1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Shri Radhika Sahasranamavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାଧିକାସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀରାଧାୟୈ ନମଃ । ରାଧିକାୟୈ । କୃଷ୍ଣଵଲ୍ଲଭାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣସଂୟୁତାୟୈ । ଵୃନ୍ଦାଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାୟୈ ।
ମଦନମୋହିନ୍ୟୈ । ଶ୍ରୀମତ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାୟୈ । କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ-
ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ । ୟଶୋଗମ୍ୟାୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦଵଲ୍ଲଭାୟୈ ।
ଦାମୋଦରପ୍ରିୟାୟୈ । ଗୋପ୍ୟୈ । ଗୋପାନନ୍ଦକର୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗଵାସିନ୍ୟୈ ।
ହୃଦ୍ୟାୟୈ । ହରିକାନ୍ତାୟୈ । ହରିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରଧାନଗୋପିକାୟୈ ନମଃ । ଗୋପକନ୍ୟାୟୈ । ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନଵିହାରିଣ୍ୟୈ । ଵିକାସିତମୁଖାମ୍ବୁଜାୟୈ । ଗୋକୁଲାନନ୍ଦକର୍ତ୍ର୍ୟୈ ।
ଗୋକୁଲାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ । ଗତିପ୍ରଦାୟୈ । ଗୀତଗମ୍ୟାୟୈ । ଗମନାଗମନପ୍ରିୟାୟୈ ।
ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟୈ । ଵିଷ୍ଣୁକାନ୍ତାୟୈ । ଵିଷ୍ଣୋରଙ୍କନିଵାସିନ୍ୟୈ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦପତ୍ନ୍ୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦଗେହିନ୍ୟୈ । କାମାରିକାନ୍ତାୟୈ । କାମେଶ୍ୟୈ ।
କାମଲାଲସଵିଗ୍ରହାୟୈ । ଜୟପ୍ରଦାୟୈ । ଜୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଜୀଵାୟୈ ନମଃ । ଜୀଵାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । ନନ୍ଦନନ୍ଦନପତ୍ନ୍ୟୈ ।
ଵୃଷଭାନୁସୁତାୟୈ । ଶିଵାୟୈ । ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟୈ । ଗଵାଧ୍ୟକ୍ଷାୟୈ ।
ଗଵାଂ ଅନୁତ୍ତମାୟୈ ଗତ୍ୟୈ । କାଞ୍ଚନାଭାୟୈ । ହେମଗାତ୍ରାୟୈ ।
କାଞ୍ଚନାଙ୍ଗଦଧାରିଣ୍ୟୈ । ଅଶୋକାୟୈ । ଶୋକରହିତାୟୈ । ଵିଶୋକାୟୈ ।
ଶୋକନାଶିନ୍ୟୈ । ଗାୟତ୍ର୍ୟୈ । ଵେଦମାତ୍ରେ । ଵେଦାତୀତାୟୈ । ଵିଦୁତ୍ତମାୟୈ ।
ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ନୀତ୍ୟୈ ନମଃ । ଗତ୍ୟୈ । ଅଭୀଷ୍ଟଦାୟୈ । ମତ୍ୟୈ । ଵେଦପ୍ରିୟାୟୈ ।
ଵେଦଗର୍ଭାୟୈ । ଵେଦମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ଧିନ୍ୟୈ । ଵେଦଗମ୍ୟାୟୈ । ଵେଦପରାୟୈ ।
ଵିଚିତ୍ରକନକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟୈ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଲପ୍ରଦାୟୈ । ନିତ୍ୟାୟୈ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଲଗାତ୍ରିକାୟୈ ।
ନନ୍ଦପ୍ରିୟାୟୈ । ନନ୍ଦସୁତାରାଧ୍ୟାୟୈ । ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟୈ । ଶୁଭାୟୈ ।
ଶୁଭାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ଵିଲାସିନ୍ୟୈ । ଅପରାଜିତାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ । ଜନ୍ମଶୂନ୍ୟାୟୈ । ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାପହାୟୈ ।
ଗତିମତାଙ୍ଗତ୍ୟୈ । ଧାତ୍ର୍ୟୈ । ଧାତ୍ର୍ୟାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରିୟାୟୈ ।
ଶୈଲଵାସିନ୍ୟୈ । ହେମସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । କିଶୋର୍ୟୈ । କମଲାୟୈ । ପଦ୍ମାୟୈ ।
ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ । ପୟୋଦଦାୟୈ । ପୟସ୍ଵିନ୍ୟୈ । ପୟୋଦାତ୍ର୍ୟୈ । ପଵିତ୍ରାୟୈ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାୟୈ । ମହାଜୀଵପ୍ରଦାୟୈ । କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ କମଲସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ । ଵିଚିତ୍ରଵାସିନ୍ୟୈ । ଚିତ୍ରଵାସିନ୍ୟୈ ।
ଚିତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ । ନିର୍ଗୁଣାୟୈ । ସୁକୁଲୀନାୟୈ । ନିଷ୍କୁଲୀନାୟୈ ।
ନିରାକୁଲାୟୈ । ଗୋକୁଲାନ୍ତରଗେହାୟୈ । ୟୋଗାନନ୍ଦକର୍ୟୈ । ଵେଣୁଵାଦ୍ୟାୟୈ ॥

ଵେଣୁରତ୍ୟୈ । ଵେଣୁଵାଦ୍ୟପରାୟଣାୟୈ । ଗୋପଲାସ୍ୟପ୍ରିୟାୟୈ । ସୌମ୍ୟରୂପାୟୈ ।
ସୌମ୍ୟକୁଲୋଦ୍ଵହାୟୈ । ମୋହାୟୈ । ଅମୋହାୟୈ । ଵିମୋହାୟୈ ।
ଗତିନିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ଓଂ ଗତିପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ । ଗୀର୍ଵାଣଵନ୍ଦ୍ୟାୟୈ । ଗୀର୍ଵାଣାୟୈ ।
ଗୀର୍ଵାଣଗଣସେଵିତାୟୈ । ଲଲିତାୟୈ । ଵିଶୋକାୟୈ । ଵିଶାଖାୟୈ ।
ଚିତ୍ରମାଲିନ୍ୟୈ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟୈ । ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵାୟୈ । କୁଲୀନାୟୈ ।
କୁଲଦୀପିକାୟୈ । ଦୀପପ୍ରିୟାୟୈ । ଦୀପଦାତ୍ର୍ୟୈ । ଵିମଲାୟୈ । ଵିମଲୋଦକାୟୈ ।
କାନ୍ତାରଵାସିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାୟୈ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟାୟୈ ।
ମତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଅନୁତ୍ତରାୟୈ ନମଃ । ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ର୍ୟୈ । ଦୁଃଖକର୍ତ୍ର୍ୟୈ । କୁଲୋଦ୍ଵହାୟୈ ।
ମର୍ତ୍ୟୈ । ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ । ଧୃତ୍ୟୈ । ଲଜ୍ଜାୟୈ । କାନ୍ତ୍ୟୈ । ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ।
ସ୍ମୃତ୍ୟୈ । କ୍ଷମାୟୈ । କ୍ଷୀରୋଦଶାୟିନ୍ୟୈ । ଦେଵ୍ୟୈ । ଦେଵାରିକୁଲମର୍ଦିନ୍ୟୈ ।
ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ । କୁଲପୂଜ୍ୟାୟୈ । କୁଲପ୍ରିୟାୟୈ । ସର୍ଵଦୈତ୍ୟାନାଂ
ସଂହର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । ଵେଦଗାମିନ୍ୟୈ । ଵେଦାତୀତାୟୈ । ନିରାଲମ୍ବାୟୈ ।
ନିରାଲମ୍ବଗଣପ୍ରିୟାୟୈ । ନିରାଲମ୍ବଜନୈଃ ପୂଜ୍ୟାୟୈ । ନିରାଲୋକାୟୈ ।
ନିରାଶ୍ରୟାୟୈ । ଏକାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ସର୍ଵଗାୟୈ । ସେଵ୍ୟାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମପତ୍ନ୍ୟୈ ।
ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ । ରାସପ୍ରିୟାୟୈ । ରାସଗମ୍ୟାୟୈ । ରାସାଧିଷ୍ଠାତୃଦେଵତାୟୈ ।
ରସିକାୟୈ । ରସିକାନନ୍ଦାୟୈ । ସ୍ଵୟଂ ରାସେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ପରାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ଓଂ ରାସମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ । ରାସମଣ୍ଡଲଶୋଭିତାୟୈ ।
ରାସମଣ୍ଡଲସେଵ୍ୟାୟୈ । ରାସକ୍ରୀଡାମନୋହରାୟୈ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷନିଲୟାୟୈ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଗେହିନ୍ୟୈ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷସେଵ୍ୟାୟୈ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଵଲ୍ଲଭାୟୈ ।
ସର୍ଵଜୀଵେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ସର୍ଵଜୀଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟୈ । ପରାତ୍ପରାୟୈ । ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ।
ଶମ୍ଭୁକାନ୍ତାୟୈ । ସଦାଶିଵମନୋହରାୟୈ । କ୍ଷୁଧେ । ପିପାସାୟୈ । ଦୟାୟୈ ।
ନିଦ୍ରାୟୈ । ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟୈ । ଶ୍ରାନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦୦ ॥

ଓଂ କ୍ଷମାକୁଲାୟୈ ନମଃ । ଵଧୂରୂପାୟୈ । ଗୋପପତ୍ନ୍ୟୈ । ଭାରତ୍ୟୈ ।
ସିଦ୍ଧୟୋଗିନ୍ୟୈ । ସତ୍ୟରୂପାୟୈ । ନିତ୍ୟରୂପାୟୈ । ନିତ୍ୟାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ନିତ୍ୟଗେହିନ୍ୟୈ ।
ସ୍ଥାନଦାତ୍ର୍ୟୈ । ଧାତ୍ର୍ୟୈ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ । ସ୍ଵୟମ୍ପ୍ରଭାୟୈ ।
ସିନ୍ଧୁକନ୍ୟାୟୈ । ଆସ୍ଥାନଦାତ୍ର୍ୟୈ । ଦ୍ଵାରକାଵାସିନ୍ୟୈ । ବୁଦ୍ଧ୍ୟୈ । ସ୍ଥିତ୍ୟୈ ।
ସ୍ଥାନରୂପାୟୈ । ସର୍ଵକାରଣକାରଣାୟୈ ନମଃ ॥ ୨୨୦ ॥

ଓଂ ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ । ଭକ୍ତଗମ୍ୟାୟୈ । ଭକ୍ତାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ।
ଭକ୍ତକଲ୍ପଦ୍ରୁମାତୀତାୟୈ । ଅତୀତଗୁଣାୟୈ । ମନୋଽଧିଷ୍ଠାତୃଦେଵ୍ୟୈ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମପରାୟଣାୟୈ । ନିରାମୟାୟୈ । ସୌମ୍ୟଦାତ୍ର୍ୟୈ । ମଦନମୋହିନ୍ୟୈ ।
ଏକାୟୈ । ଅନଂଶାୟୈ । ଶିଵାୟୈ । କ୍ଷେମାୟୈ । ଦୁର୍ଗାୟୈ । ଦୁର୍ଗତିନାଶିନ୍ୟୈ ।
ଈଶ୍ଵର୍ୟୈ । ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟୈ । ଗୋପନୀୟାୟୈ । ଶୁଭଙ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୪୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ । କାମାଙ୍ଗହାରିଣ୍ୟୈ । ସଦ୍ୟୋମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟୈ
ଦେଵ୍ୟୈ । ଵେଦସାରାୟୈ । ପରାତ୍ପରାୟୈ । ହିମାଲୟସୁତାୟୈ । ସର୍ଵାୟୈ ।
ପାର୍ଵତ୍ୟୈ । ଗିରିଜାୟୈ ସତ୍ୟୈ । ଦକ୍ଷକନ୍ୟାୟୈ । ଦେଵମାତ୍ରେ । ମନ୍ଦଲଜ୍ଜାୟୈ ।
ହରେସ୍ତନ୍ଵୈ । ଵୃନ୍ଦାରଣ୍ୟପ୍ରିୟାୟୈ ଵୃନ୍ଦାୟୈ । ଵୃନ୍ଦାଵନଵିଲାସିନ୍ୟୈ ।
ଵିଲାସିନ୍ୟୈ । ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ । ବ୍ରହ୍ମଲୋକପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟୈ । ରୁକ୍ମିଣ୍ୟୈ ।
ରେଵତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୬୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାୟୈ ନମଃ । ଜାମ୍ବଵତ୍ୟୈ । ସୁଲକ୍ଷ୍ମଣାୟୈ । ମିତ୍ରଵିନ୍ଦାୟୈ ।
କାଲିନ୍ଦ୍ୟୈ । ଜହ୍ନୁକନ୍ୟକାୟୈ । ପରିପୂର୍ଣାୟୈ । ପୂର୍ଣତରାୟୈ । ହୈମଵତ୍ୟୈ ।
ଗତ୍ୟୈ । ଅପୂର୍ଵାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପରିପାଲିନ୍ୟୈ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଭାଣ୍ଡମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଭାଣ୍ଡରୂପିଣ୍ୟୈ । ଅଣ୍ଡରୂପାୟୈ ।
ଅଣ୍ଡମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ । ଅଣ୍ଡପରିପାଲିନ୍ୟୈ । ଅଣ୍ଡବାହ୍ୟାଣ୍ଡସଂହର୍ତ୍ର୍ୟୈ ।
ଶିଵବ୍ରହ୍ମହରିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୨୮୦ ॥

ଓଂ ମହାଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟୈ । କଲ୍ପଵୃକ୍ଷରୂପାୟୈ । ନିରନ୍ତରାୟୈ ।
ସାରଭୂତାୟୈ । ସ୍ଥିରାୟୈ । ଗୌର୍ୟୈ । ଗୌରାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ଶଶିଶେଖରାୟୈ ।
ଶ୍ଵେତଚମ୍ପକଵର୍ଣାଭାର୍ୟୈ । ଶଶିକୋଟିସମପ୍ରଭାୟୈ ।
ମାଲତୀମାଲ୍ୟଭୂଷାଢ୍ୟାୟୈ । ମାଲତୀମାଲ୍ୟଧାରିଣ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣସ୍ତୁତାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାୟୈ । ଵୃନ୍ଦାଵନଵିଲାସିନ୍ୟୈ । ତୁଲସ୍ୟଧିଷ୍ଠାତୃଦେଵ୍ୟୈ ।
ସଂସାରାର୍ଣଵପାରଦାୟୈ । ସାରଦାୟୈ । ଆହାରଦାୟୈ । ଅମ୍ଭୋଦାୟୈ ନମଃ ॥ ୩୦୦ ॥

ଓଂ ୟଶୋଦାୟୈ ନମଃ । ଗୋପନନ୍ଦିନ୍ୟୈ । ଅତୀତଗମନାୟୈ । ଗୋର୍ୟୈ ।
ପରାନୁଗ୍ରହକାରିଣ୍ୟୈ । କରୁଣାର୍ଣଵସମ୍ପୂର୍ଣାୟୈ । କରୁଣାର୍ଣଵଧାରିଣ୍ୟୈ ।
ମାଧଵ୍ୟୈ । ମାଧଵମନୋହାରିଣ୍ୟୈ । ଶ୍ୟାମଵଲ୍ଲଭାୟୈ ।
ଅନ୍ଧକାରଭୟଧ୍ଵସ୍ତାୟୈ । ମଙ୍ଗଲ୍ୟାୟୈ । ମଙ୍ଗଲପ୍ରଦାୟୈ । ଶ୍ରୀଗର୍ଭାୟୈ ।
ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟୈ । ଶ୍ରୀଶାୟୈ । ଶ୍ରୀନିଵାସାଚ୍ୟୁତପ୍ରଭାୟୈ । ଶ୍ରୀରୂପାୟୈ ।
ଶ୍ରୀହରାୟୈ । ଶ୍ରୀଦାୟୈ ନମଃ ॥ ୩୨୦ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀକାମାୟୈ ନମଃ । ଶ୍ରୀସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ଶ୍ରୀଦାମାନନ୍ଦଦାତ୍ର୍ୟୈ ।
ଶ୍ରୀଦାମେଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭାୟୈ । ଶ୍ରୀନିତମ୍ବାୟୈ । ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟୈ ।
ଶ୍ରୀସ୍ଵରୂପାଶ୍ରିତାୟୈ । ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ । ଶ୍ରୀକ୍ରିୟାରୂପିଣ୍ୟୈ । ଶ୍ରୀଲାୟୈ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭଜନାନ୍ଵିତାୟୈ । ଶ୍ରୀରାଧାୟୈ । ଶ୍ରୀମତ୍ୟୈ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୈ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠରୂପାୟୈ । ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟାୟୈ । ୟୋଗେଶ୍ୟୈ । ୟୋଗମାତ୍ରୈ । ୟୋଗାତୀତାୟୈ ।
ୟୁଗପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୩୪୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ । ୟୋଗଗମ୍ୟାୟୈ । ୟୋଗିନୀଗଣଵନ୍ଦିତାୟୈ ।
ଜପାକୁସମସଙ୍କାଶାୟୈ । ଦାଡିମୀକୁସୁମୋପମାୟୈ । ନୀଲାମ୍ବରଧରାୟୈ ।
ଧୀରାୟୈ । ଧୈର୍ୟରୂପଧରାଧୃତ୍ୟୈ । ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥାୟୈ ।
ରତ୍ନକୁଣ୍ଡଲଭୂଷିତାୟୈ । ରତ୍ନାଲଙ୍କାରସଂୟୁକ୍ତାୟୈ । ରତ୍ନମାଲାଧରାୟୈ ।
ପରାୟୈ । ରତ୍ନେନ୍ଦ୍ରସାରହାରାଢ୍ୟାୟୈ । ରତ୍ନମାଲାଵିଭୂଷିତାୟୈ ।
ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲମଣିନ୍ୟସ୍ତପାଦପଦ୍ମଶୁଭାୟୈ । ଶୁଚୟେ । କାର୍ତିକ୍ୟୈ ପୌର୍ଣମାସ୍ୟୈ ।
ଅମାଵାସ୍ୟାୟୈ । ଭୟାପହାୟୈ ନମଃ ॥ ୩୬୦ ॥

ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦରାଜଗୃହିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ଗୋଵିନ୍ଦଗଣପୂଜିତାୟୈ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠନାଥଗୃହିଣ୍ୟୈ । ଵୈକୁଣ୍ଠପରମାଲୟାୟୈ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠଦେଵଦେଵାଢ୍ୟାୟୈ । ଵୈକୁଣ୍ଠସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ମଦାଲସାୟୈ । ଵେଦଵତ୍ୟୈ ।
ସୀତାୟୈ । ସାଧ୍ଵ୍ୟୈ । ପତିଵ୍ରତାୟୈ । ଅନ୍ନପୂର୍ଣାୟୈ । ସଦାନନ୍ଦରୂପାୟୈ ।
କୈଵଲ୍ୟସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । କୈଵଲ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୈ । ଗୋପୀନାଥମନୋହରାୟୈ ।
ଗୋପୀନାଥାୟୈ । ଈଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଚଣ୍ଡ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୩୮୦ ॥

ଓଂ ନାୟିକାନୟନାନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ । ନାୟିକାୟୈ । ନାୟକପ୍ରୀତାୟୈ ।
ନାୟକାନନ୍ଦରୂପିଣ୍ୟୈ । ଶେଷାୟୈ । ଶେଷଵତ୍ୟୈ । ଶେଷରୂପିଣ୍ୟୈ ।
ଜଗଦମ୍ବିକାୟୈ । ଗୋପାଲପାଲିକାୟୈ । ମାୟାୟୈ । ଜୟାୟୈ । ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟୈ ।
କୁମାର୍ୟୈ । ୟୌଵନାନନ୍ଦାୟୈ । ୟୁଵତ୍ୟୈ । ଗୋପସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ଗୋପମାତ୍ରେ ।
ଜାନକ୍ୟୈ । ଜନକାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ । କୈଲାସଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦୦ ॥

ଓଂ ରମ୍ଭାୟୈ ନମଃ । ଵୈରାଗ୍ୟକୁଲଦୀପିକାୟୈ । କମଲାକାନ୍ତଗୃହିଣ୍ୟୈ ।
କମଲାୟୈ । କମଲାଲୟାୟୈ । ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତ୍ରେ । ଜଗତାମଧିଷ୍ଠାତ୍ର୍ୟୈ ।
ପ୍ରିୟାମ୍ବିକାୟୈ । ହରକାନ୍ତାୟୈ । ହରରତାୟୈ । ହରାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ।
ହରପତ୍ନ୍ୟୈ । ହରପ୍ରୀତାୟୈ । ହରତୋଷଣତତ୍ପରାୟୈ । ହରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ।
ରାମରତାୟୈ । ରାମାୟୈ । ରାମେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ରମାୟୈ । ଶ୍ୟାମଲାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୨୦ ॥

ଓଂ ଚିତ୍ରଲେଖାୟୈ ନମଃ । ଭୁଵନମୋହିନ୍ୟୈ । ସୁଗୋପ୍ୟୈ । ଗୋପଵନିତାୟୈ ।
ଗୋପରାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ । ଶୁଭାୟୈ । ଅଙ୍ଗାରପୂର୍ଣାୟୈ । ମାହେୟ୍ୟୈ ।
ମତ୍ସ୍ୟରାଜସୁତାୟୈ । ସତ୍ୟୈ । କୌମାର୍ୟୈ । ନାରସିଂହ୍ୟୈ । ଵାରାହ୍ୟୈ ।
ନଵଦୁର୍ଗିକାୟୈ । ଚଞ୍ଚଲାଚଞ୍ଚଲାମୋଦାୟୈ । ନାର୍ୟୈ ଭୁଵନସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ।
ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞହରାୟୈ । ଦାକ୍ଷ୍ୟୈ । ଦକ୍ଷକନ୍ୟାୟୈ । ସୁଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୪୦ ॥

ଓଂ ରତିରୂପାୟୈ ନମଃ । ରତିପ୍ରୀତାୟୈ । ରତିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୈ । ରତିପ୍ରଦାୟୈ ।
ରତିଲକ୍ଷଣଗେହସ୍ଥାୟୈ । ଵିରଜାୟୈ । ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଶଙ୍କାସ୍ପଦାୟୈ ।
ହରେର୍ଜାୟାୟୈ । ଜାମାତୃକୁଲଵନ୍ଦିତାୟୈ । ଵକୁଲାୟୈ । ଵକୁଲାମୋଦଧାରିଣ୍ୟୈ ।
ୟମୁନାଜୟାୟୈ । ଵିଜୟାୟୈ । ଜୟପତ୍ନ୍ୟୈ । ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜିନ୍ୟୈ ।
ଵକ୍ରେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଵକ୍ରରୂପାୟୈ । ଵକ୍ରଵୀକ୍ଷଣଵୀକ୍ଷିତାୟୈ ।
ଅପରାଜିତାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୬୦ ॥

ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟୈ ନମଃ । ଜଗନ୍ନାଥେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ୟତ୍ୟୈ । ଖେଚର୍ୟୈ ।
ଖେଚରସୁତାୟୈ । ଖେଚରତ୍ଵପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲସ୍ଥାୟୈ ।
ଵିଷ୍ଣୁଭାଵନତତ୍ପରାୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସୁଗାତ୍ର୍ୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରାନନମନୋହରାୟୈ ।
ସେଵାସେଵ୍ୟାୟୈ । ଶିଵାୟୈ । କ୍ଷେମାୟୈ । କ୍ଷେମକର୍ୟୈ । ଵଧ୍ଵୈ ।
ୟାଦଵେନ୍ଦ୍ରଵଧ୍ଵୈ । ଶୈବ୍ୟାୟୈ । ଶିଵଭକ୍ତାୟୈ । ଶିଵାନ୍ଵିତାୟୈ ।
କେଵଲାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୮୦ ॥

ଓଂ ନିଷ୍କଲାୟୈ ନମଃ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟୈ । ମହାଭୀମାୟୈ । ଅଭୟପ୍ରଦାୟୈ ।
ଜୀମୂତରୂପାୟୈ । ଜୈମୂତ୍ୟୈ । ଜିତାମିତ୍ରପ୍ରମୋଦିନ୍ୟୈ । ଗୋପାଲଵନିତାୟୈ ।
ନନ୍ଦାୟୈ । କୁଲଜେନ୍ଦ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ । ଜୟନ୍ତ୍ୟୈ । ୟମୁନାଙ୍ଗ୍ୟୈ ।
ୟମୁନାତୋଷକାରିଣ୍ୟୈ । କଲିକଲ୍ମଷଭଙ୍ଗାୟୈ । କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନ୍ୟୈ ।
କଲିକଲ୍ମଷରୂପାୟୈ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକର୍ୟୈ । କୃପାୟୈ । କୃପାଵତ୍ୟୈ ।
କୁଲଵତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫୦୦ ॥

ଓଂ କୈଲାସାଚଲଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଵାମଦେଵ୍ୟୈ । ଵାମଭାଗାୟୈ ।
ଗୋଵିନ୍ଦପ୍ରିୟକାରିଣ୍ୟୈ । ନରେନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟାୟୈ । ୟୋଗେଶ୍ୟୈ । ୟୋଗିନ୍ୟୈ ।
ୟୋଗରୂପିଣ୍ୟୈ । ୟୋଗସିଦ୍ଧାୟୈ । ସିଦ୍ଧରୂପାୟୈ । ସିଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ ।
କ୍ଷେତ୍ରାଧିଷ୍ଠାତୃରୂପାୟୈ । କ୍ଷେତ୍ରାତୀତାୟୈ । କୁଲପ୍ରଦାୟୈ ।
କେଶଵାନନ୍ଦଦାତ୍ର୍ୟୈ । କେଶଵାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ । କେଶଵାକେଶଵପ୍ରୀତାୟୈ ।
କୈଶଵୀକେଶଵପ୍ରିୟାୟୈ । ରାସକ୍ରୀଡାକର୍ୟୈ । ରାସଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫୨୦ ॥

ଓଂ ରାସସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ । ଗୋକୁଲାନ୍ଵିତଦେହାୟୈ । ଗୋକୁଲତ୍ଵପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ।
ଲଵଙ୍ଗନାମ୍ନ୍ୟୈ । ନାରଙ୍ଗ୍ୟୈ । ନାରଙ୍ଗକୁଲମଣ୍ଡନାୟୈ ।
ଏଲାଲଵଙ୍ଗକର୍ପୂରମୁଖଵାସମୁଖାନ୍ଵିତାୟୈ । ମୁଖ୍ୟାୟୈ । ମୁଖ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ ।
ମୁଖ୍ୟରୂପାୟୈ । ମୁଖ୍ୟନିଵାସିନ୍ୟୈ । ନାରାୟଣ୍ୟୈ । କୃପାତୀତାୟୈ ।
କରୁଣାମୟକାରିଣ୍ୟୈ । କାରୁଣ୍ୟାୟୈ । କରୁଣାୟୈ । କର୍ଣାୟୈ । ଗୋକର୍ଣାୟୈ ।
ନାଗକର୍ଣିକାୟୈ । ସର୍ପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫୪୦ ॥

ଓଂ କୌଲିନ୍ୟୈ ନମଃ । କ୍ଷେତ୍ରଵାସିନ୍ୟୈ । ଜଗଦନ୍ଵୟାୟୈ । ଜଟିଲାୟୈ ।
କୁଟିଲାୟୈ । ନୀଲାୟୈ । ନୀଲାମ୍ବରଧରାୟୈ । ଶୁଭାୟୈ । ନୀଲାମ୍ବରଵିଧାତ୍ର୍ୟୈ ।
ନୀଲକନ୍ଠପ୍ରିୟାୟୈ । ଭଗିନ୍ୟୈ । ଭାଗିନ୍ୟୈ । ଭୋଗ୍ୟାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣଭୋଗ୍ୟାୟୈ । ଭଗେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ବଲେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ବଲାରାଧ୍ୟାୟୈ ।
କାନ୍ତାୟୈ । କାନ୍ତନିତମ୍ବିନ୍ୟୈ । ନିତମ୍ବିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫୬୦ ॥

ଓଂ ରୂପଵତ୍ୟୈ ନମଃ । ୟୁଵତ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣପୀଵର୍ୟୈ । ଵିଭାଵର୍ୟୈ ।
ଵେତ୍ରଵତ୍ୟୈ । ସଙ୍କଟାୟୈ । କୁଟିଲାଲକାୟୈ । ନାରାୟଣପ୍ରିୟାୟୈ ।
ଶୈଲାୟୈ । ସୃକ୍ଵିଣୀପରିମୋହିତାୟୈ । ଦୃକ୍ପାତମୋହିତାୟୈ । ପ୍ରାତରାଶିନ୍ୟୈ ।
ନଵନୀତିକାୟୈ । ନଵୀନାୟୈ । ନଵନାର୍ୟୈ । ନାରଙ୍ଗଫଲଶୋଭିତାୟୈ ।
ହୈମ୍ୟୈ । ହେମମୁଖାୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟୈ ।
ଶଶିସୁଶୋଭନାୟୈ ନମଃ ॥ ୫୮୦ ॥

ଓଂ ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଧରାୟୈ ନମଃ । ଚନ୍ଦ୍ରଵଲ୍ଲଭାୟୈ । ରୋହିଣ୍ୟୈ । ତମ୍ୟୈ ।
ତିମିଙ୍ଗିଲକୁଲାମୋଦମତ୍ସ୍ୟରୂପାଙ୍ଗହାରିଣ୍ୟୈ । ସର୍ଵଭୂତାନାଂ କାରିଣ୍ୟୈ ।
କାର୍ୟାତୀତାୟୈ । କିଶୋରିଣ୍ୟୈ । କିଶୋରଵଲ୍ଲଭାୟୈ । କେଶକାରିକାୟୈ ।
କାମକାରିକାୟୈ । କାମେଶ୍ଵର୍ୟୈ । କାମକଲାୟୈ । କାଲିନ୍ଦୀକୂଲଦୀପିକାୟୈ ।
କଲିନ୍ଦତନୟାତୀରଵାସିନ୍ୟୈ । ତୀରଗେହିନ୍ୟୈ । କାଦମ୍ବରୀପାନପରାୟୈ ।
କୁସୁମାମୋଦଧାରିଣ୍ୟୈ । କୁମୁଦାୟୈ । କୁମୁଦାନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦୦ ॥

ଓଂ କୃଷ୍ଣେଶ୍ୟୈ ନମଃ । କାମଵଲ୍ଲଭାୟୈ । ତର୍କାଲ୍ୟୈ । ଵୈଜୟନ୍ତ୍ୟୈ ।
ନିମ୍ବଦାଡିମ୍ବରୂପିଣ୍ୟୈ । ବିଲ୍ଵଵୃକ୍ଷପ୍ରିୟାୟୈ । କୃଷ୍ଣାମ୍ବରାୟୈ ।
ବିଲ୍ଵୋପମସ୍ତନ୍ୟୈ । ବିଲ୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ । ବିଲ୍ଵଵସଵେ । ବିଲ୍ଵଵୃକ୍ଷନିଵାସିନ୍ୟୈ ।
ତୁଲସୀତୋଷିକାୟୈ । ତୈତିଲାନନ୍ଦପରିତୋଷିକାୟୈ । ଗଜମୁକ୍ତାୟୈ ।
ମହାମୁକ୍ତାୟୈ । ମହାମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦାୟୈ । ଅନଙ୍ଗମୋହିନୀଶକ୍ତିରୂପାୟୈ ।
ଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ପଞ୍ଚଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପାୟୈ ।
ଶୈଶଵାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୬୨୦ ॥

ଓଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଶ୍ୟାମଲତାୟୈ । ଅନଙ୍ଗଲତାୟୈ ।
ୟୋଷିଚ୍ଛକ୍ତିସ୍ଵରୂପାୟୈ । ୟୋଷିଦାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ । ପ୍ରେମପ୍ରିୟାୟୈ ।
ପ୍ରେମରୂପାୟୈ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ । ପ୍ରେମହାରାୟୈ ।
ପ୍ରେମଦାତ୍ର୍ୟୈ । ପ୍ରେମଶକ୍ତିମୟ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣପ୍ରେମଵତ୍ୟୈ । ଧନ୍ୟାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ । ପ୍ରେମଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟୈ । ପ୍ରେମାୟୈ ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ । ପ୍ରେମକ୍ରୀଡାପରୀତାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ପ୍ରେମଭକ୍ତିତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ ।
ପ୍ରେମାର୍ଥଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୬୪୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଶ୍ଵେତାୟୈ ନମଃ । ନିତ୍ୟତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ । ହାଵଭାଵାନ୍ଵିତାୟୈ ।
ରୌଦ୍ରାୟୈ । ରୁଦ୍ରାନନ୍ଦପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ । କପିଲାୟୈ । ଶୃଙ୍ଖଲାୟୈ ।
କେଶପାଶସମ୍ବାଧିନ୍ୟୈ । ଧଟ୍ୟୈ । କୁଟୀରଵାସିନ୍ୟୈ । ଧୂମ୍ରାୟୈ ।
ଧୂମ୍ରକେଶାୟୈ । ଜଲୋଦର୍ୟୈ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୋଚରାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣ୍ୟୈ ।
ଭଵଭାଵିନ୍ୟୈ । ସଂସାରନାଶିନ୍ୟୈ । ଶୈଵାୟୈ । ଶୈଵଲାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ ।
ଶିଶିରାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୬୦ ॥

ଓଂ ହେମରାଗାଢ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ମେଘରୂପାୟୈ । ଅତିସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ମନୋରମାୟୈ ।
ଵେଗଵତ୍ୟୈ । ଵେଗାଢ୍ୟାୟୈ । ଵେଦଵାଦିନ୍ୟୈ । ଦୟାନ୍ଵିତାୟୈ । ଦୟାଧାରାୟୈ ।
ଦୟାରୂପାୟୈ । ସୁସେଵିନ୍ୟୈ । କିଶୋରସଙ୍ଗସଂସର୍ଗାୟୈ । ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରାନନାୟୈ ।
କଲାୟୈ । କଲାଧିନାଥଵଦନାୟୈ । କଲାନାଥାଧିରୋହିଣ୍ୟୈ ।
ଵିରାଗକୁଶଲାୟୈ । ହେମପିଙ୍ଗଲାୟୈ । ହେମମଣ୍ଡନାୟୈ ।
ଭାଣ୍ଡୀରତାଲଵନଗାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୮୦ ॥

ଓଂ କୈଵର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ । ପୀଵର୍ୟୈ । ଶୁକ୍ୟୈ । ଶୁକଦେଵଗୁଣାତୀତାୟୈ ।
ଶୁକଦେଵପ୍ରିୟାୟୈ । ସଖ୍ୟୈ । ଵିକଲୋତ୍କର୍ଷିଣ୍ୟୈ । କୋଷାୟୈ ।
କୌଶେୟାମ୍ବରଧାରିଣ୍ୟୈ । କୌଷାଵର୍ୟୈ । କୋଷରୂପାୟୈ ।
ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିକାରିକାୟୈ । ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିକର୍ୟୈ । ସଂହାରିଣ୍ୟୈ ।
ସଂହାରକାରିଣ୍ୟୈ । କେଶଶୈଵଲଧାତ୍ର୍ୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରଗାତ୍ରାୟୈ । ସୁକୋମଲାୟୈ ।
ପଦ୍ମାଙ୍ଗରାଗସଂରାଗାୟୈ । ଵିନ୍ଧ୍ୟାଦ୍ରିପରିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୭୦୦ ॥

ଓଂ ଵିନ୍ଧ୍ୟାଲୟାୟୈ ନମଃ । ଶ୍ୟାମସଖ୍ୟୈ । ସଖୀସଂସାରରାଗିଣ୍ୟୈ ।
ଭୂତାୟୈ । ଭଵିଷ୍ୟାୟୈ । ଭଵ୍ୟାୟୈ । ଭଵ୍ୟଗାତ୍ରାୟୈ । ଭଵାତିଗାୟୈ ।
ଭଵନାଶାନ୍ତକାରିଣ୍ୟୈ । ଆକାଶରୂପାୟୈ । ସୁଵେଶିନ୍ୟୈ । ରତ୍ୟୈ ।
ଅଙ୍ଗପରିତ୍ୟଗାୟୈ । ରତିଵେଗାୟୈ । ରତିପ୍ରଦାୟୈ । ତେଜସ୍ଵିନ୍ୟୈ ।
ତେଜୋରୂପାୟୈ । କୈଵଲ୍ୟପଥଦାୟୈ । ଶୁଭାୟୈ । ଭକ୍ତିହେତଵେ ନମଃ ॥ ୭୨୦ ॥

ଓଂ ମୁକ୍ତିହେତଵେ ନମଃ । ଲଙ୍ଘିନ୍ୟୈ । ଲଙ୍ଘନକ୍ଷମାୟୈ । ଵିଶାଲନେତ୍ରାୟୈ ।
ଵୈଶାଲ୍ୟୈ । ଵିଶାଲକୁଲସମ୍ଭାଵାୟୈ । ଵିଶାଲଗୃହଵାସାୟୈ ।
ଵିଶାଲବଦରୀରତ୍ୟୈ । ଭକ୍ତ୍ୟତୀତାୟୈ । ଭକ୍ତିଗତ୍ୟୈ । ଭକ୍ତିକାୟୈ ।
ଶିଵଭକ୍ତିଦାୟୈ । ଶିଵଭକ୍ତିସ୍ଵରୂପାୟୈ । ଶିଵାର୍ଧାଙ୍ଗଵିହାରିଣ୍ୟୈ ।
ଶିରୀଷକୁସୁମାମୋଦାୟୈ । ଶିରୀଷକୁସୁମୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟୈ । ଶିରୀଷମୃଦ୍ଵ୍ୟୈ ।
ଶୈରୀଷ୍ୟୈ । ଶିରୀଷକୁସୁମାକୃତ୍ୟୈ । ଶୈରୀଷ୍ୟୈ । ଵିଷ୍ଣୋଃ
ଵାମାଙ୍ଗହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୭୪୦ ॥

ଓଂ ଶିଵଭକ୍ତିସୁଖାନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ । ଵିଜିତାୟୈ । ଵିଜିତାମୋଦାୟୈ ।
ଗଣଗାୟୈ । ଗଣତୋଷିତାୟୈ । ହୟାସ୍ୟାୟୈ । ହେରମ୍ବସୁତାୟୈ । ଗଣମାତ୍ରେ ।
ସୁଖେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ର୍ୟୈ । ଦୁଃଖହରାୟୈ । ସେଵିତେପ୍ସିତସର୍ଵଦାୟୈ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞତ୍ଵଵିଧାତ୍ର୍ୟୈ । କୁଲକ୍ଷେତ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ । ଲଵଙ୍ଗାୟୈ ।
ପାଣ୍ଡଵସଖ୍ୟୈ । ସଖୀମଧ୍ୟନିଵାସିନ୍ୟୈ । ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତାୟୈ । ଗୟାୟୈ ।
ଗମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୭୬୦ ॥

ଓଂ ଗମନାତୀତନିର୍ଭରାୟୈ ନମଃ । ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ଗଙ୍ଗାୟୈ ।
ଗଙ୍ଗାଜଲମୟ୍ୟୈ । ଗଙ୍ଗେରିତାୟୈ । ପୂତଗାତ୍ରାୟୈ । ପଵିତ୍ରକୁଲଦୀପିକାୟୈ ।
ପଵିତ୍ରଗୁଣଶୀଲାଢ୍ୟାୟୈ । ପଵିତ୍ରାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ । ପଵିତ୍ରଗୁଣସୀମାଢ୍ୟାୟୈ ।
ପଵିତ୍ରକୁଲଦୀପିନ୍ୟୈ । କଲ୍ପମାନାୟୈ । କଂସହରାୟୈ । ଵିନ୍ଧ୍ୟାଚଲନିଵାସିନ୍ୟୈ ।
ଗୋଵର୍ଦ୍ଧନେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଗୋଵର୍ଦ୍ଧନହାସ୍ୟାୟୈ । ହୟାକୃତ୍ୟୈ । ମୀନାଵତାରାୟୈ ।
ମୀନେଶ୍ୟୈ । ଗଗନେଶ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୭୮୦ ॥

ଓଂ ହୟାୟୈ ନମଃ । ଗଜ୍ୟୈ । ହରିଣ୍ୟୈ । ହାରିଣ୍ୟୈ । ହାରଧାରିଣ୍ୟୈ ।
କନକାକୃତ୍ୟୈ । ଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାୟୈ । ଵିପ୍ରମାତ୍ରେ । ଗୋପମାତ୍ରେ । ଗୟେଶ୍ଵର୍ୟୈ ।
ଗଵେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଗଵେଶ୍ୟୈ । ଗଵୀଶୀଗତିଵାସିନ୍ୟୈ । ଗତିଜ୍ଞାୟୈ ।
ଗୀତକୁଶଲାୟୈ । ଦନୁଜେନ୍ଦ୍ରନିଵାରିଣ୍ୟୈ । ନିର୍ଵାଣଧାତ୍ର୍ୟୈ । ନୈର୍ଵାଣ୍ୟୈ ।
ହେତୁୟୁକ୍ତାୟୈ । ଗୟୋତ୍ତରାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦୦ ॥

ଓଂ ପର୍ଵତାଧିନିଵାସାୟୈ ନମଃ । ନିଵାସକୁଶଲାୟୈ । ସନ୍ନ୍ୟାସଧର୍ମକୁଶଲାୟୈ ।
ସନ୍ନ୍ୟାସେଶ୍ୟୈ । ଶରନ୍ମୁଖ୍ୟୈ । ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟୈ । ଶ୍ୟାମହାରାୟୈ ।
କ୍ଷେତ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ । ଵସନ୍ତରାଗସଂରାଗାୟୈ । ଵସନ୍ତଵସନାକୃତ୍ୟୈ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ । ଷଡ୍ଭୁଜାୟୈ । ଦ୍ଵିଭୁଜାୟୈ । ଗୌରଵିଗ୍ରହାୟୈ ।
ସହସ୍ରାସ୍ୟାୟୈ । ଵିହାସ୍ୟାୟୈ । ମୁଦ୍ରାସ୍ୟାୟୈ । ମୋଦଦାୟିନ୍ୟୈ । ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାୟୈ ।
ପ୍ରାଣରୂପାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୨୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରାଣରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ଅପାଵୃତାୟୈ । କୃଷ୍ଣପ୍ରୀତାୟୈ । କୃଷ୍ଣରତାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣତୋଷଣତତ୍ପରାୟୈ । କୃଷ୍ଣପ୍ରେମରତାୟୈ । କୃଷ୍ଣଭକ୍ତାୟୈ ।
ଭକ୍ତଫଲପ୍ରଦାୟୈ । କୃଷ୍ଣପ୍ରେମାୟୈ । ପ୍ରେମଭକ୍ତାୟୈ ।
ହରିଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । ଚୈତନ୍ୟରୂପାୟୈ । ଚୈତନ୍ୟପ୍ରିୟାୟୈ ।
ଚୈତନ୍ୟରୂପିଣ୍ୟୈ । ଉଗ୍ରରୂପାୟୈ । ଶିଵକ୍ରୋଡାୟୈ । କୃଷ୍ଣକ୍ରୋଡାୟୈ ।
ଜଲୋଦର୍ୟୈ । ମହୋଦର୍ୟୈ । ମହାଦୁର୍ଗକାନ୍ତାରସ୍ଥସୁଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୮୪୦ ॥

ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲ୍ୟୈ ନମଃ । ଚନ୍ଦ୍ରକେଶ୍ୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରେମତରଙ୍ଗିଣ୍ୟୈ ।
ସମୁଦ୍ରମଥନୋଦ୍ଭୂତାୟୈ । ସମୁଦ୍ରଜଲଵାସିନ୍ୟୈ । ସମୁଦ୍ରାମୃତରୂପାୟୈ ।
ସମୁଦ୍ରଜଲଵାସିକାୟୈ । କେଶପାଶରତାୟୈ । ନିଦ୍ରାୟୈ । କ୍ଷୁଧାୟୈ ।
ପ୍ରେମତରଙ୍ଗିକାୟୈ । ଦୂର୍ଵାଦଲଶ୍ୟାମତନଵେ । ଦୂର୍ଵାଦଲତନୁଚ୍ଛଵୟେ ।
ନାଗର୍ୟୈ । ନାଗରାଗାରାୟୈ । ନାଗରାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ । ନାଗରାଲିଙ୍ଗନପରାୟୈ ।
ନାଗରାଙ୍ଗଣମଙ୍ଗଲାୟୈ । ଉଚ୍ଚନୀଚାୟୈ । ହୈମଵତୀପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୬୦ ॥

ଓଂ କୃଷ୍ଣତରଙ୍ଗଦାୟୈ ନମଃ । ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନସିଦ୍ଧାଙ୍ଗ୍ୟୈ ।
ସିଦ୍ଧସାଧ୍ୟଵିଲାସିକାୟୈ । ମଙ୍ଗଲାମୋଦଜନନ୍ୟୈ । ମେଖଲାମୋଦଧାରିଣ୍ୟୈ ।
ରତ୍ନମଞ୍ଜୀରଭୂଷାଙ୍ଗ୍ୟୈ । ରତ୍ନଭୂଷଣଭୂଷଣାୟୈ । ଜମ୍ବାଲମାଲିକାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରାଣାୟୈ । ପ୍ରାଣଵିମୋଚନାୟୈ । ସତ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ । ସତ୍ୟଵତ୍ୟୈ ।
ସେଵକାନନ୍ଦଦାୟିକାୟ । ଜଗଦ୍ୟୋନୟେ । ଜଗଦ୍ବୀଜାୟୈ । ଵିଚିତ୍ରମଣୀଭୂଷଣାୟୈ ।
ରାଧାରମଣକାନ୍ତାୟୈ । ରାଧ୍ୟାୟୈ । ରାଧନରୂପିଣ୍ୟୈ ।
କୈଲାସଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୮୮୦ ॥

ଓଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରାଣସର୍ଵସ୍ଵଦାୟିନ୍ୟୈ ।
କୃଷ୍ଣାଵତାରନିରତକୃଷ୍ଣଭକ୍ତଫଲାର୍ଥିନ୍ୟୈ ।
ୟାଚକାୟାଚକାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ । ୟାଚକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟୈ । ହରିଭୂଷଣଭୂଷାଢ୍ୟାୟୈ ।
ଆନନ୍ଦୟୁକ୍ତାୟୈ । ଆର୍ଦ୍ରପାଦଗାୟୈ । ହୈ-ହୈ-ହରିଭୂଷଣଭୂଷାଢ୍ୟାୟୈ ।
ଆନନ୍ଦୟୁକ୍ତାୟୈ । ଆର୍ଦ୍ରପାଦଗାୟୈ । ହୈ-ହୈ-ତାଲଧରାୟୈ ।
ଥୈ-ଥୈ-ଶବ୍ଦଶକ୍ତିପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ । ହେ-ହେ-ଶବ୍ଦସ୍ଵରୂପାୟୈ ।
ହୀ-ହୀ-ଵାକ୍ୟଵିଶାରଦାୟୈ । ଜଗଦାନନ୍ଦକର୍ତ୍ର୍ୟୈ । ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଵିଶାରଦାୟୈ ।
ପଣ୍ଡିତାପଣ୍ଡିତଗୁଣାୟୈ । ପଣ୍ଡିତାନନ୍ଦକାରିଣ୍ୟୈ । ପରିପାଲନକର୍ତ୍ର୍ୟୈ ।
ସ୍ଥିତିଵିନୋଦିନ୍ୟ । ସଂହାରଶବ୍ଦାଢ୍ୟାୟୈ । ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନମନୋହରାୟୈ । ଵିଦୁଷାଂ
ପ୍ରୀତିଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୯୦୦ ॥

ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ପ୍ରେମଵିଵର୍ଦ୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ । ନାଦେଶ୍ୟୈ । ନାଦରୂପାୟୈ ।
ନାଦବିନ୍ଦୁଵିଧାରିଣ୍ୟୈ । ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନସ୍ଥିତାୟୈ । ଶୂନ୍ୟରୂପପାଦପଵାସିନ୍ୟୈ ।
କାର୍ତିକଵ୍ରତକର୍ତ୍ର୍ୟୈ । ଵାସନାହାରିଣ୍ୟୈ । ଜଲାଶୟାୟୈ । ଜଲତଲାୟୈ ।
ଶିଲାତଲନିଵାସିନ୍ୟୈ । କ୍ଷୁଦ୍ରକୀଟାଙ୍ଗସଂସର୍ଗାୟୈ । ସଙ୍ଗଦୋଷଵିନାଶିନ୍ୟୈ ।
କୋଟିକନ୍ଦର୍ପଲାଵଣ୍ୟାୟୈ । କୋଟିକନ୍ଦର୍ପସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । କନ୍ଦର୍ପକୋଟିଜନନ୍ୟୈ ।
କାମବୀଜପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ । କାମଶାସ୍ତ୍ରଵିନୋଦାୟୈ । କାମଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ ।
କାମପ୍ରକାଶିକାୟୈ ନମଃ ॥ ୯୨୦ ॥

ଓଂ କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଅଣିମାଦ୍ୟଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦାୟୈ । ୟାମିନ୍ୟୈ ।
ୟାମିନୀନାଥଵଦନାୟୈ । ୟାମିନୀଶ୍ଵର୍ୟୈ । ୟାଗୟୋଗହରାୟୈ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦାତ୍ର୍ୟୈ । ହିରଣ୍ୟଦାୟୈ । କପାଲମାଲିନ୍ୟୈ । ଦେଵ୍ୟୈ ।
ଧାମରୂପିଣ୍ୟୈ । ଅପୂର୍ଵଦାୟୈ । କୃପାନ୍ଵିତାୟୈ । ଗୁଣାଗୌଣ୍ୟାୟୈ ।
ଗୁଣାତୀତଫଲପ୍ରଦାୟୈ । କୂଷ୍ମାଣ୍ଡଭୂତଵେତାଲନାଶିନ୍ୟୈ । ଶାରଦାନ୍ଵିତାୟୈ ।
ଶୀତଲାୟୈ । ଶବଲାୟୈ । ହେଲାଲୀଲାୟୈ ନମଃ ॥ ୯୪୦ ॥

ଓଂ ଲାଵଣ୍ୟମଙ୍ଗଲାୟୈ । ଵିଦ୍ୟାର୍ଥିନ୍ୟୈ । ଵିଦ୍ୟମାନାୟୈ । ଵିଦ୍ୟାୟୈ ।
ଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ଆନ୍ଵୀକ୍ଷିକୀଶାସ୍ତ୍ରରୂପାୟୈ । ଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରିଣ୍ୟୈ ।
ନାଗେନ୍ଦ୍ରାୟୈ । ନାଗମାତ୍ରେ । କ୍ରୀଡାକୌତୁକରୂପିଣ୍ୟୈ । ହରିଭାଵନଶୀଲାୟୈ ।
ହରିତୋଷଣତତ୍ପରାୟୈ । ହରିପ୍ରାଣାୟୈ । ହରପ୍ରାଣାୟୈ । ଶିଵପ୍ରାଣାୟ ।
ଶିଵାନ୍ଵିତାୟୈ । ନରକାର୍ଣଵସଂହତ୍ର୍ୟୈ । ନରକାର୍ଣଵନାଶିନ୍ୟୈ । ନରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ।
ନରାତୀତାୟୈ ନମଃ ॥ ୯୬୦ ॥

ଓଂ ନରସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ନରାଙ୍ଗନାୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦନପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାୟୈ ।
ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାରମ୍ୟାୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାକ୍ରୀଡାୟୈ । ୟଶୋଦାକ୍ରୋଡଵାସିନ୍ୟୈ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦନପ୍ରାଣାୟୈ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାର୍ଥଦାୟୈ । ଵତ୍ସଲାୟୈ । କୋଶଲାୟୈ । କଲାୟୈ ।
କରୁଣାର୍ଣଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ସ୍ଵର୍ଗଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ । ଭୂମିଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ।
ଦ୍ରୌପଦୀପାଣ୍ଡଵପ୍ରିୟାୟୈ । ଅର୍ଜୁନସଖ୍ୟୈ । ଭୋଗ୍ୟୈ । ଭୈମ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୯୮୦ ॥

ଓଂ ଭୀମକୁଲୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ । ଭୁଵନାମୋହନାୟୈ । କ୍ଷୀଣାୟୈ ।
ପାନାସକ୍ତତରାୟୈ । ପାନାର୍ଥିନ୍ୟୈ । ପାନପାତ୍ରାୟୈ । ପାନପାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ ।
ଦୁଗ୍ଧମନ୍ଥନକର୍ମାଢ୍ୟାୟୈ । ଦଧିମନ୍ଥନତତ୍ପରାୟୈ । ଦଧିଭାଣ୍ଡାର୍ଥିନ୍ୟୈ ।
କୃଷ୍ଣକ୍ରୋଧିନ୍ୟୈ । ନନ୍ଦନାଙ୍ଗନାୟୈ । ଘୃତଲିପ୍ତାୟୈ ।
ତକ୍ରୟୁକ୍ତାୟୈ । ୟମୁନାପାରକୌତୁକାୟୈ । ଵିଚିତ୍ରକଥକାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣହାସ୍ୟଭାଷଣତତ୍ପରାୟୈ । ଗୋପାଙ୍ଗନାଵେଷ୍ଟିତାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣସଙ୍ଗାର୍ଥିନ୍ୟୈ । ରାସସକ୍ତାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦୦ ॥

ଓଂ ରାସରତ୍ୟୈ ନମଃ । ଆସଵାସକ୍ତଵାସନାୟୈ । ହରିଦ୍ରାହରିତାୟୈ । ହାରିଣ୍ୟୈ ।
ଆନନ୍ଦାର୍ପିତଚେତନାୟୈ । ନିଶ୍ଚୈତନ୍ୟାୟୈ । ନିଶ୍ଚେତାୟୈ । ଦାରୁହରିଦ୍ରିକାୟୈ ।
ସୁବଲସ୍ୟ ସ୍ଵସ୍ରେ । କୃଷ୍ଣଭାର୍ୟାୟୈ । ଭାଷାତିଵେଗିନ୍ୟୈ । ଶ୍ରୀଦାମସ୍ୟ
ସଖ୍ୟୈ । ଦାମଦାୟିନ୍ୟୈ । ଦାମଧାରିଣ୍ୟୈ । କୈଲାସିନ୍ୟୈ । କେଶିନ୍ୟୈ ।
ହରିଦମ୍ବରଧାରିଣ୍ୟୈ । ହରିସାନ୍ନିଧ୍ୟଦାତ୍ର୍ୟୈ । ହରିକୌତୁକମଙ୍ଗଲାୟୈ ।
ହରିପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୨୦ ॥

ଓଂ ହରିଦ୍ଵାରାୟୈ ନମଃ । ୟମୁନାଜଲଵାସିନ୍ୟୈ । ଜୈତ୍ରପ୍ରଦାୟୈ ।
ଜିତାର୍ଥିନ୍ୟୈ । ଚତୁରାୟୈ । ଚାତୁର୍ୟୈ । ତମ୍ୟୈ । ତମିସ୍ରାୟୈ । ଆତପରୂପାୟୈ ।
ରୌଦ୍ରରୂପାୟୈ । ୟଶୋଽର୍ଥିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାର୍ଥିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣକଲାୟୈ ।
କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଵିଧାୟିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାର୍ଥଵାସନାୟୈ । କୃଷ୍ଣରାଗିଣ୍ୟୈ ।
ଭଵଭାଵିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାର୍ଥରହିତାୟୈ । ଭକ୍ତାଭକ୍ତଭକ୍ତିଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରହିତାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୪୦ ॥

ଓଂ ଦୀନାୟୈ ନମଃ । ହରେଃ ଵିରହିଣ୍ୟୈ । ମଥୁରାୟୈ ।
ମଥୁରାରାଜଗେହଭାଵନଭଵନାୟୈ । ଅଲକେଶ୍ଵରପୂଜ୍ୟାୟୈ ।
କୁବେରେଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭାୟୈ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭାଵନାମୋଦାୟୈ ।
ଉନ୍ମାଦଵିଧାୟିନ୍ୟୈ । କୃଷ୍ଣାର୍ଥଵ୍ୟାକୁଲାୟୈ । କୃଷ୍ଣସାରଚର୍ମଧରାୟୈ ।
ଶୁଭାୟୈ । ଧନଧାନ୍ୟଵିଧାତ୍ର୍ୟୈ । ଜାୟାୟୈ । କାୟାୟୈ । ହୟାୟୈ ।
ହୟ୍ୟୈ । ପ୍ରଣଵାୟୈ । ପ୍ରଣଵେଶ୍ୟୈ । ପ୍ରଣଵାର୍ଥସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାର୍ଧାଙ୍ଗହାରୀଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୬୦ ॥

ଓଂ ଶୈଵଶିଂଶପାୟୈ ନମଃ । ରାକ୍ଷସୀନାଶିନ୍ୟୈ ।
ଭୂତପ୍ରେତପ୍ରାଣଵିନାଶିନ୍ୟୈ । ସକଲେପ୍ସିତଦାତ୍ର୍ୟୈ । ଶଚ୍ୟୈ । ସାଧ୍ଵ୍ୟୈ ।
ଅରୁନ୍ଧତ୍ୟୈ । ପତିଵ୍ରତାୟୈ । ପତିପ୍ରାଣାୟୈ । ପତିଵାକ୍ୟଵିନୋଦିନ୍ୟୈ ।
ଅଶେଷସାଧିନ୍ୟୈ । କଲ୍ପଵାସିନ୍ୟୈ । କଲ୍ପରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୭୩ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀରାଧିକାସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 1000 Names of Sri Radhika:

1000 Names of Sri Radhika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment