1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Natesha Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீநடேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

பூர்வபீடி²கா
யஸ்மாத்ஸர்வம் ஸமுத்பந்நம் சராசரமித³ம் ஜக³த் ।
இத³ம் நமோ நடேஶாய தஸ்மை காருண்யமூர்தயே ॥

ௐ கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஸ்தி²தம் ।
ஶங்கரம் கருணாமூர்திம் ப்ரணம்ய பரயா முதா³ ॥ 1 ॥

விநயாவநதா பூ⁴த்வா பப்ரச்ச² பரமேஶ்வரீ ।
ப⁴க³வந் ப⁴வ ஸர்வஜ்ஞ ப⁴வதாபஹராவ்யய ॥ 2 ॥

த்வத்த: ஶ்ருதம் மயா தே³வ ஸர்வம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
நடேஶஸ்ய து நாமாநி ந ஶ்ருதாநி மயா ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

அஸங்க்ருʼத்ப்ரார்தி²தோঽபி த்வம் ந தத்கதி²தவாநஸி ।
இதா³நீம் க்ருʼபயா ஶம்போ⁴ வத³ வாஞ்சா²பி⁴பூர்தயே ॥ 4 ॥

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாதே³வி ப்ருʼஷ்டம் ஸர்வஜக³த்³தி⁴தம் ।
புரா நாராயண: ஶ்ரீமாந் லோகரக்ஷாபராயண: ॥ 5 ॥

க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஸுசிரம் காலம் ஸாம்ப³மூர்தித⁴ரம் ஶிவம் ।
மாமேகாக்³ரேண சித்தேந த்⁴யாயந் ந்யவஸத³ச்யுத: ॥ 6 ॥

தபஸா தஸ்ய ஸந்துஷ்ட: ப்ரஸந்நோঽஹம் க்ருʼபாவஶாத் ।
த்⁴யாநாத்ஸமுத்தி²தோ விஷ்ணுர்லக்ஷ்ம்யா மாம் பர்யபூஜயத் ॥ 7 ॥

துஷ்டாவ விவிதை⁴ஸ்ஸ்தோத்ரைர்வேத³வேதா³ந்தஸம்மிதை: ।
வரம் வரய ஹே வத்ஸ யதி³ஷ்டம் மநஸி ஸ்தி²தம் ॥ 8 ॥

தத்தே தா³ஸ்யாமி ந சிராதி³த்யுக்த: கமலேக்ஷண: ।
ப்ராஹ மாம் பரயா ப⁴க்த்யா வரம் தா³ஸ்யஸி சேத்ப்ரபோ⁴ ॥ 9 ॥

ரக்ஷார்த²ம் ஸர்வஜக³தாமஸுராணாம் க்ஷயாய ச ।
ஸார்வாத்ம்யயோக³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் மந்த்ரமேகம் மமாதி³ஶ ॥ 10 ॥

இதி ஸம்ப்ரார்தி²தஸ்தேந மாத⁴வேநாஹமம்பி³கே ।
ஸஞ்சிந்த்யாநுத்தமம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 11 ॥

நடேஶநாமஸாஹஸ்ரமுக்தவாநஸ்மி விஷ்ணவே ।
தேந ஜித்வாঽஸுராந் ஸர்வாந் ரரக்ஷ ஸகலம் ஜக³த் ॥ 12 ॥

ஸார்வாத்ம்யயோக³ஸித்³தி⁴ம் ச ப்ராப்தவாநம்பு³ஜேக்ஷண: ।
ததே³வ ப்ரார்த²யஸ்யத்³ய நாமஸாஹஸ்ரமம்பி³கே ॥ 13 ॥

பட²நாந்மநநாத்தஸ்ய ந்ருʼத்தம் த³ர்ஶயதி ப்ரபு:⁴ ।
ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருʼணாம் ॥ 14 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரத³ம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் முக்தித³ம் பரம் ।
வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு ஹே தே³வி நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 15 ॥

அத² ஶ்ரீநடேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநடேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய
ஸதா³ஶிவ ருʼஷி:, மஹாவிராட் ச²ந்த:³ ஶ்ரீமந்நடேஶோ தே³வதா ।
பீ³ஜம், ஶக்தி:, கீலகம், அங்க³ந்யாஸகரந்யாஸௌ ச சிந்தாமணிமந்த்ரவத் ।

த்⁴யாநம்
த்⁴யாயேத்கோடிரவிப்ரப⁴ம் த்ரிநயநம் ஶீதாம்ஶுக³ங்கா³த⁴ரம்
த³க்ஷாங்க்⁴ரிஸ்தி²தவாமகுஞ்சிதபத³ம் ஶார்தூ³லசர்மாம்ப³ரம் ।
வஹ்நிம் டோ³லகராப⁴யம் ட³மருகம் வாமே ஶிவாம் (ஸ்தி²தாம்) ஶ்யாமலாம்
கல்ஹாரம் ஜபஸ்ருʼக்ஷுகம் (த³த⁴தீம் ப்ரலம்பி³தகரா) கடிகராம்
தே³வீம் ஸபே⁴ஶம் ப⁴ஜே ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மகம் இத்யாதி³நா பஞ்சபூஜா ।

ஶ்ரீஶிவ உவாச
ஶ்ரீஶிவ: ஶ்ரீஶிவாநாத:² ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீபதிபூஜித: ।
ஶிவங்கர: ஶிவதரஶ்ஶிஷ்டஹ்ருʼஷ்டஶ்ஶிவாக³ம: ॥ 1 ॥

அக²ண்டா³நந்த³சித்³ரூப: பரமாநந்த³தாண்ட³வ: ।
அபஸ்ம்ருʼதிந்யஸ்தபாத:³ க்ருʼத்திவாஸா: க்ருʼபாகர: ॥ 2 ॥

காலீவாத³ப்ரிய: கால: காலாதீத: கலாத⁴ர: ।
காலநேதா காலஹந்தா காலசக்ரப்ரவர்தக: ॥ 3 ॥

காலஜ்ஞ: காமத:³ காந்த: காமாரி: காமபாலக: ।
கல்யாணமூர்தி: கல்யாணீரமண: கமலேக்ஷண: ॥ 4 ॥

காலகண்ட:² காலகால: காலகூடவிஷாஶந: ।
க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதிஸாரஜ்ஞ: க்ருʼஶாநு: க்ருʼஷ்ணபிங்க³ல: ॥ 5 ॥

கரிசர்மாம்ப³ரத⁴ர: கபாலீ கலுஷாபஹ: ।
கபாலமாலாப⁴ரண: கங்கால: கலிநாஶந: ॥ 6 ॥

கைலாஸவாஸீ காமேஶ: கவி: கபடவர்ஜித: ।
கமநீய: கலாநாத²ஶேக²ர: கம்பு³கந்த⁴ர: ॥ 7 ॥

கந்த³ர்பகோடிஸத்³ருʼஶ: கபர்தீ³ கமலாநந: ।
கராப்³ஜத்⁴ருʼதகாலாக்³நி: கத³ம்ப³குஸுமாருண: ॥ 8 ॥

கமநீயநிஜாநந்த³முத்³ராஞ்சிதகராம்பு³ஜ: ।
ஸ்பு²ரட்³ட³மருநித்⁴வாநநிர்ஜிதாம்போ⁴தி⁴நிஸ்வந: ॥ 9 ॥

உத்³த³ண்ட³தாண்ட³வஶ்சண்ட³ ஊர்த்⁴வதாண்ட³வபண்டி³த: ।
ஸவ்யதாண்ட³வஸம்பந்நோ மஹாதாண்ட³வவைப⁴வ: ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³காண்ட³விஸ்போ²டமஹாப்ரலயதாண்ட³வ: ।
மஹோக்³ரதாண்ட³வாபி⁴ஜ்ஞ: பரிப்⁴ரமணதாண்ட³வ: ॥ 11 ॥

நந்தி³நாட்யப்ரியோ நந்தீ³ நடேஶோ நடவேஷப்⁴ருʼத் ।
காலிகாநாட்யரஸிகோ நிஶாநடநநிஶ்சல: ॥ 12 ॥

ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யப்ரமாணஜ்ஞோ ப்⁴ரமராயிதநாட்யக்ருʼத் ।
வியதா³தி³ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா விவிதா⁴நந்த³தா³யக: ॥ 13 ॥

விகாரரஹிதோ விஷ்ணுர்விராடீ³ஶோ விராண்மய: ।
விராட்⁴ருʼத³யபத்³மஸ்தோ² விதி⁴ர்விஶ்வாதி⁴கோ விபு:⁴ ॥ 14 ॥

வீரப⁴த்³ரோ விஶாலாக்ஷோ விஷ்ணுபா³ணோ விஶாம்பதி: ।
வித்³யாநிதி⁴ர்விரூபாக்ஷோ விஶ்வயோநிர்வ்ருʼஷத்⁴வஜ: ॥ 15 ॥

விரூபோ விஶ்வதி³க்³வ்யாபீ வீதஶோகோ விரோசந: ।
வ்யோமகேஶோ வ்யோமமூர்திர்வ்யோமாகாரோঽவ்யயாக்ருʼதி: ॥ 16 ॥

வ்யாக்⁴ரபாத³ப்ரியோ வ்யாக்⁴ரசர்மத்⁴ருʼத்³வ்யாதி⁴நாஶந: ।
வ்யாக்ருʼதோ வ்யாப்ருʼதோ வ்யாபீ வ்யாப்யஸாக்ஷீ விஶாரத:³ ॥ 17 ॥

வ்யாமோஹநாஶநோ வ்யாஸோ வ்யாக்²யாமுத்³ராலஸத்கர: ।
வரதோ³ வாமநோ வந்த்³யோ வரிஷ்டோ² வஜ்ரவர்மப்⁴ருʼத் ॥ 18 ॥

வேத³வேத்³யோ வேத³ரூபோ வேத³வேதா³ந்தவித்தம: ।
வேதா³ர்த²வித்³வேத³யோநி: வேதா³ங்கோ³ வேத³ஸம்ஸ்துத: ॥ 19 ॥

வைகுண்ட²வல்லபோ⁴ঽவர்ஷ்யோ வைஶ்வாநரவிலோசந: ।
ஸமஸ்தபு⁴வநவ்யாபீ ஸம்ருʼத்³த⁴ஸ்ஸததோதி³த: ॥ 20 ॥

ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதர: ஸூர்ய: ஸூக்ஷ்மஸ்தூ²லத்வவர்ஜித: ।
ஜஹ்நுகந்யாத⁴ரோ ஜந்மஜராம்ருʼத்யுநிவாரக: ॥ 21 ॥

ஶூரஸேந: ஶுபா⁴கார: ஶுப்⁴ரமூர்தி: ஶுசிஸ்மித: ।
அநர்க⁴ரத்நக²சிதகிரீடோ நிகடே ஸ்தி²த: ॥ 22 ॥

ஸுதா⁴ரூப: ஸுராத்⁴யக்ஷ: ஸுப்⁴ரூ: ஸுக²க⁴ந: ஸுதீ:⁴ ।
ப⁴த்³ரோ ப⁴த்³ரப்ரதோ³ ப⁴த்³ரவாஹநோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 23 ॥

ப⁴க³நேத்ரஹரோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴வக்⁴நோ ப⁴க்திமந்நிதி:⁴ ।
அருண: ஶரண: ஶர்வ: ஶரண்ய: ஶர்மத:³ ஶிவ: ॥ 24 ॥

பவித்ர: பரமோதா³ர: பரமாபந்நிவாரக: ।
ஸநாதநஸ்ஸம: ஸத்ய: ஸத்யவாதீ³ ஸம்ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 25 ॥

த⁴ந்வீ த⁴நாதி⁴போ த⁴ந்யோ த⁴ர்மகோ³ப்தா த⁴ராதி⁴ப: ।
தருணஸ்தாரகஸ்தாம்ரஸ்தரிஷ்ணுஸ்தத்த்வபோ³த⁴க: ॥ 26 ॥

ராஜராஜேஶ்வரோ ரம்யோ ராத்ரிஞ்சரவிநாஶந: ।
க³ஹ்வரேஷ்டோ² க³ணாதீ⁴ஶோ க³ணேஶோ க³திவர்ஜித: ॥ 27 ॥

பதஞ்ஜலிப்ராணநாத:² பராபரவிவர்ஜித: ।
பரமாத்மா பரஜ்யோதி: பரமேஷ்டீ² பராத்பர: ॥ 28 ॥

நாரஸிம்ஹோ நகா³த்⁴யக்ஷோ நாதா³ந்தோ நாத³வர்ஜித: ।
நமதா³நந்த³தோ³ நம்யோ நக³ராஜநிகேதந: ॥ 29 ॥

தை³வ்யோ பி⁴ஷக்ப்ரமாணஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணாத்மக: ।
க்ருʼதாக்ருʼத: க்ருʼஶ: க்ருʼஷ்ண: ஶாந்தித³ஶ்ஶரபா⁴க்ருʼதி: ॥ 30 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மா ப்³ருʼஹத்³க³ர்போ⁴ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ।
ஸத்³யோ ஜாதஸ்ஸதா³ராத்⁴ய: ஸாமக³ஸ்ஸாமஸம்ஸ்துத: ॥ 31 ॥

அகோ⁴ரோঽத்³பு⁴தசாரித்ர ஆநந்த³வபுரக்³ரணீ: ।
ஸர்வவித்³யாநாமீஶாந ஈஶ்வராணாமதீ⁴ஶ்வர: ॥ 32 ॥

ஸர்வார்த:² ஸர்வதா³ துஷ்ட: ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸம்மத: ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத:³ ஸ்தா²ணு: ஸர்வேஶஸ்ஸமரப்ரிய: ॥ 33 ॥

ஜநார்த³நோ ஜக³த்ஸ்வாமீ ஜந்மகர்மநிவாரக: ।
மோசகோ மோஹவிச்சே²த்தா மோத³நீயோ மஹாப்ரபு:⁴ ॥ 34 ॥

வ்புப்தகேஶோ விவிஶதோ³ விஷ்வக்ஸேநோ விஶோத⁴க: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ராங்க்⁴ரி: ஸஹஸ்ரவத³நாம்பு³ஜ: ॥ 35 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷார்சித: ஸம்ராட் ஸந்தா⁴தா ஸம்பதா³லய: ।
ப³ப்⁴ருர்ப³ஹுவிதா⁴காரோ ப³லப்ரமத²நோ ப³லீ ॥ 36 ॥

மநோப⁴ர்தா மநோக³ம்யோ மநநைகபராயண: ।
உதா³ஸீந உபத்³ரஷ்டா மௌநக³ம்யோ முநீஶ்வர: ॥ 37 ॥

அமாநீ மத³நோঽமந்யுரமாநோ மாநதோ³ மநு: ।
யஶஸ்வீ யஜமாநாத்மா யஜ்ஞபு⁴க்³யஜநப்ரிய: ॥ 38 ॥

மீடு⁴ஷ்டமோ ம்ருʼக³த⁴ரோ ம்ருʼகண்டு³தநயப்ரிய: ।
புருஹூத: புரத்³வேஷீ புரத்ரயவிஹாரவாந் ॥ 39 ॥

புண்ய: புமாந்புரிஶய: பூஷா பூர்ண: புராதந: ।
ஶயநஶ்ஶந்தம: ஶாந்த ஶாஸகஶ்ஶ்யாமலாப்ரிய: ॥ 40 ॥

பா⁴வஜ்ஞோ ப³ந்த⁴விச்சே²த்தா பா⁴வாதீதோঽப⁴யங்கர: ।
மநீஷீ மநுஜாதீ⁴ஶோ மித்²யாப்ரத்யயநாஶந: ॥ 41 ॥

நிரஞ்ஜநோ நித்யஶுத்³தோ⁴ நித்யபு³த்³தோ⁴ நிராஶ்ரய: ।
நிர்விகல்போ நிராலம்போ³ நிர்விகாரோ நிராமய: ॥ 42 ॥

நிரங்குஶோ நிராதா⁴ரோ நிரபாயோ நிரத்யய: ।
கு³ஹாஶயோ கு³ணாதீதோ கு³ருமூர்திர்கு³ஹப்ரிய: ॥ 43 ॥

ப்ரமாணம் ப்ரணவ: ப்ராஜ்ஞ: ப்ராணத:³ ப்ராணநாயக: ।
ஸூத்ராத்மா ஸுலப⁴ஸ்ஸ்வச்ச:² ஸூத³ரஸ்ஸுந்த³ராநந: ॥ 44 ॥

கபாலமாலாலங்கார: காலாந்தகவபுர்த⁴ர: ।
து³ராராத்⁴யோ து³ராத⁴ர்ஷோ து³ஷ்டதூ³ரோ து³ராஸத:³ ॥ 45 ॥

து³ர்விஜ்ஞேயோ து³ராசாரநாஶநோ து³ர்மதா³ந்தக: ।
ஸர்வேஶ்வர: ஸர்வஸாக்ஷீ ஸர்வாத்மா ஸாக்ஷிவர்ஜித: ॥ 46 ॥

ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயகர: ஸர்வாபத்³விநிவாரக: ।
ஸர்வப்ரியதமஸ்ஸர்வதா³ரித்³யக்லேஶநாஶந: ॥ 47 ॥

த்³ரஷ்டா த³ர்ஶயிதா தா³ந்தோ த³க்ஷிணாமூர்திரூபப்⁴ருʼத் ।
த³க்ஷாத்⁴வரஹரோ த³க்ஷோ த³ஹரஸ்தோ² த³யாநிதி:⁴ ॥ 48 ॥

ஸமத்³ருʼஷ்டிஸ்ஸத்யகாம: ஸநகாதி³முநிஸ்துத: ।
பதி: பஞ்சத்வநிர்முக்த: பஞ்சக்ருʼத்யபராயண: ॥

பஞ்சயஜ்ஞப்ரிய: பஞ்சப்ராணாதி⁴பதிரவ்யய: ।
பஞ்சபூ⁴தப்ரபு:⁴ பஞ்சபூஜாஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 50 ॥

விக்⁴நேஶ்வரோ விக்⁴நஹந்தா ஶக்திபாணிஶ்ஶரோத்³ப⁴வ: ।
கூ³டோ⁴ கு³ஹ்யதமோ கோ³ப்யோ கோ³ரக்ஷீ க³ணஸேவித: ॥ 51 ॥

ஸுவ்ரதஸ்ஸத்யஸங்கல்ப: ஸ்வஸம்வேத்³யஸ்ஸுகா²வஹ: ।
யோக³க³ம்யோ யோக³நிஷ்டோ² யோகா³நந்தோ³ யுதி⁴ஷ்டி²ர: ॥ 52 ॥

தத்வாவபோ³த⁴ஸ்தத்வேஶ: தத்வபா⁴வஸ்தபோநிதி:⁴ ।
அக்ஷரஸ்த்ர்யக்ஷரஸ்த்ரயக்ஷ: பக்ஷபாதவிவர்ஜித: ॥ 53 ॥

மாணிப⁴த்³ரார்சிதோ மாந்யோ மாயாவீ மாந்த்ரிகோ மஹாந் ।
குடா²ரப்⁴ருʼத்குலாத்³ரீஶ: குஞ்சிதைகபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 54 ॥

யக்ஷராட்³யஜ்ஞப²லதோ³ யஜ்ஞமூர்திர்யஶஸ்கர: ।
ஸித்³தே⁴ஶஸ்ஸித்³தி⁴ஜநக: ஸித்³தா⁴ந்தஸ்ஸித்³த⁴வைப⁴வ: ॥ 55 ॥

ரவிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² ரஜோகு³ணவிவர்ஜித: ।
வஹ்நிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² வர்ஷீயாந் வருணேஶ்வர: ॥ 56 ॥

ஸோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்த:² ஸோமஸ்ஸௌம்யஸ்ஸுஹ்ருʼத்³வர: ।
த³க்ஷிணாக்³நிர்கா³ர்ஹபத்யோ த³மநோ த³மநாந்தக: (தா³நவாந்தக:) ॥ 57 ॥

சதுர்வக்த்ரஶ்சக்ரத⁴ர: பஞ்சவக்த்ர: பரம் தப: ।
விஶ்வஸ்யாயதநோ வர்யோ வந்தா³ருஜநவத்ஸல: ॥ 58 ॥

கா³யத்ரீவல்லபோ⁴ கா³ர்க்³யோ கா³யகாநுக்³ரஹோந்முக:² ।
அநந்தரூப ஏகாத்மா ஸ்வஸ்தருர்வ்யாஹ்ருʼதிஸ்ஸ்வதா⁴ ॥ 59 ॥

ஸ்வாஹாரூபோ வஸுமநா: வடுக: க்ஷேத்ரபாலக: ।
ஶ்ராவ்யஶ்ஶத்ருஹரஶ்ஶூலீ ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிவிதா⁴யக: ॥ 60 ॥

அப்ரமேயோঽப்ரதிரத:² ப்ரத்³யும்ந: ப்ரமதே²ஶ்வர: ।
அநுத்தமோ ஹ்யுதா³ஸீநோ முக்திதோ³ முதி³தாநந: ॥ 61 ॥

ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வபாத:³ ப்ரௌட⁴நர்தநலம்பட: ।
மஹாமாயோ மஹாயாஸோ மஹாவீர்யோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 62 ॥

மஹாநந்தோ³ மஹாஸ்கந்தோ³ மஹேந்த்³ரோ மஹஸாந்நிதி:⁴ ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்பா⁴வநாக³ம்ய: ப்⁴ராந்திஜ்ஞாநவிநாஶந: ॥ 63 ॥

மஹர்தி⁴ர்மஹிமாதா⁴ரோ மஹாஸேநகு³ருர்மஹ: ।
ஸர்வத்³ருʼக்³ஸர்வபூ⁴த்ஸர்க:³ ஸர்வஹ்ருʼத்கோஶஸம்ஸ்தி²த: ॥ 64 ॥

தீ³ர்க⁴பிங்க³ஜடாஜூடோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தி³க³ம்ப³ர: ।
ஸம்யத்³வாமஸ்ஸங்யமீந்த்³ர: ஸம்ஶயச்சி²த்ஸஹஸ்ரத்³ருʼக் ॥ 65 ॥

ஹேதுத்³ருʼஷ்டாந்தநிர்முக்தோ ஹேதுர்ஹேரம்ப³ஜந்மபூ:⁴ ।
ஹேலாவிநிர்மிதஜக³த்³தே⁴மஶ்மஶ்ருர்ஹிரண்மய: ॥ 66 ॥

ஸக்ருʼத்³விபா⁴தஸ்ஸம்வேத்தா ஸத³ஸத்கோ டிவர்ஜித: ।
ஸ்வாத்மஸ்த²ஸ்ஸ்வாயுத:⁴ ஸ்வாமீ ஸ்வாநந்யஸ்ஸ்வாம்ஶிதாகி²ல: ॥ 67 ॥

ராதிர்தா³திஶ்சதுஷ்பாத:³ ஸ்வாத்மருணஹரஸ்ஸ்வபூ:⁴ ।
வஶீ வரேண்யோ விததோ வஜ்ரப்⁴ருʼத்³வருணாத்மஜ: ॥ 68 ॥

சைதந்யஶ்சிச்சி²த³த்³வைத: சிந்மாத்ரஶ்சித்ஸபா⁴தி⁴ப: ।
பூ⁴மா பூ⁴தபதிர்ப⁴வ்யோ ப்⁴ருʼர்பு⁴வோ வ்யாஹ்ருʼதிப்ரிய: ॥ 69 ॥

வாச்யவாசகநிர்முக்தோ வாகீ³ஶோ வாக³கோ³சர: ।
வேதா³ந்தக்ருʼத்துர்யபாதோ³ வைத்³யுதஸ்ஸுக்ருʼதோத்³ப⁴வ: ॥ 70 ॥

அஶுப⁴க்ஷயக்ருʼஜ்ஜ்யோதி: அநாகாஶோ ஹ்யலேபக: ।
ஆப்தகாமோঽநுமந்தாঽঽத்ம காமோঽபி⁴ந்நோঽநணுர்ஹர: ॥ 71 ॥

அஸ்நேஹஸ்ஸங்க³நிர்முக்தோঽஹ்ரஸ்வோঽதீ³ர்கோ⁴ঽவிஶேஷக: ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ஸ்ஸ்வச்ச²ஸம்வித்திரந்வேஷ்டவ்யோঽஶ்ருதோঽம்ருʼத: ॥ 72 ॥

அபரோக்ஷோঽவ்ரணோঽலிங்கோ³ঽவித்³வேஷ்டா ப்ரேமஸாக³ர: ।
ஜ்ஞாநலிங்கோ³ க³திர்ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநக³ம்யோঽவபா⁴ஸக: ॥ 73 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶ: ஶ்ருதிப்ரஸ்துதவைப⁴வ: ।
ஹிரண்யபா³ஹுஸ்ஸேநாநீ ஹரிகேஶோ தி³ஶாம் பதி: ॥ 74 ॥

ஸஸ்பிஞ்ஜர: பஶுபதி: த்விஷீமாநத்⁴வநாம் பதி: ।
ப³ப்⁴லுஶோ ப⁴க³வாந்ப⁴வ்யோ விவ்யாதீ⁴ விக³தஜ்வர: ॥ 75 ॥

அந்நாநாம் பதிரத்யுக்³ரோ ஹரிகேஶோঽத்³வயாக்ருʼதி: ।
புஷ்டாநாம் பதிரவ்யக்³ரோ ப⁴வஹேதுர்ஜக³த்பதி: ॥ 76 ॥

ஆததாவீ மஹாருத்³ர: க்ஷேத்ராணாமதி⁴போঽக்ஷய: ।
ஸூதஸ்ஸத³ஸ்பதிஸ்ஸூரிரஹந்த்யோ வநபோ வர: ॥ 77 ॥

ரோஹிதஸ்ஸ்த²பதிர்வ்ருʼக்ஷபதிர்மந்த்ரீ ச வாணிஜ: ।
கக்ஷபஶ்ச பு⁴வந்திஶ்ச ப⁴வாக்²யோ வாரிவஸ்க்ருʼத: ॥ 78 ॥

ஓஷதீ⁴ஶஸ்ஸதாமீஶ: உச்சைர்கோ⁴ஷோ விபீ⁴ஷண: ।
பத்தீநாமதி⁴ப: க்ருʼத்ஸ்நவீதோ தா⁴வந்ஸ ஸத்வப: ॥ 79 ॥

ஸஹமாநஸ்ஸத்யத⁴ர்மா நிவ்யாதீ⁴ நியமோ யம: ।
ஆவ்யாதி⁴பதிராதி³த்ய: ககுப:⁴ காலகோவித:³ ॥ 80 ॥

நிஷங்கீ³ஷுதி⁴மாநிந்த்³ர: தஸ்கராணாமதீ⁴ஶ்வர: ।
நிசேருக: பரிசரோঽரண்யாநாம் பதிரத்³பு⁴த: ॥ 81 ॥

ஸ்ருʼகாவீ முஷ்ணாதாம் நாத:² பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபப்⁴ருʼத் ।
நக்தஞ்சர: ப்ரக்ருʼந்தாநாம் பதிர்கி³ரிசரோ ய: ॥ 82 ॥

குலுஞ்சாநாம் பதி: கூப்யோ த⁴ந்வாவீ த⁴நதா³தி⁴ப: ।
ஆதந்வாநஶ்ஶதாநந்த:³ க்³ருʼத்ஸோ க்³ருʼத்ஸபதிஸ்ஸுர: ॥ 83 ॥

வ்ராதோ வ்ராதபதிர்விப்ரோ வரீயாந் க்ஷுல்லக: க்ஷமீ ।
பி³ல்மீ வரூதீ² து³ந்து³ப்⁴ய ஆஹநந்ய: ப்ரமர்ஶக: ॥ 84 ॥

த்⁴ருʼஷ்ணுர்தூ³தஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ர: ஸுத⁴ந்வா ஸுலப⁴ஸ்ஸுகீ² ।
ஸ்ருத்ய: பத்²ய: ஸ்வதந்த்ரஸ்த:² காட்யோ நீப்ய: கரோடிப்⁴ருʼத் ॥ 85 ॥

ஸூத்³யஸ்ஸரஸ்யோ வைஶந்தோ நாத்³யோঽவட்ய: ப்ரவர்ஷக: ।
வித்³யுத்யோ விஶதோ³ மேத்⁴யோ ரேஷ்மியோ வாஸ்துபோ வஸு: ॥ 86 ॥

அக்³ரேவதோ⁴ঽக்³ரே ஸம்பூஜ்யோ ஹந்தா தாரோ மயோப⁴வ: ।
மயஸ்கரோ மஹாதீர்த்²ய: கூல்ய: பார்ய: பதா³த்மக: ॥ 87 ॥

ஶங்க:³ ப்ரதரணோঽவார்ய: பே²ந்ய: ஶஷ்ப்ய: ப்ரவாஹஜ: ।
முநிராதார்ய ஆலாத்³ய ஸிகத்யஶ்சாத² கிம்ஶில: ॥ 88 ॥

புலஸ்த்ய: க்ஷயணோ க்³ருʼத்⁴யோ கோ³ஷ்ட்²யோ கோ³பரிபாலக: ।
ஶுஷ்க்யோ ஹரித்யோ லோப்யஶ்ச ஸூர்ம்ய: பர்ண்யோঽணிமாதி³பூ:⁴ ॥ 89 ॥

பர்ணஶத்³ய: ப்ரத்யகா³த்மா ப்ரஸந்ந: பரமோந்நத: ।
ஶீக்⁴ரியஶ்ஶீப்⁴ய ஆநந்த³ க்ஷயத்³வீர: க்ஷராঽக்ஷர: ॥ 90 ॥

பாஶீ பாதகஸம்ஹர்தா தீக்ஷ்ணேஷுஸ்திமிராபஹ: ।
வராப⁴யப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மபுச்சோ² ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர: ॥ 91 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ருர்கு³ஹ்யோ கு³ஹ்யகைஸ்ஸமபி⁴ஷ்டுத: ।
க்ருʼதாந்தக்ருʼத்க்ரியாதா⁴ர: க்ருʼதீ க்ருʼபணரக்ஷக: ॥ 92 ॥

நைஷ்கர்ம்யதோ³ நவரஸ: த்ரிஸ்த²ஸ்த்ரிபுரபை⁴ரவ: ।
த்ரிமாத்ரகஸ்த்ரிவ்ருʼதூ³ப: த்ருʼதீயஸ்த்ரிகு³ணாதிக:³ ॥ 93 ॥

த்ரிதா⁴மா த்ரிஜக³த்³தே⁴து: த்ரிகர்தா திர்யகூ³ர்த்⁴வக:³ ।
ப்ரபஞ்சோபஶமோ நாமரூபத்³வயவிவர்ஜித: ॥ 94 ॥

ப்ரக்ருʼதீஶ: ப்ரதிஷ்டா²தா ப்ரப⁴வ: ப்ரமத:² ப்ரதீ² ।
ஸுநிஶ்சிதார்தோ² ராத்³தா⁴ந்த: தத்வமர்த²ஸ்தபோமய: ।
ஹித: ப்ரமாதா ப்ராக்³வர்தீ ஸர்வோபநிஷதா³ஶ்ரய: ।
விஶ்ருʼங்க²லோ வியத்³தே⁴து: விஷமோ வித்³ருமப்ரப:⁴ ॥ 96 ॥

அக²ண்ட³போ³தோ⁴ঽக²ண்டா³த்மா க⁴ண்டாமண்ட³லமண்டி³த: ।
அநந்தஶக்திராசார்ய: புஷ்கலஸ்ஸர்வபூரண: ॥ 97 ॥

புரஜித்பூர்வஜ: புஷ்பஹாஸ: புண்யப²லப்ரத:³ ।
த்⁴யாநக³ம்யோ த்⁴யாத்ருʼரூபோ த்⁴யேயோ த⁴ர்மவிதா³ம் வர: ॥ 98 ॥

அவஶ: ஸ்வவஶ: ஸ்தா²ணுரந்தர்யாமீ ஶதக்ரது: ।
கூடஸ்த:² கூர்மபீட²ஸ்த:² கூஷ்மாண்ட³க்³ரஹமோசக: ॥ 99 ॥

கூலங்கஷ: க்ருʼபாஸிந்து:⁴ குஶலீ குங்குமேஶ்வர: ।
க³தா³த⁴ரோ க³ணஸ்வாமீ க³ரிஷ்ட²ஸ்தோமராயுத:⁴ ॥ 100 ॥

ஜவநோ ஜக³தா³தா⁴ரோ ஜமத³க்³நிர்ஜராஹர: ।
ஜடாத⁴ரோঽம்ருʼதாதா⁴ரோঽம்ருʼதாம்ஶுரம்ருʼதோத்³ப⁴வ: ॥ 101 ॥

வித்³வத்தமோ விதூ³ரஸ்தோ² விஶ்ரமோ வேத³நாமய: ।
சதுர்பு⁴ஜஶ்ஶததநு: ஶமிதாகி²லகௌதுக: ॥ 102 ॥

வௌஷட்காரோ வஷட்காரோ ஹுங்கார: ப²ட்கர: படு: ।
ப்³ரஹ்மிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மஸூத்ரார்தோ² ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மசேதந: ॥ 103 ॥

கா³யகோ க³ருடா³ரூடோ⁴ க³ஜாஸுரவிமர்த³ந: ।
க³ர்விதோ க³க³நாவாஸோ க்³ரந்தி²த்ரயவிபே⁴த³ந: ॥ 104 ॥

பூ⁴தமுக்தாவளீதந்து: பூ⁴தபூர்வோ பு⁴ஜங்க³ப்⁴ருʼத் ।
அதர்க்யஸ்ஸுகர: ஸூர: ஸத்தாமாத்ரஸ்ஸதா³ஶிவ: ॥ 105 ॥

ஶக்திபாதகரஶ்ஶக்த: ஶாஶ்வதஶ்ஶ்ரேயஸா நிதி:⁴ ।
அஜீர்ணஸ்ஸுகுமாரோঽந்ய: பாரத³ர்ஶீ புரந்த³ர: ॥ 106 ॥

அநாவரணவிஜ்ஞாநோ நிர்விபா⁴கோ³ விபா⁴வஸு: ।
விஜ்ஞாநமாத்ரோ விரஜா: விராமோ விபு³தா⁴ஶ்ரய: ॥ 107 ॥

வித³க்³த³முக்³த⁴வேஷாட்⁴யோ விஶ்வாதீதோ விஶோகத:³ ।
மாயாநாட்யவிநோத³ஜ்ஞோ மாயாநடநஶிக்ஷக: ॥ 108 ॥

மாயாநாடகக்ருʼந்மாயீ மாயாயந்த்ரவிமோசக: ।
வ்ருʼத்³தி⁴க்ஷயவிநிர்முக்தோ வித்³யோதோ விஶ்வஞ்சக: ॥ 109 ॥

காலாத்மா காலிகாநாத:² கார்கோடகவிபூ⁴ஷண: ।
ஷடூ³ர்மிரஹித: ஸ்தவ்ய: ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யதா³யக: ॥ 110 ॥

ஷடா³தா⁴ரக³த: ஸாங்க்²ய: ஷட³க்ஷரஸமாஶ்ரய: ।
அநிர்தே³ஶ்யோঽநிலோঽக³ம்யோঽவிக்ரியோঽமோக⁴வைப⁴வ: ॥ 111 ॥

ஹேயாதே³யவிநிர்முக்தோ ஹேலாகலிததாண்ட³வ: ।
அபர்யந்தீঽபரிச்சே²த்³யோঽகோ³சரோ ருக்³விமோசக: ॥ 112 ॥

நிரம்ஶோ நிக³மாநந்தோ³ நிராநந்தோ³ நிதா³நபூ:⁴ ।
ஆதி³பூ⁴தோ மஹாபூ⁴த: ஸ்வேச்சா²கலிதவிக்³ரஹ: ॥

நிஸ்பந்த:³ ப்ரத்யகா³நந்தோ³ நிர்நிமேஷோ நிரந்தர: ।
ப்ரபு³த்³த:⁴ பரமோதா³ர: பரமாநந்த³ஸாக³ர: ॥ 114 ॥

ஸம்வத்ஸர: கலாபூர்ண: ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
நிர்வாணதோ³ நிர்வ்ருʼதிஸ்தோ² நிர்வைரோ நிருபாதி⁴க: ॥

ஆபா⁴ஸ்வர: பரம் தத்வமாதி³ம: பேஶல: பவி: ।
ஸம்ஶாந்தஸர்வஸங்கல்ப: ஸம்ஸதீ³ஶஸ்ஸதோ³தி³த: ॥ 116 ॥

பா⁴வாபா⁴வவிநிர்முக்தோ பா⁴ரூபோ பா⁴விதோ ப⁴ர: ।
ஸர்வாதீதஸ்ஸாரதர: ஸாம்ப³ஸ்ஸாரஸ்வதப்ரத:³ ॥ 117 ॥

ஸர்வக்ருʼத்ஸர்வப்⁴ருʼத்ஸர்வமயஸ்ஸத்வாவலம்ப³க: ।
கேவல: கேஶவ: கேலீகர கேவலநாயக: ॥ 118 ॥

இச்சா²நிச்சா²விரஹிதோ விஹாரீ வீர்யவர்த⁴ந: ।
விஜிக⁴த்ஸோ விக³தபீ:⁴ விபிபாஸோ விபா⁴வந: ॥ 119 ॥

விஶ்ராந்திபூ⁴ர்விவஸநோ விக்⁴நஹர்தா விஶோத⁴க: ।
வீரப்ரியோ வீதப⁴யோ விந்த்⁴யத³ர்பவிநாஶந: ॥ 120 ॥

வேதாலநடநப்ரீதோ வேதண்ட³த்வக்க்ருʼதாம்ப³ர: ।
வேலாதிலங்கி⁴கருணோ விலாஸீ விக்ரமோந்நத: ॥ 121 ॥

வைராக்³யஶேவதி⁴ர்விஶ்வபோ⁴க்தா ஸர்வோர்த்⁴வஸம்ஸ்தி²த: ।
மஹாகர்தா மஹாபோ⁴க்தா மஹாஸம்விந்மயோ மது:⁴ ॥ 122 ॥

மநோவசோபி⁴ரக்³ராஹ்யோ மஹாபி³லக்ருʼதாலய: ।
அநஹங்க்ருʼதிரச்சே²த்³ய: ஸ்வாநந்தை³கக⁴நாக்ருʼதி: ॥ 123 ॥

ஸம்வர்தாக்³ந்யுத³ரஸ்ஸர்வாந்தரஸ்த²ஸ்ஸர்வது³ர்க்³ரஹ: ।
ஸம்பந்நஸ்ஸங்க்ரமஸ்ஸத்ரீ ஸந்தா⁴தா ஸகலோர்ஜித: ॥ 124 ॥

ஸம்பந்நஸ்ஸந்நிக்ருʼஷ்ட: ஸம்விம்ருʼஷ்டஸ்ஸமயத்³ருʼக் ।
ஸம்யமஸ்த:² ஸம்ஹ்ருʼதிஸ்த:² ஸம்ப்ரவிஷ்டஸ்ஸமுத்ஸுக: ॥ 125 ॥

ஸம்ப்ரஹ்ருʼஷ்டஸ்ஸந்நிவிஷ்ட: ஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்டஸ்ஸம்ப்ரமர்த³ந: ।
ஸூத்ரபூ⁴தஸ்ஸ்வப்ரகாஶ: ஸமஶீலஸ்ஸதா³த³ய: ॥ 126 ॥

ஸத்வஸம்ஸ்த²ஸ்ஸுஷுப்திஸ்த:² ஸுதல்பஸ்ஸத்ஸ்வரூபக:³ ।
ஸங்கல்போல்லாஸநிர்முக்த: ஸமநீராக³சேதந: ॥ 127 ॥

ஆதி³த்யவர்ணஸ்ஸஞ்ஜ்யோதி: ஸம்யக்³த³ர்ஶநதத்பர: ।
மஹாதாத்பர்யநிலய: ப்ரத்க்³ப்³ரஹ்யைக்யநிஶ்சய: ॥ 128 ॥

ப்ரபஞ்சோல்லாஸநிர்முக்த: ப்ரத்யக்ஷ: ப்ரதிபா⁴த்மக: ।
ப்ரவேக:³ ப்ரமதா³ர்தா⁴ங்க:³ ப்ரநர்தநபராயண: ॥ 129 ॥

யோக³யோநிர்யதா²பூ⁴தோ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வவந்தி³த: ।
ஜடிலஶ்சடுலாபாங்கோ³ மஹாநடநலம்பட: ॥ 130 ॥

பாடலாஶு: படுதர: பாரிஜாதத்³ரு மூலக:³ ।
பாபாடவீப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: பா⁴நுமத்கோடிகோடிப:⁴ ॥ 131 ॥

கோடிகந்த³ர்பஸௌபா⁴க்³யஸுந்த³ரோ மது⁴ரஸ்மித: ।
லாஸ்யாம்ருʼதாப்³தி⁴லஹரீபூர்ணேந்து:³ புண்யகோ³சர: ॥ 132 ॥

ருத்³ராக்ஷஸ்ரங்மயாகல்ப: கஹ்லாரகிரணத்³யுதி: ।
அமூல்யமணிஸம்பா⁴ஸ்வத்ப²ணீந்த்³ரகரகங்கண: ॥ 133 ॥

சிச்ச²க்திலோசநாநந்த³கந்த³ல: குந்த³பாண்டு³ர: ।
அக³ம்யமஹிமாம்போ⁴தி⁴ரநௌபம்யயஶோநிதி:⁴ ॥ 134 ॥

சிதா³நந்த³நடாதீ⁴ஶ: சித்கேவலவபுர்த⁴ர: ।
சிதே³கரஸஸம்பூர்ண: ஶ்ரீஶிவ ஶ்ரீமஹேஶ்வர: ॥ 135 ॥

॥ இதி ஶ்ரீநடேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil