Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Maharajnisahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഥവാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ രാജരാജേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

പാര്‍വത്യുവാച –
ഭഗവന്‍ വേദതത്ത്വജ്ഞ മന്ത്രതന്ത്രവിചക്ഷണ ।
ശരണ്യ സര്‍വലോകേശ ശരണാഗതവത്സല ॥ 1 ॥

കഥം ശ്രിയമവാപ്നോതി ലോകേ ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭാക് ।
മാന്ത്രികോ ഭൈരവേശാന തന്‍മേ ഗദിതുമര്‍ഹസി ॥ 2 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച –
യാ ദേവീ നിഷ്കലാ രാജ്ഞീ ഭഗവത്യമലേശ്വരീ ।
സാ സൃജത്യവതി വ്യക്തം സംഹരിഷ്യതി താമസീ ॥ 3 ॥

തസ്യാ നാമസഹസ്രം തേ വക്ഷ്യേ സ്നേഹേന പാര്‍വതി ।
അവാച്യം ദുര്ലഭം ലോകേ ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനം ॥ 4 ॥

പരമാര്‍ഥപ്രദം നിത്യം പരമൈശ്വര്യകാരണം ।
സര്‍വാഗമരഹസ്യാഢ്യം സകലാര്‍ഥപ്രദീപകം ॥ 5 ॥

സമസ്തശോകശമനം മഹാപാതകനാശനം ।
സര്‍വമന്ത്രമയം ദിവ്യം രാജ്ഞീനാമസഹസ്രകം ॥ 6 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ രാജരാജേശ്വരീ നാമസഹസ്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ।
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ । സര്‍വഭൂതേശ്വരീ മഹാരാജ്ഞീ ദേവതാ । ഹ്രീം ബീജം ।
സൌഃ ശക്തിഃ । ക്ലീം കീലകം । ശ്രീമഹാരാജ്ഞീസഹസ്രനാമജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഇത്യാദിനാ കര-ഹൃദയാദി ന്യാസഃ ।

NOTE: The follwing 5 lines (before ⁠dhyAnaM⁠ are not found in SVR’s book

ബ്രഹ്മഋഷയേ നമഃ ശിരസി । ഗായത്രീച്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീഭൂതേശ്വരീമഹ്രാരാജ്ഞീദേവതായൈ നമഃ ഹൃദി ।
ഹ്രീംബീജായ നമഃ നാഭൌ । സൌഃ ശക്തയേ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ക്ലീം കീലകായ നമഃ പാദയോഃ । വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേഷു ।
ഓംഹ്രാമിത്യാദിനാ കരഷഡങ്ഗന്യാസം വിധായ ധ്യാനം കുര്യാത് ।

॥ ധ്യാനം ॥

യാ ദ്വാദശാര്‍കപരിമണ്ഡിതമൂര്‍തിരേകാ
സിംഹാസനസ്ഥിതിമതീ ഹ്യുരഗൈര്‍വൃതാം ച ।
ദേവീമനന്യഗതിരീശ്വരതാം പ്രപന്നാം var ദേവീമനക്ഷഗതിമീശ്വരതാം
താം നൌമി ഭര്‍ഗവപുഷീം പരമാര്‍ഥരാജ്ഞീം ॥ 1 ॥

ചതുര്‍ഭുജാം ചന്ദ്രകലാര്‍ധശേഖരാം സിംഹാസനസ്ഥാമുരഗോപവീതിനീം ।
var സിംഹാസനസ്ഥാം ഭുജഗോപവീതിനീം പാശാങ്കുശാംഭോരുഹഖഡ്ഗധാരിണീം
രാജ്ഞീം ഭജേ ചേതസി രാജ്യദായിനീം ॥ 2 ॥

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം രാം മഹാരാജ്ഞീ ക്ലീം സൌഃ പഞ്ചദശാക്ഷരീ ।
ഹ്രീം സ്വാഹാ ത്ര്യക്ഷരീ വിദ്യാ പരാ ഭഗവതീ വിഭാ ॥ 1 ॥

ഓം ഭാസ്വതീ ഭദ്രികാ ഭീമാ ഭര്‍ഗരൂപാ മനസ്വിനീ ।
മാനനീയാ മനീഷാ ച മനോജാ ച മനോജവാ ॥ 2 ॥

മാനദാ മന്ത്രവിദ്യാ ച മഹാവിദ്യാ ഷഡക്ഷരീ ।
ഷട്കൂടാ ച ത്രികൂടാ ച ത്രയീ വേദത്രയീ ശിവാ ॥ 3 ॥

ശിവാകാരാ വിരൂപാക്ഷീ ശശിഖണ്ഡാവതംസിനീ ।
മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹോരസ്കാ മഹൌജസ്കാ മഹോദയാ ॥ 4 ॥

മാതങ്ഗീ മോദകാഹാരാ മദിരാരുണലോചനാ ।
സാധ്വീ ശീലവതീ ശാലാ സുധാകലശധാരിണീ ॥ 5 ॥

ഖഡ്ഗിനീ പദ്മിനീ പദ്മാ പദ്മകിഞ്ജല്‍കരഞ്ജിതാ ।
ഹൃത്പദ്മവാസിനീ ഹൃദ്യാ പാനപാത്രധരാ പരാ ॥ 6 ॥

ധരാധരേന്ദ്രതനയാ ദക്ഷിണാ ദക്ഷജാ ദയാ । var ദശനാ ദയാ
ദയാവതീ മഹാമേധാ മോദിനീ ബോധിനീ സദാ ॥ 7 ॥

ഗദാധരാര്‍ചിതാ ഗോധാ ഗങ്ഗാ ഗോദാവരീ ഗയാ ।
മഹാപ്രഭാവസഹിതാ മഹോരഗവിഭൂഷണാ ॥ 8 ॥

മഹാമുനികൃതാതിഥ്യാ മാധ്വീ മാനവതീ മഘാ ।
ബാലാ സരസ്വതീ ലക്ഷ്മീര്‍ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിനാശിനീ ॥ 9 ॥

ശാരീ ശരീരമധ്യസ്ഥാ വൈഖരീ ഖേചരേശ്വരീ ।
ശിവദാ ശിവവക്ഷഃസ്ഥാ കാലികാ ത്രിപുരേശ്വരീ ॥ 10 ॥ var ത്രിപുരാപുരീ

പുരാരികുക്ഷിമധ്യസ്ഥാ മുരാരിഹൃദയേശ്വരീ ।
ബലാരിരാജ്യദാ ചണ്ഡീ ചാമുണ്ഡാ മുണ്ഡധാരിണീ ॥ 11 ॥

മുണ്ഡമാലാഞ്ചിതാ മുദ്രാ ക്ഷോഭണാകര്‍ഷണക്ഷമാ ।
ബ്രാഹ്മീ നാരായണീ ദേവീ കൌമാരീ ചാപരാജിതാ ॥ 12 ॥

രുദ്രാണീ ച ശചീന്ദ്രാണീ വാരാഹീ വീരസുന്ദരീ ।
നാരസിംഹീ ഭൈരവേശീ ഭൈരവാകാരഭീഷണാ ॥ 13 ॥

നാഗാലങ്കാരശോഭാഢ്യാ നാഗയജ്ഞോപവീതിനീ ।
നാഗകങ്കണകേയൂരാ (100) നാഗഹാരാ സുരേശ്വരീ ॥ 14 ॥

സുരാരിഘാതിനീ പൂതാ പൂതനാ ഡാകിനീ ക്രിയാ ।
കൂര്‍മാ ക്രിയാവതീ കൃത്യാ ഡാകിനീ ലാകിനീ ലയാ ॥15 ॥

var ക്രിയാവതീ കുരീ കൃത്യാ, ശാകിനീ ലയാ
ലീലാവതീ രസാകീര്‍ണാ നാഗകന്യാ മനോഹരാ ।
ഹാരകങ്കണശോഭാഢ്യാ സദാനന്ദാ ശുഭങ്കരീ ॥ 16 ॥

മഹാസിനീ മധുമതീ സരസീ സ്മരമോഹിനീ । var പ്രഹാസിനീ മധുമതീ
മഹോഗ്രവപുഷീ വാര്‍താ വാമാചാരപ്രിയാ സിരാ ॥ 17 ॥

സുധാമയീ വേണുകരാ വൈരഘ്നീ വീരസുന്ദരീ ।
വാരിമധ്യസ്ഥിതാ വാമാ വാമനേത്രാ ശശിപ്രഭാ ॥ 18 ॥

ശങ്കരീ ശര്‍മദാ സീതാ രവീന്ദുശിഖിലോചനാ ।
മദിരാ വാരുണീ വീണാഗീതിജ്ഞാ മദിരാവതീ ॥ 19 ॥

വടസ്ഥാ വാരുണീശക്തിഃ വടജാ വടവാസിനീ ।
വടുകീ വീരസൂര്‍വന്ദ്യാ സ്തംഭിനീ മോഹിനീ ചമൂഃ ॥ 20 ॥

മുദ്ഗരാങ്കുശഹസ്താ ച വരാഭയകരാ കുടീ ।
പാടീരദ്രുമവല്ലീ ച വടുകാ വടുകേശ്വരീ ॥ 21 ॥

ഇഷ്ടദാ കൃഷിഭൂഃ കീരീ രേവതീ രമണപ്രിയാ ।
രോഹിണീ രേവതീ രംയാ രമണാ രോമഹര്‍ഷിണീ ॥ 22 ॥

രസോല്ലാസാ രസാസാരാ സാരിണീ താരിണീ തഡിത് ।
തരീ തരിത്രഹസ്താ ച തോതുലാ തരണിപ്രഭാ ॥ 23 ॥

രത്നാകരപ്രിയാ രംഭാ രത്നാലങ്കാരശോഭിതാ ।
രുക്മാങ്ഗദാ ഗദാഹസ്താ ഗദാധരവരപ്രദാ ॥ 24 ॥

ഷഡ്രസാ ദ്വിരസാ മാലാ മാലാഭരണഭൂഷിതാ ।
മാലതീ മല്ലികാമോദാ മോദകാഹാരവല്ലഭാ ॥ 25 ॥

വല്ലഭീ മധുരാ മായാ കാശീ കാഞ്ചീ ലലന്തികാ ।
ഹസന്തികാ ഹസന്തീ ച ഭ്രമന്തീ ച വസന്തികാ ॥ 26 ॥

ക്ഷേമാ ക്ഷേമങ്കരീ ക്ഷാമാ ക്ഷൌമവസ്ത്രാ (200) ക്ഷണേശ്വരീ ।
ക്ഷണദാ ക്ഷേമദാ സീരാ സീരപാണിസമര്‍ചിതാ ॥ 27 ॥

ക്രീതാ ക്രീതാതപാ ക്രൂരാ കമനീയാ കുലേശ്വരീ ।
കൂര്‍ചബീജാ കുഠാരാഢ്യാ കൂര്‍മിര്‍ണീ കൂര്‍മസുന്ദരീ ॥ 28 ॥

കാരുണ്യാര്‍ദ്രാ ച കാശ്മീരീ ദൂതീ ദ്വാരവതീ ധ്രുവാ । var കാരുണ്യാ ചൈവ
ധ്രുവസ്തുതാ ധ്രുവഗതിഃ പീഠേശീ ബഗലാമുഖീ ॥ 29 ॥

സുമുഖീ ശോഭനാ നീതിഃ രത്നജ്വാലാമുഖീ നതിഃ ।
അലകോജ്ജയിനീ ഭോഗ്യാ ഭങ്ഗീ ഭോഗാവതീ ബലാ ॥ 30 ॥

ധര്‍മരാജപുരീ പൂതാ പൂര്‍ണമാലാഽമരാവതീ । var പൂര്‍ണസത്ത്വാഽമരാവതീ
അയോധ്യാ ബോധനീയാ ച യുഗമാതാ ച യക്ഷിണീ ॥ 31 ॥ var യോധനീയാ

യജ്ഞേശ്വരീ യോഗഗംയാ യോഗിധ്യേയാ യശസ്വിനീ ।
യശോവതീ ച ചാര്‍വങ്ഗീ ചാരുഹാസാ ചലാചലാ ॥ 32 ॥

ഹരീശ്വരീ ഹരേര്‍മായാ ഭാമിനീ വായുവേഗിനീ । var മായിനീ വായുവേഗിനീ
അംബാലികാഽംബാ ഭര്‍ഗേശീ ഭൃഗുകൂടാ മഹാമതിഃ ॥ 33 ॥

കോശേശ്വരീ ച കമലാ കീര്‍തിദാ കീര്‍തിവര്‍ധിനീ ।
കഠോരവാക്കുഹൂമൂര്‍തിഃ ചന്ദ്രബിംബസമാനനാ ॥ 34 ॥

ചന്ദ്രകുങ്കുമലിപ്താങ്ഗീ കനകാചലവാസിനീ ।
മലയാചലസാനുസ്ഥാ ഹിമാദ്രിതനയാതനൂഃ ॥ 35 ॥

ഹിമാദ്രികുക്ഷിദേശസ്ഥാ കുബ്ജികാ കോസലേശ്വരീ ।
കാരൈകനിഗലാ ഗൂഢാ ഗൂഢഗുല്‍ഫാഽതിവേഗിനീ ॥ 36 ॥ var ഗൂഢഗുല്‍ഫാഽതിഗോപിതാ

