1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Radhika Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಧಿಕಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಸಂಯುತಾಯೈ । ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದ-
ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಯಶೋಗಮ್ಯಾಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗೋಪ್ಯೈ । ಗೋಪಾನನ್ದಕರ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಹೃದ್ಯಾಯೈ । ಹರಿಕಾನ್ತಾಯೈ । ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪ್ರಧಾನಗೋಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಗೋಪಕನ್ಯಾಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ವಿಕಾಸಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯೈ । ಗೋಕುಲಾನನ್ದಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಗೋಕುಲಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಗೀತಗಮ್ಯಾಯೈ । ಗಮನಾಗಮನಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುಕಾನ್ತಾಯೈ । ವಿಷ್ಣೋರಂಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದಪತ್ನ್ಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದಗೇಹಿನ್ಯೈ । ಕಾಮಾರಿಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ।
ಕಾಮಲಾಲಸವಿಗ್ರಹಾಯೈ । ಜಯಪ್ರದಾಯೈ । ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ । ಜೀವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ನನ್ದನನ್ದನಪತ್ನ್ಯೈ ।
ವೃಷಭಾನುಸುತಾಯೈ । ಶಿವಾಯೈ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ । ಗವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ।
ಗವಾಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ಗತ್ಯೈ । ಕಾಂಚನಾಭಾಯೈ । ಹೇಮಗಾತ್ರಾಯೈ ।
ಕಾಂಚನಾಂಗದಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಅಶೋಕಾಯೈ । ಶೋಕರಹಿತಾಯೈ । ವಿಶೋಕಾಯೈ ।
ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ । ವೇದಮಾತ್ರೇ । ವೇದಾತೀತಾಯೈ । ವಿದುತ್ತಮಾಯೈ ।
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಗತ್ಯೈ । ಅಭೀಷ್ಟದಾಯೈ । ಮತ್ಯೈ । ವೇದಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ । ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ವೇದಗಮ್ಯಾಯೈ । ವೇದಪರಾಯೈ ।
ವಿಚಿತ್ರಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ಉಜ್ಜ್ವಲಪ್ರದಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾಯೈ । ಉಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಿಕಾಯೈ ।
ನನ್ದಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನನ್ದಸುತಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಆನನ್ದಪ್ರದಾಯೈ । ಶುಭಾಯೈ ।
ಶುಭಾಂಗ್ಯೈ । ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । ಜನ್ಮಶೂನ್ಯಾಯೈ । ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾಯೈ ।
ಗತಿಮತಾಂಗತ್ಯೈ । ಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಧಾತ್ರ್ಯಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಶೈಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಹೇಮಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಕಿಶೋರ್ಯೈ । ಕಮಲಾಯೈ । ಪದ್ಮಾಯೈ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ । ಪಯೋದದಾಯೈ । ಪಯಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಪಯೋದಾತ್ರ್ಯೈ । ಪವಿತ್ರಾಯೈ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ । ಮಹಾಜೀವಪ್ರದಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಕಮಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಚಿತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಚಿತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ । ಸುಕುಲೀನಾಯೈ । ನಿಷ್ಕುಲೀನಾಯೈ ।
ನಿರಾಕುಲಾಯೈ । ಗೋಕುಲಾನ್ತರಗೇಹಾಯೈ । ಯೋಗಾನನ್ದಕರ್ಯೈ । ವೇಣುವಾದ್ಯಾಯೈ ॥

ವೇಣುರತ್ಯೈ । ವೇಣುವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ । ಗೋಪಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ।
ಸೌಮ್ಯಕುಲೋದ್ವಹಾಯೈ । ಮೋಹಾಯೈ । ಅಮೋಹಾಯೈ । ವಿಮೋಹಾಯೈ ।
ಗತಿನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಗೀರ್ವಾಣವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಗೀರ್ವಾಣಾಯೈ ।
ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಾಯೈ । ಲಲಿತಾಯೈ । ವಿಶೋಕಾಯೈ । ವಿಶಾಖಾಯೈ ।
ಚಿತ್ರಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ । ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಯೈ । ಕುಲೀನಾಯೈ ।
ಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ । ದೀಪಪ್ರಿಯಾಯೈ । ದೀಪದಾತ್ರ್ಯೈ । ವಿಮಲಾಯೈ । ವಿಮಲೋದಕಾಯೈ ।
ಕಾನ್ತಾರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಅನುತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ । ದುಃಖಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ದುಃಖಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಕುಲೋದ್ವಹಾಯೈ ।
ಮರ್ತ್ಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಧೃತ್ಯೈ । ಲಜ್ಜಾಯೈ । ಕಾನ್ತ್ಯೈ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯೈ । ಕ್ಷಮಾಯೈ । ಕ್ಷೀರೋದಶಾಯಿನ್ಯೈ । ದೇವ್ಯೈ । ದೇವಾರಿಕುಲಮರ್ದಿನ್ಯೈ ।
ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಕುಲಪೂಜ್ಯಾಯೈ । ಕುಲಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸರ್ವದೈತ್ಯಾನಾಂ
ಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ವೇದಗಾಮಿನ್ಯೈ । ವೇದಾತೀತಾಯೈ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಗಣಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನಿರಾಲಮ್ಬಜನೈಃ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ । ನಿರಾಲೋಕಾಯೈ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಏಕಾಂಗ್ಯೈ । ಸರ್ವಗಾಯೈ । ಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನ್ಯೈ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ರಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಾಸಗಮ್ಯಾಯೈ । ರಾಸಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವತಾಯೈ ।
ರಸಿಕಾಯೈ । ರಸಿಕಾನನ್ದಾಯೈ । ಸ್ವಯಂ ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಪರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಸಮಂಡಲಶೋಭಿತಾಯೈ ।
ರಾಸಮಂಡಲಸೇವ್ಯಾಯೈ । ರಾಸಕ್ರೀಡಾಮನೋಹರಾಯೈ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಿಲಯಾಯೈ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಗೇಹಿನ್ಯೈ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಸರ್ವಜೀವೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಸರ್ವಜೀವವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ । ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ।
ಶಮ್ಭುಕಾನ್ತಾಯೈ । ಸದಾಶಿವಮನೋಹರಾಯೈ । ಕ್ಷುಧೇ । ಪಿಪಾಸಾಯೈ । ದಯಾಯೈ ।
ನಿದ್ರಾಯೈ । ಭ್ರಾನ್ತ್ಯೈ । ಶ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ । ವಧೂರೂಪಾಯೈ । ಗೋಪಪತ್ನ್ಯೈ । ಭಾರತ್ಯೈ ।
ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನ್ಯೈ । ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ । ನಿತ್ಯರೂಪಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾಂಗ್ಯೈ । ನಿತ್ಯಗೇಹಿನ್ಯೈ ।
ಸ್ಥಾನದಾತ್ರ್ಯೈ । ಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಾಯೈ ।
ಸಿನ್ಧುಕನ್ಯಾಯೈ । ಆಸ್ಥಾನದಾತ್ರ್ಯೈ । ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ್ಯೈ । ಬುದ್ಧ್ಯೈ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ ।
ಸ್ಥಾನರೂಪಾಯೈ । ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾಯೈ । ಭಕ್ತಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪದ್ರುಮಾತೀತಾಯೈ । ಅತೀತಗುಣಾಯೈ । ಮನೋಽಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪರಾಯಣಾಯೈ । ನಿರಾಮಯಾಯೈ । ಸೌಮ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ । ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ।
ಏಕಾಯೈ । ಅನಂಶಾಯೈ । ಶಿವಾಯೈ । ಕ್ಷೇಮಾಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ । ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಈಶ್ವರ್ಯೈ । ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ । ಗೋಪನೀಯಾಯೈ । ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಾಂಗಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ
ದೇವ್ಯೈ । ವೇದಸಾರಾಯೈ । ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ । ಹಿಮಾಲಯಸುತಾಯೈ । ಸರ್ವಾಯೈ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಗಿರಿಜಾಯೈ ಸತ್ಯೈ । ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ । ದೇವಮಾತ್ರೇ । ಮನ್ದಲಜ್ಜಾಯೈ ।
ಹರೇಸ್ತನ್ವೈ । ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ವೃನ್ದಾಯೈ । ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ।
ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯೈ । ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ।
ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಜಾಮ್ಬವತ್ಯೈ । ಸುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯೈ । ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಯೈ ।
ಕಾಲಿನ್ದ್ಯೈ । ಜಹ್ನುಕನ್ಯಕಾಯೈ । ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಪೂರ್ಣತರಾಯೈ । ಹೈಮವತ್ಯೈ ।
ಗತ್ಯೈ । ಅಪೂರ್ವಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪರಿಪಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಭಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಅಂಡರೂಪಾಯೈ ।
ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಅಂಡಪರಿಪಾಲಿನ್ಯೈ । ಅಂಡಬಾಹ್ಯಾಂಡಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಶಿವಬ್ರಹ್ಮಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರೂಪಾಯೈ । ನಿರನ್ತರಾಯೈ ।
ಸಾರಭೂತಾಯೈ । ಸ್ಥಿರಾಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ । ಗೌರಾಂಗ್ಯೈ । ಶಶಿಶೇಖರಾಯೈ ।
ಶ್ವೇತಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾಭಾರ್ಯೈ । ಶಶಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ।
ಮಾಲತೀಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ । ಮಾಲತೀಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾಯೈ । ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ತುಲಸ್ಯಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಪಾರದಾಯೈ । ಸಾರದಾಯೈ । ಆಹಾರದಾಯೈ । ಅಮ್ಭೋದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ । ಗೋಪನನ್ದಿನ್ಯೈ । ಅತೀತಗಮನಾಯೈ । ಗೋರ್ಯೈ ।
ಪರಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕರುಣಾರ್ಣವಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಕರುಣಾರ್ಣವಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಮಾಧವ್ಯೈ । ಮಾಧವಮನೋಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಶ್ಯಾಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಅನ್ಧಕಾರಭಯಧ್ವಸ್ತಾಯೈ । ಮಂಗಲ್ಯಾಯೈ । ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯೈ । ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ । ಶ್ರೀಶಾಯೈ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚ್ಯುತಪ್ರಭಾಯೈ । ಶ್ರೀರೂಪಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಹರಾಯೈ । ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಶ್ರೀದಾಮಾನನ್ದದಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಶ್ರೀದಾಮೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಶ್ರೀನಿತಮ್ಬಾಯೈ । ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಿತಾಯೈ । ಶ್ರುತ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕ್ರಿಯಾರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಶ್ರೀಲಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಜನಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಶ್ರೀರಾಧಾಯೈ । ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠರೂಪಾಯೈ । ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಯೋಗೇಶ್ಯೈ । ಯೋಗಮಾತ್ರೈ । ಯೋಗಾತೀತಾಯೈ ।
ಯುಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ । ಯೋಗಿನೀಗಣವನ್ದಿತಾಯೈ ।
ಜಪಾಕುಸಮಸಂಕಾಶಾಯೈ । ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾಯೈ । ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ।
ಧೀರಾಯೈ । ಧೈರ್ಯರೂಪಧರಾಧೃತ್ಯೈ । ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯೈ ।
ರತ್ನಕುಂಡಲಭೂಷಿತಾಯೈ । ರತ್ನಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ । ರತ್ನಮಾಲಾಧರಾಯೈ ।
ಪರಾಯೈ । ರತ್ನೇನ್ದ್ರಸಾರಹಾರಾಢ್ಯಾಯೈ । ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ।
ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಪದ್ಮಶುಭಾಯೈ । ಶುಚಯೇ । ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯೈ ।
ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ । ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ಗೋವಿನ್ದರಾಜಗೃಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೋವಿನ್ದಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ।
ವೈಕುಂಠನಾಥಗೃಹಿಣ್ಯೈ । ವೈಕುಂಠಪರಮಾಲಯಾಯೈ ।
ವೈಕುಂಠದೇವದೇವಾಢ್ಯಾಯೈ । ವೈಕುಂಠಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಮದಾಲಸಾಯೈ । ವೇದವತ್ಯೈ ।
ಸೀತಾಯೈ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ । ಪತಿವ್ರತಾಯೈ । ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಸದಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ।
ಕೈವಲ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಗೋಪೀನಾಥಮನೋಹರಾಯೈ ।
ಗೋಪೀನಾಥಾಯೈ । ಈಶ್ವರ್ಯೈ । ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ನಾಯಿಕಾನಯನಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ನಾಯಿಕಾಯೈ । ನಾಯಕಪ್ರೀತಾಯೈ ।
ನಾಯಕಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಶೇಷಾಯೈ । ಶೇಷವತ್ಯೈ । ಶೇಷರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಜಗದಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಗೋಪಾಲಪಾಲಿಕಾಯೈ । ಮಾಯಾಯೈ । ಜಯಾಯೈ । ಆನನ್ದಪ್ರದಾಯೈ ।
ಕುಮಾರ್ಯೈ । ಯೌವನಾನನ್ದಾಯೈ । ಯುವತ್ಯೈ । ಗೋಪಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಗೋಪಮಾತ್ರೇ ।
ಜಾನಕ್ಯೈ । ಜನಕಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ರಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ । ವೈರಾಗ್ಯಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ । ಕಮಲಾಕಾನ್ತಗೃಹಿಣ್ಯೈ ।
ಕಮಲಾಯೈ । ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತ್ರೇ । ಜಗತಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಪ್ರಿಯಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಹರಕಾನ್ತಾಯೈ । ಹರರತಾಯೈ । ಹರಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಹರಪತ್ನ್ಯೈ । ಹರಪ್ರೀತಾಯೈ । ಹರತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ । ಹರೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ರಾಮರತಾಯೈ । ರಾಮಾಯೈ । ರಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ರಮಾಯೈ । ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಭುವನಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಸುಗೋಪ್ಯೈ । ಗೋಪವನಿತಾಯೈ ।
ಗೋಪರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ । ಶುಭಾಯೈ । ಅಂಗಾರಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಮಾಹೇಯ್ಯೈ ।
ಮತ್ಸ್ಯರಾಜಸುತಾಯೈ । ಸತ್ಯೈ । ಕೌಮಾರ್ಯೈ । ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ । ವಾರಾಹ್ಯೈ ।
ನವದುರ್ಗಿಕಾಯೈ । ಚಂಚಲಾಚಂಚಲಾಮೋದಾಯೈ । ನಾರ್ಯೈ ಭುವನಸುನ್ದರ್ಯೈ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಹರಾಯೈ । ದಾಕ್ಷ್ಯೈ । ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ । ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿಪ್ರೀತಾಯೈ । ರತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ರತಿಪ್ರದಾಯೈ ।
ರತಿಲಕ್ಷಣಗೇಹಸ್ಥಾಯೈ । ವಿರಜಾಯೈ । ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಶಂಕಾಸ್ಪದಾಯೈ ।
ಹರೇರ್ಜಾಯಾಯೈ । ಜಾಮಾತೃಕುಲವನ್ದಿತಾಯೈ । ವಕುಲಾಯೈ । ವಕುಲಾಮೋದಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಯಮುನಾಜಯಾಯೈ । ವಿಜಯಾಯೈ । ಜಯಪತ್ನ್ಯೈ । ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜಿನ್ಯೈ ।
ವಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ । ವಕ್ರರೂಪಾಯೈ । ವಕ್ರವೀಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ।
ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । ಜಗನ್ನಾಥೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಯತ್ಯೈ । ಖೇಚರ್ಯೈ ।
ಖೇಚರಸುತಾಯೈ । ಖೇಚರತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯೈ ।
ವಿಷ್ಣುಭಾವನತತ್ಪರಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಗಾತ್ರ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಾನನಮನೋಹರಾಯೈ ।
ಸೇವಾಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಶಿವಾಯೈ । ಕ್ಷೇಮಾಯೈ । ಕ್ಷೇಮಕರ್ಯೈ । ವಧ್ವೈ ।
ಯಾದವೇನ್ದ್ರವಧ್ವೈ । ಶೈಬ್ಯಾಯೈ । ಶಿವಭಕ್ತಾಯೈ । ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯೈ ।
ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ । ಮಹಾಭೀಮಾಯೈ । ಅಭಯಪ್ರದಾಯೈ ।
ಜೀಮೂತರೂಪಾಯೈ । ಜೈಮೂತ್ಯೈ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ । ಗೋಪಾಲವನಿತಾಯೈ ।
ನನ್ದಾಯೈ । ಕುಲಜೇನ್ದ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಜಯನ್ತ್ಯೈ । ಯಮುನಾಂಗ್ಯೈ ।
ಯಮುನಾತೋಷಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕಲಿಕಲ್ಮಷಭಂಗಾಯೈ । ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷರೂಪಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರ್ಯೈ । ಕೃಪಾಯೈ । ಕೃಪಾವತ್ಯೈ ।
ಕುಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾಮದೇವ್ಯೈ । ವಾಮಭಾಗಾಯೈ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ । ನರೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಯೈ । ಯೋಗೇಶ್ಯೈ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ ।
ಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಯೈ । ಸಿದ್ಧರೂಪಾಯೈ । ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾತೃರೂಪಾಯೈ । ಕ್ಷೇತ್ರಾತೀತಾಯೈ । ಕುಲಪ್ರದಾಯೈ ।
ಕೇಶವಾನನ್ದದಾತ್ರ್ಯೈ । ಕೇಶವಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕೇಶವಾಕೇಶವಪ್ರೀತಾಯೈ ।
ಕೈಶವೀಕೇಶವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಾಸಕ್ರೀಡಾಕರ್ಯೈ । ರಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ರಾಸಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೋಕುಲಾನ್ವಿತದೇಹಾಯೈ । ಗೋಕುಲತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಲವಂಗನಾಮ್ನ್ಯೈ । ನಾರಂಗ್ಯೈ । ನಾರಂಗಕುಲಮಂಡನಾಯೈ ।
ಏಲಾಲವಂಗಕರ್ಪೂರಮುಖವಾಸಮುಖಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಮುಖ್ಯಾಯೈ । ಮುಖ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ।
ಮುಖ್ಯರೂಪಾಯೈ । ಮುಖ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ನಾರಾಯಣ್ಯೈ । ಕೃಪಾತೀತಾಯೈ ।
ಕರುಣಾಮಯಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕಾರುಣ್ಯಾಯೈ । ಕರುಣಾಯೈ । ಕರ್ಣಾಯೈ । ಗೋಕರ್ಣಾಯೈ ।
ನಾಗಕರ್ಣಿಕಾಯೈ । ಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಜಗದನ್ವಯಾಯೈ । ಜಟಿಲಾಯೈ ।
ಕುಟಿಲಾಯೈ । ನೀಲಾಯೈ । ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ । ಶುಭಾಯೈ । ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ।
ನೀಲಕನ್ಠಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಭಗಿನ್ಯೈ । ಭಾಗಿನ್ಯೈ । ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಭೋಗ್ಯಾಯೈ । ಭಗೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಬಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ।
ಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕಾನ್ತನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ । ನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ರೂಪವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಯುವತ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪೀವರ್ಯೈ । ವಿಭಾವರ್ಯೈ ।
ವೇತ್ರವತ್ಯೈ । ಸಂಕಟಾಯೈ । ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ । ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಶೈಲಾಯೈ । ಸೃಕ್ವಿಣೀಪರಿಮೋಹಿತಾಯೈ । ದೃಕ್ಪಾತಮೋಹಿತಾಯೈ । ಪ್ರಾತರಾಶಿನ್ಯೈ ।
ನವನೀತಿಕಾಯೈ । ನವೀನಾಯೈ । ನವನಾರ್ಯೈ । ನಾರಂಗಫಲಶೋಭಿತಾಯೈ ।
ಹೈಮ್ಯೈ । ಹೇಮಮುಖಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ ।
ಶಶಿಸುಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರವಲ್ಲಭಾಯೈ । ರೋಹಿಣ್ಯೈ । ತಮ್ಯೈ ।
ತಿಮಿಂಗಿಲಕುಲಾಮೋದಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಂಗಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಕಾರ್ಯಾತೀತಾಯೈ । ಕಿಶೋರಿಣ್ಯೈ । ಕಿಶೋರವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಕೇಶಕಾರಿಕಾಯೈ ।
ಕಾಮಕಾರಿಕಾಯೈ । ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಕಾಮಕಲಾಯೈ । ಕಾಲಿನ್ದೀಕೂಲದೀಪಿಕಾಯೈ ।
ಕಲಿನ್ದತನಯಾತೀರವಾಸಿನ್ಯೈ । ತೀರಗೇಹಿನ್ಯೈ । ಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನಪರಾಯೈ ।
ಕುಸುಮಾಮೋದಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕುಮುದಾಯೈ । ಕುಮುದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮವಲ್ಲಭಾಯೈ । ತರ್ಕಾಲ್ಯೈ । ವೈಜಯನ್ತ್ಯೈ ।
ನಿಮ್ಬದಾಡಿಮ್ಬರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಾಯೈ ।
ಬಿಲ್ವೋಪಮಸ್ತನ್ಯೈ । ಬಿಲ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಬಿಲ್ವವಸವೇ । ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ತುಲಸೀತೋಷಿಕಾಯೈ । ತೈತಿಲಾನನ್ದಪರಿತೋಷಿಕಾಯೈ । ಗಜಮುಕ್ತಾಯೈ ।
ಮಹಾಮುಕ್ತಾಯೈ । ಮಹಾಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ಅನಂಗಮೋಹಿನೀಶಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ ।
ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಪಂಚಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ।
ಶೈಶವಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಗಜೇನ್ದ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ಯಾಮಲತಾಯೈ । ಅನಂಗಲತಾಯೈ ।
ಯೋಷಿಚ್ಛಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ । ಯೋಷಿದಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಾನನ್ದತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಹಾರಾಯೈ ।
ಪ್ರೇಮದಾತ್ರ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ । ಧನ್ಯಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಾಯೈ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಕ್ರೀಡಾಪರೀತಾಂಗ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿತರಂಗಿಣ್ಯೈ ।
ಪ್ರೇಮಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ । ನಿತ್ಯತರಂಗಿಣ್ಯೈ । ಹಾವಭಾವಾನ್ವಿತಾಯೈ ।
ರೌದ್ರಾಯೈ । ರುದ್ರಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ । ಕಪಿಲಾಯೈ । ಶೃಂಖಲಾಯೈ ।
ಕೇಶಪಾಶಸಮ್ಬಾಧಿನ್ಯೈ । ಧಟ್ಯೈ । ಕುಟೀರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಧೂಮ್ರಾಯೈ ।
ಧೂಮ್ರಕೇಶಾಯೈ । ಜಲೋದರ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಚರಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಭವಭಾವಿನ್ಯೈ । ಸಂಸಾರನಾಶಿನ್ಯೈ । ಶೈವಾಯೈ । ಶೈವಲಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಶಿಶಿರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಹೇಮರಾಗಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮೇಘರೂಪಾಯೈ । ಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಮನೋರಮಾಯೈ ।
ವೇಗವತ್ಯೈ । ವೇಗಾಢ್ಯಾಯೈ । ವೇದವಾದಿನ್ಯೈ । ದಯಾನ್ವಿತಾಯೈ । ದಯಾಧಾರಾಯೈ ।
ದಯಾರೂಪಾಯೈ । ಸುಸೇವಿನ್ಯೈ । ಕಿಶೋರಸಂಗಸಂಸರ್ಗಾಯೈ । ಗೌರಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ ।
ಕಲಾಯೈ । ಕಲಾಧಿನಾಥವದನಾಯೈ । ಕಲಾನಾಥಾಧಿರೋಹಿಣ್ಯೈ ।
ವಿರಾಗಕುಶಲಾಯೈ । ಹೇಮಪಿಂಗಲಾಯೈ । ಹೇಮಮಂಡನಾಯೈ ।
ಭಾಂಡೀರತಾಲವನಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಕೈವರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀವರ್ಯೈ । ಶುಕ್ಯೈ । ಶುಕದೇವಗುಣಾತೀತಾಯೈ ।
ಶುಕದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸಖ್ಯೈ । ವಿಕಲೋತ್ಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ । ಕೋಷಾಯೈ ।
ಕೌಶೇಯಾಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೌಷಾವರ್ಯೈ । ಕೋಷರೂಪಾಯೈ ।
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಕಾಯೈ । ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕರ್ಯೈ । ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೇಶಶೈವಲಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರಾಯೈ । ಸುಕೋಮಲಾಯೈ ।
ಪದ್ಮಾಂಗರಾಗಸಂರಾಗಾಯೈ । ವಿನ್ಧ್ಯಾದ್ರಿಪರಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ಯಾಮಸಖ್ಯೈ । ಸಖೀಸಂಸಾರರಾಗಿಣ್ಯೈ ।
ಭೂತಾಯೈ । ಭವಿಷ್ಯಾಯೈ । ಭವ್ಯಾಯೈ । ಭವ್ಯಗಾತ್ರಾಯೈ । ಭವಾತಿಗಾಯೈ ।
ಭವನಾಶಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಆಕಾಶರೂಪಾಯೈ । ಸುವೇಶಿನ್ಯೈ । ರತ್ಯೈ ।
ಅಂಗಪರಿತ್ಯಗಾಯೈ । ರತಿವೇಗಾಯೈ । ರತಿಪ್ರದಾಯೈ । ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ।
ತೇಜೋರೂಪಾಯೈ । ಕೈವಲ್ಯಪಥದಾಯೈ । ಶುಭಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಹೇತವೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಿಹೇತವೇ ನಮಃ । ಲಂಘಿನ್ಯೈ । ಲಂಘನಕ್ಷಮಾಯೈ । ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಯೈ ।
ವೈಶಾಲ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಕುಲಸಮ್ಭಾವಾಯೈ । ವಿಶಾಲಗೃಹವಾಸಾಯೈ ।
ವಿಶಾಲಬದರೀರತ್ಯೈ । ಭಕ್ತ್ಯತೀತಾಯೈ । ಭಕ್ತಿಗತ್ಯೈ । ಭಕ್ತಿಕಾಯೈ ।
ಶಿವಭಕ್ತಿದಾಯೈ । ಶಿವಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ । ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಶಿರೀಷಕುಸುಮಾಮೋದಾಯೈ । ಶಿರೀಷಕುಸುಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ಶಿರೀಷಮೃದ್ವ್ಯೈ ।
ಶೈರೀಷ್ಯೈ । ಶಿರೀಷಕುಸುಮಾಕೃತ್ಯೈ । ಶೈರೀಷ್ಯೈ । ವಿಷ್ಣೋಃ
ವಾಮಾಂಗಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಸುಖಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಜಿತಾಯೈ । ವಿಜಿತಾಮೋದಾಯೈ ।
ಗಣಗಾಯೈ । ಗಣತೋಷಿತಾಯೈ । ಹಯಾಸ್ಯಾಯೈ । ಹೇರಮ್ಬಸುತಾಯೈ । ಗಣಮಾತ್ರೇ ।
ಸುಖೇಶ್ವರ್ಯೈ । ದುಃಖಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ದುಃಖಹರಾಯೈ । ಸೇವಿತೇಪ್ಸಿತಸರ್ವದಾಯೈ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಕುಲಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಲವಂಗಾಯೈ ।
ಪಾಂಡವಸಖ್ಯೈ । ಸಖೀಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತಾಯೈ । ಗಯಾಯೈ ।
ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಗಮನಾತೀತನಿರ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ ।
ಗಂಗಾಜಲಮಯ್ಯೈ । ಗಂಗೇರಿತಾಯೈ । ಪೂತಗಾತ್ರಾಯೈ । ಪವಿತ್ರಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ।
ಪವಿತ್ರಗುಣಶೀಲಾಢ್ಯಾಯೈ । ಪವಿತ್ರಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಪವಿತ್ರಗುಣಸೀಮಾಢ್ಯಾಯೈ ।
ಪವಿತ್ರಕುಲದೀಪಿನ್ಯೈ । ಕಲ್ಪಮಾನಾಯೈ । ಕಂಸಹರಾಯೈ । ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಗೋವರ್ದ್ಧನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಗೋವರ್ದ್ಧನಹಾಸ್ಯಾಯೈ । ಹಯಾಕೃತ್ಯೈ । ಮೀನಾವತಾರಾಯೈ ।
ಮೀನೇಶ್ಯೈ । ಗಗನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಹಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗಜ್ಯೈ । ಹರಿಣ್ಯೈ । ಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಹಾರಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಕನಕಾಕೃತ್ಯೈ । ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಯೈ । ವಿಪ್ರಮಾತ್ರೇ । ಗೋಪಮಾತ್ರೇ । ಗಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಗವೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಗವೇಶ್ಯೈ । ಗವೀಶೀಗತಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಗತಿಜ್ಞಾಯೈ ।
ಗೀತಕುಶಲಾಯೈ । ದನುಜೇನ್ದ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ । ನಿರ್ವಾಣಧಾತ್ರ್ಯೈ । ನೈರ್ವಾಣ್ಯೈ ।
ಹೇತುಯುಕ್ತಾಯೈ । ಗಯೋತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ಪರ್ವತಾಧಿನಿವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ನಿವಾಸಕುಶಲಾಯೈ । ಸನ್ನ್ಯಾಸಧರ್ಮಕುಶಲಾಯೈ ।
ಸನ್ನ್ಯಾಸೇಶ್ಯೈ । ಶರನ್ಮುಖ್ಯೈ । ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ । ಶ್ಯಾಮಹಾರಾಯೈ ।
ಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ವಸನ್ತರಾಗಸಂರಾಗಾಯೈ । ವಸನ್ತವಸನಾಕೃತ್ಯೈ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ । ಷಡ್ಭುಜಾಯೈ । ದ್ವಿಭುಜಾಯೈ । ಗೌರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ।
ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ । ವಿಹಾಸ್ಯಾಯೈ । ಮುದ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ । ಮೋದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಪ್ರಾಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಪಾವೃತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣರತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮರತಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯೈ ।
ಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾಯೈ । ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಾಯೈ ।
ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಚೈತನ್ಯರೂಪಾಯೈ । ಚೈತನ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಉಗ್ರರೂಪಾಯೈ । ಶಿವಕ್ರೋಡಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕ್ರೋಡಾಯೈ ।
ಜಲೋದರ್ಯೈ । ಮಹೋದರ್ಯೈ । ಮಹಾದುರ್ಗಕಾನ್ತಾರಸ್ಥಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೇಶ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣ್ಯೈ ।
ಸಮುದ್ರಮಥನೋದ್ಭೂತಾಯೈ । ಸಮುದ್ರಜಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಸಮುದ್ರಾಮೃತರೂಪಾಯೈ ।
ಸಮುದ್ರಜಲವಾಸಿಕಾಯೈ । ಕೇಶಪಾಶರತಾಯೈ । ನಿದ್ರಾಯೈ । ಕ್ಷುಧಾಯೈ ।
ಪ್ರೇಮತರಂಗಿಕಾಯೈ । ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮತನವೇ । ದೂರ್ವಾದಲತನುಚ್ಛವಯೇ ।
ನಾಗರ್ಯೈ । ನಾಗರಾಗಾರಾಯೈ । ನಾಗರಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ನಾಗರಾಲಿಂಗನಪರಾಯೈ ।
ನಾಗರಾಂಗಣಮಂಗಲಾಯೈ । ಉಚ್ಚನೀಚಾಯೈ । ಹೈಮವತೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣತರಂಗದಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನಸಿದ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವಿಲಾಸಿಕಾಯೈ । ಮಂಗಲಾಮೋದಜನನ್ಯೈ । ಮೇಖಲಾಮೋದಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ರತ್ನಮಂಜೀರಭೂಷಾಂಗ್ಯೈ । ರತ್ನಭೂಷಣಭೂಷಣಾಯೈ । ಜಮ್ಬಾಲಮಾಲಿಕಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಪ್ರಾಣವಿಮೋಚನಾಯೈ । ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯೈ । ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ।
ಸೇವಕಾನನ್ದದಾಯಿಕಾಯ । ಜಗದ್ಯೋನಯೇ । ಜಗದ್ಬೀಜಾಯೈ । ವಿಚಿತ್ರಮಣೀಭೂಷಣಾಯೈ ।
ರಾಧಾರಮಣಕಾನ್ತಾಯೈ । ರಾಧ್ಯಾಯೈ । ರಾಧನರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರನಿರತಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಫಲಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ।
ಯಾಚಕಾಯಾಚಕಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಯಾಚಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ಹರಿಭೂಷಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ।
ಆನನ್ದಯುಕ್ತಾಯೈ । ಆರ್ದ್ರಪಾದಗಾಯೈ । ಹೈ-ಹೈ-ಹರಿಭೂಷಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ।
ಆನನ್ದಯುಕ್ತಾಯೈ । ಆರ್ದ್ರಪಾದಗಾಯೈ । ಹೈ-ಹೈ-ತಾಲಧರಾಯೈ ।
ಥೈ-ಥೈ-ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ । ಹೇ-ಹೇ-ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ।
ಹೀ-ಹೀ-ವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಾಯೈ । ಜಗದಾನನ್ದಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದವಿಶಾರದಾಯೈ ।
ಪಂಡಿತಾಪಂಡಿತಗುಣಾಯೈ । ಪಂಡಿತಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಪರಿಪಾಲನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಸ್ಥಿತಿವಿನೋದಿನ್ಯ । ಸಂಹಾರಶಬ್ದಾಢ್ಯಾಯೈ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಮನೋಹರಾಯೈ । ವಿದುಷಾಂ
ಪ್ರೀತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರೇಮವಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ನಾದೇಶ್ಯೈ । ನಾದರೂಪಾಯೈ ।
ನಾದಬಿನ್ದುವಿಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಶೂನ್ಯಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಶೂನ್ಯರೂಪಪಾದಪವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಕಾರ್ತಿಕವ್ರತಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ವಾಸನಾಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಜಲಾಶಯಾಯೈ । ಜಲತಲಾಯೈ ।
ಶಿಲಾತಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕ್ಷುದ್ರಕೀಟಾಂಗಸಂಸರ್ಗಾಯೈ । ಸಂಗದೋಷವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯೈ । ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಜನನ್ಯೈ ।
ಕಾಮಬೀಜಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿನೋದಾಯೈ । ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಕಾಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ । ಯಾಮಿನ್ಯೈ ।
ಯಾಮಿನೀನಾಥವದನಾಯೈ । ಯಾಮಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ । ಯಾಗಯೋಗಹರಾಯೈ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾತ್ರ್ಯೈ । ಹಿರಣ್ಯದಾಯೈ । ಕಪಾಲಮಾಲಿನ್ಯೈ । ದೇವ್ಯೈ ।
ಧಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಅಪೂರ್ವದಾಯೈ । ಕೃಪಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಗುಣಾಗೌಣ್ಯಾಯೈ ।
ಗುಣಾತೀತಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೂತವೇತಾಲನಾಶಿನ್ಯೈ । ಶಾರದಾನ್ವಿತಾಯೈ ।
ಶೀತಲಾಯೈ । ಶಬಲಾಯೈ । ಹೇಲಾಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ । ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ಯೈ । ವಿದ್ಯಮಾನಾಯೈ । ವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ । ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ನಾಗೇನ್ದ್ರಾಯೈ । ನಾಗಮಾತ್ರೇ । ಕ್ರೀಡಾಕೌತುಕರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಹರಿಭಾವನಶೀಲಾಯೈ ।
ಹರಿತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ । ಹರಿಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಹರಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಶಿವಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯೈ । ನರಕಾರ್ಣವಸಂಹತ್ರ್ಯೈ । ನರಕಾರ್ಣವನಾಶಿನ್ಯೈ । ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ನರಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ನರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನರಾಂಗನಾಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದನಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದನಾರಮ್ಯಾಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದನೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಾಕ್ರೀಡಾಯೈ । ಯಶೋದಾಕ್ರೋಡವಾಸಿನ್ಯೈ । ಯಶೋದಾನನ್ದನಪ್ರಾಣಾಯೈ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಾರ್ಥದಾಯೈ । ವತ್ಸಲಾಯೈ । ಕೋಶಲಾಯೈ । ಕಲಾಯೈ ।
ಕರುಣಾರ್ಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಭೂಮಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ।
ದ್ರೌಪದೀಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಅರ್ಜುನಸಖ್ಯೈ । ಭೋಗ್ಯೈ । ಭೈಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಭೀಮಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಭುವನಾಮೋಹನಾಯೈ । ಕ್ಷೀಣಾಯೈ ।
ಪಾನಾಸಕ್ತತರಾಯೈ । ಪಾನಾರ್ಥಿನ್ಯೈ । ಪಾನಪಾತ್ರಾಯೈ । ಪಾನಪಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ದುಗ್ಧಮನ್ಥನಕರ್ಮಾಢ್ಯಾಯೈ । ದಧಿಮನ್ಥನತತ್ಪರಾಯೈ । ದಧಿಭಾಂಡಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ । ನನ್ದನಾಂಗನಾಯೈ । ಘೃತಲಿಪ್ತಾಯೈ ।
ತಕ್ರಯುಕ್ತಾಯೈ । ಯಮುನಾಪಾರಕೌತುಕಾಯೈ । ವಿಚಿತ್ರಕಥಕಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಹಾಸ್ಯಭಾಷಣತತ್ಪರಾಯೈ । ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಸಂಗಾರ್ಥಿನ್ಯೈ । ರಾಸಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ರಾಸರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಆಸವಾಸಕ್ತವಾಸನಾಯೈ । ಹರಿದ್ರಾಹರಿತಾಯೈ । ಹಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಆನನ್ದಾರ್ಪಿತಚೇತನಾಯೈ । ನಿಶ್ಚೈತನ್ಯಾಯೈ । ನಿಶ್ಚೇತಾಯೈ । ದಾರುಹರಿದ್ರಿಕಾಯೈ ।
ಸುಬಲಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ರೇ । ಕೃಷ್ಣಭಾರ್ಯಾಯೈ । ಭಾಷಾತಿವೇಗಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀದಾಮಸ್ಯ
ಸಖ್ಯೈ । ದಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ । ದಾಮಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕೈಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಕೇಶಿನ್ಯೈ ।
ಹರಿದಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಹರಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ । ಹರಿಕೌತುಕಮಂಗಲಾಯೈ ।
ಹರಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 1020 ॥

ಓಂ ಹರಿದ್ವಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಯಮುನಾಜಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಜೈತ್ರಪ್ರದಾಯೈ ।
ಜಿತಾರ್ಥಿನ್ಯೈ । ಚತುರಾಯೈ । ಚಾತುರ್ಯೈ । ತಮ್ಯೈ । ತಮಿಸ್ರಾಯೈ । ಆತಪರೂಪಾಯೈ ।
ರೌದ್ರರೂಪಾಯೈ । ಯಶೋಽರ್ಥಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಕಲಾಯೈ ।
ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥವಾಸನಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣರಾಗಿಣ್ಯೈ ।
ಭವಭಾವಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥರಹಿತಾಯೈ । ಭಕ್ತಾಭಕ್ತಭಕ್ತಿಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 1040 ॥

ಓಂ ದೀನಾಯೈ ನಮಃ । ಹರೇಃ ವಿರಹಿಣ್ಯೈ । ಮಥುರಾಯೈ ।
ಮಥುರಾರಾಜಗೇಹಭಾವನಭವನಾಯೈ । ಅಲಕೇಶ್ವರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ।
ಕುಬೇರೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಾವನಾಮೋದಾಯೈ ।
ಉನ್ಮಾದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥವ್ಯಾಕುಲಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಸಾರಚರ್ಮಧರಾಯೈ ।
ಶುಭಾಯೈ । ಧನಧಾನ್ಯವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಜಾಯಾಯೈ । ಕಾಯಾಯೈ । ಹಯಾಯೈ ।
ಹಯ್ಯೈ । ಪ್ರಣವಾಯೈ । ಪ್ರಣವೇಶ್ಯೈ । ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಹಾರೀಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 1060 ॥

ಓಂ ಶೈವಶಿಂಶಪಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಕ್ಷಸೀನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪ್ರಾಣವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ಸಕಲೇಪ್ಸಿತದಾತ್ರ್ಯೈ । ಶಚ್ಯೈ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ।
ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ । ಪತಿವ್ರತಾಯೈ । ಪತಿಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಪತಿವಾಕ್ಯವಿನೋದಿನ್ಯೈ ।
ಅಶೇಷಸಾಧಿನ್ಯೈ । ಕಲ್ಪವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕಲ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 1073 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Sri Radhika:

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment