Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri RadhikaSahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರತಃ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ ।
ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಮಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಂ ಮಯಿ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ತೇ ದಯಾ ॥ 1 ॥

ಯದ್ಯತ್ ತ್ವಯಾ ನಿಗದಿತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಮೇ ಶ್ರುತಂ ಪ್ರಭೋ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಯತ್ತು ಯತ್ತೇ ಮನಸಿ ಕಾಶತೇ ॥ 2 ॥

ತ್ವಯಾ ನ ಗದಿತಂ ಯತ್ತು ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ಕದಚನ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಥಯ ದೇವೇಶ ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮ ಚೋತ್ತಮಮ್ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀರಾಧಾಯಾ ಮಹದೇವ್ಯಾ ಗೋಪ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪ್ರಸಾಧನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಸಾ ಕಥಂ ಗೋಪೀತ್ವಮಾಗತಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥಾಂ ಕಥಾಂ ಪಾಪಹರಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ನಾಸ್ತಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಯಾ ನೂನಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 5 ॥

ಯದಾ ಹರಿಶ್ಚರಿತ್ರಾಣಿ ಕುರುತೇ ಕಾರ್ಯಗೋರವಾತ್ ।
ತದಾ ವಿಧತೇ ರೂಪಾಣಿ ಹರಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಾಧಿನೀ ॥ 6 ॥

ತಸ್ಯಾ ಗೋಪೀತ್ವಭಾವಸ್ಯಕಾರಣಂ ಗದಿತಂ ಪುರಾ ।
ಇದಾನೀಂ ಶೃಣು ದೇವೇಶಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಚೈವ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 7 ॥

ಯನ್ಮಯಾ ಕಥಿತಂ ನೈವ ತನ್ತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಕದಾಚನ ।
ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಧಾರ್ಯಂ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ॥ 8 ॥

ಮಮ ಪ್ರಾಣಸಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಭವ್ಯತೇ ಮೇ ತ್ವಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಶೃಣುಷ್ವ ಗಿರಿಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸ್ವ ಚ ಯಥಾಮತಿ ॥ 9 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಗೋಲೋಕೇಶಃ ಪರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ನಾರದ ಏವ ಚ ।
ದೇವೀ ರಾಧಾ ಪರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರಸಾಧಿನೀ ॥ 10 ॥

॥ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀರಾಧಾ ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ಕೃಷ್ಣಸಮ್ಯುತಾ ।
ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಮದನಮೋಹಿನೀ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ಚ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋಗಮ್ಯಾ ಯಶೋದಾನನ್ದವಲ್ಲಭಾ ॥ 12 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ಗೋಪೀ ಗೋಪಾನನ್ದಕರೀ ತಥಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಸಿನೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹರಿಕಾನ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಧಾನಗೋಪಿಕಾ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಕಶಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 14 ॥

ಗೋಕುಲಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಗೋಕುಲಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಗತಿಪ್ರದಾ ಗೀತಗಮ್ಯಾ ಗಮನಾಗಮನಪ್ರಿಯಾ ॥ 15 ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿಷ್ಣುಕಾನ್ತಾ ವಿಷ್ಣೋರಂಗನಿವಾಸಿನೀ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದಪತ್ನೀ ಚ ಯಶೋದಾನನ್ದಗೇಹಿನೀ ॥ 16 ॥

ಕಾಮಾರಿಕಾನ್ತಾ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಲಾಲಸವಿಗ್ರಹಾ ।
ಜಯಪ್ರದಾ ಜಯಾ ಜೀವಾ ಜೀವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 17 ॥

ನನ್ದನನ್ದನಪತ್ನೀ ಚ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ಶಿವಾ ।
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಗವಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಗವಾಂ ಗತಿರನುತ್ತಮಾ ॥ 18 ॥

ಕಾಂಚನಾಭಾ ಹೇಮಗಾತ್ರಾ ಕಾಂಚನಾಂಗದಧಾರಿಣೀ ।
ಅಶೋಕಾ ಶೋಕರಹಿತಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ॥ 19 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ವೇದಮಾತಾ ಚ ವೇದಾತೀತ ವಿದುತ್ತಮಾ ।
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯಾ ನೀತಿಗತಿರ್ಮತಿರಭೀಷ್ಟದಾ ॥ 20 ॥

ವೇದಪ್ರಿಯಾ ವೇದಗರ್ಭಾ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ।
ವೇದಗಮ್ಯಾ ವೇದಪರಾ ವಿಚಿತ್ರಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 21 ॥

ತಥೋಜ್ಜ್ವಲಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಾ ತಥೈವೋಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಿಕಾ ।
ನನ್ದಪ್ರಿಯಾ ನನ್ದಸುತಾರಧ್ಯಾಽಽನನ್ದಪ್ರದಾ ಶುಭಾ ॥ 22 ॥

ಶುಭಾಂಗೀ ವಿಮಲಾಂಗೀ ಚ ವಿಲಸಿನ್ಯಪರಾಜಿತಾ ।
ಜನನೀ ಜನ್ಮಶೂನ್ಯಾ ಚ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ ॥ 23 ॥

ಗತಿರ್ಗತಿಮತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ಧಾತ್ರ್ಯಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಶೈಲವಾಸಿನೀ ಹೇಮಸುನ್ದರೀ ॥ 24 ॥

ಕಿಶೋರೀ ಕಮಲಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಪಯೋದದಾ ।
ಪಯಸ್ವಿನೀ ಪಯೋದಾತ್ರೀ ಪವಿತ್ರೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 25 ॥

ಮಹಾಜೀವಪ್ರದಾ ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ಕಮಲಸುನ್ದರೀ ।
ವಿಚಿತ್ರವಾಸಿನೀ ಚಿತ್ರವಾಸಿನೀ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 26 ॥

ನಿರ್ಗುಣಾ ಸುಕುಲೀನಾ ಚ ನಿಷ್ಕುಲೀನಾ ನಿರಾಕುಲಾ ।
ಗೋಕುಲಾನ್ತರಗೇಹಾ ಚ ಯೋಗಾನನ್ದಕರೀ ತಥಾ ॥ 27 ॥

ವೇಣುವಾದ್ಯಾ ವೇಣುರತಿಃ ವೇಣುವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ಗೋಪಾಲಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಸೌಮ್ಯಕುಲೋದ್ವಹಾ ॥ 28 ॥

ಮೋಹಾಮೋಹಾ ವಿಮೋಹಾ ಚ ಗತಿನಿಷ್ಠಾ ಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣವನ್ದ್ಯಾ ಗಿರ್ವಾಣಾ ಗಿರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 29 ॥

ಲಲಿತಾ ಚ ವಿಶೋಕಾ ಚ ವಿಶಾಖಾ ಚಿತ್ರಮಾಲಿನೀ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾ ಕುಲೀನಾ ಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 30 ॥

ದೀಪಪ್ರಿಯಾ ದೀಪದಾತ್ರೀ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲೋದಕಾ ।
ಕಾನ್ತಾರವಾಸಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಮತಿಃ ॥ 31 ॥

ಅನುತ್ತರಾ ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ದುಃಖಕರ್ತ್ರೀ ಕುಲೋದ್ವಹಾ ।
ಮತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಧೃತಿರ್ಲಜ್ಜಾ ಕಾನ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ॥ 32 ॥

ಕ್ಷೀರೋದಶಾಯಿನೀ ದೇವೀ ದೇವಾರಿಕುಲಮರ್ದಿನೀ ।
ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕುಲಪೂಜ್ಯಾ ಕುಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 33 ॥

ಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಸರ್ವದೈತ್ಯಾನಾಂ ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಗಾಮಿನೀ ।
ವೇದಾತೀತಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಗಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 34 ॥

ನಿರಾಲಮ್ಬಜನೈಃ ಪೂಜ್ಯಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ಏಕಾಂಗೀ ಸರ್ವಗಾ ಸೇವ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 35 ॥

ರಾಸಪ್ರಿಯಾ ರಾಸಗಮ್ಯಾ ರಾಸಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವತಾ ।
ರಸಿಕಾ ರಸಿಕಾನನ್ದಾ ಸ್ವಯಮ್ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ಪರಾ ॥ 36 ॥

ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರಾಸಮಂಡಲಶೋಭಿತಾ ।
ರಾಸಮಂಡಲಸೇವ್ಯಾ ಚ ರಾಸಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಹರಾ ॥ 37 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಿಲಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಗೇಹಿನೀ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವ್ಯಾ ಚ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಲ್ಲಭಾ ॥ 38 ॥

ಸರ್ವಜೀವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಜೀವವನ್ದ್ಯಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಶಮ್ಭುಕಾನ್ತಾ ಚ ಸದಾಶಿವಮನೋಹರಾ ॥ 39 ॥

ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾ ದಯಾ ನಿದ್ರಾ ಭ್ರಾನ್ತಿಃ ಶ್ರಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾಕುಲಾ ।
ವಧೂರೂಪಾ ಗೋಪಪತ್ನೀ ಭಾರತೀ ಸಿದ್ಧಯೋಗೀನೀ ॥ 40 ॥

ಸತ್ಯರೂಪಾ ನಿತ್ಯರೂಪಾ ನಿತ್ಯಾಂಗೀ ನಿತ್ಯಗೇಹಿನೀ ।
ಸ್ಥಾನದಾತ್ರೀ ತಥಾ ಧಾತ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಾ ॥ 41 ॥

ಸಿನ್ಧುಕನ್ಯಾಽಽಸ್ಥಾನದಾತ್ರೀ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನೀ ತಥಾ ।
ಬುದ್ಧಿಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ಥಾನರೂಪಾ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾ ॥ 42 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪದ್ರುಮಾತೀತಾ ತಥಾತೀತಗುಣಾ ತಥಾ ॥ 43 ॥

ಮನೋಽಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವೀ ಚ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪರಾಯಣಾ ।
ನಿರಾಮಯಾ ಸೌಮ್ಯದಾತ್ರೀ ತಥಾ ಮದನಮೋಹಿನೀ ॥ 44 ॥

ಏಕಾನಂಶಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷೇಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ।
ಈಶ್ವರೀ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಗೋಪನೀಯಾ ಶುಭಂಕರೀ ॥ 45 ॥

ಪಾಲಿನೀಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಥಾ ಕಾಮಾಂಗಹಾರಿಣೀ ।
ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ವೇದಸಾರಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ॥ 46 ॥

ಹಿಮಾಲಯಸುತಾ ಸರ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ಗಿರಿಜಾ ಸತೀ ।
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾತಾ ಮನ್ದಲಜ್ಜಾ ಹರೇಸ್ತನುಃ ॥ 47 ॥

ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾ ವೃನ್ದಾ ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನೀ ।
ವಿಲಾಸಿನೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 48 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರೇವತೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ತಥಾ ।
ಸುಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾ ಕಾಲಿನ್ದೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಕಾ ॥ 49 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣತರಾ ತಥಾ ಹೈಮವತೀ ಗತಿಃ ।
ಅಪೂರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪರಿಪಾಲಿನೀ ॥ 50 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡಮದ್ಯಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡರೂಪಿಣೀ ।
ಅಂಡರೂಪಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತಥಾಂಡಪರಿಪಾಲಿನೀ ॥ 51 ॥

ಅಂಡಬಾಹ್ಯಾಂಡಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಶಿವಬ್ರಹ್ಮಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರೂಪಾ ನಿರನ್ತರಾ ॥ 52 ॥

ಸಾರಭೂತಾ ಸ್ಥಿರಾ ಗೌರೀ ಗೌರಾಂಗೀ ಶಶಿಶೇಖರಾ ।
ಶ್ವೇತಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾಭಾ ಶಶಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 53 ॥

ಮಾಲತೀ ಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಮಾಲತೀಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣೀ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾ ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 54 ॥

ತುಲಸ್ಯಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಪಾರದಾ ।
ಸಾರದಾಽಽಹಾರದಾಮ್ಭೋದಾ ಯಶೋದಾ ಗೋಪನನ್ದಿನೀ ॥ 55 ॥

ಅತೀತಗಮನಾ ಗೌರೀ ಪರಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ।
ಕರುಣಾರ್ಣವಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಕರುಣಾರ್ಣವಧಾರಿಣೀ ॥ 56 ॥

ಮಾಧವೀ ಮಾಧವಮನೋಹಾರಿಣೀ ಶ್ಯಾಮವಲ್ಲಭಾ ।
ಅನ್ಧಕಾರಭಯಧ್ವಸ್ತಾ ಮಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಪ್ರದಾ ॥ 57 ॥

ಶ್ರೀಗರ್ಭಾ ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೀರೂಪಾ ಶ್ರೀಹರಾ ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಕಾಮಾ ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 58 ॥

ಶ್ರೀದಾಮಾನನ್ದದಾತ್ರೀ ಚ ಶ್ರೀದಾಮೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಶ್ರೀನಿತಮ್ಬಾ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾ ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಿತಾ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 59 ॥

ಶ್ರೀಕ್ರಿಯಾರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀಲಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಜನಾನ್ವಿತಾ ।
ಶ್ರೀರಾಧಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 60 ॥

ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಯೋಗಾತಿತಾ ಯುಗಪ್ರಿಯಾ ।
ಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀಗಣವನ್ದಿತಾ ॥ 61 ॥

ಜವಾಕುಸುಮಸಂಕಾಸಾ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಾ ಧೀರಾ ಧೈರ್ಯರೂಪಧರಾ ಧೃತಿಃ ॥ 62 ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾ ಚ ರತ್ನಕುಂಡಲಭೂಷಿತಾ ।
ರತ್ನಾಲಂಕಾರಸಮ್ಯುಕ್ತಾ ರತ್ನಮಾಲಾಧರಾ ಪರಾ ॥ 63 ॥

ರತ್ನೇನ್ದ್ರಸಾರಹಾರಾಢ್ಯಾ ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಪದ್ಮಶುಭಾ ಶುಚಿಃ ॥ 64 ॥

ಕಾರ್ತ್ತಿಕೀ ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ ಚ ಅಮಾವಸ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ।
ಗೋವಿನ್ದರಾಜಗೃಹಿನೀ ಗೋವಿನ್ದಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 65 ॥

ವೈಕುಂಠನಾಥಗೃಹಿಣೀ ವೈಕುಂಠಪರಮಾಲಯಾ ।
ವೈಕುಂಠದೇವದೇವಾಢ್ಯಾ ತಥಾ ವೈಕುಂಠಸುನ್ದರೀ ॥ 66 ॥

ಮಹಾಲಸಾ ವೇದವತೀ ಸೀತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಪತಿವ್ರತಾ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸದಾನನ್ದರೂಪಾ ಕೈವಲ್ಯಸುನ್ದರೀ ॥ 67 ॥

ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಗೋಪೀನಾಥಮನೋಹರಾ ।
ಗೋಪೀನಾಥೇಶ್ವರೀ ಚಂಡೀ ನಾಯಿಕಾನಯನಾನ್ವಿತಾ ॥ 68 ॥

ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕಪ್ರೀತಾ ನಾಯಕಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ಶೇಷಾ ಶೇಷವತೀ ಶೇಷರೂಪಿಣೀ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ॥ 69 ॥

ಗೋಪಾಲಪಾಲಿಕಾ ಮಾಯಾ ಜಾಯಾಽಽನನ್ದಪ್ರದಾ ತಥಾ ।
ಕುಮಾರೀ ಯೌವನಾನನ್ದಾ ಯುವತೀ ಗೋಪಸುನ್ದರೀ ॥ 70 ॥

ಗೋಪಮಾತಾ ಜಾನಕೀ ಚ ಜನಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ರಮ್ಭಾ ವೈರಾಗ್ಯಾಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 71 ॥

ಕಮಲಾಕಾನ್ತಗೃಹಿನೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತಾ ಜಗತಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 72 ॥

ಹರಕಾನ್ತಾ ಹರರತಾ ಹರಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಹರಪತ್ನೀ ಹರಪ್ರೀತಾ ಹರತೋಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 73 ॥

ಹರೇಶ್ವರೀ ರಾಮರತಾ ರಾಮಾ ರಾಮೇಶ್ವರೀ ರಮಾ ।
ಶ್ಯಾಮಲಾ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಚ ತಥಾ ಭುವನಮೋಹಿನೀ ॥ 74 ॥

ಸುಗೋಪೀ ಗೋಪವನಿತಾ ಗೋಪರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ಶುಭಾ ।
ಅಂಗಾವಪೂರ್ಣಾ ಮಾಹೇಯೀ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜಸುತಾ ಸತೀ ॥ 75 ॥

ಕೌಮಾರೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ವಾರಾಹೀ ನವದುರ್ಗಿಕಾ ।
ಚಂಚಲಾ ಚಂಚಲಾಮೋದಾ ನಾರೀ ಭುವನಸುನ್ದರೀ ॥ 76 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಹರಾ ದಾಕ್ಷೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ಸುಲೋಚನಾ ।
ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರೀತಾ ರತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ರತಿಪ್ರದಾ ॥ 77 ॥

ರತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೇಹಸ್ಥಾ ವಿರಜಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಶಂಕಾಸ್ಪದಾ ಹರೇರ್ಜಾಯಾ ಜಾಮಾತೃಕುಲವನ್ದಿತಾ ॥ 78 ॥

ಬಕುಲಾ ಬಕುಲಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ಯಮುನಾ ಜಯಾ ।
ವಿಜಯಾ ಜಯಪತ್ನೀ ಚ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜಿನೀ ॥ 79 ॥

ವಕ್ರೇಶ್ವರೀ ವಕ್ರರೂಪಾ ವಕ್ರವೀಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಾ ।
ಅಪರಾಜಿತಾ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರೀ ಯತಿಃ ॥ 80 ॥

ಖೇಚರೀ ಖೇಚರಸುತಾ ಖೇಚರತ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಭಾವನತತ್ಪರಾ ॥ 81 ॥

ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಗಾತ್ರೀ ಚ ಚನ್ದ್ರಾನನಮನೋಹರೀ ।
ಸೇವಾಸೇವ್ಯಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷೇಮಾ ತಥಾ ಕ್ಷೇಮಕಾರೀ ವಧೂಃ ॥ 82 ॥

ಯಾದವೇನ್ದ್ರವಧೂಃ ಸೇವ್ಯಾ ಶಿವಭಕ್ತಾ ಶಿವಾನ್ವಿತಾ ।
ಕೇವಲಾ ನಿಷ್ಫಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಹಾಭೀಮಾಽಭಯಪ್ರದಾ ॥ 83 ॥

ಜೀಮೂತರೂಪಾ ಜೈಮೂತೀ ಜಿತಾಮಿತ್ರಪ್ರಮೋದಿನೀ ।
ಗೋಪಾಲವನಿತಾ ನನ್ದಾ ಕುಲಜೇನ್ದ್ರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 84 ॥

ಜಯನ್ತೀ ಯಮುನಾಂಗೀ ಚ ಯಮುನಾತೋಷಕಾರಿಣೀ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಭಂಗಾ ಚ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥ 85 ॥

ಕಲಿಕಲ್ಮಷರೂಪಾ ಚ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ ಕೃಪಾ ।
ಕೃಪಾವತೀ ಕುಲವತೀ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 86 ॥

ವಾಮದೇವೀ ವಾಮಭಾಗಾ ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ನರೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾ ಯೋಗೇಶೀ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ ॥ 87 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧರೂಪಾ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾತೃರೂಪಾ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಾತೀತಾ ಕುಲಪ್ರದಾ ॥ 88 ॥

ಕೇಶವಾನನ್ದದಾತ್ರೀ ಚ ಕೇಶವಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಕೇಶವಾ ಕೇಶವಪ್ರೀತಾ ಕೇಶವೀ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾ ॥ 89 ॥

ರಾಸಕ್ರೀಡಾಕರೀ ರಾಸವಾಸಿನೀ ರಾಸಸುನ್ದರೀ ।
ಗೋಕುಲಾನ್ವಿತದೇಹಾ ಚ ಗೋಕುಲತ್ವಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 90 ॥

ಲವಂಗನಾಮ್ನೀ ನಾರಂಗೀ ನಾರಂಗಕುಲಮಂಡನಾ ।
ಏಲಾಲವಂಗಕರ್ಪೂರಮುಖವಾಸಮುಖಾನ್ವಿತಾ ॥ 91 ॥

ಮುಖ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರದಾ ಮುಖ್ಯರೂಪಾ ಮುಖ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಕೃಪಾತೀತಾ ಕರುಣಾಮಯಕಾರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಾ ಕರುಣಾ ಕರ್ಣಾ ಗೋಕರ್ಣಾ ನಾಗಕರ್ಣಿಕಾ ।
ಸರ್ಪಿಣೀ ಕೌಲಿನೀ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನೀ ಜಗದನ್ವಯಾ ॥ 93 ॥

ಜಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾ ನೀಲಾ ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಾ ಶುಭಾ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ನೀಲಕಂಠಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ ॥ 94 ॥

ಭಗಿನೀ ಭಾಗಿನೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಭೋಗ್ಯಾ ಭಗೇಶ್ವರೀ ।
ಬಲೇಶ್ವರೀ ಬಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತನಿತಮ್ಬಿನೀ ॥ 95 ॥

ನಿತಮ್ಬಿನೀ ರೂಪವತೀ ಯುವತೀ ಕೃಷ್ಣಪೀವರೀ ।
ವಿಭಾವರೀ ವೇತ್ರವತೀ ಸಂಕಟಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ॥ 96 ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ಶೈಲಾ ಸೃಕ್ಕಣೀಪರಿಮೋಹಿತಾ ।
ದೃಕ್ಪಾತಮೋಹಿತಾ ಪ್ರಾತರಾಶಿನೀ ನವನೀತಿಕಾ ॥ 97 ॥

ನವೀನಾ ನವನಾರೀ ಚ ನಾರಂಗಫಲಶೋಭಿತಾ ।
ಹೈಮೀ ಹೇಮಮುಖೀ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಶಶಿಸುಶೋಭನಾ ॥ 98 ॥

ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಧರಾ ಚನ್ದ್ರವಲ್ಲಭಾ ರೋಹಿಣೀ ತಮಿಃ ।
ತಿಮಿಂಗ್ಲಕುಲಾಮೋದಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಂಗಹಾರಿಣೀ ॥ 99 ॥

ಕಾರಿಣೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಾತೀತಾ ಕಿಶೋರಿಣೀ ।
ಕಿಶೋರವಲ್ಲಭಾ ಕೇಶಕಾರಿಕಾ ಕಾಮಕಾರಿಕಾ ॥ 100 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಲಿನ್ದೀಕೂಲದೀಪಿಕಾ ।
ಕಲಿನ್ದತನಯಾತೀರವಾಸಿನೀ ತೀರಗೇಹಿನೀ ॥ 101 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನಪರಾ ಕುಸುಮಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ।
ಕುಮುದಾ ಕುಮುದಾನನ್ದಾ ಕೃಷ್ಣೇಶೀ ಕಾಮವಲ್ಲಭಾ ॥ 102 ॥

ತರ್ಕಾಲೀ ವೈಜಯನ್ತೀ ಚ ನಿಮ್ಬದಾಡಿಮರೂಪಿಣೀ ।
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಾ ಬಿಲ್ವೋಪಮಸ್ತನೀ ॥ 103 ॥

ಬಿಲ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಬಿಲ್ವವಪುರ್ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನೀ ।
ತುಲಸೀತೋಷಿಕಾ ತೈತಿಲಾನನ್ದಪರಿತೋಷಿಕಾ ॥ 104 ॥

ಗಜಮುಕ್ತಾ ಮಹಾಮುಕ್ತಾ ಮಹಾಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಅನಂಗಮೋಹಿನೀ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಪಂಚಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶೈಶವಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಗಾಮಿನೀ ಶ್ಯಾಮಲತಾಽನಂಗಲತಾ ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಯೋಷಿಚ್ಛ್ಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಯೋಷಿದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರೇಮಾನನ್ದತರಂಗಿಣೀ ॥ 107 ॥

ಪ್ರೇಮಹಾರಾ ಪ್ರೇಮದಾತ್ರೀ ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿಮಯೀ ತಥಾ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತೀ ಧನ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರೇಮಾನನ್ದತರಂಗಿಣೀ ।
ಪ್ರೇಮಕ್ರೀಡಾಪರೀತಾಂಗೀ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿತರಂಗಿಣೀ ॥ 109 ॥

ಪ್ರೇಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ಸರ್ವಶ್ವೇತಾ ನಿತ್ಯತರಂಗಿಣೀ ।
ಹಾವಭಾವಾನ್ವಿತಾ ರೌದ್ರಾ ರುದ್ರಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 110 ॥

ಕಪಿಲಾ ಶೃಂಖಲಾ ಕೇಶಪಾಶಸಮ್ಬನ್ಧಿನೀ ಘಟೀ ।
ಕುಟೀರವಾಸಿನೀ ಧೂಮ್ರಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶಾ ಜಲೋದರೀ ॥ 111 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಚರಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ಭವಭಾವಿನೀ ।
ಸಂಸಾರನಾಶಿನೀ ಶೈವಾ ಶೈವಲಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 112 ॥

ಶಿಶಿರಾ ಹೇಮರಾಗಾಢ್ಯಾ ಮೇಘರೂಪಾತಿಸುನ್ದರೀ ।
ಮನೋರಮಾ ವೇಗವತೀ ವೇಗಾಢ್ಯಾ ವೇದವಾದಿನೀ ॥ 113 ॥

ದಯಾನ್ವಿತಾ ದಯಾಧಾರಾ ದಯಾರೂಪಾ ಸುಸೇವಿನೀ ।
ಕಿಶೋರಸಂಗಸಂಸರ್ಗಾ ಗೌರಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಕಲಾ ॥ 114 ॥

ಕಲಾಧಿನಾಥವದನಾ ಕಲಾನಾಥಾಧಿರೋಹಿಣೀ ।
ವಿರಾಗಕುಶಲಾ ಹೇಮಪಿಂಗಲಾ ಹೇಮಮಂಡನಾ ॥ 115 ॥

ಭಾಂಡೀರತಾಲವನಗಾ ಕೈವರ್ತೀ ಪೀವರೀ ಶುಕೀ ।
ಶುಕದೇವಗುಣಾತೀತಾ ಶುಕದೇವಪ್ರಿಯಾ ಸಖೀ ॥ 116 ॥

ವಿಕಲೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಕೋಷಾ ಕೌಷೇಯಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀ ।
ಕೋಷಾವರೀ ಕೋಷರೂಪಾ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಕಾ ॥ 117 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕರೀ ಸಂಹಾರಿಣೀ ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಕೇಶಶೈವಲಧಾತ್ರೀ ಚ ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರೀ ಸುಕೋಮಲಾ ॥ 118 ॥

ಪದ್ಮಾಂಗರಾಗಸಂರಾಗಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾದ್ರಿಪರಿವಾಸಿಣೀ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಸಖೀ ಸಖೀ ಸಂಸಾರರಾಗಿಣೀ ॥ 119 ॥

ಭೂತಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ಭವ್ಯಾ ಚ ಭವ್ಯಗಾತ್ರಾ ಭವಾತಿಗಾ ।
ಭವನಾಶಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯಾಕಾಶರೂಪಾ ಸುವೇಶಿನೀ ॥ 120 ॥

ರತಿರಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಾ ರತಿವೇಗಾ ರತಿಪ್ರದಾ ।
ತೇಜಸ್ವಿನೀ ತೇಜೋರೂಪ ಕೈವಲ್ಯಪಥದಾ ಶುಭಾ ॥ 121 ॥

ಭಕ್ತಿಹೇತುರ್ಮುಕ್ತಿಹೇತುಲಂಘಿನೀ ಲಂಘನಕ್ಷಮಾ ।
ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾ ವೈಸಾಲೀ ವಿಶಾಲಕುಲಸಮ್ಭವಾ ॥ 122 ॥

ವಿಶಾಲಗೃಹವಾಸಾ ಚ ವಿಶಾಲಬದರೀರತಿಃ ।
ಭಕ್ತ್ತ್ಯತೀತಾ ಭಕ್ತಗತಿರ್ಭಕ್ತಿಕಾ ಶಿವಭಕ್ತಿದಾ ॥ 123 ॥

ಶಿವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಶಿರೀಷಕುಸುಮಾಮೋದಾ ಶಿರೀಷಕುಸುಮೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 124 ॥

ಶಿರೀಷಮೃದ್ಧೀ ಶೈರೀಷೀ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ ।
ವಾಮಾಂಗಹಾರಿಣೀ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಸುಖಾನ್ವಿತಾ ॥ 125 ॥

ವಿಜಿತಾ ವಿಜಿತಾಮೋದಾ ಗಣಗಾ ಗಣತೋಷಿತಾ ।
ಹಯಾಸ್ಯಾ ಹೇರಮ್ಬಸುತಾ ಗಣಮಾತಾ ಸುಖೇಶ್ವರೀ ॥ 126 ॥

ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ದುಃಖಹರಾ ಸೇವಿತೇಪ್ಸಿತಸರ್ವದಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ಕುಲಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 127 ॥

ಲವಂಗಾ ಪಾಂಡವಸಖೀ ಸಖೀಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತಾ ಗಯಾ ಗಮ್ಯಾ ಗಮನಾತೀತನಿರ್ಭರಾ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾಜಲಮಯೀ ತಥಾ ।
ಗಂಗೇರಿತಾ ಪೂತಗಾತ್ರಾ ಪವಿತ್ರಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 129 ॥

ಪವಿತ್ರಗುಣಶೀಲಾಢ್ಯಾ ಪವಿತ್ರಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಪವಿತ್ರಗುಣಶೀಲಾಢ್ಯಾ ಪವಿತ್ರಕುಲದೀಪಿನೀ ॥ 130 ॥

ಕಲ್ಪಮಾನಾ ಕಂಸಹರಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗೋವರ್ಧನೇಶ್ವರೀ ಗೋವರ್ಧನಹಾಸ್ಯಾ ಹಯಾಕೃತಿಃ ॥ 131 ॥

ಮೀನಾವತಾರಾ ಮಿನೇಶೀ ಗಗನೇಶೀ ಹಯಾ ಗಜೀ ।
ಹರಿಣೀ ಹರಿಣೀ ಹಾರಧಾರಿಣೀ ಕನಕಾಕೃತಿಃ ॥ 132 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾ ವಿಪ್ರಮಾತಾ ಗೋಪಮಾತಾ ಗಯೇಶ್ವರೀ ।
ಗವೇಶ್ವರೀ ಗವೇಶೀ ಚ ಗವೀಶೀ ಗವಿವಾಸಿನೀ ॥ 133 ॥

ಗತಿಜ್ಞಾ ಗೀತಕುಶಲಾ ದನುಜೇನ್ದ್ರನಿವಾರಿಣೀ ।
ನಿರ್ವಾಣದಾತ್ರೀ ನೈರ್ವಾಣೀ ಹೇತುಯುಕ್ತಾ ಗಯೋತ್ತರಾ ॥ 134 ॥

ಪರ್ವತಾಧಿನಿವಾಸಾ ಚ ನಿವಾಸಕುಶಲಾ ತಥಾ ।
ಸಂನ್ಯಾಸಧರ್ಮಕುಶಲಾ ಸಂನ್ಯಾಸೇಶೀ ಶರನ್ಮುಖೀ ॥ 135 ॥

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಶ್ಯಾಮಹಾರಾ ಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಸನ್ತರಾಗಸಂರಾಗಾ ವಸನ್ತವಸನಾಕೃತಿಃ ॥ 136 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಷಡ್ಭುಜಾ ದ್ವಿಭುಜಾ ಗೌರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾ ವಿಹಾಸ್ಯಾ ಚ ಮುದ್ರಾಸ್ಯಾ ಮದದಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯಪಾವೃತಾ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಾ ಕೃಷ್ಣರತಾ ಕೃಷ್ಣತೋಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 138 ॥

ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮರತಾ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾ ಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಾ ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 139 ॥

ಚೈತನ್ಯರೂಪಾ ಚೈತನ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ಉಗ್ರರೂಪಾ ಶಿವಕ್ರೋಡಾ ಕೃಷ್ಣಕ್ರೋಡಾ ಜಲೋದರೀ ॥ 140 ॥

ಮಹೋದರೀ ಮಹಾದುರ್ಗಕಾನ್ತಾರಸುಸ್ಥವಾಸಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಾವಲೀ ಚನ್ದ್ರಕೇಶೀ ಚನ್ದ್ರಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣೀ ॥ 141 ॥

ಸಮುದ್ರಮಥನೋದ್ಭೂತಾ ಸಮುದ್ರಜಲವಾಸಿನೀ ।
ಸಮುದ್ರಾಮೃತರುಪಾ ಚ ಸಮುದ್ರಜಲವಾಸಿಕಾ ॥ 142 ॥

ಕೇಶಪಾಶರತಾ ನಿದ್ರಾ ಕ್ಷುಧಾ ಪ್ರೇಮತರಂಗಿಕಾ ।
ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮತನುರ್ದೂರ್ವಾದಲತನುಚ್ಛವಿಃ ॥ 143 ॥

ನಾಗರಾ ನಾಗರಿರಾಗಾ ನಾಗರಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ನಾಗರಾಲಿಂಗನಪರಾ ನಾಗರಾಂಗನಮಂಗಲಾ ॥ 144 ॥

ಉಚ್ಚನೀಚಾ ಹೈಮವತೀ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣತರಂಗದಾ ।
ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನಸಿದ್ಧಾಂಗೀ ಸಿದ್ಧಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲಾಸಿಕಾ ॥ 145 ॥

ಮಂಗಲಾಮೋದಜನನೀ ಮೇಖಲಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ।
ರತ್ನಮಂಜೀರಭೂಷಾಂಗೀ ರತ್ನಭೂಷಣಭೂಷಣಾ ॥ 146 ॥

ಜಮ್ಬಾಲಮಾಲಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಾಣವಿಮೋಚನಾ ।
ಸತ್ಯಪ್ರದಾ ಸತ್ಯವತೀ ಸೇವಕಾನನ್ದದಾಯಿಕಾ ॥ 147 ॥

ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದ್ಬೀಜಾ ವಿಚಿತ್ರಮಣಿಭೂಷಣಾ ।
ರಾಧಾರಮಣಕಾನ್ತಾ ಚ ರಾಧ್ಯಾ ರಾಧನರೂಪಿಣೀ ॥ 148 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರನಿರತಾ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಫಲಾರ್ಥಿನೀ ॥ 149 ॥

ಯಾಚಕಾಯಾಚಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ಯಾಚಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಹರಿಭೂಷಣಭುಷಾಢ್ಯಾಽಽನನ್ದಯುಕ್ತಾಽಽರ್ದ್ರಪದಗಾ ॥ 150 ॥

ಹೈಹೈತಾಲಧರಾ ಥೈಥೈಶಬ್ದಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಹೇಹೇಶಬ್ದಸ್ವರುಪಾ ಚ ಹಿಹಿವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಾ ॥ 151 ॥

ಜಗದಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದವಿಶಾರದಾ ।
ಪಂಡಿತಾ ಪಂಡಿತಗುಣಾ ಪಂಡಿತಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 152 ॥

ಪರಿಪಾಲನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಸ್ಥಿತಿವಿನೋದಿನೀ ।
ತಥಾ ಸಮ್ಹಾರಶಬ್ದಾಢ್ಯಾ ವಿದ್ವಜ್ಜನಮನೋಹರಾ ॥ 153 ॥

ವಿದುಷಾಂ ಪ್ರೀತಿಜನನೀ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರೇಮವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ನಾದೇಶೀ ನಾದರೂಪಾ ಚ ನಾದಬಿನ್ದುವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 154 ॥

ಶೂನ್ಯಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾ ಶೂನ್ಯರೂಪಪಾದಪವಾಸಿನೀ ।
ಕಾರ್ತ್ತಿಕವ್ರತಕರ್ತ್ರೀ ಚ ವಸನಾಹಾರಿಣೀ ತಥಾ ॥ 155 ॥

ಜಲಶಾಯಾ ಜಲತಲಾ ಶಿಲಾತಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕ್ಷುದ್ರಕೀಟಾಂಗಸಂಸರ್ಗಾ ಸಂಗದೋಶವಿನಾಶಿನೀ ॥ 156 ॥

ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸುನ್ದರೀ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಜನನೀ ಕಾಮಬೀಜಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 157 ॥

ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿನೋದಾ ಚ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಕಾಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಕಾಮಿನ್ಯಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 158 ॥

ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮಿನೀನಾಥವದನಾ ಯಾಮಿನೀಶ್ವರೀ ।
ಯಾಗಯೋಗಹರಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯದಾ ॥ 159 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಿನೀ ದೇವೀ ಧಾಮರೂಪಿಣ್ಯಪೂರ್ವದಾ ।
ಕೃಪಾನ್ವಿತಾ ಗುಣಾ ಗೌಣ್ಯಾ ಗುಣಾತೀತಫಲಪ್ರದಾ ॥ 160 ॥

ಕುಷ್ಮಾಂಡಭೂತವೇತಾಲನಾಶಿನೀ ಶರದಾನ್ವಿತಾ ।
ಶೀತಲಾ ಶವಲಾ ಹೇಲಾ ಲೀಲಾ ಲಾವಣ್ಯಮಂಗಲಾ ॥ 161 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀ ವಿದ್ಯಮಾನಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 162 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರಾ ನಾಗಮಾತಾ ಚ ಕ್ರೀಡಾಕೌತುಕರೂಪಿಣೀ ।
ಹರಿಭಾವನಶೀಲಾ ಚ ಹರಿತೋಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 163 ॥

ಹರಿಪ್ರಾಣಾ ಹರಪ್ರಾಣಾ ಶಿವಪ್ರಾಣಾ ಶಿವಾನ್ವಿತಾ ।
ನರಕಾರ್ಣವಸಂಹನ್ತ್ರೀ ನರಕಾರ್ಣವನಾಶಿನೀ ॥ 164 ॥

ನರೇಶ್ವರೀ ನರಾತೀತಾ ನರಸೇವ್ಯಾ ನರಾಂಗನಾ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ ॥ 165 ॥

ಯಶೋದಾನನ್ದನಾರಮ್ಯಾ ಯಶೋದಾನನ್ದನೇಶ್ವರೀ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಾಕ್ರಿಡಾ ಯಶೋದಾಕ್ರೋಡವಾಸಿನೀ ॥ 166 ॥

ಯಶೋದಾನನ್ದನಪ್ರಾಣಾ ಯಶೋದಾನನ್ದನಾರ್ಥದಾ ।
ವತ್ಸಲಾ ಕೌಶಲಾ ಕಾಲಾ ಕರುಣಾರ್ಣವರೂಪಿಣೀ ॥ 167 ॥

ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಮಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದ್ರೌಪದೀ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಾ ।
ತಥಾರ್ಜುನಸಖೀ ಭೌಮೀ ಭೈಮೀ ಭೀಮಕುಲೋದ್ಭವಾ ॥ 168 ॥

ಭುವನಾ ಮೋಹನಾ ಕ್ಷೀಣಾ ಪಾನಾಸಕ್ತತರಾ ತಥಾ ।
ಪಾನಾರ್ಥಿನೀ ಪಾನಪಾತ್ರಾ ಪಾನಪಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 169 ॥

ದುಗ್ಧಮನ್ಥನಕರ್ಮಾಢ್ಯಾ ದುಗ್ಧಮನ್ಥನತತ್ಪರಾ ।
ದಧಿಭಾಂಡಾರ್ಥಿನೀ ಕೃಷ್ಣಕ್ರೋಧಿನೀ ನನ್ದನಾಂಗನಾ ॥ 170 ॥

ಘೃತಲಿಪ್ತಾ ತಕ್ರಯುಕ್ತಾ ಯಮುನಾಪಾರಕೌತುಕಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಕಥಕಾ ಕೃಷ್ಣಹಾಸ್ಯಭಾಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 171 ॥

ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಾ ಚ ಕೃಷ್ಣಸಂಗಾರ್ಥಿನೀ ತಥಾ ।
ರಾಸಾಸಕ್ತಾ ರಾಸರತಿರಾಸವಾಸಕ್ತವಾಸನಾ ॥ 172 ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಹರಿತಾ ಹಾರಿಣ್ಯಾನನ್ದಾರ್ಪಿತಚೇತನಾ ।
ನಿಶ್ಚೈತನ್ಯಾ ಚ ನಿಶ್ಚೇತಾ ತಥಾ ದಾರುಹರಿದ್ರಿಕಾ ॥ 173 ॥

ಸುಬಲಸ್ಯ ಸ್ವಸಾ ಕೃಷ್ಣಭಾರ್ಯಾ ಭಾಷಾತಿವೇಗಿನೀ ।
ಶ್ರೀದಾಮಸ್ಯ ಶಖೀ ದಾಮದಾಮಿನೀ ದಾಮಧಾರಿಣೀ ॥ 174 ॥

ಕೈಲಾಸಿನೀ ಕೇಶಿನೀ ಚ ಹರಿದಮ್ಬರಧಾರಿಣೀ ।
ಹರಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾತ್ರೀ ಚ ಹರಿಕೌತುಕಮಂಗಲಾ ॥ 175 ॥

ಹರಿಪ್ರದಾ ಹರಿದ್ವಾರಾ ಯಮುನಾಜಲವಾಸಿನೀ ।
ಜೈತ್ರಪ್ರದಾ ಜಿತಾರ್ಥೀ ಚ ಚತುರಾ ಚಾತುರೀ ತಮೀ ॥ 176 ॥

ತಮಿಸ್ರಾಽಽತಾಪರೂಪಾ ಚ ರೌದ್ರರೂಪಾ ಯಶೋಽರ್ಥಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥಿನೀ ಕೃಷ್ಣಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 177 ॥

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥವಾಸನಾ ಕೃಷ್ಣರಾಗಿನೀ ಭವಭಾವಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥರಹಿತಾ ಭಕ್ತಾ ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಶುಭಪ್ರದಾ ॥ 178 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಹಿತಾ ದೀನಾ ತಥಾ ವಿರಹಿಣೀ ಹರೇಃ ।
ಮಥುರಾ ಮಥುರಾರಾಜಗೇಹಭಾವನಭಾವನಾ ॥ 179 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಾವನಾಮೋದಾ ತಥೋಽನ್ಮಾದವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥವ್ಯಾಕುಲಾ ಕೃಷ್ಣಸಾರಚರ್ಮಧರಾ ಶುಭಾ ॥ 180 ॥

ಅಲಕೇಶ್ವರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕುವೇರೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಧನಧಾನ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ಜಾಯಾ ಕಾಯಾ ಹಯಾ ಹಯೀ ॥ 181 ॥

ಪ್ರಣವಾ ಪ್ರಣವೇಶೀ ಚ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಹಾರಿಣೀ ಶೈವಶಿಂಶಪಾ ॥ 182 ॥

ರಾಕ್ಷಸೀನಾಶಿನೀ ಭೂತಪ್ರೇತಪ್ರಾಣವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸಕಲೇಪ್ಸಿತದಾತ್ರೀ ಚ ಶಚೀ ಸಾಧ್ವೀ ಅರುನ್ಧತೀ ॥ 183 ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಪತಿಪ್ರಾಣಾ ಪತಿವಾಕ್ಯವಿನೋದಿನೀ ।
ಅಶೇಷಸಾಧನೀ ಕಲ್ಪವಾಸಿನೀ ಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ ॥ 184 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತೀ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಾಧಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಾಠಯದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಯತಿ ಮಾಧವಃ ॥ 185 ॥

ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಯಮುನಾಭಿರ್ವಾ ನದೀಭಿಃ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾದಿತೀರ್ಥೈಶ್ಚ ಯಸ್ಯ ತುಷ್ಟೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 186 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಾಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ಜಗತಿಪತಿಃ ॥ 187 ॥

ವೈಶ್ಯೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಭೂಯಾತ್ ಶೂದ್ರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಜನ್ಮತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸುರಾಪಾನಸ್ತೇಯಾದೇರತಿಪಾತಕಾತ್ ॥ 188 ॥

ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯೇತ ದೇವೇಶಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ರಾಧಾನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಸಮಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 189 ॥

ಸ್ವರ್ಗೇ ವಾಪ್ಯಥ ಪಾತಾಲೇ ಗಿರೌ ವ ಜಲತೋಽಪಿ ವಾ ।
ನಾತಃ ಪರಂ ಶುಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ತೀರ್ಥಂ ನಾತಃ ಪರಂ ಪರಮ್ ॥ 190 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ ವಾ ಸುಶೋಭನೇ ॥ 191 ॥

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಾ ತುಲಸೀಸನ್ನಿಧೌ ಶಿವೇ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ತತ್ತತ್ ಫಲಂ ಶೃಣು ॥ 192 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಂ ರಾಜಸೂಯಂ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಂ ತಥಾಽಽತ್ರಿಕಮ್ ।
ಅತಿರಾತ್ರಂ ವಾಜಪೇಯಮಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಂ ತಥಾ ಶುಭಮ್ ॥ 193 ॥

ಕೃತ್ವಾ ಯತ್ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತ್ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇ ಚಾಷ್ಟಮೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ॥ 194 ॥

ಸಹಸ್ರಯುಗಕಲ್ಪಾನ್ತಂ ವೈಕುಂಠವಸತಿಂ ಲಭೇತ್ ।
ತತಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಭವನೇ ಶಿವಸ್ಯ ಭವನೇ ಪುನಃ ॥ 195 ॥

ಸುರಾಧಿನಾಥಭವನೇ ಪುನರ್ಯಾತಿ ಸಲೋಕತಾಮ್ ।
ಗಂಗಾತೀರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ॥ 196 ॥

ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾರೂಪ್ಯಮಾಯಾತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಮಮ ವಕ್ತ್ರಗಿರೇರ್ಜಾತಾ ಪಾರ್ವತೀವದನಾಶ್ರಿತಾ ॥ 197 ॥

ರಾಧಾನಾಥಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಾ ನದೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನೀ ।
ಪಠ್ಯತೇ ಹಿ ಮಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯಥೋಚಿತಮ್ ॥ 198 ॥

ಮಮ ಪ್ರಾಣಸಮಂ ಹ್ಯನ್ಯತ್ತ್ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ನಾಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಪಾಖಂಡಾಯ ಕದಾಚನ ॥ 199 ॥

ನಾಸ್ತಿಕಾಯಾವಿರಾಗಾಯ ರಾಗಯುಕ್ತಾಯ ಸುನ್ದರಿ ।
ತಥಾ ದೇಯಂ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಹರಿಭಕ್ತಾಯ ಶಂಕರಿ ॥ 200 ॥

ವೈಷ್ಣವೇಷು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಾತ್ರೇ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಶಾಲಿನೇ ।
ರಾಧಾನಾಮಸುಧಾವಾರಿ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಸುಧಾಮ್ಬುಧೇಃ ॥ 201 ॥

ಉದ್ಧೃತಾಸೌ ತ್ವಯಾ ಯತ್ನಾತ್ ಯತಸ್ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 202 ॥

ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿನೇ ದ್ವಿಜಸ್ಯ ಸೇವಾನಿರತಾಯ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ದಾತ್ರೇ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸುಭಕ್ತಿಮಾನಸೇ ರಾಧಾಪದಧ್ಯಾನಪರಾಯ ಶೋಭನೇ ॥ 203 ॥

ಹರಿಪಾದಾಂಕಮಧುಪಮನೋಭೂತಾಯ ಮಾನಸೇ ।
ರಾಧಾಪಾದಸುಧಾಸ್ವಾದಶಾಲಿನೇ ವೈಷ್ಣವಾಯ ಚ ॥ 204 ॥

ದದ್ಯಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರಸಾಧನಮ್ ।
ಜನ್ಮಾನ್ತರಂ ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪದಾರ್ಥಿನಃ ॥ 205 ॥

ಮಮ ಪ್ರಾಣಾ ವೈಷ್ಣವಾ ಹಿ ತೇಷಾಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಮೇವ ಹಿ ।
ಶೂಲಂ ಮಯಾ ಧರ್ಯತೇ ಹಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಮೇಽತ್ರ ಕಾರಣಮ್ ॥ 206 ॥

ಹರಿಭಕ್ತಿದ್ವಿಷಾಮರ್ಥೇ ಶೂಲಂ ಸನ್ಧರ್ಯತೇ ಮಯಾ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ಯಥಾರ್ಥಂ ಮೇ ಗದಿತಂ ತ್ವಯಿ ಸುವ್ರತೇ ॥ 207 ॥

ಭಕ್ತಾಸಿ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಸಿ ತ್ವಮತಃ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಕದಾಪಿ ನೋಚ್ಯತೇ ದೇವಿ ಮಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 208 ॥

ಇತಿ ನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರತಃ
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Shri Radhika:

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top