Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Natesha Sahasranama Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീനടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

പൂര്‍വപീഠികാ
യസ്മാത്സര്‍വം സമുത്പന്നം ചരാചരമിദം ജഗത് ।
ഇദം നമോ നടേശായ തസ്മൈ കാരുണ്യമൂര്‍തയേ ॥

ഓം കൈലാസശിഖരേ രംയേ രത്നസിംഹാസനേ സ്ഥിതം ।
ശങ്കരം കരുണാമൂര്‍തിം പ്രണംയ പരയാ മുദാ ॥ 1 ॥

വിനയാവനതാ ഭൂത്വാ പപ്രച്ഛ പരമേശ്വരീ ।
ഭഗവന്‍ ഭവ സര്‍വജ്ഞ ഭവതാപഹരാവ്യയ ॥ 2 ॥

ത്വത്തഃ ശ്രുതം മയാ ദേവ സര്‍വം നാമസഹസ്രകം ।
നടേശസ്യ തു നാമാനി ന ശ്രുതാനി മയാ പ്രഭോ ॥ 3 ॥

അസംകൃത്പ്രാര്‍ഥിതോഽപി ത്വം ന തത്കഥിതവാനസി ।
ഇദാനീം കൃപയാ ശംഭോ വദ വാഞ്ഛാഭിപൂര്‍തയേ ॥ 4 ॥

ശ്രീ ശിവ ഉവാച
സാധു സാധു മഹാദേവി പൃഷ്ടം സര്‍വജഗദ്ധിതം ।
പുരാ നാരായണഃ ശ്രീമാന്‍ ലോകരക്ഷാപരായണഃ ॥ 5 ॥

ക്ഷീരാബ്ധൌ സുചിരം കാലം സാംബമൂര്‍തിധരം ശിവം ।
മാമേകാഗ്രേണ ചിത്തേന ധ്യായന്‍ ന്യവസദച്യുതഃ ॥ 6 ॥

തപസാ തസ്യ സന്തുഷ്ടഃ പ്രസന്നോഽഹം കൃപാവശാത് ।
ധ്യാനാത്സമുത്ഥിതോ വിഷ്ണുര്ലക്ഷ്ംയാ മാം പര്യപൂജയത് ॥ 7 ॥

തുഷ്ടാവ വിവിധൈസ്സ്തോത്രൈര്‍വേദവേദാന്തസമ്മിതൈഃ ।
വരം വരയ ഹേ വത്സ യദിഷ്ടം മനസി സ്ഥിതം ॥ 8 ॥

തത്തേ ദാസ്യാമി ന ചിരാദിത്യുക്തഃ കമലേക്ഷണഃ ।
പ്രാഹ മാം പരയാ ഭക്ത്യാ വരം ദാസ്യസി ചേത്പ്രഭോ ॥ 9 ॥

രക്ഷാര്‍ഥം സര്‍വജഗതാമസുരാണാം ക്ഷയായ ച ।
സാര്‍വാത്മ്യയോഗസിദ്ധ്യര്‍ഥം മന്ത്രമേകം മമാദിശ ॥ 10 ॥

ഇതി സമ്പ്രാര്‍ഥിതസ്തേന മാധവേനാഹമംബികേ ।
സഞ്ചിന്ത്യാനുത്തമം സ്തോത്രം സര്‍വേഷാം സര്‍വസിദ്ധിദം ॥ 11 ॥

നടേശനാമസാഹസ്രമുക്തവാനസ്മി വിഷ്ണവേ ।
തേന ജിത്വാഽസുരാന്‍ സര്‍വാന്‍ രരക്ഷ സകലം ജഗത് ॥ 12 ॥

സാര്‍വാത്മ്യയോഗസിദ്ധിം ച പ്രാപ്തവാനംബുജേക്ഷണഃ ।
തദേവ പ്രാര്‍ഥയസ്യദ്യ നാമസാഹസ്രമംബികേ ॥ 13 ॥

പഠനാന്‍മനനാത്തസ്യ നൃത്തം ദര്‍ശയതി പ്രഭുഃ ।
സര്‍വപാപഹരം പുണ്യം സര്‍വരക്ഷാകരം നൃണാം ॥ 14 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദം സര്‍വസിദ്ധിദം മുക്തിദം പരം ।
വക്ഷ്യാമി ശൃണു ഹേ ദേവി നാമസാഹസ്രമുത്തമം ॥ 15 ॥

അഥ ശ്രീനടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

ഓം അസ്യ ശ്രീനടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമഹാമന്ത്രസ്യ
സദാശിവ ഋഷിഃ, മഹാവിരാട് ഛന്ദഃ ശ്രീമന്നടേശോ ദേവതാ ।
ബീജം, ശക്തിഃ, കീലകം, അങ്ഗന്യാസകരന്യാസൌ ച ചിന്താമണിമന്ത്രവത് ।

ധ്യാനം
ധ്യായേത്കോടിരവിപ്രഭം ത്രിനയനം ശീതാംശുഗങ്ഗാധരം
ദക്ഷാങ്ഘ്രിസ്ഥിതവാമകുഞ്ചിതപദം ശാര്‍ദൂലചര്‍മാംബരം ।
വഹ്നിം ഡോലകരാഭയം ഡമരുകം വാമേ ശിവാം (സ്ഥിതാം) ശ്യാമലാം
കല്‍ഹാരം ജപസൃക്ഷുകം (ദധതീം പ്രലംബിതകരാ) കടികരാം
ദേവീം സഭേശം ഭജേ ॥

ലം പൃഥിവ്യാത്മകം ഇത്യാദിനാ പഞ്ചപൂജാ ।

ശ്രീശിവ ഉവാച
ശ്രീശിവഃ ശ്രീശിവാനാഥഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീപതിപൂജിതഃ ।
ശിവങ്കരഃ ശിവതരശ്ശിഷ്ടഹൃഷ്ടശ്ശിവാഗമഃ ॥ 1 ॥

അഖണ്ഡാനന്ദചിദ്രൂപഃ പരമാനന്ദതാണ്ഡവഃ ।
അപസ്മൃതിന്യസ്തപാദഃ കൃത്തിവാസാഃ കൃപാകരഃ ॥ 2 ॥

കാലീവാദപ്രിയഃ കാലഃ കാലാതീതഃ കലാധരഃ ।
കാലനേതാ കാലഹന്താ കാലചക്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 3 ॥

കാലജ്ഞഃ കാമദഃ കാന്തഃ കാമാരിഃ കാമപാലകഃ ।
കല്യാണമൂര്‍തിഃ കല്യാണീരമണഃ കമലേക്ഷണഃ ॥ 4 ॥

കാലകണ്ഠഃ കാലകാലഃ കാലകൂടവിഷാശനഃ ।
കൃതജ്ഞഃ കൃതിസാരജ്ഞഃ കൃശാനുഃ കൃഷ്ണപിങ്ഗലഃ ॥ 5 ॥

കരിചര്‍മാംബരധരഃ കപാലീ കലുഷാപഹഃ ।
കപാലമാലാഭരണഃ കങ്കാലഃ കലിനാശനഃ ॥ 6 ॥

കൈലാസവാസീ കാമേശഃ കവിഃ കപടവര്‍ജിതഃ ।
കമനീയഃ കലാനാഥശേഖരഃ കംബുകന്ധരഃ ॥ 7 ॥

കന്ദര്‍പകോടിസദൃശഃ കപര്‍ദീ കമലാനനഃ ।
കരാബ്ജധൃതകാലാഗ്നിഃ കദംബകുസുമാരുണഃ ॥ 8 ॥

കമനീയനിജാനന്ദമുദ്രാഞ്ചിതകരാംബുജഃ ।
സ്ഫുരഡ്ഡമരുനിധ്വാനനിര്‍ജിതാംഭോധിനിസ്വനഃ ॥ 9 ॥

ഉദ്ദണ്ഡതാണ്ഡവശ്ചണ്ഡ ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവപണ്ഡിതഃ ।
സവ്യതാണ്ഡവസമ്പന്നോ മഹാതാണ്ഡവവൈഭവഃ ॥ 10 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡകാണ്ഡവിസ്ഫോടമഹാപ്രലയതാണ്ഡവഃ ।
മഹോഗ്രതാണ്ഡവാഭിജ്ഞഃ പരിഭ്രമണതാണ്ഡവഃ ॥ 11 ॥

നന്ദിനാട്യപ്രിയോ നന്ദീ നടേശോ നടവേഷഭൃത് ।
കാലികാനാട്യരസികോ നിശാനടനനിശ്ചലഃ ॥ 12 ॥

ഭൃങ്ഗിനാട്യപ്രമാണജ്ഞോ ഭ്രമരായിതനാട്യകൃത് ।
വിയദാദിജഗത്സ്രഷ്ടാ വിവിധാനന്ദദായകഃ ॥ 13 ॥

വികാരരഹിതോ വിഷ്ണുര്‍വിരാഡീശോ വിരാണ്‍മയഃ ।
വിരാഢൃദയപദ്മസ്ഥോ വിധിര്‍വിശ്വാധികോ വിഭുഃ ॥ 14 ॥

വീരഭദ്രോ വിശാലാക്ഷോ വിഷ്ണുബാണോ വിശാമ്പതിഃ ।
വിദ്യാനിധിര്‍വിരൂപാക്ഷോ വിശ്വയോനിര്‍വൃഷധ്വജഃ ॥ 15 ॥

വിരൂപോ വിശ്വദിഗ്വ്യാപീ വീതശോകോ വിരോചനഃ ।
വ്യോമകേശോ വ്യോമമൂര്‍തിര്‍വ്യോമാകാരോഽവ്യയാകൃതിഃ ॥ 16 ॥

വ്യാഘ്രപാദപ്രിയോ വ്യാഘ്രചര്‍മധൃദ്വ്യാധിനാശനഃ ।
വ്യാകൃതോ വ്യാപൃതോ വ്യാപീ വ്യാപ്യസാക്ഷീ വിശാരദഃ ॥ 17 ॥

വ്യാമോഹനാശനോ വ്യാസോ വ്യാഖ്യാമുദ്രാലസത്കരഃ ।
വരദോ വാമനോ വന്ദ്യോ വരിഷ്ഠോ വജ്രവര്‍മഭൃത് ॥ 18 ॥

വേദവേദ്യോ വേദരൂപോ വേദവേദാന്തവിത്തമഃ ।
വേദാര്‍ഥവിദ്വേദയോനിഃ വേദാങ്ഗോ വേദസംസ്തുതഃ ॥ 19 ॥

വൈകുണ്ഠവല്ലഭോഽവര്‍ഷ്യോ വൈശ്വാനരവിലോചനഃ ।
സമസ്തഭുവനവ്യാപീ സമൃദ്ധസ്സതതോദിതഃ ॥ 20 ॥

സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരഃ സൂര്യഃ സൂക്ഷ്മസ്ഥൂലത്വവര്‍ജിതഃ ।
ജഹ്നുകന്യാധരോ ജന്‍മജരാമൃത്യുനിവാരകഃ ॥ 21 ॥

ശൂരസേനഃ ശുഭാകാരഃ ശുഭ്രമൂര്‍തിഃ ശുചിസ്മിതഃ ।
അനര്‍ഘരത്നഖചിതകിരീടോ നികടേ സ്ഥിതഃ ॥ 22 ॥

സുധാരൂപഃ സുരാധ്യക്ഷഃ സുഭ്രൂഃ സുഖഘനഃ സുധീഃ ।
ഭദ്രോ ഭദ്രപ്രദോ ഭദ്രവാഹനോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 23 ॥

ഭഗനേത്രഹരോ ഭര്‍ഗോ ഭവഘ്നോ ഭക്തിമന്നിധിഃ ।
അരുണഃ ശരണഃ ശര്‍വഃ ശരണ്യഃ ശര്‍മദഃ ശിവഃ ॥ 24 ॥

പവിത്രഃ പരമോദാരഃ പരമാപന്നിവാരകഃ ।
സനാതനസ്സമഃ സത്യഃ സത്യവാദീ സമൃദ്ധിദഃ ॥ 25 ॥

ധന്വീ ധനാധിപോ ധന്യോ ധര്‍മഗോപ്താ ധരാധിപഃ ।
തരുണസ്താരകസ്താംരസ്തരിഷ്ണുസ്തത്ത്വബോധകഃ ॥ 26 ॥

രാജരാജേശ്വരോ രംയോ രാത്രിഞ്ചരവിനാശനഃ ।
ഗഹ്വരേഷ്ഠോ ഗണാധീശോ ഗണേശോ ഗതിവര്‍ജിതഃ ॥ 27 ॥

പതഞ്ജലിപ്രാണനാഥഃ പരാപരവിവര്‍ജിതഃ ।
പരമാത്മാ പരജ്യോതിഃ പരമേഷ്ഠീ പരാത്പരഃ ॥ 28 ॥

നാരസിംഹോ നഗാധ്യക്ഷോ നാദാന്തോ നാദവര്‍ജിതഃ ।
നമദാനന്ദദോ നംയോ നഗരാജനികേതനഃ ॥ 29 ॥

ദൈവ്യോ ഭിഷക്പ്രമാണജ്ഞോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണാത്മകഃ ।
കൃതാകൃതഃ കൃശഃ കൃഷ്ണഃ ശാന്തിദശ്ശരഭാകൃതിഃ ॥ 30 ॥

ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദോ ബ്രഹ്മാ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭോ ബൃഹസ്പതിഃ ।
സദ്യോ ജാതസ്സദാരാധ്യഃ സാമഗസ്സാമസംസ്തുതഃ ॥ 31 ॥

അഘോരോഽദ്ഭുതചാരിത്ര ആനന്ദവപുരഗ്രണീഃ ।
സര്‍വവിദ്യാനാമീശാന ഈശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ॥ 32 ॥

സര്‍വാര്‍ഥഃ സര്‍വദാ തുഷ്ടഃ സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥസമ്മതഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വദഃ സ്ഥാണുഃ സര്‍വേശസ്സമരപ്രിയഃ ॥ 33 ॥

ജനാര്‍ദനോ ജഗത്സ്വാമീ ജന്‍മകര്‍മനിവാരകഃ ।
മോചകോ മോഹവിച്ഛേത്താ മോദനീയോ മഹാപ്രഭുഃ ॥ 34 ॥

വ്പുപ്തകേശോ വിവിശദോ വിഷ്വക്സേനോ വിശോധകഃ ।
സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രാങ്ഘ്രിഃ സഹസ്രവദനാംബുജഃ ॥ 35 ॥

സഹസ്രാക്ഷാര്‍ചിതഃ സംരാട് സന്ധാതാ സമ്പദാലയഃ ।
ബഭ്രുര്‍ബഹുവിധാകാരോ ബലപ്രമഥനോ ബലീ ॥ 36 ॥

മനോഭര്‍താ മനോഗംയോ മനനൈകപരായണഃ ।
ഉദാസീന ഉപദ്രഷ്ടാ മൌനഗംയോ മുനീശ്വരഃ ॥ 37 ॥

അമാനീ മദനോഽമന്യുരമാനോ മാനദോ മനുഃ ।
യശസ്വീ യജമാനാത്മാ യജ്ഞഭുഗ്യജനപ്രിയഃ ॥ 38 ॥

മീഢുഷ്ടമോ മൃഗധരോ മൃകണ്ഡുതനയപ്രിയഃ ।
പുരുഹൂതഃ പുരദ്വേഷീ പുരത്രയവിഹാരവാന്‍ ॥ 39 ॥

പുണ്യഃ പുമാന്‍പുരിശയഃ പൂഷാ പൂര്‍ണഃ പുരാതനഃ ।
ശയനശ്ശന്തമഃ ശാന്ത ശാസകശ്ശ്യാമലാപ്രിയഃ ॥ 40 ॥

ഭാവജ്ഞോ ബന്ധവിച്ഛേത്താ ഭാവാതീതോഽഭയങ്കരഃ ।
മനീഷീ മനുജാധീശോ മിഥ്യാപ്രത്യയനാശനഃ ॥ 41 ॥

നിരഞ്ജനോ നിത്യശുദ്ധോ നിത്യബുദ്ധോ നിരാശ്രയഃ ।
നിര്‍വികല്‍പോ നിരാലംബോ നിര്‍വികാരോ നിരാമയഃ ॥ 42 ॥

നിരങ്കുശോ നിരാധാരോ നിരപായോ നിരത്യയഃ ।
ഗുഹാശയോ ഗുണാതീതോ ഗുരുമൂര്‍തിര്‍ഗുഹപ്രിയഃ ॥ 43 ॥

പ്രമാണം പ്രണവഃ പ്രാജ്ഞഃ പ്രാണദഃ പ്രാണനായകഃ ।
സൂത്രാത്മാ സുലഭസ്സ്വച്ഛഃ സൂദരസ്സുന്ദരാനനഃ ॥ 44 ॥

കപാലമാലാലങ്കാരഃ കാലാന്തകവപുര്‍ധരഃ ।
ദുരാരാധ്യോ ദുരാധര്‍ഷോ ദുഷ്ടദൂരോ ദുരാസദഃ ॥ 45 ॥

ദുര്‍വിജ്ഞേയോ ദുരാചാരനാശനോ ദുര്‍മദാന്തകഃ ।
സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വസാക്ഷീ സര്‍വാത്മാ സാക്ഷിവര്‍ജിതഃ ॥ 46 ॥

സര്‍വദ്വന്ദ്വക്ഷയകരഃ സര്‍വാപദ്വിനിവാരകഃ ।
സര്‍വപ്രിയതമസ്സര്‍വദാരിദ്യക്ലേശനാശനഃ ॥ 47 ॥

ദ്രഷ്ടാ ദര്‍ശയിതാ ദാന്തോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപഭൃത് ।
ദക്ഷാധ്വരഹരോ ദക്ഷോ ദഹരസ്ഥോ ദയാനിധിഃ ॥ 48 ॥

സമദൃഷ്ടിസ്സത്യകാമഃ സനകാദിമുനിസ്തുതഃ ।
പതിഃ പഞ്ചത്വനിര്‍മുക്തഃ പഞ്ചകൃത്യപരായണഃ ॥

പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയഃ പഞ്ചപ്രാണാധിപതിരവ്യയഃ ।
പഞ്ചഭൂതപ്രഭുഃ പഞ്ചപൂജാസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 50 ॥

വിഘ്നേശ്വരോ വിഘ്നഹന്താ ശക്തിപാണിശ്ശരോദ്ഭവഃ ।
ഗൂഢോ ഗുഹ്യതമോ ഗോപ്യോ ഗോരക്ഷീ ഗണസേവിതഃ ॥ 51 ॥

സുവ്രതസ്സത്യസങ്കല്‍പഃ സ്വസംവേദ്യസ്സുഖാവഹഃ ।
യോഗഗംയോ യോഗനിഷ്ഠോ യോഗാനന്ദോ യുധിഷ്ഠിരഃ ॥ 52 ॥

തത്വാവബോധസ്തത്വേശഃ തത്വഭാവസ്തപോനിധിഃ ।
അക്ഷരസ്ത്ര്യക്ഷരസ്ത്രയക്ഷഃ പക്ഷപാതവിവര്‍ജിതഃ ॥ 53 ॥

മാണിഭദ്രാര്‍ചിതോ മാന്യോ മായാവീ മാന്ത്രികോ മഹാന്‍ ।
കുഠാരഭൃത്കുലാദ്രീശഃ കുഞ്ചിതൈകപദാംബുജഃ ॥ 54 ॥

യക്ഷരാഡ്യജ്ഞഫലദോ യജ്ഞമൂര്‍തിര്യശസ്കരഃ ।
സിദ്ധേശസ്സിദ്ധിജനകഃ സിദ്ധാന്തസ്സിദ്ധവൈഭവഃ ॥ 55 ॥

രവിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ രജോഗുണവിവര്‍ജിതഃ ।
വഹ്നിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ വര്‍ഷീയാന്‍ വരുണേശ്വരഃ ॥ 56 ॥

സോമമണ്ഡലമധ്യസ്ഥഃ സോമസ്സൌംയസ്സുഹൃദ്വരഃ ।
ദക്ഷിണാഗ്നിര്‍ഗാര്‍ഹപത്യോ ദമനോ ദമനാന്തകഃ (ദാനവാന്തകഃ) ॥ 57 ॥

ചതുര്‍വക്ത്രശ്ചക്രധരഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ പരം തപഃ ।
വിശ്വസ്യായതനോ വര്യോ വന്ദാരുജനവത്സലഃ ॥ 58 ॥

ഗായത്രീവല്ലഭോ ഗാര്‍ഗ്യോ ഗായകാനുഗ്രഹോന്‍മുഖഃ ।
അനന്തരൂപ ഏകാത്മാ സ്വസ്തരുര്‍വ്യാഹൃതിസ്സ്വധാ ॥ 59 ॥

സ്വാഹാരൂപോ വസുമനാഃ വടുകഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ।
ശ്രാവ്യശ്ശത്രുഹരശ്ശൂലീ ശ്രുതിസ്മൃതിവിധായകഃ ॥ 60 ॥

അപ്രമേയോഽപ്രതിരഥഃ പ്രദ്യുംനഃ പ്രമഥേശ്വരഃ ।
അനുത്തമോ ഹ്യുദാസീനോ മുക്തിദോ മുദിതാനനഃ ॥ 61 ॥

ഊര്‍ധ്വരേതാ ഊര്‍ധ്വപാദഃ പ്രൌഢനര്‍തനലമ്പടഃ ।
മഹാമായോ മഹായാസോ മഹാവീര്യോ മഹാഭുജഃ ॥ 62 ॥

മഹാനന്ദോ മഹാസ്കന്ദോ മഹേന്ദ്രോ മഹസാന്നിധിഃ ।
ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭാവനാഗംയഃ ഭ്രാന്തിജ്ഞാനവിനാശനഃ ॥ 63 ॥

മഹര്‍ധിര്‍മഹിമാധാരോ മഹാസേനഗുരുര്‍മഹഃ ।
സര്‍വദൃഗ്സര്‍വഭൂത്സര്‍ഗഃ സര്‍വഹൃത്കോശസംസ്ഥിതഃ ॥ 64 ॥

ദീര്‍ഘപിങ്ഗജടാജൂടോ ദീര്‍ഘബാഹുര്‍ദിഗംബരഃ ।
സംയദ്വാമസ്സങ്യമീന്ദ്രഃ സംശയച്ഛിത്സഹസ്രദൃക് ॥ 65 ॥

ഹേതുദൃഷ്ടാന്തനിര്‍മുക്തോ ഹേതുര്‍ഹേരംബജന്‍മഭൂഃ ।
ഹേലാവിനിര്‍മിതജഗദ്ധേമശ്മശ്രുര്‍ഹിരണ്‍മയഃ ॥ 66 ॥

സകൃദ്വിഭാതസ്സംവേത്താ സദസത്കോ ടിവര്‍ജിതഃ ।
സ്വാത്മസ്ഥസ്സ്വായുധഃ സ്വാമീ സ്വാനന്യസ്സ്വാംശിതാഖിലഃ ॥ 67 ॥

രാതിര്‍ദാതിശ്ചതുഷ്പാദഃ സ്വാത്മരുണഹരസ്സ്വഭൂഃ ।
വശീ വരേണ്യോ വിതതോ വജ്രഭൃദ്വരുണാത്മജഃ ॥ 68 ॥

ചൈതന്യശ്ചിച്ഛിദദ്വൈതഃ ചിന്‍മാത്രശ്ചിത്സഭാധിപഃ ।
ഭൂമാ ഭൂതപതിര്‍ഭവ്യോ ഭൃര്‍ഭുവോ വ്യാഹൃതിപ്രിയഃ ॥ 69 ॥

വാച്യവാചകനിര്‍മുക്തോ വാഗീശോ വാഗഗോചരഃ ।
വേദാന്തകൃത്തുര്യപാദോ വൈദ്യുതസ്സുകൃതോദ്ഭവഃ ॥ 70 ॥

അശുഭക്ഷയകൃജ്ജ്യോതിഃ അനാകാശോ ഹ്യലേപകഃ ।
ആപ്തകാമോഽനുമന്താഽഽത്മ കാമോഽഭിന്നോഽനണുര്‍ഹരഃ ॥ 71 ॥

അസ്നേഹസ്സങ്ഗനിര്‍മുക്തോഽഹ്രസ്വോഽദീര്‍ഘോഽവിശേഷകഃ ।
സ്വച്ഛന്ദസ്സ്വച്ഛസംവിത്തിരന്വേഷ്ടവ്യോഽശ്രുതോഽമൃതഃ ॥ 72 ॥

അപരോക്ഷോഽവ്രണോഽലിങ്ഗോഽവിദ്വേഷ്ടാ പ്രേമസാഗരഃ ।
ജ്ഞാനലിങ്ഗോ ഗതിര്‍ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനഗംയോഽവഭാസകഃ ॥ 73 ॥

ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശഃ ശ്രുതിപ്രസ്തുതവൈഭവഃ ।
ഹിരണ്യബാഹുസ്സേനാനീ ഹരികേശോ ദിശാം പതിഃ ॥ 74 ॥

സസ്പിഞ്ജരഃ പശുപതിഃ ത്വിഷീമാനധ്വനാം പതിഃ ।
ബഭ്ലുശോ ഭഗവാന്‍ഭവ്യോ വിവ്യാധീ വിഗതജ്വരഃ ॥ 75 ॥

അന്നാനാം പതിരത്യുഗ്രോ ഹരികേശോഽദ്വയാകൃതിഃ ।
പുഷ്ടാനാം പതിരവ്യഗ്രോ ഭവഹേതുര്‍ജഗത്പതിഃ ॥ 76 ॥

ആതതാവീ മഹാരുദ്രഃ ക്ഷേത്രാണാമധിപോഽക്ഷയഃ ।
സൂതസ്സദസ്പതിസ്സൂരിരഹന്ത്യോ വനപോ വരഃ ॥ 77 ॥

രോഹിതസ്സ്ഥപതിര്‍വൃക്ഷപതിര്‍മന്ത്രീ ച വാണിജഃ ।
കക്ഷപശ്ച ഭുവന്തിശ്ച ഭവാഖ്യോ വാരിവസ്കൃതഃ ॥ 78 ॥

ഓഷധീശസ്സതാമീശഃ ഉച്ചൈര്‍ഘോഷോ വിഭീഷണഃ ।
പത്തീനാമധിപഃ കൃത്സ്നവീതോ ധാവന്‍സ സത്വപഃ ॥ 79 ॥

സഹമാനസ്സത്യധര്‍മാ നിവ്യാധീ നിയമോ യമഃ ।
ആവ്യാധിപതിരാദിത്യഃ കകുഭഃ കാലകോവിദഃ ॥ 80 ॥

നിഷങ്ഗീഷുധിമാനിന്ദ്രഃ തസ്കരാണാമധീശ്വരഃ ।
നിചേരുകഃ പരിചരോഽരണ്യാനാം പതിരദ്ഭുതഃ ॥ 81 ॥

സൃകാവീ മുഷ്ണാതാം നാഥഃ പഞ്ചാശദ്വര്‍ണരൂപഭൃത് ।
നക്തഞ്ചരഃ പ്രകൃന്താനാം പതിര്‍ഗിരിചരോ യഃ ॥ 82 ॥

കുലുഞ്ചാനാം പതിഃ കൂപ്യോ ധന്വാവീ ധനദാധിപഃ ।
ആതന്വാനശ്ശതാനന്ദഃ ഗൃത്സോ ഗൃത്സപതിസ്സുരഃ ॥ 83 ॥

വ്രാതോ വ്രാതപതിര്‍വിപ്രോ വരീയാന്‍ ക്ഷുല്ലകഃ ക്ഷമീ ।
ബില്‍മീ വരൂഥീ ദുന്ദുഭ്യ ആഹനന്യഃ പ്രമര്‍ശകഃ ॥ 84 ॥

ധൃഷ്ണുര്‍ദൂതസ്തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രഃ സുധന്വാ സുലഭസ്സുഖീ ।
സ്രുത്യഃ പഥ്യഃ സ്വതന്ത്രസ്ഥഃ കാട്യോ നീപ്യഃ കരോടിഭൃത് ॥ 85 ॥

സൂദ്യസ്സരസ്യോ വൈശന്തോ നാദ്യോഽവട്യഃ പ്രവര്‍ഷകഃ ।
വിദ്യുത്യോ വിശദോ മേധ്യോ രേഷ്മിയോ വാസ്തുപോ വസുഃ ॥ 86 ॥

അഗ്രേവധോഽഗ്രേ സമ്പൂജ്യോ ഹന്താ താരോ മയോഭവഃ ।
മയസ്കരോ മഹാതീര്‍ഥ്യഃ കൂല്യഃ പാര്യഃ പദാത്മകഃ ॥ 87 ॥

ശങ്ഗഃ പ്രതരണോഽവാര്യഃ ഫേന്യഃ ശഷ്പ്യഃ പ്രവാഹജഃ ।
മുനിരാതാര്യ ആലാദ്യ സികത്യശ്ചാഥ കിംശിലഃ ॥ 88 ॥

പുലസ്ത്യഃ ക്ഷയണോ ഗൃധ്യോ ഗോഷ്ഠ്യോ ഗോപരിപാലകഃ ।
ശുഷ്ക്യോ ഹരിത്യോ ലോപ്യശ്ച സൂര്‍ംയഃ പര്‍ണ്യോഽണിമാദിഭൂഃ ॥ 89 ॥

പര്‍ണശദ്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ പ്രസന്നഃ പരമോന്നതഃ ।
ശീഘ്രിയശ്ശീഭ്യ ആനന്ദ ക്ഷയദ്വീരഃ ക്ഷരാഽക്ഷരഃ ॥ 90 ॥

പാശീ പാതകസംഹര്‍താ തീക്ഷ്ണേഷുസ്തിമിരാപഹഃ ।
വരാഭയപ്രദോ ബ്രഹ്മപുച്ഛോ ബ്രഹ്മവിദാം വരഃ ॥ 91 ॥

ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരുര്‍ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യകൈസ്സമഭിഷ്ടുതഃ ।
കൃതാന്തകൃത്ക്രിയാധാരഃ കൃതീ കൃപണരക്ഷകഃ ॥ 92 ॥

നൈഷ്കര്‍ംയദോ നവരസഃ ത്രിസ്ഥസ്ത്രിപുരഭൈരവഃ ।
ത്രിമാത്രകസ്ത്രിവൃദൂപഃ തൃതീയസ്ത്രിഗുണാതിഗഃ ॥ 93 ॥

ത്രിധാമാ ത്രിജഗദ്ധേതുഃ ത്രികര്‍താ തിര്യഗൂര്‍ധ്വഗഃ ।
പ്രപഞ്ചോപശമോ നാമരൂപദ്വയവിവര്‍ജിതഃ ॥ 94 ॥

പ്രകൃതീശഃ പ്രതിഷ്ഠാതാ പ്രഭവഃ പ്രമഥഃ പ്രഥീ ।
സുനിശ്ചിതാര്‍ഥോ രാദ്ധാന്തഃ തത്വമര്‍ഥസ്തപോമയഃ ।
ഹിതഃ പ്രമാതാ പ്രാഗ്വര്‍തീ സര്‍വോപനിഷദാശ്രയഃ ।
വിശൃങ്ഖലോ വിയദ്ധേതുഃ വിഷമോ വിദ്രുമപ്രഭഃ ॥ 96 ॥

അഖണ്ഡബോധോഽഖണ്ഡാത്മാ ഘണ്ടാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
അനന്തശക്തിരാചാര്യഃ പുഷ്കലസ്സര്‍വപൂരണഃ ॥ 97 ॥

പുരജിത്പൂര്‍വജഃ പുഷ്പഹാസഃ പുണ്യഫലപ്രദഃ ।
ധ്യാനഗംയോ ധ്യാതൃരൂപോ ധ്യേയോ ധര്‍മവിദാം വരഃ ॥ 98 ॥

അവശഃ സ്വവശഃ സ്ഥാണുരന്തര്യാമീ ശതക്രതുഃ ।
കൂടസ്ഥഃ കൂര്‍മപീഠസ്ഥഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗ്രഹമോചകഃ ॥ 99 ॥

കൂലങ്കഷഃ കൃപാസിന്ധുഃ കുശലീ കുങ്കുമേശ്വരഃ ।
ഗദാധരോ ഗണസ്വാമീ ഗരിഷ്ഠസ്തോമരായുധഃ ॥ 100 ॥

ജവനോ ജഗദാധാരോ ജമദഗ്നിര്‍ജരാഹരഃ ।
ജടാധരോഽമൃതാധാരോഽമൃതാംശുരമൃതോദ്ഭവഃ ॥ 101 ॥

വിദ്വത്തമോ വിദൂരസ്ഥോ വിശ്രമോ വേദനാമയഃ ।
ചതുര്‍ഭുജശ്ശതതനുഃ ശമിതാഖിലകൌതുകഃ ॥ 102 ॥

വൌഷട്കാരോ വഷട്കാരോ ഹുങ്കാരഃ ഫട്കരഃ പടുഃ ।
ബ്രഹ്മിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മസൂത്രാര്‍ഥോ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രഹ്മചേതനഃ ॥ 103 ॥

ഗായകോ ഗരുഡാരൂഢോ ഗജാസുരവിമര്‍ദനഃ ।
ഗര്‍വിതോ ഗഗനാവാസോ ഗ്രന്ഥിത്രയവിഭേദനഃ ॥ 104 ॥

ഭൂതമുക്താവലീതന്തുഃ ഭൂതപൂര്‍വോ ഭുജങ്ഗഭൃത് ।
അതര്‍ക്യസ്സുകരഃ സൂരഃ സത്താമാത്രസ്സദാശിവഃ ॥ 105 ॥

ശക്തിപാതകരശ്ശക്തഃ ശാശ്വതശ്ശ്രേയസാ നിധിഃ ।
അജീര്‍ണസ്സുകുമാരോഽന്യഃ പാരദര്‍ശീ പുരന്ദരഃ ॥ 106 ॥

അനാവരണവിജ്ഞാനോ നിര്‍വിഭാഗോ വിഭാവസുഃ ।
വിജ്ഞാനമാത്രോ വിരജാഃ വിരാമോ വിബുധാശ്രയഃ ॥ 107 ॥

വിദഗ്ദമുഗ്ധവേഷാഢ്യോ വിശ്വാതീതോ വിശോകദഃ ।
മായാനാട്യവിനോദജ്ഞോ മായാനടനശിക്ഷകഃ ॥ 108 ॥

മായാനാടകകൃന്‍മായീ മായായന്ത്രവിമോചകഃ ।
വൃദ്ധിക്ഷയവിനിര്‍മുക്തോ വിദ്യോതോ വിശ്വഞ്ചകഃ ॥ 109 ॥

കാലാത്മാ കാലികാനാഥഃ കാര്‍കോടകവിഭൂഷണഃ ।
ഷഡൂര്‍മിരഹിതഃ സ്തവ്യഃ ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യദായകഃ ॥ 110 ॥

ഷഡാധാരഗതഃ സാങ്ഖ്യഃ ഷഡക്ഷരസമാശ്രയഃ ।
അനിര്‍ദേശ്യോഽനിലോഽഗംയോഽവിക്രിയോഽമോഘവൈഭവഃ ॥ 111 ॥

ഹേയാദേയവിനിര്‍മുക്തോ ഹേലാകലിതതാണ്ഡവഃ ।
അപര്യന്തീഽപരിച്ഛേദ്യോഽഗോചരോ രുഗ്വിമോചകഃ ॥ 112 ॥

നിരംശോ നിഗമാനന്ദോ നിരാനന്ദോ നിദാനഭൂഃ ।
ആദിഭൂതോ മഹാഭൂതഃ സ്വേച്ഛാകലിതവിഗ്രഹഃ ॥

നിസ്പന്ദഃ പ്രത്യഗാനന്ദോ നിര്‍നിമേഷോ നിരന്തരഃ ।
പ്രബുദ്ധഃ പരമോദാരഃ പരമാനന്ദസാഗരഃ ॥ 114 ॥

സംവത്സരഃ കലാപൂര്‍ണഃ സുരാസുരനമസ്കൃതഃ ।
നിര്‍വാണദോ നിര്‍വൃതിസ്ഥോ നിര്‍വൈരോ നിരുപാധികഃ ॥

ആഭാസ്വരഃ പരം തത്വമാദിമഃ പേശലഃ പവിഃ ।
സംശാന്തസര്‍വസങ്കല്‍പഃ സംസദീശസ്സദോദിതഃ ॥ 116 ॥

ഭാവാഭാവവിനിര്‍മുക്തോ ഭാരൂപോ ഭാവിതോ ഭരഃ ।
സര്‍വാതീതസ്സാരതരഃ സാംബസ്സാരസ്വതപ്രദഃ ॥ 117 ॥

സര്‍വകൃത്സര്‍വഭൃത്സര്‍വമയസ്സത്വാവലംബകഃ ।
കേവലഃ കേശവഃ കേലീകര കേവലനായകഃ ॥ 118 ॥

ഇച്ഛാനിച്ഛാവിരഹിതോ വിഹാരീ വീര്യവര്‍ധനഃ ।
വിജിഘത്സോ വിഗതഭീഃ വിപിപാസോ വിഭാവനഃ ॥ 119 ॥

വിശ്രാന്തിഭൂര്‍വിവസനോ വിഘ്നഹര്‍താ വിശോധകഃ ।
വീരപ്രിയോ വീതഭയോ വിന്ധ്യദര്‍പവിനാശനഃ ॥ 120 ॥

വേതാലനടനപ്രീതോ വേതണ്ഡത്വക്കൃതാംബരഃ ।
വേലാതിലങ്ഘികരുണോ വിലാസീ വിക്രമോന്നതഃ ॥ 121 ॥

വൈരാഗ്യശേവധിര്‍വിശ്വഭോക്താ സര്‍വോര്‍ധ്വസംസ്ഥിതഃ ।
മഹാകര്‍താ മഹാഭോക്താ മഹാസംവിന്‍മയോ മധുഃ ॥ 122 ॥

മനോവചോഭിരഗ്രാഹ്യോ മഹാബിലകൃതാലയഃ ।
അനഹങ്കൃതിരച്ഛേദ്യഃ സ്വാനന്ദൈകഘനാകൃതിഃ ॥ 123 ॥

സംവര്‍താഗ്ന്യുദരസ്സര്‍വാന്തരസ്ഥസ്സര്‍വദുര്‍ഗ്രഹഃ ।
സമ്പന്നസ്സങ്ക്രമസ്സത്രീ സന്ധാതാ സകലോര്‍ജിതഃ ॥ 124 ॥

സമ്പന്നസ്സന്നികൃഷ്ടഃ സംവിമൃഷ്ടസ്സമയദൃക് ।
സംയമസ്ഥഃ സംഹൃതിസ്ഥഃ സമ്പ്രവിഷ്ടസ്സമുത്സുകഃ ॥ 125 ॥

സമ്പ്രഹൃഷ്ടസ്സന്നിവിഷ്ടഃ സംസ്പൃഷ്ടസ്സമ്പ്രമര്‍ദനഃ ।
സൂത്രഭൂതസ്സ്വപ്രകാശഃ സമശീലസ്സദാദയഃ ॥ 126 ॥

സത്വസംസ്ഥസ്സുഷുപ്തിസ്ഥഃ സുതല്‍പസ്സത്സ്വരൂപഗഃ ।
സങ്കല്‍പോല്ലാസനിര്‍മുക്തഃ സമനീരാഗചേതനഃ ॥ 127 ॥

ആദിത്യവര്‍ണസ്സഞ്ജ്യോതിഃ സംയഗ്ദര്‍ശനതത്പരഃ ।
മഹാതാത്പര്യനിലയഃ പ്രത്ഗ്ബ്രഹ്യൈക്യനിശ്ചയഃ ॥ 128 ॥

പ്രപഞ്ചോല്ലാസനിര്‍മുക്തഃ പ്രത്യക്ഷഃ പ്രതിഭാത്മകഃ ।
പ്രവേഗഃ പ്രമദാര്‍ധാങ്ഗഃ പ്രനര്‍തനപരായണഃ ॥ 129 ॥

യോഗയോനിര്യഥാഭൂതോ യക്ഷഗന്ധര്‍വവന്ദിതഃ ।
ജടിലശ്ചടുലാപാങ്ഗോ മഹാനടനലമ്പടഃ ॥ 130 ॥

പാടലാശുഃ പടുതരഃ പാരിജാതദ്രു മൂലഗഃ ।
പാപാടവീബൃഹദ്ഭാനുഃ ഭാനുമത്കോടികോടിഭഃ ॥ 131 ॥

കോടികന്ദര്‍പസൌഭാഗ്യസുന്ദരോ മധുരസ്മിതഃ ।
ലാസ്യാമൃതാബ്ധിലഹരീപൂര്‍ണേന്ദുഃ പുണ്യഗോചരഃ ॥ 132 ॥

രുദ്രാക്ഷസ്രങ്മയാകല്‍പഃ കഹ്ലാരകിരണദ്യുതിഃ ।
അമൂല്യമണിസംഭാസ്വത്ഫണീന്ദ്രകരകങ്കണഃ ॥ 133 ॥

ചിച്ഛക്തിലോചനാനന്ദകന്ദലഃ കുന്ദപാണ്ഡുരഃ ।
അഗംയമഹിമാംഭോധിരനൌപംയയശോനിധിഃ ॥ 134 ॥

ചിദാനന്ദനടാധീശഃ ചിത്കേവലവപുര്‍ധരഃ ।
ചിദേകരസസമ്പൂര്‍ണഃ ശ്രീശിവ ശ്രീമഹേശ്വരഃ ॥ 135 ॥

॥ ഇതി ശ്രീനടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top