1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Sharika Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಭಗವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾ ಭಗವತೀ ದೇವತಾ, ಶಾಂ ಬೀಜಂ,
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಫ್ರಾಂ ಕೀಲಕಂ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಭಗವತೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಶಾಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಸ್ತನೇ ।
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ವಾಮಸ್ತನೇ ।
ಫ್ರಾಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಭಗವತೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ॥

ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಹ್ರಾಂ ಶ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೂಂ ಶ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹ್ರೈಂ ಶ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೌಂ ಶ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹ್ರಃ ಶ್ರಃ ಕರತಲಕರಪುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಹ್ರಾಂ ಶ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹ್ರೂಂ ಶ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ಹ್ರೈಂ ಶ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಹ್ರೌಂ ಶ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಹ್ರಃ ಶ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶೀಮಿನ್ದುಚೂಡಾಂ ಕರಾಮ್ಬುಜೈಃ ।
ವರಚಕ್ರಾಭಯಾಸೀಂಶ್ಚ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಹಸನ್ಮುಖೀಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ ರಕ್ತಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ವಾಮದೇವಾಂಕನಿಲಯಾಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಶಾರಿಕಾಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿದ್ಯುತಿಮಿನ್ದುಚೂಡಾಂ ವರಾಸಿಚಕ್ರಾಭಯಬಾಹುಮಾದ್ಯಾಮ್ ।
ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾಂ ಶಿವವಾಮದೇಹಲೀನಾಂ ಭಜೇ ಚೇತಸಿ ಶಾರಿಕೇಶೀಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಮಾನಸಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಬಿಮ್ಬಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಕೃತಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೋಭಿಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಮಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂರಲವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷೋಜಕುಟ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಾಂಶುಖಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಲವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಸಮ್ಮೂರ್ಛಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ದಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾನಕಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಛಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಠೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪೀವರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಸಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀವ ಸುನ್ದರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಾಲೇಶ್ವರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಾಲತಲಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಅಜ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಕಬೀಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸುರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹೇಶನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂದೇವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಪೂಜಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಮಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಕನ್ದಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದ್ಭವಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿಜನಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನವಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾತೃವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೂರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೂಪಾನಪ್ರತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ವಧೂಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೂಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಕುಲವಿಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತರ್ಕತರ್ಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಾನಲಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪಾತ್ರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಲಮ್ಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿವಧ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಟಕಾಂಗದಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಪುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುದಾನವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವೀವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರದೇವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೈದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ವೈದ್ಯಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನವಪುಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋದಸದೃಶಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರದಾಕೃತಿಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರೋಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಪುಷ್ಪೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರದೇವಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸಮ್ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದಾವನಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುತಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಸುರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಶೇಷಾಸುರಸೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಮೂಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಹಾಸ್ಯೈಕವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಸನ್ತೋಷವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜುರ್ವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಲ್ಭ್ಯಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲೋಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಲೋಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಕಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ವಾನರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತವರ್ಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತವರವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಗುರುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಮುಂಡಮಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮತ್ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಮ್ಬುಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಕ್ಷರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಾಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕಾರವ್ಯಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಗುಣಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣಶಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಿಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಅಮ್ಬುಜಾಸನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜಪೂಜನತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಘೂರ್ಣಾರುಣಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿದೇವಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಕುಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಮ್ಬೀಜಮಂಡನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಆಕಾರಮಾತೃಕಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದುರಾಶಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುರಸಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಇಭಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಈಕಾರಾಶ್ರಿತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರವಾಮಾಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಲ್ಮುಕಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಛೋದಕದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಕಾರೋದ್ಭಾಸಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚಿತವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕಾರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಌವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಌವರ್ಣಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ೡಕಾರಭ್ರುಕುಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾದಿತ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಣಾಂಕಮುಕುಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರಾಕ್ಷರಬೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಏಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಣಮಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಣವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಣಾಂಕಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರೋದ್ಭಾಸಕೂಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕಾರೋದ್ಭಾಸಕೂಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಔಚಿತ್ಯಪದಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಭೋಜನಿಲಯಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಃಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ವರಗಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟುಮ್ಬಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಕುಲಪದೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಮಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಕರ್ಪೂರಚಯಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಚಾರ್ಣಬೀಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರಾಲಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದುಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಥಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಖರ್ಪರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೀಮುದ್ರಯಾ ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲೋಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಟೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇವಟಕಾಯುಧಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಾಂಶುದ್ಯುತಿಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಬೀಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಕಾರೋಲ್ಲಾಸಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಗಣೇಶವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಾಹನೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಲಾಶನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಕಾರಾರ್ಣವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಣಾಕರಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘುರ್ಘುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಟಜಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನವಾಹನಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಘಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಾಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙಣಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙೇನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙನಾಜಾಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙವರ್ಣಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮೀಕರರುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚುರೀಕಸ್ವನಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಚಮತ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಟುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಟುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮ್ಪಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೀನಾಂಶುಕಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಟ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕಾರಾರ್ಣವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಟಚ್ಛವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾಸುತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛವರ್ಣಾಮಲಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಿವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವವಾಕ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಜಲನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಿಂಝೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಾಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಿಣಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಕೋರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಣಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞವರ್ಗಬೀಜಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಕಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೋಟಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಸುಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಲೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಟಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕಾರತ್ರಿತಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಃಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಕ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಕ್ಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡವರ್ಣಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಿಲ್ಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣವರ್ಗಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋತುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಣತ್ರಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಪೂಜನತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಪೂಜನಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣದಾನಸಂಲಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕೋಣಶುಭಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಕೋಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ವಸುಕೋಣಾರ್ಥವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಕೋಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪತ್ರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೃತ್ತಪೂಜನಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದ್ವಾರಾಗ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಬಾಹ್ಯಾನ್ತರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಮರಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ತುಮ್ಬುರುಸ್ವನನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾಕೋಟಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸಾಂ ಫಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಲಾಬ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾವರೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಮೂಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ದಂಡಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಾನುಕಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭೋಲಿಧರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಾನುಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರೇಕ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುಮಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ -? ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಸುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ದನುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಪುತ್ರಕುಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಧೇನುಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಧನ್ಯವಧ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ನಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಚಾಯುಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪೋಪವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರ್ಣಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ರಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಪಾರಾವಾರಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರವರ್ಗವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾರಿವಧ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ರೀಶವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀವರಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪೀಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಲಂಕಾರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೂರವಃಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಪ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪೋತ್ತಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾತಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೀತವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇರವಾರಾವಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲ್ಗುನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲ್ಗುತೀರ್ಥಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫವರ್ಣಕೃತಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಖಿಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲರಿಪುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬರ್ಬರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಕಾರಾಕೃತಿಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಭೀಮಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾನಕಮುಖೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಭಗಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಕೇತನಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದ್ಧೃತಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಮನೋನ್ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈನಾಕವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಮಾಂಸಭಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುಶೃಂಗಾಗ್ರತುಂಗಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಾಹಾರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತೀಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತ್ನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಋಚಾಮ್ಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತ್ರಿಕವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೇನ್ದ್ರಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನಾಥಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ರೋಗಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಕರಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಪತಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋನಾಥಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕಾರಾಕೃತಿಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯತತ್ಪರಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೂತಾತನ್ತುವಿತಾನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬಕಚೋಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕಾರಾಕಾರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸದ್ದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸೋಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ವರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಜನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಚರ್ವಣಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧ್ಯಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣಿಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ವಾಮನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಚಾರೈಕಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯೋಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾದ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಕರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಶರ್ವವಾಮಾಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾಮಲಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮೀಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾರಾಕೃತಿಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಶೀತಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಸ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಂಠಾಯೈ ನಮಃ । –
ಓಂ ಷವರ್ಣಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರಾಭಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಶಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಲಭಂಜ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮವೇದಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಸನಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇತುಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಾರಾಕ್ಷರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಲಾಹಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾರಾವವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷ್ಯಾಹುತಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ ಲಂ ಕ್ಷಃ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತೃಕಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಸೌಃ ಹ್ರೀಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಂ ಶಾಂ ಫ್ರಾಂ ಹೂಂ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।
0 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾದೇವ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥

॥ ಫಲ ಶ್ರುತಿ ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಜನಸ್ತುತ್ಯಂ ನುತ್ಯಂ ವೈಷ್ಣವಪೂಜಿತಮ್ ।
ಇದಂ ಯಃ ಪಠತೇ ದೇವಿ ಶ್ರಾವಯೇದ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಚ ॥ 1 ॥

ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ದೇವಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಠತೇ ನರಃ ॥ 2 ॥

ವಾಮಾಚಾರಪರೋ ದೇವಿ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ।
ಮೂಕತ್ವಂ ಬಧಿರತ್ವಂ ಚ ಕುಷ್ಠಂ ಹನ್ಯಾಚ್ಚ ಶ್ವಿತ್ರಿಕಾಮ್ ॥ 3 ॥

ವಾತಪಿತ್ತಕಫಾನ್ ಗುಲ್ಮಾನ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವಂ ವಿಷೂಚಿಕಾಮ್ ।
ಸದ್ಯಃ ಶಮಯತೇ ದೇವಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಶಿ ॥ 4 ॥

ಅಪಸ್ಮಾರಂ ಕರ್ಣಪೀಡಾಂ ಶೂಲಂ ರೌದ್ರಂ ಭಗನ್ದರಮ್ ।
ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ರೋಗೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 5 ॥

ಭೌಮೇ ಶನಿದಿನೇ ವಾಪಿ ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಪಠೇದ್ಯದಿ ।
ಸದ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಮಹೇಶಾನಿ ಶಾರಿಕಾ ವರದಾ ಭವೇತ್ ॥ 6 ॥

ಚತುಷ್ಪಥೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ರಾತ್ರಿವ್ಯತ್ಯಯೇ ।
ದತ್ತ್ವಾ ಬಲಿಂ ಸುರಾಂ ಮುದ್ರಾಂ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಮಾಂಸಂ ಸಭಕ್ತಕಮ್ ॥ 7 ॥

ವಬ್ಬೋಲತ್ವಗ್ರಸಾಕೀರ್ಣಂ ಶಾರೀ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಪ್ಯತಿ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಲೋಲಾಯಾಂ ಚಿತಾಯಾಂ ಶವಸನ್ನಿಧೌ ॥ 8 ॥

ಪಾಯಮ್ಪಾಯಂ ತ್ರಿವಾರಂ ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ಗುರೋರ್ಹತ್ಯಾಂ ಮದ್ಯಪಾನಂ ಚ ಗೋವಧಮ್ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಪಾತಕಸಂಘಾತಂ ಗುರುತಲ್ಪಗತೋದ್ಭವಮ್ ।
ಸ್ತೇಯಂ ವಾ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಂ ವಾ ನಾಶಯೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 10 ॥

ಸ ಏವ ಹಿ ರಮಾಪುತ್ರೋ ಯಶಸ್ವೀ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ ।
ವರದಾನಕ್ಷಮೋ ದೇವಿ ವೀರೇಶೋ ಭೂತವಲ್ಲಭಃ ॥ 11 ॥

ಚಕ್ರಾರ್ಚನೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸಾಧಕಃ ಶಕ್ತಿಸನ್ನಿಧೌ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಸ ಭವೇದ್ಭೈರವೇಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಕಿಂಕಿಂ ನ ಲಭತೇ ದೇವಿ ಸಾಧಕೋ ವೀರಸಾಧಕಃ ।
ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾಂಶ್ಚೈವ ಸತ್ಯಾಚಾರಪರಃ ಶಿವೇ ॥ 13 ॥

ಶಕ್ತಿಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಾಮಯಮ್ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪರತ್ರ ತ್ರಿದಿವಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಶಾರಿಕಾಯಾ ಮನೋರಮಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಲೋಕೇ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ ॥ 15 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ದಶವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯೇ
ಶ್ರೀಶಾರಿಕಾಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Sharika Stotram:

Sri Sharika | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment