Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Natesha Sahasranama Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીનટેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

પૂર્વપીઠિકા
યસ્માત્સર્વં સમુત્પન્નં ચરાચરમિદં જગત્ ।
ઇદં નમો નટેશાય તસ્મૈ કારુણ્યમૂર્તયે ॥

ૐ કૈલાસશિખરે રમ્યે રત્નસિંહાસને સ્થિતમ્ ।
શઙ્કરં કરુણામૂર્તિં પ્રણમ્ય પરયા મુદા ॥ ૧ ॥

વિનયાવનતા ભૂત્વા પપ્રચ્છ પરમેશ્વરી ।
ભગવન્ ભવ સર્વજ્ઞ ભવતાપહરાવ્યય ॥ ૨ ॥

ત્વત્તઃ શ્રુતં મયા દેવ સર્વં નામસહસ્રકમ્ ।
નટેશસ્ય તુ નામાનિ ન શ્રુતાનિ મયા પ્રભો ॥ ૩ ॥

અસંકૃત્પ્રાર્થિતોઽપિ ત્વં ન તત્કથિતવાનસિ ।
ઇદાનીં કૃપયા શમ્ભો વદ વાઞ્છાભિપૂર્તયે ॥ ૪ ॥

શ્રી શિવ ઉવાચ
સાધુ સાધુ મહાદેવિ પૃષ્ટં સર્વજગદ્ધિતમ્ ।
પુરા નારાયણઃ શ્રીમાન્ લોકરક્ષાપરાયણઃ ॥ ૫ ॥

ક્ષીરાબ્ધૌ સુચિરં કાલં સામ્બમૂર્તિધરં શિવમ્ ।
મામેકાગ્રેણ ચિત્તેન ધ્યાયન્ ન્યવસદચ્યુતઃ ॥ ૬ ॥

તપસા તસ્ય સન્તુષ્ટઃ પ્રસન્નોઽહં કૃપાવશાત્ ।
ધ્યાનાત્સમુત્થિતો વિષ્ણુર્લક્ષ્મ્યા માં પર્યપૂજયત્ ॥ ૭ ॥

તુષ્ટાવ વિવિધૈસ્સ્તોત્રૈર્વેદવેદાન્તસમ્મિતૈઃ ।
વરં વરય હે વત્સ યદિષ્ટં મનસિ સ્થિતમ્ ॥ ૮ ॥

તત્તે દાસ્યામિ ન ચિરાદિત્યુક્તઃ કમલેક્ષણઃ ।
પ્રાહ માં પરયા ભક્ત્યા વરં દાસ્યસિ ચેત્પ્રભો ॥ ૯ ॥

રક્ષાર્થં સર્વજગતામસુરાણાં ક્ષયાય ચ ।
સાર્વાત્મ્યયોગસિદ્ધ્યર્થં મન્ત્રમેકં મમાદિશ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ સમ્પ્રાર્થિતસ્તેન માધવેનાહમમ્બિકે ।
સઞ્ચિન્ત્યાનુત્તમં સ્તોત્રં સર્વેષાં સર્વસિદ્ધિદમ્ ॥ ૧૧ ॥

નટેશનામસાહસ્રમુક્તવાનસ્મિ વિષ્ણવે ।
તેન જિત્વાઽસુરાન્ સર્વાન્ રરક્ષ સકલં જગત્ ॥ ૧૨ ॥

સાર્વાત્મ્યયોગસિદ્ધિં ચ પ્રાપ્તવાનમ્બુજેક્ષણઃ ।
તદેવ પ્રાર્થયસ્યદ્ય નામસાહસ્રમમ્બિકે ॥ ૧૩ ॥

પઠનાન્મનનાત્તસ્ય નૃત્તં દર્શયતિ પ્રભુઃ ।
સર્વપાપહરં પુણ્યં સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ॥ ૧૪ ॥

સર્વૈશ્વર્યપ્રદં સર્વસિદ્ધિદં મુક્તિદં પરમ્ ।
વક્ષ્યામિ શૃણુ હે દેવિ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ॥ ૧૫ ॥

અથ શ્રીનટેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

ૐ અસ્ય શ્રીનટેશસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામહામન્ત્રસ્ય
સદાશિવ ઋષિઃ, મહાવિરાટ્ છન્દઃ શ્રીમન્નટેશો દેવતા ।
બીજં, શક્તિઃ, કીલકં, અઙ્ગન્યાસકરન્યાસૌ ચ ચિન્તામણિમન્ત્રવત્ ।

ધ્યાનમ્
ધ્યાયેત્કોટિરવિપ્રભં ત્રિનયનં શીતાંશુગઙ્ગાધરં
દક્ષાઙ્ઘ્રિસ્થિતવામકુઞ્ચિતપદં શાર્દૂલચર્મામ્બરમ્ ।
વહ્નિં ડોલકરાભયં ડમરુકં વામે શિવાં (સ્થિતાં) શ્યામલાં
કલ્હારં જપસૃક્ષુકં (દધતીં પ્રલમ્બિતકરા) કટિકરાં
દેવીં સભેશં ભજે ॥

લં પૃથિવ્યાત્મકમ્ ઇત્યાદિના પઞ્ચપૂજા ।

શ્રીશિવ ઉવાચ
શ્રીશિવઃ શ્રીશિવાનાથઃ શ્રીમાન્ શ્રીપતિપૂજિતઃ ।
શિવઙ્કરઃ શિવતરશ્શિષ્ટહૃષ્ટશ્શિવાગમઃ ॥ ૧ ॥

અખણ્ડાનન્દચિદ્રૂપઃ પરમાનન્દતાણ્ડવઃ ।
અપસ્મૃતિન્યસ્તપાદઃ કૃત્તિવાસાઃ કૃપાકરઃ ॥ ૨ ॥

કાલીવાદપ્રિયઃ કાલઃ કાલાતીતઃ કલાધરઃ ।
કાલનેતા કાલહન્તા કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૩ ॥

કાલજ્ઞઃ કામદઃ કાન્તઃ કામારિઃ કામપાલકઃ ।
કલ્યાણમૂર્તિઃ કલ્યાણીરમણઃ કમલેક્ષણઃ ॥ ૪ ॥

કાલકણ્ઠઃ કાલકાલઃ કાલકૂટવિષાશનઃ ।
કૃતજ્ઞઃ કૃતિસારજ્ઞઃ કૃશાનુઃ કૃષ્ણપિઙ્ગલઃ ॥ ૫ ॥

કરિચર્મામ્બરધરઃ કપાલી કલુષાપહઃ ।
કપાલમાલાભરણઃ કઙ્કાલઃ કલિનાશનઃ ॥ ૬ ॥

કૈલાસવાસી કામેશઃ કવિઃ કપટવર્જિતઃ ।
કમનીયઃ કલાનાથશેખરઃ કમ્બુકન્ધરઃ ॥ ૭ ॥

કન્દર્પકોટિસદૃશઃ કપર્દી કમલાનનઃ ।
કરાબ્જધૃતકાલાગ્નિઃ કદમ્બકુસુમારુણઃ ॥ ૮ ॥

કમનીયનિજાનન્દમુદ્રાઞ્ચિતકરામ્બુજઃ ।
સ્ફુરડ્ડમરુનિધ્વાનનિર્જિતામ્ભોધિનિસ્વનઃ ॥ ૯ ॥

ઉદ્દણ્ડતાણ્ડવશ્ચણ્ડ ઊર્ધ્વતાણ્ડવપણ્ડિતઃ ।
સવ્યતાણ્ડવસમ્પન્નો મહાતાણ્ડવવૈભવઃ ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્માણ્ડકાણ્ડવિસ્ફોટમહાપ્રલયતાણ્ડવઃ ।
મહોગ્રતાણ્ડવાભિજ્ઞઃ પરિભ્રમણતાણ્ડવઃ ॥ ૧૧ ॥

નન્દિનાટ્યપ્રિયો નન્દી નટેશો નટવેષભૃત્ ।
કાલિકાનાટ્યરસિકો નિશાનટનનિશ્ચલઃ ॥ ૧૨ ॥

ભૃઙ્ગિનાટ્યપ્રમાણજ્ઞો ભ્રમરાયિતનાટ્યકૃત્ ।
વિયદાદિજગત્સ્રષ્ટા વિવિધાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૩ ॥

વિકારરહિતો વિષ્ણુર્વિરાડીશો વિરાણ્મયઃ ।
વિરાઢૃદયપદ્મસ્થો વિધિર્વિશ્વાધિકો વિભુઃ ॥ ૧૪ ॥

વીરભદ્રો વિશાલાક્ષો વિષ્ણુબાણો વિશામ્પતિઃ ।
વિદ્યાનિધિર્વિરૂપાક્ષો વિશ્વયોનિર્વૃષધ્વજઃ ॥ ૧૫ ॥

વિરૂપો વિશ્વદિગ્વ્યાપી વીતશોકો વિરોચનઃ ।
વ્યોમકેશો વ્યોમમૂર્તિર્વ્યોમાકારોઽવ્યયાકૃતિઃ ॥ ૧૬ ॥

વ્યાઘ્રપાદપ્રિયો વ્યાઘ્રચર્મધૃદ્વ્યાધિનાશનઃ ।
વ્યાકૃતો વ્યાપૃતો વ્યાપી વ્યાપ્યસાક્ષી વિશારદઃ ॥ ૧૭ ॥

વ્યામોહનાશનો વ્યાસો વ્યાખ્યામુદ્રાલસત્કરઃ ।
વરદો વામનો વન્દ્યો વરિષ્ઠો વજ્રવર્મભૃત્ ॥ ૧૮ ॥

વેદવેદ્યો વેદરૂપો વેદવેદાન્તવિત્તમઃ ।
વેદાર્થવિદ્વેદયોનિઃ વેદાઙ્ગો વેદસંસ્તુતઃ ॥ ૧૯ ॥

વૈકુણ્ઠવલ્લભોઽવર્ષ્યો વૈશ્વાનરવિલોચનઃ ।
સમસ્તભુવનવ્યાપી સમૃદ્ધસ્સતતોદિતઃ ॥ ૨૦ ॥

સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરઃ સૂર્યઃ સૂક્ષ્મસ્થૂલત્વવર્જિતઃ ।
જહ્નુકન્યાધરો જન્મજરામૃત્યુનિવારકઃ ॥ ૨૧ ॥

શૂરસેનઃ શુભાકારઃ શુભ્રમૂર્તિઃ શુચિસ્મિતઃ ।
અનર્ઘરત્નખચિતકિરીટો નિકટે સ્થિતઃ ॥ ૨૨ ॥

સુધારૂપઃ સુરાધ્યક્ષઃ સુભ્રૂઃ સુખઘનઃ સુધીઃ ।
ભદ્રો ભદ્રપ્રદો ભદ્રવાહનો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૨૩ ॥

ભગનેત્રહરો ભર્ગો ભવઘ્નો ભક્તિમન્નિધિઃ ।
અરુણઃ શરણઃ શર્વઃ શરણ્યઃ શર્મદઃ શિવઃ ॥ ૨૪ ॥

પવિત્રઃ પરમોદારઃ પરમાપન્નિવારકઃ ।
સનાતનસ્સમઃ સત્યઃ સત્યવાદી સમૃદ્ધિદઃ ॥ ૨૫ ॥

ધન્વી ધનાધિપો ધન્યો ધર્મગોપ્તા ધરાધિપઃ ।
તરુણસ્તારકસ્તામ્રસ્તરિષ્ણુસ્તત્ત્વબોધકઃ ॥ ૨૬ ॥

રાજરાજેશ્વરો રમ્યો રાત્રિઞ્ચરવિનાશનઃ ।
ગહ્વરેષ્ઠો ગણાધીશો ગણેશો ગતિવર્જિતઃ ॥ ૨૭ ॥

પતઞ્જલિપ્રાણનાથઃ પરાપરવિવર્જિતઃ ।
પરમાત્મા પરજ્યોતિઃ પરમેષ્ઠી પરાત્પરઃ ॥ ૨૮ ॥

નારસિંહો નગાધ્યક્ષો નાદાન્તો નાદવર્જિતઃ ।
નમદાનન્દદો નમ્યો નગરાજનિકેતનઃ ॥ ૨૯ ॥

દૈવ્યો ભિષક્પ્રમાણજ્ઞો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણાત્મકઃ ।
કૃતાકૃતઃ કૃશઃ કૃષ્ણઃ શાન્તિદશ્શરભાકૃતિઃ ॥ ૩૦ ॥

બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદો બ્રહ્મા બૃહદ્ગર્ભો બૃહસ્પતિઃ ।
સદ્યો જાતસ્સદારાધ્યઃ સામગસ્સામસંસ્તુતઃ ॥ ૩૧ ॥

અઘોરોઽદ્ભુતચારિત્ર આનન્દવપુરગ્રણીઃ ।
સર્વવિદ્યાનામીશાન ઈશ્વરાણામધીશ્વરઃ ॥ ૩૨ ॥

સર્વાર્થઃ સર્વદા તુષ્ટઃ સર્વશાસ્ત્રાર્થસમ્મતઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વદઃ સ્થાણુઃ સર્વેશસ્સમરપ્રિયઃ ॥ ૩૩ ॥

જનાર્દનો જગત્સ્વામી જન્મકર્મનિવારકઃ ।
મોચકો મોહવિચ્છેત્તા મોદનીયો મહાપ્રભુઃ ॥ ૩૪ ॥

વ્પુપ્તકેશો વિવિશદો વિષ્વક્સેનો વિશોધકઃ ।
સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રાઙ્ઘ્રિઃ સહસ્રવદનામ્બુજઃ ॥ ૩૫ ॥

સહસ્રાક્ષાર્ચિતઃ સમ્રાટ્ સન્ધાતા સમ્પદાલયઃ ।
બભ્રુર્બહુવિધાકારો બલપ્રમથનો બલી ॥ ૩૬ ॥

મનોભર્તા મનોગમ્યો મનનૈકપરાયણઃ ।
ઉદાસીન ઉપદ્રષ્ટા મૌનગમ્યો મુનીશ્વરઃ ॥ ૩૭ ॥

અમાની મદનોઽમન્યુરમાનો માનદો મનુઃ ।
યશસ્વી યજમાનાત્મા યજ્ઞભુગ્યજનપ્રિયઃ ॥ ૩૮ ॥

મીઢુષ્ટમો મૃગધરો મૃકણ્ડુતનયપ્રિયઃ ।
પુરુહૂતઃ પુરદ્વેષી પુરત્રયવિહારવાન્ ॥ ૩૯ ॥

પુણ્યઃ પુમાન્પુરિશયઃ પૂષા પૂર્ણઃ પુરાતનઃ ।
શયનશ્શન્તમઃ શાન્ત શાસકશ્શ્યામલાપ્રિયઃ ॥ ૪૦ ॥

ભાવજ્ઞો બન્ધવિચ્છેત્તા ભાવાતીતોઽભયઙ્કરઃ ।
મનીષી મનુજાધીશો મિથ્યાપ્રત્યયનાશનઃ ॥ ૪૧ ॥

નિરઞ્જનો નિત્યશુદ્ધો નિત્યબુદ્ધો નિરાશ્રયઃ ।
નિર્વિકલ્પો નિરાલમ્બો નિર્વિકારો નિરામયઃ ॥ ૪૨ ॥

નિરઙ્કુશો નિરાધારો નિરપાયો નિરત્યયઃ ।
ગુહાશયો ગુણાતીતો ગુરુમૂર્તિર્ગુહપ્રિયઃ ॥ ૪૩ ॥

પ્રમાણં પ્રણવઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રાણદઃ પ્રાણનાયકઃ ।
સૂત્રાત્મા સુલભસ્સ્વચ્છઃ સૂદરસ્સુન્દરાનનઃ ॥ ૪૪ ॥

કપાલમાલાલઙ્કારઃ કાલાન્તકવપુર્ધરઃ ।
દુરારાધ્યો દુરાધર્ષો દુષ્ટદૂરો દુરાસદઃ ॥ ૪૫ ॥

દુર્વિજ્ઞેયો દુરાચારનાશનો દુર્મદાન્તકઃ ।
સર્વેશ્વરઃ સર્વસાક્ષી સર્વાત્મા સાક્ષિવર્જિતઃ ॥ ૪૬ ॥

સર્વદ્વન્દ્વક્ષયકરઃ સર્વાપદ્વિનિવારકઃ ।
સર્વપ્રિયતમસ્સર્વદારિદ્યક્લેશનાશનઃ ॥ ૪૭ ॥

દ્રષ્ટા દર્શયિતા દાન્તો દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃત્ ।
દક્ષાધ્વરહરો દક્ષો દહરસ્થો દયાનિધિઃ ॥ ૪૮ ॥

સમદૃષ્ટિસ્સત્યકામઃ સનકાદિમુનિસ્તુતઃ ।
પતિઃ પઞ્ચત્વનિર્મુક્તઃ પઞ્ચકૃત્યપરાયણઃ ॥

પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયઃ પઞ્ચપ્રાણાધિપતિરવ્યયઃ ।
પઞ્ચભૂતપ્રભુઃ પઞ્ચપૂજાસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૫૦ ॥

વિઘ્નેશ્વરો વિઘ્નહન્તા શક્તિપાણિશ્શરોદ્ભવઃ ।
ગૂઢો ગુહ્યતમો ગોપ્યો ગોરક્ષી ગણસેવિતઃ ॥ ૫૧ ॥

સુવ્રતસ્સત્યસઙ્કલ્પઃ સ્વસંવેદ્યસ્સુખાવહઃ ।
યોગગમ્યો યોગનિષ્ઠો યોગાનન્દો યુધિષ્ઠિરઃ ॥ ૫૨ ॥

તત્વાવબોધસ્તત્વેશઃ તત્વભાવસ્તપોનિધિઃ ।
અક્ષરસ્ત્ર્યક્ષરસ્ત્રયક્ષઃ પક્ષપાતવિવર્જિતઃ ॥ ૫૩ ॥

માણિભદ્રાર્ચિતો માન્યો માયાવી માન્ત્રિકો મહાન્ ।
કુઠારભૃત્કુલાદ્રીશઃ કુઞ્ચિતૈકપદામ્બુજઃ ॥ ૫૪ ॥

યક્ષરાડ્યજ્ઞફલદો યજ્ઞમૂર્તિર્યશસ્કરઃ ।
સિદ્ધેશસ્સિદ્ધિજનકઃ સિદ્ધાન્તસ્સિદ્ધવૈભવઃ ॥ ૫૫ ॥

રવિમણ્ડલમધ્યસ્થો રજોગુણવિવર્જિતઃ ।
વહ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થો વર્ષીયાન્ વરુણેશ્વરઃ ॥ ૫૬ ॥

સોમમણ્ડલમધ્યસ્થઃ સોમસ્સૌમ્યસ્સુહૃદ્વરઃ ।
દક્ષિણાગ્નિર્ગાર્હપત્યો દમનો દમનાન્તકઃ (દાનવાન્તકઃ) ॥ ૫૭ ॥

ચતુર્વક્ત્રશ્ચક્રધરઃ પઞ્ચવક્ત્રઃ પરં તપઃ ।
વિશ્વસ્યાયતનો વર્યો વન્દારુજનવત્સલઃ ॥ ૫૮ ॥

ગાયત્રીવલ્લભો ગાર્ગ્યો ગાયકાનુગ્રહોન્મુખઃ ।
અનન્તરૂપ એકાત્મા સ્વસ્તરુર્વ્યાહૃતિસ્સ્વધા ॥ ૫૯ ॥

સ્વાહારૂપો વસુમનાઃ વટુકઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ।
શ્રાવ્યશ્શત્રુહરશ્શૂલી શ્રુતિસ્મૃતિવિધાયકઃ ॥ ૬૦ ॥

અપ્રમેયોઽપ્રતિરથઃ પ્રદ્યુમ્નઃ પ્રમથેશ્વરઃ ।
અનુત્તમો હ્યુદાસીનો મુક્તિદો મુદિતાનનઃ ॥ ૬૧ ॥

ઊર્ધ્વરેતા ઊર્ધ્વપાદઃ પ્રૌઢનર્તનલમ્પટઃ ।
મહામાયો મહાયાસો મહાવીર્યો મહાભુજઃ ॥ ૬૨ ॥

મહાનન્દો મહાસ્કન્દો મહેન્દ્રો મહસાન્નિધિઃ ।
ભ્રાજિષ્ણુર્ભાવનાગમ્યઃ ભ્રાન્તિજ્ઞાનવિનાશનઃ ॥ ૬૩ ॥

મહર્ધિર્મહિમાધારો મહાસેનગુરુર્મહઃ ।
સર્વદૃગ્સર્વભૂત્સર્ગઃ સર્વહૃત્કોશસંસ્થિતઃ ॥ ૬૪ ॥

દીર્ઘપિઙ્ગજટાજૂટો દીર્ઘબાહુર્દિગમ્બરઃ ।
સંયદ્વામસ્સઙ્યમીન્દ્રઃ સંશયચ્છિત્સહસ્રદૃક્ ॥ ૬૫ ॥

હેતુદૃષ્ટાન્તનિર્મુક્તો હેતુર્હેરમ્બજન્મભૂઃ ।
હેલાવિનિર્મિતજગદ્ધેમશ્મશ્રુર્હિરણ્મયઃ ॥ ૬૬ ॥

સકૃદ્વિભાતસ્સંવેત્તા સદસત્કો ટિવર્જિતઃ ।
સ્વાત્મસ્થસ્સ્વાયુધઃ સ્વામી સ્વાનન્યસ્સ્વાંશિતાખિલઃ ॥ ૬૭ ॥

રાતિર્દાતિશ્ચતુષ્પાદઃ સ્વાત્મરુણહરસ્સ્વભૂઃ ।
વશી વરેણ્યો વિતતો વજ્રભૃદ્વરુણાત્મજઃ ॥ ૬૮ ॥

ચૈતન્યશ્ચિચ્છિદદ્વૈતઃ ચિન્માત્રશ્ચિત્સભાધિપઃ ।
ભૂમા ભૂતપતિર્ભવ્યો ભૃર્ભુવો વ્યાહૃતિપ્રિયઃ ॥ ૬૯ ॥

વાચ્યવાચકનિર્મુક્તો વાગીશો વાગગોચરઃ ।
વેદાન્તકૃત્તુર્યપાદો વૈદ્યુતસ્સુકૃતોદ્ભવઃ ॥ ૭૦ ॥

અશુભક્ષયકૃજ્જ્યોતિઃ અનાકાશો હ્યલેપકઃ ।
આપ્તકામોઽનુમન્તાઽઽત્મ કામોઽભિન્નોઽનણુર્હરઃ ॥ ૭૧ ॥

અસ્નેહસ્સઙ્ગનિર્મુક્તોઽહ્રસ્વોઽદીર્ઘોઽવિશેષકઃ ।
સ્વચ્છન્દસ્સ્વચ્છસંવિત્તિરન્વેષ્ટવ્યોઽશ્રુતોઽમૃતઃ ॥ ૭૨ ॥

અપરોક્ષોઽવ્રણોઽલિઙ્ગોઽવિદ્વેષ્ટા પ્રેમસાગરઃ ।
જ્ઞાનલિઙ્ગો ગતિર્જ્ઞાની જ્ઞાનગમ્યોઽવભાસકઃ ॥ ૭૩ ॥

શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશઃ શ્રુતિપ્રસ્તુતવૈભવઃ ।
હિરણ્યબાહુસ્સેનાની હરિકેશો દિશાં પતિઃ ॥ ૭૪ ॥

સસ્પિઞ્જરઃ પશુપતિઃ ત્વિષીમાનધ્વનાં પતિઃ ।
બભ્લુશો ભગવાન્ભવ્યો વિવ્યાધી વિગતજ્વરઃ ॥ ૭૫ ॥

અન્નાનાં પતિરત્યુગ્રો હરિકેશોઽદ્વયાકૃતિઃ ।
પુષ્ટાનાં પતિરવ્યગ્રો ભવહેતુર્જગત્પતિઃ ॥ ૭૬ ॥

આતતાવી મહારુદ્રઃ ક્ષેત્રાણામધિપોઽક્ષયઃ ।
સૂતસ્સદસ્પતિસ્સૂરિરહન્ત્યો વનપો વરઃ ॥ ૭૭ ॥

રોહિતસ્સ્થપતિર્વૃક્ષપતિર્મન્ત્રી ચ વાણિજઃ ।
કક્ષપશ્ચ ભુવન્તિશ્ચ ભવાખ્યો વારિવસ્કૃતઃ ॥ ૭૮ ॥

ઓષધીશસ્સતામીશઃ ઉચ્ચૈર્ઘોષો વિભીષણઃ ।
પત્તીનામધિપઃ કૃત્સ્નવીતો ધાવન્સ સત્વપઃ ॥ ૭૯ ॥

સહમાનસ્સત્યધર્મા નિવ્યાધી નિયમો યમઃ ।
આવ્યાધિપતિરાદિત્યઃ કકુભઃ કાલકોવિદઃ ॥ ૮૦ ॥

નિષઙ્ગીષુધિમાનિન્દ્રઃ તસ્કરાણામધીશ્વરઃ ।
નિચેરુકઃ પરિચરોઽરણ્યાનાં પતિરદ્ભુતઃ ॥ ૮૧ ॥

સૃકાવી મુષ્ણાતાં નાથઃ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપભૃત્ ।
નક્તઞ્ચરઃ પ્રકૃન્તાનાં પતિર્ગિરિચરો યઃ ॥ ૮૨ ॥

કુલુઞ્ચાનાં પતિઃ કૂપ્યો ધન્વાવી ધનદાધિપઃ ।
આતન્વાનશ્શતાનન્દઃ ગૃત્સો ગૃત્સપતિસ્સુરઃ ॥ ૮૩ ॥

વ્રાતો વ્રાતપતિર્વિપ્રો વરીયાન્ ક્ષુલ્લકઃ ક્ષમી ।
બિલ્મી વરૂથી દુન્દુભ્ય આહનન્યઃ પ્રમર્શકઃ ॥ ૮૪ ॥

ધૃષ્ણુર્દૂતસ્તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રઃ સુધન્વા સુલભસ્સુખી ।
સ્રુત્યઃ પથ્યઃ સ્વતન્ત્રસ્થઃ કાટ્યો નીપ્યઃ કરોટિભૃત્ ॥ ૮૫ ॥

સૂદ્યસ્સરસ્યો વૈશન્તો નાદ્યોઽવટ્યઃ પ્રવર્ષકઃ ।
વિદ્યુત્યો વિશદો મેધ્યો રેષ્મિયો વાસ્તુપો વસુઃ ॥ ૮૬ ॥

અગ્રેવધોઽગ્રે સમ્પૂજ્યો હન્તા તારો મયોભવઃ ।
મયસ્કરો મહાતીર્થ્યઃ કૂલ્યઃ પાર્યઃ પદાત્મકઃ ॥ ૮૭ ॥

શઙ્ગઃ પ્રતરણોઽવાર્યઃ ફેન્યઃ શષ્પ્યઃ પ્રવાહજઃ ।
મુનિરાતાર્ય આલાદ્ય સિકત્યશ્ચાથ કિંશિલઃ ॥ ૮૮ ॥

પુલસ્ત્યઃ ક્ષયણો ગૃધ્યો ગોષ્ઠ્યો ગોપરિપાલકઃ ।
શુષ્ક્યો હરિત્યો લોપ્યશ્ચ સૂર્મ્યઃ પર્ણ્યોઽણિમાદિભૂઃ ॥ ૮૯ ॥

પર્ણશદ્યઃ પ્રત્યગાત્મા પ્રસન્નઃ પરમોન્નતઃ ।
શીઘ્રિયશ્શીભ્ય આનન્દ ક્ષયદ્વીરઃ ક્ષરાઽક્ષરઃ ॥ ૯૦ ॥

પાશી પાતકસંહર્તા તીક્ષ્ણેષુસ્તિમિરાપહઃ ।
વરાભયપ્રદો બ્રહ્મપુચ્છો બ્રહ્મવિદાં વરઃ ॥ ૯૧ ॥

બ્રહ્મવિદ્યાગુરુર્ગુહ્યો ગુહ્યકૈસ્સમભિષ્ટુતઃ ।
કૃતાન્તકૃત્ક્રિયાધારઃ કૃતી કૃપણરક્ષકઃ ॥ ૯૨ ॥

નૈષ્કર્મ્યદો નવરસઃ ત્રિસ્થસ્ત્રિપુરભૈરવઃ ।
ત્રિમાત્રકસ્ત્રિવૃદૂપઃ તૃતીયસ્ત્રિગુણાતિગઃ ॥ ૯૩ ॥

ત્રિધામા ત્રિજગદ્ધેતુઃ ત્રિકર્તા તિર્યગૂર્ધ્વગઃ ।
પ્રપઞ્ચોપશમો નામરૂપદ્વયવિવર્જિતઃ ॥ ૯૪ ॥

પ્રકૃતીશઃ પ્રતિષ્ઠાતા પ્રભવઃ પ્રમથઃ પ્રથી ।
સુનિશ્ચિતાર્થો રાદ્ધાન્તઃ તત્વમર્થસ્તપોમયઃ ।
હિતઃ પ્રમાતા પ્રાગ્વર્તી સર્વોપનિષદાશ્રયઃ ।
વિશૃઙ્ખલો વિયદ્ધેતુઃ વિષમો વિદ્રુમપ્રભઃ ॥ ૯૬ ॥

અખણ્ડબોધોઽખણ્ડાત્મા ઘણ્ટામણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
અનન્તશક્તિરાચાર્યઃ પુષ્કલસ્સર્વપૂરણઃ ॥ ૯૭ ॥

પુરજિત્પૂર્વજઃ પુષ્પહાસઃ પુણ્યફલપ્રદઃ ।
ધ્યાનગમ્યો ધ્યાતૃરૂપો ધ્યેયો ધર્મવિદાં વરઃ ॥ ૯૮ ॥

અવશઃ સ્વવશઃ સ્થાણુરન્તર્યામી શતક્રતુઃ ।
કૂટસ્થઃ કૂર્મપીઠસ્થઃ કૂષ્માણ્ડગ્રહમોચકઃ ॥ ૯૯ ॥

કૂલઙ્કષઃ કૃપાસિન્ધુઃ કુશલી કુઙ્કુમેશ્વરઃ ।
ગદાધરો ગણસ્વામી ગરિષ્ઠસ્તોમરાયુધઃ ॥ ૧૦૦ ॥

જવનો જગદાધારો જમદગ્નિર્જરાહરઃ ।
જટાધરોઽમૃતાધારોઽમૃતાંશુરમૃતોદ્ભવઃ ॥ ૧૦૧ ॥

વિદ્વત્તમો વિદૂરસ્થો વિશ્રમો વેદનામયઃ ।
ચતુર્ભુજશ્શતતનુઃ શમિતાખિલકૌતુકઃ ॥ ૧૦૨ ॥

વૌષટ્કારો વષટ્કારો હુઙ્કારઃ ફટ્કરઃ પટુઃ ।
બ્રહ્મિષ્ઠો બ્રહ્મસૂત્રાર્થો બ્રહ્મજ્ઞો બ્રહ્મચેતનઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ગાયકો ગરુડારૂઢો ગજાસુરવિમર્દનઃ ।
ગર્વિતો ગગનાવાસો ગ્રન્થિત્રયવિભેદનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ભૂતમુક્તાવલીતન્તુઃ ભૂતપૂર્વો ભુજઙ્ગભૃત્ ।
અતર્ક્યસ્સુકરઃ સૂરઃ સત્તામાત્રસ્સદાશિવઃ ॥ ૧૦૫ ॥

શક્તિપાતકરશ્શક્તઃ શાશ્વતશ્શ્રેયસા નિધિઃ ।
અજીર્ણસ્સુકુમારોઽન્યઃ પારદર્શી પુરન્દરઃ ॥ ૧૦૬ ॥

અનાવરણવિજ્ઞાનો નિર્વિભાગો વિભાવસુઃ ।
વિજ્ઞાનમાત્રો વિરજાઃ વિરામો વિબુધાશ્રયઃ ॥ ૧૦૭ ॥

વિદગ્દમુગ્ધવેષાઢ્યો વિશ્વાતીતો વિશોકદઃ ।
માયાનાટ્યવિનોદજ્ઞો માયાનટનશિક્ષકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

માયાનાટકકૃન્માયી માયાયન્ત્રવિમોચકઃ ।
વૃદ્ધિક્ષયવિનિર્મુક્તો વિદ્યોતો વિશ્વઞ્ચકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

કાલાત્મા કાલિકાનાથઃ કાર્કોટકવિભૂષણઃ ।
ષડૂર્મિરહિતઃ સ્તવ્યઃ ષડ્ગુણૈશ્વર્યદાયકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ષડાધારગતઃ સાઙ્ખ્યઃ ષડક્ષરસમાશ્રયઃ ।
અનિર્દેશ્યોઽનિલોઽગમ્યોઽવિક્રિયોઽમોઘવૈભવઃ ॥ ૧૧૧ ॥

હેયાદેયવિનિર્મુક્તો હેલાકલિતતાણ્ડવઃ ।
અપર્યન્તીઽપરિચ્છેદ્યોઽગોચરો રુગ્વિમોચકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નિરંશો નિગમાનન્દો નિરાનન્દો નિદાનભૂઃ ।
આદિભૂતો મહાભૂતઃ સ્વેચ્છાકલિતવિગ્રહઃ ॥

નિસ્પન્દઃ પ્રત્યગાનન્દો નિર્નિમેષો નિરન્તરઃ ।
પ્રબુદ્ધઃ પરમોદારઃ પરમાનન્દસાગરઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સંવત્સરઃ કલાપૂર્ણઃ સુરાસુરનમસ્કૃતઃ ।
નિર્વાણદો નિર્વૃતિસ્થો નિર્વૈરો નિરુપાધિકઃ ॥

આભાસ્વરઃ પરં તત્વમાદિમઃ પેશલઃ પવિઃ ।
સંશાન્તસર્વસઙ્કલ્પઃ સંસદીશસ્સદોદિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ભાવાભાવવિનિર્મુક્તો ભારૂપો ભાવિતો ભરઃ ।
સર્વાતીતસ્સારતરઃ સામ્બસ્સારસ્વતપ્રદઃ ॥ ૧૧૭ ॥

સર્વકૃત્સર્વભૃત્સર્વમયસ્સત્વાવલમ્બકઃ ।
કેવલઃ કેશવઃ કેલીકર કેવલનાયકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ઇચ્છાનિચ્છાવિરહિતો વિહારી વીર્યવર્ધનઃ ।
વિજિઘત્સો વિગતભીઃ વિપિપાસો વિભાવનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

વિશ્રાન્તિભૂર્વિવસનો વિઘ્નહર્તા વિશોધકઃ ।
વીરપ્રિયો વીતભયો વિન્ધ્યદર્પવિનાશનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

વેતાલનટનપ્રીતો વેતણ્ડત્વક્કૃતામ્બરઃ ।
વેલાતિલઙ્ઘિકરુણો વિલાસી વિક્રમોન્નતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

વૈરાગ્યશેવધિર્વિશ્વભોક્તા સર્વોર્ધ્વસંસ્થિતઃ ।
મહાકર્તા મહાભોક્તા મહાસંવિન્મયો મધુઃ ॥ ૧૨૨ ॥

મનોવચોભિરગ્રાહ્યો મહાબિલકૃતાલયઃ ।
અનહઙ્કૃતિરચ્છેદ્યઃ સ્વાનન્દૈકઘનાકૃતિઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સંવર્તાગ્ન્યુદરસ્સર્વાન્તરસ્થસ્સર્વદુર્ગ્રહઃ ।
સમ્પન્નસ્સઙ્ક્રમસ્સત્રી સન્ધાતા સકલોર્જિતઃ ॥ ૧૨૪ ॥

સમ્પન્નસ્સન્નિકૃષ્ટઃ સંવિમૃષ્ટસ્સમયદૃક્ ।
સંયમસ્થઃ સંહૃતિસ્થઃ સમ્પ્રવિષ્ટસ્સમુત્સુકઃ ॥ ૧૨૫ ॥

સમ્પ્રહૃષ્ટસ્સન્નિવિષ્ટઃ સંસ્પૃષ્ટસ્સમ્પ્રમર્દનઃ ।
સૂત્રભૂતસ્સ્વપ્રકાશઃ સમશીલસ્સદાદયઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સત્વસંસ્થસ્સુષુપ્તિસ્થઃ સુતલ્પસ્સત્સ્વરૂપગઃ ।
સઙ્કલ્પોલ્લાસનિર્મુક્તઃ સમનીરાગચેતનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

આદિત્યવર્ણસ્સઞ્જ્યોતિઃ સમ્યગ્દર્શનતત્પરઃ ।
મહાતાત્પર્યનિલયઃ પ્રત્ગ્બ્રહ્યૈક્યનિશ્ચયઃ ॥ ૧૨૮ ॥

પ્રપઞ્ચોલ્લાસનિર્મુક્તઃ પ્રત્યક્ષઃ પ્રતિભાત્મકઃ ।
પ્રવેગઃ પ્રમદાર્ધાઙ્ગઃ પ્રનર્તનપરાયણઃ ॥ ૧૨૯ ॥

યોગયોનિર્યથાભૂતો યક્ષગન્ધર્વવન્દિતઃ ।
જટિલશ્ચટુલાપાઙ્ગો મહાનટનલમ્પટઃ ॥ ૧૩૦ ॥

પાટલાશુઃ પટુતરઃ પારિજાતદ્રુ મૂલગઃ ।
પાપાટવીબૃહદ્ભાનુઃ ભાનુમત્કોટિકોટિભઃ ॥ ૧૩૧ ॥

કોટિકન્દર્પસૌભાગ્યસુન્દરો મધુરસ્મિતઃ ।
લાસ્યામૃતાબ્ધિલહરીપૂર્ણેન્દુઃ પુણ્યગોચરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

રુદ્રાક્ષસ્રઙ્મયાકલ્પઃ કહ્લારકિરણદ્યુતિઃ ।
અમૂલ્યમણિસમ્ભાસ્વત્ફણીન્દ્રકરકઙ્કણઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ચિચ્છક્તિલોચનાનન્દકન્દલઃ કુન્દપાણ્ડુરઃ ।
અગમ્યમહિમામ્ભોધિરનૌપમ્યયશોનિધિઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ચિદાનન્દનટાધીશઃ ચિત્કેવલવપુર્ધરઃ ।
ચિદેકરસસમ્પૂર્ણઃ શ્રીશિવ શ્રીમહેશ્વરઃ ॥ ૧૩૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીનટેશસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Natesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top