Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Maharajnisahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమహారాజ్ఞీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథవా శ్రీమహారాజ్ఞీ రాజరాజేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రమ్

పార్వత్యువాచ –
భగవన్ వేదతత్త్వజ్ఞ మన్త్రతన్త్రవిచక్షణ ।
శరణ్య సర్వలోకేశ శరణాగతవత్సల ॥ ౧ ॥

కథం శ్రియమవాప్నోతి లోకే దారిద్ర్యదుఃఖభాక్ ।
మాన్త్రికో భైరవేశాన తన్మే గదితుమర్హసి ॥ ౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ –
యా దేవీ నిష్కలా రాజ్ఞీ భగవత్యమలేశ్వరీ ।
సా సృజత్యవతి వ్యక్తం సంహరిష్యతి తామసీ ॥ ౩ ॥

తస్యా నామసహస్రం తే వక్ష్యే స్నేహేన పార్వతి ।
అవాచ్యం దుర్లభం లోకే దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౪ ॥

పరమార్థప్రదం నిత్యం పరమైశ్వర్యకారణమ్ ।
సర్వాగమరహస్యాఢ్యం సకలార్థప్రదీపకమ్ ॥ ౫ ॥

సమస్తశోకశమనం మహాపాతకనాశనమ్ ।
సర్వమన్త్రమయం దివ్యం రాజ్ఞీనామసహస్రకమ్ ॥ ౬ ॥

ఓం అస్య శ్రీమహారాజ్ఞీ రాజరాజేశ్వరీ నామసహస్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । సర్వభూతేశ్వరీ మహారాజ్ఞీ దేవతా । హ్రీం బీజం ।
సౌః శక్తిః । క్లీం కీలకం । శ్రీమహారాజ్ఞీసహస్రనామజపే వినియోగః ।
ఓం హ్రాం హ్రీం ఇత్యాదినా కర-హృదయాది న్యాసః ।

NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM᳚ are not found in SVR’s book

బ్రహ్మఋషయే నమః శిరసి । గాయత్రీచ్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీభూతేశ్వరీమహ్రారాజ్ఞీదేవతాయై నమః హృది ।
హ్రీంబీజాయ నమః నాభౌ । సౌః శక్తయే నమః గుహ్యే ।
క్లీం కీలకాయ నమః పాదయోః । వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గేషు ।
ఓంహ్రామిత్యాదినా కరషడఙ్గన్యాసం విధాయ ధ్యానం కుర్యాత్ ।

॥ ధ్యానమ్ ॥

యా ద్వాదశార్కపరిమణ్డితమూర్తిరేకా
సింహాసనస్థితిమతీ హ్యురగైర్వృతాం చ ।
దేవీమనన్యగతిరీశ్వరతాం ప్రపన్నాం var దేవీమనక్షగతిమీశ్వరతాం
తాం నౌమి భర్గవపుషీం పరమార్థరాజ్ఞీమ్ ॥ ౧ ॥

చతుర్భుజాం చన్ద్రకలార్ధశేఖరాం సింహాసనస్థామురగోపవీతినీమ్ ।
var సింహాసనస్థాం భుజగోపవీతినీమ్ పాశాఙ్కుశామ్భోరుహఖడ్గధారిణీం
రాజ్ఞీం భజే చేతసి రాజ్యదాయినీమ్ ॥ ౨ ॥

ఓం హ్రీం శ్రీం రాం మహారాజ్ఞీ క్లీం సౌః పఞ్చదశాక్షరీ ।
హ్రీం స్వాహా త్ర్యక్షరీ విద్యా పరా భగవతీ విభా ॥ ౧ ॥

ఓం భాస్వతీ భద్రికా భీమా భర్గరూపా మనస్వినీ ।
మాననీయా మనీషా చ మనోజా చ మనోజవా ॥ ౨ ॥

మానదా మన్త్రవిద్యా చ మహావిద్యా షడక్షరీ ।
షట్కూటా చ త్రికూటా చ త్రయీ వేదత్రయీ శివా ॥ ౩ ॥

శివాకారా విరూపాక్షీ శశిఖణ్డావతంసినీ ।
మహాలక్ష్మీర్మహోరస్కా మహౌజస్కా మహోదయా ॥ ౪ ॥

మాతఙ్గీ మోదకాహారా మదిరారుణలోచనా ।
సాధ్వీ శీలవతీ శాలా సుధాకలశధారిణీ ॥ ౫ ॥

ఖడ్గినీ పద్మినీ పద్మా పద్మకిఞ్జల్కరఞ్జితా ।
హృత్పద్మవాసినీ హృద్యా పానపాత్రధరా పరా ॥ ౬ ॥

ధరాధరేన్ద్రతనయా దక్షిణా దక్షజా దయా । var దశనా దయా
దయావతీ మహామేధా మోదినీ బోధినీ సదా ॥ ౭ ॥

గదాధరార్చితా గోధా గఙ్గా గోదావరీ గయా ।
మహాప్రభావసహితా మహోరగవిభూషణా ॥ ౮ ॥

మహామునికృతాతిథ్యా మాధ్వీ మానవతీ మఘా ।
బాలా సరస్వతీ లక్ష్మీర్దుర్గా దుర్గతినాశినీ ॥ ౯ ॥

శారీ శరీరమధ్యస్థా వైఖరీ ఖేచరేశ్వరీ ।
శివదా శివవక్షఃస్థా కాలికా త్రిపురేశ్వరీ ॥ ౧౦ ॥ var త్రిపురాపురీ

పురారికుక్షిమధ్యస్థా మురారిహృదయేశ్వరీ ।
బలారిరాజ్యదా చణ్డీ చాముణ్డా ముణ్డధారిణీ ॥ ౧౧ ॥

ముణ్డమాలాఞ్చితా ముద్రా క్షోభణాకర్షణక్షమా ।
బ్రాహ్మీ నారాయణీ దేవీ కౌమారీ చాపరాజితా ॥ ౧౨ ॥

రుద్రాణీ చ శచీన్ద్రాణీ వారాహీ వీరసున్దరీ ।
నారసింహీ భైరవేశీ భైరవాకారభీషణా ॥ ౧౩ ॥

నాగాలఙ్కారశోభాఢ్యా నాగయజ్ఞోపవీతినీ ।
నాగకఙ్కణకేయూరా (౧౦౦) నాగహారా సురేశ్వరీ ॥ ౧౪ ॥

సురారిఘాతినీ పూతా పూతనా డాకినీ క్రియా ।
కూర్మా క్రియావతీ కృత్యా డాకినీ లాకినీ లయా ॥౧౫ ॥

var క్రియావతీ కురీ కృత్యా, శాకినీ లయా
లీలావతీ రసాకీర్ణా నాగకన్యా మనోహరా ।
హారకఙ్కణశోభాఢ్యా సదానన్దా శుభఙ్కరీ ॥ ౧౬ ॥

మహాసినీ మధుమతీ సరసీ స్మరమోహినీ । var ప్రహాసినీ మధుమతీ
మహోగ్రవపుషీ వార్తా వామాచారప్రియా సిరా ॥ ౧౭ ॥

సుధామయీ వేణుకరా వైరఘ్నీ వీరసున్దరీ ।
వారిమధ్యస్థితా వామా వామనేత్రా శశిప్రభా ॥ ౧౮ ॥

శఙ్కరీ శర్మదా సీతా రవీన్దుశిఖిలోచనా ।
మదిరా వారుణీ వీణాగీతిజ్ఞా మదిరావతీ ॥ ౧౯ ॥

వటస్థా వారుణీశక్తిః వటజా వటవాసినీ ।
వటుకీ వీరసూర్వన్ద్యా స్తమ్భినీ మోహినీ చమూః ॥ ౨౦ ॥

ముద్గరాఙ్కుశహస్తా చ వరాభయకరా కుటీ ।
పాటీరద్రుమవల్లీ చ వటుకా వటుకేశ్వరీ ॥ ౨౧ ॥

ఇష్టదా కృషిభూః కీరీ రేవతీ రమణప్రియా ।
రోహిణీ రేవతీ రమ్యా రమణా రోమహర్షిణీ ॥ ౨౨ ॥

రసోల్లాసా రసాసారా సారిణీ తారిణీ తడిత్ ।
తరీ తరిత్రహస్తా చ తోతులా తరణిప్రభా ॥ ౨౩ ॥

రత్నాకరప్రియా రమ్భా రత్నాలఙ్కారశోభితా ।
రుక్మాఙ్గదా గదాహస్తా గదాధరవరప్రదా ॥ ౨౪ ॥

షడ్రసా ద్విరసా మాలా మాలాభరణభూషితా ।
మాలతీ మల్లికామోదా మోదకాహారవల్లభా ॥ ౨౫ ॥

వల్లభీ మధురా మాయా కాశీ కాఞ్చీ లలన్తికా ।
హసన్తికా హసన్తీ చ భ్రమన్తీ చ వసన్తికా ॥ ౨౬ ॥

క్షేమా క్షేమఙ్కరీ క్షామా క్షౌమవస్త్రా (౨౦౦) క్షణేశ్వరీ ।
క్షణదా క్షేమదా సీరా సీరపాణిసమర్చితా ॥ ౨౭ ॥

క్రీతా క్రీతాతపా క్రూరా కమనీయా కులేశ్వరీ ।
కూర్చబీజా కుఠారాఢ్యా కూర్మిర్ణీ కూర్మసున్దరీ ॥ ౨౮ ॥

కారుణ్యార్ద్రా చ కాశ్మీరీ దూతీ ద్వారవతీ ధ్రువా । var కారుణ్యా చైవ
ధ్రువస్తుతా ధ్రువగతిః పీఠేశీ బగలాముఖీ ॥ ౨౯ ॥

సుముఖీ శోభనా నీతిః రత్నజ్వాలాముఖీ నతిః ।
అలకోజ్జయినీ భోగ్యా భఙ్గీ భోగావతీ బలా ॥ ౩౦ ॥

ధర్మరాజపురీ పూతా పూర్ణమాలాఽమరావతీ । var పూర్ణసత్త్వాఽమరావతీ
అయోధ్యా బోధనీయా చ యుగమాతా చ యక్షిణీ ॥ ౩౧ ॥ var యోధనీయా

యజ్ఞేశ్వరీ యోగగమ్యా యోగిధ్యేయా యశస్వినీ ।
యశోవతీ చ చార్వఙ్గీ చారుహాసా చలాచలా ॥ ౩౨ ॥

హరీశ్వరీ హరేర్మాయా భామినీ వాయువేగినీ । var మాయినీ వాయువేగినీ
అమ్బాలికాఽమ్బా భర్గేశీ భృగుకూటా మహామతిః ॥ ౩౩ ॥

కోశేశ్వరీ చ కమలా కీర్తిదా కీర్తివర్ధినీ ।
కఠోరవాక్కుహూమూర్తిః చన్ద్రబిమ్బసమాననా ॥ ౩౪ ॥

చన్ద్రకుఙ్కుమలిప్తాఙ్గీ కనకాచలవాసినీ ।
మలయాచలసానుస్థా హిమాద్రితనయాతనూః ॥ ౩౫ ॥

హిమాద్రికుక్షిదేశస్థా కుబ్జికా కోసలేశ్వరీ ।
కారైకనిగలా గూఢా గూఢగుల్ఫాఽతివేగినీ ॥ ౩౬ ॥ var గూఢగుల్ఫాఽతిగోపితా

తనుజా తనురూపా చ బాణచాపధరా నుతిః ।
ధురీణా ధూమ్రవారాహీ ధూమ్రకేశాఽరుణాననా ॥ ౩౭ ॥

అరుణేశీ ద్యుతిః ఖ్యాతిః గరిష్ఠా చ గరియసీ ।
మహానసీ మహాకారా సురాసురభయఙ్కరీ ॥ ౩౮ ॥

అణురూపా బృహజ్జ్యోతిరనిరుద్ధా సరస్వతీ ।
శ్యామా శ్యామముఖీ శాన్తా శ్రాన్తసన్తాపహారిణీ ॥ ౩౯ ॥

గౌర్గణ్యా గోమయీ గుహ్యా గోమతీ గరువాగ్రసా ।
గీతసన్తోషసంసక్తా (౩౦౦) గృహిణీ గ్రాహిణీ గుహా ॥ ౪౦ ॥

గణప్రియా గజగతిర్గాన్ధారీ గన్ధమోదినీ । గన్ధమోహినీ
గన్ధమాదనసానుస్థా సహ్యాచలకృతాలయా ॥ ౪౧ ॥

గజాననప్రియా గమ్యా గ్రాహికా గ్రాహవాహనా ।
గుహప్రసూర్గుహావాసా గృహమాలావిభూషణా ॥ ౪౨ ॥

కౌబేరీ కుహకా భ్రన్తిస్తర్కవిద్యాప్రియఙ్కరీ ।
పీతామ్బరా పటాకారా పతాకా సృష్టిజా సుధా ॥ ౪౩ ॥

దాక్షాయణీ దక్షసుతా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ।
తారాచక్రస్థితా తారా తురీ తుర్యా త్రుటిస్తులా ॥ ౪౪ ॥

సన్ధ్యాత్రయీ సన్ధిజరా సన్ధ్యా తారుణ్యలాలితా ।
లలితా లోహితా లభ్యా చమ్పా కమ్పాకులా సృణిః ॥ ౪౯ ॥

సృతిః సత్యవతీ స్వస్థాఽసమానా మానవర్ధినీ ।
మహోమయీ మనస్తుష్టిః కామధేనుః సనాతనీ ॥ ౪౬ ॥

సూక్ష్మరూపా సూక్ష్మముఖీ స్థూలరూపా కలావతీ ।
తలాతలాశ్రయా సిన్ధుః త్ర్యమ్బికా లమ్పికా జయా ॥ ౪౭ ॥

సౌదామినీ సుధాదేవీ సనకదిసమర్చితా ।
మన్దాకినీ చ యమునా విపాశా నర్మదానదీ ॥ ౪౮ ॥

గణ్డక్యైరావతీ సిప్రా వితస్తా చ సరస్వతీ ।
రేవా చేక్షుమతీ వేగవతీ సాగరవాసినీ ॥ ౪౯ ॥

దేవకీ దేవమాతా చ దేవేశీ దేవసున్దరీ ।
దైత్యేశీ దమనీ దాత్రీ దితిర్దితిజసున్దరీ ॥ ౫౦ ॥ var దైత్యఘ్నీ

విద్యాధరీ చ విద్యేశీ విద్యాధరజసున్దరీ ।
మేనకా చిత్రలేఖా చ చిత్రిణీ చ తిలోత్తమా ॥ ౫౧ ॥

ఉర్వశీ మోహినీ రమ్భా చాప్సరోగణసున్దరీ ।
యక్షిణీ యక్షలోకేశీ యక్షనాయకసున్దరీ ॥ ౫౨ ॥ var నరవాహనపూజితా

NOTE: The next line is not found in SVR’s book
యక్షేన్ద్రతనయా యోగ్యా యక్షనాయకసున్దరీ ।

గన్ధవత్యర్చితా గన్ధా సుగన్ధా గీతతత్పరా ॥ ౫౩ ॥

గన్ధర్వతనయా నమ్రా (౪౦౦) గీతిర్గన్ధర్వసున్దరీ ।
మన్దోదరీ కరాలాక్షీ మేఘనాదవరప్రదా ॥ ౫౪ ॥

మేఘవాహనసన్తుష్టా మేఘమూర్తిశ్చ రాక్షసీ ।
రక్షోహర్త్రీ కేకసీ చ రక్షోనాయకసున్దరీ ॥ ౫౫ ॥

కిన్నరీ కమ్బుకణ్ఠీ చ కలకణ్ఠస్వనాఽమృతా var కలకణ్ఠస్వనా సుధా
కిమ్ముఖీ హయవక్త్రా చ ఖేలాకిన్నరసున్దరీ ॥ ౫౬ ॥

విపాశీ రాజమాతఙ్గీ ఉచ్ఛిష్టపదసంస్థితా ।
మహాపిశాచినీ చాన్ద్రీ పిశాచకులసున్దరీ ॥ ౫౭ ॥

గుహ్యేశ్వరీ గుహ్యరూపా గుర్వీ గుహ్యకసున్దరీ ।
సిద్ధిప్రదా సిద్ధవధూః సిద్ధేశీ సిద్ధసున్దరీ ॥ ౫౮ ॥

భూతేశ్వరీ భూతలయా భూతధాత్రీ భయాపహా ।
భూతభీతిహరీ భవ్యా భూతజా భూతసున్దరీ ॥ ౫౯ ॥

పృథ్వీ పార్థివలోకేశీ ప్రథా విష్ణుసమర్చితా ।
వసున్ధరా వసునతా పర్థివీ భూమిసున్దరీ ॥ ౬౦ ॥

అమ్భోధితనయాఽలుబ్ధా జలజాక్షీ జలేశ్వరీ ।
అమూర్తిరమ్మయీ మారీ జలస్థా జలసున్దరీ ॥ ౬౧ ॥

తేజస్వినీ మహోధాత్రీ తైజసీ సూర్యబిమ్బగా ।
సూర్యకాన్తిః సూర్యతేజాః తేజోరూపైకసున్దరీ ॥ ౬౨ ॥

వాయువాహా వాయుముఖీ వాయులోకైకసున్దరీ ।
గగనస్థా ఖేచరేశీ శూన్యరూపా నిరాకృతిః ॥ ౬౩ ॥ శూరరూపా

నిరాభాసా భాసమానా ధృతిరాకాశసున్దరీ ।
క్షితిమూర్తిధరాఽనన్తా క్షితిభృల్లోకసున్దరీ ॥ ౬౪ ॥

అబ్ధియానా రత్నశోభా వరుణేశీ వరాయుధా ।
పాశహస్తా పోషణా చ వరుణేశ్వరసున్దరీ ॥ ౬౫ ॥

అనలైకరుచిర్జ్యోతిః పఞ్చానిలమతిస్థితిః ।
ప్రాణాపానసమానేచ్ఛా చోదానవ్యానరూపిణీ ॥ ౬౬ ॥

పఞ్చవాతగతిర్నాడీరూపిణీ వాతసున్దరీ ।
అగ్నిరూపా వహ్నిశిఖా వడవానలసన్నిభా ॥ ౬౭ ॥

హేతిర్హవిర్హుతజ్యోతిరగ్నిజా వహ్నిసున్దరీ ।
సోమేశ్వరీ సోమకలా సోమపానపరాయణా ॥ ౬౮ ॥

సౌమ్యాననా సౌమ్యరూపా సోమస్థా సోమసున్దరీ ।
సూర్యప్రభా సూర్యముఖీ సూర్యజా సూర్యసున్దరీ ॥ ౬౯ ॥

యాజ్ఞికీ యజ్ఞభాగేచ్ఛా యజమానవరప్రదా ।
యాజకీ యజ్ఞవిద్యా చ యజమానైకసున్దరీ ॥ ౭౦ ॥

ఆకాశగామినీ వన్ద్యా శబ్దజాఽఽకాశసున్దరీ ।
మీనాస్యా మీననేత్రా చ మీనాస్థా మీనసున్దరీ ॥ ౭౧ ॥

var మీనప్రియా మీననేత్రా మీనాశా మీనసున్దరీ
కూర్మపృష్ఠగతా కూర్మీ కూర్మజా కూర్మసున్దరీ । var కూర్మరూపిణీ
వారాహీ వీరసూర్వన్ద్యా వరారోహా మృగేక్షణా ॥ ౭౨ ॥

వరాహమూర్తిర్వాచాలా వశ్యా వారాహసున్దరీ । var దంష్ట్రా వారాహసున్దరీ
నరసింహాకృతిర్దేవీ దుష్టదైత్యనిషూదినీ ॥ ౭౩ ॥

ప్రద్యుమ్నవరదా నారీ నరసింహైకసున్దరీ ।
వామజా వామనాకారా నారాయణపరాయణా ॥ ౭౪ ॥

బలిదానవదర్పఘ్నీ వామ్యా వామనసున్దరీ ।
రామప్రియా రామకలా రక్షోవంశక్షయభయఙ్కరీ ॥ ౭౫ ॥ రక్షోవంశక్షయఙ్కరీ రక్షోవంశభయఙ్కరీ

var రామప్రియా రామకీలిః క్షత్రవంశక్షయఙ్కరీ
భృగుపుత్రీ రాజకన్యా రామా పరశుధారిణీ । var దనుపుత్రీ
భార్గవీ భార్గవేష్టా చ జామదగ్న్యవరప్రదా ॥ ౭౬ ॥

కుఠారధారిణీ రాత్రిర్జామదగ్న్యైకసున్దరీ ।
సీతాలక్ష్మణసేవ్యా చ రక్షఃకులవినాశినీ ॥ ౭౭ ॥

రామప్రియా చ శత్రుఘ్నీ శత్రుఘ్నభరతేష్టదా ।
లావణ్యామృతధారాఢ్యా లవణాసురఘాతినీ ॥ ౭౮ ॥

లోహితాస్యా ప్రసన్నాస్యా స్వాత్మారామైకసున్దరీ । var స్వాగమా రామసున్దరీ
కృష్ణకేశా కృష్ణముఖీ యాదవాన్తకరీ లయా ॥ ౭౯ ॥

యాదోగణార్చితా యోజ్యా రాధా శ్రీకృష్ణసున్దరీ ।
సిద్ధప్రసూః సిద్ధదేవీ జినమార్గపరాయణా ॥ ౮౦ ॥ var బుద్ధప్రసూర్బుద్ధదేవీ

జితక్రోధా జితాలస్యా జినసేవ్యా జితేన్ద్రియా ।
జినవంశధరోగ్రా చ నీలాన్తా బుద్ధసున్దరీ ॥ ౮౧ ॥

కాలీ కోలాహలప్రీతా ప్రేతవాహా సురేశ్వరీ ।
కల్కిప్రియా కమ్బుధరా కలికాలైకసున్దరీ ॥ ౮౨ ॥

విష్ణుమాయా బ్రహ్మమాయా శామ్భవీ శివవాహనా ।
ఇన్ద్రావరజవక్షఃస్థా స్థాణుపత్నీ పలాలినీ ॥ ౮౩ ॥

జృమ్భిణీ జృమ్భహర్త్రీ చ జృమ్భమాణాలకాకులా । var ఋమ్భమాణకచాలకా
కులాకులఫలేశానీ పదదానఫలప్రదా ॥ ౮౪ ॥

కులవాగీశ్వరీ కుల్యా కులజా కులసున్దరీ ।
పురన్దరేడ్యా తారుణ్యాలయా పుణ్యజనేశ్వరీ ॥ ౮౫ ॥

పుణ్యోత్సాహా పాపహన్త్రీ పాకశాసనసున్దరీ ।
సూయర్కోటిప్రతీకాశా సూర్యతేజోమయీ మతిః ॥ ౮౬ ॥

లేఖినీ భ్రాజినీ రజ్జురూపిణీ సూర్యసున్దరీ ।
చన్ద్రికా చ సుధాధారా జ్యోత్స్నా శీతాంశుసున్దరీ ॥ ౮౭ ॥

లోలాక్షీ చ శతాక్షీ చ సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ।
సహస్రశీర్షా చేన్ద్రాణీ సహస్రభుజవల్లికా ॥ ౮౮ ॥

కోటిరత్నాంశుశోభా చ శుభ్రవస్త్రా శతాననా ।
శతానన్దా శ్రుతిధరా పిఙ్గలా చోగ్రనాదినీ ॥ ౮౯ ॥

సుషుమ్నా హారకేయూరనూపురారావసఙ్కులా ।
ఘోరనాదాఽఘోరముఖీ చోన్ముఖీ చోల్మూకాయుధా ॥ ౯౦ ॥

గోపితా గూర్జరీ గోధా గాయత్రీ వేదవల్లభా ।
వల్లకీస్వననాదా చ నాదవిద్యా నదీతటీ ॥ ౯౧ ॥

బిన్దురూపా చక్రయోనిర్బిన్దునాదస్వరూపిణీ ।
చక్రేశ్వరీ భైరవేశీ మహాభైరవవల్లభా ॥ ౯౨ ॥

కాలభైరవభార్యా చ కల్పాన్తే రఙ్గనర్తకీ ।
ప్రలయానలధూమ్రాభా యోనిమధ్యకృతాలయా ॥ ౯౩ ॥

భూచరీ ఖేచరీ ముద్రా నవముద్రావిలాసినీ ।
వియోగినీ శ్మశానస్థా శ్మశానార్చనతోషితా ॥ ౯౪ ॥

భాస్వరాఙ్గీ భర్గశిఖా భర్గవామాఙ్గవాసినీ ।
భద్రకాలీ విశ్వకాలీ శ్రీకాలీ మేఘకాలికా ॥ ౯౫ ॥

నీరకాలీ కాలరాత్రిః కాలీ కామేశకాలికా ।
ఇన్ద్రకాలీ పూర్వకాలీ పశ్చిమామ్నాయకాలికా ॥ ౯౬ ॥

శ్మశానకాలికా శుభ్రకాలీ శ్రీకృష్ణకాలికా । var భద్రకాలీ
క్రీఙ్కారోత్తరకాలీ శ్రీం హుం హ్రీం దక్షిణకాలికా ॥ ౯౭ ॥

సున్దరీ త్రిపురేశానీ త్రికూటా త్రిపురార్చితా ।
త్రినేత్రా త్రిపురాధ్యక్షా త్రికూటా కూటభైరవీ ॥ ౯౮ ॥ var త్రిపుటా పుటభైరవీ

త్రిలోకజననీ నేత్రీ మహాత్రిపూరసున్దరీ ।
కామేశ్వరీ కామకలా కాలకామేశసున్దరీ ॥ ౯౯ ॥

త్ర్యక్షర్యేకాక్షరీదేవీ భావనా భువనేశ్వరీ ।
ఏకాక్షరీ చతుష్కూటా త్రికూటేశీ లయేశ్వరీ ॥ ౧౦౦ ॥

చతుర్వర్ణా చ వర్ణేశీ వర్ణాఢ్యా చతురక్షరీ ।
పఞ్చాక్షరీ చ షడ్వక్త్రా షట్కూటా చ షడక్షరీ ॥ ౧౦౧ ॥

సప్తాక్షరీ నవార్ణేశీ పరమాష్టాక్షరేశ్వరీ ।
నవమీ పఞ్చమీ షష్టిః నాగేశీ నవనాయికా ॥ ౧౦౨ ॥ var నాగేశీ చ నవాక్షరీ ।

దశాక్షరీ దశాస్యేశీ దేవికైకాదశాక్షరీ ।
ద్వాదశాదిత్యసఙ్కాశా (౭౦౦) ద్వాదశీ ద్వాదశాక్షరీ ॥ ౧౦౩ ॥

త్రయోదశీ వేదగర్భా వాద్యా (బ్రాహ్మీ) త్రయోదశాక్షరీ ।
చతుర్దశాక్షరీ విద్యా విద్యాపఞ్చదశాక్షరీ ॥ ౧౦౪ ॥

షోడశీ సర్వవిద్యేశీ మహాశ్రీషోడశాక్షరీ ।
మహాశ్రీషోడశీరూపా చిన్తామణిమనుప్రియా ॥ ౧౦౫ ॥

ద్వావింశత్యక్షరీ శ్యామా మహాకాలకుటుమ్బినీ ।
వజ్రతారా కాలతారా నారీ తారోగ్రతారిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

కామతారా స్పర్శతారా శబ్దతారా రసాశ్రయా ।
రూపతారా గన్ధతారా మహానీలసరస్వతీ ॥ ౧౦౭ ॥

కాలజ్వాలా వహ్నిజ్వాలా బ్రహ్మజ్వాలా జటాకులా ।
విష్ణుజ్వాలా జిష్ణుశిఖా భద్రజ్వాలా కరాలినీ ॥ ౧౦౮ ॥ విష్ణుశిఖా

వికరాలముఖీ దేవీ కరాలీ భూతిభూషణా ।
చితాశయాసనా చిన్త్యా చితామణ్డలమధ్యగా ॥ ౧౦౯ ॥

భూతభైరవసేవ్యా చ భూతభైరవపాలినీ ।
బన్ధకీ బద్ధసన్ముద్రా భవబన్ధవినాశినీ ॥ ౧౧౦ ॥

భవానీ దేవదేవేశీ దీక్షా దీక్షితపూజితా ।
సాధకేశీ సిద్ధిదాత్రీ సాధకానన్దవర్ధినీ ॥ ౧౧౧ ॥

సాధకాశ్రయభూతా చ సాధకేష్టఫలప్రదా ।
రజోవతీ రాజసీ చ రజకీ చ రజస్వలా ॥ ౧౧౨ ॥

పుష్పప్రియా పుష్పపూర్ణా స్వయమ్భూపుష్పమాలికా । var పుష్పప్రియా పుష్పవతీ
స్వయమ్భూపుష్పగన్ధాఢ్యా పులస్త్యసుతనాశినీ ॥ ౧౧౩ ॥ var పులస్త్యసుతఘాతినీ

పాత్రహస్తా పరా పౌత్రీ పీతాస్యా పీతభూషణా ।
పిఙ్గాననా పిఙ్గకేశీ పిఙ్గలా పిఙ్గలేశ్వరీ ॥ ౧౧౪ ॥

మఙ్గలా మఙ్గలేశానీ సర్వమఙ్గలమఙ్గలా ।
పురూరవేశ్వరీ పాశధరా చాపధరాఽధురా ॥ ౧౧౫ ॥

పుణ్యధాత్రీ పుణ్యమయీ పుణ్యలోకనివాసినీ ।
హోతృసేవ్యా హకారస్థా సకారస్థా సుఖావతీ ॥ ౧౧౬ ॥

సఖీ శోభావతీ సత్యా సత్యాచారపరాయణా ।
సాధ్వీశానకలేశానీ వామదేవకలాశ్రితా ॥ ౧౧౭ ॥

సద్యోజాతకలేశానీ శివాఽఘోరకలాకృతిః । var సద్యోజాతకలా దేవీ
శర్వరీ వీరసదృశీ క్షీరనీరవివేచినీ (౮౦౦) ॥ ౧౧౮ ॥

వితర్కనిలయా నిత్యా నిత్యక్లిన్నా పరామ్బికా ।
పురారిదయితా దీర్ఘా దీర్ఘనాసాఽల్పభాషిణీ ॥ ౧౧౯ ॥

కాశికా కౌశికీ కోశ్యా కోశదా రూపవర్ధినీ ।
తుష్టిః పుష్టిః ప్రజాప్రీతా పూజితా పూజకప్రియా ॥ ౧౨౦ ॥ var ప్రాజికా పూజకప్రియా

ప్రజావతీ గర్భవతీ గర్భపోషణకారిణీ । var గర్భపోషణపోషితా
శుక్రవాసాః శుక్లరూపా శుచివాసా జయావహా ॥ ౧౨౧ ॥

జానకీ జన్యజనకా జనతోషణతత్పరా ।
వాదప్రియా వాద్యరతా వాదినీ వాదసున్దరీ ॥ ౧౨౨ ॥ var వాదితా వాదసున్దరీ

వాక్స్తమ్భినీ కీరపాణిః ధీరాధీరా ధురన్ధరా । var వాక్స్తమ్భినీ కీరవాణీ
స్తనన్ధయీ సామిధేనీ నిరానన్దా నిరఞ్జనా ॥ ౧౨౩ ॥ var నిరానన్దా నిరాలయా

సమస్తసుఖదా సారా వారాన్నిధివరప్రదా ।
వాలుకా వీరపానేష్టా వసుధాత్రీ వసుప్రియా ॥ ౧౨౪ ।
శుకానాన్దా శుక్రరసా శుక్రపూజ్యా శుకప్రియా ।
శుచిశ్చ శుకహస్తా చ సమస్తనరకాన్తకా ॥ ౧౨౫ ॥ var శుకీ చ శుకహస్తా చ

సమస్తతత్త్వనిలయా భగరూపా భగేశ్వరీ ।
భగబిమ్బా భగాహృద్యా భగలిఙ్గస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

భగలిఙ్గేశ్వరీ శ్రీదా భగలిఙ్గామృతస్రవా ।
క్షీరాశనా క్షీరరుచిః ఆజ్యపానపరాయణా ॥ ౧౨౭ ॥

మధుపానపరా ప్రౌఢా పీవరాంసా పరావరా ।
పిలమ్పిలా పటోలేశా పాటలారుణలోచనా ॥ ౧౨౮ ॥

క్షీరామ్బుధిప్రియా క్షిప్రా సరలా సరలాయుధా ।
సఙ్గ్రామా సునయా స్రస్తా సంసృతిః సనకేశ్వరీ ॥ ౧౨౯ ॥

కన్యా కనకరేఖా చ కాన్యకుబ్జనివాసినీ ।
కాఞ్చనోభతనుః కాష్ఠా కుష్ఠరోగనివారిణీ ॥ ౧౩౦ ॥

కఠోరమూర్ధజా కున్తీ కృన్తాయుధధరా ధృతిః ।
చర్మామ్బరా క్రూరనఖా చకోరాక్షీ చతుర్భుజా ॥ ౧౩౧ ॥

చతుర్వేదప్రియా చాద్యా చతుర్వర్గఫలప్రదా ।
బ్రహ్మాణ్డచారిణీ స్ఫుర్తిః బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసమ్మతా ॥ ౧౩౨ ॥

సత్కారకారిణీ సూతిః సూతికా లతికాలయా (౯౦౦)
కల్పవల్లీ కృశాఙ్గీ చ కల్పపాదపవాసినీ ॥ ౧౩౩ ॥

కల్పపాశా మహావిద్యా విద్యారాజ్ఞీ సుఖాశ్రయా ।
భూతిరాజ్ఞీ విశ్వరాజ్ఞీ లోకరాజ్ఞీ శివాశ్రయా ॥ ౧౩౪ ॥

బ్రహ్మరాజ్ఞీ విష్ణురాజ్ఞీ రుద్రరాజ్ఞీ జటాశ్రయా ।
నాగరాజ్ఞీ వంశరాజ్ఞీ వీరరాజ్ఞీ రజఃప్రియా ॥ ౧౩౫ ॥

సత్త్వరాజ్ఞీ తమోరాజ్ఞీ గణరాజ్ఞీ చలాచలా ।
వసురాజ్ఞీ సత్యరాజ్ఞీ తపోరాజ్ఞీ జపప్రియా ॥ ౧౩౬ ॥

మన్త్రరాజ్ఞీ వేదరాజ్ఞీ తన్త్రరాజ్ఞీ శ్రుతిప్రియా ।
వేదరాజ్ఞీ మన్త్రిరాజ్ఞీ దైత్యరాజ్ఞీ దయాకరా ॥ ౧౩౭ ॥

కాలరాజ్ఞీ ప్రజారాజ్ఞీ తేజోరాజ్ఞీ హరాశ్రయా ।
పృథ్వీరాజ్ఞీ పయోరాజ్ఞీ వాయురాజ్ఞీ మదాలసా ॥ ౧౩౮ ॥

సుధారాజ్ఞీ సురారాజ్ఞీ భీమరాజ్ఞీ భయోజ్ఝితా ।
తథ్యరాజ్ఞీ జయారాజ్ఞీ మహారాజ్ఞీ మహామత్తిః ॥ ౧౩౯ ॥ var మహారాజ్ఞీ కులోకృతిః

వామరాజ్ఞీ చీనరాజ్ఞీ హరిరాజ్ఞీ హరీశ్వరీ ।
పరారాజ్ఞీ యక్షరాజ్ఞీ భూతరాజ్ఞీ శివాశ్రయా ॥ ౧౪౦ ॥ var భూతరాజ్ఞీ శివాసనా

వటురాజ్ఞీ ప్రేతరాజ్ఞీ శేషరాజ్ఞీ శమప్రదా । var బహురాజ్ఞీ ప్రేతరాజ్ఞీ
ఆకాశరాజ్ఞీ రాజేశీ రాజరాజ్ఞీ రతిప్రియా ॥ ౧౪౧ ॥

పాతాలరాజ్ఞీ భూరాజ్ఞీ ప్రేతరాజ్ఞీ విషాపహా ।
సిద్ధరాజ్ఞీ విభారాజ్ఞీ తేజోరాజ్ఞీ విభామయీ ॥ ౧౪౨ ॥

భాస్వద్రాజ్ఞీ చన్ద్రరాజ్ఞీ తారారాజ్ఞీ సువాసినీ ।
గృహరాజ్ఞీ వృక్షరాజ్ఞీ లతారాజ్ఞీ మతిప్రదా ॥ ౧౪౩ ॥

వీరరాజ్ఞీ మనోరాజ్ఞీ మనురాజ్ఞీ చ కాశ్యపీ । var ధీరరాజ్ఞీ మనోరాజ్ఞీ
మునిరాజ్ఞీ రత్నరాజ్ఞీ మృగరాజ్ఞీ మణిప్రభా ॥ ౧౪౪ ॥ var యుగరాజ్ఞీ మణిప్రభా

సిన్ధురాజ్ఞీ నదీరాజ్ఞీ నదరాజ్ఞీ దరీస్థితా ।
నాదరాజ్ఞీ బిన్దురాజ్ఞీ ఆత్మరాజ్ఞీ చ సద్గతిః ॥ ౧౪౫ ॥

పుత్రరాజ్ఞీ ధ్యానరాజ్ఞీ లయరాజ్ఞీ సదేశ్వరీ ।
ఈశానరాజ్ఞీ రాజేశీ స్వాహారాజ్ఞీ మహత్తరా ॥ ౧౪౬ ॥

వహ్నిరాజ్ఞీ యోగిరాజ్ఞీ యజ్ఞరాజ్ఞీ చిదాకృతిః ।
జగద్రాజ్ఞీ తత్త్వరాజ్ఞీ వాగ్రాజ్ఞీ విశ్వరూపిణీ ॥ ౧౪౭ ॥

పఞ్చదశాక్షరీరాజ్ఞీ ఓం హ్రీం భూతేశ్వరేశ్వరీ । ( ౧౦౦౦)
ఇతీదం మన్త్రసర్వస్వం రాజ్ఞీనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

పఞ్చదశాక్షరీతత్త్వం మన్త్రసారం మనుప్రియమ్ ।
సర్వతత్త్వమయం పుణ్యం మహాపాతకనాశనమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదం లోకే సర్వరోగనిబర్హణమ్ ।
సర్వోత్పాతప్రశమనం గ్రహశాన్తికరం శుభమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వదేవప్రియం ప్రాజ్యం సర్వశత్రుభయాపహమ్ ।
సర్వదుఃఖౌఘశమనం సర్వశోకవినాశనమ్ ॥ ౧౫౧ ॥

పఠేద్వా పాఠయేత్ నామ్నాం సహస్రం శక్తిసన్నిధౌ ।
దూరాదేవ పలాయన్తే విపదః శత్రుభీతయః ॥ ౧౫౨ ॥

రాక్షసా భూతవేతాలాః పన్నగా హరిణద్విషః ।
పఠనాద్విద్రవన్త్యాశు మహాకాలాదివ ప్రజాః ॥ ౧౫౩ ॥

శ్రవణాత్పాతాకం నశ్యేచ్ఛ్రావయేద్యః స భాగ్యవాన్ ।
నానావిధాని భోగాని సమ్భూయ పృథివీతలే ॥ ౧౫౪ ॥

గమిష్యతి పరాం భూమిం త్వరితం నాత్ర సంశయః ।

NOTE: The following verses (155-175) are not found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

అశ్వమేధసహస్రస్య వాజిపేయస్య కోటయః ।
గఙ్గాస్నానసహస్రస్య చాన్ద్రాయణాయుతస్య చ ॥ ౧౫౫ ॥

తప్తకృచ్ఛేకలక్షస్య రాజసూయస్య కోటయః ।
సహస్రనామపాఠస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

సర్వసిద్ధీశ్వరం సాధ్యం రాజ్ఞీనామసహస్రకమ్ ।
మన్త్రగర్భం పఠేద్యస్తు రాజ్యకామో మహేశ్వరి ॥ ౧౫౭ ॥

వర్షమేకం శతావర్తం మహాచీనక్రమాకులః ।
శక్రిపూజాపరో రాత్రౌ స లభేద్రాజ్యమీశ్వరి ॥ ౧౫౮ ॥

పుత్రకామీ పఠేత్సాయం చితాభస్మానులేపనః ।
దిగమ్బరో ముక్తకేశః శతావర్తం మహేశ్వరి ॥ ౧౫౯ ॥

శ్మశానే తు లభేత్పుత్రం సాక్షాద్వైశ్రవణోపమమ్ ।
పరదారార్చనరతో భగబిమ్బం స్మరన్ సుధీః ॥ ౧౬౦ ॥

పఠేన్నామసహస్రం తు వసుకామీ లభేద్ధనమ్ ।
రవౌ వారత్రయం దేవి పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

మృదువిష్టరనిర్విష్టః క్షీరపానపరాయణః ।
స్వప్నే సింహాసనాం రాజ్ఞీం వరదాం భువి పశ్యతి ॥ ౧౬౨ ॥

క్షీరచర్వణసన్తృప్తో వీరపానరసాకులః ।
యః పఠేత్పరయా భక్త్యా రాజ్ఞీనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౩ ॥

స సద్యో ముచ్యతే ఘోరాన్మహాపాతకజాద్భయాత్ ।
యః పఠేత్సాధకో భక్త్యా శక్తివక్షఃకృతాసనః ॥ ౧౬౪ ॥

శుక్రోత్తరణకాలే తు తస్య హస్తేఽష్టసిద్ధయః ।
యః పఠేన్నిశి చక్రాగ్రే పరస్త్రీధ్యానతత్పరః ॥ ౧౬౫ ॥

సురాసవరసానన్దీ స లభేత్సంయుగే జయమ్ ।
ఇదం నామసహస్రం తు సర్వమన్త్రమయం శివే ॥ ౧౬౬ ॥

భూర్జత్వచి లిఖేద్రాత్రౌ చక్రార్చనసమాగమే ।
అష్టగన్ధేన పూతేన వేష్టయేత్ స్వర్ణపత్రకే ॥ ౧౬౭ ॥

ధారయేత్ కణ్ఠదేశే తు సర్వసిద్ధిః ప్రజాయతే ।
యో ధారయేన్మహారక్షాం సర్వదేవాతిదుర్లభామ్ ॥ ౧౬౮ ॥

రణే రాజకులే ద్యూతే చౌరరోగాద్యుపద్రవే ।
స ప్రాప్నోతి జయం సద్యః సాధకో వీరనాయకః ॥ ౧౬౯ ॥

శ్రీచక్రం పూజయేద్యస్తు ధారయేద్వర్మ మస్తకే ।
పఠేన్నామసహస్రం తు స్తోత్రం మన్త్రాత్మకం తథా ॥ ౧౭౦ ॥

కిం కిం న లభతే కామం దేవానామపి దుర్లభమ్ ।
సురాపానం తతః సంవిచ్చర్వణం మీనమాంసకమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

నవకన్యాసమాయోగో ముద్రా వీణారవః ప్రియే ।
సత్సఙ్గో గురుసాన్నిధ్యం రాజ్ఞీశ్రీచక్రమగ్రతః ॥ ౧౭౨ ॥

యస్య దేవి స ఏవ స్యాద్యోగీ బ్రహ్మవిదీశ్వరః ।
ఇదం రహస్యం పరమం భక్త్యా తవ మయోదితమ్ ॥ ౧౭౨ ॥

అప్రకాశ్యమదాతవ్యం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ।
అన్యశిష్యాయ దుష్టాయ దుర్జనాయ దురాత్మనే ॥ ౧౭౪ ॥

గురుభక్తివిహీనాయ సురాస్త్రీనిన్దకాయ చ ।
నాస్తికాయ కుశీలాయ న దేయం తత్త్వదర్శిభిః ॥ ౧౭౫ ॥

NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:
దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ భక్తాయాద్వైతవాదినే ।
దీక్షితాయ కులీనాయ రాజ్ఞీభక్తిరతాయ చ ॥ ౧౭౬ ॥

దత్త్వా భోగాపవర్గే చ లభేత్సాధకసత్తమః ।
ఇతి నామసహస్రం తు రాజ్ఞ్యాః శివముఖోదితమ్ ।
అత్యన్తదుర్లభం గోప్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౧౭౭ ॥

NOTE: the following two extra shlokams are found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

అష్టావింశతినైజమాన్యమునిభిః భావ్యాం మహాయోగిభిః
శ్రీవాణీకరవీజితాం సుమకుటాం శ్రీచక్రబిన్దుస్థితాం ।
పఞ్చబ్రహ్మసుతత్వమఞ్చనిలయాం సామ్రాజ్యసిద్ధిప్రదాం
శ్రీసింహాసనసున్దరీం భగవతీం రాజేశ్వరీమాశ్రయే ॥ ౧ ॥

శ్వేతఛత్రసువాలవీజననుతా మాలాకిరీటోజ్జ్వలా
సన్మన్దస్మితసున్దరీ శశిధరా తామ్బూలపూర్ణాననా ।
శ్రీసింహాసనసంస్థితా సుమశరా శ్రీవీరవర్యాసనా
సామ్రాజ్ఞీ మనుషోడశీ భగవతీ మాం పాతు రాజేశ్వరీ ॥ ౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే దశవిద్యారహస్యే
శ్రీమహారాజ్ఞీసహస్రనామస్తోత్రమ్ సమాప్తమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Maha Rajni:

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This work was proof read using the version found in S.V.Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚Shri Bhagavati stutimanjari (pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse
sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of four padas in 2 lines), so the actual count in the book and the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pathabheda found in two different prints.

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top