തനുജാ തനുരൂപാ ച ബാണചാപധരാ നുതിഃ ।
ധുരീണാ ധൂംരവാരാഹീ ധൂംരകേശാഽരുണാനനാ ॥ 37 ॥

അരുണേശീ ദ്യുതിഃ ഖ്യാതിഃ ഗരിഷ്ഠാ ച ഗരിയസീ ।
മഹാനസീ മഹാകാരാ സുരാസുരഭയങ്കരീ ॥ 38 ॥

അണുരൂപാ ബൃഹജ്ജ്യോതിരനിരുദ്ധാ സരസ്വതീ ।
ശ്യാമാ ശ്യാമമുഖീ ശാന്താ ശ്രാന്തസന്താപഹാരിണീ ॥ 39 ॥

ഗൌര്‍ഗണ്യാ ഗോമയീ ഗുഹ്യാ ഗോമതീ ഗരുവാഗ്രസാ ।
ഗീതസന്തോഷസംസക്താ (300) ഗൃഹിണീ ഗ്രാഹിണീ ഗുഹാ ॥ 40 ॥

ഗണപ്രിയാ ഗജഗതിര്‍ഗാന്ധാരീ ഗന്ധമോദിനീ । ഗന്ധമോഹിനീ
ഗന്ധമാദനസാനുസ്ഥാ സഹ്യാചലകൃതാലയാ ॥ 41 ॥

ഗജാനനപ്രിയാ ഗംയാ ഗ്രാഹികാ ഗ്രാഹവാഹനാ ।
ഗുഹപ്രസൂര്‍ഗുഹാവാസാ ഗൃഹമാലാവിഭൂഷണാ ॥ 42 ॥

കൌബേരീ കുഹകാ ഭ്രന്തിസ്തര്‍കവിദ്യാപ്രിയങ്കരീ ।
പീതാംബരാ പടാകാരാ പതാകാ സൃഷ്ടിജാ സുധാ ॥ 43 ॥

ദാക്ഷായണീ ദക്ഷസുതാ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ।
താരാചക്രസ്ഥിതാ താരാ തുരീ തുര്യാ ത്രുടിസ്തുലാ ॥ 44 ॥

സന്ധ്യാത്രയീ സന്ധിജരാ സന്ധ്യാ താരുണ്യലാലിതാ ।
ലലിതാ ലോഹിതാ ലഭ്യാ ചമ്പാ കമ്പാകുലാ സൃണിഃ ॥ 49 ॥

സൃതിഃ സത്യവതീ സ്വസ്ഥാഽസമാനാ മാനവര്‍ധിനീ ।
മഹോമയീ മനസ്തുഷ്ടിഃ കാമധേനുഃ സനാതനീ ॥ 46 ॥

സൂക്ഷ്മരൂപാ സൂക്ഷ്മമുഖീ സ്ഥൂലരൂപാ കലാവതീ ।
തലാതലാശ്രയാ സിന്ധുഃ ത്ര്യംബികാ ലമ്പികാ ജയാ ॥ 47 ॥

സൌദാമിനീ സുധാദേവീ സനകദിസമര്‍ചിതാ ।
മന്ദാകിനീ ച യമുനാ വിപാശാ നര്‍മദാനദീ ॥ 48 ॥

ഗണ്ഡക്യൈരാവതീ സിപ്രാ വിതസ്താ ച സരസ്വതീ ।
രേവാ ചേക്ഷുമതീ വേഗവതീ സാഗരവാസിനീ ॥ 49 ॥

ദേവകീ ദേവമാതാ ച ദേവേശീ ദേവസുന്ദരീ ।
ദൈത്യേശീ ദമനീ ദാത്രീ ദിതിര്‍ദിതിജസുന്ദരീ ॥ 50 ॥ var ദൈത്യഘ്നീ

വിദ്യാധരീ ച വിദ്യേശീ വിദ്യാധരജസുന്ദരീ ।
മേനകാ ചിത്രലേഖാ ച ചിത്രിണീ ച തിലോത്തമാ ॥ 51 ॥

ഉര്‍വശീ മോഹിനീ രംഭാ ചാപ്സരോഗണസുന്ദരീ ।
യക്ഷിണീ യക്ഷലോകേശീ യക്ഷനായകസുന്ദരീ ॥ 52 ॥ var നരവാഹനപൂജിതാ

NOTE: The next line is not found in SVR’s book
യക്ഷേന്ദ്രതനയാ യോഗ്യാ യക്ഷനായകസുന്ദരീ ।

ഗന്ധവത്യര്‍ചിതാ ഗന്ധാ സുഗന്ധാ ഗീതതത്പരാ ॥ 53 ॥

ഗന്ധര്‍വതനയാ നംരാ (400) ഗീതിര്‍ഗന്ധര്‍വസുന്ദരീ ।
മന്ദോദരീ കരാലാക്ഷീ മേഘനാദവരപ്രദാ ॥ 54 ॥

മേഘവാഹനസന്തുഷ്ടാ മേഘമൂര്‍തിശ്ച രാക്ഷസീ ।
രക്ഷോഹര്‍ത്രീ കേകസീ ച രക്ഷോനായകസുന്ദരീ ॥ 55 ॥

കിന്നരീ കംബുകണ്ഠീ ച കലകണ്ഠസ്വനാഽമൃതാ var കലകണ്ഠസ്വനാ സുധാ
കിമ്മുഖീ ഹയവക്ത്രാ ച ഖേലാകിന്നരസുന്ദരീ ॥ 56 ॥

വിപാശീ രാജമാതങ്ഗീ ഉച്ഛിഷ്ടപദസംസ്ഥിതാ ।
മഹാപിശാചിനീ ചാന്ദ്രീ പിശാചകുലസുന്ദരീ ॥ 57 ॥

ഗുഹ്യേശ്വരീ ഗുഹ്യരൂപാ ഗുര്‍വീ ഗുഹ്യകസുന്ദരീ ।
സിദ്ധിപ്രദാ സിദ്ധവധൂഃ സിദ്ധേശീ സിദ്ധസുന്ദരീ ॥ 58 ॥

ഭൂതേശ്വരീ ഭൂതലയാ ഭൂതധാത്രീ ഭയാപഹാ ।
ഭൂതഭീതിഹരീ ഭവ്യാ ഭൂതജാ ഭൂതസുന്ദരീ ॥ 59 ॥

പൃഥ്വീ പാര്‍ഥിവലോകേശീ പ്രഥാ വിഷ്ണുസമര്‍ചിതാ ।
വസുന്ധരാ വസുനതാ പര്‍ഥിവീ ഭൂമിസുന്ദരീ ॥ 60 ॥

അംഭോധിതനയാഽലുബ്ധാ ജലജാക്ഷീ ജലേശ്വരീ ।
അമൂര്‍തിരമ്മയീ മാരീ ജലസ്ഥാ ജലസുന്ദരീ ॥ 61 ॥

തേജസ്വിനീ മഹോധാത്രീ തൈജസീ സൂര്യബിംബഗാ ।
സൂര്യകാന്തിഃ സൂര്യതേജാഃ തേജോരൂപൈകസുന്ദരീ ॥ 62 ॥

വായുവാഹാ വായുമുഖീ വായുലോകൈകസുന്ദരീ ।
ഗഗനസ്ഥാ ഖേചരേശീ ശൂന്യരൂപാ നിരാകൃതിഃ ॥ 63 ॥ ശൂരരൂപാ

നിരാഭാസാ ഭാസമാനാ ധൃതിരാകാശസുന്ദരീ ।
ക്ഷിതിമൂര്‍തിധരാഽനന്താ ക്ഷിതിഭൃല്ലോകസുന്ദരീ ॥ 64 ॥

അബ്ധിയാനാ രത്നശോഭാ വരുണേശീ വരായുധാ ।
പാശഹസ്താ പോഷണാ ച വരുണേശ്വരസുന്ദരീ ॥ 65 ॥

അനലൈകരുചിര്‍ജ്യോതിഃ പഞ്ചാനിലമതിസ്ഥിതിഃ ।
പ്രാണാപാനസമാനേച്ഛാ ചോദാനവ്യാനരൂപിണീ ॥ 66 ॥

പഞ്ചവാതഗതിര്‍നാഡീരൂപിണീ വാതസുന്ദരീ ।
അഗ്നിരൂപാ വഹ്നിശിഖാ വഡവാനലസന്നിഭാ ॥ 67 ॥

ഹേതിര്‍ഹവിര്‍ഹുതജ്യോതിരഗ്നിജാ വഹ്നിസുന്ദരീ ।
സോമേശ്വരീ സോമകലാ സോമപാനപരായണാ ॥ 68 ॥

സൌംയാനനാ സൌംയരൂപാ സോമസ്ഥാ സോമസുന്ദരീ ।
സൂര്യപ്രഭാ സൂര്യമുഖീ സൂര്യജാ സൂര്യസുന്ദരീ ॥ 69 ॥

യാജ്ഞികീ യജ്ഞഭാഗേച്ഛാ യജമാനവരപ്രദാ ।
യാജകീ യജ്ഞവിദ്യാ ച യജമാനൈകസുന്ദരീ ॥ 70 ॥

ആകാശഗാമിനീ വന്ദ്യാ ശബ്ദജാഽഽകാശസുന്ദരീ ।
മീനാസ്യാ മീനനേത്രാ ച മീനാസ്ഥാ മീനസുന്ദരീ ॥ 71 ॥

var മീനപ്രിയാ മീനനേത്രാ മീനാശാ മീനസുന്ദരീ
കൂര്‍മപൃഷ്ഠഗതാ കൂര്‍മീ കൂര്‍മജാ കൂര്‍മസുന്ദരീ । var കൂര്‍മരൂപിണീ
വാരാഹീ വീരസൂര്‍വന്ദ്യാ വരാരോഹാ മൃഗേക്ഷണാ ॥ 72 ॥

വരാഹമൂര്‍തിര്‍വാചാലാ വശ്യാ വാരാഹസുന്ദരീ । var ദംഷ്ട്രാ വാരാഹസുന്ദരീ
നരസിംഹാകൃതിര്‍ദേവീ ദുഷ്ടദൈത്യനിഷൂദിനീ ॥ 73 ॥

പ്രദ്യുംനവരദാ നാരീ നരസിംഹൈകസുന്ദരീ ।
വാമജാ വാമനാകാരാ നാരായണപരായണാ ॥ 74 ॥

ബലിദാനവദര്‍പഘ്നീ വാംയാ വാമനസുന്ദരീ ।
രാമപ്രിയാ രാമകലാ രക്ഷോവംശക്ഷയഭയങ്കരീ ॥ 75 ॥ രക്ഷോവംശക്ഷയങ്കരീ രക്ഷോവംശഭയങ്കരീ

var രാമപ്രിയാ രാമകീലിഃ ക്ഷത്രവംശക്ഷയങ്കരീ
ഭൃഗുപുത്രീ രാജകന്യാ രാമാ പരശുധാരിണീ । var ദനുപുത്രീ
ഭാര്‍ഗവീ ഭാര്‍ഗവേഷ്ടാ ച ജാമദഗ്ന്യവരപ്രദാ ॥ 76 ॥

കുഠാരധാരിണീ രാത്രിര്‍ജാമദഗ്ന്യൈകസുന്ദരീ ।
സീതാലക്ഷ്മണസേവ്യാ ച രക്ഷഃകുലവിനാശിനീ ॥ 77 ॥

രാമപ്രിയാ ച ശത്രുഘ്നീ ശത്രുഘ്നഭരതേഷ്ടദാ ।
ലാവണ്യാമൃതധാരാഢ്യാ ലവണാസുരഘാതിനീ ॥ 78 ॥

ലോഹിതാസ്യാ പ്രസന്നാസ്യാ സ്വാത്മാരാമൈകസുന്ദരീ । var സ്വാഗമാ രാമസുന്ദരീ
കൃഷ്ണകേശാ കൃഷ്ണമുഖീ യാദവാന്തകരീ ലയാ ॥ 79 ॥

യാദോഗണാര്‍ചിതാ യോജ്യാ രാധാ ശ്രീകൃഷ്ണസുന്ദരീ ।
സിദ്ധപ്രസൂഃ സിദ്ധദേവീ ജിനമാര്‍ഗപരായണാ ॥ 80 ॥ var ബുദ്ധപ്രസൂര്‍ബുദ്ധദേവീ

ജിതക്രോധാ ജിതാലസ്യാ ജിനസേവ്യാ ജിതേന്ദ്രിയാ ।
ജിനവംശധരോഗ്രാ ച നീലാന്താ ബുദ്ധസുന്ദരീ ॥ 81 ॥

കാലീ കോലാഹലപ്രീതാ പ്രേതവാഹാ സുരേശ്വരീ ।
കല്‍കിപ്രിയാ കംബുധരാ കലികാലൈകസുന്ദരീ ॥ 82 ॥

വിഷ്ണുമായാ ബ്രഹ്മമായാ ശാംഭവീ ശിവവാഹനാ ।
ഇന്ദ്രാവരജവക്ഷഃസ്ഥാ സ്ഥാണുപത്നീ പലാലിനീ ॥ 83 ॥

ജൃംഭിണീ ജൃംഭഹര്‍ത്രീ ച ജൃംഭമാണാലകാകുലാ । var ഋംഭമാണകചാലകാ
കുലാകുലഫലേശാനീ പദദാനഫലപ്രദാ ॥ 84 ॥

കുലവാഗീശ്വരീ കുല്യാ കുലജാ കുലസുന്ദരീ ।
പുരന്ദരേഡ്യാ താരുണ്യാലയാ പുണ്യജനേശ്വരീ ॥ 85 ॥

പുണ്യോത്സാഹാ പാപഹന്ത്രീ പാകശാസനസുന്ദരീ ।
സൂയര്‍കോടിപ്രതീകാശാ സൂര്യതേജോമയീ മതിഃ ॥ 86 ॥

ലേഖിനീ ഭ്രാജിനീ രജ്ജുരൂപിണീ സൂര്യസുന്ദരീ ।
ചന്ദ്രികാ ച സുധാധാരാ ജ്യോത്സ്നാ ശീതാംശുസുന്ദരീ ॥ 87 ॥

ലോലാക്ഷീ ച ശതാക്ഷീ ച സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രശീര്‍ഷാ ചേന്ദ്രാണീ സഹസ്രഭുജവല്ലികാ ॥ 88 ॥

കോടിരത്നാംശുശോഭാ ച ശുഭ്രവസ്ത്രാ ശതാനനാ ।
ശതാനന്ദാ ശ്രുതിധരാ പിങ്ഗലാ ചോഗ്രനാദിനീ ॥ 89 ॥

സുഷുംനാ ഹാരകേയൂരനൂപുരാരാവസങ്കുലാ ।
ഘോരനാദാഽഘോരമുഖീ ചോന്‍മുഖീ ചോല്‍മൂകായുധാ ॥ 90 ॥

ഗോപിതാ ഗൂര്‍ജരീ ഗോധാ ഗായത്രീ വേദവല്ലഭാ ।
വല്ലകീസ്വനനാദാ ച നാദവിദ്യാ നദീതടീ ॥ 91 ॥

ബിന്ദുരൂപാ ചക്രയോനിര്‍ബിന്ദുനാദസ്വരൂപിണീ ।
ചക്രേശ്വരീ ഭൈരവേശീ മഹാഭൈരവവല്ലഭാ ॥ 92 ॥

കാലഭൈരവഭാര്യാ ച കല്‍പാന്തേ രങ്ഗനര്‍തകീ ।
പ്രലയാനലധൂംരാഭാ യോനിമധ്യകൃതാലയാ ॥ 93 ॥

ഭൂചരീ ഖേചരീ മുദ്രാ നവമുദ്രാവിലാസിനീ ।
വിയോഗിനീ ശ്മശാനസ്ഥാ ശ്മശാനാര്‍ചനതോഷിതാ ॥ 94 ॥

ഭാസ്വരാങ്ഗീ ഭര്‍ഗശിഖാ ഭര്‍ഗവാമാങ്ഗവാസിനീ ।
ഭദ്രകാലീ വിശ്വകാലീ ശ്രീകാലീ മേഘകാലികാ ॥ 95 ॥

നീരകാലീ കാലരാത്രിഃ കാലീ കാമേശകാലികാ ।
ഇന്ദ്രകാലീ പൂര്‍വകാലീ പശ്ചിമാംനായകാലികാ ॥ 96 ॥

ശ്മശാനകാലികാ ശുഭ്രകാലീ ശ്രീകൃഷ്ണകാലികാ । var ഭദ്രകാലീ
ക്രീങ്കാരോത്തരകാലീ ശ്രീം ഹും ഹ്രീം ദക്ഷിണകാലികാ ॥ 97 ॥

സുന്ദരീ ത്രിപുരേശാനീ ത്രികൂടാ ത്രിപുരാര്‍ചിതാ ।
ത്രിനേത്രാ ത്രിപുരാധ്യക്ഷാ ത്രികൂടാ കൂടഭൈരവീ ॥ 98 ॥ var ത്രിപുടാ പുടഭൈരവീ

ത്രിലോകജനനീ നേത്രീ മഹാത്രിപൂരസുന്ദരീ ।
കാമേശ്വരീ കാമകലാ കാലകാമേശസുന്ദരീ ॥ 99 ॥

ത്ര്യക്ഷര്യേകാക്ഷരീദേവീ ഭാവനാ ഭുവനേശ്വരീ ।
ഏകാക്ഷരീ ചതുഷ്കൂടാ ത്രികൂടേശീ ലയേശ്വരീ ॥ 100 ॥

ചതുര്‍വര്‍ണാ ച വര്‍ണേശീ വര്‍ണാഢ്യാ ചതുരക്ഷരീ ।
പഞ്ചാക്ഷരീ ച ഷഡ്വക്ത്രാ ഷട്കൂടാ ച ഷഡക്ഷരീ ॥ 101 ॥

സപ്താക്ഷരീ നവാര്‍ണേശീ പരമാഷ്ടാക്ഷരേശ്വരീ ।
നവമീ പഞ്ചമീ ഷഷ്ടിഃ നാഗേശീ നവനായികാ ॥ 102 ॥ var നാഗേശീ ച നവാക്ഷരീ ।

ദശാക്ഷരീ ദശാസ്യേശീ ദേവികൈകാദശാക്ഷരീ ।
ദ്വാദശാദിത്യസങ്കാശാ (700) ദ്വാദശീ ദ്വാദശാക്ഷരീ ॥ 103 ॥

ത്രയോദശീ വേദഗര്‍ഭാ വാദ്യാ (ബ്രാഹ്മീ) ത്രയോദശാക്ഷരീ ।
ചതുര്‍ദശാക്ഷരീ വിദ്യാ വിദ്യാപഞ്ചദശാക്ഷരീ ॥ 104 ॥

ഷോഡശീ സര്‍വവിദ്യേശീ മഹാശ്രീഷോഡശാക്ഷരീ ।
മഹാശ്രീഷോഡശീരൂപാ ചിന്താമണിമനുപ്രിയാ ॥ 105 ॥

ദ്വാവിംശത്യക്ഷരീ ശ്യാമാ മഹാകാലകുടുംബിനീ ।
വജ്രതാരാ കാലതാരാ നാരീ താരോഗ്രതാരിണീ ॥ 106 ॥

കാമതാരാ സ്പര്‍ശതാരാ ശബ്ദതാരാ രസാശ്രയാ ।
രൂപതാരാ ഗന്ധതാരാ മഹാനീലസരസ്വതീ ॥ 107 ॥

കാലജ്വാലാ വഹ്നിജ്വാലാ ബ്രഹ്മജ്വാലാ ജടാകുലാ ।
വിഷ്ണുജ്വാലാ ജിഷ്ണുശിഖാ ഭദ്രജ്വാലാ കരാലിനീ ॥ 108 ॥ വിഷ്ണുശിഖാ

വികരാലമുഖീ ദേവീ കരാലീ ഭൂതിഭൂഷണാ ।
ചിതാശയാസനാ ചിന്ത്യാ ചിതാമണ്ഡലമധ്യഗാ ॥ 109 ॥

ഭൂതഭൈരവസേവ്യാ ച ഭൂതഭൈരവപാലിനീ ।
ബന്ധകീ ബദ്ധസന്‍മുദ്രാ ഭവബന്ധവിനാശിനീ ॥ 110 ॥

ഭവാനീ ദേവദേവേശീ ദീക്ഷാ ദീക്ഷിതപൂജിതാ ।
സാധകേശീ സിദ്ധിദാത്രീ സാധകാനന്ദവര്‍ധിനീ ॥ 111 ॥

സാധകാശ്രയഭൂതാ ച സാധകേഷ്ടഫലപ്രദാ ।
രജോവതീ രാജസീ ച രജകീ ച രജസ്വലാ ॥ 112 ॥

പുഷ്പപ്രിയാ പുഷ്പപൂര്‍ണാ സ്വയംഭൂപുഷ്പമാലികാ । var പുഷ്പപ്രിയാ പുഷ്പവതീ
സ്വയംഭൂപുഷ്പഗന്ധാഢ്യാ പുലസ്ത്യസുതനാശിനീ ॥ 113 ॥ var പുലസ്ത്യസുതഘാതിനീ

പാത്രഹസ്താ പരാ പൌത്രീ പീതാസ്യാ പീതഭൂഷണാ ।
പിങ്ഗാനനാ പിങ്ഗകേശീ പിങ്ഗലാ പിങ്ഗലേശ്വരീ ॥ 114 ॥

മങ്ഗലാ മങ്ഗലേശാനീ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലാ ।
പുരൂരവേശ്വരീ പാശധരാ ചാപധരാഽധുരാ ॥ 115 ॥

പുണ്യധാത്രീ പുണ്യമയീ പുണ്യലോകനിവാസിനീ ।
ഹോതൃസേവ്യാ ഹകാരസ്ഥാ സകാരസ്ഥാ സുഖാവതീ ॥ 116 ॥

സഖീ ശോഭാവതീ സത്യാ സത്യാചാരപരായണാ ।
സാധ്വീശാനകലേശാനീ വാമദേവകലാശ്രിതാ ॥ 117 ॥

സദ്യോജാതകലേശാനീ ശിവാഽഘോരകലാകൃതിഃ । var സദ്യോജാതകലാ ദേവീ
ശര്‍വരീ വീരസദൃശീ ക്ഷീരനീരവിവേചിനീ (800) ॥ 118 ॥

വിതര്‍കനിലയാ നിത്യാ നിത്യക്ലിന്നാ പരാംബികാ ।
പുരാരിദയിതാ ദീര്‍ഘാ ദീര്‍ഘനാസാഽല്‍പഭാഷിണീ ॥ 119 ॥

കാശികാ കൌശികീ കോശ്യാ കോശദാ രൂപവര്‍ധിനീ ।
തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിഃ പ്രജാപ്രീതാ പൂജിതാ പൂജകപ്രിയാ ॥ 120 ॥ var പ്രാജികാ പൂജകപ്രിയാ

പ്രജാവതീ ഗര്‍ഭവതീ ഗര്‍ഭപോഷണകാരിണീ । var ഗര്‍ഭപോഷണപോഷിതാ
ശുക്രവാസാഃ ശുക്ലരൂപാ ശുചിവാസാ ജയാവഹാ ॥ 121 ॥

ജാനകീ ജന്യജനകാ ജനതോഷണതത്പരാ ।
വാദപ്രിയാ വാദ്യരതാ വാദിനീ വാദസുന്ദരീ ॥ 122 ॥ var വാദിതാ വാദസുന്ദരീ

വാക്സ്തംഭിനീ കീരപാണിഃ ധീരാധീരാ ധുരന്ധരാ । var വാക്സ്തംഭിനീ കീരവാണീ
സ്തനന്ധയീ സാമിധേനീ നിരാനന്ദാ നിരഞ്ജനാ ॥ 123 ॥ var നിരാനന്ദാ നിരാലയാ

സമസ്തസുഖദാ സാരാ വാരാന്നിധിവരപ്രദാ ।
വാലുകാ വീരപാനേഷ്ടാ വസുധാത്രീ വസുപ്രിയാ ॥ 124 ।
ശുകാനാന്ദാ ശുക്രരസാ ശുക്രപൂജ്യാ ശുകപ്രിയാ ।
ശുചിശ്ച ശുകഹസ്താ ച സമസ്തനരകാന്തകാ ॥ 125 ॥ var ശുകീ ച ശുകഹസ്താ ച

സമസ്തതത്ത്വനിലയാ ഭഗരൂപാ ഭഗേശ്വരീ ।
ഭഗബിംബാ ഭഗാഹൃദ്യാ ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപിണീ ॥ 126 ॥

ഭഗലിങ്ഗേശ്വരീ ശ്രീദാ ഭഗലിങ്ഗാമൃതസ്രവാ ।
ക്ഷീരാശനാ ക്ഷീരരുചിഃ ആജ്യപാനപരായണാ ॥ 127 ॥

മധുപാനപരാ പ്രൌഢാ പീവരാംസാ പരാവരാ ।
പിലമ്പിലാ പടോലേശാ പാടലാരുണലോചനാ ॥ 128 ॥

ക്ഷീരാംബുധിപ്രിയാ ക്ഷിപ്രാ സരലാ സരലായുധാ ।
സങ്ഗ്രാമാ സുനയാ സ്രസ്താ സംസൃതിഃ സനകേശ്വരീ ॥ 129 ॥

കന്യാ കനകരേഖാ ച കാന്യകുബ്ജനിവാസിനീ ।
കാഞ്ചനോഭതനുഃ കാഷ്ഠാ കുഷ്ഠരോഗനിവാരിണീ ॥ 130 ॥

കഠോരമൂര്‍ധജാ കുന്തീ കൃന്തായുധധരാ ധൃതിഃ ।
ചര്‍മാംബരാ ക്രൂരനഖാ ചകോരാക്ഷീ ചതുര്‍ഭുജാ ॥ 131 ॥

ചതുര്‍വേദപ്രിയാ ചാദ്യാ ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദാ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡചാരിണീ സ്ഫുര്‍തിഃ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മസമ്മതാ ॥ 132 ॥

സത്കാരകാരിണീ സൂതിഃ സൂതികാ ലതികാലയാ (900)
കല്‍പവല്ലീ കൃശാങ്ഗീ ച കല്‍പപാദപവാസിനീ ॥ 133 ॥

കല്‍പപാശാ മഹാവിദ്യാ വിദ്യാരാജ്ഞീ സുഖാശ്രയാ ।
ഭൂതിരാജ്ഞീ വിശ്വരാജ്ഞീ ലോകരാജ്ഞീ ശിവാശ്രയാ ॥ 134 ॥

ബ്രഹ്മരാജ്ഞീ വിഷ്ണുരാജ്ഞീ രുദ്രരാജ്ഞീ ജടാശ്രയാ ।
നാഗരാജ്ഞീ വംശരാജ്ഞീ വീരരാജ്ഞീ രജഃപ്രിയാ ॥ 135 ॥

സത്ത്വരാജ്ഞീ തമോരാജ്ഞീ ഗണരാജ്ഞീ ചലാചലാ ।
വസുരാജ്ഞീ സത്യരാജ്ഞീ തപോരാജ്ഞീ ജപപ്രിയാ ॥ 136 ॥

മന്ത്രരാജ്ഞീ വേദരാജ്ഞീ തന്ത്രരാജ്ഞീ ശ്രുതിപ്രിയാ ।
വേദരാജ്ഞീ മന്ത്രിരാജ്ഞീ ദൈത്യരാജ്ഞീ ദയാകരാ ॥ 137 ॥

കാലരാജ്ഞീ പ്രജാരാജ്ഞീ തേജോരാജ്ഞീ ഹരാശ്രയാ ।
പൃഥ്വീരാജ്ഞീ പയോരാജ്ഞീ വായുരാജ്ഞീ മദാലസാ ॥ 138 ॥

സുധാരാജ്ഞീ സുരാരാജ്ഞീ ഭീമരാജ്ഞീ ഭയോജ്ഝിതാ ।
തഥ്യരാജ്ഞീ ജയാരാജ്ഞീ മഹാരാജ്ഞീ മഹാമത്തിഃ ॥ 139 ॥ var മഹാരാജ്ഞീ കുലോകൃതിഃ

വാമരാജ്ഞീ ചീനരാജ്ഞീ ഹരിരാജ്ഞീ ഹരീശ്വരീ ।
പരാരാജ്ഞീ യക്ഷരാജ്ഞീ ഭൂതരാജ്ഞീ ശിവാശ്രയാ ॥ 140 ॥ var ഭൂതരാജ്ഞീ ശിവാസനാ

വടുരാജ്ഞീ പ്രേതരാജ്ഞീ ശേഷരാജ്ഞീ ശമപ്രദാ । var ബഹുരാജ്ഞീ പ്രേതരാജ്ഞീ
ആകാശരാജ്ഞീ രാജേശീ രാജരാജ്ഞീ രതിപ്രിയാ ॥ 141 ॥

പാതാലരാജ്ഞീ ഭൂരാജ്ഞീ പ്രേതരാജ്ഞീ വിഷാപഹാ ।
സിദ്ധരാജ്ഞീ വിഭാരാജ്ഞീ തേജോരാജ്ഞീ വിഭാമയീ ॥ 142 ॥

ഭാസ്വദ്രാജ്ഞീ ചന്ദ്രരാജ്ഞീ താരാരാജ്ഞീ സുവാസിനീ ।
ഗൃഹരാജ്ഞീ വൃക്ഷരാജ്ഞീ ലതാരാജ്ഞീ മതിപ്രദാ ॥ 143 ॥

വീരരാജ്ഞീ മനോരാജ്ഞീ മനുരാജ്ഞീ ച കാശ്യപീ । var ധീരരാജ്ഞീ മനോരാജ്ഞീ
മുനിരാജ്ഞീ രത്നരാജ്ഞീ മൃഗരാജ്ഞീ മണിപ്രഭാ ॥ 144 ॥ var യുഗരാജ്ഞീ മണിപ്രഭാ

സിന്ധുരാജ്ഞീ നദീരാജ്ഞീ നദരാജ്ഞീ ദരീസ്ഥിതാ ।
നാദരാജ്ഞീ ബിന്ദുരാജ്ഞീ ആത്മരാജ്ഞീ ച സദ്ഗതിഃ ॥ 145 ॥

പുത്രരാജ്ഞീ ധ്യാനരാജ്ഞീ ലയരാജ്ഞീ സദേശ്വരീ ।
ഈശാനരാജ്ഞീ രാജേശീ സ്വാഹാരാജ്ഞീ മഹത്തരാ ॥ 146 ॥

വഹ്നിരാജ്ഞീ യോഗിരാജ്ഞീ യജ്ഞരാജ്ഞീ ചിദാകൃതിഃ ।
ജഗദ്രാജ്ഞീ തത്ത്വരാജ്ഞീ വാഗ്രാജ്ഞീ വിശ്വരൂപിണീ ॥ 147 ॥

പഞ്ചദശാക്ഷരീരാജ്ഞീ ഓം ഹ്രീം ഭൂതേശ്വരേശ്വരീ । ( 1000)
ഇതീദം മന്ത്രസര്‍വസ്വം രാജ്ഞീനാമസഹസ്രകം ॥ 148 ॥

പഞ്ചദശാക്ഷരീതത്ത്വം മന്ത്രസാരം മനുപ്രിയം ।
സര്‍വതത്ത്വമയം പുണ്യം മഹാപാതകനാശനം ॥ 149 ॥

സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം ലോകേ സര്‍വരോഗനിബര്‍ഹണം ।
സര്‍വോത്പാതപ്രശമനം ഗ്രഹശാന്തികരം ശുഭം ॥ 150 ॥

സര്‍വദേവപ്രിയം പ്രാജ്യം സര്‍വശത്രുഭയാപഹം ।
സര്‍വദുഃഖൌഘശമനം സര്‍വശോകവിനാശനം ॥ 151 ॥

പഠേദ്വാ പാഠയേത് നാംനാം സഹസ്രം ശക്തിസന്നിധൌ ।
ദൂരാദേവ പലായന്തേ വിപദഃ ശത്രുഭീതയഃ ॥ 152 ॥

രാക്ഷസാ ഭൂതവേതാലാഃ പന്നഗാ ഹരിണദ്വിഷഃ ।
പഠനാദ്വിദ്രവന്ത്യാശു മഹാകാലാദിവ പ്രജാഃ ॥ 153 ॥

ശ്രവണാത്പാതാകം നശ്യേച്ഛ്രാവയേദ്യഃ സ ഭാഗ്യവാന്‍ ।
നാനാവിധാനി ഭോഗാനി സംഭൂയ പൃഥിവീതലേ ॥ 154 ॥

ഗമിഷ്യതി പരാം ഭൂമിം ത്വരിതം നാത്ര സംശയഃ ।

NOTE: The following verses (155-175) are not found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ വാജിപേയസ്യ കോടയഃ ।
ഗങ്ഗാസ്നാനസഹസ്രസ്യ ചാന്ദ്രായണായുതസ്യ ച ॥ 155 ॥

തപ്തകൃച്ഛേകലക്ഷസ്യ രാജസൂയസ്യ കോടയഃ ।
സഹസ്രനാമപാഠസ്യ കലാം നാര്‍ഹന്തി ഷോഡശീം ॥ 156 ॥

സര്‍വസിദ്ധീശ്വരം സാധ്യം രാജ്ഞീനാമസഹസ്രകം ।
മന്ത്രഗര്‍ഭം പഠേദ്യസ്തു രാജ്യകാമോ മഹേശ്വരി ॥ 157 ॥

വര്‍ഷമേകം ശതാവര്‍തം മഹാചീനക്രമാകുലഃ ।
ശക്രിപൂജാപരോ രാത്രൌ സ ലഭേദ്രാജ്യമീശ്വരി ॥ 158 ॥

പുത്രകാമീ പഠേത്സായം ചിതാഭസ്മാനുലേപനഃ ।
ദിഗംബരോ മുക്തകേശഃ ശതാവര്‍തം മഹേശ്വരി ॥ 159 ॥

ശ്മശാനേ തു ലഭേത്പുത്രം സാക്ഷാദ്വൈശ്രവണോപമം ।
പരദാരാര്‍ചനരതോ ഭഗബിംബം സ്മരന്‍ സുധീഃ ॥ 160 ॥

പഠേന്നാമസഹസ്രം തു വസുകാമീ ലഭേദ്ധനം ।
രവൌ വാരത്രയം ദേവി പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 161 ॥

മൃദുവിഷ്ടരനിര്‍വിഷ്ടഃ ക്ഷീരപാനപരായണഃ ।
സ്വപ്നേ സിംഹാസനാം രാജ്ഞീം വരദാം ഭുവി പശ്യതി ॥ 162 ॥

ക്ഷീരചര്‍വണസന്തൃപ്തോ വീരപാനരസാകുലഃ ।
യഃ പഠേത്പരയാ ഭക്ത്യാ രാജ്ഞീനാമസഹസ്രകം ॥ 163 ॥

സ സദ്യോ മുച്യതേ ഘോരാന്‍മഹാപാതകജാദ്ഭയാത് ।
യഃ പഠേത്സാധകോ ഭക്ത്യാ ശക്തിവക്ഷഃകൃതാസനഃ ॥ 164 ॥

ശുക്രോത്തരണകാലേ തു തസ്യ ഹസ്തേഽഷ്ടസിദ്ധയഃ ।
യഃ പഠേന്നിശി ചക്രാഗ്രേ പരസ്ത്രീധ്യാനതത്പരഃ ॥ 165 ॥

സുരാസവരസാനന്ദീ സ ലഭേത്സംയുഗേ ജയം ।
ഇദം നാമസഹസ്രം തു സര്‍വമന്ത്രമയം ശിവേ ॥ 166 ॥

ഭൂര്‍ജത്വചി ലിഖേദ്രാത്രൌ ചക്രാര്‍ചനസമാഗമേ ।
അഷ്ടഗന്ധേന പൂതേന വേഷ്ടയേത് സ്വര്‍ണപത്രകേ ॥ 167 ॥

ധാരയേത് കണ്ഠദേശേ തു സര്‍വസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
യോ ധാരയേന്‍മഹാരക്ഷാം സര്‍വദേവാതിദുര്ലഭാം ॥ 168 ॥

രണേ രാജകുലേ ദ്യൂതേ ചൌരരോഗാദ്യുപദ്രവേ ।
സ പ്രാപ്നോതി ജയം സദ്യഃ സാധകോ വീരനായകഃ ॥ 169 ॥

ശ്രീചക്രം പൂജയേദ്യസ്തു ധാരയേദ്വര്‍മ മസ്തകേ ।
പഠേന്നാമസഹസ്രം തു സ്തോത്രം മന്ത്രാത്മകം തഥാ ॥ 170 ॥

കിം കിം ന ലഭതേ കാമം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭം ।
സുരാപാനം തതഃ സംവിച്ചര്‍വണം മീനമാംസകം ॥ 171 ॥

നവകന്യാസമായോഗോ മുദ്രാ വീണാരവഃ പ്രിയേ ।
സത്സങ്ഗോ ഗുരുസാന്നിധ്യം രാജ്ഞീശ്രീചക്രമഗ്രതഃ ॥ 172 ॥

യസ്യ ദേവി സ ഏവ സ്യാദ്യോഗീ ബ്രഹ്മവിദീശ്വരഃ ।
ഇദം രഹസ്യം പരമം ഭക്ത്യാ തവ മയോദിതം ॥ 172 ॥

അപ്രകാശ്യമദാതവ്യം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് ।
അന്യശിഷ്യായ ദുഷ്ടായ ദുര്‍ജനായ ദുരാത്മനേ ॥ 174 ॥

ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ സുരാസ്ത്രീനിന്ദകായ ച ।
നാസ്തികായ കുശീലായ ന ദേയം തത്ത്വദര്‍ശിഭിഃ ॥ 175 ॥

NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:
ദേയം ശിഷ്യായ ശാന്തായ ഭക്തായാദ്വൈതവാദിനേ ।
ദീക്ഷിതായ കുലീനായ രാജ്ഞീഭക്തിരതായ ച ॥ 176 ॥

ദത്ത്വാ ഭോഗാപവര്‍ഗേ ച ലഭേത്സാധകസത്തമഃ ।
ഇതി നാമസഹസ്രം തു രാജ്ഞ്യാഃ ശിവമുഖോദിതം ।
അത്യന്തദുര്ലഭം ഗോപ്യം ഗോപനീയം സ്വയോനിവത് ॥ 177 ॥

NOTE: the following two extra shlokams are found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

അഷ്ടാവിംശതിനൈജമാന്യമുനിഭിഃ ഭാവ്യാം മഹായോഗിഭിഃ
ശ്രീവാണീകരവീജിതാം സുമകുടാം ശ്രീചക്രബിന്ദുസ്ഥിതാം ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസുതത്വമഞ്ചനിലയാം സാംരാജ്യസിദ്ധിപ്രദാം
ശ്രീസിംഹാസനസുന്ദരീം ഭഗവതീം രാജേശ്വരീമാശ്രയേ ॥ 1 ॥

ശ്വേതഛത്രസുവാലവീജനനുതാ മാലാകിരീടോജ്ജ്വലാ
സന്‍മന്ദസ്മിതസുന്ദരീ ശശിധരാ താംബൂലപൂര്‍ണാനനാ ।
ശ്രീസിംഹാസനസംസ്ഥിതാ സുമശരാ ശ്രീവീരവര്യാസനാ
സാംരാജ്ഞീ മനുഷോഡശീ ഭഗവതീ മാം പാതു രാജേശ്വരീ ॥ 2 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ദശവിദ്യാരഹസ്യേ
ശ്രീമഹാരാജ്ഞീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Maha Rajni:

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This work was proof read using the version found in S.V.Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚Shri Bhagavati stutimanjari (pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse
sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of four padas in 2 lines), so the actual count in the book and the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pathabheda found in two different prints.

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top