1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Maharajnisahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத²வா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ராஜராஜேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

பார்வத்யுவாச –
ப⁴க³வந் வேத³தத்த்வஜ்ஞ மந்த்ரதந்த்ரவிசக்ஷண ।
ஶரண்ய ஸர்வலோகேஶ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥ 1 ॥

கத²ம் ஶ்ரியமவாப்நோதி லோகே தா³ரித்³ர்யது:³க²பா⁴க் ।
மாந்த்ரிகோ பை⁴ரவேஶாந தந்மே க³தி³துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச –
யா தே³வீ நிஷ்கலா ராஜ்ஞீ ப⁴க³வத்யமலேஶ்வரீ ।
ஸா ஸ்ருʼஜத்யவதி வ்யக்தம் ஸம்ஹரிஷ்யதி தாமஸீ ॥ 3 ॥

தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் தே வக்ஷ்யே ஸ்நேஹேந பார்வதி ।
அவாச்யம் து³ர்லப⁴ம் லோகே து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 4 ॥

பரமார்த²ப்ரத³ம் நித்யம் பரமைஶ்வர்யகாரணம் ।
ஸர்வாக³மரஹஸ்யாட்⁴யம் ஸகலார்த²ப்ரதீ³பகம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தஶோகஶமநம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
ஸர்வமந்த்ரமயம் தி³வ்யம் ராஜ்ஞீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 6 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ராஜராஜேஶ்வரீ நாமஸஹஸ்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: ।
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ । ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரீ மஹாராஜ்ஞீ தே³வதா । ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ।
ஸௌ: ஶக்தி: । க்லீம் கீலகம் । ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீஸஹஸ்ரநாமஜபே விநியோக:³ ।
ௐ ஹ்ராம் ஹ்ரீம் இத்யாதி³நா கர-ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ।

NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM᳚ are not found in SVR’s book

ப்³ரஹ்மருʼஷயே நம: ஶிரஸி । கா³யத்ரீச்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீபூ⁴தேஶ்வரீமஹ்ராராஜ்ஞீதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம்பீ³ஜாய நம: நாபௌ⁴ । ஸௌ: ஶக்தயே நம: கு³ஹ்யே ।
க்லீம் கீலகாய நம: பாத³யோ: । விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ஷு ।
ௐஹ்ராமித்யாதி³நா கரஷட³ங்க³ந்யாஸம் விதா⁴ய த்⁴யாநம் குர்யாத் ।

॥ த்⁴யாநம் ॥

யா த்³வாத³ஶார்கபரிமண்டி³தமூர்திரேகா
ஸிம்ஹாஸநஸ்தி²திமதீ ஹ்யுரகை³ர்வ்ருʼதாம் ச ।
தே³வீமநந்யக³திரீஶ்வரதாம் ப்ரபந்நாம் var தே³வீமநக்ஷக³திமீஶ்வரதாம்
தாம் நௌமி ப⁴ர்க³வபுஷீம் பரமார்த²ராஜ்ஞீம் ॥ 1 ॥

சதுர்பு⁴ஜாம் சந்த்³ரகலார்த⁴ஶேக²ராம் ஸிம்ஹாஸநஸ்தா²முரகோ³பவீதிநீம் ।
var ஸிம்ஹாஸநஸ்தா²ம் பு⁴ஜகோ³பவீதிநீம் பாஶாங்குஶாம்போ⁴ருஹக²ட்³க³தா⁴ரிணீம்
ராஜ்ஞீம் ப⁴ஜே சேதஸி ராஜ்யதா³யிநீம் ॥ 2 ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ராம் மஹாராஜ்ஞீ க்லீம் ஸௌ: பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ ।
ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா த்ர்யக்ஷரீ வித்³யா பரா ப⁴க³வதீ விபா⁴ ॥ 1 ॥

ௐ பா⁴ஸ்வதீ ப⁴த்³ரிகா பீ⁴மா ப⁴ர்க³ரூபா மநஸ்விநீ ।
மாநநீயா மநீஷா ச மநோஜா ச மநோஜவா ॥ 2 ॥

மாநதா³ மந்த்ரவித்³யா ச மஹாவித்³யா ஷட³க்ஷரீ ।
ஷட்கூடா ச த்ரிகூடா ச த்ரயீ வேத³த்ரயீ ஶிவா ॥ 3 ॥

ஶிவாகாரா விரூபாக்ஷீ ஶஶிக²ண்டா³வதம்ஸிநீ ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹோரஸ்கா மஹௌஜஸ்கா மஹோத³யா ॥ 4 ॥

மாதங்கீ³ மோத³காஹாரா மதி³ராருணலோசநா ।
ஸாத்⁴வீ ஶீலவதீ ஶாலா ஸுதா⁴கலஶதா⁴ரிணீ ॥ 5 ॥

க²ட்³கி³நீ பத்³மிநீ பத்³மா பத்³மகிஞ்ஜல்கரஞ்ஜிதா ।
ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸிநீ ஹ்ருʼத்³யா பாநபாத்ரத⁴ரா பரா ॥ 6 ॥

த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரதநயா த³க்ஷிணா த³க்ஷஜா த³யா । var த³ஶநா த³யா
த³யாவதீ மஹாமேதா⁴ மோதி³நீ போ³தி⁴நீ ஸதா³ ॥ 7 ॥

க³தா³த⁴ரார்சிதா கோ³தா⁴ க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ க³யா ।
மஹாப்ரபா⁴வஸஹிதா மஹோரக³விபூ⁴ஷணா ॥ 8 ॥

மஹாமுநிக்ருʼதாதித்²யா மாத்⁴வீ மாநவதீ மகா⁴ ।
பா³லா ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீர்து³ர்கா³ து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 9 ॥

ஶாரீ ஶரீரமத்⁴யஸ்தா² வைக²ரீ கே²சரேஶ்வரீ ।
ஶிவதா³ ஶிவவக்ஷ:ஸ்தா² காலிகா த்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 10 ॥ var த்ரிபுராபுரீ

புராரிகுக்ஷிமத்⁴யஸ்தா² முராரிஹ்ருʼத³யேஶ்வரீ ।
ப³லாரிராஜ்யதா³ சண்டீ³ சாமுண்டா³ முண்ட³தா⁴ரிணீ ॥ 11 ॥

முண்ட³மாலாஞ்சிதா முத்³ரா க்ஷோப⁴ணாகர்ஷணக்ஷமா ।
ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ தே³வீ கௌமாரீ சாபராஜிதா ॥ 12 ॥

ருத்³ராணீ ச ஶசீந்த்³ராணீ வாராஹீ வீரஸுந்த³ரீ ।
நாரஸிம்ஹீ பை⁴ரவேஶீ பை⁴ரவாகாரபீ⁴ஷணா ॥ 13 ॥

நாகா³லங்காரஶோபா⁴ட்⁴யா நாக³யஜ்ஞோபவீதிநீ ।
நாக³கங்கணகேயூரா (100) நாக³ஹாரா ஸுரேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

ஸுராரிகா⁴திநீ பூதா பூதநா டா³கிநீ க்ரியா ।
கூர்மா க்ரியாவதீ க்ருʼத்யா டா³கிநீ லாகிநீ லயா ॥15 ॥

var க்ரியாவதீ குரீ க்ருʼத்யா, ஶாகிநீ லயா
லீலாவதீ ரஸாகீர்ணா நாக³கந்யா மநோஹரா ।
ஹாரகங்கணஶோபா⁴ட்⁴யா ஸதா³நந்தா³ ஶுப⁴ங்கரீ ॥ 16 ॥

மஹாஸிநீ மது⁴மதீ ஸரஸீ ஸ்மரமோஹிநீ । var ப்ரஹாஸிநீ மது⁴மதீ
மஹோக்³ரவபுஷீ வார்தா வாமாசாரப்ரியா ஸிரா ॥ 17 ॥

ஸுதா⁴மயீ வேணுகரா வைரக்⁴நீ வீரஸுந்த³ரீ ।
வாரிமத்⁴யஸ்தி²தா வாமா வாமநேத்ரா ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 18 ॥

ஶங்கரீ ஶர்மதா³ ஸீதா ரவீந்து³ஶிகி²லோசநா ।
மதி³ரா வாருணீ வீணாகீ³திஜ்ஞா மதி³ராவதீ ॥ 19 ॥

வடஸ்தா² வாருணீஶக்தி: வடஜா வடவாஸிநீ ।
வடுகீ வீரஸூர்வந்த்³யா ஸ்தம்பி⁴நீ மோஹிநீ சமூ: ॥ 20 ॥

முத்³க³ராங்குஶஹஸ்தா ச வராப⁴யகரா குடீ ।
பாடீரத்³ருமவல்லீ ச வடுகா வடுகேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

இஷ்டதா³ க்ருʼஷிபூ:⁴ கீரீ ரேவதீ ரமணப்ரியா ।
ரோஹிணீ ரேவதீ ரம்யா ரமணா ரோமஹர்ஷிணீ ॥ 22 ॥

ரஸோல்லாஸா ரஸாஸாரா ஸாரிணீ தாரிணீ தடி³த் ।
தரீ தரித்ரஹஸ்தா ச தோதுலா தரணிப்ரபா⁴ ॥ 23 ॥

ரத்நாகரப்ரியா ரம்பா⁴ ரத்நாலங்காரஶோபி⁴தா ।
ருக்மாங்க³தா³ க³தா³ஹஸ்தா க³தா³த⁴ரவரப்ரதா³ ॥ 24 ॥

ஷட்³ரஸா த்³விரஸா மாலா மாலாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
மாலதீ மல்லிகாமோதா³ மோத³காஹாரவல்லபா⁴ ॥ 25 ॥

வல்லபீ⁴ மது⁴ரா மாயா காஶீ காஞ்சீ லலந்திகா ।
ஹஸந்திகா ஹஸந்தீ ச ப்⁴ரமந்தீ ச வஸந்திகா ॥ 26 ॥

க்ஷேமா க்ஷேமங்கரீ க்ஷாமா க்ஷௌமவஸ்த்ரா (200) க்ஷணேஶ்வரீ ।
க்ஷணதா³ க்ஷேமதா³ ஸீரா ஸீரபாணிஸமர்சிதா ॥ 27 ॥

க்ரீதா க்ரீதாதபா க்ரூரா கமநீயா குலேஶ்வரீ ।
கூர்சபீ³ஜா குடா²ராட்⁴யா கூர்மிர்ணீ கூர்மஸுந்த³ரீ ॥ 28 ॥

காருண்யார்த்³ரா ச காஶ்மீரீ தூ³தீ த்³வாரவதீ த்⁴ருவா । var காருண்யா சைவ
த்⁴ருவஸ்துதா த்⁴ருவக³தி: பீடே²ஶீ ப³க³லாமுகீ² ॥ 29 ॥

ஸுமுகீ² ஶோப⁴நா நீதி: ரத்நஜ்வாலாமுகீ² நதி: ।
அலகோஜ்ஜயிநீ போ⁴க்³யா ப⁴ங்கீ³ போ⁴கா³வதீ ப³லா ॥ 30 ॥

த⁴ர்மராஜபுரீ பூதா பூர்ணமாலாঽமராவதீ । var பூர்ணஸத்த்வாঽமராவதீ
அயோத்⁴யா போ³த⁴நீயா ச யுக³மாதா ச யக்ஷிணீ ॥ 31 ॥ var யோத⁴நீயா

யஜ்ஞேஶ்வரீ யோக³க³ம்யா யோகி³த்⁴யேயா யஶஸ்விநீ ।
யஶோவதீ ச சார்வங்கீ³ சாருஹாஸா சலாசலா ॥ 32 ॥

ஹரீஶ்வரீ ஹரேர்மாயா பா⁴மிநீ வாயுவேகி³நீ । var மாயிநீ வாயுவேகி³நீ
அம்பா³லிகாঽம்பா³ ப⁴ர்கே³ஶீ ப்⁴ருʼகு³கூடா மஹாமதி: ॥ 33 ॥

கோஶேஶ்வரீ ச கமலா கீர்திதா³ கீர்திவர்தி⁴நீ ।
கடோ²ரவாக்குஹூமூர்தி: சந்த்³ரபி³ம்ப³ஸமாநநா ॥ 34 ॥

சந்த்³ரகுங்குமலிப்தாங்கீ³ கநகாசலவாஸிநீ ।
மலயாசலஸாநுஸ்தா² ஹிமாத்³ரிதநயாதநூ: ॥ 35 ॥

ஹிமாத்³ரிகுக்ஷிதே³ஶஸ்தா² குப்³ஜிகா கோஸலேஶ்வரீ ।
காரைகநிக³லா கூ³டா⁴ கூ³ட⁴கு³ல்பா²ঽதிவேகி³நீ ॥ 36 ॥ var கூ³ட⁴கு³ல்பா²ঽதிகோ³பிதா

தநுஜா தநுரூபா ச பா³ணசாபத⁴ரா நுதி: ।
து⁴ரீணா தூ⁴ம்ரவாராஹீ தூ⁴ம்ரகேஶாঽருணாநநா ॥ 37 ॥

அருணேஶீ த்³யுதி: க்²யாதி: க³ரிஷ்டா² ச க³ரியஸீ ।
மஹாநஸீ மஹாகாரா ஸுராஸுரப⁴யங்கரீ ॥ 38 ॥

அணுரூபா ப்³ருʼஹஜ்ஜ்யோதிரநிருத்³தா⁴ ஸரஸ்வதீ ।
ஶ்யாமா ஶ்யாமமுகீ² ஶாந்தா ஶ்ராந்தஸந்தாபஹாரிணீ ॥ 39 ॥

கௌ³ர்க³ண்யா கோ³மயீ கு³ஹ்யா கோ³மதீ க³ருவாக்³ரஸா ।
கீ³தஸந்தோஷஸம்ஸக்தா (300) க்³ருʼஹிணீ க்³ராஹிணீ கு³ஹா ॥ 40 ॥

க³ணப்ரியா க³ஜக³திர்கா³ந்தா⁴ரீ க³ந்த⁴மோதி³நீ । க³ந்த⁴மோஹிநீ
க³ந்த⁴மாத³நஸாநுஸ்தா² ஸஹ்யாசலக்ருʼதாலயா ॥ 41 ॥

க³ஜாநநப்ரியா க³ம்யா க்³ராஹிகா க்³ராஹவாஹநா ।
கு³ஹப்ரஸூர்கு³ஹாவாஸா க்³ருʼஹமாலாவிபூ⁴ஷணா ॥ 42 ॥

கௌபே³ரீ குஹகா ப்⁴ரந்திஸ்தர்கவித்³யாப்ரியங்கரீ ।
பீதாம்ப³ரா படாகாரா பதாகா ஸ்ருʼஷ்டிஜா ஸுதா⁴ ॥ 43 ॥

தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷஸுதா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ।
தாராசக்ரஸ்தி²தா தாரா துரீ துர்யா த்ருடிஸ்துலா ॥ 44 ॥

ஸந்த்⁴யாத்ரயீ ஸந்தி⁴ஜரா ஸந்த்⁴யா தாருண்யலாலிதா ।
லலிதா லோஹிதா லப்⁴யா சம்பா கம்பாகுலா ஸ்ருʼணி: ॥ 49 ॥

ஸ்ருʼதி: ஸத்யவதீ ஸ்வஸ்தா²ঽஸமாநா மாநவர்தி⁴நீ ।
மஹோமயீ மநஸ்துஷ்டி: காமதே⁴நு: ஸநாதநீ ॥ 46 ॥

ஸூக்ஷ்மரூபா ஸூக்ஷ்மமுகீ² ஸ்தூ²லரூபா கலாவதீ ।
தலாதலாஶ்ரயா ஸிந்து:⁴ த்ர்யம்பி³கா லம்பிகா ஜயா ॥ 47 ॥

ஸௌதா³மிநீ ஸுதா⁴தே³வீ ஸநகதி³ஸமர்சிதா ।
மந்தா³கிநீ ச யமுநா விபாஶா நர்மதா³நதீ³ ॥ 48 ॥

க³ண்ட³க்யைராவதீ ஸிப்ரா விதஸ்தா ச ஸரஸ்வதீ ।
ரேவா சேக்ஷுமதீ வேக³வதீ ஸாக³ரவாஸிநீ ॥ 49 ॥

தே³வகீ தே³வமாதா ச தே³வேஶீ தே³வஸுந்த³ரீ ।
தை³த்யேஶீ த³மநீ தா³த்ரீ தி³திர்தி³திஜஸுந்த³ரீ ॥ 50 ॥ var தை³த்யக்⁴நீ

வித்³யாத⁴ரீ ச வித்³யேஶீ வித்³யாத⁴ரஜஸுந்த³ரீ ।
மேநகா சித்ரலேகா² ச சித்ரிணீ ச திலோத்தமா ॥ 51 ॥

உர்வஶீ மோஹிநீ ரம்பா⁴ சாப்ஸரோக³ணஸுந்த³ரீ ।
யக்ஷிணீ யக்ஷலோகேஶீ யக்ஷநாயகஸுந்த³ரீ ॥ 52 ॥ var நரவாஹநபூஜிதா

NOTE: The next line is not found in SVR’s book
யக்ஷேந்த்³ரதநயா யோக்³யா யக்ஷநாயகஸுந்த³ரீ ।

க³ந்த⁴வத்யர்சிதா க³ந்தா⁴ ஸுக³ந்தா⁴ கீ³ததத்பரா ॥ 53 ॥

க³ந்த⁴ர்வதநயா நம்ரா (400) கீ³திர்க³ந்த⁴ர்வஸுந்த³ரீ ।
மந்தோ³த³ரீ கராலாக்ஷீ மேக⁴நாத³வரப்ரதா³ ॥ 54 ॥

மேக⁴வாஹநஸந்துஷ்டா மேக⁴மூர்திஶ்ச ராக்ஷஸீ ।
ரக்ஷோஹர்த்ரீ கேகஸீ ச ரக்ஷோநாயகஸுந்த³ரீ ॥ 55 ॥

கிந்நரீ கம்பு³கண்டீ² ச கலகண்ட²ஸ்வநாঽம்ருʼதா var கலகண்ட²ஸ்வநா ஸுதா⁴
கிம்முகீ² ஹயவக்த்ரா ச கே²லாகிந்நரஸுந்த³ரீ ॥ 56 ॥

விபாஶீ ராஜமாதங்கீ³ உச்சி²ஷ்டபத³ஸம்ஸ்தி²தா ।
மஹாபிஶாசிநீ சாந்த்³ரீ பிஶாசகுலஸுந்த³ரீ ॥ 57 ॥

கு³ஹ்யேஶ்வரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ர்வீ கு³ஹ்யகஸுந்த³ரீ ।
ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ ஸித்³த⁴வதூ:⁴ ஸித்³தே⁴ஶீ ஸித்³த⁴ஸுந்த³ரீ ॥ 58 ॥

பூ⁴தேஶ்வரீ பூ⁴தலயா பூ⁴ததா⁴த்ரீ ப⁴யாபஹா ।
பூ⁴தபீ⁴திஹரீ ப⁴வ்யா பூ⁴தஜா பூ⁴தஸுந்த³ரீ ॥ 59 ॥

ப்ருʼத்²வீ பார்தி²வலோகேஶீ ப்ரதா² விஷ்ணுஸமர்சிதா ।
வஸுந்த⁴ரா வஸுநதா பர்தி²வீ பூ⁴மிஸுந்த³ரீ ॥ 60 ॥

அம்போ⁴தி⁴தநயாঽலுப்³தா⁴ ஜலஜாக்ஷீ ஜலேஶ்வரீ ।
அமூர்திரம்மயீ மாரீ ஜலஸ்தா² ஜலஸுந்த³ரீ ॥ 61 ॥

தேஜஸ்விநீ மஹோதா⁴த்ரீ தைஜஸீ ஸூர்யபி³ம்ப³கா³ ।
ஸூர்யகாந்தி: ஸூர்யதேஜா: தேஜோரூபைகஸுந்த³ரீ ॥ 62 ॥

வாயுவாஹா வாயுமுகீ² வாயுலோகைகஸுந்த³ரீ ।
க³க³நஸ்தா² கே²சரேஶீ ஶூந்யரூபா நிராக்ருʼதி: ॥ 63 ॥ ஶூரரூபா

நிராபா⁴ஸா பா⁴ஸமாநா த்⁴ருʼதிராகாஶஸுந்த³ரீ ।
க்ஷிதிமூர்தித⁴ராঽநந்தா க்ஷிதிப்⁴ருʼல்லோகஸுந்த³ரீ ॥ 64 ॥

அப்³தி⁴யாநா ரத்நஶோபா⁴ வருணேஶீ வராயுதா⁴ ।
பாஶஹஸ்தா போஷணா ச வருணேஶ்வரஸுந்த³ரீ ॥ 65 ॥

அநலைகருசிர்ஜ்யோதி: பஞ்சாநிலமதிஸ்தி²தி: ।
ப்ராணாபாநஸமாநேச்சா² சோதா³நவ்யாநரூபிணீ ॥ 66 ॥

பஞ்சவாதக³திர்நாடீ³ரூபிணீ வாதஸுந்த³ரீ ।
அக்³நிரூபா வஹ்நிஶிகா² வட³வாநலஸந்நிபா⁴ ॥ 67 ॥

ஹேதிர்ஹவிர்ஹுதஜ்யோதிரக்³நிஜா வஹ்நிஸுந்த³ரீ ।
ஸோமேஶ்வரீ ஸோமகலா ஸோமபாநபராயணா ॥ 68 ॥

ஸௌம்யாநநா ஸௌம்யரூபா ஸோமஸ்தா² ஸோமஸுந்த³ரீ ।
ஸூர்யப்ரபா⁴ ஸூர்யமுகீ² ஸூர்யஜா ஸூர்யஸுந்த³ரீ ॥ 69 ॥

யாஜ்ஞிகீ யஜ்ஞபா⁴கே³ச்சா² யஜமாநவரப்ரதா³ ।
யாஜகீ யஜ்ஞவித்³யா ச யஜமாநைகஸுந்த³ரீ ॥ 70 ॥

ஆகாஶகா³மிநீ வந்த்³யா ஶப்³த³ஜாঽঽகாஶஸுந்த³ரீ ।
மீநாஸ்யா மீநநேத்ரா ச மீநாஸ்தா² மீநஸுந்த³ரீ ॥ 71 ॥

var மீநப்ரியா மீநநேத்ரா மீநாஶா மீநஸுந்த³ரீ
கூர்மப்ருʼஷ்ட²க³தா கூர்மீ கூர்மஜா கூர்மஸுந்த³ரீ । var கூர்மரூபிணீ
வாராஹீ வீரஸூர்வந்த்³யா வராரோஹா ம்ருʼகே³க்ஷணா ॥ 72 ॥

வராஹமூர்திர்வாசாலா வஶ்யா வாராஹஸுந்த³ரீ । var த³ம்ஷ்ட்ரா வாராஹஸுந்த³ரீ
நரஸிம்ஹாக்ருʼதிர்தே³வீ து³ஷ்டதை³த்யநிஷூதி³நீ ॥ 73 ॥

ப்ரத்³யும்நவரதா³ நாரீ நரஸிம்ஹைகஸுந்த³ரீ ।
வாமஜா வாமநாகாரா நாராயணபராயணா ॥ 74 ॥

ப³லிதா³நவத³ர்பக்⁴நீ வாம்யா வாமநஸுந்த³ரீ ।
ராமப்ரியா ராமகலா ரக்ஷோவம்ஶக்ஷயப⁴யங்கரீ ॥ 75 ॥ ரக்ஷோவம்ஶக்ஷயங்கரீ ரக்ஷோவம்ஶப⁴யங்கரீ

var ராமப்ரியா ராமகீலி: க்ஷத்ரவம்ஶக்ஷயங்கரீ
ப்⁴ருʼகு³புத்ரீ ராஜகந்யா ராமா பரஶுதா⁴ரிணீ । var த³நுபுத்ரீ
பா⁴ர்க³வீ பா⁴ர்க³வேஷ்டா ச ஜாமத³க்³ந்யவரப்ரதா³ ॥ 76 ॥

குடா²ரதா⁴ரிணீ ராத்ரிர்ஜாமத³க்³ந்யைகஸுந்த³ரீ ।
ஸீதாலக்ஷ்மணஸேவ்யா ச ரக்ஷ:குலவிநாஶிநீ ॥ 77 ॥

ராமப்ரியா ச ஶத்ருக்⁴நீ ஶத்ருக்⁴நப⁴ரதேஷ்டதா³ ।
லாவண்யாம்ருʼததா⁴ராட்⁴யா லவணாஸுரகா⁴திநீ ॥ 78 ॥

லோஹிதாஸ்யா ப்ரஸந்நாஸ்யா ஸ்வாத்மாராமைகஸுந்த³ரீ । var ஸ்வாக³மா ராமஸுந்த³ரீ
க்ருʼஷ்ணகேஶா க்ருʼஷ்ணமுகீ² யாத³வாந்தகரீ லயா ॥ 79 ॥

யாதோ³க³ணார்சிதா யோஜ்யா ராதா⁴ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸுந்த³ரீ ।
ஸித்³த⁴ப்ரஸூ: ஸித்³த⁴தே³வீ ஜிநமார்க³பராயணா ॥ 80 ॥ var பு³த்³த⁴ப்ரஸூர்பு³த்³த⁴தே³வீ

ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதாலஸ்யா ஜிநஸேவ்யா ஜிதேந்த்³ரியா ।
ஜிநவம்ஶத⁴ரோக்³ரா ச நீலாந்தா பு³த்³த⁴ஸுந்த³ரீ ॥ 81 ॥

காலீ கோலாஹலப்ரீதா ப்ரேதவாஹா ஸுரேஶ்வரீ ।
கல்கிப்ரியா கம்பு³த⁴ரா கலிகாலைகஸுந்த³ரீ ॥ 82 ॥

விஷ்ணுமாயா ப்³ரஹ்மமாயா ஶாம்ப⁴வீ ஶிவவாஹநா ।
இந்த்³ராவரஜவக்ஷ:ஸ்தா² ஸ்தா²ணுபத்நீ பலாலிநீ ॥ 83 ॥

ஜ்ருʼம்பி⁴ணீ ஜ்ருʼம்ப⁴ஹர்த்ரீ ச ஜ்ருʼம்ப⁴மாணாலகாகுலா । var ருʼம்ப⁴மாணகசாலகா
குலாகுலப²லேஶாநீ பத³தா³நப²லப்ரதா³ ॥ 84 ॥

குலவாகீ³ஶ்வரீ குல்யா குலஜா குலஸுந்த³ரீ ।
புரந்த³ரேட்³யா தாருண்யாலயா புண்யஜநேஶ்வரீ ॥ 85 ॥

புண்யோத்ஸாஹா பாபஹந்த்ரீ பாகஶாஸநஸுந்த³ரீ ।
ஸூயர்கோடிப்ரதீகாஶா ஸூர்யதேஜோமயீ மதி: ॥ 86 ॥

லேகி²நீ ப்⁴ராஜிநீ ரஜ்ஜுரூபிணீ ஸூர்யஸுந்த³ரீ ।
சந்த்³ரிகா ச ஸுதா⁴தா⁴ரா ஜ்யோத்ஸ்நா ஶீதாம்ஶுஸுந்த³ரீ ॥ 87 ॥

லோலாக்ஷீ ச ஶதாக்ஷீ ச ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா சேந்த்³ராணீ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜவல்லிகா ॥ 88 ॥

கோடிரத்நாம்ஶுஶோபா⁴ ச ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரா ஶதாநநா ।
ஶதாநந்தா³ ஶ்ருதித⁴ரா பிங்க³லா சோக்³ரநாதி³நீ ॥ 89 ॥

ஸுஷும்நா ஹாரகேயூரநூபுராராவஸங்குலா ।
கோ⁴ரநாதா³ঽகோ⁴ரமுகீ² சோந்முகீ² சோல்மூகாயுதா⁴ ॥ 90 ॥

கோ³பிதா கூ³ர்ஜரீ கோ³தா⁴ கா³யத்ரீ வேத³வல்லபா⁴ ।
வல்லகீஸ்வநநாதா³ ச நாத³வித்³யா நதீ³தடீ ॥ 91 ॥

பி³ந்து³ரூபா சக்ரயோநிர்பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிணீ ।
சக்ரேஶ்வரீ பை⁴ரவேஶீ மஹாபை⁴ரவவல்லபா⁴ ॥ 92 ॥

காலபை⁴ரவபா⁴ர்யா ச கல்பாந்தே ரங்க³நர்தகீ ।
ப்ரலயாநலதூ⁴ம்ராபா⁴ யோநிமத்⁴யக்ருʼதாலயா ॥ 93 ॥

பூ⁴சரீ கே²சரீ முத்³ரா நவமுத்³ராவிலாஸிநீ ।
வியோகி³நீ ஶ்மஶாநஸ்தா² ஶ்மஶாநார்சநதோஷிதா ॥ 94 ॥

பா⁴ஸ்வராங்கீ³ ப⁴ர்க³ஶிகா² ப⁴ர்க³வாமாங்க³வாஸிநீ ।
ப⁴த்³ரகாலீ விஶ்வகாலீ ஶ்ரீகாலீ மேக⁴காலிகா ॥ 95 ॥

நீரகாலீ காலராத்ரி: காலீ காமேஶகாலிகா ।
இந்த்³ரகாலீ பூர்வகாலீ பஶ்சிமாம்நாயகாலிகா ॥ 96 ॥

ஶ்மஶாநகாலிகா ஶுப்⁴ரகாலீ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகாலிகா । var ப⁴த்³ரகாலீ
க்ரீங்காரோத்தரகாலீ ஶ்ரீம் ஹும் ஹ்ரீம் த³க்ஷிணகாலிகா ॥ 97 ॥

ஸுந்த³ரீ த்ரிபுரேஶாநீ த்ரிகூடா த்ரிபுரார்சிதா ।
த்ரிநேத்ரா த்ரிபுராத்⁴யக்ஷா த்ரிகூடா கூடபை⁴ரவீ ॥ 98 ॥ var த்ரிபுடா புடபை⁴ரவீ

த்ரிலோகஜநநீ நேத்ரீ மஹாத்ரிபூரஸுந்த³ரீ ।
காமேஶ்வரீ காமகலா காலகாமேஶஸுந்த³ரீ ॥ 99 ॥

த்ர்யக்ஷர்யேகாக்ஷரீதே³வீ பா⁴வநா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
ஏகாக்ஷரீ சதுஷ்கூடா த்ரிகூடேஶீ லயேஶ்வரீ ॥ 100 ॥

சதுர்வர்ணா ச வர்ணேஶீ வர்ணாட்⁴யா சதுரக்ஷரீ ।
பஞ்சாக்ஷரீ ச ஷட்³வக்த்ரா ஷட்கூடா ச ஷட³க்ஷரீ ॥ 101 ॥

ஸப்தாக்ஷரீ நவார்ணேஶீ பரமாஷ்டாக்ஷரேஶ்வரீ ।
நவமீ பஞ்சமீ ஷஷ்டி: நாகே³ஶீ நவநாயிகா ॥ 102 ॥ var நாகே³ஶீ ச நவாக்ஷரீ ।

த³ஶாக்ஷரீ த³ஶாஸ்யேஶீ தே³விகைகாத³ஶாக்ஷரீ ।
த்³வாத³ஶாதி³த்யஸங்காஶா (700) த்³வாத³ஶீ த்³வாத³ஶாக்ஷரீ ॥ 103 ॥

த்ரயோத³ஶீ வேத³க³ர்பா⁴ வாத்³யா (ப்³ராஹ்மீ) த்ரயோத³ஶாக்ஷரீ ।
சதுர்த³ஶாக்ஷரீ வித்³யா வித்³யாபஞ்சத³ஶாக்ஷரீ ॥ 104 ॥

ஷோட³ஶீ ஸர்வவித்³யேஶீ மஹாஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீ ।
மஹாஶ்ரீஷோட³ஶீரூபா சிந்தாமணிமநுப்ரியா ॥ 105 ॥

த்³வாவிம்ஶத்யக்ஷரீ ஶ்யாமா மஹாகாலகுடும்பி³நீ ।
வஜ்ரதாரா காலதாரா நாரீ தாரோக்³ரதாரிணீ ॥ 106 ॥

காமதாரா ஸ்பர்ஶதாரா ஶப்³த³தாரா ரஸாஶ்ரயா ।
ரூபதாரா க³ந்த⁴தாரா மஹாநீலஸரஸ்வதீ ॥ 107 ॥

காலஜ்வாலா வஹ்நிஜ்வாலா ப்³ரஹ்மஜ்வாலா ஜடாகுலா ।
விஷ்ணுஜ்வாலா ஜிஷ்ணுஶிகா² ப⁴த்³ரஜ்வாலா கராலிநீ ॥ 108 ॥ விஷ்ணுஶிகா²

விகராலமுகீ² தே³வீ கராலீ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
சிதாஶயாஸநா சிந்த்யா சிதாமண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 109 ॥

பூ⁴தபை⁴ரவஸேவ்யா ச பூ⁴தபை⁴ரவபாலிநீ ।
ப³ந்த⁴கீ ப³த்³த⁴ஸந்முத்³ரா ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிநீ ॥ 110 ॥

ப⁴வாநீ தே³வதே³வேஶீ தீ³க்ஷா தீ³க்ஷிதபூஜிதா ।
ஸாத⁴கேஶீ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ஸாத⁴காநந்த³வர்தி⁴நீ ॥ 111 ॥

ஸாத⁴காஶ்ரயபூ⁴தா ச ஸாத⁴கேஷ்டப²லப்ரதா³ ।
ரஜோவதீ ராஜஸீ ச ரஜகீ ச ரஜஸ்வலா ॥ 112 ॥

புஷ்பப்ரியா புஷ்பபூர்ணா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பமாலிகா । var புஷ்பப்ரியா புஷ்பவதீ
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பக³ந்தா⁴ட்⁴யா புலஸ்த்யஸுதநாஶிநீ ॥ 113 ॥ var புலஸ்த்யஸுதகா⁴திநீ

பாத்ரஹஸ்தா பரா பௌத்ரீ பீதாஸ்யா பீதபூ⁴ஷணா ।
பிங்கா³நநா பிங்க³கேஶீ பிங்க³லா பிங்க³லேஶ்வரீ ॥ 114 ॥

மங்க³ளா மங்க³ளேஶாநீ ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ।
புரூரவேஶ்வரீ பாஶத⁴ரா சாபத⁴ராঽது⁴ரா ॥ 115 ॥

புண்யதா⁴த்ரீ புண்யமயீ புண்யலோகநிவாஸிநீ ।
ஹோத்ருʼஸேவ்யா ஹகாரஸ்தா² ஸகாரஸ்தா² ஸுகா²வதீ ॥ 116 ॥

ஸகீ² ஶோபா⁴வதீ ஸத்யா ஸத்யாசாரபராயணா ।
ஸாத்⁴வீஶாநகலேஶாநீ வாமதே³வகலாஶ்ரிதா ॥ 117 ॥

ஸத்³யோஜாதகலேஶாநீ ஶிவாঽகோ⁴ரகலாக்ருʼதி: । var ஸத்³யோஜாதகலா தே³வீ
ஶர்வரீ வீரஸத்³ருʼஶீ க்ஷீரநீரவிவேசிநீ (800) ॥ 118 ॥

விதர்கநிலயா நித்யா நித்யக்லிந்நா பராம்பி³கா ।
புராரித³யிதா தீ³ர்கா⁴ தீ³ர்க⁴நாஸாঽல்பபா⁴ஷிணீ ॥ 119 ॥

காஶிகா கௌஶிகீ கோஶ்யா கோஶதா³ ரூபவர்தி⁴நீ ।
துஷ்டி: புஷ்டி: ப்ரஜாப்ரீதா பூஜிதா பூஜகப்ரியா ॥ 120 ॥ var ப்ராஜிகா பூஜகப்ரியா

ப்ரஜாவதீ க³ர்ப⁴வதீ க³ர்ப⁴போஷணகாரிணீ । var க³ர்ப⁴போஷணபோஷிதா
ஶுக்ரவாஸா: ஶுக்லரூபா ஶுசிவாஸா ஜயாவஹா ॥ 121 ॥

ஜாநகீ ஜந்யஜநகா ஜநதோஷணதத்பரா ।
வாத³ப்ரியா வாத்³யரதா வாதி³நீ வாத³ஸுந்த³ரீ ॥ 122 ॥ var வாதி³தா வாத³ஸுந்த³ரீ

வாக்ஸ்தம்பி⁴நீ கீரபாணி: தீ⁴ராதீ⁴ரா து⁴ரந்த⁴ரா । var வாக்ஸ்தம்பி⁴நீ கீரவாணீ
ஸ்தநந்த⁴யீ ஸாமிதே⁴நீ நிராநந்தா³ நிரஞ்ஜநா ॥ 123 ॥ var நிராநந்தா³ நிராலயா

ஸமஸ்தஸுக²தா³ ஸாரா வாராந்நிதி⁴வரப்ரதா³ ।
வாலுகா வீரபாநேஷ்டா வஸுதா⁴த்ரீ வஸுப்ரியா ॥ 124 ।
ஶுகாநாந்தா³ ஶுக்ரரஸா ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுகப்ரியா ।
ஶுசிஶ்ச ஶுகஹஸ்தா ச ஸமஸ்தநரகாந்தகா ॥ 125 ॥ var ஶுகீ ச ஶுகஹஸ்தா ச

ஸமஸ்ததத்த்வநிலயா ப⁴க³ரூபா ப⁴கே³ஶ்வரீ ।
ப⁴க³பி³ம்பா³ ப⁴கா³ஹ்ருʼத்³யா ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிணீ ॥ 126 ॥

ப⁴க³லிங்கே³ஶ்வரீ ஶ்ரீதா³ ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதஸ்ரவா ।
க்ஷீராஶநா க்ஷீரருசி: ஆஜ்யபாநபராயணா ॥ 127 ॥

மது⁴பாநபரா ப்ரௌடா⁴ பீவராம்ஸா பராவரா ।
பிலம்பிலா படோலேஶா பாடலாருணலோசநா ॥ 128 ॥

க்ஷீராம்பு³தி⁴ப்ரியா க்ஷிப்ரா ஸரலா ஸரலாயுதா⁴ ।
ஸங்க்³ராமா ஸுநயா ஸ்ரஸ்தா ஸம்ஸ்ருʼதி: ஸநகேஶ்வரீ ॥ 129 ॥

கந்யா கநகரேகா² ச காந்யகுப்³ஜநிவாஸிநீ ।
காஞ்சநோப⁴தநு: காஷ்டா² குஷ்ட²ரோக³நிவாரிணீ ॥ 130 ॥

கடோ²ரமூர்த⁴ஜா குந்தீ க்ருʼந்தாயுத⁴த⁴ரா த்⁴ருʼதி: ।
சர்மாம்ப³ரா க்ரூரநகா² சகோராக்ஷீ சதுர்பு⁴ஜா ॥ 131 ॥

சதுர்வேத³ப்ரியா சாத்³யா சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³சாரிணீ ஸ்பு²ர்தி: ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஸம்மதா ॥ 132 ॥

ஸத்காரகாரிணீ ஸூதி: ஸூதிகா லதிகாலயா (900)
கல்பவல்லீ க்ருʼஶாங்கீ³ ச கல்பபாத³பவாஸிநீ ॥ 133 ॥

கல்பபாஶா மஹாவித்³யா வித்³யாராஜ்ஞீ ஸுகா²ஶ்ரயா ।
பூ⁴திராஜ்ஞீ விஶ்வராஜ்ஞீ லோகராஜ்ஞீ ஶிவாஶ்ரயா ॥ 134 ॥

ப்³ரஹ்மராஜ்ஞீ விஷ்ணுராஜ்ஞீ ருத்³ரராஜ்ஞீ ஜடாஶ்ரயா ।
நாக³ராஜ்ஞீ வம்ஶராஜ்ஞீ வீரராஜ்ஞீ ரஜ:ப்ரியா ॥ 135 ॥

ஸத்த்வராஜ்ஞீ தமோராஜ்ஞீ க³ணராஜ்ஞீ சலாசலா ।
வஸுராஜ்ஞீ ஸத்யராஜ்ஞீ தபோராஜ்ஞீ ஜபப்ரியா ॥ 136 ॥

மந்த்ரராஜ்ஞீ வேத³ராஜ்ஞீ தந்த்ரராஜ்ஞீ ஶ்ருதிப்ரியா ।
வேத³ராஜ்ஞீ மந்த்ரிராஜ்ஞீ தை³த்யராஜ்ஞீ த³யாகரா ॥ 137 ॥

காலராஜ்ஞீ ப்ரஜாராஜ்ஞீ தேஜோராஜ்ஞீ ஹராஶ்ரயா ।
ப்ருʼத்²வீராஜ்ஞீ பயோராஜ்ஞீ வாயுராஜ்ஞீ மதா³லஸா ॥ 138 ॥

ஸுதா⁴ராஜ்ஞீ ஸுராராஜ்ஞீ பீ⁴மராஜ்ஞீ ப⁴யோஜ்ஜி²தா ।
தத்²யராஜ்ஞீ ஜயாராஜ்ஞீ மஹாராஜ்ஞீ மஹாமத்தி: ॥ 139 ॥ var மஹாராஜ்ஞீ குலோக்ருʼதி:

வாமராஜ்ஞீ சீநராஜ்ஞீ ஹரிராஜ்ஞீ ஹரீஶ்வரீ ।
பராராஜ்ஞீ யக்ஷராஜ்ஞீ பூ⁴தராஜ்ஞீ ஶிவாஶ்ரயா ॥ 140 ॥ var பூ⁴தராஜ்ஞீ ஶிவாஸநா

வடுராஜ்ஞீ ப்ரேதராஜ்ஞீ ஶேஷராஜ்ஞீ ஶமப்ரதா³ । var ப³ஹுராஜ்ஞீ ப்ரேதராஜ்ஞீ
ஆகாஶராஜ்ஞீ ராஜேஶீ ராஜராஜ்ஞீ ரதிப்ரியா ॥ 141 ॥

பாதாலராஜ்ஞீ பூ⁴ராஜ்ஞீ ப்ரேதராஜ்ஞீ விஷாபஹா ।
ஸித்³த⁴ராஜ்ஞீ விபா⁴ராஜ்ஞீ தேஜோராஜ்ஞீ விபா⁴மயீ ॥ 142 ॥

பா⁴ஸ்வத்³ராஜ்ஞீ சந்த்³ரராஜ்ஞீ தாராராஜ்ஞீ ஸுவாஸிநீ ।
க்³ருʼஹராஜ்ஞீ வ்ருʼக்ஷராஜ்ஞீ லதாராஜ்ஞீ மதிப்ரதா³ ॥ 143 ॥

வீரராஜ்ஞீ மநோராஜ்ஞீ மநுராஜ்ஞீ ச காஶ்யபீ । var தீ⁴ரராஜ்ஞீ மநோராஜ்ஞீ
முநிராஜ்ஞீ ரத்நராஜ்ஞீ ம்ருʼக³ராஜ்ஞீ மணிப்ரபா⁴ ॥ 144 ॥ var யுக³ராஜ்ஞீ மணிப்ரபா⁴

ஸிந்து⁴ராஜ்ஞீ நதீ³ராஜ்ஞீ நத³ராஜ்ஞீ த³ரீஸ்தி²தா ।
நாத³ராஜ்ஞீ பி³ந்து³ராஜ்ஞீ ஆத்மராஜ்ஞீ ச ஸத்³க³தி: ॥ 145 ॥

புத்ரராஜ்ஞீ த்⁴யாநராஜ்ஞீ லயராஜ்ஞீ ஸதே³ஶ்வரீ ।
ஈஶாநராஜ்ஞீ ராஜேஶீ ஸ்வாஹாராஜ்ஞீ மஹத்தரா ॥ 146 ॥

வஹ்நிராஜ்ஞீ யோகி³ராஜ்ஞீ யஜ்ஞராஜ்ஞீ சிதா³க்ருʼதி: ।
ஜக³த்³ராஜ்ஞீ தத்த்வராஜ்ஞீ வாக்³ராஜ்ஞீ விஶ்வரூபிணீ ॥ 147 ॥

பஞ்சத³ஶாக்ஷரீராஜ்ஞீ ௐ ஹ்ரீம் பூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ । ( 1000)
இதீத³ம் மந்த்ரஸர்வஸ்வம் ராஜ்ஞீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 148 ॥

பஞ்சத³ஶாக்ஷரீதத்த்வம் மந்த்ரஸாரம் மநுப்ரியம் ।
ஸர்வதத்த்வமயம் புண்யம் மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 149 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் லோகே ஸர்வரோக³நிப³ர்ஹணம் ।
ஸர்வோத்பாதப்ரஶமநம் க்³ரஹஶாந்திகரம் ஶுப⁴ம் ॥ 150 ॥

ஸர்வதே³வப்ரியம் ப்ராஜ்யம் ஸர்வஶத்ருப⁴யாபஹம் ।
ஸர்வது:³கௌ²க⁴ஶமநம் ஸர்வஶோகவிநாஶநம் ॥ 151 ॥

படே²த்³வா பாட²யேத் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ஶக்திஸந்நிதௌ⁴ ।
தூ³ராதே³வ பலாயந்தே விபத:³ ஶத்ருபீ⁴தய: ॥ 152 ॥

ராக்ஷஸா பூ⁴தவேதாலா: பந்நகா³ ஹரிணத்³விஷ: ।
பட²நாத்³வித்³ரவந்த்யாஶு மஹாகாலாதி³வ ப்ரஜா: ॥ 153 ॥

ஶ்ரவணாத்பாதாகம் நஶ்யேச்ச்²ராவயேத்³ய: ஸ பா⁴க்³யவாந் ।
நாநாவிதா⁴நி போ⁴கா³நி ஸம்பூ⁴ய ப்ருʼதி²வீதலே ॥ 154 ॥

க³மிஷ்யதி பராம் பூ⁴மிம் த்வரிதம் நாத்ர ஸம்ஶய: ।

NOTE: The following verses (155-175) are not found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய வாஜிபேயஸ்ய கோடய: ।
க³ங்கா³ஸ்நாநஸஹஸ்ரஸ்ய சாந்த்³ராயணாயுதஸ்ய ச ॥ 155 ॥

தப்தக்ருʼச்சே²கலக்ஷஸ்ய ராஜஸூயஸ்ய கோடய: ।
ஸஹஸ்ரநாமபாட²ஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 156 ॥

ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரம் ஸாத்⁴யம் ராஜ்ஞீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் படே²த்³யஸ்து ராஜ்யகாமோ மஹேஶ்வரி ॥ 157 ॥

வர்ஷமேகம் ஶதாவர்தம் மஹாசீநக்ரமாகுல: ।
ஶக்ரிபூஜாபரோ ராத்ரௌ ஸ லபே⁴த்³ராஜ்யமீஶ்வரி ॥ 158 ॥

புத்ரகாமீ படே²த்ஸாயம் சிதாப⁴ஸ்மாநுலேபந: ।
தி³க³ம்ப³ரோ முக்தகேஶ: ஶதாவர்தம் மஹேஶ்வரி ॥ 159 ॥

ஶ்மஶாநே து லபே⁴த்புத்ரம் ஸாக்ஷாத்³வைஶ்ரவணோபமம் ।
பரதா³ரார்சநரதோ ப⁴க³பி³ம்ப³ம் ஸ்மரந் ஸுதீ:⁴ ॥ 160 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து வஸுகாமீ லபே⁴த்³த⁴நம் ।
ரவௌ வாரத்ரயம் தே³வி படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 161 ॥

ம்ருʼது³விஷ்டரநிர்விஷ்ட: க்ஷீரபாநபராயண: ।
ஸ்வப்நே ஸிம்ஹாஸநாம் ராஜ்ஞீம் வரதா³ம் பு⁴வி பஶ்யதி ॥ 162 ॥

க்ஷீரசர்வணஸந்த்ருʼப்தோ வீரபாநரஸாகுல: ।
ய: படே²த்பரயா ப⁴க்த்யா ராஜ்ஞீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 163 ॥

ஸ ஸத்³யோ முச்யதே கோ⁴ராந்மஹாபாதகஜாத்³ப⁴யாத் ।
ய: படே²த்ஸாத⁴கோ ப⁴க்த்யா ஶக்திவக்ஷ:க்ருʼதாஸந: ॥ 164 ॥

ஶுக்ரோத்தரணகாலே து தஸ்ய ஹஸ்தேঽஷ்டஸித்³த⁴ய: ।
ய: படே²ந்நிஶி சக்ராக்³ரே பரஸ்த்ரீத்⁴யாநதத்பர: ॥ 165 ॥

ஸுராஸவரஸாநந்தீ³ ஸ லபே⁴த்ஸம்யுகே³ ஜயம் ।
இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து ஸர்வமந்த்ரமயம் ஶிவே ॥ 166 ॥

பூ⁴ர்ஜத்வசி லிகே²த்³ராத்ரௌ சக்ரார்சநஸமாக³மே ।
அஷ்டக³ந்தே⁴ந பூதேந வேஷ்டயேத் ஸ்வர்ணபத்ரகே ॥ 167 ॥

தா⁴ரயேத் கண்ட²தே³ஶே து ஸர்வஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ।
யோ தா⁴ரயேந்மஹாரக்ஷாம் ஸர்வதே³வாதிது³ர்லபா⁴ம் ॥ 168 ॥

ரணே ராஜகுலே த்³யூதே சௌரரோகா³த்³யுபத்³ரவே ।
ஸ ப்ராப்நோதி ஜயம் ஸத்³ய: ஸாத⁴கோ வீரநாயக: ॥ 169 ॥

ஶ்ரீசக்ரம் பூஜயேத்³யஸ்து தா⁴ரயேத்³வர்ம மஸ்தகே ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து ஸ்தோத்ரம் மந்த்ராத்மகம் ததா² ॥ 170 ॥

கிம் கிம் ந லப⁴தே காமம் தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ।
ஸுராபாநம் தத: ஸம்விச்சர்வணம் மீநமாம்ஸகம் ॥ 171 ॥

நவகந்யாஸமாயோகோ³ முத்³ரா வீணாரவ: ப்ரியே ।
ஸத்ஸங்கோ³ கு³ருஸாந்நித்⁴யம் ராஜ்ஞீஶ்ரீசக்ரமக்³ரத: ॥ 172 ॥

யஸ்ய தே³வி ஸ ஏவ ஸ்யாத்³யோகீ³ ப்³ரஹ்மவிதீ³ஶ்வர: ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் ப⁴க்த்யா தவ மயோதி³தம் ॥ 172 ॥

அப்ரகாஶ்யமதா³தவ்யம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
அந்யஶிஷ்யாய து³ஷ்டாய து³ர்ஜநாய து³ராத்மநே ॥ 174 ॥

கு³ருப⁴க்திவிஹீநாய ஸுராஸ்த்ரீநிந்த³காய ச ।
நாஸ்திகாய குஶீலாய ந தே³யம் தத்த்வத³ர்ஶிபி:⁴ ॥ 175 ॥

NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:
தே³யம் ஶிஷ்யாய ஶாந்தாய ப⁴க்தாயாத்³வைதவாதி³நே ।
தீ³க்ஷிதாய குலீநாய ராஜ்ஞீப⁴க்திரதாய ச ॥ 176 ॥

த³த்த்வா போ⁴கா³பவர்கே³ ச லபே⁴த்ஸாத⁴கஸத்தம: ।
இதி நாமஸஹஸ்ரம் து ராஜ்ஞ்யா: ஶிவமுகோ²தி³தம் ।
அத்யந்தது³ர்லப⁴ம் கோ³ப்யம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ॥ 177 ॥

NOTE: the following two extra shlokams are found
in S V Radhakrishna Sastri’s Book

அஷ்டாவிம்ஶதிநைஜமாந்யமுநிபி:⁴ பா⁴வ்யாம் மஹாயோகி³பி:⁴
ஶ்ரீவாணீகரவீஜிதாம் ஸுமகுடாம் ஶ்ரீசக்ரபி³ந்து³ஸ்தி²தாம் ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸுதத்வமஞ்சநிலயாம் ஸாம்ராஜ்யஸித்³தி⁴ப்ரதா³ம்
ஶ்ரீஸிம்ஹாஸநஸுந்த³ரீம் ப⁴க³வதீம் ராஜேஶ்வரீமாஶ்ரயே ॥ 1 ॥

ஶ்வேதச²த்ரஸுவாலவீஜநநுதா மாலாகிரீடோஜ்ஜ்வலா
ஸந்மந்த³ஸ்மிதஸுந்த³ரீ ஶஶித⁴ரா தாம்பூ³லபூர்ணாநநா ।
ஶ்ரீஸிம்ஹாஸநஸம்ஸ்தி²தா ஸுமஶரா ஶ்ரீவீரவர்யாஸநா
ஸாம்ராஜ்ஞீ மநுஷோட³ஶீ ப⁴க³வதீ மாம் பாது ராஜேஶ்வரீ ॥ 2 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே த³ஶவித்³யாரஹஸ்யே
ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Maha Rajni:

1000 Names of Sri Maharajni | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This work was proof read using the version found in S.V.Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚Shri Bhagavati stutimanjari (pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse
sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of four padas in 2 lines), so the actual count in the book and the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pathabheda found in two different prints.

Add Comment

Click here to post a comment