1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Natesha Sahasranama Stotram in Telugu:

॥ శ్రీనటేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

పూర్వపీఠికా
యస్మాత్సర్వం సముత్పన్నం చరాచరమిదం జగత్ ।
ఇదం నమో నటేశాయ తస్మై కారుణ్యమూర్తయే ॥

ఓం కైలాసశిఖరే రమ్యే రత్నసింహాసనే స్థితమ్ ।
శఙ్కరం కరుణామూర్తిం ప్రణమ్య పరయా ముదా ॥ ౧ ॥

వినయావనతా భూత్వా పప్రచ్ఛ పరమేశ్వరీ ।
భగవన్ భవ సర్వజ్ఞ భవతాపహరావ్యయ ॥ ౨ ॥

త్వత్తః శ్రుతం మయా దేవ సర్వం నామసహస్రకమ్ ।
నటేశస్య తు నామాని న శ్రుతాని మయా ప్రభో ॥ ౩ ॥

అసంకృత్ప్రార్థితోఽపి త్వం న తత్కథితవానసి ।
ఇదానీం కృపయా శమ్భో వద వాఞ్ఛాభిపూర్తయే ॥ ౪ ॥

శ్రీ శివ ఉవాచ
సాధు సాధు మహాదేవి పృష్టం సర్వజగద్ధితమ్ ।
పురా నారాయణః శ్రీమాన్ లోకరక్షాపరాయణః ॥ ౫ ॥

క్షీరాబ్ధౌ సుచిరం కాలం సామ్బమూర్తిధరం శివమ్ ।
మామేకాగ్రేణ చిత్తేన ధ్యాయన్ న్యవసదచ్యుతః ॥ ౬ ॥

తపసా తస్య సన్తుష్టః ప్రసన్నోఽహం కృపావశాత్ ।
ధ్యానాత్సముత్థితో విష్ణుర్లక్ష్మ్యా మాం పర్యపూజయత్ ॥ ౭ ॥

తుష్టావ వివిధైస్స్తోత్రైర్వేదవేదాన్తసమ్మితైః ।
వరం వరయ హే వత్స యదిష్టం మనసి స్థితమ్ ॥ ౮ ॥

తత్తే దాస్యామి న చిరాదిత్యుక్తః కమలేక్షణః ।
ప్రాహ మాం పరయా భక్త్యా వరం దాస్యసి చేత్ప్రభో ॥ ౯ ॥

రక్షార్థం సర్వజగతామసురాణాం క్షయాయ చ ।
సార్వాత్మ్యయోగసిద్ధ్యర్థం మన్త్రమేకం మమాదిశ ॥ ౧౦ ॥

ఇతి సమ్ప్రార్థితస్తేన మాధవేనాహమమ్బికే ।
సఞ్చిన్త్యానుత్తమం స్తోత్రం సర్వేషాం సర్వసిద్ధిదమ్ ॥ ౧౧ ॥

నటేశనామసాహస్రముక్తవానస్మి విష్ణవే ।
తేన జిత్వాఽసురాన్ సర్వాన్ రరక్ష సకలం జగత్ ॥ ౧౨ ॥

సార్వాత్మ్యయోగసిద్ధిం చ ప్రాప్తవానమ్బుజేక్షణః ।
తదేవ ప్రార్థయస్యద్య నామసాహస్రమమ్బికే ॥ ౧౩ ॥

పఠనాన్మననాత్తస్య నృత్తం దర్శయతి ప్రభుః ।
సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ॥ ౧౪ ॥

సర్వైశ్వర్యప్రదం సర్వసిద్ధిదం ముక్తిదం పరమ్ ।
వక్ష్యామి శృణు హే దేవి నామసాహస్రముత్తమమ్ ॥ ౧౫ ॥

అథ శ్రీనటేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

ఓం అస్య శ్రీనటేశసహస్రనామస్తోత్రమాలామహామన్త్రస్య
సదాశివ ఋషిః, మహావిరాట్ ఛన్దః శ్రీమన్నటేశో దేవతా ।
బీజం, శక్తిః, కీలకం, అఙ్గన్యాసకరన్యాసౌ చ చిన్తామణిమన్త్రవత్ ।

ధ్యానమ్
ధ్యాయేత్కోటిరవిప్రభం త్రినయనం శీతాంశుగఙ్గాధరం
దక్షాఙ్ఘ్రిస్థితవామకుఞ్చితపదం శార్దూలచర్మామ్బరమ్ ।
వహ్నిం డోలకరాభయం డమరుకం వామే శివాం (స్థితాం) శ్యామలాం
కల్హారం జపసృక్షుకం (దధతీం ప్రలమ్బితకరా) కటికరాం
దేవీం సభేశం భజే ॥

లం పృథివ్యాత్మకమ్ ఇత్యాదినా పఞ్చపూజా ।

శ్రీశివ ఉవాచ
శ్రీశివః శ్రీశివానాథః శ్రీమాన్ శ్రీపతిపూజితః ।
శివఙ్కరః శివతరశ్శిష్టహృష్టశ్శివాగమః ॥ ౧ ॥

అఖణ్డానన్దచిద్రూపః పరమానన్దతాణ్డవః ।
అపస్మృతిన్యస్తపాదః కృత్తివాసాః కృపాకరః ॥ ౨ ॥

కాలీవాదప్రియః కాలః కాలాతీతః కలాధరః ।
కాలనేతా కాలహన్తా కాలచక్రప్రవర్తకః ॥ ౩ ॥

కాలజ్ఞః కామదః కాన్తః కామారిః కామపాలకః ।
కల్యాణమూర్తిః కల్యాణీరమణః కమలేక్షణః ॥ ౪ ॥

కాలకణ్ఠః కాలకాలః కాలకూటవిషాశనః ।
కృతజ్ఞః కృతిసారజ్ఞః కృశానుః కృష్ణపిఙ్గలః ॥ ౫ ॥

కరిచర్మామ్బరధరః కపాలీ కలుషాపహః ।
కపాలమాలాభరణః కఙ్కాలః కలినాశనః ॥ ౬ ॥

కైలాసవాసీ కామేశః కవిః కపటవర్జితః ।
కమనీయః కలానాథశేఖరః కమ్బుకన్ధరః ॥ ౭ ॥

కన్దర్పకోటిసదృశః కపర్దీ కమలాననః ।
కరాబ్జధృతకాలాగ్నిః కదమ్బకుసుమారుణః ॥ ౮ ॥

కమనీయనిజానన్దముద్రాఞ్చితకరామ్బుజః ।
స్ఫురడ్డమరునిధ్వాననిర్జితామ్భోధినిస్వనః ॥ ౯ ॥

ఉద్దణ్డతాణ్డవశ్చణ్డ ఊర్ధ్వతాణ్డవపణ్డితః ।
సవ్యతాణ్డవసమ్పన్నో మహాతాణ్డవవైభవః ॥ ౧౦ ॥

బ్రహ్మాణ్డకాణ్డవిస్ఫోటమహాప్రలయతాణ్డవః ।
మహోగ్రతాణ్డవాభిజ్ఞః పరిభ్రమణతాణ్డవః ॥ ౧౧ ॥

నన్దినాట్యప్రియో నన్దీ నటేశో నటవేషభృత్ ।
కాలికానాట్యరసికో నిశానటననిశ్చలః ॥ ౧౨ ॥

భృఙ్గినాట్యప్రమాణజ్ఞో భ్రమరాయితనాట్యకృత్ ।
వియదాదిజగత్స్రష్టా వివిధానన్దదాయకః ॥ ౧౩ ॥

వికారరహితో విష్ణుర్విరాడీశో విరాణ్మయః ।
విరాఢృదయపద్మస్థో విధిర్విశ్వాధికో విభుః ॥ ౧౪ ॥

వీరభద్రో విశాలాక్షో విష్ణుబాణో విశామ్పతిః ।
విద్యానిధిర్విరూపాక్షో విశ్వయోనిర్వృషధ్వజః ॥ ౧౫ ॥

విరూపో విశ్వదిగ్వ్యాపీ వీతశోకో విరోచనః ।
వ్యోమకేశో వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమాకారోఽవ్యయాకృతిః ॥ ౧౬ ॥

వ్యాఘ్రపాదప్రియో వ్యాఘ్రచర్మధృద్వ్యాధినాశనః ।
వ్యాకృతో వ్యాపృతో వ్యాపీ వ్యాప్యసాక్షీ విశారదః ॥ ౧౭ ॥

వ్యామోహనాశనో వ్యాసో వ్యాఖ్యాముద్రాలసత్కరః ।
వరదో వామనో వన్ద్యో వరిష్ఠో వజ్రవర్మభృత్ ॥ ౧౮ ॥

వేదవేద్యో వేదరూపో వేదవేదాన్తవిత్తమః ।
వేదార్థవిద్వేదయోనిః వేదాఙ్గో వేదసంస్తుతః ॥ ౧౯ ॥

వైకుణ్ఠవల్లభోఽవర్ష్యో వైశ్వానరవిలోచనః ।
సమస్తభువనవ్యాపీ సమృద్ధస్సతతోదితః ॥ ౨౦ ॥

సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరః సూర్యః సూక్ష్మస్థూలత్వవర్జితః ।
జహ్నుకన్యాధరో జన్మజరామృత్యునివారకః ॥ ౨౧ ॥

శూరసేనః శుభాకారః శుభ్రమూర్తిః శుచిస్మితః ।
అనర్ఘరత్నఖచితకిరీటో నికటే స్థితః ॥ ౨౨ ॥

సుధారూపః సురాధ్యక్షః సుభ్రూః సుఖఘనః సుధీః ।
భద్రో భద్రప్రదో భద్రవాహనో భక్తవత్సలః ॥ ౨౩ ॥

భగనేత్రహరో భర్గో భవఘ్నో భక్తిమన్నిధిః ।
అరుణః శరణః శర్వః శరణ్యః శర్మదః శివః ॥ ౨౪ ॥

పవిత్రః పరమోదారః పరమాపన్నివారకః ।
సనాతనస్సమః సత్యః సత్యవాదీ సమృద్ధిదః ॥ ౨౫ ॥

ధన్వీ ధనాధిపో ధన్యో ధర్మగోప్తా ధరాధిపః ।
తరుణస్తారకస్తామ్రస్తరిష్ణుస్తత్త్వబోధకః ॥ ౨౬ ॥

రాజరాజేశ్వరో రమ్యో రాత్రిఞ్చరవినాశనః ।
గహ్వరేష్ఠో గణాధీశో గణేశో గతివర్జితః ॥ ౨౭ ॥

పతఞ్జలిప్రాణనాథః పరాపరవివర్జితః ।
పరమాత్మా పరజ్యోతిః పరమేష్ఠీ పరాత్పరః ॥ ౨౮ ॥

నారసింహో నగాధ్యక్షో నాదాన్తో నాదవర్జితః ।
నమదానన్దదో నమ్యో నగరాజనికేతనః ॥ ౨౯ ॥

దైవ్యో భిషక్ప్రమాణజ్ఞో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణాత్మకః ।
కృతాకృతః కృశః కృష్ణః శాన్తిదశ్శరభాకృతిః ॥ ౩౦ ॥

బ్రహ్మవిద్యాప్రదో బ్రహ్మా బృహద్గర్భో బృహస్పతిః ।
సద్యో జాతస్సదారాధ్యః సామగస్సామసంస్తుతః ॥ ౩౧ ॥

అఘోరోఽద్భుతచారిత్ర ఆనన్దవపురగ్రణీః ।
సర్వవిద్యానామీశాన ఈశ్వరాణామధీశ్వరః ॥ ౩౨ ॥

సర్వార్థః సర్వదా తుష్టః సర్వశాస్త్రార్థసమ్మతః ।
సర్వజ్ఞః సర్వదః స్థాణుః సర్వేశస్సమరప్రియః ॥ ౩౩ ॥

జనార్దనో జగత్స్వామీ జన్మకర్మనివారకః ।
మోచకో మోహవిచ్ఛేత్తా మోదనీయో మహాప్రభుః ॥ ౩౪ ॥

వ్పుప్తకేశో వివిశదో విష్వక్సేనో విశోధకః ।
సహస్రాక్షః సహస్రాఙ్ఘ్రిః సహస్రవదనామ్బుజః ॥ ౩౫ ॥

సహస్రాక్షార్చితః సమ్రాట్ సన్ధాతా సమ్పదాలయః ।
బభ్రుర్బహువిధాకారో బలప్రమథనో బలీ ॥ ౩౬ ॥

మనోభర్తా మనోగమ్యో మననైకపరాయణః ।
ఉదాసీన ఉపద్రష్టా మౌనగమ్యో మునీశ్వరః ॥ ౩౭ ॥

అమానీ మదనోఽమన్యురమానో మానదో మనుః ।
యశస్వీ యజమానాత్మా యజ్ఞభుగ్యజనప్రియః ॥ ౩౮ ॥

మీఢుష్టమో మృగధరో మృకణ్డుతనయప్రియః ।
పురుహూతః పురద్వేషీ పురత్రయవిహారవాన్ ॥ ౩౯ ॥

పుణ్యః పుమాన్పురిశయః పూషా పూర్ణః పురాతనః ।
శయనశ్శన్తమః శాన్త శాసకశ్శ్యామలాప్రియః ॥ ౪౦ ॥

భావజ్ఞో బన్ధవిచ్ఛేత్తా భావాతీతోఽభయఙ్కరః ।
మనీషీ మనుజాధీశో మిథ్యాప్రత్యయనాశనః ॥ ౪౧ ॥

నిరఞ్జనో నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధో నిరాశ్రయః ।
నిర్వికల్పో నిరాలమ్బో నిర్వికారో నిరామయః ॥ ౪౨ ॥

నిరఙ్కుశో నిరాధారో నిరపాయో నిరత్యయః ।
గుహాశయో గుణాతీతో గురుమూర్తిర్గుహప్రియః ॥ ౪౩ ॥

ప్రమాణం ప్రణవః ప్రాజ్ఞః ప్రాణదః ప్రాణనాయకః ।
సూత్రాత్మా సులభస్స్వచ్ఛః సూదరస్సున్దరాననః ॥ ౪౪ ॥

కపాలమాలాలఙ్కారః కాలాన్తకవపుర్ధరః ।
దురారాధ్యో దురాధర్షో దుష్టదూరో దురాసదః ॥ ౪౫ ॥

దుర్విజ్ఞేయో దురాచారనాశనో దుర్మదాన్తకః ।
సర్వేశ్వరః సర్వసాక్షీ సర్వాత్మా సాక్షివర్జితః ॥ ౪౬ ॥

సర్వద్వన్ద్వక్షయకరః సర్వాపద్వినివారకః ।
సర్వప్రియతమస్సర్వదారిద్యక్లేశనాశనః ॥ ౪౭ ॥

ద్రష్టా దర్శయితా దాన్తో దక్షిణామూర్తిరూపభృత్ ।
దక్షాధ్వరహరో దక్షో దహరస్థో దయానిధిః ॥ ౪౮ ॥

సమదృష్టిస్సత్యకామః సనకాదిమునిస్తుతః ।
పతిః పఞ్చత్వనిర్ముక్తః పఞ్చకృత్యపరాయణః ॥

పఞ్చయజ్ఞప్రియః పఞ్చప్రాణాధిపతిరవ్యయః ।
పఞ్చభూతప్రభుః పఞ్చపూజాసన్తుష్టమానసః ॥ ౫౦ ॥

విఘ్నేశ్వరో విఘ్నహన్తా శక్తిపాణిశ్శరోద్భవః ।
గూఢో గుహ్యతమో గోప్యో గోరక్షీ గణసేవితః ॥ ౫౧ ॥

సువ్రతస్సత్యసఙ్కల్పః స్వసంవేద్యస్సుఖావహః ।
యోగగమ్యో యోగనిష్ఠో యోగానన్దో యుధిష్ఠిరః ॥ ౫౨ ॥

తత్వావబోధస్తత్వేశః తత్వభావస్తపోనిధిః ।
అక్షరస్త్ర్యక్షరస్త్రయక్షః పక్షపాతవివర్జితః ॥ ౫౩ ॥

మాణిభద్రార్చితో మాన్యో మాయావీ మాన్త్రికో మహాన్ ।
కుఠారభృత్కులాద్రీశః కుఞ్చితైకపదామ్బుజః ॥ ౫౪ ॥

యక్షరాడ్యజ్ఞఫలదో యజ్ఞమూర్తిర్యశస్కరః ।
సిద్ధేశస్సిద్ధిజనకః సిద్ధాన్తస్సిద్ధవైభవః ॥ ౫౫ ॥

రవిమణ్డలమధ్యస్థో రజోగుణవివర్జితః ।
వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థో వర్షీయాన్ వరుణేశ్వరః ॥ ౫౬ ॥

సోమమణ్డలమధ్యస్థః సోమస్సౌమ్యస్సుహృద్వరః ।
దక్షిణాగ్నిర్గార్హపత్యో దమనో దమనాన్తకః (దానవాన్తకః) ॥ ౫౭ ॥

చతుర్వక్త్రశ్చక్రధరః పఞ్చవక్త్రః పరం తపః ।
విశ్వస్యాయతనో వర్యో వన్దారుజనవత్సలః ॥ ౫౮ ॥

గాయత్రీవల్లభో గార్గ్యో గాయకానుగ్రహోన్ముఖః ।
అనన్తరూప ఏకాత్మా స్వస్తరుర్వ్యాహృతిస్స్వధా ॥ ౫౯ ॥

స్వాహారూపో వసుమనాః వటుకః క్షేత్రపాలకః ।
శ్రావ్యశ్శత్రుహరశ్శూలీ శ్రుతిస్మృతివిధాయకః ॥ ౬౦ ॥

అప్రమేయోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నః ప్రమథేశ్వరః ।
అనుత్తమో హ్యుదాసీనో ముక్తిదో ముదితాననః ॥ ౬౧ ॥

ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వపాదః ప్రౌఢనర్తనలమ్పటః ।
మహామాయో మహాయాసో మహావీర్యో మహాభుజః ॥ ౬౨ ॥

మహానన్దో మహాస్కన్దో మహేన్ద్రో మహసాన్నిధిః ।
భ్రాజిష్ణుర్భావనాగమ్యః భ్రాన్తిజ్ఞానవినాశనః ॥ ౬౩ ॥

మహర్ధిర్మహిమాధారో మహాసేనగురుర్మహః ।
సర్వదృగ్సర్వభూత్సర్గః సర్వహృత్కోశసంస్థితః ॥ ౬౪ ॥

దీర్ఘపిఙ్గజటాజూటో దీర్ఘబాహుర్దిగమ్బరః ।
సంయద్వామస్సఙ్యమీన్ద్రః సంశయచ్ఛిత్సహస్రదృక్ ॥ ౬౫ ॥

హేతుదృష్టాన్తనిర్ముక్తో హేతుర్హేరమ్బజన్మభూః ।
హేలావినిర్మితజగద్ధేమశ్మశ్రుర్హిరణ్మయః ॥ ౬౬ ॥

సకృద్విభాతస్సంవేత్తా సదసత్కో టివర్జితః ।
స్వాత్మస్థస్స్వాయుధః స్వామీ స్వానన్యస్స్వాంశితాఖిలః ॥ ౬౭ ॥

రాతిర్దాతిశ్చతుష్పాదః స్వాత్మరుణహరస్స్వభూః ।
వశీ వరేణ్యో వితతో వజ్రభృద్వరుణాత్మజః ॥ ౬౮ ॥

చైతన్యశ్చిచ్ఛిదద్వైతః చిన్మాత్రశ్చిత్సభాధిపః ।
భూమా భూతపతిర్భవ్యో భృర్భువో వ్యాహృతిప్రియః ॥ ౬౯ ॥

వాచ్యవాచకనిర్ముక్తో వాగీశో వాగగోచరః ।
వేదాన్తకృత్తుర్యపాదో వైద్యుతస్సుకృతోద్భవః ॥ ౭౦ ॥

అశుభక్షయకృజ్జ్యోతిః అనాకాశో హ్యలేపకః ।
ఆప్తకామోఽనుమన్తాఽఽత్మ కామోఽభిన్నోఽనణుర్హరః ॥ ౭౧ ॥

అస్నేహస్సఙ్గనిర్ముక్తోఽహ్రస్వోఽదీర్ఘోఽవిశేషకః ।
స్వచ్ఛన్దస్స్వచ్ఛసంవిత్తిరన్వేష్టవ్యోఽశ్రుతోఽమృతః ॥ ౭౨ ॥

అపరోక్షోఽవ్రణోఽలిఙ్గోఽవిద్వేష్టా ప్రేమసాగరః ।
జ్ఞానలిఙ్గో గతిర్జ్ఞానీ జ్ఞానగమ్యోఽవభాసకః ॥ ౭౩ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశః శ్రుతిప్రస్తుతవైభవః ।
హిరణ్యబాహుస్సేనానీ హరికేశో దిశాం పతిః ॥ ౭౪ ॥

సస్పిఞ్జరః పశుపతిః త్విషీమానధ్వనాం పతిః ।
బభ్లుశో భగవాన్భవ్యో వివ్యాధీ విగతజ్వరః ॥ ౭౫ ॥

అన్నానాం పతిరత్యుగ్రో హరికేశోఽద్వయాకృతిః ।
పుష్టానాం పతిరవ్యగ్రో భవహేతుర్జగత్పతిః ॥ ౭౬ ॥

ఆతతావీ మహారుద్రః క్షేత్రాణామధిపోఽక్షయః ।
సూతస్సదస్పతిస్సూరిరహన్త్యో వనపో వరః ॥ ౭౭ ॥

రోహితస్స్థపతిర్వృక్షపతిర్మన్త్రీ చ వాణిజః ।
కక్షపశ్చ భువన్తిశ్చ భవాఖ్యో వారివస్కృతః ॥ ౭౮ ॥

ఓషధీశస్సతామీశః ఉచ్చైర్ఘోషో విభీషణః ।
పత్తీనామధిపః కృత్స్నవీతో ధావన్స సత్వపః ॥ ౭౯ ॥

సహమానస్సత్యధర్మా నివ్యాధీ నియమో యమః ।
ఆవ్యాధిపతిరాదిత్యః కకుభః కాలకోవిదః ॥ ౮౦ ॥

నిషఙ్గీషుధిమానిన్ద్రః తస్కరాణామధీశ్వరః ।
నిచేరుకః పరిచరోఽరణ్యానాం పతిరద్భుతః ॥ ౮౧ ॥

సృకావీ ముష్ణాతాం నాథః పఞ్చాశద్వర్ణరూపభృత్ ।
నక్తఞ్చరః ప్రకృన్తానాం పతిర్గిరిచరో యః ॥ ౮౨ ॥

కులుఞ్చానాం పతిః కూప్యో ధన్వావీ ధనదాధిపః ।
ఆతన్వానశ్శతానన్దః గృత్సో గృత్సపతిస్సురః ॥ ౮౩ ॥

వ్రాతో వ్రాతపతిర్విప్రో వరీయాన్ క్షుల్లకః క్షమీ ।
బిల్మీ వరూథీ దున్దుభ్య ఆహనన్యః ప్రమర్శకః ॥ ౮౪ ॥

ధృష్ణుర్దూతస్తీక్ష్ణదంష్ట్రః సుధన్వా సులభస్సుఖీ ।
స్రుత్యః పథ్యః స్వతన్త్రస్థః కాట్యో నీప్యః కరోటిభృత్ ॥ ౮౫ ॥

సూద్యస్సరస్యో వైశన్తో నాద్యోఽవట్యః ప్రవర్షకః ।
విద్యుత్యో విశదో మేధ్యో రేష్మియో వాస్తుపో వసుః ॥ ౮౬ ॥

అగ్రేవధోఽగ్రే సమ్పూజ్యో హన్తా తారో మయోభవః ।
మయస్కరో మహాతీర్థ్యః కూల్యః పార్యః పదాత్మకః ॥ ౮౭ ॥

శఙ్గః ప్రతరణోఽవార్యః ఫేన్యః శష్ప్యః ప్రవాహజః ।
మునిరాతార్య ఆలాద్య సికత్యశ్చాథ కింశిలః ॥ ౮౮ ॥

పులస్త్యః క్షయణో గృధ్యో గోష్ఠ్యో గోపరిపాలకః ।
శుష్క్యో హరిత్యో లోప్యశ్చ సూర్మ్యః పర్ణ్యోఽణిమాదిభూః ॥ ౮౯ ॥

పర్ణశద్యః ప్రత్యగాత్మా ప్రసన్నః పరమోన్నతః ।
శీఘ్రియశ్శీభ్య ఆనన్ద క్షయద్వీరః క్షరాఽక్షరః ॥ ౯౦ ॥

పాశీ పాతకసంహర్తా తీక్ష్ణేషుస్తిమిరాపహః ।
వరాభయప్రదో బ్రహ్మపుచ్ఛో బ్రహ్మవిదాం వరః ॥ ౯౧ ॥

బ్రహ్మవిద్యాగురుర్గుహ్యో గుహ్యకైస్సమభిష్టుతః ।
కృతాన్తకృత్క్రియాధారః కృతీ కృపణరక్షకః ॥ ౯౨ ॥

నైష్కర్మ్యదో నవరసః త్రిస్థస్త్రిపురభైరవః ।
త్రిమాత్రకస్త్రివృదూపః తృతీయస్త్రిగుణాతిగః ॥ ౯౩ ॥

త్రిధామా త్రిజగద్ధేతుః త్రికర్తా తిర్యగూర్ధ్వగః ।
ప్రపఞ్చోపశమో నామరూపద్వయవివర్జితః ॥ ౯౪ ॥

ప్రకృతీశః ప్రతిష్ఠాతా ప్రభవః ప్రమథః ప్రథీ ।
సునిశ్చితార్థో రాద్ధాన్తః తత్వమర్థస్తపోమయః ।
హితః ప్రమాతా ప్రాగ్వర్తీ సర్వోపనిషదాశ్రయః ।
విశృఙ్ఖలో వియద్ధేతుః విషమో విద్రుమప్రభః ॥ ౯౬ ॥

అఖణ్డబోధోఽఖణ్డాత్మా ఘణ్టామణ్డలమణ్డితః ।
అనన్తశక్తిరాచార్యః పుష్కలస్సర్వపూరణః ॥ ౯౭ ॥

పురజిత్పూర్వజః పుష్పహాసః పుణ్యఫలప్రదః ।
ధ్యానగమ్యో ధ్యాతృరూపో ధ్యేయో ధర్మవిదాం వరః ॥ ౯౮ ॥

అవశః స్వవశః స్థాణురన్తర్యామీ శతక్రతుః ।
కూటస్థః కూర్మపీఠస్థః కూష్మాణ్డగ్రహమోచకః ॥ ౯౯ ॥

కూలఙ్కషః కృపాసిన్ధుః కుశలీ కుఙ్కుమేశ్వరః ।
గదాధరో గణస్వామీ గరిష్ఠస్తోమరాయుధః ॥ ౧౦౦ ॥

జవనో జగదాధారో జమదగ్నిర్జరాహరః ।
జటాధరోఽమృతాధారోఽమృతాంశురమృతోద్భవః ॥ ౧౦౧ ॥

విద్వత్తమో విదూరస్థో విశ్రమో వేదనామయః ।
చతుర్భుజశ్శతతనుః శమితాఖిలకౌతుకః ॥ ౧౦౨ ॥

వౌషట్కారో వషట్కారో హుఙ్కారః ఫట్కరః పటుః ।
బ్రహ్మిష్ఠో బ్రహ్మసూత్రార్థో బ్రహ్మజ్ఞో బ్రహ్మచేతనః ॥ ౧౦౩ ॥

గాయకో గరుడారూఢో గజాసురవిమర్దనః ।
గర్వితో గగనావాసో గ్రన్థిత్రయవిభేదనః ॥ ౧౦౪ ॥

భూతముక్తావలీతన్తుః భూతపూర్వో భుజఙ్గభృత్ ।
అతర్క్యస్సుకరః సూరః సత్తామాత్రస్సదాశివః ॥ ౧౦౫ ॥

శక్తిపాతకరశ్శక్తః శాశ్వతశ్శ్రేయసా నిధిః ।
అజీర్ణస్సుకుమారోఽన్యః పారదర్శీ పురన్దరః ॥ ౧౦౬ ॥

అనావరణవిజ్ఞానో నిర్విభాగో విభావసుః ।
విజ్ఞానమాత్రో విరజాః విరామో విబుధాశ్రయః ॥ ౧౦౭ ॥

విదగ్దముగ్ధవేషాఢ్యో విశ్వాతీతో విశోకదః ।
మాయానాట్యవినోదజ్ఞో మాయానటనశిక్షకః ॥ ౧౦౮ ॥

మాయానాటకకృన్మాయీ మాయాయన్త్రవిమోచకః ।
వృద్ధిక్షయవినిర్ముక్తో విద్యోతో విశ్వఞ్చకః ॥ ౧౦౯ ॥

కాలాత్మా కాలికానాథః కార్కోటకవిభూషణః ।
షడూర్మిరహితః స్తవ్యః షడ్గుణైశ్వర్యదాయకః ॥ ౧౧౦ ॥

షడాధారగతః సాఙ్ఖ్యః షడక్షరసమాశ్రయః ।
అనిర్దేశ్యోఽనిలోఽగమ్యోఽవిక్రియోఽమోఘవైభవః ॥ ౧౧౧ ॥

హేయాదేయవినిర్ముక్తో హేలాకలితతాణ్డవః ।
అపర్యన్తీఽపరిచ్ఛేద్యోఽగోచరో రుగ్విమోచకః ॥ ౧౧౨ ॥

నిరంశో నిగమానన్దో నిరానన్దో నిదానభూః ।
ఆదిభూతో మహాభూతః స్వేచ్ఛాకలితవిగ్రహః ॥

నిస్పన్దః ప్రత్యగానన్దో నిర్నిమేషో నిరన్తరః ।
ప్రబుద్ధః పరమోదారః పరమానన్దసాగరః ॥ ౧౧౪ ॥

సంవత్సరః కలాపూర్ణః సురాసురనమస్కృతః ।
నిర్వాణదో నిర్వృతిస్థో నిర్వైరో నిరుపాధికః ॥

ఆభాస్వరః పరం తత్వమాదిమః పేశలః పవిః ।
సంశాన్తసర్వసఙ్కల్పః సంసదీశస్సదోదితః ॥ ౧౧౬ ॥

భావాభావవినిర్ముక్తో భారూపో భావితో భరః ।
సర్వాతీతస్సారతరః సామ్బస్సారస్వతప్రదః ॥ ౧౧౭ ॥

సర్వకృత్సర్వభృత్సర్వమయస్సత్వావలమ్బకః ।
కేవలః కేశవః కేలీకర కేవలనాయకః ॥ ౧౧౮ ॥

ఇచ్ఛానిచ్ఛావిరహితో విహారీ వీర్యవర్ధనః ।
విజిఘత్సో విగతభీః విపిపాసో విభావనః ॥ ౧౧౯ ॥

విశ్రాన్తిభూర్వివసనో విఘ్నహర్తా విశోధకః ।
వీరప్రియో వీతభయో విన్ధ్యదర్పవినాశనః ॥ ౧౨౦ ॥

వేతాలనటనప్రీతో వేతణ్డత్వక్కృతామ్బరః ।
వేలాతిలఙ్ఘికరుణో విలాసీ విక్రమోన్నతః ॥ ౧౨౧ ॥

వైరాగ్యశేవధిర్విశ్వభోక్తా సర్వోర్ధ్వసంస్థితః ।
మహాకర్తా మహాభోక్తా మహాసంవిన్మయో మధుః ॥ ౧౨౨ ॥

మనోవచోభిరగ్రాహ్యో మహాబిలకృతాలయః ।
అనహఙ్కృతిరచ్ఛేద్యః స్వానన్దైకఘనాకృతిః ॥ ౧౨౩ ॥

సంవర్తాగ్న్యుదరస్సర్వాన్తరస్థస్సర్వదుర్గ్రహః ।
సమ్పన్నస్సఙ్క్రమస్సత్రీ సన్ధాతా సకలోర్జితః ॥ ౧౨౪ ॥

సమ్పన్నస్సన్నికృష్టః సంవిమృష్టస్సమయదృక్ ।
సంయమస్థః సంహృతిస్థః సమ్ప్రవిష్టస్సముత్సుకః ॥ ౧౨౫ ॥

సమ్ప్రహృష్టస్సన్నివిష్టః సంస్పృష్టస్సమ్ప్రమర్దనః ।
సూత్రభూతస్స్వప్రకాశః సమశీలస్సదాదయః ॥ ౧౨౬ ॥

సత్వసంస్థస్సుషుప్తిస్థః సుతల్పస్సత్స్వరూపగః ।
సఙ్కల్పోల్లాసనిర్ముక్తః సమనీరాగచేతనః ॥ ౧౨౭ ॥

ఆదిత్యవర్ణస్సఞ్జ్యోతిః సమ్యగ్దర్శనతత్పరః ।
మహాతాత్పర్యనిలయః ప్రత్గ్బ్రహ్యైక్యనిశ్చయః ॥ ౧౨౮ ॥

ప్రపఞ్చోల్లాసనిర్ముక్తః ప్రత్యక్షః ప్రతిభాత్మకః ।
ప్రవేగః ప్రమదార్ధాఙ్గః ప్రనర్తనపరాయణః ॥ ౧౨౯ ॥

యోగయోనిర్యథాభూతో యక్షగన్ధర్వవన్దితః ।
జటిలశ్చటులాపాఙ్గో మహానటనలమ్పటః ॥ ౧౩౦ ॥

పాటలాశుః పటుతరః పారిజాతద్రు మూలగః ।
పాపాటవీబృహద్భానుః భానుమత్కోటికోటిభః ॥ ౧౩౧ ॥

కోటికన్దర్పసౌభాగ్యసున్దరో మధురస్మితః ।
లాస్యామృతాబ్ధిలహరీపూర్ణేన్దుః పుణ్యగోచరః ॥ ౧౩౨ ॥

రుద్రాక్షస్రఙ్మయాకల్పః కహ్లారకిరణద్యుతిః ।
అమూల్యమణిసమ్భాస్వత్ఫణీన్ద్రకరకఙ్కణః ॥ ౧౩౩ ॥

చిచ్ఛక్తిలోచనానన్దకన్దలః కున్దపాణ్డురః ।
అగమ్యమహిమామ్భోధిరనౌపమ్యయశోనిధిః ॥ ౧౩౪ ॥

చిదానన్దనటాధీశః చిత్కేవలవపుర్ధరః ।
చిదేకరససమ్పూర్ణః శ్రీశివ శ్రీమహేశ్వరః ॥ ౧౩౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీనటేశసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil