1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Sharika Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srisarikasahasranamavalih ॥
sriganesaya namah ।
srisarikayai namah ।

viniyogah –
asya srisarikabhagavatisahasranamastotrasya srimahadeva rsih,
anustup chandah, srisarika bhagavati devata, sam bijam,
srim saktih, phram kilakam, dharmarthakamamoksarthe viniyogah ॥

rsyadinyasah –
Om srimahadevarsaye namah sirasi ।
anustupchandase namah mukhe ।
srisarikabhagavati devatayai namah hrdaye ।
sam bijaya namah daksastane ।
srim saktaye namah vamastane ।
phram kilakaya namah nabhau ।
srisarikabhagavati prasadasiddhyarthe pathe viniyogaya namah padayoh ॥

sadanganyasah ।

karanyasah –
hram sram angusthabhyam namah । hrim srim tarjanibhyam namah ।
hrum srum madhyamabhyam namah । hraim sraim anamikabhyam namah ।
hraum sraum kanisthabhyam namah । hrah srah karatalakarapusthabhyam namah ।

anganyasah –
hram sram hrdayaya namah । hrim srim sirase svaha ।
hrum srum sikhayai vasat । hraim sraim kavacaya hum ।
hraum sraum netratrayaya vausat । hrah srah astraya phat ।

॥ dhyanam ॥

balarkakotisadrsiminducudam karambujaih ।
varacakrabhayasimsca dharayantim hasanmukhim ॥ 1 ॥

simharudham raktavastram raktabharanabhusitam ।
vamadevankanilayam hrtpadme sarikam bhaje ॥ 2 ॥

balarkakotidyutiminducudam varasicakrabhayabahumadyam ।
simhadhirudham sivavamadehalinam bhaje cetasi sarikesim ॥ 3 ॥

atha sahasranamavalih ॥

Om srisarikayai namah ।
Om syamasundaryai namah ।
Om silayai namah ।
Om saryai namah ।
Om sukyai namah ।
Om santayai namah ।
Om santamanasagocarayai namah ।
Om santisthayai namah ।
Om santidayai namah ।
Om santyai namah ।
Om syamayai namah ।
Om syamapayodharayai namah ।
Om devyai namah ।
Om sasankabimbabhayai namah ।
Om sasankakrtasekharayai namah ।
Om sasankasobhilavanyayai namah ।
Om sasankamadhyavasinyai namah ।
Om sarduralavahayai namah ।
Om devesyai namah ।
Om sardulasthityai namah । 20 ।

Om uttamayai namah ।
Om sardulacarmavasanayai namah ।
Om saktyai namah ।
Om sardulavahanayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om pinayai namah ।
Om pinavaksojakutmalayai namah ।
Om pitambarayai namah ।
Om raktadantayai namah ।
Om dadimikusumopamayai namah ।
Om sphuradratnamsukhacitayai namah ।
Om ratnamandalavigrahayai namah ।
Om raktambaradharayai namah ।
Om devyai namah । –
Om ratnamalavibhusanayai namah ।
Om ratnasammurchitatmane namah ।
Om diptayai namah ।
Om diptasikhayai namah ।
Om dayayai namah । 40 ।

Om dayavatyai namah ।
Om kalpalatayai namah ।
Om kalpantadahanopamayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhimanadayai namah ।
Om bhayanakamukhyai namah ।
Om bhagayai namah ।
Om karayai namah ।
Om karunyarupayai namah ।
Om bhagamalavibhusanayai namah ।
Om bhagesvaryai namah ।
Om bhagasthayai namah ।
Om kurukullayai namah ।
Om krsodaryai namah ।
Om kadambaryai namah ।
Om patotkrstayai namah ।
Om paramayai namah ।
Om paramesvaryai namah ।
Om satyai namah ।
Om sarasvatyai namah । 60 ।

Om satyayai namah ।
Om satyasatyasvarupinyai namah ।
Om paramparayai namah ।
Om patakarayai namah ।
Om patalayai namah ।
Om patalaprabhayai namah ।
Om padminyai namah ।
Om padmavadanayai namah ।
Om padmayai namah ।
Om padmakarayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sivasrayayai namah ।
Om saracchantayai namah ।
Om sacyai namah ।
Om rambhayai namah ।
Om vibhavaryai namah ।
Om dyumanaye namah ।
Om taranayai namah ।
Om pathayai namah ।
Om pithesyai namah । 80 ।

Om pivarakrtyai namah ।
Om acintyayai namah ।
Om musaladharayai namah ।
Om matangyai namah ।
Om madhurasvanayai namah ।
Om vinagitapriyayai namah ।
Om gathayai namah ।
Om garudyai namah ।
Om garudadhvajayai namah ।
Om ativa sundarakarayai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om sundaralakayai namah ।
Om alakayai namah ।
Om nakamadhyasthayai namah ।
Om nakinyai namah ।
Om nakipujitayai namah ।
Om patalesvarapujyayai namah ।
Om patalatalacarinyai namah ।
Om anantayai namah ।
Om anantarupayai namah । 100 ।

Om ajnatayai namah ।
Om jnanavardhinyai namah ।
Om ameyayai namah ।
Om aprameyayai namah ।
Om anantayai namah ।
Om adityarupinyai namah ।
Om dvadasadityasampujyayai namah ।
Om samyai namah ।
Om syamakabijinyai namah ।
Om vibhasayai namah ।
Om bhasuravarnayai namah ।
Om samastasuraghatinyai namah ।
Om sudhamayyai namah ।
Om sudhamurtyai namah ।
Om sudhayai namah ।
Om sarvapriyankaryai namah ।
Om sukhadayai namah ।
Om suresanyai namah ।
Om krsanuvallabhayai namah ।
Om havise namah । 120 ।

Om svahayai namah ।
Om svahesanetrayai namah ।
Om agnivaktrayai namah ।
Om agnitarpitayai namah ।
Om somasuryagninetrayai namah ।
Om bhurbhuvahsvahsvarupinyai namah ।
Om bhumyai namah ।
Om bhudevapujyayai namah ।
Om svayambhuve namah ।
Om svatmapujakayai namah ।
Om svayambhupuspamaladhyayai namah ।
Om svayambhupuspavallabhayai namah ।
Om anandakandalyai namah ।
Om kandayai namah ।
Om skandamatre namah ।
Om silalayayai namah ।
Om cetanayai namah ।
Om cidbhavakarayai namah ।
Om bhavapatnyai namah ।
Om bhayapahayai namah । 140 ।

Om vighnesvaryai namah ।
Om ganesanyai namah ।
Om vighnavidhvamsinyai namah ।
Om nisayai namah ।
Om vasyayai namah ।
Om vasijanastutyayai namah ।
Om stutyai namah ।
Om srutidharayai namah ।
Om srutyai namah ।
Om sastravidhanavijnayai namah ।
Om vedasastrarthakovidayai namah ।
Om vedyayai namah ।
Om vidyamayyai namah ।
Om vedamayyai namah । –
Om vidyayai namah ।
Om vidhatrvaradayai namah ।
Om vadhvai namah ।
Om vadhurupayai namah ।
Om vadhupujyayai namah ।
Om vadhupanapratarpitayai namah । 160 ।

Om vadhupujanasantustayai namah ।
Om vadhumalavibhusanayai namah ।
Om vamayai namah ।
Om vamesvaryai namah ।
Om vamyayai namah ।
Om kulakulavicarinyai namah ।
Om vitarkatarkanilayayai namah ।
Om pralayanalasannibhayai namah ।
Om yajnesvaryai namah ।
Om yajnamukhayai namah ।
Om yajakayai namah ।
Om yajnapatrakayai namah ।
Om yaksesvaryai namah ।
Om yaksadhatryai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om parvatasrayayai namah ।
Om pilampilayai namah ।
Om padasthanayai namah ।
Om padadayai namah ।
Om narakantakayai namah । 180 ।

Om naryai namah ।
Om narmapriyayai namah ।
Om sridayai namah ।
Om sridasridayai namah ।
Om sarayudhayai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om ratyai namah ।
Om hutyai namah ।
Om ahutyai namah ।
Om havyavahanayai namah ।
Om haresvaryai namah ।
Om harivadhvai namah ।
Om hatakangadamanditayai namah ।
Om hapusayai namah ।
Om svargatyai namah ।
Om vaidyayai namah ।
Om sumukhayai namah ।
Om mahausadhyai namah ।
Om sarvarogaharayai namah ।
Om madhvyai namah । 200 ।

Om madhupanaparayanayai namah ।
Om madhusthitayai namah ।
Om madhumayyai namah ।
Om madhudanavisaradayai namah ।
Om madhutrptayai namah ।
Om madhurupayai namah ।
Om madhukakusumaprabhayai namah ।
Om madhavyai namah ।
Om madhavivallyai namah ।
Om madhumattayai namah ।
Om madalasayai namah ।
Om marapriyayai namah ।
Om marapujyayai namah ।
Om maradevapriyankaryai namah ।
Om maresyai namah ।
Om mrtyuharayai namah ।
Om harikantayai namah ।
Om manonmanayai namah ।
Om mahavaidyapriyayai namah ।
Om vaidyayai namah । 220 ।

Om vaidyacarayai namah ।
Om surarcitayai namah ।
Om samantayai namah ।
Om pinavapusyai namah ।
Om gutyai namah ।
Om gurvyai namah ।
Om gariyasyai namah ।
Om kalantakayai namah ।
Om kalamukhyai namah ।
Om kathorayai namah ।
Om karunamayyai namah ।
Om nilayai namah ।
Om nabhyai namah ।
Om vagisyai namah ।
Om durvayai namah ।
Om nilasarasvatyai namah ।
Om aparayai namah ।
Om paragayai namah ।
Om gamyayai namah ।
Om gatyai namah । 240 ।

Om prityai namah ।
Om payodharayai namah ।
Om payodasadrsacchayayai namah ।
Om paradakrtilalasayai namah ।
Om sarojanilayayai namah ।
Om nityai namah ।
Om kirtyai namah ।
Om kirtikaryai namah ।
Om kathayai namah ।
Om kasyai namah ।
Om kamyayai namah ।
Om kapardisayai namah ।
Om kasapuspopamayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramapriyayai namah ।
Om ramabhadradevasamarcitayai namah ।
Om ramasampujitayai namah ।
Om ramasiddhidayai namah ।
Om ramarajyadayai namah । 260 ।

Om ramabhadrarcitayai namah ।
Om revayai namah ।
Om devakyai namah ।
Om devavatsalayai namah ।
Om devapujyayai namah ।
Om devavandyayai namah ।
Om devadavanacarcitayai namah ।
Om dutyai namah ।
Om drutagatyai namah ।
Om dambhayai namah ।
Om daminyai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om jayayai namah ।
Om asesasurasampujyayai namah ।
Om nihsesasurasudinyai namah ।
Om vatinyai namah ।
Om vatamulasthayai namah ।
Om lasyahasyaikavallabhayai namah ।
Om arupayai namah ।
Om nirgunayai namah । 280 ।

Om satyayai namah ।
Om sadasantosavardhinyai namah ।
Om somyayai namah ।
Om yajurvahayai namah ।
Om yamyayai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om yaminyai namah ।
Om yamyai namah ।
Om daksayai namah ।
Om dayayai namah ।
Om varadayai namah ।
Om dalbhyasevyayai namah ।
Om purandaryai namah ।
Om paurandaryai namah ।
Om pulomesyai namah ।
Om paulomyai namah ।
Om pulakankurayai namah ।
Om purasthayai namah ।
Om vanabhuve namah ।
Om vanyayai namah । 300 ।

Om vanaryai namah ।
Om vanacarinyai namah ।
Om samastavarnanilayayai namah ।
Om samastavarnapujitayai namah ।
Om samastavaravarnadhyayai namah ।
Om samastaguruvallabhayai namah ।
Om samastamundamaladhyayai namah ।
Om malinyai namah ।
Om madhupasvanayai namah ।
Om kosapradayai namah ।
Om kosavasayai namah ।
Om camatkrtyai namah ।
Om alambusayai namah ।
Om hasadayai namah ।
Om sadasadrupayai namah ।
Om sarvavarnamayyai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om sarvaksaramayyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om mulavidyesvaryai namah । 320 ।

Om isvaryai namah ।
Om akarayai namah ।
Om sodasakarayai namah ।
Om karabandhavimocinyai namah ।
Om kakaravyanjanayai namah ।
Om akrantayai namah ।
Om sarvamantraksaralayayai namah ।
Om anurupayai namah ।
Om amalayai namah ।
Om traigunyayai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om ambalikayai namah ।
Om ambayai namah ।
Om anantagunamekhalayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om parnasalayai namah ।
Om sattahasayai namah ।
Om hasantikayai namah ।
Om adrikanyayai namah । 340 ।

Om attahasayai namah ।
Om ajarayai namah ।
Om asyayai namah । –
Om arundhatyai namah ।
Om abjaksyai namah ।
Om abjinyai namah ।
Om devyai namah । –
Om ambujasanapujitayai namah ।
Om abjahastayai namah ।
Om abjapadayai namah ।
Om abjapujanatositayai namah ।
Om akaramatrkayai namah ।
Om devyai namah । –
Om sarvanandakaryai namah ।
Om kalayai namah ।
Om anandasundaryai namah ।
Om adyayai namah ।
Om aghurnarunalocanayai namah ।
Om adidevantakayai namah ।
Om akrurayai namah । 360 ।

Om adityakulabhusanayai namah ।
Om ambijamandanayai namah ।
Om devyai namah । –
Om akaramatrkavalyai namah ।
Om industutayai namah ।
Om indubimbasyayai namah ।
Om inakotisamaprabhayai namah ।
Om indirayai namah ।
Om mandurasalayai namah ।
Om itihasayai namah ।
Om kathayai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om ilayai namah ।
Om iksurasasvadayai namah ।
Om ikaraksarabhusitayai namah ।
Om indrastutayai namah ।
Om indrapujyayai namah ।
Om indubimbasyayai namah ।
Om inabhadrayai namah ।
Om inesvaryai namah । 380 ।

Om ibhagatyai namah ।
Om ibhagityai namah ।
Om ikaraksaramatrkayai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om bhavaprakhyayai namah ।
Om isanyai namah ।
Om isvaravallabhayai namah ।
Om isayai namah ।
Om kamakalayai namah ।
Om devyai namah । –
Om ikarasritamatrkayai namah ।
Om ugraprabhayai namah ।
Om ugracittayai namah ।
Om ugravamangavasinyai namah ।
Om usayai namah ।
Om vaisnavapujyayai namah ।
Om ugratarayai namah ।
Om ulmukananayai namah ।
Om umesvaryai namah ।
Om isvaryai namah । 400 ।

Om sresthayai namah ।
Om udakasthayai namah ।
Om udesvaryai namah ।
Om udakayai namah ।
Om acchodakadayai namah ।
Om ukarodbhasamatrkayai namah ।
Om usmayai namah ।
Om usayai namah ।
Om usanayai namah ।
Om ucitavarapradayai namah ।
Om rnahartryai namah ।
Om rkaresyai namah ।
Om rlvarnayai namah ।
Om lvarnabhaje namah ।
Om ḹkarabhrukutyai namah ।
Om balayai namah ।
Om baladityasamaprabhayai namah ।
Om enankamukutayai namah ।
Om ihayai namah ।
Om ekaraksarabijitayai namah । 420 ।

Om enapriyayai namah ।
Om enamadhyavasinyai namah ।
Om enavatsalayai namah ।
Om enankamadhyasamsthayai namah ।
Om ekarodbhasakutinyai namah ।
Om aikarodbhasakutinyai namah ।
Om onkarasekharayai namah ।
Om devyai namah । –
Om aucityapadamanditayai namah ।
Om ambhojanilayasthanayai namah ।
Om ahsvarupayai namah ।
Om svargatyai namah ।
Om sodasasvararupayai namah ।
Om sodasasvaragayinyai namah ।
Om sodasyai namah ।
Om sodasakarayai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om kamalodbhavayai namah ।
Om kamesvaryai kamesvarayai namah । –
Om kalabhijnayai namah । 440 ।

Om kumaryai namah ।
Om kutilalakayai namah ।
Om kutilayai namah ।
Om kutilakarayai namah ।
Om kutumbasamyutayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om kulakulapadesanyai namah ।
Om kulesyai namah ।
Om kubjikayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kamayai namah ।
Om kamapriyayai namah ।
Om kirayai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om kapardinyai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om kalakamantakarinyai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om kapalesyai namah । 460 ।

Om karpuracayacarcitayai namah ।
Om kadamvaryai namah ।
Om komalangyai namah ।
Om kasmiryai namah ।
Om kunkumadyutyai namah ।
Om kuntayai namah ।
Om kurcarnabijadhyayai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om kulakulayai namah ।
Om karalasyayai namah ।
Om karalaksyai namah ।
Om vikaralasvarupinyai namah ।
Om kamyalakayai namah ।
Om kamadughayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamapalinyai namah ।
Om kanthadharayai namah ।
Om krpakartryai namah ।
Om kakaraksaramatrkayai namah ।
Om khadgahastayai namah । 480 ।

Om kharparesyai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om khagagaminyai namah ।
Om khecarimudraya yuktayai namah ।
Om khecaratvapradayinyai namah ।
Om khagasanayai namah ।
Om khalolaksyai namah ।
Om khetesyai namah ।
Om khalanasinyai namah ।
Om khevatakayudhahastayai namah ।
Om kharamsudyutisannibhayai namah ।
Om khantayai namah ।
Om khabijanilayayai namah ।
Om khakarollasamatrkayai namah ।
Om vaikharyai namah ।
Om bijanilayayai namah ।
Om khasthayai namah ।
Om khecaravallabhayai namah ।
Om gunyayai namah ।
Om gajasyajananyai namah । 500 ।

Om ganesavaradayai namah ।
Om gayayai namah ।
Om godavaryai namah ।
Om gadahastayai namah ।
Om gangadharavarapradayai namah ।
Om godhayai namah ।
Om govahanesanyai namah ।
Om garalasanavallabhayai namah ।
Om gambhiryabhusanayai namah ।
Om gangayai namah ।
Om gakararnavibhusanayai namah ।
Om ghrnayai namah ।
Om ghonakarastutyayai namah ।
Om ghurghurayai namah ।
Om ghoranadinyai namah ।
Om ghatasthayai namah ।
Om ghatajasevyayai namah ।
Om ghanarupayai namah ।
Om ghunesvaryai namah ।
Om ghanavahanasevyayai namah । 520 ।

Om ghakaraksaramatrkayai namah ।
Om nantayai namah ।
Om navarnanilayayai namah ।
Om nanurupayai namah ।
Om nanalayayai namah ।
Om nesayai namah ।
Om nentayai namah ।
Om nanajapyayai namah ।
Om navarnaksarabhusanayai namah ।
Om camikararucaye namah ।
Om candryai namah ।
Om candrikayai namah ।
Om candraraginyai namah ।
Om calayai namah ।
Om calancalayai namah ।
Om celayai namah ।
Om candrayai namah ।
Om candrakarayai namah ।
Om calyai namah ।
Om cancurikasvanalapayai namah । 540 ।

Om camatkarasvarupinyai namah ।
Om catulyai namah ।
Om catukyai namah ।
Om carvyai namah ।
Om campayai namah ।
Om campakasannibhayai namah ।
Om cinamsukadharayai namah ।
Om catvyai namah ।
Om cakararnavibhusanayai namah ।
Om chatryai namah ।
Om chatradharayai namah ।
Om chinnayai namah ।
Om chinnamastayai namah ।
Om chatacchavaye namah ।
Om chayasutapriyayai namah ।
Om chayayai namah ।
Om chavarnamalamatrkayai namah ।
Om jagadambayai namah ।
Om jagajjyotise namah ।
Om jyotirupayai namah । 560 ।

Om jatadharayai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om jayakartryai namah ।
Om jayasthayai namah ।
Om jayahasinyai namah ।
Om jagatpriyayai namah ।
Om jagatpujyayai namah ।
Om jagatkartryai namah ।
Om jaraturayai namah ।
Om jvaraghnyai namah ।
Om jambhadamanyai namah ।
Om jagatpranayai namah ।
Om jayavahayai namah ।
Om jambharivaradayai namah ।
Om jaitryai namah ।
Om jivanayai namah ।
Om jivavakpradayai namah ।
Om jagratyai namah ।
Om jagannidrayai namah ।
Om jagadyonyai namah । 580 ।

Om jalandharayai namah ।
Om jalandharadharayai namah ।
Om jayayai namah ।
Om jakaraksaramatrkayai namah ।
Om jhampayai namah ।
Om jhinjhesvaryai namah ।
Om jhantayai namah ।
Om jhakaraksaramatrkayai namah ।
Om nanurupayai namah ।
Om ninavasayai namah ।
Om nakoresyai namah ।
Om nanayudhayai namah ।
Om navargabijabhusadhyayai namah ।
Om nakaraksaramatrkayai namah ।
Om tankayudhayai namah ।
Om takaradhyayai namah ।
Om totaksyai namah ।
Om tasukuntalayai namah ।
Om tankayudhayai namah ।
Om talirupayai namah । 600 ।

Om takaraksaramatrkayai namah ।
Om thakkurayai namah ।
Om thakkuresanyai namah ।
Om thakaratritayesvaryai namah ।
Om thahsvarupayai namah ।
Om thavarnadhyayai namah ।
Om thakaraksaramatrkayai namah ।
Om dakkayai namah ।
Om dakkesvaryai namah ।
Om dimbhayai namah ।
Om davarnaksaramatrkayai namah ।
Om dhinyai namah ।
Om dhehayai namah ।
Om dhillahastayai namah ।
Om dhakaraksaramatrkayai namah ।
Om nesayai namah ।
Om nantayai namah ।
Om navargantayai namah ।
Om nakaraksarabhusanayai namah ।
Om turyai namah । 620 ।

Om turyayai namah ।
Om tularupayai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om tamasapriyayai namah ।
Om totulayai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om tarayai namah ।
Om saptavimsatirupinyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om trigunayai namah ।
Om dhyeyayai namah ।
Om tryambakesyai namah ।
Om trilokadhrte namah ।
Om trivargesyai namah ।
Om trayyai namah ।
Om tryaksyai namah ।
Om tripadayai namah ।
Om vedarupinyai namah ।
Om trilokajananyai namah ।
Om tratre namah । 640 ।

Om tripuresvarapujitayai namah ।
Om trikonasthayai namah ।
Om trikonesyai namah ।
Om konatrayanivasinyai namah ।
Om trikonapujanatustayai namah ।
Om trikonapujanasritayai namah ।
Om trikonadanasamlagnayai namah ।
Om sarvakonasubharthadayai namah ।
Om vasukonasthitayai namah ।
Om devyai namah । –
Om vasukonarthavadinyai namah ।
Om vasukonapujitayai namah ।
Om satcakrakramavasinyai namah ।
Om nagapatrasthitayai namah ।
Om saryai namah ।
Om trivrttapujanarthadayai namah ।
Om caturdvaragragayai namah ।
Om cakrabahyantaranivasinyai namah ।
Om tamasyai namah ।
Om tomaraprakhyayai namah । 660 ।

Om tumburusvananadinyai namah ।
Om tulakotisvanayai namah ।
Om tapyai namah ।
Om tapasam phalavardhinyai namah ।
Om taralaksyai namah ।
Om tamohartryai namah ।
Om tarakasuraghatinyai namah ।
Om taryai namah ।
Om taranirupayai namah ।
Om takaraksaramatrkayai namah ।
Om sthalyai namah ।
Om sthavirarupayai namah ।
Om sthulayai namah ।
Om sthalyai namah ।
Om sthalabjinyai namah ।
Om sthavaresayai namah ।
Om sthulamukhyai namah ।
Om thakaraksaramatrkayai namah ।
Om dutikayai namah ।
Om sivadutyai namah । 680 ।

Om dandayudhadharayai namah ।
Om dyutyai namah ।
Om dayayai namah ।
Om dinanukampayai namah ।
Om dambholidharavallabhayai namah ।
Om desanucarinyai namah ।
Om drekkayai namah ।
Om dravidesyai namah ।
Om daviyasyai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om drumalatayai namah ।
Om devamatre namah ।
Om adhidevatayai namah ।
Om dadhijayai namah ।
Om durlabhayai namah ।
Om devyai -? namah ।
Om devatayai namah ।
Om paramaksarayai namah ।
Om damodarasupujyayai namah ।
Om damodaravarapradayai namah । 700 ।

Om danuputryai namah ।
Om vinasayai namah ।
Om danuputrakularcitayai namah ।
Om dandahastayai namah ।
Om dandipujyayai namah ।
Om damadayai namah ।
Om damasthitayai namah ।
Om dasadhenusurupayai namah ।
Om dakaraksaramatrkayai namah ।
Om dharmyayai namah ।
Om dharmaprasave namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om dhanadayai namah ।
Om dhanavardhinyai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om dhutyai namah ।
Om dhurtayai namah । –
Om dhanyavadhvai namah ।
Om dhakaraksaramatrkayai namah ।
Om nalinyai namah । 720 ।

Om nalikayai namah ।
Om napyayai namah ।
Om naracayudhadharinyai namah ।
Om nipopavanamadhyasthayai namah ।
Om nagaresyai namah ।
Om narottamayai namah ।
Om naresvaryai namah ।
Om nrparadhyayai namah ।
Om nrpapujyayai namah ।
Om nrparthadayai namah ।
Om nrpasevyayai namah ।
Om nrpavandyayai namah ।
Om naranarayanaprasuve namah ।
Om nartakyai namah ।
Om nirajaksyai namah ।
Om navarnaksarabhusanayai namah ।
Om padmesvaryai namah ।
Om padmamukhyai namah ।
Om patrayanayai namah ।
Om paraparayai namah । 740 ।

Om paravarasutayai namah ।
Om pathayai namah ।
Om paravargavimardinyai namah ।
Om puve namah ।
Om purarivadhvai namah ।
Om pampayai namah ।
Om patnyai namah ।
Om patrisavahanayai namah ।
Om pivaramsayai namah ।
Om patipranayai namah ।
Om pitalaksyai namah ।
Om pativratayai namah ।
Om pithayai namah ।
Om pithasthitayai namah ।
Om apithayai namah ।
Om pitalankarabhusanayai namah ।
Om pururavahstutayai namah ।
Om patryai namah ।
Om putrikayai namah ।
Om putradayai namah । 760 ।

Om prajayai namah ।
Om puspottamsayai namah ।
Om puspavatyai namah ।
Om puspamalavibhusanayai namah ।
Om puspamalatisobhadhyayai namah ।
Om pakaraksaramatrkayai namah ।
Om phaladayai namah ।
Om sphitavastrayai namah ।
Om pheravaravabhisanayai namah ।
Om phalgunyai namah ।
Om phalgutirthasthayai namah ।
Om phavarnakrtamandalayai namah ।
Om baladayai namah ।
Om balakhilyayai namah ।
Om balayai namah ।
Om balaripupriyayai namah ।
Om balyavasthayai namah ।
Om barbaresyai namah ।
Om bakarakrtimatrkayai namah ।
Om bhadrikayai namah । 780 ।

Om bhimapatnyai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om bhargasikhayai namah ।
Om abhayayai namah ।
Om bhayaghnyai namah ।
Om bhimanadayai namah ।
Om bhayanakamukheksanayai namah ।
Om bhillisvaryai namah ।
Om bhitiharayai namah ।
Om bhadradayai namah ।
Om bhadrakarinyai namah ।
Om bhadresvaryai namah ।
Om bhadradharayai namah ।
Om bhadrakhyayai namah ।
Om bhagyavardhinyai namah ।
Om bhagamalayai namah ।
Om bhagavasayai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om bhavatarinyai namah ।
Om bhagayonyai namah । 800 ।

Om bhagakarayai namah ।
Om bhagasthayai namah ।
Om bhagarupinyai namah ।
Om bhagalingamrtapritayai namah ।
Om bhakaraksaramatrkayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om manapradayai namah ।
Om minayai namah ।
Om minaketanalalasayai namah ।
Om madoddhatayai namah ।
Om madoddhrtayai namah । –
Om manonmanyayai namah ।
Om menayai namah ।
Om mainakavatsalayai namah ।
Om madhumattayai namah ।
Om madhupujyayai namah ।
Om madhudayai namah ।
Om madhumadhavyai namah ।
Om mamsaharayai namah ।
Om mamsapritayai namah । 820 ।

Om mamsabhaksyayai namah ।
Om mamsadayai namah ।
Om marartayai namah ।
Om matsyarupayai namah ।
Om matsyadhatre namah ।
Om mahattarayai namah ।
Om merusrngagratungasyayai namah ।
Om modakaharapujitayai namah ।
Om matanginyai namah ।
Om madhumattayai namah ।
Om madamattayai namah ।
Om madesvaryai namah ।
Om manjayai namah ।
Om majjayai namah । –
Om mugdhananayai namah ।
Om mugdhayai namah ।
Om makaraksarabhusanayai namah ।
Om yasasvinyai namah ।
Om yatisanyai namah ।
Om yatnakartryai namah । 840 ।

Om yajuhpriyayai namah ।
Om yajnadhatryai namah ।
Om yajnaphalayai namah ।
Om yajurvedarcamphalayai namah ।
Om yasodayai namah ।
Om yatisevyayai namah ।
Om yatrayai namah ।
Om yatrikavatsalayai namah ।
Om yogesvaryai namah ।
Om yogagamyayai namah ।
Om yogendrajanavatsalayai namah ।
Om yaduputryai namah ।
Om yamaghnyai namah ।
Om yakaraksaramatrkayai namah ।
Om ratnesvaryai namah ।
Om ramanathasevyayai namah ।
Om rathyayai namah ।
Om rajasvalayai namah ।
Om rajyadayai namah ।
Om rajarajesyai namah । 860 ।

Om rogahartryai namah ।
Om rajovatyai namah ।
Om ratnakarasutayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om ratryai namah ।
Om ratripatiprabhayai namah ।
Om raksoghnyai namah ।
Om raksasesanyai namah ।
Om raksonathasamarcitayai namah ।
Om ratipriyayai namah ।
Om ratimukhyayai namah ।
Om rakarakrtisekharayai namah ।
Om lambodaryai namah ।
Om lalajjihvayai namah ।
Om lasyatatparamanasayai namah ।
Om lutatantuvitanasyayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om lajjayai namah ।
Om layalinyai namah ।
Om lokesvaryai namah । 880 ।

Om lokadhatryai namah ।
Om latasthayai namah ।
Om laksanakrtyai namah ।
Om lambayai namah ।
Om lambakacollasayai namah ।
Om lakarakaravardhinyai namah ।
Om lingesvaryai namah ।
Om lingalingayai namah ।
Om lingamalayai namah ।
Om lasaddyutyai namah ।
Om laksmirupayai namah ।
Om rasollasayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om revayai namah ।
Om rajasvalayai namah ।
Om layadayai namah ।
Om laksanayai namah ।
Om lolayai namah ।
Om lakaraksaramatrkayai namah ।
Om varahyai namah । 900 ।

Om varadatryai namah ।
Om virasuve namah ।
Om viradayinyai namah ।
Om viresvaryai namah ।
Om virajanyayai namah ।
Om viracarvanacarcitayai namah ।
Om varayudhayai namah ।
Om varakayai namah ।
Om vamanayai namah ।
Om vamanakrtaye namah ।
Om vadhutayai namah ।
Om vadhakayai namah ।
Om vadhyayai namah ।
Om vadhyabhuve namah ।
Om vanijapriyayai namah ।
Om vasantalaksmyai namah ।
Om vatukyai namah ।
Om vatukayai namah ।
Om vatukesvaryai namah ।
Om vatupriyayai namah । 920 ।

Om vamanetrayai namah ।
Om vamacaraikalalasayai namah ।
Om vartayai namah ।
Om vamyayai namah ।
Om vararohayai namah ।
Om vedamatre namah ।
Om vasundharayai namah ।
Om vayoyanayai namah ।
Om vayasyayai namah ।
Om vakaraksaramatrkayai namah ।
Om sambhupriyayai namah ।
Om saraccaryayai namah ।
Om sadvalayai namah ।
Om sasivatsalayai namah ।
Om sitadyutaye namah ।
Om sitarasayai namah ।
Om sonosthyai namah ।
Om sikarapradayai namah ।
Om srivatsalanchanayai namah ।
Om sarvayai namah । 940 ।

Om sarvavamangavasinyai namah ।
Om sasankamalalaksmyai namah ।
Om sardulatanave namah ।
Om adrijayai namah ।
Om sosahartryai namah ।
Om samimulayai namah ।
Om sakarakrtisekharayai namah ।
Om sodasyai namah ।
Om sodasirupayai namah ।
Om sadhayai namah ।
Om sodhayai namah ।
Om sadananayai namah ।
Om satkutayai namah ।
Om sadrasasvadayai namah ।
Om sadasitimukhambujayai namah ।
Om sadasyajananyai namah ।
Om sasthayai namah ।
Om santhayai namah । –
Om savarnaksaramatrkayai namah ।
Om sarasvataprasuve namah । 960 ।

Om sarvayai namah ।
Om sarvagayai namah ।
Om sarvatomukhayai namah ।
Om samayai namah ।
Om sitayai namah ।
Om satyai namah ।
Om matre namah ।
Om sagarabhayadayinyai namah ।
Om samastasapasamanyai namah ।
Om salabhanjyai namah ।
Om sudaksinayai namah ।
Om susuptyai namah ।
Om surasayai namah ।
Om sadhvyai namah ।
Om samagayai namah ।
Om samavedajayai namah ।
Om satyapriyayai namah ।
Om somamukhyai namah ।
Om sutrasthayai namah ।
Om sutavallabhayai namah । 980 ।

Om sanakesyai namah ।
Om sunandayai namah ।
Om svavargasthayai namah ।
Om sanatanyai namah ।
Om setubhutayai namah ।
Om samastasayai namah ।
Om sakaraksaravallabhayai namah ।
Om halahalapriyayai namah ।
Om helayai namah ।
Om haharavavibhusanayai namah ।
Om hahahuhusvarupayai namah ।
Om haladhatryai namah ।
Om halipriyayai namah ।
Om harinetrayai namah ।
Om ghorarupayai namah ।
Om havisyahutivallabhayai namah ।
Om ham ksam lam ksah svarupayai namah ।
Om sarvamatrkapujitayai namah ।
Om Om aim sauh hrim mahavidyayai namah ।
Om am sam phram hum svarupinyai namah । 1000 ।

iti srisarikasahasranamavalih sampurna ॥

iti srisarikadevya mantranamasahasrakam ॥

॥ phala sruti ॥

punyam punyajanastutyam nutyam vaisnavapujitam ।
idam yah pathate devi sravayedyah srnoti ca ॥ 1 ॥

sa eva bhagavan devah satyam satyam suresvari ।
ekakalam dvikalam va trikalam pathate narah ॥ 2 ॥

vamacaraparo devi tasya punyaphalam srnu ।
mukatvam badhiratvam ca kustham hanyacca svitrikam ॥ 3 ॥

vatapittakaphan gulman raktasravam visucikam ।
sadyah samayate devi sraddhaya yah pathennisi ॥ 4 ॥

apasmaram karnapidam sulam raudram bhagandaram ।
masamatram pathedyastu sa rogairmucyate dhruvam ॥ 5 ॥

bhaume sanidine vapi cakramadhye pathedyadi ।
sadyastasya mahesani sarika varada bhavet ॥ 6 ॥

catuspathe pathedyastu triratram ratrivyatyaye ।
dattva balim suram mudram matsyam mamsam sabhaktakam ॥ 7 ॥

vabbolatvagrasakirnam sari pradurbhavipyati ।
yah patheddevi lolayam citayam savasannidhau ॥ 8 ॥

payampayam trivaram tu tasya punyaphalam srnu ।
brahmahatyam gurorhatyam madyapanam ca govadham ॥ 9 ॥

mahapatakasanghatam gurutalpagatodbhavam ।
steyam va bhrunahatyam va nasayennatra samsayah ॥ 10 ॥

sa eva hi ramaputro yasasvi lokapujitah ।
varadanaksamo devi vireso bhutavallabhah ॥ 11 ॥

cakrarcane pathedyastu sadhakah saktisannidhau ।
trivaram sraddhaya yuktah sa bhavedbhairavesvarah ॥ 12 ॥

kinkim na labhate devi sadhako virasadhakah ।
putravan dhanavamscaiva satyacaraparah sive ॥ 13 ॥

saktim sampujya devesi pathet stotram paramayam ।
iha loke sukham bhuktva paratra tridivam vrajet ॥ 14 ॥

iti namasahasram tu sarikaya manoramam ।
guhyadguhyatamam loke gopaniyam svayonivat ॥ 15 ॥

॥ iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
srisarikayah sahasranamavalih samapta ॥

Also Read 1000 Names of Sri Sharika Stotram:

Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment