Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Natesha Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ
ಯಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಚರಾಚರಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಇದಂ ನಮೋ ನಟೇಶಾಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ॥

ಓಂ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಶಂಕರಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಯಾ ಮುದಾ ॥ 1 ॥

ವಿನಯಾವನತಾ ಭೂತ್ವಾ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಭಗವನ್ ಭವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭವತಾಪಹರಾವ್ಯಯ ॥ 2 ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಸರ್ವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ನಟೇಶಸ್ಯ ತು ನಾಮಾನಿ ನ ಶ್ರುತಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಅಸಂಕೃತ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋಽಪಿ ತ್ವಂ ನ ತತ್ಕಥಿತವಾನಸಿ ।
ಇದಾನೀಂ ಕೃಪಯಾ ಶಮ್ಭೋ ವದ ವಾಂಛಾಭಿಪೂರ್ತಯೇ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾದೇವಿ ಪೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಜಗದ್ಧಿತಮ್ ।
ಪುರಾ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಃ ॥ 5 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಸುಚಿರಂ ಕಾಲಂ ಸಾಮ್ಬಮೂರ್ತಿಧರಂ ಶಿವಮ್ ।
ಮಾಮೇಕಾಗ್ರೇಣ ಚಿತ್ತೇನ ಧ್ಯಾಯನ್ ನ್ಯವಸದಚ್ಯುತಃ ॥ 6 ॥

ತಪಸಾ ತಸ್ಯ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಕೃಪಾವಶಾತ್ ।
ಧ್ಯಾನಾತ್ಸಮುತ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಾಂ ಪರ್ಯಪೂಜಯತ್ ॥ 7 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ವಿವಿಧೈಸ್ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ವೇದವೇದಾನ್ತಸಮ್ಮಿತೈಃ ।
ವರಂ ವರಯ ಹೇ ವತ್ಸ ಯದಿಷ್ಟಂ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 8 ॥

ತತ್ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ನ ಚಿರಾದಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಪ್ರಾಹ ಮಾಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವರಂ ದಾಸ್ಯಸಿ ಚೇತ್ಪ್ರಭೋ ॥ 9 ॥

ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಜಗತಾಮಸುರಾಣಾಂ ಕ್ಷಯಾಯ ಚ ।
ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಯೋಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮನ್ತ್ರಮೇಕಂ ಮಮಾದಿಶ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತೇನ ಮಾಧವೇನಾಹಮಮ್ಬಿಕೇ ।
ಸಂಚಿನ್ತ್ಯಾನುತ್ತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 11 ॥

ನಟೇಶನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುಕ್ತವಾನಸ್ಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ತೇನ ಜಿತ್ವಾಽಸುರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ರರಕ್ಷ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ॥ 12 ॥

ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಃ ।
ತದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸ್ಯದ್ಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಮ್ಬಿಕೇ ॥ 13 ॥

ಪಠನಾನ್ಮನನಾತ್ತಸ್ಯ ನೃತ್ತಂ ದರ್ಶಯತಿ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಪರಮ್ ।
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಹೇ ದೇವಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 15 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶೋ ದೇವತಾ ।
ಬೀಜಂ, ಶಕ್ತಿಃ, ಕೀಲಕಂ, ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸೌ ಚ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮನ್ತ್ರವತ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಶಿವಾಂ (ಸ್ಥಿತಾಂ) ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಲ್ಹಾರಂ ಜಪಸೃಕ್ಷುಕಂ (ದಧತೀಂ ಪ್ರಲಮ್ಬಿತಕರಾ) ಕಟಿಕರಾಂ
ದೇವೀಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಮ್ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪಂಚಪೂಜಾ ।

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ
ಶ್ರೀಶಿವಃ ಶ್ರೀಶಿವಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಃ ।
ಶಿವಂಕರಃ ಶಿವತರಶ್ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಶ್ಶಿವಾಗಮಃ ॥ 1 ॥

ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಃ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಃ ।
ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 2 ॥

ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾತೀತಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಕಾಲನೇತಾ ಕಾಲಹನ್ತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 3 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಮದಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮಪಾಲಕಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 4 ॥

ಕಾಲಕಂಠಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಃ ।
ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಃ ಕೃಶಾನುಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಃ ॥ 5 ॥

ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಲುಷಾಪಹಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಃ ಕಂಕಾಲಃ ಕಲಿನಾಶನಃ ॥ 6 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕಾಮೇಶಃ ಕವಿಃ ಕಪಟವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಃ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಃ ॥ 7 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಮಲಾನನಃ ।
ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಃ ॥ 8 ॥

ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸ್ಫುರಡ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಃ ॥ 9 ॥

ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಶ್ಚಂಡ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಃ ।
ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನೋ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಃ ॥ 10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಃ ।
ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಃ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಃ ॥ 11 ॥

ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನನ್ದೀ ನಟೇಶೋ ನಟವೇಷಭೃತ್ ।
ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕೋ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 12 ॥

ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತ್ ।
ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ವಿಕಾರರಹಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿರಾಡೀಶೋ ವಿರಾಣ್ಮಯಃ ।
ವಿರಾಢೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥೋ ವಿಧಿರ್ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ವಿಭುಃ ॥ 14 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುಬಾಣೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ವೃಷಧ್ವಜಃ ॥ 15 ॥

ವಿರೂಪೋ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪೀ ವೀತಶೋಕೋ ವಿರೋಚನಃ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಾಕಾರೋಽವ್ಯಯಾಕೃತಿಃ ॥ 16 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃದ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಃ ।
ವ್ಯಾಕೃತೋ ವ್ಯಾಪೃತೋ ವ್ಯಾಪೀ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾರದಃ ॥ 17 ॥

ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಃ ।
ವರದೋ ವಾಮನೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತ್ ॥ 18 ॥

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವೇದರೂಪೋ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಃ ।
ವೇದಾರ್ಥವಿದ್ವೇದಯೋನಿಃ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 19 ॥

ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭೋಽವರ್ಷ್ಯೋ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಃ ।
ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಾಪೀ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಸತತೋದಿತಃ ॥ 20 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಃ ।
ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರೋ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಃ ॥ 21 ॥

ಶೂರಸೇನಃ ಶುಭಾಕಾರಃ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಅನರ್ಘರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟೋ ನಿಕಟೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 22 ॥

ಸುಧಾರೂಪಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುಭ್ರೂಃ ಸುಖಘನಃ ಸುಧೀಃ ।
ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭದ್ರವಾಹನೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 23 ॥

ಭಗನೇತ್ರಹರೋ ಭರ್ಗೋ ಭವಘ್ನೋ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಿಃ ।
ಅರುಣಃ ಶರಣಃ ಶರ್ವಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶರ್ಮದಃ ಶಿವಃ ॥ 24 ॥

ಪವಿತ್ರಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಃ ।
ಸನಾತನಸ್ಸಮಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸಮೃದ್ಧಿದಃ ॥ 25 ॥

ಧನ್ವೀ ಧನಾಧಿಪೋ ಧನ್ಯೋ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಧರಾಧಿಪಃ ।
ತರುಣಸ್ತಾರಕಸ್ತಾಮ್ರಸ್ತರಿಷ್ಣುಸ್ತತ್ತ್ವಬೋಧಕಃ ॥ 26 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಮ್ಯೋ ರಾತ್ರಿಂಚರವಿನಾಶನಃ ।
ಗಹ್ವರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣೇಶೋ ಗತಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 27 ॥

ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಥಃ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 28 ॥

ನಾರಸಿಂಹೋ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನಾದಾನ್ತೋ ನಾದವರ್ಜಿತಃ ।
ನಮದಾನನ್ದದೋ ನಮ್ಯೋ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಃ ॥ 29 ॥

ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಕೃತಾಕೃತಃ ಕೃಶಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಾನ್ತಿದಶ್ಶರಭಾಕೃತಿಃ ॥ 30 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಸದ್ಯೋ ಜಾತಸ್ಸದಾರಾಧ್ಯಃ ಸಾಮಗಸ್ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 31 ॥

ಅಘೋರೋಽದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರ ಆನನ್ದವಪುರಗ್ರಣೀಃ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶಾನ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಃ ॥ 32 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಃ ಸರ್ವದಾ ತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸರ್ವೇಶಸ್ಸಮರಪ್ರಿಯಃ ॥ 33 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಃ ।
ಮೋಚಕೋ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮೋದನೀಯೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 34 ॥

ವ್ಪುಪ್ತಕೇಶೋ ವಿವಿಶದೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಶೋಧಕಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಿಃ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 35 ॥

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸನ್ಧಾತಾ ಸಮ್ಪದಾಲಯಃ ।
ಬಭ್ರುರ್ಬಹುವಿಧಾಕಾರೋ ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬಲೀ ॥ 36 ॥

ಮನೋಭರ್ತಾ ಮನೋಗಮ್ಯೋ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಃ ।
ಉದಾಸೀನ ಉಪದ್ರಷ್ಟಾ ಮೌನಗಮ್ಯೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 37 ॥

ಅಮಾನೀ ಮದನೋಽಮನ್ಯುರಮಾನೋ ಮಾನದೋ ಮನುಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಯಜಮಾನಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 38 ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮೋ ಮೃಗಧರೋ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಃ ।
ಪುರುಹೂತಃ ಪುರದ್ವೇಷೀ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವಾನ್ ॥ 39 ॥

ಪುಣ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ಪುರಿಶಯಃ ಪೂಷಾ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಶಯನಶ್ಶನ್ತಮಃ ಶಾನ್ತ ಶಾಸಕಶ್ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 40 ॥

ಭಾವಜ್ಞೋ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಭಾವಾತೀತೋಽಭಯಂಕರಃ ।
ಮನೀಷೀ ಮನುಜಾಧೀಶೋ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶನಃ ॥ 41 ॥

ನಿರಂಜನೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 42 ॥

ನಿರಂಕುಶೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಪಾಯೋ ನಿರತ್ಯಯಃ ।
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಹಪ್ರಿಯಃ ॥ 43 ॥

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ।
ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ಸುಲಭಸ್ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸೂದರಸ್ಸುನ್ದರಾನನಃ ॥ 44 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಃ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಃ ।
ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುಷ್ಟದೂರೋ ದುರಾಸದಃ ॥ 45 ॥

ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯೋ ದುರಾಚಾರನಾಶನೋ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 46 ॥

ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಸ್ಸರ್ವದಾರಿದ್ಯಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ॥ 47 ॥

ದ್ರಷ್ಟಾ ದರ್ಶಯಿತಾ ದಾನ್ತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತ್ ।
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ದಕ್ಷೋ ದಹರಸ್ಥೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 48 ॥

ಸಮದೃಷ್ಟಿಸ್ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ಪತಿಃ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥

ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಿರವ್ಯಯಃ ।
ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭುಃ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 50 ॥

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ವಿಘ್ನಹನ್ತಾ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಶ್ಶರೋದ್ಭವಃ ।
ಗೂಢೋ ಗುಹ್ಯತಮೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗೋರಕ್ಷೀ ಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 51 ॥

ಸುವ್ರತಸ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಸ್ಸುಖಾವಹಃ ।
ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗನಿಷ್ಠೋ ಯೋಗಾನನ್ದೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ॥ 52 ॥

ತತ್ವಾವಬೋಧಸ್ತತ್ವೇಶಃ ತತ್ವಭಾವಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ಅಕ್ಷರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಸ್ತ್ರಯಕ್ಷಃ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 53 ॥

ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾಯಾವೀ ಮಾನ್ತ್ರಿಕೋ ಮಹಾನ್ ।
ಕುಠಾರಭೃತ್ಕುಲಾದ್ರೀಶಃ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 54 ॥

ಯಕ್ಷರಾಡ್ಯಜ್ಞಫಲದೋ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ ।
ಸಿದ್ಧೇಶಸ್ಸಿದ್ಧಿಜನಕಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಸಿದ್ಧವೈಭವಃ ॥ 55 ॥

ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವರ್ಷೀಯಾನ್ ವರುಣೇಶ್ವರಃ ॥ 56 ॥

ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಸೋಮಸ್ಸೌಮ್ಯಸ್ಸುಹೃದ್ವರಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ದಮನೋ ದಮನಾನ್ತಕಃ (ದಾನವಾನ್ತಕಃ) ॥ 57 ॥

ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಪರಂ ತಪಃ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನೋ ವರ್ಯೋ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಃ ॥ 58 ॥

ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಗಾರ್ಗ್ಯೋ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಃ ।
ಅನನ್ತರೂಪ ಏಕಾತ್ಮಾ ಸ್ವಸ್ತರುರ್ವ್ಯಾಹೃತಿಸ್ಸ್ವಧಾ ॥ 59 ॥

ಸ್ವಾಹಾರೂಪೋ ವಸುಮನಾಃ ವಟುಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಶ್ರಾವ್ಯಶ್ಶತ್ರುಹರಶ್ಶೂಲೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 60 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯೋಽಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಃ ।
ಅನುತ್ತಮೋ ಹ್ಯುದಾಸೀನೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುದಿತಾನನಃ ॥ 61 ॥

ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಊರ್ಧ್ವಪಾದಃ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಃ ।
ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಯಾಸೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 62 ॥

ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಿಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಾವನಾಗಮ್ಯಃ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಃ ॥ 63 ॥

ಮಹರ್ಧಿರ್ಮಹಿಮಾಧಾರೋ ಮಹಾಸೇನಗುರುರ್ಮಹಃ ।
ಸರ್ವದೃಗ್ಸರ್ವಭೂತ್ಸರ್ಗಃ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 64 ॥

ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಸಂಯದ್ವಾಮಸ್ಸಙ್ಯಮೀನ್ದ್ರಃ ಸಂಶಯಚ್ಛಿತ್ಸಹಸ್ರದೃಕ್ ॥ 65 ॥

ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹೇತುರ್ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭೂಃ ।
ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗದ್ಧೇಮಶ್ಮಶ್ರುರ್ಹಿರಣ್ಮಯಃ ॥ 66 ॥

ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಸ್ಸಂವೇತ್ತಾ ಸದಸತ್ಕೋ ಟಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಸ್ಸ್ವಾಯುಧಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸ್ವಾನನ್ಯಸ್ಸ್ವಾಂಶಿತಾಖಿಲಃ ॥ 67 ॥

ರಾತಿರ್ದಾತಿಶ್ಚತುಷ್ಪಾದಃ ಸ್ವಾತ್ಮರುಣಹರಸ್ಸ್ವಭೂಃ ।
ವಶೀ ವರೇಣ್ಯೋ ವಿತತೋ ವಜ್ರಭೃದ್ವರುಣಾತ್ಮಜಃ ॥ 68 ॥

ಚೈತನ್ಯಶ್ಚಿಚ್ಛಿದದ್ವೈತಃ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಶ್ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಃ ।
ಭೂಮಾ ಭೂತಪತಿರ್ಭವ್ಯೋ ಭೃರ್ಭುವೋ ವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 69 ॥

ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಾಗೀಶೋ ವಾಗಗೋಚರಃ ।
ವೇದಾನ್ತಕೃತ್ತುರ್ಯಪಾದೋ ವೈದ್ಯುತಸ್ಸುಕೃತೋದ್ಭವಃ ॥ 70 ॥

ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಅನಾಕಾಶೋ ಹ್ಯಲೇಪಕಃ ।
ಆಪ್ತಕಾಮೋಽನುಮನ್ತಾಽಽತ್ಮ ಕಾಮೋಽಭಿನ್ನೋಽನಣುರ್ಹರಃ ॥ 71 ॥

ಅಸ್ನೇಹಸ್ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತೋಽಹ್ರಸ್ವೋಽದೀರ್ಘೋಽವಿಶೇಷಕಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಸ್ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತಿರನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯೋಽಶ್ರುತೋಽಮೃತಃ ॥ 72 ॥

ಅಪರೋಕ್ಷೋಽವ್ರಣೋಽಲಿಂಗೋಽವಿದ್ವೇಷ್ಟಾ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಃ ।
ಜ್ಞಾನಲಿಂಗೋ ಗತಿರ್ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋಽವಭಾಸಕಃ ॥ 73 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಸ್ಸೇನಾನೀ ಹರಿಕೇಶೋ ದಿಶಾಂ ಪತಿಃ ॥ 74 ॥

ಸಸ್ಪಿಂಜರಃ ಪಶುಪತಿಃ ತ್ವಿಷೀಮಾನಧ್ವನಾಂ ಪತಿಃ ।
ಬಭ್ಲುಶೋ ಭಗವಾನ್ಭವ್ಯೋ ವಿವ್ಯಾಧೀ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 75 ॥

ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಿರತ್ಯುಗ್ರೋ ಹರಿಕೇಶೋಽದ್ವಯಾಕೃತಿಃ ।
ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಗ್ರೋ ಭವಹೇತುರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 76 ॥

ಆತತಾವೀ ಮಹಾರುದ್ರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮಧಿಪೋಽಕ್ಷಯಃ ।
ಸೂತಸ್ಸದಸ್ಪತಿಸ್ಸೂರಿರಹನ್ತ್ಯೋ ವನಪೋ ವರಃ ॥ 77 ॥

ರೋಹಿತಸ್ಸ್ಥಪತಿರ್ವೃಕ್ಷಪತಿರ್ಮನ್ತ್ರೀ ಚ ವಾಣಿಜಃ ।
ಕಕ್ಷಪಶ್ಚ ಭುವನ್ತಿಶ್ಚ ಭವಾಖ್ಯೋ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಃ ॥ 78 ॥

ಓಷಧೀಶಸ್ಸತಾಮೀಶಃ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷೋ ವಿಭೀಷಣಃ ।
ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತೋ ಧಾವನ್ಸ ಸತ್ವಪಃ ॥ 79 ॥

ಸಹಮಾನಸ್ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ನಿವ್ಯಾಧೀ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ।
ಆವ್ಯಾಧಿಪತಿರಾದಿತ್ಯಃ ಕಕುಭಃ ಕಾಲಕೋವಿದಃ ॥ 80 ॥

ನಿಷಂಗೀಷುಧಿಮಾನಿನ್ದ್ರಃ ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಃ ।
ನಿಚೇರುಕಃ ಪರಿಚರೋಽರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಿರದ್ಭುತಃ ॥ 81 ॥

ಸೃಕಾವೀ ಮುಷ್ಣಾತಾಂ ನಾಥಃ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತ್ ।
ನಕ್ತಂಚರಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಿರ್ಗಿರಿಚರೋ ಯಃ ॥ 82 ॥

ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಿಃ ಕೂಪ್ಯೋ ಧನ್ವಾವೀ ಧನದಾಧಿಪಃ ।
ಆತನ್ವಾನಶ್ಶತಾನನ್ದಃ ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಪತಿಸ್ಸುರಃ ॥ 83 ॥

ವ್ರಾತೋ ವ್ರಾತಪತಿರ್ವಿಪ್ರೋ ವರೀಯಾನ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಃ ಕ್ಷಮೀ ।
ಬಿಲ್ಮೀ ವರೂಥೀ ದುನ್ದುಭ್ಯ ಆಹನನ್ಯಃ ಪ್ರಮರ್ಶಕಃ ॥ 84 ॥

ಧೃಷ್ಣುರ್ದೂತಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸುಧನ್ವಾ ಸುಲಭಸ್ಸುಖೀ ।
ಸ್ರುತ್ಯಃ ಪಥ್ಯಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಃ ಕಾಟ್ಯೋ ನೀಪ್ಯಃ ಕರೋಟಿಭೃತ್ ॥ 85 ॥

ಸೂದ್ಯಸ್ಸರಸ್ಯೋ ವೈಶನ್ತೋ ನಾದ್ಯೋಽವಟ್ಯಃ ಪ್ರವರ್ಷಕಃ ।
ವಿದ್ಯುತ್ಯೋ ವಿಶದೋ ಮೇಧ್ಯೋ ರೇಷ್ಮಿಯೋ ವಾಸ್ತುಪೋ ವಸುಃ ॥ 86 ॥

ಅಗ್ರೇವಧೋಽಗ್ರೇ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಹನ್ತಾ ತಾರೋ ಮಯೋಭವಃ ।
ಮಯಸ್ಕರೋ ಮಹಾತೀರ್ಥ್ಯಃ ಕೂಲ್ಯಃ ಪಾರ್ಯಃ ಪದಾತ್ಮಕಃ ॥ 87 ॥

ಶಂಗಃ ಪ್ರತರಣೋಽವಾರ್ಯಃ ಫೇನ್ಯಃ ಶಷ್ಪ್ಯಃ ಪ್ರವಾಹಜಃ ।
ಮುನಿರಾತಾರ್ಯ ಆಲಾದ್ಯ ಸಿಕತ್ಯಶ್ಚಾಥ ಕಿಂಶಿಲಃ ॥ 88 ॥

ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ಷಯಣೋ ಗೃಧ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯೋ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಶುಷ್ಕ್ಯೋ ಹರಿತ್ಯೋ ಲೋಪ್ಯಶ್ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಃ ಪರ್ಣ್ಯೋಽಣಿಮಾದಿಭೂಃ ॥ 89 ॥

ಪರ್ಣಶದ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮೋನ್ನತಃ ।
ಶೀಘ್ರಿಯಶ್ಶೀಭ್ಯ ಆನನ್ದ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಃ ಕ್ಷರಾಽಕ್ಷರಃ ॥ 90 ॥

ಪಾಶೀ ಪಾತಕಸಂಹರ್ತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ।
ವರಾಭಯಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 91 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುರ್ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಕೈಸ್ಸಮಭಿಷ್ಟುತಃ ।
ಕೃತಾನ್ತಕೃತ್ಕ್ರಿಯಾಧಾರಃ ಕೃತೀ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 92 ॥

ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದೋ ನವರಸಃ ತ್ರಿಸ್ಥಸ್ತ್ರಿಪುರಭೈರವಃ ।
ತ್ರಿಮಾತ್ರಕಸ್ತ್ರಿವೃದೂಪಃ ತೃತೀಯಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಃ ॥ 93 ॥

ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಜಗದ್ಧೇತುಃ ತ್ರಿಕರ್ತಾ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಃ ।
ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮೋ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 94 ॥

ಪ್ರಕೃತೀಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಮಥಃ ಪ್ರಥೀ ।
ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೋ ರಾದ್ಧಾನ್ತಃ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ತಪೋಮಯಃ ।
ಹಿತಃ ಪ್ರಮಾತಾ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತೀ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿಶೃಂಖಲೋ ವಿಯದ್ಧೇತುಃ ವಿಷಮೋ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಃ ॥ 96 ॥

ಅಖಂಡಬೋಧೋಽಖಂಡಾತ್ಮಾ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಅನನ್ತಶಕ್ತಿರಾಚಾರ್ಯಃ ಪುಷ್ಕಲಸ್ಸರ್ವಪೂರಣಃ ॥ 97 ॥

ಪುರಜಿತ್ಪೂರ್ವಜಃ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯೋ ಧ್ಯಾತೃರೂಪೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 98 ॥

ಅವಶಃ ಸ್ವವಶಃ ಸ್ಥಾಣುರನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಃ ॥ 99 ॥

ಕೂಲಂಕಷಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕುಶಲೀ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಃ ।
ಗದಾಧರೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗರಿಷ್ಠಸ್ತೋಮರಾಯುಧಃ ॥ 100 ॥

ಜವನೋ ಜಗದಾಧಾರೋ ಜಮದಗ್ನಿರ್ಜರಾಹರಃ ।
ಜಟಾಧರೋಽಮೃತಾಧಾರೋಽಮೃತಾಂಶುರಮೃತೋದ್ಭವಃ ॥ 101 ॥

ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿದೂರಸ್ಥೋ ವಿಶ್ರಮೋ ವೇದನಾಮಯಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಶತತನುಃ ಶಮಿತಾಖಿಲಕೌತುಕಃ ॥ 102 ॥

ವೌಷಟ್ಕಾರೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಹುಂಕಾರಃ ಫಟ್ಕರಃ ಪಟುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಃ ॥ 103 ॥

ಗಾಯಕೋ ಗರುಡಾರೂಢೋ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ ।
ಗರ್ವಿತೋ ಗಗನಾವಾಸೋ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯವಿಭೇದನಃ ॥ 104 ॥

ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತುಃ ಭೂತಪೂರ್ವೋ ಭುಜಂಗಭೃತ್ ।
ಅತರ್ಕ್ಯಸ್ಸುಕರಃ ಸೂರಃ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಸ್ಸದಾಶಿವಃ ॥ 105 ॥

ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಶ್ಶಕ್ತಃ ಶಾಶ್ವತಶ್ಶ್ರೇಯಸಾ ನಿಧಿಃ ।
ಅಜೀರ್ಣಸ್ಸುಕುಮಾರೋಽನ್ಯಃ ಪಾರದರ್ಶೀ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 106 ॥

ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನೋ ನಿರ್ವಿಭಾಗೋ ವಿಭಾವಸುಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೋ ವಿರಜಾಃ ವಿರಾಮೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ ॥ 107 ॥

ವಿದಗ್ದಮುಗ್ಧವೇಷಾಢ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾತೀತೋ ವಿಶೋಕದಃ ।
ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞೋ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 108 ॥

ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃನ್ಮಾಯೀ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಃ ।
ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿದ್ಯೋತೋ ವಿಶ್ವಂಚಕಃ ॥ 109 ॥

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೂಷಣಃ ।
ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಃ ಸ್ತವ್ಯಃ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 110 ॥

ಷಡಾಧಾರಗತಃ ಸಾಂಖ್ಯಃ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯೋಽನಿಲೋಽಗಮ್ಯೋಽವಿಕ್ರಿಯೋಽಮೋಘವೈಭವಃ ॥ 111 ॥

ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಃ ।
ಅಪರ್ಯನ್ತೀಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಗೋಚರೋ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಃ ॥ 112 ॥

ನಿರಂಶೋ ನಿಗಮಾನನ್ದೋ ನಿರಾನನ್ದೋ ನಿದಾನಭೂಃ ।
ಆದಿಭೂತೋ ಮಹಾಭೂತಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥

ನಿಸ್ಪನ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾನನ್ದೋ ನಿರ್ನಿಮೇಷೋ ನಿರನ್ತರಃ ।
ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಃ ॥ 114 ॥

ಸಂವತ್ಸರಃ ಕಲಾಪೂರ್ಣಃ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ನಿರ್ವಾಣದೋ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥೋ ನಿರ್ವೈರೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ॥

ಆಭಾಸ್ವರಃ ಪರಂ ತತ್ವಮಾದಿಮಃ ಪೇಶಲಃ ಪವಿಃ ।
ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಂಸದೀಶಸ್ಸದೋದಿತಃ ॥ 116 ॥

ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಭಾರೂಪೋ ಭಾವಿತೋ ಭರಃ ।
ಸರ್ವಾತೀತಸ್ಸಾರತರಃ ಸಾಮ್ಬಸ್ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ॥ 117 ॥

ಸರ್ವಕೃತ್ಸರ್ವಭೃತ್ಸರ್ವಮಯಸ್ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಃ ।
ಕೇವಲಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಲೀಕರ ಕೇವಲನಾಯಕಃ ॥ 118 ॥

ಇಚ್ಛಾನಿಚ್ಛಾವಿರಹಿತೋ ವಿಹಾರೀ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ವಿಜಿಘತ್ಸೋ ವಿಗತಭೀಃ ವಿಪಿಪಾಸೋ ವಿಭಾವನಃ ॥ 119 ॥

ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭೂರ್ವಿವಸನೋ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ವಿಶೋಧಕಃ ।
ವೀರಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶನಃ ॥ 120 ॥

ವೇತಾಲನಟನಪ್ರೀತೋ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಃ ।
ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣೋ ವಿಲಾಸೀ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಃ ॥ 121 ॥

ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಿರ್ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಭೋಕ್ತಾ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯೋ ಮಧುಃ ॥ 122 ॥

ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಃ ।
ಅನಹಂಕೃತಿರಚ್ಛೇದ್ಯಃ ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಿಃ ॥ 123 ॥

ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಸ್ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಸ್ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಃ ।
ಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸಂಕ್ರಮಸ್ಸತ್ರೀ ಸನ್ಧಾತಾ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಃ ॥ 124 ॥

ಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಃ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಸ್ಸಮಯದೃಕ್ ।
ಸಂಯಮಸ್ಥಃ ಸಂಹೃತಿಸ್ಥಃ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಸಮುತ್ಸುಕಃ ॥ 125 ॥

ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಸ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಸ್ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ಸೂತ್ರಭೂತಸ್ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸಮಶೀಲಸ್ಸದಾದಯಃ ॥ 126 ॥

ಸತ್ವಸಂಸ್ಥಸ್ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಃ ಸುತಲ್ಪಸ್ಸತ್ಸ್ವರೂಪಗಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಮನೀರಾಗಚೇತನಃ ॥ 127 ॥

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಸ್ಸಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಃ ।
ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಃ ಪ್ರತ್ಗ್ಬ್ರಹ್ಯೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 128 ॥

ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕಃ ।
ಪ್ರವೇಗಃ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಃ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಃ ॥ 129 ॥

ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯಥಾಭೂತೋ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಃ ।
ಜಟಿಲಶ್ಚಟುಲಾಪಾಂಗೋ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಃ ॥ 130 ॥

ಪಾಟಲಾಶುಃ ಪಟುತರಃ ಪಾರಿಜಾತದ್ರು ಮೂಲಗಃ ।
ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಃ ॥ 131 ॥

ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರೋ ಮಧುರಸ್ಮಿತಃ ।
ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದುಃ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಃ ॥ 132 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಙ್ಮಯಾಕಲ್ಪಃ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಿಃ ।
ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಮ್ಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಃ ॥ 133 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಃ ಕುನ್ದಪಾಂಡುರಃ ।
ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಿರನೌಪಮ್ಯಯಶೋನಿಧಿಃ ॥ 134 ॥

ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶಃ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಃ ।
ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಶ್ರೀಶಿವ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 135 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top