1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Matangisahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమాతఙ్గీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ మాతఙ్గీసహస్రనామస్తోత్రమ్

ఈశ్వర ఉవాచ

శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సామ్ప్రతన్తత్త్వతః పరమ్ ।
నామ్నాం సహస్రమ్పరమం సుముఖ్యాః సిద్ధయే హితమ్ ॥

సహస్రనామపాఠీ యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
పరాభవో న తస్యాస్తి సభాయావ్వా మహారణే ॥

యథా తుష్టా భవేద్దేవీ సుముఖీ చాస్య పాఠతః ।
తథా భవతి దేవేశి సాధకః శివ ఏవ సః ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయస్య కోటయః ।
సకృత్పాఠేన జాయన్తే ప్రసన్నా సుముఖీ భవేత్ ॥

మతఙ్గోఽస్య ఋషిశ్ఛన్దోఽనుష్టుబ్దేవీ సమీరితా ।
సుముఖీ వినియోగః స్యాత్సర్వసమ్పత్తిహేతవే ॥

ఏవన్ధ్యాత్వా పఠేదేతద్యదీచ్ఛేత్సిద్ధిమాత్మనః ।

దేవీం షోడశవార్షికీం శవగతామ్మాధ్వీరసాఘూర్ణితాం
శ్యామాఙ్గీమరుణామ్బరామ్పృథుకుచాఙ్గుఞ్జావలీశోభితామ్ ।

హస్తాభ్యాన్దధతీఙ్కపాలమమలన్తీక్ష్ణాన్తథా
కర్త్త్రికాన్ధ్యాయేన్మానసపఙ్కజే భగవతీముచ్ఛిష్టచాణ్డాలినీమ్ ॥

ఓం సుముఖీ శేముషీసేవ్యా సురసా శశిశేఖరా ।
సమానాస్యా సాధనీ చ సమస్తసురసన్ముఖీ ॥

సర్వసమ్పత్తిజననీ సమ్మదా సిన్ధుసేవినీ ।
శమ్భుసీమన్తినీ సౌమ్యా సమారాధ్యా సుధారసా ॥

సారఙ్గా సవలీ వేలాలావణ్యవనమాలినీ ।
వనజాక్షీ వనచరీ వనీ వనవినోదినీ ॥

వేగినీ వేగదా వేగా బగలస్థా బలాధికా ।
కాలీ కాలప్రియా కేలీ కమలా కాలకామినీ ॥

కమలా కమలస్థా చ కమలస్థాకలావతీ ।
కులీనా కుటిలా కాన్తా కోకిలా కలభాషిణీ ॥

కీరాకేలికరా కాలీ కపాలిన్యపి కాలికా ।
కేశినీ చ కుశావర్త్తా కౌశామ్భీ కేశవప్రియా ॥

కాలీ కాశీ మహాకాలసఙ్కాశా కేశదాయినీ ।
కుణ్డలా చ కులస్థా చ కుణ్డలాఙ్గదమణ్డితా ॥

కుణ్డపద్మా కుముదినీ కుముదప్రీతివర్ద్ధినీ ।
కుణ్డప్రియా కుణ్డరుచిః కురఙ్గనయనా కులా ॥

కున్దబిమ్బాలినదనీ కుసుమ్భకుసుమాకరా ।
కాఞ్చీ కనకశోభాఢ్యా క్వణత్కిఙ్కిణికాకటిః ॥

కఠోరకరణా కాష్ఠా కౌముదీ కణ్డవత్యపి ।
కపర్ద్దినీ కపటినీ కఠినీ కలకణ్డినీ ॥

కీరహస్తా కుమారీ చ కురూఢకుసుమప్రియా ।
కుఞ్జరస్థా కుజరతా కుమ్భీ కుమ్భస్తనీ కలా ॥

కుమ్భీకాఙ్గా కరభోరూః కదలీ కుశశాయినీ ।
కుపితా కోటరస్థా చ కఙ్కాలీ కన్దలాలయా ॥

కపాలవాసినీ కేశీ కమ్పమానశిరోరుహా ।
కదమ్బరీ కదమ్బస్థా కుఙ్కుమప్రేమధారిణీ ॥

కుటుమ్బినీ కృపాయుక్తా క్రతుః క్రతుకరప్రియా ।
కాత్యాయనీ కృత్తికా చ కార్త్తికీ కుశవర్త్తినీ ॥

కామపత్నీ కామదాత్రీ కామేశీ కామవన్దితా ।
కామరూపా కామరతిః కామాఖ్యా జ్ఞానమోహినీ ॥

ఖడ్గినీ ఖేచరీ ఖఞ్జా ఖఞ్జరీటేక్షణా ఖగా ।
ఖరగా ఖరనాదా చ ఖరస్థా ఖేలనప్రియా ॥

ఖరాంశుః ఖేలనీ ఖట్వాఖరాఖట్వాఙ్గధారిణీ।
ఖరఖణ్డిన్యపి ఖ్యాతిః ఖణ్డితా ఖణ్డనప్రియా ॥

ఖణ్డప్రియా ఖణ్డఖాద్యా ఖణ్ఢసిన్ధుశ్చ ఖణ్డినీ ।
గఙ్గా గోదావరీ గౌరీ గోతమ్యపి చ గౌతమీ ॥

గఙ్గా గయా గగనగా గారుడీ గరుడధ్వజా ।
గీతా గీతప్రియా గేయా గుణప్రీతిర్గ్గురుర్గిరీ ।

గౌర్గౌరీ గణ్డసదనా గోకులా గోఃప్రతారిణీ ।
గోప్తా గోవిన్దినీ గూఢా గూఢవిగ్రస్తగుఞ్జినీ ॥

గజగా గోపినీ గోపీ గోక్షాజయప్రియా గణా ।
గిరిభూపాలదుహితా గోగా గోకులవాసినీ ॥

ఘనస్తనీ ఘనరుచిర్గ్ఘనోరుగ్ఘననిస్స్వనా ।
ఘుఙ్కారిణీ ఘుక్షకరీ ఘూఘూకపరివారితా ॥

ఘణ్టానాదప్రియా ఘణ్టా ఘోటా ఘోటకవాహినీ ।
ఘోరరూపా చ ఘోరా చ ఘృతప్రీతిర్గ్ఘృతాఞ్జనీ ॥

ఘృతాచీ ఘృతవృష్టిశ్చ ఘణ్టా ఘటఘటావృతా ।
ఘటస్థా ఘటనా ఘాతకరీ ఘాతనివారిణీ ॥

చఞ్చరీకీ చకోరీ చ చ చాముణ్డా చీరధారిణీ ।
చాతురీ చపలా చఞ్చుశ్చితా చిన్తామణిస్థితా ॥

చాతుర్వర్ణ్యమయీ చఞ్చుశ్చోరాచార్యా చమత్కృతిః ।
చక్రవర్తివధూశ్చిత్రా చక్రాఙ్గీ చక్రమోదినీ ॥

చేతశ్చరీ చిత్తవృత్తిశ్చేతనా చేతనప్రియా ।
చాపినీ చమ్పకప్రీతిశ్చణ్డా చణ్డాలవాసినీ ॥

చిరఞ్జీవినీ తచ్చిన్తా చిఞ్చామూలనివాసినీ ।
ఛూరికా ఛత్రమధ్యస్థా ఛిన్దా ఛిన్దకరీ ఛిదా ॥

ఛుచ్ఛున్దరీ ఛలప్రీతిశ్ఛుచ్ఛున్దరనిభస్వనా ।
ఛలినీ ఛత్రదా ఛిన్నా ఛిణ్టిచ్ఛేదకరీ ఛటా ॥

ఛద్మినీ ఛాన్దసీ ఛాయా ఛరూ ఛన్దాకరీత్యపి ।
జయదా జయదా జాతీ జాయినీ జామలా జతుః ॥

జమ్బూప్రియా జీవనస్థా జఙ్గమా జఙ్గమప్రియా ।
జవాపుష్పప్రియా జప్యా జగజ్జీవా జగజ్జనిః ॥

జగజ్జన్తుప్రధానా చ జగజ్జీవపరాజవా ।
జాతిప్రియా జీవనస్థా జీమూతసదృశీరుచిః ॥

జన్యా జనహితా జాయా జన్మభూర్జ్జమ్భసీ జభూః ।
జయదా జగదావాసా జాయినీ జ్వరకృచ్ఛ్రజిత్ ॥

జపా చ జపతీ జప్యా జపాహా జాయినీ జనా ।
జాలన్ధరమయీజానుర్జ్జాలౌకా జాప్యభూషణా ॥

జగజ్జీవమయీజీవా జరత్కారుర్జ్జనప్రియా ।
జగతీ జననిరతా జగచ్ఛోభాకరీ జవా ॥

జగతీత్రాణకృజ్జఙ్ఘా జాతీఫలవినోదినీ ।
జాతీపుష్పప్రియా జ్వాలా జాతిహా జాతిరూపిణీ ॥

జీమూతవాహనరుచిర్జ్జీమూతా జీర్ణవస్త్రకృత్ ।
జీర్ణవస్త్రధరా జీర్ణా జ్వలతీ జాలనాశినీ ॥

జగత్క్షోభకరీ జాతిర్జ్జగత్క్షోభవినాశినీ ।
జనాపవాదా జీవా చ జననీగృహవాసినీ ॥

జనానురాగా జానుస్థా జలవాసా జలార్త్తికృత్ ।
జలజా జలవేలా చ జలచక్రనివాసినీ ॥

జలముక్తా జలారోహా జలజా జలజేక్షణా ।
జలప్రియా జలౌకా చ జలాంశోభవతీ తథా ॥

జలవిస్ఫూర్జ్జితవపుర్జ్జ్వలత్పావకశోభినీ ।
ఝిఞ్ఝా ఝిల్లమయీ ఝిఞ్ఝాఝణత్కారకరీ జయా ॥

ఝఞ్ఝీ ఝమ్పకరీ ఝమ్పా ఝమ్పత్రాసనివారిణీ ।
టఙ్కారస్థా టఙ్కకరీ టఙ్కారకరణాంహసా ॥

టఙ్కారోట్టకృతష్ఠీవా డిణ్డీరవసనావృతా ।
డాకినీ డామిరీ చైవ డిణ్డిమధ్వనినాదినీ ॥

డకారనిస్స్వనరుచిస్తపినీ తాపినీ తథా ।
తరుణీ తున్దిలా తున్దా తామసీ చ తమః ప్రియా ॥

తామ్రా తామ్రవతీ తన్తుస్తున్దిలా తులసమ్భవా ।
తులాకోటిసువేగా చ తుల్యకామా తులాశ్రయా ॥

తుదినీ తునినీ తుమ్బా తుల్యకాలా తులాశ్రయా ।
తుములా తులజా తుల్యా తులాదానకరీ తథా ॥

తుల్యవేగా తుల్యగతిస్తులాకోటినినాదినీ ।
తామ్రోష్ఠా తామ్రపర్ణీ చ తమఃసఙ్క్షోభకారిణీ ॥

త్వరితా జ్వరహా తీరా తారకేశీ తమాలినీ ।
తమోదానవతీ తామతాలస్థానవతీ తమీ ।

తామసీ చ తమిస్రా చ తీవ్రా తీవ్రపరాక్రమా ।
తటస్థా తిలతైలాక్తా తరుణీ తపనద్యుతిః ॥

తిలోత్తమా చ తిలకృత్తారకాధీశశేఖరా ।
తిలపుష్పప్రియా తారా తారకేశీ కుటుమ్బినీ ॥

స్థాణుపత్నీ స్థిరకరీ స్థూలసమ్పద్వివర్ద్ధినీ ।
స్థితిః స్థైర్యస్థవిష్ఠా చ స్థపతిః స్థూలవిగ్రహా ॥

స్థూలస్థలవతీ స్థాలీ స్థలసఙ్గవివర్ద్ధినీ ।
దణ్డినీ దన్తినీ దామా దరిద్రా దీనవత్సలా ॥

దేవా దేవవధూర్ద్దిత్యా దామినీ దేవభూషణా ।
దయా దమవతీ దీనవత్సలా దాడిమస్తనీ ॥

దేవమూర్త్తికరా దైత్యాదారిణీ దేవతానతా ।
దోలాక్రీడా దయాలుశ్చ దమ్పతీ దేవతామయీ ॥

దశాదీపస్థితా దోషాదోషహా దోషకారిణీ ।
దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గమ్యా దుర్గవాసినీ ।

దుర్గన్ధనాశినీ దుస్స్థా దుఃఖప్రశమకారిణీ ।
దుర్గ్గన్ధా దున్దుభీధ్వాన్తా దూరస్థా దూరవాసినీ ॥

దరదామరదాత్రీ చ దుర్వ్వ్యాధదయితా దమీ ।
ధురన్ధరా ధురీణా చ ధౌరేయీ ధనదాయినీ ॥

ధీరారవా ధరిత్రీ చ ధర్మదా ధీరమానసా ।
ధనుర్ద్ధరా చ ధమనీ ధమనీధూర్త్తవిగ్రహా ॥

ధూమ్రవర్ణా ధూమ్రపానా ధూమలా ధూమమోదినీ ।
నన్దినీ నన్దినీనన్దా నన్దినీఇనన్దబాలికా ॥

నవీనా నర్మదా నర్మనేమిర్న్నియమనిస్స్వనా ।
నిర్మలా నిగమాధారా నిమ్నగా నగ్నకామినీ ॥

నీలా నిరత్నా నిర్వాణా నిర్ల్లోభా నిర్గుణా నతిః ।
నీలగ్రీవా నిరీహా చ నిరఞ్జనజమానవా ॥

నిర్గుణ్డికా చ నిర్గుణ్డా నిర్న్నాసా నాసికాభిధా ।
పతాకినీ పతాకా చ పత్రప్రీతిః పయస్వినీ ॥

పీనా పీనస్తనీ పత్నీ పవనాశీ నిశామయీ ।
పరాపరపరాకాలీ పారకృత్యభుజప్రియా ॥

పవనస్థా చ పవనా పవనప్రీతివర్ద్ధినీ ।
పశువృద్ధికరీ పుష్పీ పోషకా పుష్టివర్ద్ధినీ ॥

పుష్పిణీ పుస్తకకరా పూర్ణిమాతలవాసినీ ।
పేశీ పాశకరీ పాశా పాంశుహా పాంశులా పశుః ॥

పటుః పరాశా పరశుధారిణీ పాశినీ తథా ।
పాపఘ్నీ పతిపత్నీ చ పతితా పతితాపతీ ॥

పిశాచీ చ పిశాచఘ్నీ పిశితాశనతోషిణీ ।
పానదా పానపాత్రీ చ పానదానకరోద్యతా ॥

పేయాప్రసిద్ధా పీయూషా పూర్ణా పూర్ణమనోరథా ।
పతఙ్గాభా పతఙ్గా చ పౌనఃపున్యపిబాపరా ॥

పఙ్కిలా పఙ్కమగ్నా చ పానీయా పఞ్జరస్థితా ।
పఞ్చమీ పఞ్చయజ్ఞా చ పఞ్చతా పఞ్చమాప్రియా ॥

పిచుమన్దా పుణ్డరీకా పికీ పిఙ్గలలోచనా ।
ప్రియఙ్గుమఞ్జరీ పిణ్డీ పణ్డితా పాణ్డురప్రభా ॥

ప్రేతాసనా ప్రియాలస్థా పాణ్డుఘ్నీ పీనసాపహా ।
ఫలినీ ఫలదాత్రీ చ ఫలశ్రీః ఫలభూషణా ॥

ఫూత్కారకారిణీ రఫారీ ఫుల్లా ఫుల్లామ్బుజాననా ।
స్ఫులిఙ్గహా స్ఫీతమతిః స్ఫీతకీర్త్తికరీ తథా ॥

బాలమాయా బలారాతిర్బ్బలినీ బలవర్ద్ధినీ ।
వేణువాద్యా వనచరీ విరఞ్చిజనయత్యపి ॥

విద్యాప్రదా మహావిద్యా బోధినీ బోధదాయినీ ।
బుద్ధమాతా చ బుద్ధా చ వనమాలావతీ వరా ॥

వరదా వారుణీ వీణా వీణావాదనతత్పరా ।
వినోదినీ వినోదస్థా వైష్ణవీ విష్ణువల్లభా ॥

వైద్యా వైద్యచికిత్సా చ వివశా విశ్వవిశ్రుతా ।
విద్యౌఘవిహ్వలా వేలా విత్తదా విగతజ్వరా ॥

విరావా వివరీకారా బిమ్బోష్ఠీ బిమ్బవత్సలా ।
విన్ధ్యస్థా పరవన్ద్యా చ వీరస్థానవరా చ విత్ ॥

వేదాన్తవేద్యా విజయా విజయావిజయప్రదా ।
విరోగీ వన్దినీ వన్ధ్యా వన్ద్యబన్ధనివారిణీ ॥

భగినీ భగమాలా చ భవానీ భవనాశినీ ।
భీమా భీమాననా భీమాభఙ్గురా భీమదర్శనా ॥

భిల్లీ భిల్లధరా భీరుర్బ్భరుణ్డాభీ భయావహా ।
భగసర్పిణ్యపి భగా భగరూపా భగాలయా ॥

భగాసనా భవాభోగా భేరీఝఙ్కారరఞ్జితా ।
భీషణా భీషణారావా వభగత్యహిభూషణా ॥

భారద్వాజా భోగదాత్రీ భూతిఘ్నీ భూతిభూషణా ।
భూమిదాభూమిదాత్రీ చ భూపతిర్బ్భరదాయినీ ॥

భ్రమరీ భ్రామరీ భాలా భూపాలకులసంస్థితా ।
మాతా మనోహరా మాయా మానినీ మోహినీ మహీ ॥

మహాలక్ష్మీర్మదక్షీబా మదిరా మదిరాలయా ।
మదోద్ధతా మతఙ్గస్థా మాధవీ మధుమర్ద్దినీ ॥

మోదా మోదకరీ మేధా మేధ్యామధ్యాధిపస్థితా ।
మద్యపా మాంసలోభస్థా మోదినీ మైథునోద్యతా ॥

మూర్ద్ధావతీ మహామాయా మాయా మహిమమన్దిరా ।
మహామాలా మహావిద్యా మహామారీ మహేశ్వరీ ॥

మహాదేవవధూమాన్యా మథురా మేరుమణ్డితా ।
మేదస్వినీ మిలిన్దాక్షీ మహిషాసురమర్ద్దినీ ॥

మణ్డలస్థా భగస్థా చ మదిరారాగగర్వితా ।
మోక్షదా ముణ్డమాలా చ మాలా మాలావిలాసినీ ॥

మాతఙ్గినీ చ మాతఙ్గీ మాతఙ్గతనయాపి చ ।
మధుస్రవా మధురసా బన్ధూకకుసుమప్రియా ॥

యామినీ యామినీనాథభూషా యావకరఞ్జితా ।
యవాఙ్కురప్రియా యామా యవనీ యవనార్దినీ ॥

యమఘ్నీ యమకల్పా చ యజమానస్వరూపిణీ ।
యజ్ఞా యజ్ఞయజుర్యక్షీ యశోనిః కమ్పకాకారిణీ ॥

యక్షిణీ యక్షజననీ యశోదాయాసధారిణీ ।
యశస్సూత్రప్రదా యామా యజ్ఞకర్మకరీత్యపి ॥

యశస్వినీ యకారస్థా భూయస్తమ్భనివాసినీ ।
రఞ్జితా రాజపత్నీ చ రమా రేఖా రవీ రణా ॥

రజోవతీ రజశ్చిత్రా రఞ్జనీ రజనీపతిః ।
రోగిణీ రజనీ రాజ్ఞా రాజ్యదా రాజ్యవర్ద్ధినీ ॥

రాజన్వతీ రాజనీతిస్తథా రజతవాసినీ ।
రమణీరమణీయా చ రామా రామావతీ రతిః ।

రేతో రతీ రతోత్సాహా రోగఘ్నీ రోగకారిణీ ।
రఙ్గా రఙ్గవతీ రాగా రాగా రాగజ్ఞా రాగకృద్దయా ॥

రామికా రజకీ రేవా రజనీ రఙ్గలోచనా ।
రక్తచర్మధరా రఙ్గీ రఙ్గస్థా రఙ్గవాహినీ ॥

రమా రమ్భాఫలప్రీతీ రమ్భోరూ రాఘవప్రియా ।
రఙ్గా రఙ్గాఙ్గమధురా రోదసీ చ మహారవా ॥

రోధకృద్రోగహన్త్రీ చ రూపభృద్రోగస్రావిణీ ।
బన్దీ వన్దిస్తుతా బన్ధుర్బన్ధూకకుసుమాధరా ॥

వన్దితా వన్ద్యమానా చ వైద్రావీ వేదవిద్విధా ।
వికోపా వికపాలా చ విఙ్కస్థా విఙ్కవత్సలా ॥

వేదైర్విలగ్నలగ్నా చ విధివిఙ్కకరీ విధా ।
శఙ్ఖినీ శఙ్ఖవలయా శఙ్ఖమాలావతీ శమీ ॥

శఙ్ఖపాత్రా శినీ శఙ్ఖస్వనశఙ్ఖగలా శశీ ।
శబరీ శమ్బరీ శమ్భుః శమ్భుకేశా శరాసినీ ॥

శవా శ్యేనవతీ శ్యామా శ్యామాఙ్గీ శ్యామలోచనా ।
శ్మశానస్థా శ్మశానా చ శ్మశానస్థానభూషణా ॥

శమదా శమహన్త్రీ చ శఙ్ఖినీ శఙ్ఖరోషరా ।
శాన్తిశ్శాన్తిప్రదా శేషా శేషాఖ్యా శేషశాయినీ ॥

శేముషీ శోషిణీ శేషా శౌర్యా శౌర్యశరా శరీ ।
శాపదా శాపహా శాపాశాపపన్థా సదాశివా ॥

శృఙ్గిణీ శృఙ్గిపలభుక్ శఙ్కరీ శాఙ్కరీ శివా ।
శవస్థా శవభుక్ శాన్తా శవకర్ణా శవోదరీ ॥

శావినీ శవశింశాశ్రీః శవా చ శమశాయినీ ।
శవకుణ్డలినీ శైవాశీకరా శిశిరాశినా ॥

శవకాఞ్చీ శవశ్రీకా శబమాలా శవాకృతిః ।
సవన్తీ సఙ్కుచా శక్తిశ్శన్తనుశ్శవదాయినీ ॥

సిన్ధుస్సరస్వతీ సిన్ధుస్సున్దరీ సున్దరాననా ।
సాధుః సిద్ధిప్రదాత్రీ చ సిద్ధా సిద్ధసరస్వతీ ॥

సన్తతిస్సమ్పదా సంవచ్ఛఙ్కిసమ్పత్తిదాయినీ ।
సపత్నీ సరసా సారా సారస్వతకరీ సుధా ॥

సురాసమాంసాశనా చ సమారాధ్యా సమస్తదా ।
సమధీస్సామదా సీమా సమ్మోహా సమదర్శనా ॥

సామతిస్సామధా సీమా సావిత్రీ సవిధా సతీ ।
సవనా సవనాసారా సవరా సావరా సమీ ॥

సిమరా సతతా సాధ్వీ సధ్రీచీ ససహాయినీ ।
హంసీ హంసగతిహంసీ హంసోజ్జ్వలనిచోలయుక్ ॥

హలినీ హాలినీ హాలా హలశ్రీర్హరవల్లభా ।
హలా హలవతీ హ్యేషా హేలా హర్షవివర్ద్ధినీ ॥

హన్తిర్హన్తా హయాహాహాహతాహన్తాతికారిణీ ।
హఙ్కారీ హఙ్కృతిర్హఙ్కా హీహీహాహాహితాహితా ॥

హీతిర్హేమప్రదా హారారావిణీ హరిరసమ్మతా ।
హోరా హోత్రీ హోలికా చ హోమా హోమహవిర్హవిః ॥

హరిణీ హరిణీనేత్రా హిమాచలనివాసినీ ।
లమ్బోదరీ లమ్బకర్ణా లమ్బికా లమ్బవిగ్రహా ॥

లీలా లీలావతీ లోలా లలనా లలితా లతా ।
లలామలోచనా లోభ్యా లోలాక్షీ సత్కులాలయా ॥

లపత్నీ లపతీ లమ్పా లోపాముద్రా లలన్తికా ।
లతికా లఙ్ఘినీ లఙ్ఘా లాలిమా లఘుమధ్యమా ॥

లఘీయసీ లఘూదర్యా లూతా లూతావినాశినీ ।
లోమశా లోమలమ్బీ చ లులన్తీ చ లులుమ్పతీ ॥

లులాయస్థా బలహరీ లఙ్కాపురపురన్దరా ।
లక్ష్మీర్ల్లక్ష్మీప్రదా లభ్యా లాక్షాక్షీ లులితప్రభా ॥

క్షణా క్షణక్షుక్షుక్షిణీ క్షమాక్షాన్తిః క్షమావతీ ।
క్షామా క్షామోదరీ క్షేమ్యా క్షౌమభృత్క్షత్రియాఙ్గణా ॥

క్షయా క్షాయాకరీ క్షీరా క్షీరదా క్షీరసాగరా ।
క్షేమఙ్కరీ క్షయకరీ క్షయకృత్క్షణదా క్షతిః ॥

క్షుద్రికా క్షుద్రికాక్షుద్రా క్షుత్క్షమా క్షీణపాతకా ।
మాతుః సహస్రనామేదం సుముఖ్యాస్సిద్ధిదాయకమ్ ॥

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం స ఏవ స్యాన్మహేశ్వరః ।
అనాచారాత్పఠేన్నిత్యన్దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ ॥

మూకస్స్యాద్వాక్పతిర్దేవి రోగీ నీరోగతావ్వ్రజేత్ ।
పుత్రార్త్థీ పుత్రమాప్నోతి త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ॥

వన్ధ్యాపి సూయతే పుత్రవ్విదుషస్సదృశఙ్గురోః ।
సత్యఞ్చ బహుధా భూయాద్గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః ॥

రాజానః పాదనమ్రాస్స్యుస్తస్య హాసా ఇవ స్ఫుటాః ।
అరయస్సఙ్క్షయయ్యాన్తి మానసా సంస్మృతా అపి ॥

దర్శనాదేవ జాయన్తే నరా నార్యోపి తద్వశాః ।
కర్త్తా హర్త్తా స్వయవీరో జాయతే నాత్ర సంశయః ॥

యయ్యఙ్కామయతే కామన్తన్తమాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।
దురితన్న చ తస్యాస్తి నాస్తి శోకః కథఞ్చన ॥

చతుష్పథేఽర్ద్ధరాత్రే చ యః పఠేత్సాధకోత్తమః ।
ఏకాకీ నిర్బ్భయో వీరో దశావర్త్తస్తవోత్తమమ్ ॥

మనసా చిన్తితఙ్కార్యం తస్య సిద్ధిర్న్న సంశయః ।
వినా సహస్రనామ్నాయ్యో జపేన్మన్త్రఙ్కదాచన ॥

న సిద్ధిర్జ్జాయతే తస్య మన్త్రఙ్కల్పశతైరపి ।
కుజవారే శ్మశానే వా మధ్యాహ్నే యో జపేత్సదా ॥

కృతకృత్యస్స జాయేత కర్త్తా హర్త్తా నృణామిహ ।
రోగార్త్తోఽర్ద్ధనిశాయాయ్యః పఠేదాసనసంస్థితః ॥

సద్యో నీరోగతామేతి యది స్యాన్నిర్బ్భయస్తదా ।
అర్ద్ధరాత్రే శ్మశానే వా శనివారే జపేన్మనుమ్ ।
అష్టోత్తరసహస్రన్తు దశవారఞ్జపేత్తతః ।
సహస్రనామ చైతద్ధి తదా యాతి స్వయం శివా ॥

మహాపవనరూపేణ ఘోరగోమాయునాదినీ ।
తతో యది న భీతిః స్యాత్తదా దేహీతివాగ్భవేత్ ॥

తదా పశుబలిన్దద్యాత్స్వయం గృహ్ణాతి చణ్డికా ।
యథేష్టఞ్చ వరన్దత్త్వా ప్రయాతి సుముఖీ శివా ॥

రోచనాగురుకస్తూరీకర్ప్పూరైశ్చ సచన్దనైః ।
కుఙ్కుమేన దినే శ్రేష్ఠే లిఖిత్వా భూర్జ్జపత్రకే ॥

శుభనక్షత్రయోగే చ కృతమారుతసక్రియః ।
కృత్వా సమ్పాతనవిధిన్ధారయేద్దక్షిణే కరే ॥

సహస్రనామ స్వర్ణస్థఙ్కణ్ఠే వా విజితేన్ద్రియః ।
తదాయమ్ప్రణమేన్మన్త్రీ క్రుద్ధస్స మ్రియతే నరః ॥

దుష్టశ్వాపదజన్తూనాన్న భీః కుత్రాపి జాయతే ।
బాలకానామియం రక్షా గర్బ్భిణీనామపి ప్రియే ॥

మోహనస్తమ్భనాకర్ష-మారణోచ్చాటనాని చ ।
యన్త్రధారణతో నూనఞ్జాయన్తే సాధకస్య తు ॥

నీలవస్త్రే విలిఖితే ధ్వజాయాయ్యది తిష్ఠతి ।
తదా నష్టా భవత్యేవ ప్రచణ్డాప్యరివాహినీ ॥

ఏతజ్జప్తమ్మహాభస్మ లలాటే యది ధారయేత్ ।
తద్విలోకన ఏవ స్యుః ప్రాణినస్తస్య కిఙ్కరాః ॥

రాజపత్న్యోఽపి వివశాః కిమన్యాః పురయోషితః ।
ఏతజ్జప్తమ్పిబేత్తోయమ్మాసేన స్యాన్మహాకవిః ॥

పణ్డితశ్చ మహావాదీ జాయతే నాత్ర సంశయః ।
అయుతఞ్చ పఠేత్స్తోత్రమ్పురశ్చరణసిద్ధయే ॥

దశాంశఙ్కమలైర్హుత్వా త్రిమధ్వాక్తైర్విధానతః ।
స్వయమాయాతి కమలా వాణ్యా సహ తదాలయే ॥

మన్త్రో నిఃకీలతామేతి సుముఖీ సుముఖీ భవేత్ ।
అనన్తఞ్చ భవేత్పుణ్యమపుణ్యఞ్చ క్షయవ్వ్రజేత్ ॥

పుష్కరాదిషు తీర్త్థేషు స్నానతో యత్ఫలమ్భవేత్ ।
తత్ఫలల్లభతే జన్తుః సుముఖ్యాః స్తోత్రపాఠతః ॥

ఏతదుక్తం రహస్యన్తే స్వసర్వస్వవ్వరాననే ।
న ప్రకాశ్యన్త్వయా దేవి యది సిద్ధిఞ్చ విన్దసి ॥

ప్రకాశనాదసిద్ధిస్స్యాత్కుపితా సుముఖీ భవేత్ ।
నాతః పరతరో లోకే సిద్ధిదః ప్రాణినామిహ ॥

వన్దే శ్రీసుముఖీమ్ప్రసన్నవదనామ్పూర్ణేన్దుబిమ్బాననాం
సిన్దూరాఙ్కితమస్తకామ్మధుమదోల్లోలాఞ్చ ముక్తావలీమ్ ।
శ్యామాఙ్కఞ్జలికాకరాఙ్కరగతఞ్చాధ్యాపయన్తీం
శుకఙ్గుఞ్జాపుఞ్జవిభూషణాం సకరుణామాముక్తవేణీలతామ్ ॥

ఇతి శ్రీనన్ద్యావర్త్తతన్త్రే ఉత్తరఖణ్డే మాతఙ్గీసహస్రనామస్తోత్రం
సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Matangi:

1000 Names of Sri Matangi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment