Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Parashurama | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Parashuramasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಪುರಾ ದಾಶರಥೀ ರಾಮಃ ಕೃತೋದ್ವಾಹಃ ಸಬಾನ್ಧವಃ ।
ಗಚ್ಛನ್ನಯೋಧ್ಯಾಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಃ ಪಿತೃಮಾತೃಸುಹೃದ್ ವೃತಃ ॥ 1 ॥

ದದರ್ಶ ಯಾನ್ತಂ ಮಾರ್ಗೇಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರಂ ವಿಭುಮ್ ।
ರಾಮಂ ತಂ ಭಾರ್ಗವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಭಿತಸ್ತುಷ್ಟಾವ ರಾಘವಃ ।
ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಿತಿ ನಾಮ ಸಹಸ್ರತಃ ॥ 2 ॥

ಅಹಂ ತ್ವತ್ತಃ ಪರಂ ರಾಮ ವಿಚರಾಮಿ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತವನ್ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀರಾಘವ ಉವಾಚ –

ಯನ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾಜ್ಜನ್ತುಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ರ ಭವಾಪದಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಪಾದಾರ್ಚನಾತ್ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವೇಪ್ಸಿತಾಂ ನೌಮಿ ಭಾರ್ಗವಮ್ ॥ 4 ॥

ನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ಯಃ ಸದಾ ದೇವೋ ಭೂಮ್ಯಾಂ ವಸತಿ ಮಾಧವಃ ।
ಆತ್ಮಬೋಧೋದಧಿಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಯೋಗಿನಂ ನೌಮಿ ಭಾರ್ಗವಮ್ ॥ 5 ॥

ಯಸ್ಮಾದೇತಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೇ ಯತ್ರ ಲೀಲಯಾ ।
ಸ್ಥಿತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೇಶಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಯ ಭ್ರೂ ಭಂಗಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾಃ ಸುರಾಃ ।
ಶತವಾರಂ ಭವನ್ಯತ್ರ ಭವನ್ತಿ ನ ಭವನ್ತಿ ಚ ॥ 7 ॥

ತಪ ಉಗ್ರಂ ಚಚಾರಾದೌ ಯಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಚ ರೇಣುಕಾ ।
ಆದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದೇವೀ ರಾಮಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8 ॥

॥ ಅಥ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಋಷಿಃ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಮದವಿನಾಶರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹೀಧರಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾಧವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಹೃದಯನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹೀಧರಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾಧವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಶುದ್ಧಜಾಮ್ಬೂನದನಿಭಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಂ ವಿಭುಮ್ ॥ 9 ॥

ಬಾಣಚಾಪೌ ಚ ಪರಶುಮಭಯಂ ಚ ಚತುರ್ಭುಜೈಃ ।
ಪ್ರಕೋಷ್ಠಶೋಭಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷೈರ್ದಧಾನಂ ಭೃಗುನನ್ದನಮ್ ॥ 10 ॥

ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಚ ಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಮ್ ।
ದರ್ಭಾಂಚಿತಕರಂ ದೇವಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಮ್ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸಂ ರಾಮಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಸನಕಾದ್ಯೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ॥ 12 ॥

ಸಹಸ್ರಮಿವ ಸೂರ್ಯಾಣಾಮೇಕೀ ಭೂಯ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ತಪಸಾಮಿವ ಸನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಭೃಗುವಂಶತಪಸ್ವಿನಮ್ ॥ 13 ॥

ಚೂಡಾಚುಮ್ಬಿತಕಂಕಪತ್ರಮಭಿತಸ್ತೂಣೀದ್ವಯಂ ಪೃಷ್ಠತೋ
ಭಸ್ಮಸ್ನಿಗ್ಧಪವಿತ್ರಲಾಂಛನವಪುರ್ಧತ್ತೇ ತ್ವಚಂ ರೌರವೀಮ್ ।
ಮೌಂಜ್ಯಾ ಮೇಖಲಯಾ ನಿಯನ್ತ್ರಿತಮಧೋವಾಸಶ್ಚ ಮಾಂಜಿಷ್ಠಕಮ್
ಪಾಣೌ ಕಾರ್ಮುಕಮಕ್ಷಸೂತ್ರವಲಯಂ ದಂಡಂ ಪರಂ ಪೈಪ್ಪಲಮ್ ॥ 14 ॥

ರೇಣುಕಾಹೃದಯಾನನ್ದಂ ಭೃಗುವಂಶತಪಸ್ವಿನಮ್ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಮನ್ತಕಂ ಪೂರ್ಣಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 15 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 16 ॥

॥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ॥

ಹರಿಃ ಪರಶುಧಾರೀ ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಭೃಗುನನ್ದನಃ ।
ಏಕವೀರಾತ್ಮಜೋವಿಷ್ಣುರ್ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 17 ॥

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸೀ ವೀರಶ್ಚ ಕ್ಷತ್ರಜಿತ್ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ।
ಇತಿ ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯಸ್ತ್ರಿಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 18 ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಾರ್ಗವೋ ಜಮದಗ್ನಿಜಃ ।
ತತ್ತ್ವರೂಪೀ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧೃಕ್ ॥ 1 ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ವರದಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ಕಂಜಲೋಚನಃ ।
ರಾಜೇನ್ದ್ರಶ್ಚ ಸದಾಚಾರೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 2 ॥

ಪರಮಾರ್ಥೈಕನಿರತೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಋಷಿ ಪ್ರವರವನ್ಧಶ್ಚ ದಾನ್ತಃ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಪವಿತ್ರಶ್ಚ ಅದೀನೋ ದೀನಸಾಧಕಃ ।
ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾವೀರಸ್ತಪಸ್ವೀ ನಿಯಮಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 4 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಸರ್ವರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಕ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಈಶಾನಃ ಸರ್ವದೇವಾದಿರ್ವರೀಯನ್ಸರ್ವಗೋಽಚ್ಯುತಃ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೇದಾದಿಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜ್ಞಾನಭಾವ್ಯೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಃ ಶುಚಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 6 ॥

ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಗುಡಾಕೇಶೋ ದ್ಯುತಿಮಾನರಿಮರ್ದನಃ ।
ರೇಣುಕಾತನಯಃ ಸಾಕ್ಷಾದಜಿತೋಽವ್ಯಯ ಏವ ಚ ॥ 7 ॥

ವಿಪುಲಾಂಸೋ ಮಹೋರಸ್ಕೋಽತೀನ್ದ್ರೋ ವನ್ದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನಿನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಲೋಕಾರಿಮರ್ದನಃ ॥ 8 ॥

ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಃ ।
ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕವನ್ದ್ಯಃ ಸರ್ವಮಯೋ ನಿಧಿಃ ॥ 9 ॥

ವಶ್ಯೋ ದಯಾ ಸುಧೀರ್ಗೋಪ್ತಾ ದಕ್ಷಃ ಸರ್ವೈಕಪಾವನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 10 ॥

ಸುನ್ದರೋಽಜಿನವಾಸಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಧರಃ ಸಮಃ ।
ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಶಾನ್ತಶ್ಚ ಮೌಂಜೀಭೃದ್ದಂಡಧಾರಕಃ ॥ 11 ॥

ಕೋದಂಡೀ ಸರ್ವಜಿತ್ಛತ್ರದರ್ಪಹಾ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ । var ಸರ್ವಜಿಚ್ಛತ್ರುದರ್ಪಹಾ
ಕವಿರ್ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವರದಃ ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕೃತೀ ॥ 12 ॥

ಮಹೋದಾರೋಽತುಲೋ ಭಾವ್ಯೋ ಜಿತಷಡ್ವರ್ಗಮಂಡಲಃ ।
ಕಾನ್ತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ದ್ವಿಭುಜಶ್ಚಾದಿ ಪೂರುಷಃ ॥ 13 ॥

ಅಕಲ್ಮಷೋ ದುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ವೀರ್ಯವಾನ್ಸ್ಮಿತಭಾಷೀ ಚ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಪುನರ್ವಸುಃ ॥ 14 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಕುಶಲಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ।
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪೀ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಪಾಲಃ ಸನಾತನಃ ॥ 15 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಶೂರೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಧೀರೋ ದಾನ್ತಃ ಸುರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೋ ವಿಧಿಃ ॥ 16 ॥ ಧೀರೋದಾತ್ತಃ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ
ವರ್ಣೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಪುರುಷೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಶಿವಶಿಕ್ಷಾಪರೋ ಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾಯಣಃ ॥ 17 ॥

ಪ್ರಮಾಣ ರೂಪೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕ್ರೂರಃ ಕ್ರತುರ್ವಿಭುಃ ।
ಆನನ್ದೋಽಥ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋಽನನ್ತದೃಷ್ಟಿರ್ಗುಣಾಕರಃ ॥ 18 ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜನೇಶ್ವರೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕಾಯಸ್ತಪಸ್ವಿರಾಟ್ ॥ 19 ॥

ಅಖಿಲಾದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಿಶಾರದಃ ।
ಅಕ್ಷರಃ ಕೇಶವಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಮರೀಚಿಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ॥ 20 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಭೀರೋಽಥ ಸರ್ವಭಕ್ತವರಪ್ರದಃ ॥ 21 ॥

ಜ್ಯೋತಿರಾನನ್ದರೂಪಶ್ಚ ವಹ್ನೀರಕ್ಷಯ ಆಶ್ರಮೀ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಸ್ತಪೋಮೂರ್ತೀ ರವಿಃ ಪರಶುಧೃಕ್ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ 22 ॥

ಬಹುಶ್ರುತಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಃ ಸಹನೋ ಬಲಃ ।
ಸುಖದಃ ಕಾರಣಂ ಭೋಕ್ತಾ ಭವಬನ್ಧ ವಿಮೋಕ್ಷಕೃತ್ ॥ 23 ॥

ಸಂಸಾರತಾರಕೋ ನೇತಾ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಕ್ಷಕೃತ್ ।
ದೇವಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕುನ್ದಃ ಸುತಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಃ ॥ 24 ॥

ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾಥ ಪುರಾತನಃ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನೋ ನೀತಿಃ ಕಿರೀಟೀ ಸ್ಕನ್ದದರ್ಪಹೃತ್ ॥ 25 ॥

ಅರ್ಜುನಃ ಪ್ರಾಣಹಾ ವೀರಃ ಸಹಸ್ರಭುಜಜಿದ್ಧರೀಃ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರಃ ಶೂರಃ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಕರಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 26 ॥

ಪರಶ್ವಧಧರೋ ಧನ್ವೀ ರೇಣುಕಾವಾಕ್ಯತತ್ಪರಃ ।
ವೀರಹಾ ವಿಷಮೋ ವೀರಃ ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 27 ॥

ಮಾತೃಪ್ರಾಣದ ಈಶಶ್ಚ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವವಿಶಾರದಃ ।
ಪಿತೃಕ್ರೋಧಹರಃ ಕ್ರೋಧಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 28 ॥

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಶಮ್ಭುಶ್ಚ ಕೇಶವಃ ।
ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಬಾಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಲಕ್ಷ್ಯದ್ಯುತಿರ್ಮಹಾನ್ ॥ 29 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷವಲಯಃ ಸುಧೀಃ ।
ಅಕ್ಷಕರ್ಣಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ದೀಪ್ತಃ ಕೈವಲ್ಯತತ್ಪರಃ ॥ 30 ॥

ಆದಿತ್ಯಃ ಕಾಲರುದ್ರಶ್ಚ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕವಚೀ ಕುಂಡಲೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಕ್ರೀ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 31 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವೀರ ಸಿಂಹೋ ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಅಮೃತ್ಯುರ್ಜನ್ಮರಹಿತಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಪಟುಃ ॥ 32 ॥

ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ಗುಣಗ್ರಾಮೋಽನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ್ಮರರೂಪಧೃಕ್ ।
ಅನಿರ್ವೇದ್ಯಃ ಶತಾವರ್ತೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ॥ 33 ॥

ಪ್ರಧಾನಸ್ತಾರಕೋ ಧೀಮಾಂಸ್ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸಾರಥಿಃ ।
ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ಯೋಗೀ ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ದ್ವಿಜಃ ॥ 34 ॥

ಶಾಶ್ವತೋ ಲೋಕನಾಥಶ್ಚ ಶಾಖೀ ದಂಡೀ ಬಲೀ ಜಟೀ ।
ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನನ್ದಃ ತಿಗ್ಮಮನ್ಯುಃ ಸುವರ್ಚಸಃ ॥ 35 ॥

ಅಮರ್ಷಣೋ ಮರ್ಷಣಾತ್ಮಾ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಹುತಾಶನಃ ।
ಸರ್ವವಾಸಾಃ ಸರ್ವಚಾರೀ ಸರ್ವಾಧಾರೋ ವಿರೋಚನಃ ॥ 36 ॥

ಹೈಮೋ ಹೇಮಕರೋ ಧರ್ಮೋ ದುರ್ವಾಸಾ ವಾಸವೋ ಯಮಃ ।
ಉಗ್ರತೇಜಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಯೋ ವಿಜಯಃ ಕಾಲಜಿತ್ ॥ 37 ॥

ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೋ ವಿಜಯೋ ದುರ್ಧರೋ ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಕ್ ।
ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ವಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲಸ್ತ್ವತಿಧೂಮೋ ಹುತೋ ಹವಿಃ ॥ 38 ॥

ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾಗಶ್ಚ ಮಹಾನ್ಭರ್ಗಃ ಪರೋ ಯುವಾ । ಮಹಾನ್ಭರ್ಗಪರೋಯುವಾ
ಮಹತ್ಪಾದೋ ಮಹಾಹಸ್ತೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 39 ॥

ಮಹಾಕಟಿರ್ಮಹಾಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾಕರಃ ।
ಮಹಾನಾಸೋ ಮಹಾಕಮ್ಬುರ್ಮಹಾಮಾಯಃ ಪಯೋನಿಧಿಃ ॥ 40 ॥

ಮಹಾವಕ್ಷಾ ಮಹೌಜಾಶ್ಚ ಮಹಾಕೇಶೋ ಮಹಾಜನಃ ।
ಮಹಾಮೂರ್ಧಾ ಮಹಾಮಾತ್ರೋ ಮಹಾಕರ್ಣೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 41 ॥

ವೃಕ್ಷಾಕಾರೋ ಮಹಾಕೇತುರ್ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಮುಖಃ ।
ಏಕವೀರೋ ಮಹಾವೀರೋ ವಸುದಃ ಕಾಲಪೂಜಿತಃ ॥ 42 ॥

ಮಹಾಮೇಘನಿನಾದೀ ಚ ಮಹಾಘೋಷೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಶೈವಃ ಶೈವಾಗಮಾಚಾರೀ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾನ್ತಕಃ ॥ 43 ॥

ಸರ್ವಗುಹ್ಯಮಯೋ ವಜ್ರೀ ಬಹುಲಃ ಕರ್ಮಸಾಧನಃ ।
ಕಾಮೀ ಕಪಿಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮದೇವಃ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 44 ॥

ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಗೋಚರಃ ।
ಲೋಕನೇತಾ ಮಹಾನಾದಃ ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 45 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವೀರ್ಯಕೃದ್ವೀರ್ಯಕೋವಿದಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಾಮರಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 46 ॥

ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ।
ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರೋ ವ್ಯಗ್ರನಾಶನಃ ॥ 47 ॥

ಶುದ್ಧಃ ಪೂತಃ ಶಿವಾರಮ್ಭಃ ಸಹಸ್ರಭುಜಜಿದ್ಧರಿಃ ।
ನಿರವದ್ಯಪದೋಪಾಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ 48 ॥

ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮಹಾದೇವೋ ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ದ್ಯುಮಣಿಸ್ತರಣಿರ್ಧನ್ಯಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಬಲಾಪಹಾ ॥ 49 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ನರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಏಕಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾತಂಕೋ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪೀ ಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 50 ॥

ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಕೂರ್ಮೋ ವಾರಾಹಕಸ್ತಥಾ ।
ವ್ಯಾಪಕೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಬಲಿಜಿನ್ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 51 ॥

ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತವಾಹನಃ ।
ನಿವೃತ್ತಃ ಸಂವೃತ್ತಃ ಶಿಲ್ಪೀ ಕ್ಷುದ್ರಹಾ ನಿತ್ಯ ಸುನ್ದರಃ ॥ 52 ॥

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತಾ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿರನಾಕುಲಃ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಬುದ್ಧಿರಕ್ಷುದ್ರಃ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಮ್ಬನಃ ॥ 53 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಾಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ ।
ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಾರಜ್ಞಃ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಿಃ ॥ 54 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತೋ ಧೀರೋ ಮಾಯಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಶಾಕಲ್ಯಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 55 ॥

ತಟಸ್ಥಃ ಕರ್ಣದೀಕ್ಷಾದಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಧ್ಯೇಯೋಽಗ್ರಧುರ್ಯೋ ಧಾತ್ರೀಶೋ ರುಚಿಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 56 ॥

ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನಿರಾಲಮ್ಬಃ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಃ ಫಲಪ್ರದಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 57 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹಂಸಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಹರ್ತಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ 58 ॥

ನಿರ್ಮದೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ಭೃಗುವಂಶೋದ್ವಹಃ ಶುಭಃ ।
ವೇಧಾ ವಿಧಾತಾ ದ್ರುಹಿಣೋ ದೇವಜ್ಞೋ ದೇವಚಿನ್ತನಃ ॥ 59 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುಭಾಕೃತಿಃ ॥ 60 ॥

ಬಾಣಾರಿರ್ದಮನೋ ಯಜ್ವಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಪ್ರಕೃತಿರಗ್ನಿಯಃ ।
ವರಶೀಲೋ ವರಗುಣಃ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 61 ॥

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ಧರ್ಮೀ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ಸದಾಶ್ರಯಃ ।
ದರ್ಪಣೋ ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪಾತೀತೋ ದೃಪ್ತಃ ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 62 ॥

ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತವಪುರ್ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸನ್ಮಯಃ ।
ನಿಧಾನಗರ್ಭೋ ಭೂಶಾಯೀ ಕಪಿಲೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ ॥ 63 ॥

ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಭೀಮಃ ಶರಭಃ ಕಲಿಪಾವನಃ ॥ 64 ॥

ಉಗ್ರಃ ಪಶುಪತಿರ್ಭರ್ಗೋ ವೈದ್ಯಃ ಕೇಶಿನಿಷೂದನಃ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪವಲ್ಲಭಃ ॥ 65 ॥

ಭೂತಾವಾಸೋ ಗುಹಾವಾಸಃ ಸತ್ಯವಾಸಃ ಶ್ರುತಾಗಮಃ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಃ ಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 66 ॥ ಲಕ್ಷಣಃ
ಅಕಮ್ಪಿತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಸುಪ್ರೀತಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ವಜ್ರಗರ್ಭೋ ಜಲೋದ್ಭವಃ ॥ 67 ॥

ಗಭಸ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜರಾಜಃ ಸ್ವಯಮ್ಭವಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವಃ
ಸೇನಾನೀರಗ್ರಣೀ ಸಾಧುರ್ಬಲಸ್ತಾಲೀಕರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 68 ॥

ಪೃಥಿವೀ ವಾಯುರಾಪಶ್ಚ ತೇಜಃ ಖಂ ಬಹುಲೋಚನಃ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಮಯೋ ಗುರುಃ ॥ 69 ॥

ಅವಿನಾಶೀ ಸುಖಾರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀ ಪ್ರಾಣಧಾರಕಃ ।
ನಿದ್ರಾರೂಪಂ ಕ್ಷಮಾ ತನ್ದ್ರಾ ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಸ್ವಧಾ ಹವಿಃ ॥ 70 ॥

ಹೋತಾ ನೇತಾ ಶಿವಸ್ತ್ರಾತಾ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವೋ ವಿಶುದ್ಧಪಾತ್ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಹವ್ಯಶ್ಚ ಕವ್ಯಶ್ಚ ಶತಘ್ನೀ ಶತಪಾಶಧೃಕ್ ॥ 71 ॥

ಆರೋಹಶ್ಚ ನಿರೋಹಶ್ಚ ತೀರ್ಥಃ ತೀರ್ಥಕರೋ ಹರಃ ।
ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ತು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸವಿತಾಮೃತಮ್ ॥ 72 ॥

ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಮಾಸಃ ಪಕ್ಷಸ್ತು ವಾಸರಃ ।
ಋತುರ್ಯುಗಾದಿಕಾಲಸ್ತು ಲಿಂಗಮಾತ್ಮಾಥ ಶಾಶ್ವತಃ ॥ 73 ॥

ಚಿರಂಜೀವೀ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ನಕುಲಃ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಃ ।
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ ॥ 74 ॥

ಮುಕ್ತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಥಾ ಭುಕ್ತಿರ್ವಿರಜಾ ವಿರಜಾಮ್ಬರಃ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸದಾಬೀಜಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 75 ॥

ಭಿಕ್ಷುರ್ಭೈಕ್ಷ್ಯಂ ಗೃಹಂ ದಾರಾ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಯಾಚಕಃ ।
ಪಕ್ಷೀ ಚ ಪಕ್ಷವಾಹಶ್ಚ ಮನೋವೇಗೋ ನಿಶಾಚರಃ ॥ 76 ॥

ಗಜಹಾ ದೈತ್ಯಹಾ ನಾಕಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ । ಪುರುಭೂತಃ
ಬಾನ್ಧವೋ ಬನ್ಧುವರ್ಗಶ್ಚ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಸಖಾ ಸುತಃ ॥ 77 ॥

ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಂಶುರ್ಮಾನ್ಧಾತಾ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಶ್ಛನ್ದೋ ವ್ಯಾಕರಣ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 78 ॥

ಸ್ಮೃತಿರ್ಗಾಥೋಪಶಾನ್ತಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಚಂಚುರಃ । ಶಾನ್ತಿಶ್ಚ
ವಾಮನಶ್ಚ ಜಗತ್ಕಾಲಃ ಸುಕೃತಶ್ಚ ಯುಗಾಧಿಪಃ ॥ 79 ॥

ಉದ್ಗೀಥಃ ಪ್ರಣವೋ ಭಾನುಃ ಸ್ಕನ್ದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ ।
ಅನ್ತರಾತ್ಮಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 80 ॥ಸ್ಕನ್ದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ
ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಃ ಶಾಖೀ ಸಿಂಹಗಃ ಸಿಂಹವಾಹನಃ ।
ಸಿಂಹನಾದಃ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರೋ ನಗೋ ಮನ್ದರಧೃಕ್ಸರಃ ॥ 81 ॥ ಶರಃ
ಸಹ್ಯಾಚಲನಿವಾಸೀ ಚ ಮಹೇನ್ದ್ರಕೃತಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕಮಲಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 82 ॥

ಸನಾತನತಮಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಗದೀ ಶಂಖೀ ರಥಾಂಗಭೃತ್ ।
ನಿರೀಹೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಸಮರ್ಥೋಽನರ್ಥನಾಶನಃ ॥ 83 ॥

ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಕಾಯಶ್ಚ ಮಾಧವೋಽಥ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಯೋದ್ಧಾ ಜೇತಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶಂಕರಃ ಸನ್ತತಃ ಸ್ತುತಃ ॥ 84 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾರಾಮೋಽಥ ವಿಶ್ವಕೃತ್ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುಃ ಸುಲಭಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ ॥ 85 ॥

ವೈಕುಂಠಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 86 ॥

ಊರ್ಧ್ವರೇತಾಃ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಃ ಪ್ರವರೋ ವರದೋ ವರಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೇಶಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಮಹೀಪ್ರದಃ ॥ 87 ॥

ದ್ವಿಜಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದಕೃಚ್ಛ್ರಯಃ ।
ನಿತ್ಯಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕುಶಲಾಗಮಃ ॥ 88 ॥

ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಜಲಧಿರ್ಧಾತಾ ಕರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅಚಲೋ ನಿರ್ಮಲಸ್ತೃಪ್ತಃ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 89 ॥

ಅಸಹಾಯಃ ಸಹಾಯಶ್ಚ ಜಗದ್ಧೇತುರಕಾರಣಃ ।
ಮೋಕ್ಷದಃ ಕೀರ್ತಿದಶ್ಚೈವ ಪ್ರೇರಕಃ ಕೀರ್ತಿನಾಯಕಃ ॥ 90 ॥

ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ವಾಮದೇವೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ವಿಶ್ವವೀರ್ಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 91 ॥

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ವರಾಂಗಶ್ಚ ಸದ್ಯೋಗೀ ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ಸುರಭಿರ್ವಿಮಲೋ ವಿಶ್ವಪಾವನಃ ॥ 92 ॥

ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ನಭಸ್ಯೋ ಬೀಜವಾಹನಃ ।
ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋ ಮೇಘೋ ನಭೋ ಯೋನಿಃ ಪರಾಶರಃ ॥ 93 ॥

ಸುಖಾನಿಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಶಿಶಿರೋ ನರವಾಹನಃ ।
ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ ಕಾರಣಂ ಜಪ್ಯೋ ದುರ್ಗಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 94 ॥

ಆತ್ಮಭೂರನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಜಮದಗ್ನಿರ್ಬಲನಿಧಿಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹೋಽಂಗಿರಾಃ ॥ 95 ॥

ವರ್ಣೀ ವರ್ಣಗುರುಶ್ಚಂಡಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ದುರ್ಭರಃ ಸಿದ್ಧೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 96 ॥

ನಿರಾಕಾರೋ ವಿಶುದ್ಧಶ್ಚ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಅಮೋಘೋಽನಿಷ್ಟಮಥನೋ ಮುಕುನ್ದೋ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 97 ॥

ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ಗುರುತಮಃ ಸುಪ್ರಸಾದೋಽಚಲಸ್ತಥಾ ।
ಚನ್ದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿಃ ಕೇತುರ್ಭೂಮಿಜಃ ಸೋಮನನ್ದನಃ ॥ 98 ॥

ಭೃಗುರ್ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘತಪಾಃ ಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಗುರುಃ ।
ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಯಿತಾ ಮನ್ತ್ರೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಸುಮನಾಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 99 ॥

ಅದ್ರಿರದ್ರಿಶಯೋ ಶಮ್ಭುರ್ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಂಗಲೋವೃತಃ ।
ಜಯಸ್ತಮ್ಭೋ ಜಗತ್ಸ್ತಮ್ಭೋ ಬಹುರೂಪೋ ಗುಣೋತ್ತಮಃ ॥ 100 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾ ವಿರೂಪಧೃಕ್ ।
ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರಶ್ಚತುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 101 ॥

ಆದ್ಯನ್ತಶೂನ್ಯೋ ವೈಕುಂಠಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಫಲಪ್ರದಃ ।
ದೃಢಾಯುಧಃ ಸ್ಕನ್ದಗುರುಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾಯಣಃ ॥ 102 ॥

ಕುಬೇರಬನ್ಧುಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ದೇವೇಶಃ ಸೂರ್ಯತಾಪನಃ ।
ಅಲುಬ್ಧಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ ಪರಮಃಪುಮಾನ್ ॥ 103 ॥

ಅಗ್ನ್ಯಾಸ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀಪಾದೋ ದ್ಯುಮೂರ್ಧಾ ದಿಕ್ಷ್ರುತಿಃ ಪರಃ । ದ್ವಿಮೂರ್ಧಾ
ಸೋಮಾನ್ತಃ ಕರಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಃ ಕ್ಷತ್ರಭುಜಸ್ತಥಾ ॥ 104 ॥

ವೈಶ್ಯೋರುಃ ಶೂದ್ರಪಾದಸ್ತು ನದೀಸರ್ವಾಂಗಸನ್ಧಿಕಃ ।
ಜೀಮೂತಕೇಶೋಽಬ್ಧಿಕುಕ್ಷಿಸ್ತು ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 105 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ತಮಸಃ ಪಾರೀ ಭೃಗುವಂಶೋದ್ಭವೋಽವನಿಃ ।
ಆತ್ಮಯೋನೀ ರೈಣುಕೇಯೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗುರುಃ ಸುರಃ ॥ 106 ॥

ಏಕೋ ನೈಕೋಽಕ್ಷರಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀಪತಿರ್ದುಃಖಭೇಷಜಮ್ ।
ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಥ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಪಾವನಃ ॥ 107 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಪವರ್ಗೋಽಥ ಲಮ್ಬೋದರಶರೀರಧೃಕ್ ।
ಅಕ್ರೋಧೋಽದ್ರೋಹ ಮೋಹಶ್ಚ ಸರ್ವತೋಽನನ್ತದೃಕ್ತಥಾ ॥ 108 ॥

ಕೈವಲ್ಯದೀಪಃ ಕೈವಲ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾಃ ವಿಭಾವಸುಃ ।
ಏಕವೀರಾತ್ಮಜೋ ಭದ್ರೋಽಭದ್ರಹಾ ಕೈಟಭಾರ್ದನಃ ॥ 109 ॥

ವಿಬುಧೋಽಗ್ರವರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಶಿವಧ್ಯಾನರತೋ ದಿವ್ಯೋ ನಿತ್ಯಯೋಗೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 110 ॥

ಕರ್ಮಸತ್ಯಂ ವ್ರತಂಚೈವ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ಧರಿಃ ।
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃದ್ರಾಮೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿರ್ಗುರೂತ್ತಮಃ ॥ 111 ॥

ರೇಣುಕಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಂ ಚ ಭೃಗುವಂಶ್ಯಃ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಶ್ರುತಿಮಾನೇಕಬನ್ಧುಶ್ಚ ಶಾನ್ತಭದ್ರಃ ಸಮಂಜಸಃ ॥ 112 ॥

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಶ್ಚ ಕಾಲಭಕ್ಷೋ ವಿಶೃಂಖಲಃ ।
ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ಭೂಪತಿರ್ಯೋಗೀ ನಿರ್ಮಾಯೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣೀ ॥ 113 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಬಲಭದ್ರೋ ಜಗತ್ಪ್ರದಃ । var. reversed lines
ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 114 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಭೃಗುವಂಶಜಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮಃ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪ್ರಣಿಪಾತಪುರಃಸರಮ್ ॥ 1 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶೋ ಜಟಾಮುಕುಟಭೂಷಿತಃ ।
ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಜ್ಞಃ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಃ ಕವಿಃ ॥ 2 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾವೃತೋ ಧನ್ವೀ ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಹ ರಘೂತ್ತಮಮ್ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಿ ರಘೂತ್ತಮಮ್ ॥ 3 ॥ ಪ್ರಾದಾಂ
ಸ್ವತೇಜೋ ನಿರ್ಗತಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾವಿಶದ್ರಾಘವಂ ತತಃ ।
ಯದಾ ವಿನಿರ್ಗತಂ ತೇಜಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾಃ ಸುರಾಃ ॥ 4 ॥

ಚೇಲುಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಂ ಚ ಕಮ್ಪೇ ಚ ವಸುನ್ಧರಾ । ಚೇಲುಶ್ವಚ ಬ್ರಹ್ಮಮದನಂ
ದದಾಹ ಭಾರ್ಗವಂ ತೇಜಃ ಪ್ರಾನ್ತೇ ವೈ ಶತಯೋಜನಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಧಸ್ತಾದೂರ್ಧ್ವತಶ್ಚೈವ ಹಾಹೇತಿ ಕೃತವಾಂಜನಃ ।
ತದಾ ಪ್ರಾಹ ಮಹಾಯೋಗೀ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರ್ಗವಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವ ಉವಾಚ –
ಮಾ ಭೈಷ್ಟ ಸೈನಿಕಾ ರಾಮೋ ಮತ್ತೋ ಭಿನ್ನೋ ನ ನಾಮತಃ ।
ರೂಪೇಣಾಪ್ರತಿಮೇನಾಪಿ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯಮದ್ಭುತಮ್ ।
ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ಪ್ರಣಾಯಾದ್ರಾಮಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ।ಬ್ರವೀತ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ –
ಯದ್ರೂಪಂ ಭವತೋ ಲಬ್ಧಂ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಂಕರಮ್ ।
ಹಿತಂ ಚ ಜಗತಾಂ ತೇನ ದೇವಾನಾಂ ದುಃಖನಾಶನಮ್ ॥ 8 ॥ ದುಃಖ ಶಾತನಮ್
ಜನಾರ್ದನ ಕರೋಮ್ಯದ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಭೃಗುಕುಲೋದ್ಭವಃ ।
ಆಶಿಷೋ ದೇಹಿ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ಭಾರ್ಗವಸ್ತದನನ್ತರಮ್ ॥ 9 ॥

ಉವಾಚಾಶೀರ್ವಚೋ ಯೋಗೀ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಂ ಪ್ರಹರ್ಷಮಾಪನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವ ಉವಾಚ –
ಧರ್ಮೇ ದೃಢತ್ವಂ ಯುಧಿ ಶತ್ರುಘಾತೋ ಯಶಸ್ತಥಾದ್ಯಂ ಪರಮಂ ಬಲಂಚ ।
ಯೋಗಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಮಮ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಃ ಸದಾಸ್ತು ತೇ ರಾಘವ ರಾಘವೇಶಃ ॥ 11 ॥

ತುಷ್ಟೋಽಥ ರಾಘವಃ ಪ್ರಾಹ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತವಂ ತವ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾನ್ ॥ 12 ॥

ದ್ವಿಜೇಷ್ವಕೋಪಂ ಪಿತೃತಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶತಂ ಸಮಾನಾಮುಪಭೋಗಯುಕ್ತಮ್ ।
ಕುಲೇ ಪ್ರಸೂತಿಂ ಮಾತೃತಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಸಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಚ್ಚಾಪಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರೀತಿಂ ಚಾಗ್ರ್ಯಾಂ ಬಾನ್ಧವಾನಾಂ ನಿರೋಗಮ್ ಕುಲಂ ಪ್ರಸೂತೈಃ ಪೌತ್ರವರ್ಗೈಃ ಸಮೇತಮ್ ॥ 13 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರೇಣ ಫಲಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ವೈ ।
ಘೃತಾದ್ಯೈಃ ಸ್ನಾಪಯೇದ್ರಾಮಂ ಸ್ಥಾಲ್ಯಾಂ ವೈ ಕಲಶೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 14 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣಾನೇನ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಭಾರ್ಗವಂ ಹರಿಮ್ ।
ಸೋಽಪಿ ಯಜ್ಞಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 15 ॥

ಪೂಜ್ಯೋ ಭವತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಮಮ ಚಾಪಿ ವಿಶೇಷತಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 16 ॥

ಜಪನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ।
ಶ್ರೀಃ ಕೀರ್ತಿರ್ಧೀರ್ಧೃತಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಸನ್ತತಿಶ್ಚ ನಿರಾಮಯಾ ॥ 17 ॥

ಅಣಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೈಶ್ವರ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಚ ಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಸುಹೃತ್ತ್ವಂ ಚ ಲೋಕೇ ವೃದ್ಧೀಃ ಪರಾ ಮತಿಃ ॥ 18 ॥

ಭವೇತ್ಪ್ರಾತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂ ಸಾಯಂ ಚ ಜಪತೋ ಹರೇಃ ।
ನಾಮಾನಿ ಧ್ಯಾಯತೋ ರಾಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಚ ಹರೇರ್ಭವೇತ್ ॥ 19 ॥

ಅಯನೇ ವಿಷುವೇ ಚೈವ ಜಪನ್ತ್ವಾಲಿಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಮ್ ।
ದದ್ಯಾದ್ವೈ ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಷ್ಟಬನ್ಧೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 20 ॥

ನ ಭವೇಚ್ಚ ಕುಲೇ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವರದೋ ಭಾರ್ಗವಸ್ತಸ್ಯ ಲಭತೇ ಚ ಸತಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 21 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ ದಾಶರಥಿರಾಮಪ್ರೋಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।
॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parashurama:

1000 Names of Sri Parashurama | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top