1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Natesha Sahasranama Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਨਟੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਪੂਰ੍ਵਪੀਠਿਕਾ
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਂ ਚਰਾਚਰਮਿਦਂ ਜਗਤ੍ ।
ਇਦਂ ਨਮੋ ਨਟੇਸ਼ਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਕਾਰੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥

ॐ ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੇ ਰਮ੍ਯੇ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਪਰਯਾ ਮੁਦਾ ॥ ੧ ॥

ਵਿਨਯਾਵਨਤਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭਗਵਨ੍ ਭਵ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਭਵਤਾਪਹਰਾਵ੍ਯਯ ॥ ੨ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਮਯਾ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਨਟੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤੁ ਨਾਮਾਨਿ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਮਯਾ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੩ ॥

ਅਸਂਕਤ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤੋऽਪਿ ਤ੍ਵਂ ਨ ਤਤ੍ਕਥਿਤਵਾਨਸਿ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਕਪਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਵਦ ਵਾਞ੍ਛਾਭਿਪੂਰ੍ਤਯੇ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮਹਾਦੇਵਿ ਪਸ਼੍ਟਂ ਸਰ੍ਵਜਗਦ੍ਧਿਤਮ੍ ।
ਪੁਰਾ ਨਾਰਾਯਣਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੫ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧੌ ਸੁਚਿਰਂ ਕਾਲਂ ਸਾਮ੍ਬਮੂਰ੍ਤਿਧਰਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਮਾਮੇਕਾਗ੍ਰੇਣ ਚਿਤ੍ਤੇਨ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਨ੍ਯਵਸਦਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੬ ॥

ਤਪਸਾ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋऽਹਂ ਕਪਾਵਸ਼ਾਤ੍ ।
ਧ੍ਯਾਨਾਤ੍ਸਮੁਤ੍ਥਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਯਪੂਜਯਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਵਿਵਿਧੈਸ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੈਰ੍ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਸਮ੍ਮਿਤੈਃ ।
ਵਰਂ ਵਰਯ ਹੇ ਵਤ੍ਸ ਯਦਿਸ਼੍ਟਂ ਮਨਸਿ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਤਤ੍ਤੇ ਦਾਸ੍ਯਾਮਿ ਨ ਚਿਰਾਦਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਪ੍ਰਾਹ ਮਾਂ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਰਂ ਦਾਸ੍ਯਸਿ ਚੇਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੯ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਜਗਤਾਮਸੁਰਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਯਾਯ ਚ ।
ਸਾਰ੍ਵਾਤ੍ਮ੍ਯਯੋਗਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੇਕਂ ਮਮਾਦਿਸ਼ ॥ ੧੦ ॥

ਇਤਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਸ੍ਤੇਨ ਮਾਧਵੇਨਾਹਮਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਨੁਤ੍ਤਮਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਨਟੇਸ਼ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਕ੍ਤਵਾਨਸ੍ਮਿ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਤੇਨ ਜਿਤ੍ਵਾऽਸੁਰਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਰਰਕ੍ਸ਼ ਸਕਲਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਸਾਰ੍ਵਾਤ੍ਮ੍ਯਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਂ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਤਦੇਵ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਸ੍ਯਦ੍ਯ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੧੩ ॥

ਪਠਨਾਨ੍ਮਨਨਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਨਤ੍ਤਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤਿ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਨਣਾਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਪਰਮ੍ ।
ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ਣੁ ਹੇ ਦੇਵਿ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਨਟੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਨਟੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਃ, ਮਹਾਵਿਰਾਟ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਟੇਸ਼ੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਬੀਜਂ, ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕੀਲਕਂ, ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਕਰਨ੍ਯਾਸੌ ਚ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਮਨ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਭਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਗਙ੍ਗਾਧਰਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ੍ਥਿਤਵਾਮਕੁਞ੍ਚਿਤਪਦਂ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਮ੍ ।
ਵਹ੍ਨਿਂ ਡੋਲਕਰਾਭਯਂ ਡਮਰੁਕਂ ਵਾਮੇ ਸ਼ਿਵਾਂ (ਸ੍ਥਿਤਾਂ) ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂ
ਕਲ੍ਹਾਰਂ ਜਪਸਕ੍ਸ਼ੁਕਂ (ਦਧਤੀਂ ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਿਤਕਰਾ) ਕਟਿਕਰਾਂ
ਦੇਵੀਂ ਸਭੇਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ।

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਿਵਤਰਸ਼੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਹਸ਼੍ਟਸ਼੍ਸ਼ਿਵਾਗਮਃ ॥ ੧ ॥

ਅਖਣ੍ਡਾਨਨ੍ਦਚਿਦ੍ਰੂਪਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਤਾਣ੍ਡਵਃ ।
ਅਪਸ੍ਮਤਿਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਃ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਕਪਾਕਰਃ ॥ ੨ ॥

ਕਾਲੀਵਾਦਪ੍ਰਿਯਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਾਤੀਤਃ ਕਲਾਧਰਃ ।
ਕਾਲਨੇਤਾ ਕਾਲਹਨ੍ਤਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੩ ॥

ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਮਦਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਮਾਰਿਃ ਕਾਮਪਾਲਕਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਮਣਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੪ ॥

ਕਾਲਕਣ੍ਠਃ ਕਾਲਕਾਲਃ ਕਾਲਕੂਟਵਿਸ਼ਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਤਜ੍ਞਃ ਕਤਿਸਾਰਜ੍ਞਃ ਕਸ਼ਾਨੁਃ ਕਸ਼੍ਣਪਿਙ੍ਗਲਃ ॥ ੫ ॥

ਕਰਿਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਕਪਾਲੀ ਕਲੁਸ਼ਾਪਹਃ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਰਣਃ ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕਲਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬ ॥

ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਕਾਮੇਸ਼ਃ ਕਵਿਃ ਕਪਟਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਾਨਾਥਸ਼ੇਖਰਃ ਕਮ੍ਬੁਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੭ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਸਦਸ਼ਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਮਲਾਨਨਃ ।
ਕਰਾਬ੍ਜਧਤਕਾਲਾਗ੍ਨਿਃ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਾਰੁਣਃ ॥ ੮ ॥

ਕਮਨੀਯਨਿਜਾਨਨ੍ਦਮੁਦ੍ਰਾਞ੍ਚਿਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਸ੍ਫੁਰਡ੍ਡਮਰੁਨਿਧ੍ਵਾਨਨਿਰ੍ਜਿਤਾਮ੍ਭੋਧਿਨਿਸ੍ਵਨਃ ॥ ੯ ॥

ਉਦ੍ਦਣ੍ਡਤਾਣ੍ਡਵਸ਼੍ਚਣ੍ਡ ਊਰ੍ਧ੍ਵਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਸਵ੍ਯਤਾਣ੍ਡਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਵੈਭਵਃ ॥ ੧੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡਵਿਸ੍ਫੋਟਮਹਾਪ੍ਰਲਯਤਾਣ੍ਡਵਃ ।
ਮਹੋਗ੍ਰਤਾਣ੍ਡਵਾਭਿਜ੍ਞਃ ਪਰਿਭ੍ਰਮਣਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਨ੍ਦਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਨ੍ਦੀ ਨਟੇਸ਼ੋ ਨਟਵੇਸ਼ਭਤ੍ ।
ਕਾਲਿਕਾਨਾਟ੍ਯਰਸਿਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਟਨਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ॥ ੧੨ ॥

ਭਙ੍ਗਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਭ੍ਰਮਰਾਯਿਤਨਾਟ੍ਯਕਤ੍ ।
ਵਿਯਦਾਦਿਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਵਿਵਿਧਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਕਾਰਰਹਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਰਾਡੀਸ਼ੋ ਵਿਰਾਣ੍ਮਯਃ ।
ਵਿਰਾਢਦਯਪਦ੍ਮਸ੍ਥੋ ਵਿਧਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਬਾਣੋ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਰ੍ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰ੍ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦਿਗ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਵੀਤਸ਼ੋਕੋ ਵਿਰੋਚਨਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯੋਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਾਕਾਰੋऽਵ੍ਯਯਾਕਤਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਪਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਧਦ੍ਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵ੍ਯਾਕਤੋ ਵ੍ਯਾਪਤੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੭ ॥

ਵ੍ਯਾਮੋਹਨਾਸ਼ਨੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਮੁਦ੍ਰਾਲਸਤ੍ਕਰਃ ।
ਵਰਦੋ ਵਾਮਨੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਵਜ੍ਰਵਰ੍ਮਭਤ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਵੇਦਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਰੂਪੋ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਵੇਦਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਵੇਦਯੋਨਿਃ ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਵੇਦਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਲ੍ਲਭੋऽਵਰ੍ਸ਼੍ਯੋ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਲੋਚਨਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨਵ੍ਯਾਪੀ ਸਮਦ੍ਧਸ੍ਸਤਤੋਦਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਥੂਲਤ੍ਵਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਧਰੋ ਜਨ੍ਮਜਰਾਮਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ੂਰਸੇਨਃ ਸ਼ੁਭਾਕਾਰਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ।
ਅਨਰ੍ਘਰਤ੍ਨਖਚਿਤਕਿਰੀਟੋ ਨਿਕਟੇ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਸੁਧਾਰੂਪਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਭ੍ਰੂਃ ਸੁਖਘਨਃ ਸੁਧੀਃ ।
ਭਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਦੋ ਭਦ੍ਰਵਾਹਨੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੩ ॥

ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਰੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਵਘ੍ਨੋ ਭਕ੍ਤਿਮਨ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਅਰੁਣਃ ਸ਼ਰਣਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ਰ੍ਮਦਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੨੪ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਰਮੋਦਾਰਃ ਪਰਮਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਸਨਾਤਨਸ੍ਸਮਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਮਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੨੫ ॥

ਧਨ੍ਵੀ ਧਨਾਧਿਪੋ ਧਨ੍ਯੋ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾ ਧਰਾਧਿਪਃ ।
ਤਰੁਣਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਮ੍ਰਸ੍ਤਰਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਬੋਧਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਤਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਪਤਞ੍ਜਲਿਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ ਪਰਾਪਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਨਾਰਸਿਂਹੋ ਨਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਨਾਦਾਨ੍ਤੋ ਨਾਦਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਮਦਾਨਨ੍ਦਦੋ ਨਮ੍ਯੋ ਨਗਰਾਜਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਦੈਵ੍ਯੋ ਭਿਸ਼ਕ੍ਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਤਾਕਤਃ ਕਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਸ਼੍ਸ਼ਰਭਾਕਤਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਸਦ੍ਯੋ ਜਾਤਸ੍ਸਦਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸਾਮਗਸ੍ਸਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਅਘੋਰੋऽਦ੍ਭੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰ ਆਨਨ੍ਦਵਪੁਰਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਮੀਸ਼ਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰਾਣਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸਮ੍ਮਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਸਮਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮੀ ਜਨ੍ਮਕਰ੍ਮਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਮੋਚਕੋ ਮੋਹਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਮੋਦਨੀਯੋ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੩੪ ॥

ਵ੍ਪੁਪ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਵਿਵਿਸ਼ਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਵਿਸ਼ੋਧਕਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੩੫ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਸਨ੍ਧਾਤਾ ਸਮ੍ਪਦਾਲਯਃ ।
ਬਭ੍ਰੁਰ੍ਬਹੁਵਿਧਾਕਾਰੋ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨੋ ਬਲੀ ॥ ੩੬ ॥

ਮਨੋਭਰ੍ਤਾ ਮਨੋਗਮ੍ਯੋ ਮਨਨੈਕਪਰਾਯਣਃ ।
ਉਦਾਸੀਨ ਉਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਮੌਨਗਮ੍ਯੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਅਮਾਨੀ ਮਦਨੋऽਮਨ੍ਯੁਰਮਾਨੋ ਮਾਨਦੋ ਮਨੁਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਜਮਾਨਾਤ੍ਮਾ ਯਜ੍ਞਭੁਗ੍ਯਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੮ ॥

ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮੋ ਮਗਧਰੋ ਮਕਣ੍ਡੁਤਨਯਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪੁਰੁਹੂਤਃ ਪੁਰਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਪੁਰਤ੍ਰਯਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਮਾਨ੍ਪੁਰਿਸ਼ਯਃ ਪੂਸ਼ਾ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਸ਼ਯਨਸ਼੍ਸ਼ਨ੍ਤਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤ ਸ਼ਾਸਕਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੦ ॥

ਭਾਵਜ੍ਞੋ ਬਨ੍ਧਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਭਾਵਾਤੀਤੋऽਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਮਨੀਸ਼ੀ ਮਨੁਜਾਧੀਸ਼ੋ ਮਿਥ੍ਯਾਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੧ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰਪਾਯੋ ਨਿਰਤ੍ਯਯਃ ।
ਗੁਹਾਸ਼ਯੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੩ ॥

ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪ੍ਰਣਵਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ।
ਸੂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸੁਲਭਸ੍ਸ੍ਵਚ੍ਛਃ ਸੂਦਰਸ੍ਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਃ ॥ ੪੪ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਾਲਙ੍ਕਾਰਃ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਵਪੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੪੫ ॥

ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯੋ ਦੁਰਾਚਾਰਨਾਸ਼ਨੋ ਦੁਰ੍ਮਦਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸਰ੍ਵਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਯਕਰਃ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਤਮਸ੍ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਯਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੭ ॥

ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤਾ ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਭਤ੍ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਹਰਸ੍ਥੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸਮਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਸਤ੍ਯਕਾਮਃ ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਪਤਿਃ ਪਞ੍ਚਤ੍ਵਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ॥

ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਃ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਾਣਾਧਿਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਪ੍ਰਭੁਃ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੫੦ ॥

ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਘ੍ਨਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣਿਸ਼੍ਸ਼ਰੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਗੂਢੋ ਗੁਹ੍ਯਤਮੋ ਗੋਪ੍ਯੋ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ੀ ਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸੁਵ੍ਰਤਸ੍ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯਸ੍ਸੁਖਾਵਹਃ ।
ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯੋਗਨਿਸ਼੍ਠੋ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਤਤ੍ਵਾਵਬੋਧਸ੍ਤਤ੍ਵੇਸ਼ਃ ਤਤ੍ਵਭਾਵਸ੍ਤਪੋਨਿਧਿਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੫੩ ॥

ਮਾਣਿਭਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਕੁਠਾਰਭਤ੍ਕੁਲਾਦ੍ਰੀਸ਼ਃ ਕੁਞ੍ਚਿਤੈਕਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੫੪ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਡ੍ਯਜ੍ਞਫਲਦੋ ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਃ ।
ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਸ੍ਸਿਦ੍ਧਿਜਨਕਃ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸ੍ਸਿਦ੍ਧਵੈਭਵਃ ॥ ੫੫ ॥

ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਜੋਗੁਣਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਵਰ੍ਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਵਰੁਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸੋਮਸ੍ਸੌਮ੍ਯਸ੍ਸੁਹਦ੍ਵਰਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਗ੍ਨਿਰ੍ਗਾਰ੍ਹਪਤ੍ਯੋ ਦਮਨੋ ਦਮਨਾਨ੍ਤਕਃ (ਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਃ) ॥ ੫੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਧਰਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪਰਂ ਤਪਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਯਤਨੋ ਵਰ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੫੮ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਗਾਰ੍ਗ੍ਯੋ ਗਾਯਕਾਨੁਗ੍ਰਹੋਨ੍ਮੁਖਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਰੂਪ ਏਕਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਸ੍ਤਰੁਰ੍ਵ੍ਯਾਹਤਿਸ੍ਸ੍ਵਧਾ ॥ ੫੯ ॥

ਸ੍ਵਾਹਾਰੂਪੋ ਵਸੁਮਨਾਃ ਵਟੁਕਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਕਃ ।
ਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰਸ਼੍ਸ਼ੂਲੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੬੦ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯੋऽਪ੍ਰਤਿਰਥਃ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨੁਤ੍ਤਮੋ ਹ੍ਯੁਦਾਸੀਨੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਮੁਦਿਤਾਨਨਃ ॥ ੬੧ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਪਾਦਃ ਪ੍ਰੌਢਨਰ੍ਤਨਲਮ੍ਪਟਃ ।
ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹਾਯਾਸੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਹਸਾਨ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਃ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਮਹਰ੍ਧਿਰ੍ਮਹਿਮਾਧਾਰੋ ਮਹਾਸੇਨਗੁਰੁਰ੍ਮਹਃ ।
ਸਰ੍ਵਦਗ੍ਸਰ੍ਵਭੂਤ੍ਸਰ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਹਤ੍ਕੋਸ਼ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੬੪ ॥

ਦੀਰ੍ਘਪਿਙ੍ਗਜਟਾਜੂਟੋ ਦੀਰ੍ਘਬਾਹੁਰ੍ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਸਂਯਦ੍ਵਾਮਸ੍ਸਙ੍ਯਮੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛਿਤ੍ਸਹਸ੍ਰਦਕ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਹੇਤੁਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਹੇਤੁਰ੍ਹੇਰਮ੍ਬਜਨ੍ਮਭੂਃ ।
ਹੇਲਾਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਜਗਦ੍ਧੇਮਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਰ੍ਹਿਰਣ੍ਮਯਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਤਸ੍ਸਂਵੇਤ੍ਤਾ ਸਦਸਤ੍ਕੋ ਟਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਥਸ੍ਸ੍ਵਾਯੁਧਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਯਸ੍ਸ੍ਵਾਂਸ਼ਿਤਾਖਿਲਃ ॥ ੬੭ ॥

ਰਾਤਿਰ੍ਦਾਤਿਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਾਦਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਰੁਣਹਰਸ੍ਸ੍ਵਭੂਃ ।
ਵਸ਼ੀ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਿਤਤੋ ਵਜ੍ਰਭਦ੍ਵਰੁਣਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੬੮ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਸ਼੍ਚਿਚ੍ਛਿਦਦ੍ਵੈਤਃ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਭਾਧਿਪਃ ।
ਭੂਮਾ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਭਵ੍ਯੋ ਭਰ੍ਭੁਵੋ ਵ੍ਯਾਹਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੯ ॥

ਵਾਚ੍ਯਵਾਚਕਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਵ