Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Parashurama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Parashuramasahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీపరశురామసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

పురా దాశరథీ రామః కృతోద్వాహః సబాన్ధవః ।
గచ్ఛన్నయోధ్యాం రాజేన్ద్రః పితృమాతృసుహృద్ వృతః ॥ ౧ ॥

దదర్శ యాన్తం మార్గేణ క్షత్రియాన్తకరం విభుమ్ ।
రామం తం భార్గవం దృష్ట్వాభితస్తుష్టావ రాఘవః ।
రామః శ్రీమాన్మహావిష్ణురితి నామ సహస్రతః ॥ ౨ ॥

అహం త్వత్తః పరం రామ విచరామి స్వలీలయా ।
ఇత్యుక్తవన్తమభ్యర్చ్య ప్రణిపత్య కృతాఞ్జలిః ॥ ౩ ॥

శ్రీరాఘవ ఉవాచ –

యన్నామగ్రహణాజ్జన్తుః ప్రాప్నుయాత్ర భవాపదమ్ ।
యస్య పాదార్చనాత్సిద్ధిః స్వేప్సితాం నౌమి భార్గవమ్ ॥ ౪ ॥

నిఃస్పృహో యః సదా దేవో భూమ్యాం వసతి మాధవః ।
ఆత్మబోధోదధిం స్వచ్ఛం యోగినం నౌమి భార్గవమ్ ॥ ౫ ॥

యస్మాదేతజ్జగత్సర్వం జాయతే యత్ర లీలయా ।
స్థితిం ప్రాప్నోతి దేవేశం జామదగ్న్యం నమామ్యహమ్ ॥ ౬ ॥

యస్య భ్రూ భఙ్గమాత్రేణ బ్రహ్మాద్యాః సకలాః సురాః ।
శతవారం భవన్యత్ర భవన్తి న భవన్తి చ ॥ ౭ ॥

తప ఉగ్రం చచారాదౌ యముద్దిశ్య చ రేణుకా ।
ఆద్యా శక్తిర్మహాదేవీ రామం తం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౮ ॥

॥ అథ వినియోగః ॥

ఓం అస్య శ్రీజామదగ్న్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య శ్రీరామ ఋషిః ।
జామదగ్న్యః పరమాత్మా దేవతా ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీమదవినాశరామప్రీత్యర్థం
చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ॥

॥ అథ కరన్యాసః ॥

ఓం హ్రాం గోవిన్దాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం మహీధరాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రూం హృషీకేశాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రైం త్రివిక్రమాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రౌం విష్ణవాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రః మాధవాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

॥ అథ హృదయన్యాసః ॥

ఓం హ్రాం గోవిన్దాత్మనే హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం మహీధరాత్మనే శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రూం హృషీకేశాత్మనే శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రైం త్రివిక్రమాత్మనే కవచాయ హుమ్ ।
ఓం హ్రౌం విష్ణవాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రః మాధవాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ ।

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

శుద్ధజామ్బూనదనిభం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకమ్ ।
సర్వాభరణసంయుక్తం కృష్ణాజినధరం విభుమ్ ॥ ౯ ॥

బాణచాపౌ చ పరశుమభయం చ చతుర్భుజైః ।
ప్రకోష్ఠశోభి రుద్రాక్షైర్దధానం భృగునన్దనమ్ ॥ ౧౦ ॥

హేమయజ్ఞోపవీతం చ స్నిగ్ధస్మితముఖామ్బుజమ్ ।
దర్భాఞ్చితకరం దేవం క్షత్రియక్షయదీక్షితమ్ ॥ ౧౧ ॥

శ్రీవత్సవక్షసం రామం ధ్యాయేద్వై బ్రహ్మచారిణమ్ ।
హృత్పుణ్డరీకమధ్యస్థం సనకాద్యైరభిష్టుతమ్ ॥ ౧౨ ॥

సహస్రమివ సూర్యాణామేకీ భూయ పురః స్థితమ్ ।
తపసామివ సన్మూర్తిం భృగువంశతపస్వినమ్ ॥ ౧౩ ॥

చూడాచుమ్బితకఙ్కపత్రమభితస్తూణీద్వయం పృష్ఠతో
భస్మస్నిగ్ధపవిత్రలాఞ్ఛనవపుర్ధత్తే త్వచం రౌరవీమ్ ।
మౌఞ్జ్యా మేఖలయా నియన్త్రితమధోవాసశ్చ మాఞ్జిష్ఠకమ్
పాణౌ కార్ముకమక్షసూత్రవలయం దణ్డం పరం పైప్పలమ్ ॥ ౧౪ ॥

రేణుకాహృదయానన్దం భృగువంశతపస్వినమ్ ।
క్షత్రియాణామన్తకం పూర్ణం జామదగ్న్యం నమామ్యహమ్ ॥ ౧౫ ॥

అవ్యక్తవ్యక్తరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
సమస్తజగదాధారమూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౬ ॥

॥ శ్రీపరశురామ ద్వాదశ నామాని ॥

హరిః పరశుధారీ చ రామశ్చ భృగునన్దనః ।
ఏకవీరాత్మజోవిష్ణుర్జామదగ్న్యః ప్రతాపవాన్ ॥ ౧౭ ॥

సహ్యాద్రివాసీ వీరశ్చ క్షత్రజిత్పృథివీపతిః ।
ఇతి ద్వాదశనామాని భార్గవస్య మహాత్మనః ।
యస్త్రికాలే పఠేన్నిత్యం సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౧౮ ॥

॥ అథ శ్రీపరశురామసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఓం రామః శ్రీమాన్మహావిష్ణుర్భార్గవో జమదగ్నిజః ।
తత్త్వరూపీ పరం బ్రహ్మ శాశ్వతః సర్వశక్తిధృక్ ॥ ౧ ॥

వరేణ్యో వరదః సర్వసిద్ధిదః కఞ్జలోచనః ।
రాజేన్ద్రశ్చ సదాచారో జామదగ్న్యః పరాత్పరః ॥ ౨ ॥

పరమార్థైకనిరతో జితామిత్రో జనార్దనః ।
ఋషి ప్రవరవన్ధశ్చ దాన్తః శత్రువినాశనః ॥ ౩ ॥

సర్వకర్మా పవిత్రశ్చ అదీనో దీనసాధకః ।
అభివాద్యో మహావీరస్తపస్వీ నియమః ప్రియః ॥ ౪ ॥

స్వయమ్భూః సర్వరూపశ్చ సర్వాత్మా సర్వదృక్ప్రభుః ।
ఈశానః సర్వదేవాదిర్వరీయన్సర్వగోఽచ్యుతః ॥ ౫ ॥

సర్వజ్ఞః సర్వవేదాదిః శరణ్యః పరమేశ్వరః ।
జ్ఞానభావ్యోఽపరిచ్ఛేద్యః శుచిర్వాగ్మీ ప్రతాపవాన్ ॥ ౬ ॥

జితక్రోధో గుడాకేశో ద్యుతిమానరిమర్దనః ।
రేణుకాతనయః సాక్షాదజితోఽవ్యయ ఏవ చ ॥ ౭ ॥

విపులాంసో మహోరస్కోఽతీన్ద్రో వన్ద్యో దయానిధిః ।
అనాదిర్భగవానిన్ద్రః సర్వలోకారిమర్దనః ॥ ౮ ॥

సత్యః సత్యవ్రతః సత్యసన్ధః పరమధార్మికః ।
లోకాత్మా లోకకృల్లోకవన్ద్యః సర్వమయో నిధిః ॥ ౯ ॥

వశ్యో దయా సుధీర్గోప్తా దక్షః సర్వైకపావనః ।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మచారీ చ బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రకాశకః ॥ ౧౦ ॥

సున్దరోఽజినవాసాశ్చ బ్రహ్మసూత్రధరః సమః ।
సౌమ్యో మహర్షిః శాన్తశ్చ మౌఞ్జీభృద్దణ్డధారకః ॥ ౧౧ ॥

కోదణ్డీ సర్వజిత్ఛత్రదర్పహా పుణ్యవర్ధనః । var సర్వజిచ్ఛత్రుదర్పహా
కవిర్బ్రహ్మర్షి వరదః కమణ్డలుధరః కృతీ ॥ ౧౨ ॥

మహోదారోఽతులో భావ్యో జితషడ్వర్గమణ్డలః ।
కాన్తః పుణ్యః సుకీర్తిశ్చ ద్విభుజశ్చాది పూరుషః ॥ ౧౩ ॥

అకల్మషో దురారాధ్యః సర్వావాసః కృతాగమః ।
వీర్యవాన్స్మితభాషీ చ నివృత్తాత్మా పునర్వసుః ॥ ౧౪ ॥

అధ్యాత్మయోగకుశలః సర్వాయుధవిశారదః ।
యజ్ఞస్వరూపీ యజ్ఞేశో యజ్ఞపాలః సనాతనః ॥ ౧౫ ॥

ఘనశ్యామః స్మృతిః శూరో జరామరణవర్జితః ।
ధీరో దాన్తః సురూపశ్చ సర్వతీర్థమయో విధిః ॥ ౧౬ ॥ ధీరోదాత్తః స్వరూపశ్చ
వర్ణీ వర్ణాశ్రమగురుః సర్వజిత్పురుషోఽవ్యయః ।
శివశిక్షాపరో యుక్తః పరమాత్మా పరాయణః ॥ ౧౭ ॥

ప్రమాణ రూపో దుర్జ్ఞేయః పూర్ణః క్రూరః క్రతుర్విభుః ।
ఆనన్దోఽథ గుణశ్రేష్ఠోఽనన్తదృష్టిర్గుణాకరః ॥ ౧౮ ॥

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదః సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
జనేశ్వరో వినీతాత్మా మహాకాయస్తపస్విరాట్ ॥ ౧౯ ॥

అఖిలాద్యో విశ్వకర్మా వినీతాత్మా విశారదః ।
అక్షరః కేశవః సాక్షీ మరీచిః సర్వకామదః ॥ ౨౦ ॥

కల్యాణః ప్రకృతి కల్పః సర్వేశః పురుషోత్తమః ।
లోకాధ్యక్షో గభీరోఽథ సర్వభక్తవరప్రదః ॥ ౨౧ ॥

జ్యోతిరానన్దరూపశ్చ వహ్నీరక్షయ ఆశ్రమీ ।
భూర్భువఃస్వస్తపోమూర్తీ రవిః పరశుధృక్ స్వరాట్ ॥ ౨౨ ॥

బహుశ్రుతః సత్యవాదీ భ్రాజిష్ణుః సహనో బలః ।
సుఖదః కారణం భోక్తా భవబన్ధ విమోక్షకృత్ ॥ ౨౩ ॥

సంసారతారకో నేతా సర్వదుఃఖవిమోక్షకృత్ ।
దేవచూడామణిః కున్దః సుతపా బ్రహ్మవర్ధనః ॥ ౨౪ ॥

నిత్యో నియతకల్యాణః శుద్ధాత్మాథ పురాతనః ।
దుఃస్వప్ననాశనో నీతిః కిరీటీ స్కన్దదర్పహృత్ ॥ ౨౫ ॥

అర్జునః ప్రాణహా వీరః సహస్రభుజజిద్ధరీః ।
క్షత్రియాన్తకరః శూరః క్షితిభారకరాన్తకృత్ ॥ ౨౬ ॥

పరశ్వధధరో ధన్వీ రేణుకావాక్యతత్పరః ।
వీరహా విషమో వీరః పితృవాక్యపరాయణః ॥ ౨౭ ॥

మాతృప్రాణద ఈశశ్చ ధర్మతత్త్వవిశారదః ।
పితృక్రోధహరః క్రోధః సప్తజిహ్వసమప్రభః ॥ ౨౮ ॥

స్వభావభద్రః శత్రుఘ్నః స్థాణుః శమ్భుశ్చ కేశవః ।
స్థవిష్ఠః స్థవిరో బాలః సూక్ష్మో లక్ష్యద్యుతిర్మహాన్ ॥ ౨౯ ॥

బ్రహ్మచారీ వినీతాత్మా రుద్రాక్షవలయః సుధీః ।
అక్షకర్ణః సహస్రాంశుర్దీప్తః కైవల్యతత్పరః ॥ ౩౦ ॥

ఆదిత్యః కాలరుద్రశ్చ కాలచక్రప్రవర్తకః ।
కవచీ కుణ్డలీ ఖడ్గీ చక్రీ భీమపరాక్రమః ॥ ౩౧ ॥

మృత్యుఞ్జయో వీర సింహో జగదాత్మా జగద్గురుః ।
అమృత్యుర్జన్మరహితః కాలజ్ఞానీ మహాపటుః ॥ ౩౨ ॥

నిష్కలఙ్కో గుణగ్రామోఽనిర్విణ్ణః స్మరరూపధృక్ ।
అనిర్వేద్యః శతావర్తో దణ్డో దమయితా దమః ॥ ౩౩ ॥

ప్రధానస్తారకో ధీమాంస్తపస్వీ భూతసారథిః ।
అహః సంవత్సరో యోగీ సంవత్సరకరో ద్విజః ॥ ౩౪ ॥

శాశ్వతో లోకనాథశ్చ శాఖీ దణ్డీ బలీ జటీ ।
కాలయోగీ మహానన్దః తిగ్మమన్యుః సువర్చసః ॥ ౩౫ ॥

అమర్షణో మర్షణాత్మా ప్రశాన్తాత్మా హుతాశనః ।
సర్వవాసాః సర్వచారీ సర్వాధారో విరోచనః ॥ ౩౬ ॥

హైమో హేమకరో ధర్మో దుర్వాసా వాసవో యమః ।
ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయః కాలజిత్ ॥ ౩౭ ॥

సహస్రహస్తో విజయో దుర్ధరో యజ్ఞభాగభుక్ ।
అగ్నిర్జ్వాలీ మహాజ్వాలస్త్వతిధూమో హుతో హవిః ॥ ౩౮ ॥

స్వస్తిదః స్వస్తిభాగశ్చ మహాన్భర్గః పరో యువా । మహాన్భర్గపరోయువా
మహత్పాదో మహాహస్తో బృహత్కాయో మహాయశాః ॥ ౩౯ ॥

మహాకటిర్మహాగ్రీవో మహాబాహుర్మహాకరః ।
మహానాసో మహాకమ్బుర్మహామాయః పయోనిధిః ॥ ౪౦ ॥

మహావక్షా మహౌజాశ్చ మహాకేశో మహాజనః ।
మహామూర్ధా మహామాత్రో మహాకర్ణో మహాహనుః ॥ ౪౧ ॥

వృక్షాకారో మహాకేతుర్మహాదంష్ట్రో మహాముఖః ।
ఏకవీరో మహావీరో వసుదః కాలపూజితః ॥ ౪౨ ॥

మహామేఘనినాదీ చ మహాఘోషో మహాద్యుతిః ।
శైవః శైవాగమాచారీ హైహయానాం కులాన్తకః ॥ ౪౩ ॥

సర్వగుహ్యమయో వజ్రీ బహులః కర్మసాధనః ।
కామీ కపిః కామపాలః కామదేవః కృతాగమః ॥ ౪౪ ॥

పఞ్చవింశతితత్త్వజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వగోచరః ।
లోకనేతా మహానాదః కాలయోగీ మహాబలః ॥ ౪౫ ॥

అసఙ్ఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యకృద్వీర్యకోవిదః ।
వేదవేద్యో వియద్గోప్తా సర్వామరమునీశ్వరః ॥ ౪౬ ॥

సురేశః శరణం శర్మ శబ్దబ్రహ్మ సతాం గతిః ।
నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో వ్యగ్రనాశనః ॥ ౪౭ ॥

శుద్ధః పూతః శివారమ్భః సహస్రభుజజిద్ధరిః ।
నిరవద్యపదోపాయః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ॥ ౪౮ ॥

చతుర్భుజో మహాదేవో వ్యూఢోరస్కో జనేశ్వరః ।
ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః కార్తవీర్య బలాపహా ॥ ౪౯ ॥

లక్ష్మణాగ్రజవన్ద్యశ్చ నరో నారాయణః ప్రియః ।
ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో మత్స్యరూపీ జనప్రియః ॥ ౫౦ ॥

సుప్రీతః సుముఖః సూక్ష్మః కూర్మో వారాహకస్తథా ।
వ్యాపకో నారసింహశ్చ బలిజిన్మధుసూదనః ॥ ౫౧ ॥

అపరాజితః సర్వసహో భూషణో భూతవాహనః ।
నివృత్తః సంవృత్తః శిల్పీ క్షుద్రహా నిత్య సున్దరః ॥ ౫౨ ॥

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోతా వ్యాసమూర్తిరనాకులః ।
ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుద్రః సర్వసత్త్వావలమ్బనః ॥ ౫౩ ॥

పరమార్థగురుర్దేవో మాలీ సంసారసారథిః ।
రసో రసజ్ఞః సారజ్ఞః కఙ్కణీకృతవాసుకిః ॥ ౫౪ ॥

కృష్ణః కృష్ణస్తుతో ధీరో మాయాతీతో విమత్సరః ।
మహేశ్వరో మహీభర్తా శాకల్యః శర్వరీపతిః ॥ ౫౫ ॥

తటస్థః కర్ణదీక్షాదః సురాధ్యక్షః సురారిహా ।
ధ్యేయోఽగ్రధుర్యో ధాత్రీశో రుచిస్త్రిభువనేశ్వరః ॥ ౫౬ ॥

కర్మాధ్యక్షో నిరాలమ్బః సర్వకామ్యః ఫలప్రదః ।
అవ్యక్తలక్షణో వ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశామ్పతిః ॥ ౫౭ ॥

త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశో జగన్నాథో జనేశ్వరః ।
బ్రహ్మా హంసశ్చ రుద్రశ్చ స్రష్టా హర్తా చతుర్ముఖః ॥ ౫౮ ॥

నిర్మదో నిరహఙ్కారో భృగువంశోద్వహః శుభః ।
వేధా విధాతా ద్రుహిణో దేవజ్ఞో దేవచిన్తనః ॥ ౫౯ ॥

కైలాసశిఖరావాసీ బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణప్రియః ।
అర్థోఽనర్థో మహాకోశో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః శుభాకృతిః ॥ ౬౦ ॥

బాణారిర్దమనో యజ్వా స్నిగ్ధప్రకృతిరగ్నియః ।
వరశీలో వరగుణః సత్యకీర్తిః కృపాకరః ॥ ౬౧ ॥

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికో ధర్మీ బుద్ధః కల్కీ సదాశ్రయః ।
దర్పణో దర్పహా దర్పాతీతో దృప్తః ప్రవర్తకః ॥ ౬౨ ॥

అమృతాంశోఽమృతవపుర్వాఙ్మయః సదసన్మయః ।
నిధానగర్భో భూశాయీ కపిలో విశ్వభోజనః ॥ ౬౩ ॥

ప్రభవిష్ణుర్గ్రసిష్ణుశ్చ చతుర్వర్గఫలప్రదః ।
నారసింహో మహాభీమః శరభః కలిపావనః ॥ ౬౪ ॥

ఉగ్రః పశుపతిర్భర్గో వైద్యః కేశినిషూదనః ।
గోవిన్దో గోపతిర్గోప్తా గోపాలో గోపవల్లభః ॥ ౬౫ ॥

భూతావాసో గుహావాసః సత్యవాసః శ్రుతాగమః ।
నిష్కణ్టకః సహస్రార్చిః స్నిగ్ధః ప్రకృతిదక్షిణః ॥ ౬౬ ॥ లక్షణః
అకమ్పితో గుణగ్రాహీ సుప్రీతః ప్రీతివర్ధనః ।
పద్మగర్భో మహాగర్భో వజ్రగర్భో జలోద్భవః ॥ ౬౭ ॥

గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మ రాజరాజః స్వయమ్భవః । స్వయమ్భువః
సేనానీరగ్రణీ సాధుర్బలస్తాలీకరో మహాన్ ॥ ౬౮ ॥

పృథివీ వాయురాపశ్చ తేజః ఖం బహులోచనః ।
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వగుహ్యమయో గురుః ॥ ౬౯ ॥

అవినాశీ సుఖారామస్త్రిలోకీ ప్రాణధారకః ।
నిద్రారూపం క్షమా తన్ద్రా ధృతిర్మేధా స్వధా హవిః ॥ ౭౦ ॥

హోతా నేతా శివస్త్రాతా సప్తజిహ్వో విశుద్ధపాత్ ।
స్వాహా హవ్యశ్చ కవ్యశ్చ శతఘ్నీ శతపాశధృక్ ॥ ౭౧ ॥

ఆరోహశ్చ నిరోహశ్చ తీర్థః తీర్థకరో హరః ।
చరాచరాత్మా సూక్ష్మస్తు వివస్వాన్ సవితామృతమ్ ॥ ౭౨ ॥

తుష్టిః పుష్టిః కలా కాష్ఠా మాసః పక్షస్తు వాసరః ।
ఋతుర్యుగాదికాలస్తు లిఙ్గమాత్మాథ శాశ్వతః ॥ ౭౩ ॥

చిరఞ్జీవీ ప్రసన్నాత్మా నకులః ప్రాణధారణః ।
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ ॥ ౭౪ ॥

ముక్తిర్లక్ష్మీస్తథా భుక్తిర్విరజా విరజామ్బరః ।
విశ్వక్షేత్రం సదాబీజం పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౭౫ ॥

భిక్షుర్భైక్ష్యం గృహం దారా యజమానశ్చ యాచకః ।
పక్షీ చ పక్షవాహశ్చ మనోవేగో నిశాచరః ॥ ౭౬ ॥

గజహా దైత్యహా నాకః పురుహూతః పురుష్టుతః । పురుభూతః
బాన్ధవో బన్ధువర్గశ్చ పితా మాతా సఖా సుతః ॥ ౭౭ ॥

గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్మాన్ధాతా భూతభావనః ।
సిద్ధార్థకారీ సర్వార్థశ్ఛన్దో వ్యాకరణ శ్రుతిః ॥ ౭౮ ॥

స్మృతిర్గాథోపశాన్తశ్చ పురాణః ప్రాణచఞ్చురః । శాన్తిశ్చ
వామనశ్చ జగత్కాలః సుకృతశ్చ యుగాధిపః ॥ ౭౯ ॥

ఉద్గీథః ప్రణవో భానుః స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా ।
అన్తరాత్మా హృషీకేశః పద్మనాభః స్తుతిప్రియః ॥ ౮౦ ॥స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా
పరశ్వధాయుధః శాఖీ సింహగః సింహవాహనః ।
సింహనాదః సింహదంష్ట్రో నగో మన్దరధృక్సరః ॥ ౮౧ ॥ శరః
సహ్యాచలనివాసీ చ మహేన్ద్రకృతసంశ్రయః ।
మనోబుద్ధిరహఙ్కారః కమలానన్దవర్ధనః ॥ ౮౨ ॥

సనాతనతమః స్రగ్వీ గదీ శఙ్ఖీ రథాఙ్గభృత్ ।
నిరీహో నిర్వికల్పశ్చ సమర్థోఽనర్థనాశనః ॥ ౮౩ ॥

అకాయో భక్తకాయశ్చ మాధవోఽథ సురార్చితః ।
యోద్ధా జేతా మహావీర్యః శఙ్కరః సన్తతః స్తుతః ॥ ౮౪ ॥

విశ్వేశ్వరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వారామోఽథ విశ్వకృత్ ।
ఆజానుబాహుః సులభః పరం జ్యోతిః సనాతనః ॥ ౮౫ ॥

వైకుణ్ఠః పుణ్డరీకాక్షః సర్వభూతాశయస్థితః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౮౬ ॥

ఊర్ధ్వరేతాః ఊర్ధ్వలిఙ్గః ప్రవరో వరదో వరః ।
ఉన్మత్తవేశః ప్రచ్ఛన్నః సప్తద్వీపమహీప్రదః ॥ ౮౭ ॥

ద్విజధర్మప్రతిష్ఠాతా వేదాత్మా వేదకృచ్ఛ్రయః ।
నిత్యః సమ్పూర్ణకామశ్చ సర్వజ్ఞః కుశలాగమః ॥ ౮౮ ॥

కృపాపీయూషజలధిర్ధాతా కర్తా పరాత్పరః ।
అచలో నిర్మలస్తృప్తః స్వే మహిమ్ని ప్రతిష్ఠితః ॥ ౮౯ ॥

అసహాయః సహాయశ్చ జగద్ధేతురకారణః ।
మోక్షదః కీర్తిదశ్చైవ ప్రేరకః కీర్తినాయకః ॥ ౯౦ ॥

అధర్మశత్రురక్షోభ్యో వామదేవో మహాబలః ।
విశ్వవీర్యో మహావీర్యో శ్రీనివాసః సతాం గతిః ॥ ౯౧ ॥

స్వర్ణవర్ణో వరాఙ్గశ్చ సద్యోగీ చ ద్విజోత్తమః ।
నక్షత్రమాలీ సురభిర్విమలో విశ్వపావనః ॥ ౯౨ ॥

వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః ।
నిదాఘస్తపనో మేఘో నభో యోనిః పరాశరః ॥ ౯౩ ॥

సుఖానిలః సునిష్పన్నః శిశిరో నరవాహనః ।
శ్రీగర్భః కారణం జప్యో దుర్గః సత్యపరాక్రమః ॥ ౯౪ ॥

ఆత్మభూరనిరుద్ధశ్చ దత్తాత్రేయస్త్రివిక్రమః ।
జమదగ్నిర్బలనిధిః పులస్త్యః పులహోఽఙ్గిరాః ॥ ౯౫ ॥

వర్ణీ వర్ణగురుశ్చణ్డః కల్పవృక్షః కలాధరః ।
మహేన్ద్రో దుర్భరః సిద్ధో యోగాచార్యో బృహస్పతిః ॥ ౯౬ ॥

నిరాకారో విశుద్ధశ్చ వ్యాధిహర్తా నిరామయః ।
అమోఘోఽనిష్టమథనో ముకున్దో విగతజ్వరః ॥ ౯౭ ॥

స్వయంజ్యోతిర్గురుతమః సుప్రసాదోఽచలస్తథా ।
చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్భూమిజః సోమనన్దనః ॥ ౯౮ ॥

భృగుర్మహాతపా దీర్ఘతపాః సిద్ధో మహాగురుః ।
మన్త్రీ మన్త్రయితా మన్త్రో వాగ్మీ వసుమనాః స్థిరః ॥ ౯౯ ॥

అద్రిరద్రిశయో శమ్భుర్మాఙ్గల్యో మఙ్గలోవృతః ।
జయస్తమ్భో జగత్స్తమ్భో బహురూపో గుణోత్తమః ॥ ౧౦౦ ॥

సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మా విరూపధృక్ ।
చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చతురప్రియః ॥ ౧౦౧ ॥

ఆద్యన్తశూన్యో వైకుణ్ఠః కర్మసాక్షీ ఫలప్రదః ।
దృఢాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాయణః ॥ ౧౦౨ ॥

కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో దేవేశః సూర్యతాపనః ।
అలుబ్ధః సర్వశాస్త్రజ్ఞః శాస్త్రార్థః పరమఃపుమాన్ ॥ ౧౦౩ ॥

అగ్న్యాస్యః పృథివీపాదో ద్యుమూర్ధా దిక్ష్రుతిః పరః । ద్విమూర్ధా
సోమాన్తః కరణో బ్రహ్మముఖః క్షత్రభుజస్తథా ॥ ౧౦౪ ॥

వైశ్యోరుః శూద్రపాదస్తు నదీసర్వాఙ్గసన్ధికః ।
జీమూతకేశోఽబ్ధికుక్షిస్తు వైకుణ్ఠో విష్టరశ్రవాః ॥ ౧౦౫ ॥

క్షేత్రజ్ఞః తమసః పారీ భృగువంశోద్భవోఽవనిః ।
ఆత్మయోనీ రైణుకేయో మహాదేవో గురుః సురః ॥ ౧౦౬ ॥

ఏకో నైకోఽక్షరః శ్రీశః శ్రీపతిర్దుఃఖభేషజమ్ ।
హృషీకేశోఽథ భగవాన్ సర్వాత్మా విశ్వపావనః ॥ ౧౦౭ ॥

విశ్వకర్మాపవర్గోఽథ లమ్బోదరశరీరధృక్ ।
అక్రోధోఽద్రోహ మోహశ్చ సర్వతోఽనన్తదృక్తథా ॥ ౧౦౮ ॥

కైవల్యదీపః కైవల్యః సాక్షీ చేతాః విభావసుః ।
ఏకవీరాత్మజో భద్రోఽభద్రహా కైటభార్దనః ॥ ౧౦౯ ॥

విబుధోఽగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।
శివధ్యానరతో దివ్యో నిత్యయోగీ జితేన్ద్రియః ॥ ౧౧౦ ॥

కర్మసత్యం వ్రతఞ్చైవ భక్తానుగ్రహకృద్ధరిః ।
సర్గస్థిత్యన్తకృద్రామో విద్యారాశిర్గురూత్తమః ॥ ౧౧౧ ॥

రేణుకాప్రాణలిఙ్గం చ భృగువంశ్యః శతక్రతుః ।
శ్రుతిమానేకబన్ధుశ్చ శాన్తభద్రః సమఞ్జసః ॥ ౧౧౨ ॥

ఆధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చ కాలభక్షో విశృఙ్ఖలః ।
రాజేన్ద్రో భూపతిర్యోగీ నిర్మాయో నిర్గుణో గుణీ ॥ ౧౧౩ ॥

హిరణ్మయః పురాణశ్చ బలభద్రో జగత్ప్రదః । var. reversed lines
వేదవేదాఙ్గపారజ్ఞః సర్వకర్మా మహేశ్వరః ॥ ౧౧౪ ॥

॥ ఫలశ్రుతిః ॥

ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ భృగువంశజమ్ ।
శ్రీరామః పూజయామాస ప్రణిపాతపురఃసరమ్ ॥ ౧ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశో జటాముకుటభూషితః ।
వేదవేదాఙ్గపారజ్ఞః స్వధర్మనిరతః కవిః ॥ ౨ ॥

జ్వాలామాలావృతో ధన్వీ తుష్టః ప్రాహ రఘూత్తమమ్ ।
సర్వైశ్వర్యసమాయుక్తం తుభ్యం ప్రణతి రఘూత్తమమ్ ॥ ౩ ॥ ప్రాదాం
స్వతేజో నిర్గతం తస్మాత్ప్రావిశద్రాఘవం తతః ।
యదా వినిర్గతం తేజః బ్రహ్మాద్యాః సకలాః సురాః ॥ ౪ ॥

చేలుశ్చ బ్రహ్మసదనం చ కమ్పే చ వసున్ధరా । చేలుశ్వచ బ్రహ్మమదనం
దదాహ భార్గవం తేజః ప్రాన్తే వై శతయోజనామ్ ॥ ౫ ॥

అధస్తాదూర్ధ్వతశ్చైవ హాహేతి కృతవాఞ్జనః ।
తదా ప్రాహ మహాయోగీ ప్రహసన్నివ భార్గవః ॥ ౬ ॥

శ్రీభార్గవ ఉవాచ –
మా భైష్ట సైనికా రామో మత్తో భిన్నో న నామతః ।
రూపేణాప్రతిమేనాపి మహదాశ్చర్యమద్భుతమ్ ।
సంస్తుత్య ప్రణాయాద్రామః కృతాఞ్జలిపుటో।బ్రవీత్ ॥ ౭ ॥

శ్రీరామ ఉవాచ –
యద్రూపం భవతో లబ్ధం సర్వలోకభయఙ్కరమ్ ।
హితం చ జగతాం తేన దేవానాం దుఃఖనాశనమ్ ॥ ౮ ॥ దుఃఖ శాతనమ్
జనార్దన కరోమ్యద్య విష్ణో భృగుకులోద్భవః ।
ఆశిషో దేహి విప్రేన్ద్ర భార్గవస్తదనన్తరమ్ ॥ ౯ ॥

ఉవాచాశీర్వచో యోగీ రాఘవాయ మహాత్మనే ।
పరం ప్రహర్షమాపన్నో భగవాన్ రామమబ్రవీత్ ॥ ౧౦ ॥

శ్రీభార్గవ ఉవాచ –
ధర్మే దృఢత్వం యుధి శత్రుఘాతో యశస్తథాద్యం పరమం బలఞ్చ ।
యోగప్రియత్వం మమ సన్నికర్షః సదాస్తు తే రాఘవ రాఘవేశః ॥ ౧౧ ॥

తుష్టోఽథ రాఘవః ప్రాహ మయా ప్రోక్తం స్తవం తవ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా ద్విజోత్తమాన్ ॥ ౧౨ ॥

ద్విజేష్వకోపం పితృతః ప్రసాదం శతం సమానాముపభోగయుక్తమ్ ।
కులే ప్రసూతిం మాతృతః ప్రసాదం సమాం ప్రాప్తిం ప్రాప్నుయాచ్చాపి దాక్ష్యమ్ ।
ప్రీతిం చాగ్ర్యాం బాన్ధవానాం నిరోగమ్ కులం ప్రసూతైః పౌత్రవర్గైః సమేతమ్ ॥ ౧౩ ॥

అశ్వమేధ సహస్రేణ ఫలం భవతి తస్య వై ।
ఘృతాద్యైః స్నాపయేద్రామం స్థాల్యాం వై కలశే స్థితమ్ ॥ ౧౪ ॥

నామ్నాం సహస్రేణానేన శ్రద్ధయా భార్గవం హరిమ్ ।
సోఽపి యజ్ఞసహస్రస్య ఫలం భవతి వాఞ్ఛితమ్ ॥ ౧౫ ॥

పూజ్యో భవతి రుద్రస్య మమ చాపి విశేషతః ।
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ పూజయేద్యో జగద్గురుమ్ ॥ ౧౬ ॥

జపన్నామ్నాం సహస్రం చ స యాతి పరమాం గతిమ్ ।
శ్రీః కీర్తిర్ధీర్ధృతిస్తుష్టిః సన్తతిశ్చ నిరామయా ॥ ౧౭ ॥

అణిమా లఘిమా ప్రాప్తిరైశ్వర్యాద్యాశ్చ చ సిద్ధయః ।
సర్వభూతసుహృత్త్వం చ లోకే వృద్ధీః పరా మతిః ॥ ౧౮ ॥

భవేత్ప్రాతశ్చ మధ్యాహ్నం సాయం చ జపతో హరేః ।
నామాని ధ్యాయతో రామ సాన్నిధ్యం చ హరేర్భవేత్ ॥ ౧౯ ॥

అయనే విషువే చైవ జపన్త్వాలిఖ్య పుస్తకమ్ ।
దద్యాద్వై యో వైష్ణవేభ్యో నష్టబన్ధో న జాయతే ॥ ౨౦ ॥

న భవేచ్చ కులే తస్య కశ్చిల్లక్ష్మీవివర్జితః ।
వరదో భార్గవస్తస్య లభతే చ సతాం గతిమ్ ॥ ౨౧ ॥

॥ ఇతి శ్రీఅగ్నిపురాణే దాశరథిరామప్రోక్తం
శ్రీపరశురామసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

శ్రీభార్గవార్పణమస్తు ।
॥ శ్రీరస్తు ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parashurama:

1000 Names of Sri Parashurama | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parashurama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top