Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri RadhikaSahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાધિકાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

નારદપઞ્ચરાત્રે જ્ઞાનામૃતસારતઃ

શ્રીપાર્વત્યુવાચ –
દેવદેવ જગન્નાથ ભક્તાનુગ્રહકારક ।
યદ્યસ્તિ મયિ કારુણ્યં મયિ યદ્યસ્તિ તે દયા ॥ ૧ ॥

યદ્યત્ ત્વયા નિગદિતં તત્સર્વં મે શ્રુતં પ્રભો ।
ગુહ્યાદ્ ગુહ્યતરં યત્તુ યત્તે મનસિ કાશતે ॥ ૨ ॥

ત્વયા ન ગદિતં યત્તુ યસ્મૈ કસ્મૈ કદચન ।
તસ્માત્ કથય દેવેશ સહસ્રં નામ ચોત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

શ્રીરાધાયા મહદેવ્યા ગોપ્યા ભક્તિપ્રસાધનમ્ ।
બ્રહ્માણ્ડકર્ત્રી હર્ત્રી સા કથં ગોપીત્વમાગતા ॥ ૪ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
શૃણુ દેવિ વિચિત્રાર્થાં કથાં પાપહરાં શુભામ્ ।
નાસ્તિ જન્માનિ કર્માણિ તસ્યા નૂનં મહેશ્વરિ ॥ ૫ ॥

યદા હરિશ્ચરિત્રાણિ કુરુતે કાર્યગોરવાત્ ।
તદા વિધતે રૂપાણિ હરિસાન્નિધ્યસાધિની ॥ ૬ ॥

તસ્યા ગોપીત્વભાવસ્યકારણં ગદિતં પુરા ।
ઇદાનીં શૃણુ દેવેશિ નામ્નાં ચૈવ સહસ્રકમ્ ॥ ૭ ॥

યન્મયા કથિતં નૈવ તન્ત્રેષ્વપિ કદાચન ।
તવ સ્નેહાત્પ્રવક્ષ્યામિ ભક્ત્યા ધાર્યં મુમુક્ષુભિઃ ॥ ૮ ॥

મમ પ્રાણસમા વિદ્યા ભવ્યતે મે ત્વહર્નિશમ્ ।
શૃણુષ્વ ગિરિજે નિત્યં પઠસ્વ ચ યથામતિ ॥ ૯ ॥

યસ્યાઃ પ્રસાદાત્ કૃષ્ણસ્તુ ગોલોકેશઃ પરઃ પ્રભુઃ ।
અસ્યા નામસહસ્રસ્ય ઋષિર્નારદ એવ ચ ।
દેવી રાધા પરા પ્રોક્તા ચતુર્વર્ગપ્રસાધિની ॥ ૧૦ ॥

॥અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીરાધા રાધિકા કૃષ્ણવલ્લભા કૃષ્ણસમ્યુતા ।
વૃન્દાવનેશ્વરી કૃષ્ણપ્રિયા મદનમોહિની ॥ ૧૧ ॥

શ્રીમતી કૃષ્ણકાન્તા ચ કૃષ્ણાનન્દપ્રદાયિની ।
યશસ્વિની યશોગમ્યા યશોદાનન્દવલ્લભા ॥ ૧૨ ॥

દામોદરપ્રિયા ગોપી ગોપાનન્દકરી તથા ।
કૃષ્ણાઙ્ગવાસિની હૃદ્યા હરિકાન્તા હરિપ્રિયા ॥ ૧૩ ॥

પ્રધાનગોપિકા ગોપકન્યા ત્રૈલોક્યસુન્દરી ।
વૃન્દાવનવિહારિણી વિકશિતમુખામ્બુજા ॥ ૧૪ ॥

ગોકુલાનન્દકર્ત્રી ચ ગોકુલાનન્દદાયિની ।
ગતિપ્રદા ગીતગમ્યા ગમનાગમનપ્રિયા ॥ ૧૫ ॥

વિષ્ણુપ્રિયા વિષ્ણુકાન્તા વિષ્ણોરઙ્ગનિવાસિની ।
યશોદાનન્દપત્ની ચ યશોદાનન્દગેહિની ॥ ૧૬ ॥

કામારિકાન્તા કામેશી કામલાલસવિગ્રહા ।
જયપ્રદા જયા જીવા જીવાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૭ ॥

નન્દનન્દનપત્ની ચ વૃષભાનુસુતા શિવા ।
ગણાધ્યક્ષા ગવાધ્યક્ષા ગવાં ગતિરનુત્તમા ॥ ૧૮ ॥

કાઞ્ચનાભા હેમગાત્રા કાઞ્ચનાઙ્ગદધારિણી ।
અશોકા શોકરહિતા વિશોકા શોકનાશિની ॥ ૧૯ ॥

ગાયત્રી વેદમાતા ચ વેદાતીત વિદુત્તમા ।
નીતિશાસ્ત્રપ્રિયા નીતિગતિર્મતિરભીષ્ટદા ॥ ૨૦ ॥

વેદપ્રિયા વેદગર્ભા વેદમાર્ગપ્રવર્ધિની ।
વેદગમ્યા વેદપરા વિચિત્રકનકોજ્જ્વલા ॥ ૨૧ ॥

તથોજ્જ્વલપ્રદા નિત્યા તથૈવોજ્જ્વલગાત્રિકા ।
નન્દપ્રિયા નન્દસુતારધ્યાઽઽનન્દપ્રદા શુભા ॥ ૨૨ ॥

શુભાઙ્ગી વિમલાઙ્ગી ચ વિલસિન્યપરાજિતા ।
જનની જન્મશૂન્યા ચ જન્મમૃત્યુજરાપહા ॥ ૨૩ ॥

ગતિર્ગતિમતાં ધાત્રી ધાત્ર્યાનન્દપ્રદાયિની ।
જગન્નાથપ્રિયા શૈલવાસિની હેમસુન્દરી ॥ ૨૪ ॥

કિશોરી કમલા પદ્મા પદ્મહસ્તા પયોદદા ।
પયસ્વિની પયોદાત્રી પવિત્રી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૨૫ ॥

મહાજીવપ્રદા કૃષ્ણકાન્તા કમલસુન્દરી ।
વિચિત્રવાસિની ચિત્રવાસિની ચિત્રરૂપિણી ॥ ૨૬ ॥

નિર્ગુણા સુકુલીના ચ નિષ્કુલીના નિરાકુલા ।
ગોકુલાન્તરગેહા ચ યોગાનન્દકરી તથા ॥ ૨૭ ॥

વેણુવાદ્યા વેણુરતિઃ વેણુવાદ્યપરાયણા ।
ગોપાલસ્યપ્રિયા સૌમ્યરૂપા સૌમ્યકુલોદ્વહા ॥ ૨૮ ॥

મોહામોહા વિમોહા ચ ગતિનિષ્ઠા ગતિપ્રદા ।
ગીર્વાણવન્દ્યા ગિર્વાણા ગિર્વાણગણસેવિતા ॥ ૨૯ ॥

લલિતા ચ વિશોકા ચ વિશાખા ચિત્રમાલિની ।
જિતેન્દ્રિયા શુદ્ધસત્ત્વા કુલીના કુલદીપિકા ॥ ૩૦ ॥

દીપપ્રિયા દીપદાત્રી વિમલા વિમલોદકા ।
કાન્તારવાસિની કૃષ્ણા કૃષ્ણચન્દ્રપ્રિયા મતિઃ ॥ ૩૧ ॥

અનુત્તરા દુઃખહન્ત્રી દુઃખકર્ત્રી કુલોદ્વહા ।
મતિર્લક્ષ્મીર્ધૃતિર્લજ્જા કાન્તિઃ પુષ્ટિઃ સ્મૃતિઃ ક્ષમા ॥ ૩૨ ॥

ક્ષીરોદશાયિની દેવી દેવારિકુલમર્દિની ।
વૈષ્ણવી ચ મહાલક્ષ્મીઃ કુલપૂજ્યા કુલપ્રિયા ॥ ૩૩ ॥

સંહર્ત્રી સર્વદૈત્યાનાં સાવિત્રી વેદગામિની ।
વેદાતીતા નિરાલમ્બા નિરાલમ્બગણપ્રિયા ॥ ૩૪ ॥

નિરાલમ્બજનૈઃ પૂજ્યા નિરાલોકા નિરાશ્રયા ।
એકાઙ્ગી સર્વગા સેવ્યા બ્રહ્મપત્ની સરસ્વતી ॥ ૩૫ ॥

રાસપ્રિયા રાસગમ્યા રાસાધિષ્ઠાતૃદેવતા ।
રસિકા રસિકાનન્દા સ્વયમ્ રાસેશ્વરી પરા ॥ ૩૬ ॥

રાસમણ્ડલમધ્યસ્થા રાસમણ્ડલશોભિતા ।
રાસમણ્ડલસેવ્યા ચ રાસક્રીડા મનોહરા ॥ ૩૭ ॥

પુણ્ડરીકાક્ષનિલયા પુણ્ડરીકાક્ષગેહિની ।
પુણ્ડરીકાક્ષસેવ્યા ચ પુણ્ડરીકાક્ષવલ્લભા ॥ ૩૮ ॥

સર્વજીવેશ્વરી સર્વજીવવન્દ્યા પરાત્પરા ।
પ્રકૃતિઃ શમ્ભુકાન્તા ચ સદાશિવમનોહરા ॥ ૩૯ ॥

ક્ષુત્પિપાસા દયા નિદ્રા ભ્રાન્તિઃ શ્રાન્તિઃ ક્ષમાકુલા ।
વધૂરૂપા ગોપપત્ની ભારતી સિદ્ધયોગીની ॥ ૪૦ ॥

સત્યરૂપા નિત્યરૂપા નિત્યાઙ્ગી નિત્યગેહિની ।
સ્થાનદાત્રી તથા ધાત્રી મહાલક્ષ્મીઃ સ્વયમ્પ્રભા ॥ ૪૧ ॥

સિન્ધુકન્યાઽઽસ્થાનદાત્રી દ્વારકાવાસિની તથા ।
બુદ્ધિઃ સ્થિતિઃ સ્થાનરૂપા સર્વકારણકારણા ॥ ૪૨ ॥

ભક્તપ્રિયા ભક્તગમ્યા ભક્તાનન્દપ્રદાયિની ।
ભક્તકલ્પદ્રુમાતીતા તથાતીતગુણા તથા ॥ ૪૩ ॥

મનોઽધિષ્ઠાતૃદેવી ચ કૃષ્ણપ્રેમપરાયણા ।
નિરામયા સૌમ્યદાત્રી તથા મદનમોહિની ॥ ૪૪ ॥

એકાનંશા શિવા ક્ષેમા દુર્ગા દુર્ગતિનાશિની ।
ઈશ્વરી સર્વવન્દ્યા ચ ગોપનીયા શુભઙ્કરી ॥ ૪૫ ॥

પાલિનીસર્વભૂતાનાં તથા કામાઙ્ગહારિણી ।
સદ્યોમુક્તિપ્રદા દેવી વેદસારા પરાત્પરા ॥ ૪૬ ॥

હિમાલયસુતા સર્વા પાર્વતી ગિરિજા સતી ।
દક્ષકન્યા દેવમાતા મન્દલજ્જા હરેસ્તનુઃ ॥ ૪૭ ॥

વૃન્દારણ્યપ્રિયા વૃન્દા વૃન્દાવનવિલાસિની ।
વિલાસિની વૈષ્ણવી ચ બ્રહ્મલોકપ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૪૮ ॥

રુક્મિણી રેવતી સત્યભામા જામ્બવતી તથા ।
સુલક્ષ્મણા મિત્રવિન્દા કાલિન્દી જહ્નુકન્યકા ॥ ૪૯ ॥

પરિપૂર્ણા પૂર્ણતરા તથા હૈમવતી ગતિઃ ।
અપૂર્વા બ્રહ્મરૂપા ચ બ્રહ્માણ્ડપરિપાલિની ॥ ૫૦ ॥

બ્રહ્માણ્ડભાણ્ડમદ્યસ્થા બ્રહ્માણ્ડભાણ્ડરૂપિણી ।
અણ્ડરૂપાણ્ડમધ્યસ્થા તથાણ્ડપરિપાલિની ॥ ૫૧ ॥

અણ્ડબાહ્યાણ્ડસંહર્ત્રી શિવબ્રહ્મહરિપ્રિયા ।
મહાવિષ્ણુપ્રિયા કલ્પવૃક્ષરૂપા નિરન્તરા ॥ ૫૨ ॥

સારભૂતા સ્થિરા ગૌરી ગૌરાઙ્ગી શશિશેખરા ।
શ્વેતચમ્પકવર્ણાભા શશિકોટિસમપ્રભા ॥ ૫૩ ॥

માલતી માલ્યભૂષાઢ્યા માલતીમાલ્યધારિણી ।
કૃષ્ણસ્તુતા કૃષ્ણકાન્તા વૃન્દાવનવિલાસિની ॥ ૫૪ ॥

તુલસ્યધિષ્ઠાતૃદેવી સંસારાર્ણવપારદા ।
સારદાઽઽહારદામ્ભોદા યશોદા ગોપનન્દિની ॥ ૫૫ ॥

અતીતગમના ગૌરી પરાનુગ્રહકારિણી ।
કરુણાર્ણવસમ્પૂર્ણા કરુણાર્ણવધારિણી ॥ ૫૬ ॥

માધવી માધવમનોહારિણી શ્યામવલ્લભા ।
અન્ધકારભયધ્વસ્તા મઙ્ગલ્યા મઙ્ગલપ્રદા ॥ ૫૭ ॥

શ્રીગર્ભા શ્રીપ્રદા શ્રીશા શ્રીનિવાસાચ્યુતપ્રિયા ।
શ્રીરૂપા શ્રીહરા શ્રીદા શ્રીકામા શ્રીસ્વરૂપિણી ॥ ૫૮ ॥

શ્રીદામાનન્દદાત્રી ચ શ્રીદામેશ્વરવલ્લભા ।
શ્રીનિતમ્બા શ્રીગણેશા શ્રીસ્વરૂપાશ્રિતા શ્રુતિઃ ॥ ૫૯ ॥

શ્રીક્રિયારૂપિણી શ્રીલા શ્રીકૃષ્ણભજનાન્વિતા ।
શ્રીરાધા શ્રીમતી શ્રેષ્ઠા શ્રેષ્ઠરૂપા શ્રુતિપ્રિયા ॥ ૬૦ ॥

યોગેશી યોગમાતા ચ યોગાતિતા યુગપ્રિયા ।
યોગપ્રિયા યોગગમ્યા યોગિનીગણવન્દિતા ॥ ૬૧ ॥

જવાકુસુમસઙ્કાસા દાડિમીકુસુમોપમા ।
નીલામ્બરધરા ધીરા ધૈર્યરૂપધરા ધૃતિઃ ॥ ૬૨ ॥

રત્નસિંહાસનસ્થા ચ રત્નકુણ્ડલભૂષિતા ।
રત્નાલઙ્કારસમ્યુક્તા રત્નમાલાધરા પરા ॥ ૬૩ ॥

રત્નેન્દ્રસારહારાઢ્યા રત્નમાલાવિભૂષિતા ।
ઇન્દ્રનીલમણિન્યસ્તપાદપદ્મશુભા શુચિઃ ॥ ૬૪ ॥

કાર્ત્તિકી પૌર્ણમાસી ચ અમાવસ્યા ભયાપહા ।
ગોવિન્દરાજગૃહિની ગોવિન્દગણપૂજિતા ॥ ૬૫ ॥

વૈકુણ્ઠનાથગૃહિણી વૈકુણ્ઠપરમાલયા ।
વૈકુણ્ઠદેવદેવાઢ્યા તથા વૈકુણ્ઠસુન્દરી ॥ ૬૬ ॥

મહાલસા વેદવતી સીતા સાધ્વી પતિવ્રતા ।
અન્નપૂર્ણા સદાનન્દરૂપા કૈવલ્યસુન્દરી ॥ ૬૭ ॥

કૈવલ્યદાયિની શ્રેષ્ઠા ગોપીનાથમનોહરા ।
ગોપીનાથેશ્વરી ચણ્ડી નાયિકાનયનાન્વિતા ॥ ૬૮ ॥

નાયિકા નાયકપ્રીતા નાયકાનન્દરૂપિણી ।
શેષા શેષવતી શેષરૂપિણી જગદમ્બિકા ॥ ૬૯ ॥

ગોપાલપાલિકા માયા જાયાઽઽનન્દપ્રદા તથા ।
કુમારી યૌવનાનન્દા યુવતી ગોપસુન્દરી ॥ ૭૦ ॥

ગોપમાતા જાનકી ચ જનકાનન્દકારિણી ।
કૈલાસવાસિની રમ્ભા વૈરાગ્યાકુલદીપિકા ॥ ૭૧ ॥

કમલાકાન્તગૃહિની કમલા કમલાલયા ।
ત્રૈલોક્યમાતા જગતામધિષ્ઠાત્રી પ્રિયામ્બિકા ॥ ૭૨ ॥

હરકાન્તા હરરતા હરાનન્દપ્રદાયિની ।
હરપત્ની હરપ્રીતા હરતોષણતત્પરા ॥ ૭૩ ॥

હરેશ્વરી રામરતા રામા રામેશ્વરી રમા ।
શ્યામલા ચિત્રલેખા ચ તથા ભુવનમોહિની ॥ ૭૪ ॥

સુગોપી ગોપવનિતા ગોપરાજ્યપ્રદા શુભા ।
અઙ્ગાવપૂર્ણા માહેયી મત્સ્યરાજસુતા સતી ॥ ૭૫ ॥

કૌમારી નારસિંહી ચ વારાહી નવદુર્ગિકા ।
ચઞ્ચલા ચઞ્ચલામોદા નારી ભુવનસુન્દરી ॥ ૭૬ ॥

દક્ષયજ્ઞહરા દાક્ષી દક્ષકન્યા સુલોચના ।
રતિરૂપા રતિપ્રીતા રતિશ્રેષ્ઠા રતિપ્રદા ॥ ૭૭ ॥

રતિર્લક્ષ્મણગેહસ્થા વિરજા ભુવનેશ્વરી ।
શઙ્કાસ્પદા હરેર્જાયા જામાતૃકુલવન્દિતા ॥ ૭૮ ॥

બકુલા બકુલામોદધારિણી યમુના જયા ।
વિજયા જયપત્ની ચ યમલાર્જુનભઞ્જિની ॥ ૭૯ ॥

વક્રેશ્વરી વક્રરૂપા વક્રવીક્ષણવીક્ષિતા ।
અપરાજિતા જગન્નાથા જગન્નાથેશ્વરી યતિઃ ॥ ૮૦ ॥

ખેચરી ખેચરસુતા ખેચરત્વપ્રદાયિની ।
વિષ્ણુવક્ષઃસ્થલસ્થા ચ વિષ્ણુભાવનતત્પરા ॥ ૮૧ ॥

ચન્દ્રકોટિસુગાત્રી ચ ચન્દ્રાનનમનોહરી ।
સેવાસેવ્યા શિવા ક્ષેમા તથા ક્ષેમકારી વધૂઃ ॥ ૮૨ ॥

યાદવેન્દ્રવધૂઃ સેવ્યા શિવભક્તા શિવાન્વિતા ।
કેવલા નિષ્ફલા સૂક્ષ્મા મહાભીમાઽભયપ્રદા ॥ ૮૩ ॥

જીમૂતરૂપા જૈમૂતી જિતામિત્રપ્રમોદિની ।
ગોપાલવનિતા નન્દા કુલજેન્દ્રનિવાસિની ॥ ૮૪ ॥

જયન્તી યમુનાઙ્ગી ચ યમુનાતોષકારિણી ।
કલિકલ્મષભઙ્ગા ચ કલિકલ્મષનાશિની ॥ ૮૫ ॥

કલિકલ્મષરૂપા ચ નિત્યાનન્દકરી કૃપા ।
કૃપાવતી કુલવતી કૈલાસાચલવાસિની ॥ ૮૬ ॥

વામદેવી વામભાગા ગોવિન્દપ્રિયકારિણી ।
નરેન્દ્રકન્યા યોગેશી યોગિની યોગરૂપિણી ॥ ૮૭ ॥

યોગસિદ્ધા સિદ્ધરૂપા સિદ્ધક્ષેત્રનિવાસિની ।
ક્ષેત્રાધિષ્ઠાતૃરૂપા ચ ક્ષેત્રાતીતા કુલપ્રદા ॥ ૮૮ ॥

કેશવાનન્દદાત્રી ચ કેશવાનન્દદાયિની ।
કેશવા કેશવપ્રીતા કેશવી કેશવપ્રિયા ॥ ૮૯ ॥

રાસક્રીડાકરી રાસવાસિની રાસસુન્દરી ।
ગોકુલાન્વિતદેહા ચ ગોકુલત્વપ્રદાયિની ॥ ૯૦ ॥

લવઙ્ગનામ્ની નારઙ્ગી નારઙ્ગકુલમણ્ડના ।
એલાલવઙ્ગકર્પૂરમુખવાસમુખાન્વિતા ॥ ૯૧ ॥

મુખ્યા મુખ્યપ્રદા મુખ્યરૂપા મુખ્યનિવાસિની ।
નારાયણી કૃપાતીતા કરુણામયકારિણી ॥ ૯૨ ॥

કારુણ્યા કરુણા કર્ણા ગોકર્ણા નાગકર્ણિકા ।
સર્પિણી કૌલિની ક્ષેત્રવાસિની જગદન્વયા ॥ ૯૩ ॥

જટિલા કુટિલા નીલા નીલામ્બરધરા શુભા ।
નીલામ્બરવિધાત્રી ચ નીલકણ્ઠપ્રિયા તથા ॥ ૯૪ ॥

ભગિની ભાગિની ભોગ્યા કૃષ્ણભોગ્યા ભગેશ્વરી ।
બલેશ્વરી બલારાધ્યા કાન્તા કાન્તનિતમ્બિની ॥ ૯૫ ॥

નિતમ્બિની રૂપવતી યુવતી કૃષ્ણપીવરી ।
વિભાવરી વેત્રવતી સઙ્કટા કુટિલાલકા ॥ ૯૬ ॥

નારાયણપ્રિયા શૈલા સૃક્કણીપરિમોહિતા ।
દૃક્પાતમોહિતા પ્રાતરાશિની નવનીતિકા ॥ ૯૭ ॥

નવીના નવનારી ચ નારઙ્ગફલશોભિતા ।
હૈમી હેમમુખી ચન્દ્રમુખી શશિસુશોભના ॥ ૯૮ ॥

અર્ધચન્દ્રધરા ચન્દ્રવલ્લભા રોહિણી તમિઃ ।
તિમિઙ્ગ્લકુલામોદમત્સ્યરૂપાઙ્ગહારિણી ॥ ૯૯ ॥

કારિણી સર્વભૂતાનાં કાર્યાતીતા કિશોરિણી ।
કિશોરવલ્લભા કેશકારિકા કામકારિકા ॥ ૧૦૦ ॥

કામેશ્વરી કામકલા કાલિન્દીકૂલદીપિકા ।
કલિન્દતનયાતીરવાસિની તીરગેહિની ॥ ૧૦૧ ॥

કાદમ્બરીપાનપરા કુસુમામોદધારિણી ।
કુમુદા કુમુદાનન્દા કૃષ્ણેશી કામવલ્લભા ॥ ૧૦૨ ॥

તર્કાલી વૈજયન્તી ચ નિમ્બદાડિમરૂપિણી ।
બિલ્વવૃક્ષપ્રિયા કૃષ્ણામ્બરા બિલ્વોપમસ્તની ॥ ૧૦૩ ॥

બિલ્વાત્મિકા બિલ્વવપુર્બિલ્વવૃક્ષનિવાસિની ।
તુલસીતોષિકા તૈતિલાનન્દપરિતોષિકા ॥ ૧૦૪ ॥

ગજમુક્તા મહામુક્તા મહામુક્તિફલપ્રદા ।
અનઙ્ગમોહિની શક્તિરૂપા શક્તિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

પઞ્ચશક્તિસ્વરૂપા ચ શૈશવાનન્દકારિણી ।
ગજેન્દ્રગામિની શ્યામલતાઽનઙ્ગલતા તથા ॥ ૧૦૬ ॥

યોષિચ્છ્ક્તિસ્વરૂપા ચ યોષિદાનન્દકારિણી ।
પ્રેમપ્રિયા પ્રેમરૂપા પ્રેમાનન્દતરઙ્ગિણી ॥ ૧૦૭ ॥

પ્રેમહારા પ્રેમદાત્રી પ્રેમશક્તિમયી તથા ।
કૃષ્ણપ્રેમવતી ધન્યા કૃષ્ણપ્રેમતરઙ્ગિણી ॥ ૧૦૮ ॥

પ્રેમભક્તિપ્રદા પ્રેમા પ્રેમાનન્દતરઙ્ગિણી ।
પ્રેમક્રીડાપરીતાઙ્ગી પ્રેમભક્તિતરઙ્ગિણી ॥ ૧૦૯ ॥

પ્રેમાર્થદાયિની સર્વશ્વેતા નિત્યતરઙ્ગિણી ।
હાવભાવાન્વિતા રૌદ્રા રુદ્રાનન્દપ્રકાશિની ॥ ૧૧૦ ॥

કપિલા શૃઙ્ખલા કેશપાશસમ્બન્ધિની ઘટી ।
કુટીરવાસિની ધૂમ્રા ધૂમ્રકેશા જલોદરી ॥ ૧૧૧ ॥

બ્રહ્માણ્ડગોચરા બ્રહ્મરૂપિણી ભવભાવિની ।
સંસારનાશિની શૈવા શૈવલાનન્દદાયિની ॥ ૧૧૨ ॥

શિશિરા હેમરાગાઢ્યા મેઘરૂપાતિસુન્દરી ।
મનોરમા વેગવતી વેગાઢ્યા વેદવાદિની ॥ ૧૧૩ ॥

દયાન્વિતા દયાધારા દયારૂપા સુસેવિની ।
કિશોરસઙ્ગસંસર્ગા ગૌરચન્દ્રાનના કલા ॥ ૧૧૪ ॥

કલાધિનાથવદના કલાનાથાધિરોહિણી ।
વિરાગકુશલા હેમપિઙ્ગલા હેમમણ્ડના ॥ ૧૧૫ ॥

ભાણ્ડીરતાલવનગા કૈવર્તી પીવરી શુકી ।
શુકદેવગુણાતીતા શુકદેવપ્રિયા સખી ॥ ૧૧૬ ॥

વિકલોત્કર્ષિણી કોષા કૌષેયામ્બરધારિણી ।
કોષાવરી કોષરૂપા જગદુત્પત્તિકારિકા ॥ ૧૧૭ ॥

સૃષ્ટિસ્થિતિકરી સંહારિણી સંહારકારિણી ।
કેશશૈવલધાત્રી ચ ચન્દ્રગાત્રી સુકોમલા ॥ ૧૧૮ ॥

પદ્માઙ્ગરાગસંરાગા વિન્ધ્યાદ્રિપરિવાસિણી ।
વિન્ધ્યાલયા શ્યામસખી સખી સંસારરાગિણી ॥ ૧૧૯ ॥

ભૂતા ભવિષ્યા ભવ્યા ચ ભવ્યગાત્રા ભવાતિગા ।
ભવનાશાન્તકારિણ્યાકાશરૂપા સુવેશિની ॥ ૧૨૦ ॥

રતિરઙ્ગપરિત્યાગા રતિવેગા રતિપ્રદા ।
તેજસ્વિની તેજોરૂપ કૈવલ્યપથદા શુભા ॥ ૧૨૧ ॥

ભક્તિહેતુર્મુક્તિહેતુલઙ્ઘિની લઙ્ઘનક્ષમા ।
વિશાલનેત્રા વૈસાલી વિશાલકુલસમ્ભવા ॥ ૧૨૨ ॥

વિશાલગૃહવાસા ચ વિશાલબદરીરતિઃ ।
ભક્ત્ત્યતીતા ભક્તગતિર્ભક્તિકા શિવભક્તિદા ॥ ૧૨૩ ॥

શિવશક્તિસ્વરૂપા ચ શિવાર્ધાઙ્ગવિહારિણી ।
શિરીષકુસુમામોદા શિરીષકુસુમોજ્જ્વલા ॥ ૧૨૪ ॥

શિરીષમૃદ્ધી શૈરીષી શિરીષકુસુમાકૃતિઃ ।
વામાઙ્ગહારિણી વિષ્ણોઃ શિવભક્તિસુખાન્વિતા ॥ ૧૨૫ ॥

વિજિતા વિજિતામોદા ગણગા ગણતોષિતા ।
હયાસ્યા હેરમ્બસુતા ગણમાતા સુખેશ્વરી ॥ ૧૨૬ ॥

દુઃખહન્ત્રી દુઃખહરા સેવિતેપ્સિતસર્વદા ।
સર્વજ્ઞત્વવિધાત્રી ચ કુલક્ષેત્રનિવાસિની ॥ ૧૨૭ ॥

લવઙ્ગા પાણ્ડવસખી સખીમધ્યનિવાસિની ।
ગ્રામ્યગીતા ગયા ગમ્યા ગમનાતીતનિર્ભરા ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી ગઙ્ગા ગઙ્ગાજલમયી તથા ।
ગઙ્ગેરિતા પૂતગાત્રા પવિત્રકુલદીપિકા ॥ ૧૨૯ ॥

પવિત્રગુણશીલાઢ્યા પવિત્રાનન્દદાયિની ।
પવિત્રગુણશીલાઢ્યા પવિત્રકુલદીપિની ॥ ૧૩૦ ॥

કલ્પમાના કંસહરા વિન્ધ્યાચલનિવાસિની ।
ગોવર્ધનેશ્વરી ગોવર્ધનહાસ્યા હયાકૃતિઃ ॥ ૧૩૧ ॥

મીનાવતારા મિનેશી ગગનેશી હયા ગજી ।
હરિણી હરિણી હારધારિણી કનકાકૃતિઃ ॥ ૧૩૨ ॥

વિદ્યુત્પ્રભા વિપ્રમાતા ગોપમાતા ગયેશ્વરી ।
ગવેશ્વરી ગવેશી ચ ગવીશી ગવિવાસિની ॥ ૧૩૩ ॥

ગતિજ્ઞા ગીતકુશલા દનુજેન્દ્રનિવારિણી ।
નિર્વાણદાત્રી નૈર્વાણી હેતુયુક્તા ગયોત્તરા ॥ ૧૩૪ ॥

પર્વતાધિનિવાસા ચ નિવાસકુશલા તથા ।
સંન્યાસધર્મકુશલા સંન્યાસેશી શરન્મુખી ॥ ૧૩૫ ॥

શરચ્ચન્દ્રમુખી શ્યામહારા ક્ષેત્રનિવાસિની ।
વસન્તરાગસંરાગા વસન્તવસનાકૃતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

ચતુર્ભુજા ષડ્ભુજા દ્વિભુજા ગૌરવિગ્રહા ।
સહસ્રાસ્યા વિહાસ્યા ચ મુદ્રાસ્યા મદદાયિની ॥ ૧૩૭ ॥

પ્રાણપ્રિયા પ્રાણરૂપા પ્રાણરૂપિણ્યપાવૃતા ।
કૃષ્ણપ્રીતા કૃષ્ણરતા કૃષ્ણતોષણતત્પરા ॥ ૧૩૮ ॥

કૃષ્ણપ્રેમરતા કૃષ્ણભક્તા ભક્તફલપ્રદા ।
કૃષ્ણપ્રેમા પ્રેમભક્તા હરિભક્તિપ્રદાયિની ॥ ૧૩૯ ॥

ચૈતન્યરૂપા ચૈતન્યપ્રિયા ચૈતન્યરૂપિણી ।
ઉગ્રરૂપા શિવક્રોડા કૃષ્ણક્રોડા જલોદરી ॥ ૧૪૦ ॥

મહોદરી મહાદુર્ગકાન્તારસુસ્થવાસિની ।
ચન્દ્રાવલી ચન્દ્રકેશી ચન્દ્રપ્રેમતરઙ્ગિણી ॥ ૧૪૧ ॥

સમુદ્રમથનોદ્ભૂતા સમુદ્રજલવાસિની ।
સમુદ્રામૃતરુપા ચ સમુદ્રજલવાસિકા ॥ ૧૪૨ ॥

કેશપાશરતા નિદ્રા ક્ષુધા પ્રેમતરઙ્ગિકા ।
દૂર્વાદલશ્યામતનુર્દૂર્વાદલતનુચ્છવિઃ ॥ ૧૪૩ ॥

નાગરા નાગરિરાગા નાગરાનન્દકારિણી ।
નાગરાલિઙ્ગનપરા નાગરાઙ્ગનમઙ્ગલા ॥ ૧૪૪ ॥

ઉચ્ચનીચા હૈમવતી પ્રિયા કૃષ્ણતરઙ્ગદા ।
પ્રેમાલિઙ્ગનસિદ્ધાઙ્ગી સિદ્ધા સાધ્યવિલાસિકા ॥ ૧૪૫ ॥

મઙ્ગલામોદજનની મેખલામોદધારિણી ।
રત્નમઞ્જીરભૂષાઙ્ગી રત્નભૂષણભૂષણા ॥ ૧૪૬ ॥

જમ્બાલમાલિકા કૃષ્ણપ્રાણા પ્રાણવિમોચના ।
સત્યપ્રદા સત્યવતી સેવકાનન્દદાયિકા ॥ ૧૪૭ ॥

જગદ્યોનિર્જગદ્બીજા વિચિત્રમણિભૂષણા ।
રાધારમણકાન્તા ચ રાધ્યા રાધનરૂપિણી ॥ ૧૪૮ ॥

કૈલાસવાસિની કૃષ્ણપ્રાણસર્વસ્વદાયિની ।
કૃષ્ણાવતારનિરતા કૃષ્ણભક્તફલાર્થિની ॥ ૧૪૯ ॥

યાચકાયાચકાનન્દકારિણી યાચકોજ્જ્વલા ।
હરિભૂષણભુષાઢ્યાઽઽનન્દયુક્તાઽઽર્દ્રપદગા ॥ ૧૫૦ ॥

હૈહૈતાલધરા થૈથૈશબ્દશક્તિપ્રકાશિની ।
હેહેશબ્દસ્વરુપા ચ હિહિવાક્યવિશારદા ॥ ૧૫૧ ॥

જગદાનન્દકર્ત્રી ચ સાન્દ્રાનન્દવિશારદા ।
પણ્ડિતા પણ્ડિતગુણા પણ્ડિતાનન્દકારિણી ॥ ૧૫૨ ॥

પરિપાલનકર્ત્રી ચ તથા સ્થિતિવિનોદિની ।
તથા સમ્હારશબ્દાઢ્યા વિદ્વજ્જનમનોહરા ॥ ૧૫૩ ॥

વિદુષાં પ્રીતિજનની વિદ્વત્પ્રેમવિવર્ધિની ।
નાદેશી નાદરૂપા ચ નાદબિન્દુવિધારિણી ॥ ૧૫૪ ॥

શૂન્યસ્થાનસ્થિતા શૂન્યરૂપપાદપવાસિની ।
કાર્ત્તિકવ્રતકર્ત્રી ચ વસનાહારિણી તથા ॥ ૧૫૫ ॥

જલશાયા જલતલા શિલાતલનિવાસિની ।
ક્ષુદ્રકીટાઙ્ગસંસર્ગા સઙ્ગદોશવિનાશિની ॥ ૧૫૬ ॥

કોટિકન્દર્પલાવણ્યા કન્દર્પકોટિસુન્દરી ।
કન્દર્પકોટિજનની કામબીજપ્રદાયિની ॥ ૧૫૭ ॥

કામશાસ્ત્રવિનોદા ચ કામશાસ્ત્રપ્રકાશિની ।
કામપ્રકાશિકા કામિન્યણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધિદા ॥ ૧૫૮ ॥

યામિની યામિનીનાથવદના યામિનીશ્વરી ।
યાગયોગહરા ભુક્તિમુક્તિદાત્રી હિરણ્યદા ॥ ૧૫૯ ॥

કપાલમાલિની દેવી ધામરૂપિણ્યપૂર્વદા ।
કૃપાન્વિતા ગુણા ગૌણ્યા ગુણાતીતફલપ્રદા ॥ ૧૬૦ ॥

કુષ્માણ્ડભૂતવેતાલનાશિની શરદાન્વિતા ।
શીતલા શવલા હેલા લીલા લાવણ્યમઙ્ગલા ॥ ૧૬૧ ॥

વિદ્યાર્થિની વિદ્યમાના વિદ્યા વિદ્યાસ્વરૂપિણી ।
આન્વીક્ષિકી શાસ્ત્રરૂપા શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તકારિણી ॥ ૧૬૨ ॥

નાગેન્દ્રા નાગમાતા ચ ક્રીડાકૌતુકરૂપિણી ।
હરિભાવનશીલા ચ હરિતોષણતત્પરા ॥ ૧૬૩ ॥

હરિપ્રાણા હરપ્રાણા શિવપ્રાણા શિવાન્વિતા ।
નરકાર્ણવસંહન્ત્રી નરકાર્ણવનાશિની ॥ ૧૬૪ ॥

નરેશ્વરી નરાતીતા નરસેવ્યા નરાઙ્ગના ।
યશોદાનન્દનપ્રાણવલ્લભા હરિવલ્લભા ॥ ૧૬૫ ॥

યશોદાનન્દનારમ્યા યશોદાનન્દનેશ્વરી ।
યશોદાનન્દનાક્રિડા યશોદાક્રોડવાસિની ॥ ૧૬૬ ॥

યશોદાનન્દનપ્રાણા યશોદાનન્દનાર્થદા ।
વત્સલા કૌશલા કાલા કરુણાર્ણવરૂપિણી ॥ ૧૬૭ ॥

સ્વર્ગલક્ષ્મીર્ભૂમિલક્ષ્મીર્દ્રૌપદી પાણ્ડવપ્રિયા ।
તથાર્જુનસખી ભૌમી ભૈમી ભીમકુલોદ્ભવા ॥ ૧૬૮ ॥

ભુવના મોહના ક્ષીણા પાનાસક્તતરા તથા ।
પાનાર્થિની પાનપાત્રા પાનપાનન્દદાયિની ॥ ૧૬૯ ॥

દુગ્ધમન્થનકર્માઢ્યા દુગ્ધમન્થનતત્પરા ।
દધિભાણ્ડાર્થિની કૃષ્ણક્રોધિની નન્દનાઙ્ગના ॥ ૧૭૦ ॥

ઘૃતલિપ્તા તક્રયુક્તા યમુનાપારકૌતુકા ।
વિચિત્રકથકા કૃષ્ણહાસ્યભાષણતત્પરા ॥ ૧૭૧ ॥

ગોપાઙ્ગનાવેષ્ટિતા ચ કૃષ્ણસઙ્ગાર્થિની તથા ।
રાસાસક્તા રાસરતિરાસવાસક્તવાસના ॥ ૧૭૨ ॥

હરિદ્રા હરિતા હારિણ્યાનન્દાર્પિતચેતના ।
નિશ્ચૈતન્યા ચ નિશ્ચેતા તથા દારુહરિદ્રિકા ॥ ૧૭૩ ॥

સુબલસ્ય સ્વસા કૃષ્ણભાર્યા ભાષાતિવેગિની ।
શ્રીદામસ્ય શખી દામદામિની દામધારિણી ॥ ૧૭૪ ॥

કૈલાસિની કેશિની ચ હરિદમ્બરધારિણી ।
હરિસાન્નિધ્યદાત્રી ચ હરિકૌતુકમઙ્ગલા ॥ ૧૭૫ ॥

હરિપ્રદા હરિદ્વારા યમુનાજલવાસિની ।
જૈત્રપ્રદા જિતાર્થી ચ ચતુરા ચાતુરી તમી ॥ ૧૭૬ ॥

તમિસ્રાઽઽતાપરૂપા ચ રૌદ્રરૂપા યશોઽર્થિની ।
કૃષ્ણાર્થિની કૃષ્ણકલા કૃષ્ણાનન્દવિધાયિની ॥ ૧૭૭ ॥

કૃષ્ણાર્થવાસના કૃષ્ણરાગિની ભવભાવિની ।
કૃષ્ણાર્થરહિતા ભક્તા ભક્તભક્તિશુભપ્રદા ॥ ૧૭૮ ॥

શ્રીકૃષ્ણરહિતા દીના તથા વિરહિણી હરેઃ ।
મથુરા મથુરારાજગેહભાવનભાવના ॥ ૧૭૯ ॥

શ્રીકૃષ્ણભાવનામોદા તથોઽન્માદવિધાયિની ।
કૃષ્ણાર્થવ્યાકુલા કૃષ્ણસારચર્મધરા શુભા ॥ ૧૮૦ ॥

અલકેશ્વરપૂજ્યા ચ કુવેરેશ્વરવલ્લભા ।
ધનધાન્યવિધાત્રી ચ જાયા કાયા હયા હયી ॥ ૧૮૧ ॥

પ્રણવા પ્રણવેશી ચ પ્રણવાર્થસ્વરૂપિણી ।
બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાર્ધાઙ્ગહારિણી શૈવશિંશપા ॥ ૧૮૨ ॥

રાક્ષસીનાશિની ભૂતપ્રેતપ્રાણવિનાશિની ।
સકલેપ્સિતદાત્રી ચ શચી સાધ્વી અરુન્ધતી ॥ ૧૮૩ ॥

પતિવ્રતા પતિપ્રાણા પતિવાક્યવિનોદિની ।
અશેષસાધની કલ્પવાસિની કલ્પરૂપિણી ॥ ૧૮૪ ॥

॥ ફલશ્રુતી ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
ઇત્યેતત્ કથિતં દેવિ રાધાનામસહસ્રકમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયદ્વાપિ તસ્ય તુષ્યતિ માધવઃ ॥ ૧૮૫ ॥

કિં તસ્ય યમુનાભિર્વા નદીભિઃ સર્વતઃ પ્રિયે ।
કુરુક્ષેત્રાદિતીર્થૈશ્ચ યસ્ય તુષ્ટો જનાર્દનઃ ॥ ૧૮૬ ॥

સ્તોત્રસ્યાસ્ય પ્રસાદેન કિં ન સિધ્યતિ ભૂતલે ।
બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવર્ચાઃ સ્યાત્ ક્ષત્રિયો જગતિપતિઃ ॥ ૧૮૭ ॥

વૈશ્યો નિધિપતિર્ભૂયાત્ શૂદ્રો મુચ્યેત જન્મતઃ ।
બ્રહ્મહત્યાસુરાપાનસ્તેયાદેરતિપાતકાત્ ॥ ૧૮૮ ॥

સદ્યો મુચ્યેત દેવેશિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ।
રાધાનામસહસ્રસ્ય સમાનં નાસ્તિ ભૂતલે ॥ ૧૮૯ ॥

સ્વર્ગે વાપ્યથ પાતાલે ગિરૌ વ જલતોઽપિ વા ।
નાતઃ પરં શુભં સ્તોત્રમ્ તીર્થં નાતઃ પરં પરમ્ ॥ ૧૯૦ ॥

એકાદશ્યાં શુચિર્ભૂત્વા યઃ પઠેત્ સુસમાહિતઃ ।
તસ્ય સર્વાર્થસિદ્ધિઃ સ્યાચ્છૃણુયાદ્ વા સુશોભને ॥ ૧૯૧ ॥

દ્વાદશ્યાં પૌર્ણમાસ્યાં વા તુલસીસન્નિધૌ શિવે ।
યઃ પઠેત્ શૃણુયાદ્વાપિ તસ્ય તત્તત્ ફલં શૃણુ ॥ ૧૯૨ ॥

અશ્વમેધં રાજસૂયં બાર્હસ્પત્યં તથાઽઽત્રિકમ્ ।
અતિરાત્રં વાજપેયમગ્નિષ્ટોમં તથા શુભમ્ ॥ ૧૯૩ ॥

કૃત્વા યત્ ફલમાપ્નોતિ શ્રુત્વા તત્ ફલમાપ્નુયાત્ ।
કાર્ત્તિકે ચાષ્ટમીં પ્રાપ્ય પઠેદ્વા શૃણુયાદપિ ॥ ૧૯૪ ॥

સહસ્રયુગકલ્પાન્તં વૈકુણ્ઠવસતિં લભેત્ ।
તતશ્ચ બ્રહ્મભવને શિવસ્ય ભવને પુનઃ ॥ ૧૯૫ ॥

સુરાધિનાથભવને પુનર્યાતિ સલોકતામ્ ।
ગઙ્ગાતીરં સમાસાદ્ય યઃ પઠેત્ શૃણુયાદપિ ॥ ૧૯૬ ॥

વિષ્ણોઃ સારૂપ્યમાયાતિ સત્યં સત્યં સુરેશ્વરિ ।
મમ વક્ત્રગિરેર્જાતા પાર્વતીવદનાશ્રિતા ॥ ૧૯૭ ॥

રાધાનાથસહસ્રાખ્યા નદી ત્રૈલોક્યપાવની ।
પઠ્યતે હિ મયા નિત્યં ભક્ત્યા શક્ત્યા યથોચિતમ્ ॥ ૧૯૮ ॥

મમ પ્રાણસમં હ્યન્યત્ત્ તવ પ્રીત્યા પ્રકાશિતમ્ ।
નાભક્તાય પ્રદાતવ્યં પાખણ્ડાય કદાચન ॥ ૧૯૯ ॥

નાસ્તિકાયાવિરાગાય રાગયુક્તાય સુન્દરિ ।
તથા દેયં મહાસ્તોત્રં હરિભક્તાય શઙ્કરિ ॥ ૨૦૦ ॥

વૈષ્ણવેષુ યથાશક્તિ દાત્રે પુણ્યાર્થશાલિને ।
રાધાનામસુધાવારિ મમ વક્ત્રસુધામ્બુધેઃ ॥ ૨૦૧ ॥

ઉદ્ધૃતાસૌ ત્વયા યત્નાત્ યતસ્ત્વં વૈષ્ણવાગ્રણીઃ ॥ ૨૦૨ ॥

વિશુદ્ધસત્ત્વાય યથાર્થવાદિને દ્વિજસ્ય સેવાનિરતાય મન્ત્રિણે ।
દાત્રે યથાશક્તિ સુભક્તિમાનસે રાધાપદધ્યાનપરાય શોભને ॥ ૨૦૩ ॥

હરિપાદાઙ્કમધુપમનોભૂતાય માનસે ।
રાધાપાદસુધાસ્વાદશાલિને વૈષ્ણવાય ચ ॥ ૨૦૪ ॥

દદ્યાત્ સ્તોત્રં મહાપુણ્યં હરિભક્તિપ્રસાધનમ્ ।
જન્માન્તરં ન તસ્યાસ્તિ રાધાકૃષ્ણપદાર્થિનઃ ॥ ૨૦૫ ॥

મમ પ્રાણા વૈષ્ણવા હિ તેષાં રક્ષાર્થમેવ હિ ।
શૂલં મયા ધર્યતે હિ નાન્યથા મેઽત્ર કારણમ્ ॥ ૨૦૬ ॥

હરિભક્તિદ્વિષામર્થે શૂલં સન્ધર્યતે મયા ।
શૃણુ દેવિ યથાર્થં મે ગદિતં ત્વયિ સુવ્રતે ॥ ૨૦૭ ॥

ભક્તાસિ મે પ્રિયાસિ ત્વમતઃ સ્નેહાત્ પ્રકાશિતમ્ ।
કદાપિ નોચ્યતે દેવિ મયા નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૦૮ ॥

ઇતિ નારદપઞ્ચરાત્રે જ્ઞાનામૃતસારતઃ
શ્રીરાધિકાસહસ્રનામસ્તોત્ર સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Shri Radhika:

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top