya vidyapancadasaksari ॥ 104 ॥

sodasi sarvavidyesi mahasrisodasaksari ।
mahasrisodasirupa cintamanimanupriya ॥ 105 ॥

dvavimsatyaksari syama mahakalakuṭumbini ।
vajratara kalatara nari tarogratarini ॥ 106 ॥

kamatara sparsatara sabdatara rasasraya ।
rupatara gandhatara mahanilasarasvati ॥ 107 ॥

kalajvala vahnijvala brahmajvala jaṭakula ।
visnujvala jisnusikha bhadrajvala karalini ॥ 108 ॥ visnusikha

vikaralamukhi devi karali bhutibhusana ।
citasayasana cintya citamandalamadhyaga ॥ 109 ॥

bhutabhairavasevya ca bhutabhairavapalini ।
bandhaki baddhasanmudra bhavabandhavinasini ॥ 110 ॥

bhavani devadevesi diksa diksitapujita ।
sadhakesi siddhidatri sadhakanandavardhini ॥ 111 ॥

sadhakasrayabhuta ca sadhakesṭaphalaprada ।
rajovati rajasi ca rajaki ca rajasvala ॥ 112 ॥

puspapriya puspapurna svayambhupuspamalika । var puspapriya puspavati
svayambhupuspagandhadhya pulastyasutanasini ॥ 113 ॥ var pulastyasutaghatini

patrahasta para pautri pitasya pitabhusana ।
pinganana pingakesi pingala pingalesvari ॥ 114 ॥

mangala mangalesani sarvamangalamangala ।
pururavesvari pasadhara capadhara’dhura ॥ 115 ॥

punyadhatri punyamayi punyalokanivasini ।
hotrsevya hakarastha sakarastha sukhavati ॥ 116 ॥

sakhi sobhavati satya satyacaraparayana ।
sadhvisanakalesani vamadevakalasrita ॥ 117 ॥

sadyojatakalesani siva’ghorakalakrtih । var sadyojatakala devi
sarvari virasadrsi ksiraniravivecini (800) ॥ 118 ॥

vitarkanilaya nitya nityaklinna parambika ।
puraridayita dirgha dirghanasa’lpabhasini ॥ 119 ॥

kasika kausiki kosya kosada rupavardhini ।
tusṭih pusṭih prajaprita pujita pujakapriya ॥ 120 ॥ var prajika pujakapriya

prajavati garbhavati garbhaposanakarini । var garbhaposanaposita
sukravasah suklarupa sucivasa jayavaha ॥ 121 ॥

janaki janyajanaka janatosanatatpara ।
vadapriya vadyarata vadini vadasundari ॥ 122 ॥ var vadita vadasundari

vakstambhini kirapanih dhiradhira dhurandhara । var vakstambhini kiravani
stanandhayi samidheni nirananda niranjana ॥ 123 ॥ var nirananda niralaya

samastasukhada sara varannidhivaraprada ।
valuka virapanesṭa vasudhatri vasupriya ॥ 124 ।
sukananda sukrarasa sukrapujya sukapriya ।
sucisca sukahasta ca samastanarakantaka ॥ 125 ॥ var suki ca sukahasta ca

samastatattvanilaya bhagarupa bhagesvari ।
bhagabimba bhagahrdya bhagalingasvarupini ॥ 126 ॥

bhagalingesvari srida bhagalingamrtasrava ।
ksirasana ksirarucih ajyapanaparayana ॥ 127 ॥

madhupanapara praudha pivaramsa paravara ।
pilampila paṭolesa paṭalarunalocana ॥ 128 ॥

ksirambudhipriya ksipra sarala saralayudha ।
sangrama sunaya srasta samsrtih sanakesvari ॥ 129 ॥

kanya kanakarekha ca kanyakubjanivasini ।
kancanobhatanuh kasṭha kusṭharoganivarini ॥ 130 ॥

kaṭhoramurdhaja kunti krntayudhadhara dhrtih ।
carmambara kruranakha cakoraksi caturbhuja ॥ 131 ॥

caturvedapriya cadya caturvargaphalaprada ।
brahmandacarini sphurtih brahmani brahmasammata ॥ 132 ॥

satkarakarini sutih sutika latikalaya (900)
kalpavalli krsangi ca kalpapadapavasini ॥ 133 ॥

kalpapasa mahavidya vidyarajni sukhasraya ।
bhutirajni visvarajni lokarajni sivasraya ॥ 134 ॥

brahmarajni visnurajni rudrarajni jaṭasraya ।
nagarajni vamsarajni virarajni rajahpriya ॥ 135 ॥

sattvarajni tamorajni ganarajni calacala ।
vasurajni satyarajni taporajni japapriya ॥ 136 ॥

mantrarajni vedarajni tantrarajni srutipriya ।
vedarajni mantrirajni daityarajni dayakara ॥ 137 ॥

kalarajni prajarajni tejorajni harasraya ।
prthvirajni payorajni vayurajni madalasa ॥ 138 ॥

sudharajni surarajni bhimarajni bhayojjhita ।
tathyarajni jayarajni maharajni mahamattih ॥ 139 ॥ var maharajni kulokrtih

vamarajni cinarajni harirajni harisvari ।
pararajni yaksarajni bhutarajni sivasraya ॥ 140 ॥ var bhutarajni sivasana

vaṭurajni pretarajni sesarajni samaprada । var bahurajni pretarajni
akasarajni rajesi rajarajni ratipriya ॥ 141 ॥

patalarajni bhurajni pretarajni visapaha ।
siddharajni vibharajni tejorajni vibhamayi ॥ 142 ॥

bhasvadrajni candrarajni tararajni suvasini ।
grharajni vrksarajni latarajni matiprada ॥ 143 ॥

virarajni manorajni manurajni ca kasyapi । var dhirarajni manorajni
munirajni ratnarajni mrgarajni maniprabha ॥ 144 ॥ var yugarajni maniprabha

sindhurajni nadirajni nadarajni daristhita ।
nadarajni bindurajni atmarajni ca sadgatih ॥ 145 ॥

putrarajni dhyanarajni layarajni sadesvari ।
isanarajni rajesi svaharajni mahattara ॥ 146 ॥

vahnirajni yogirajni yajnarajni cidakrtih ।
jagadrajni tattvarajni vagrajni visvarupini ॥ 147 ॥

pancadasaksarirajni Om hrim bhutesvaresvari । ( 1000)
itidam mantrasarvasvam rajninamasahasrakam ॥ 148 ॥

pancadasaksaritattvam mantrasaram manupriyam ।
sarvatattvamayam punyam mahapatakanasanam ॥ 149 ॥

sarvasiddhipradam loke sarvaroganibarhanam ।
sarvotpataprasamanam grahasantikaram subham ॥ 150 ॥

sarvadevapriyam prajyam sarvasatrubhayapaham ।
sarvaduhkhaughasamanam sarvasokavinasanam ॥ 151 ॥

paṭhedva paṭhayet namnam sahasram saktisannidhau ।
duradeva palayante vipadah satrubhitayah ॥ 152 ॥

raksasa bhutavetalah pannaga harinadvisah ।
paṭhanadvidravantyasu mahakaladiva prajah ॥ 153 ॥

sravanatpatakam nasyecchravayedyah sa bhagyavan ।
nanavidhani bhogani sambhuya prthivitale ॥ 154 ॥

gamisyati param bhumim tvaritam natra samsayah ।

NOTE: The following verses (155-175) are not found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

asvamedhasahasrasya vajipeyasya koṭayah ।
gangasnanasahasrasya candrayanayutasya ca ॥ 155 ॥

taptakrcchekalaksasya rajasuyasya koṭayah ।
sahasranamapaṭhasya kalam narhanti sodasim ॥ 156 ॥

sarvasiddhisvaram sadhyam rajninamasahasrakam ।
mantragarbham paṭhedyastu rajyakamo mahesvari ॥ 157 ॥

varsamekam satavartam mahacinakramakulah ।
sakripujaparo ratrau sa labhedrajyamisvari ॥ 158 ॥

putrakami paṭhetsayam citabhasmanulepanah ।
digambaro muktakesah satavartam mahesvari ॥ 159 ॥

smasane tu labhetputram saksadvaisravanopamam ।
paradararcanarato bhagabimbam smaran sudhih ॥ 160 ॥

paṭhennamasahasram tu vasukami labheddhanam ।
ravau varatrayam devi paṭhennamasahasrakam ॥ 161 ॥

mrduvisṭaranirvisṭah ksirapanaparayanah ।
svapne simhasanam rajnim varadam bhuvi pasyati ॥ 162 ॥

ksiracarvanasantrpto virapanarasakulah ।
yah paṭhetparaya bhaktya rajninamasahasrakam ॥ 163 ॥

sa sadyo mucyate ghoranmahapatakajadbhayat ।
yah paṭhetsadhako bhaktya saktivaksahkrtasanah ॥ 164 ॥

sukrottaranakale tu tasya haste’sṭasiddhayah ।
yah paṭhennisi cakragre parastridhyanatatparah ॥ 165 ॥

surasavarasanandi sa labhetsamyuge jayam ।
idam namasahasram tu sarvamantramayam sive ॥ 166 ॥

bhurjatvaci likhedratrau cakrarcanasamagame ।
asṭagandhena putena vesṭayet svarnapatrake ॥ 167 ॥

dharayet kanṭhadese tu sarvasiddhih prajayate ।
yo dharayenmaharaksam sarvadevatidurlabham ॥ 168 ॥

rane rajakule dyute caurarogadyupadrave ।
sa prapnoti jayam sadyah sadhako viranayakah ॥ 169 ॥

sricakram pujayedyastu dharayedvarma mastake ।
paṭhennamasahasram tu stotram mantratmakam tatha ॥ 170 ॥

kim kim na labhate kamam devanamapi durlabham ।
surapanam tatah samviccarvanam minamamsakam ॥ 171 ॥

navakanyasamayogo mudra vinaravah priye ।
satsango gurusannidhyam rajnisricakramagratah ॥ 172 ॥

yasya devi sa eva syadyogi brahmavidisvarah ।
idam rahasyam paramam bhaktya tava mayoditam ॥ 172 ॥

aprakasyamadatavyam na deyam yasya kasyacit ।
anyasisyaya dusṭaya durjanaya duratmane ॥ 174 ॥

gurubhaktivihinaya surastrinindakaya ca ।
nastikaya kusilaya na deyam tattvadarsibhih ॥ 175 ॥

NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:
deyam sisyaya santaya bhaktayadvaitavadine ।
diksitaya kulinaya rajnibhaktirataya ca ॥ 176 ॥

dattva bhogapavarge ca labhetsadhakasattamah ।
iti namasahasram tu rajnyah sivamukhoditam ।
atyantadurlabham gopyam gopaniyam svayonivat ॥ 177 ॥

NOTE: the following two extra shlokams are found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

asṭavimsatinaijamanyamunibhih bhavyam mahayogibhih
srivanikaravijitam sumakuṭam sricakrabindusthitam ।
pancabrahmasutatvamancanilayam samrajyasiddhipradam
srisimhasanasundarim bhagavatim rajesvarimasraye ॥ 1 ॥

svetachatrasuvalavijananuta malakiriṭojjvala
sanmandasmitasundari sasidhara tambulapurnanana ।
srisimhasanasamsthita sumasara sriviravaryasana
samrajni manusodasi bhagavati mam patu rajesvari ॥ 2 ॥

॥ iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
srimaharajnisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Shri Maha Rajni:

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This work was proof read using the version found in S.V.Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚Shri Bhagavati stutimanjari (pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse
sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of four padas in 2 lines), so the actual count in the book and the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pathabheda found in two different prints.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top