Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri RadhikaSahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sriradhikasahasranamastotram ॥

naradapancaratre jnanamrtasaratah

sriparvatyuvaca –
devadeva jagannatha bhaktanugrahakaraka ।
yadyasti mayi karunyam mayi yadyasti te daya ॥ 1 ॥

yadyat tvaya nigaditam tatsarvam me srutam prabho ।
guhyad guhyataram yattu yatte manasi kasate ॥ 2 ॥

tvaya na gaditam yattu yasmai kasmai kadacana ।
tasmat kathaya devesa sahasram nama cottamam ॥ 3 ॥

sriradhaya mahadevya gopya bhaktiprasadhanam ।
brahmandakartri hartri sa katham gopitvamagata ॥ 4 ॥

srimahadeva uvaca –
srnu devi vicitrartham katham papaharam subham ।
nasti janmani karmani tasya nunam mahesvari ॥ 5 ॥

yada hariscaritrani kurute karyagoravat ।
tada vidhate rupani harisannidhyasadhini ॥ 6 ॥

tasya gopitvabhavasyakaranam gaditam pura ।
idanim srnu devesi namnam caiva sahasrakam ॥ 7 ॥

yanmaya kathitam naiva tantresvapi kadacana ।
tava snehatpravaksyami bhaktya dharyam mumuksubhih ॥ 8 ॥

mama pranasama vidya bhavyate me tvaharnisam ।
srnusva girije nityam pathasva ca yathamati ॥ 9 ॥

yasyah prasadat krsnastu golokesah parah prabhuh ।
asya namasahasrasya rsirnarada eva ca ।
devi radha para prokta caturvargaprasadhini ॥ 10 ॥

॥atha sahasranamastotram ॥

sriradha radhika krsnavallabha krsnasamyuta ।
vrndavanesvari krsnapriya madanamohini ॥ 11 ॥

srimati krsnakanta ca krsnanandapradayini ।
yasasvini yasogamya yasodanandavallabha ॥ 12 ॥

damodarapriya gopi gopanandakari tatha ।
krsnangavasini hrdya harikanta haripriya ॥ 13 ॥

pradhanagopika gopakanya trailokyasundari ।
vrndavanaviharini vikasitamukhambuja ॥ 14 ॥

gokulanandakartri ca gokulanandadayini ।
gatiprada gitagamya gamanagamanapriya ॥ 15 ॥

visnupriya visnukanta visnoranganivasini ।
yasodanandapatni ca yasodanandagehini ॥ 16 ॥

kamarikanta kamesi kamalalasavigraha ।
jayaprada jaya jiva jivanandapradayini ॥ 17 ॥

nandanandanapatni ca vrsabhanusuta siva ।
ganadhyaksa gavadhyaksa gavam gatiranuttama ॥ 18 ॥

kancanabha hemagatra kancanangadadharini ।
asoka sokarahita visoka sokanasini ॥ 19 ॥

gayatri vedamata ca vedatita viduttama ।
nitisastrapriya nitigatirmatirabhistada ॥ 20 ॥

vedapriya vedagarbha vedamargapravardhini ।
vedagamya vedapara vicitrakanakojjvala ॥ 21 ॥

tathojjvalaprada nitya tathaivojjvalagatrika ।
nandapriya nandasutaradhya”nandaprada subha ॥ 22 ॥

subhangi vimalangi ca vilasinyaparajita ।
janani janmasunya ca janmamrtyujarapaha ॥ 23 ॥

gatirgatimatam dhatri dhatryanandapradayini ।
jagannathapriya sailavasini hemasundari ॥ 24 ॥

kisori kamala padma padmahasta payodada ।
payasvini payodatri pavitri sarvamangala ॥ 25 ॥

mahajivaprada krsnakanta kamalasundari ।
vicitravasini citravasini citrarupini ॥ 26 ॥

nirguna sukulina ca niskulina nirakula ।
gokulantarageha ca yoganandakari tatha ॥ 27 ॥

venuvadya venuratih venuvadyaparayana ।
gopalasyapriya saumyarupa saumyakulodvaha ॥ 28 ॥

mohamoha vimoha ca gatinistha gatiprada ।
girvanavandya girvana girvanaganasevita ॥ 29 ॥

lalita ca visoka ca visakha citramalini ।
jitendriya suddhasattva kulina kuladipika ॥ 30 ॥

dipapriya dipadatri vimala vimalodaka ।
kantaravasini krsna krsnacandrapriya matih ॥ 31 ॥

anuttara duhkhahantri duhkhakartri kulodvaha ।
matirlaksmirdhrtirlajja kantih pustih smrtih ksama ॥ 32 ॥

ksirodasayini devi devarikulamardini ।
vaisnavi ca mahalaksmih kulapujya kulapriya ॥ 33 ॥

samhartri sarvadaityanam savitri vedagamini ।
vedatita niralamba niralambaganapriya ॥ 34 ॥

niralambajanaih pujya niraloka nirasraya ।
ekangi sarvaga sevya brahmapatni sarasvati ॥ 35 ॥

rasapriya rasagamya rasadhisthatrdevata ।
rasika rasikananda svayam rasesvari para ॥ 36 ॥

rasamandalamadhyastha rasamandalasobhita ।
rasamandalasevya ca rasakrida manohara ॥ 37 ॥

pundarikaksanilaya pundarikaksagehini ।
pundarikaksasevya ca pundarikaksavallabha ॥ 38 ॥

sarvajivesvari sarvajivavandya paratpara ।
prakrtih sambhukanta ca sadasivamanohara ॥ 39 ॥

ksutpipasa daya nidra bhrantih srantih ksamakula ।
vadhurupa gopapatni bharati siddhayogini ॥ 40 ॥

satyarupa nityarupa nityangi nityagehini ।
sthanadatri tatha dhatri mahalaksmih svayamprabha ॥ 41 ॥

sindhukanya”sthanadatri dvarakavasini tatha ।
buddhih sthitih sthanarupa sarvakaranakarana ॥ 42 ॥

bhaktapriya bhaktagamya bhaktanandapradayini ।
bhaktakalpadrumatita tathatitaguna tatha ॥ 43 ॥

mano’dhisthatrdevi ca krsnapremaparayana ।
niramaya saumyadatri tatha madanamohini ॥ 44 ॥

ekanamsa siva ksema durga durgatinasini ।
isvari sarvavandya ca gopaniya subhankari ॥ 45 ॥

palinisarvabhutanam tatha kamangaharini ।
sadyomuktiprada devi vedasara paratpara ॥ 46 ॥

himalayasuta sarva parvati girija sati ।
daksakanya devamata mandalajja harestanuh ॥ 47 ॥

vrndaranyapriya vrnda vrndavanavilasini ।
vilasini vaisnavi ca brahmalokapratisthita ॥ 48 ॥

rukmini revati satyabhama jambavati tatha ।
sulaksmana mitravinda kalindi jahnukanyaka ॥ 49 ॥

paripurna purnatara tatha haimavati gatih ।
apurva brahmarupa ca brahmandaparipalini ॥ 50 ॥

brahmandabhandamadyastha brahmandabhandarupini ।
andarupandamadhyastha tathandaparipalini ॥ 51 ॥

andabahyandasamhartri sivabrahmaharipriya ।
mahavisnupriya kalpavrksarupa nirantara ॥ 52 ॥

sarabhuta sthira gauri gaurangi sasisekhara ।
svetacampakavarnabha sasikotisamaprabha ॥ 53 ॥

malati malyabhusadhya malatimalyadharini ।
krsnastuta krsnakanta vrndavanavilasini ॥ 54 ॥

tulasyadhisthatrdevi samsararnavaparada ।
sarada”haradambhoda yasoda gopanandini ॥ 55 ॥

atitagamana gauri paranugrahakarini ।
karunarnavasampurna karunarnavadharini ॥ 56 ॥

madhavi madhavamanoharini syamavallabha ।
andhakarabhayadhvasta mangalya mangalaprada ॥ 57 ॥

srigarbha sriprada srisa srinivasacyutapriya ।
srirupa srihara srida srikama srisvarupini ॥ 58 ॥

sridamanandadatri ca sridamesvaravallabha ।
srinitamba sriganesa srisvarupasrita srutih ॥ 59 ॥

srikriyarupini srila srikrsnabhajananvita ।
sriradha srimati srestha srestharupa srutipriya ॥ 60 ॥

yogesi yogamata ca yogatita yugapriya ।
yogapriya yogagamya yoginiganavandita ॥ 61 ॥

javakusumasankasa dadimikusumopama ।
nilambaradhara dhira dhairyarupadhara dhrtih ॥ 62 ॥

ratnasimhasanastha ca ratnakundalabhusita ।
ratnalankarasamyukta ratnamaladhara para ॥ 63 ॥

ratnendrasaraharadhya ratnamalavibhusita ।
indranilamaninyastapadapadmasubha sucih ॥ 64 ॥

karttiki paurnamasi ca amavasya bhayapaha ।
govindarajagrhini govindaganapujita ॥ 65 ॥

vaikunthanathagrhini vaikunthaparamalaya ।
vaikunthadevadevadhya tatha vaikunthasundari ॥ 66 ॥

mahalasa vedavati sita sadhvi pativrata ।
annapurna sadanandarupa kaivalyasundari ॥ 67 ॥

kaivalyadayini srestha gopinathamanohara ।
gopinathesvari candi nayikanayananvita ॥ 68 ॥

nayika nayakaprita nayakanandarupini ।
sesa sesavati sesarupini jagadambika ॥ 69 ॥

gopalapalika maya jaya”nandaprada tatha ।
kumari yauvanananda yuvati gopasundari ॥ 70 ॥

gopamata janaki ca janakanandakarini ।
kailasavasini rambha vairagyakuladipika ॥ 71 ॥

kamalakantagrhini kamala kamalalaya ।
trailokyamata jagatamadhisthatri priyambika ॥ 72 ॥

harakanta hararata haranandapradayini ।
harapatni haraprita haratosanatatpara ॥ 73 ॥

haresvari ramarata rama ramesvari rama ।
syamala citralekha ca tatha bhuvanamohini ॥ 74 ॥

sugopi gopavanita goparajyaprada subha ।
angavapurna maheyi matsyarajasuta sati ॥ 75 ॥

kaumari narasimhi ca varahi navadurgika ।
cancala cancalamoda nari bhuvanasundari ॥ 76 ॥

daksayajnahara daksi daksakanya sulocana ।
ratirupa ratiprita ratisrestha ratiprada ॥ 77 ॥

ratirlaksmanagehastha viraja bhuvanesvari ।
sankaspada harerjaya jamatrkulavandita ॥ 78 ॥

bakula bakulamodadharini yamuna jaya ।
vijaya jayapatni ca yamalarjunabhanjini ॥ 79 ॥

vakresvari vakrarupa vakraviksanaviksita ।
aparajita jagannatha jagannathesvari yatih ॥ 80 ॥

khecari khecarasuta khecaratvapradayini ।
visnuvaksahsthalastha ca visnubhavanatatpara ॥ 81 ॥

candrakotisugatri ca candrananamanohari ।
sevasevya siva ksema tatha ksemakari vadhuh ॥ 82 ॥

yadavendravadhuh sevya sivabhakta sivanvita ।
kevala nisphala suksma mahabhima’bhayaprada ॥ 83 ॥

jimutarupa jaimuti jitamitrapramodini ।
gopalavanita nanda kulajendranivasini ॥ 84 ॥

jayanti yamunangi ca yamunatosakarini ।
kalikalmasabhanga ca kalikalmasanasini ॥ 85 ॥

kalikalmasarupa ca nityanandakari krpa ।
krpavati kulavati kailasacalavasini ॥ 86 ॥

vamadevi vamabhaga govindapriyakarini ।
narendrakanya yogesi yogini yogarupini ॥ 87 ॥

yogasiddha siddharupa siddhaksetranivasini ।
ksetradhisthatrrupa ca ksetratita kulaprada ॥ 88 ॥

kesavanandadatri ca kesavanandadayini ।
kesava kesavaprita kesavi kesavapriya ॥ 89 ॥

rasakridakari rasavasini rasasundari ।
gokulanvitadeha ca gokulatvapradayini ॥ 90 ॥

lavanganamni narangi narangakulamandana ।
elalavangakarpuramukhavasamukhanvita ॥ 91 ॥

mukhya mukhyaprada mukhyarupa mukhyanivasini ।
narayani krpatita karunamayakarini ॥ 92 ॥

karunya karuna karna gokarna nagakarnika ।
sarpini kaulini ksetravasini jagadanvaya ॥ 93 ॥

jatila kutila nila nilambaradhara subha ।
nilambaravidhatri ca nilakanthapriya tatha ॥ 94 ॥

bhagini bhagini bhogya krsnabhogya bhagesvari ।
balesvari balaradhya kanta kantanitambini ॥ 95 ॥

nitambini rupavati yuvati krsnapivari ।
vibhavari vetravati sankata kutilalaka ॥ 96 ॥

narayanapriya saila srkkaniparimohita ।
drkpatamohita pratarasini navanitika ॥ 97 ॥

navina navanari ca narangaphalasobhita ।
haimi hemamukhi candramukhi sasisusobhana ॥ 98 ॥

ardhacandradhara candravallabha rohini tamih ।
timinglakulamodamatsyarupangaharini ॥ 99 ॥

karini sarvabhutanam karyatita kisorini ।
kisoravallabha kesakarika kamakarika ॥ 100 ॥

kamesvari kamakala kalindikuladipika ।
kalindatanayatiravasini tiragehini ॥ 101 ॥

kadambaripanapara kusumamodadharini ।
kumuda kumudananda krsnesi kamavallabha ॥ 102 ॥

tarkali vaijayanti ca nimbadadimarupini ।
bilvavrksapriya krsnambara bilvopamastani ॥ 103 ॥

bilvatmika bilvavapurbilvavrksanivasini ।
tulasitosika taitilanandaparitosika ॥ 104 ॥

gajamukta mahamukta mahamuktiphalaprada ।
anangamohini saktirupa saktisvarupini ॥ 105 ॥

pancasaktisvarupa ca saisavanandakarini ।
gajendragamini syamalata’nangalata tatha ॥ 106 ॥

yosicchktisvarupa ca yosidanandakarini ।
premapriya premarupa premanandatarangini ॥ 107 ॥

premahara premadatri premasaktimayi tatha ।
krsnapremavati dhanya krsnaprematarangini ॥ 108 ॥

premabhaktiprada prema premanandatarangini ।
premakridaparitangi premabhaktitarangini ॥ 109 ॥

premarthadayini sarvasveta nityatarangini ।
havabhavanvita raudra rudranandaprakasini ॥ 110 ॥

kapila srnkhala kesapasasambandhini ghati ।
kutiravasini dhumra dhumrakesa jalodari ॥ 111 ॥

brahmandagocara brahmarupini bhavabhavini ।
samsaranasini saiva saivalanandadayini ॥ 112 ॥

sisira hemaragadhya megharupatisundari ।
manorama vegavati vegadhya vedavadini ॥ 113 ॥

dayanvita dayadhara dayarupa susevini ।
kisorasangasamsarga gauracandranana kala ॥ 114 ॥

kaladhinathavadana kalanathadhirohini ।
viragakusala hemapingala hemamandana ॥ 115 ॥

bhandiratalavanaga kaivarti pivari suki ।
sukadevagunatita sukadevapriya sakhi ॥ 116 ॥

vikalotkarsini kosa kauseyambaradharini ।
kosavari kosarupa jagadutpattikarika ॥ 117 ॥

srstisthitikari samharini samharakarini ।
kesasaivaladhatri ca candragatri sukomala ॥ 118 ॥

padmangaragasamraga vindhyadriparivasini ।
vindhyalaya syamasakhi sakhi samsararagini ॥ 119 ॥

bhuta bhavisya bhavya ca bhavyagatra bhavatiga ।
bhavanasantakarinyakasarupa suvesini ॥ 120 ॥

ratirangaparityaga rativega ratiprada ।
tejasvini tejorupa kaivalyapathada subha ॥ 121 ॥

bhaktiheturmuktihetulanghini langhanaksama ।
visalanetra vaisali visalakulasambhava ॥ 122 ॥

visalagrhavasa ca visalabadariratih ।
bhakttyatita bhaktagatirbhaktika sivabhaktida ॥ 123 ॥

sivasaktisvarupa ca sivardhangaviharini ।
sirisakusumamoda sirisakusumojjvala ॥ 124 ॥

sirisamrddhi sairisi sirisakusumakrtih ।
vamangaharini visnoh sivabhaktisukhanvita ॥ 125 ॥

vijita vijitamoda ganaga ganatosita ।
hayasya herambasuta ganamata sukhesvari ॥ 126 ॥

duhkhahantri duhkhahara sevitepsitasarvada ।
sarvajnatvavidhatri ca kulaksetranivasini ॥ 127 ॥

lavanga pandavasakhi sakhimadhyanivasini ।
gramyagita gaya gamya gamanatitanirbhara ॥ 128 ॥

sarvangasundari ganga gangajalamayi tatha ।
gangerita putagatra pavitrakuladipika ॥ 129 ॥

pavitragunasiladhya pavitranandadayini ।
pavitragunasiladhya pavitrakuladipini ॥ 130 ॥

kalpamana kamsahara vindhyacalanivasini ।
govardhanesvari govardhanahasya hayakrtih ॥ 131 ॥

minavatara minesi gaganesi haya gaji ।
harini harini haradharini kanakakrtih ॥ 132 ॥

vidyutprabha vipramata gopamata gayesvari ।
gavesvari gavesi ca gavisi gavivasini ॥ 133 ॥

gatijna gitakusala danujendranivarini ।
nirvanadatri nairvani hetuyukta gayottara ॥ 134 ॥

parvatadhinivasa ca nivasakusala tatha ।
samnyasadharmakusala samnyasesi saranmukhi ॥ 135 ॥

saraccandramukhi syamahara ksetranivasini ।
vasantaragasamraga vasantavasanakrtih ॥ 136 ॥

caturbhuja sadbhuja dvibhuja gauravigraha ।
sahasrasya vihasya ca mudrasya madadayini ॥ 137 ॥

pranapriya pranarupa pranarupinyapavrta ।
krsnaprita krsnarata krsnatosanatatpara ॥ 138 ॥

krsnapremarata krsnabhakta bhaktaphalaprada ।
krsnaprema premabhakta haribhaktipradayini ॥ 139 ॥

caitanyarupa caitanyapriya caitanyarupini ।
ugrarupa sivakroda krsnakroda jalodari ॥ 140 ॥

mahodari mahadurgakantarasusthavasini ।
candravali candrakesi candraprematarangini ॥ 141 ॥

samudramathanodbhuta samudrajalavasini ।
samudramrtarupa ca samudrajalavasika ॥ 142 ॥

kesapasarata nidra ksudha prematarangika ।
durvadalasyamatanurdurvadalatanucchavih ॥ 143 ॥

nagara nagariraga nagaranandakarini ।
nagaralinganapara nagaranganamangala ॥ 144 ॥

uccanica haimavati priya krsnatarangada ।
premalinganasiddhangi siddha sadhyavilasika ॥ 145 ॥

mangalamodajanani mekhalamodadharini ।
ratnamanjirabhusangi ratnabhusanabhusana ॥ 146 ॥

jambalamalika krsnaprana pranavimocana ।
satyaprada satyavati sevakanandadayika ॥ 147 ॥

jagadyonirjagadbija vicitramanibhusana ।
radharamanakanta ca radhya radhanarupini ॥ 148 ॥

kailasavasini krsnapranasarvasvadayini ।
krsnavataranirata krsnabhaktaphalarthini ॥ 149 ॥

yacakayacakanandakarini yacakojjvala ।
haribhusanabhusadhya”nandayukta”rdrapadaga ॥ 150 ॥

haihaitaladhara thaithaisabdasaktiprakasini ।
hehesabdasvarupa ca hihivakyavisarada ॥ 151 ॥

jagadanandakartri ca sandranandavisarada ।
pandita panditaguna panditanandakarini ॥ 152 ॥

paripalanakartri ca tatha sthitivinodini ।
tatha samharasabdadhya vidvajjanamanohara ॥ 153 ॥

vidusam pritijanani vidvatpremavivardhini ।
nadesi nadarupa ca nadabinduvidharini ॥ 154 ॥

sunyasthanasthita sunyarupapadapavasini ।
karttikavratakartri ca vasanaharini tatha ॥ 155 ॥

jalasaya jalatala silatalanivasini ।
ksudrakitangasamsarga sangadosavinasini ॥ 156 ॥

kotikandarpalavanya kandarpakotisundari ।
kandarpakotijanani kamabijapradayini ॥ 157 ॥

kamasastravinoda ca kamasastraprakasini ।
kamaprakasika kaminyanimadyastasiddhida ॥ 158 ॥

yamini yamininathavadana yaminisvari ।
yagayogahara bhuktimuktidatri hiranyada ॥ 159 ॥

kapalamalini devi dhamarupinyapurvada ।
krpanvita guna gaunya gunatitaphalaprada ॥ 160 ॥

kusmandabhutavetalanasini saradanvita ।
sitala savala hela lila lavanyamangala ॥ 161 ॥

vidyarthini vidyamana vidya vidyasvarupini ।
anviksiki sastrarupa sastrasiddhantakarini ॥ 162 ॥

nagendra nagamata ca kridakautukarupini ।
haribhavanasila ca haritosanatatpara ॥ 163 ॥

hariprana haraprana sivaprana sivanvita ।
narakarnavasamhantri narakarnavanasini ॥ 164 ॥

naresvari naratita narasevya narangana ।
yasodanandanapranavallabha harivallabha ॥ 165 ॥

yasodanandanaramya yasodanandanesvari ।
yasodanandanakrida yasodakrodavasini ॥ 166 ॥

yasodanandanaprana yasodanandanarthada ।
vatsala kausala kala karunarnavarupini ॥ 167 ॥

svargalaksmirbhumilaksmirdraupadi pandavapriya ।
tatharjunasakhi bhaumi bhaimi bhimakulodbhava ॥ 168 ॥

bhuvana mohana ksina panasaktatara tatha ।
panarthini panapatra panapanandadayini ॥ 169 ॥

dugdhamanthanakarmadhya dugdhamanthanatatpara ।
dadhibhandarthini krsnakrodhini nandanangana ॥ 170 ॥

ghrtalipta takrayukta yamunaparakautuka ।
vicitrakathaka krsnahasyabhasanatatpara ॥ 171 ॥

gopanganavestita ca krsnasangarthini tatha ।
rasasakta rasaratirasavasaktavasana ॥ 172 ॥

haridra harita harinyanandarpitacetana ।
niscaitanya ca nisceta tatha daruharidrika ॥ 173 ॥

subalasya svasa krsnabharya bhasativegini ।
sridamasya sakhi damadamini damadharini ॥ 174 ॥

kailasini kesini ca haridambaradharini ।
harisannidhyadatri ca harikautukamangala ॥ 175 ॥

hariprada haridvara yamunajalavasini ।
jaitraprada jitarthi ca catura caturi tami ॥ 176 ॥

tamisra”taparupa ca raudrarupa yaso’rthini ।
krsnarthini krsnakala krsnanandavidhayini ॥ 177 ॥

krsnarthavasana krsnaragini bhavabhavini ।
krsnartharahita bhakta bhaktabhaktisubhaprada ॥ 178 ॥

srikrsnarahita dina tatha virahini hareh ।
mathura mathurarajagehabhavanabhavana ॥ 179 ॥

srikrsnabhavanamoda tatho’nmadavidhayini ।
krsnarthavyakula krsnasaracarmadhara subha ॥ 180 ॥

alakesvarapujya ca kuveresvaravallabha ।
dhanadhanyavidhatri ca jaya kaya haya hayi ॥ 181 ॥

pranava pranavesi ca pranavarthasvarupini ।
brahmavisnusivardhangaharini saivasimsapa ॥ 182 ॥

raksasinasini bhutapretapranavinasini ।
sakalepsitadatri ca saci sadhvi arundhati ॥ 183 ॥

pativrata patiprana pativakyavinodini ।
asesasadhani kalpavasini kalparupini ॥ 184 ॥

॥ phalasruti ॥

srimahadeva uvaca –
ityetat kathitam devi radhanamasahasrakam ।
yah pathet pathayadvapi tasya tusyati madhavah ॥ 185 ॥

kim tasya yamunabhirva nadibhih sarvatah priye ।
kuruksetraditirthaisca yasya tusto janardanah ॥ 186 ॥

stotrasyasya prasadena kim na sidhyati bhutale ।
brahmano brahmavarcah syat ksatriyo jagatipatih ॥ 187 ॥

vaisyo nidhipatirbhuyat sudro mucyeta janmatah ।
brahmahatyasurapanasteyaderatipatakat ॥ 188 ॥

sadyo mucyeta devesi satyam satyam na samsayah ।
radhanamasahasrasya samanam nasti bhutale ॥ 189 ॥

svarge vapyatha patale girau va jalato’pi va ।
natah param subham stotram tirtham natah param param ॥ 190 ॥

ekadasyam sucirbhutva yah pathet susamahitah ।
tasya sarvarthasiddhih syacchrnuyad va susobhane ॥ 191 ॥

dvadasyam paurnamasyam va tulasisannidhau sive ।
yah pathet srnuyadvapi tasya tattat phalam srnu ॥ 192 ॥

asvamedham rajasuyam barhaspatyam tatha”trikam ।
atiratram vajapeyamagnistomam tatha subham ॥ 193 ॥

krtva yat phalamapnoti srutva tat phalamapnuyat ।
karttike castamim prapya pathedva srnuyadapi ॥ 194 ॥

sahasrayugakalpantam vaikunthavasatim labhet ।
tatasca brahmabhavane sivasya bhavane punah ॥ 195 ॥

suradhinathabhavane punaryati salokatam ।
gangatiram samasadya yah pathet srnuyadapi ॥ 196 ॥

visnoh sarupyamayati satyam satyam suresvari ।
mama vaktragirerjata parvativadanasrita ॥ 197 ॥

radhanathasahasrakhya nadi trailokyapavani ।
pathyate hi maya nityam bhaktya saktya yathocitam ॥ 198 ॥

mama pranasamam hyanyatt tava pritya prakasitam ।
nabhaktaya pradatavyam pakhandaya kadacana ॥ 199 ॥

nastikayaviragaya ragayuktaya sundari ।
tatha deyam mahastotram haribhaktaya sankari ॥ 200 ॥

vaisnavesu yathasakti datre punyarthasaline ।
radhanamasudhavari mama vaktrasudhambudheh ॥ 201 ॥

uddhrtasau tvaya yatnat yatastvam vaisnavagranih ॥ 202 ॥

visuddhasattvaya yatharthavadine dvijasya sevanirataya mantrine ।
datre yathasakti subhaktimanase radhapadadhyanaparaya sobhane ॥ 203 ॥

haripadankamadhupamanobhutaya manase ।
radhapadasudhasvadasaline vaisnavaya ca ॥ 204 ॥

dadyat stotram mahapunyam haribhaktiprasadhanam ।
janmantaram na tasyasti radhakrsnapadarthinah ॥ 205 ॥

mama prana vaisnava hi tesam raksarthameva hi ।
sulam maya dharyate hi nanyatha me’tra karanam ॥ 206 ॥

haribhaktidvisamarthe sulam sandharyate maya ।
srnu devi yathartham me gaditam tvayi suvrate ॥ 207 ॥

bhaktasi me priyasi tvamatah snehat prakasitam ।
kadapi nocyate devi maya namasahasrakam ॥ 208 ॥

iti naradapancaratre jnanamrtasaratah
sriradhikasahasranamastotra sampurnam ।

Also Read 1000 Names of Shri Radhika:

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top