Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవాసవిదేవీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥
ధ్యానమ్ –
ఓఙ్కారబీజాక్షరీం హ్రీఙ్కారీం శ్రీమద్వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరీం
ఘనశైలపురాధీశ్వరీం కుసుమామ్బకుసుమశ్రేష్ఠిప్రియకుమారీమ్ ।
విరూపాక్షదివ్యసోదరీం అహింసాజ్యోతిరూపిణీం కలికాలుష్యహారిణీం
సత్యజ్ఞానానన్దశరీరిణీం మోక్షపథదర్శినీం
నాదబిన్దుకలాతీతజగజ్జననీం త్యాగశీలవ్రతాం
నిత్యవైభవోపేతాం పరదేవతాం తాం నమామ్యహమ్ సర్వదా ధ్యాయామ్యహమ్ ॥

అథ శ్రీవాసవిదేవీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

ఓం శ్రీవాసవీ విశ్వజననీ విశ్వలీలావినోదినీ ।
శ్రీమాతా విశ్వమ్భరీ వైశ్యవంశోద్ధారిణీ ॥ ౧ ॥

కుసుమదమ్పతినన్దినీ కామితార్థప్రదాయినీ ।
కామరూపా ప్రేమదీపా కామక్రోధవినాశినీ ॥ ౨ ॥

పేనుగోణ్డక్షేత్రనిలయా పరాశక్యవతారిణీ ।
పరావిద్యా పరఞ్జ్యోతిః దేహత్రయనివాసినీ ॥ ౩ ॥

వైశాఖశుద్దదశమీభృగువాసరజన్మధారిణీ ।
విరూపాక్షప్రియభగినీ విశ్వరూపప్రదర్శినీ ॥ ౪ ॥

పునర్వసుతారాయుక్తశుభలగ్నావతారిణీ ।
ప్రణవరూపా ప్రణవాకారా జీవకోటిశుభకారిణీ ॥ ౫ ॥

త్యాగసింహాసనారూఢా తాపత్రయసుదూరిణీ ।
తత్త్వార్థచిన్తనశీలా తత్త్వజ్ఞానప్రబోధినీ ॥ ౬ ॥

అధ్యాత్మజ్ఞానవిజ్ఞాననిధిర్మహత్సాధనాప్రియా ।
అధ్యాత్మజ్ఞానవిద్యార్థియోగక్షేమవహనప్రియా ॥ ౭ ॥

సాధకాన్తఃకరణమథనీ రాగద్వేషవిదూరిణీ ।
సర్వసాధకసఞ్జీవినీ సర్వదా మోదకారిణీ ॥ ౮ ॥

స్వతన్త్రధారిణీ రమ్యా సర్వకాలసుపూజితా ।
స్వస్వరూపానన్దమగ్నా సాధుజనసముపాసితా ॥ ౯ ॥

విద్యాదాతా సువిఖ్యాతా జ్ఞానిజనపరిషోషిణీ ।
వైరాగ్యోల్లాసనప్రీతా భక్తశోధనతోషిణీ ॥ ౧౦ ॥

సర్వకార్యసిద్ధిదాత్రీ ఉపాసకసఙ్కర్షిణీ ।
సర్వాత్మికా సర్వగతా ధర్మమార్గప్రదర్శినీ ॥ ౧౧ ॥

గుణత్రయమయీ దేవీ సురారాధ్యాసురాన్తకా ।
గర్వదూరా ప్రేమాధారా సర్వమన్త్రతన్త్రాత్మికా ॥ ౧౨ ॥

విజ్ఞానతన్త్రసఞ్చాలితయన్త్రశక్తివివర్ధినీ ।
విజ్ఞానపూర్ణవేదాన్తసారామృతాభివర్షిణీ ॥ ౧౩ ॥

భవపఙ్కనిత్యమగ్నసాధకసుఖకారిణీ ।
భద్రకర్తావేశశమనీ త్యాగయాత్రార్థిపాలినీ ॥ ౧౪ ॥

బుధవన్ద్యా బుద్ధిరూపా కన్యాకుమారీ శ్రీకరీ ।
భాస్కరాచార్యాప్తశిష్యా మౌనవ్రతరక్షాకరీ ॥ ౧౫ ॥

కావ్యనాట్యగానశిల్పచిత్రనటనప్రమోదినీ ।
కాయక్లేశభయాలస్యనిరోధినీ పథదర్శినీ ॥ ౧౬ ॥

భావపుష్పార్చనప్రీతా సురాసురపరిపాలినీ ।
బాహ్యాన్తరశుద్ధినిష్ఠదేహస్వాస్థ్యసంరక్షిణీ ॥ ౧౭ ॥

జన్మమృత్యుజరాజాడ్యాయాతనాపరిహారిణీ ।
జీవజీవభేదభావదూరిణీ సుమమాలినీ ॥ ౧౮ ॥

చతుర్దశభువనైకాధీశ్వరీ రాజేశ్వరీ ।
చరాచరజగన్నాటకసూత్రధారిణీ కలాధరీ ॥ ౧౯ ॥

జ్ఞాననిధిః జ్ఞానదాయీ పరాపరావిద్యాకరీ ।
జ్ఞానవిజ్ఞానానుభూతికారిణీ నిష్ఠాకరీ ॥ ౨౦ ॥

చతుర్వైదజ్ఞానజననీ చతుర్విద్యావినోదినీ ।
చతుష్షష్ఠికలాపూర్ణా రసికసుజనాకర్షిణీ ॥ ౨౧ ॥

భూమ్యాకాశవాయురగ్నిజలేశ్వరీ మాహేశ్వరీ ।
భవ్యదేవాలయప్రతిష్ఠితచారుమూర్తిః అభయఙ్కరీ ॥ ౨౨ ॥

భూతగ్రామసృష్టికర్త్రీ శక్తిజ్ఞానప్రదాయినీ ।
భోగైశ్వర్యదాహహన్త్రీ నీతిమార్గప్రదర్శినీ ॥ ౨౩ ॥

దివ్యగాత్రీ దివ్యనేత్రీ దివ్యచక్షుదా శోభనా ।
దివ్యమాల్యామ్బరధరీ దివ్యగన్ధసులేపనా ॥ ౨౪ ॥

సువేషాలఙ్కారప్రీతా సుప్రియా ప్రభావతీ ।
సుమతిదాతా సుమనత్రాతా సర్వదా తేజోవతీ ॥ ౨౫ ॥

చాక్షుషజ్యోతిప్రకాశా ఓజసజ్యోతిప్రకాశినీ ।
భాస్వరజ్యోతిప్రజ్జ్వలినీ తైజసజ్యోతిరూపిణీ ॥ ౨౬ ॥

అనుపమానన్దాశ్రుకరీ అతిలోకసౌన్దర్యవతీ ।
అసీమలావణ్యవతీ నిస్సీమమహిమావతీ ॥ ౨౭ ॥

తత్త్వాధారా తత్త్వాకారా తత్త్వమయీ సద్రూపిణీ ।
తత్త్వాసక్తా తత్త్వవేత్తా చిదానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౨౮ ॥

ఆపత్సమయసన్త్రాతా ఆత్మస్థైర్యప్రదాయినీ ।
ఆత్మజ్ఞానసమ్ప్రదాతా ఆత్మబుద్ధిప్రచోదినీ ॥ ౨౯ ॥

జననమరణచక్రనాథా జీవోత్కర్షకారిణీ ।
జగద్రూపా జగద్రక్షా జపతపధ్యానతోషిణీ ॥ ౩౦ ॥

పఞ్చయజ్ఞార్చితా వరదా స్వార్థవృక్షకుఠారికా ।
పఞ్చకోశాన్తర్నికేతనా పఞ్చక్లేశాగ్నిశామకా ॥ ౩౧ ॥

త్రిసన్ధ్యార్చితగాయత్రీ మానినీ త్రిమలనాశినీ ।
త్రివాసనారహితా సుమతీ త్రితనుచేతనకారిణీ ॥ ౩౨ ॥

మహావాత్సల్యపుష్కరిణీ శుకపాణీ సుభాషిణీ ।
మహాప్రాజ్ఞబుధరక్షిణీ శుకవాణీ సుహాసినీ ॥ ౩౩ ॥

ద్యుత్తరశతహోమకుణ్డదివ్యయజ్ఞసుప్రేరకా ।
బ్రహ్మకుణ్డాదిసుక్షేత్రపరివేష్టితపీఠికా ॥ ౩౪ ॥

ద్యుత్తరశతలిఙ్గాన్వితజ్యేష్ఠశైలపురీశ్వరీ ।
ద్యుత్తరశతదమ్పతీజనానుసృతా నిరీశ్వరీ ॥ ౩౫ ॥

త్రితాపసన్త్రస్తావనీ లతాఙ్గీ తమధ్వంసినీ ।
త్రిజగద్వన్ద్యజననీ త్రిదోషాపహారిణీ ॥ ౩౬ ॥

శబ్దార్థధ్వనితోషిణీ కావ్యకర్మవినోదినీ ।
శిష్టప్రియా దుష్టదమనీ కష్టనష్టవిదూరిణీ ॥ ౩౭ ॥

జాగ్రత్స్వప్నసృష్టిలీలామగ్నచిత్తజ్ఞానోదయా ।
జన్మరోగవైద్యోత్తమా సర్వమతకులవర్ణాశ్రయా ॥ ౩౮ ॥

కామపీడితవిష్ణువర్ధనమోహాక్రోశినీ విరాగిణీ ।
కృపావర్షిణీ విరజా మోహినీ బాలయోగినీ ॥ ౩౯ ॥

కవీన్ద్రవర్ణనావేద్యా వర్ణనాతీతరూపిణీ ।
కమనీయా దయాహృదయా కర్మఫలప్రదాయినీ ॥ ౪౦ ॥

శోకమోహాధీనసాధకవృన్దనిత్యపరిరక్షిణీ ।
షోడశోపచారపూజ్యా ఊర్ధ్వలోకసఞ్చారిణీ ॥ ౪౧ ॥

భీతిభ్రాన్తివినిర్ముక్తా ధ్యానగమ్యా లోకోత్తరా ।
బ్రహ్మవిష్ణుశివస్వరూపసద్గురువచనతత్పరా ॥ ౪౨ ॥

అవస్థాత్రయనిజసాక్షిణీ సద్యోముక్తిప్రసాదినీ ।
అలౌకికమాధుర్యయుతసూక్తిపీయూషవర్షిణీ ॥ ౪౩ ॥

ధర్మనిష్ఠా శీలనిష్ఠా ధర్మాచరణతత్పరా ।
దివ్యసఙ్కల్పఫలదాత్రీ ధైర్యస్థైర్యరత్నాకరా ॥ ౪౪ ॥

పుత్రకామేష్టియాగానుగ్రహసత్ఫలరూపిణీ ।
పుత్రమిత్రబన్ధుమోహదూరిణీ మైత్రిమోదినీ ॥ ౪౫ ॥

చారుమానుషవిగ్రహరూపధారిణీ సురాగిణీ ।
చిన్తామణిగృహవాసినీ చిన్తాజాడ్యప్రశమనీ ॥ ౪౬ ॥

జీవకోటిరక్షణపరా విద్వజ్జ్యోతిప్రకాశినీ ।
జీవభావహరణచతురా హంసినీ ధర్మవాదినీ ॥ ౪౭ ॥

భక్ష్యభోజ్యలేహ్యచోష్యనివేదనసంహర్షిణీ ।
భేదరహితా మోదసహితా భవచక్రప్రవర్తినీ ॥ ౪౮ ॥

హృదయగుహాన్తర్యామినీ సహృదయసుఖవర్ధినీ ।
హృదయదౌర్బల్యవినాశినీ సమచిత్తప్రసాదినీ ॥ ౪౯ ॥

దీనాశ్రయా దీనపూజ్యా దైన్యభావవివర్జితా ।
దివ్యసాధనసమ్ప్రాప్తదివ్యశక్తిసమన్వితా ॥ ౫౦ ॥

ఛలశక్తిదాయినీ వన్ద్యా ధీరసాధకోద్ధారిణీ ।
ఛలద్వేషవర్జితాత్మా యోగిమునిసంరక్షిణీ ॥ ౫౧ ॥

బ్రహ్మచర్యాశ్రమపరా గృహస్థాశ్రమమోదినీ ।
వానప్రస్థాశ్రమరక్షిణీ సన్న్యాసాశ్రమపావనీ ॥ ౫౨ ॥

మహాతపస్వినీ శుభదా మహాపరివర్తనాకరా ।
మహత్వాకాఙ్క్షప్రదాత్రీ మహాప్రాజ్ఞాజితామరా ॥ ౫౩ ॥

యోగాగ్నిశక్తిసమ్భూతా శోకశామకచన్ద్రికా ।
యోగమాయా కన్యా వినుతా జ్ఞాననౌకాధినాయికా ॥ ౫౪ ॥

దేవర్షిరాజర్షిసేవ్యా దివిజవృన్దసమ్పూజితా ।
బ్రహ్మర్షిమహర్షిగణగమ్యా ధ్యానయోగసంహర్షితా ॥ ౫౫ ॥

ఉరగహారస్తుతిప్రసన్నా ఉరగశయనప్రియభగినీ ।
ఉరగేన్ద్రవర్ణితమహిమా ఉరగాకారకుణ్డలినీ ॥ ౫౬ ॥

పరమ్పరాసమ్ప్రాప్తయోగమార్గసఞ్చాలినీ ।
పరానాదలోలా విమలా పరధర్మభయదూరిణీ ॥ ౫౭ ॥

పద్మశయనచక్రవర్తిసుతరాజరాజేన్ద్రశ్రితా ।
పఞ్చబాణచేష్టదమనీ పఞ్చబాణసతిప్రార్థితా ॥ ౫౮ ॥

సౌమ్యరూపా మధురవాణీ మహారాజ్ఞీ నిరామయీ ।
సుజ్ఞానదీపారాధితా సమాధిదర్శితచిన్మయీ ॥ ౫౯ ॥

సకలవిద్యాపారఙ్గతా అధ్యాత్మవిద్యాకోవిదా ।
సర్వకలాధ్యేయాన్వితా శ్రీవిద్యావిశారదా ॥ ౬౦ ॥

జ్ఞానదర్పణాత్మద్రష్టా కర్మయోగిద్రవ్యార్చితా ।
యజ్ఞశిష్టాశినపావనీ యజ్ఞతపోఽనవకుణ్ఠితా ॥ ౬౧ ॥

సృజనాత్మకశక్తిమూలా కావ్యవాచనవినోదినీ ।
రచనాత్మకశక్తిదాతా భవననికేతనశోభినీ ॥ ౬౨ ॥

మమతాహఙ్కారపాశవిమోచనీ ధృతిదాయినీ ।
మహాజనసమావేష్టితకుసుమశ్రేష్ఠిహితవాదినీ ॥ ౬౩ ॥

స్వజనానుమోదసహితత్యాగక్రాన్తియోజనకరీ ।
స్వధర్మనిష్ఠాసిధ్యర్థకృతకర్మశుభఙ్కరీ ॥ ౬౪ ॥

కులబాన్ధవజనారాధ్యా పరన్ధామనివాసినీ ।
కులపావనకరత్యాగయోగదర్శినీ ప్రియవాదినీ ॥ ౬౫ ॥

ధర్మజిజ్ఞాసానుమోదిన్యాత్మదర్శనభాగ్యోదయా ।
ధర్మప్రియా జయా విజయా కర్మనిరతజ్ఞానోదయా ॥ ౬౬ ॥

నిత్యానన్దాసనాసీనా శక్తిభక్తివరదాయినీ ।
నిగ్రహాపరిగ్రహశీలా ఆత్మనిష్ఠాకారిణీ ॥ ౬౭ ॥

తారతమ్యభేదరహితా సత్యసన్ధా నిత్యవ్రతా ।
త్రైలోక్యకుటుమ్బమాతా సమ్యగ్దర్శనసంయుతా ॥ ౬౮ ॥

అహింసావ్రతదీక్షాయుతా లోకకణ్టకదైత్యాపహా ।
అల్పజ్ఞానాపాయహారిణీ అర్థసఞ్చయలోభాపహా ॥ ౬౯ ॥

ప్రేమప్రీతా ప్రేమసహితా నిష్కామసేవాప్రియా ।
ప్రేమసుధామ్బుధిలీనభక్తచిత్తనిత్యాలయా ॥ ౭౦ ॥

మోఘాశాదుఃఖదాయీ అమోఘజ్ఞానదాయినీ ।
మహాజనబుద్దిభేదజనకబోధక్రమవారిణీ ॥ ౭౧ ॥

సాత్త్వికాన్తఃకరణవాసా రాజసహృత్క్షోభిణీ ।
తామసజనశిక్షణేష్టా గుణాతీతా గుణశాలినీ ॥ ౭౨ ॥

గౌరవబాలికావృన్దనాయికా షోడశకలాత్మికా ।
గురుశుశ్రూషాపరాయణనిత్యధ్యేయా త్రిగుణాత్మికా ॥ ౭౩ ॥

జిజ్ఞాసాతిశయజ్ఞాతా అజ్ఞానతమోనాశినీ ।
విజ్ఞానశాస్త్రాతీతా జ్ఞాతృజ్ఞేయస్వరూపిణీ ॥ ౭౪ ॥

సర్వాధిదేవతాజననీ నైష్కర్మ్యసిద్ధికారిణీ ।
సర్వాభీష్టదా సునయనీ నైపుణ్యవరదాయినీ ॥ ౭౫ ॥

గుణకర్మవిభాగానుసారవర్ణవిధాయినీ ।
గురుకారుణ్యప్రహర్షితా నలినముఖీ నిరఞ్జనీ ॥ ౭౬ ॥

జాతిమతద్వేషదూరా మనుజకులహితకామినీ ।
జ్యోతిర్మయీ జీవదాయీ ప్రజ్ఞాజ్యోతిస్వరూపిణీ ॥ ౭౭ ॥

కర్మయోగమర్మవేత్తా భక్తియోగసముపాశ్రితా ।
జ్ఞానయోగప్రీతచిత్తా ధ్యానయోగసుదర్శితా ॥ ౭౮ ॥

స్వాత్మార్పణసన్తుష్టా శరణభృఙ్గసుసేవితా ।
స్వర్ణవర్ణా సుచరితార్థా కరణసఙ్గత్యాగవ్రతా ॥ ౭౯ ॥

ఆద్యన్తరహితాకారా అధ్యయనలగ్నమానసా ।
అసదృశమహిమోపేతా అభయహస్తా మృదుమానసా ॥ ౮౦ ॥

ఉత్తమోత్తమగుణాఃపూర్ణా ఉత్సవోల్లాసరఞ్జనీ ।
ఉదారతనువిచ్ఛిన్నప్రసుప్తసంస్కారతారిణీ ॥ ౮౧ ॥

గుణగ్రహణాభ్యాసమూలా ఏకాన్తచిన్తనప్రియా ।
గహనబ్రహ్మతత్త్వలోలా ఏకాకినీ స్తోత్రప్రియా ॥ ౮౨ ॥

వసుధాకుటుమ్బరక్షిణీ సత్యరూపా మహామతిః ।
వర్ణశిల్పినీ నిర్భవా భువనమఙ్గలాకృతిః ॥ ౮౩ ॥

శుద్ధబుద్దిస్వయంవేద్యా శుద్ధచిత్తసుగోచరా ।
శుద్ధకర్మాచరణనిష్ఠసుప్రసన్నా బిమ్బాధరా ॥ ౮౪ ॥

నవగ్రహశక్తిదా గూఢతత్త్వప్రతిపాదినీ ।
నవనవానుభావోదయా విశ్వజ్ఞా శృతిరూపిణీ ॥ ౮౫ ॥

ఆనుమానికగుణాతీతా సుసన్దేశబోధామ్బుధిః ।
ఆనృణ్యజీవనదాత్రీ జ్ఞానైశ్వర్యమహానిధిః ॥ ౮౬ ॥

వాగ్వైఖరీసంయుక్తా దయాసుధాభివర్షిణీ ।
వాగ్రూపిణీ వాగ్విలాసా వాక్పటుత్వప్రదాయినీ ॥ ౮౭ ॥

ఇన్ద్రచాపసదృశభూః దాడిమీద్విజశోభినీ ।
ఇన్ద్రియనిగ్రహఛలదా సుశీలా స్తవరాగిణీ ॥ ౮౮ ॥

షట్చక్రాన్తరాలస్థా అరవిన్దదలలోచనా ।
షడ్వైరిదమనబలదా మాధురీ మధురాననా ॥ ౮౯ ॥

అతిథిసేవాపరాయణధనధాన్యవివర్ధినీ ।
అకృత్రిమమైత్రిలోలా వైష్ణవీ శాస్త్రరూపిణీ ॥ ౯౦ ॥

మన్త్రక్రియాతపోభక్తిసహితార్చనాహ్లాదినీ ।
మల్లికాసుగన్ధరాజసుమమాలినీ సురభిరూపిణీ ॥ ౯౧ ॥

కదనప్రియదుష్టమర్దినీ వన్దారుజనవత్సలా ।
కలహాక్రోశనివారిణీ ఖిన్ననాథా నిర్మలా ॥ ౯౨ ॥

అఙ్గపూజాప్రియద్యుతివర్ధినీ పావనపదద్వయీ ।
అనాయకైకనాయికా లతాసదృశభుజద్వయే ॥ ౯౩ ॥

శృతిలయబద్దగానజ్ఞా ఛన్దోబద్ధకావ్యాశ్రయా ।
శృతిస్మృతిపురాణేతిహాససారసుధావ్యయా ॥ ౯౪ ॥

ఉత్తమాధమభేదదూరా భాస్కరాచార్యసన్నుతా ।
ఉపనయనసంస్కారపరా స్వస్థా మహాత్మవర్ణితా ॥ ౯౫ ॥

షడ్వికారోపేతదేహమోహహరా సుకేశినీ ।
షడైశ్వర్యవతీ జ్యైష్ఠా నిర్ద్వన్ద్వా ద్వన్ద్వహారిణీ ॥ ౯౬ ॥

దుఃఖసంయోగవియోగయోగాభ్యాసానురాగిణీ ।
దుర్వ్యసనదురాచారదూరిణీ కౌసుమ్భినన్దినీ ॥ ౯౭ ॥

మృత్యువిజయకాతరాసురశిక్షకీ శిష్టరక్షకీ ।
మాయాపూర్ణవిశ్వకర్త్రీ నివృత్తిపథదర్శకీ ॥ ౯౮ ॥

ప్రవృత్తిపథనిర్దైశకీ పఞ్చవిషయస్వరూపిణీ ।
పఞ్చభూతాత్మికా శ్రేష్ఠా తపోనన్దనచారిణీ ॥ ౯౯ ॥

చతుర్యుక్తిచమత్కారా రాజప్రాసాదనికేతనా ।
చరాచరవిశ్వాధారా భక్తిసదనా క్షమాఘనా ॥ ౧౦౦ ॥

కిఙ్కర్తవ్యమూఢసుజనోద్దారిణీ కర్మచోదినీ ।
కర్మాకర్మవికర్మానుసారబుద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౧౦౧ ॥

నవవిధభక్తిసమ్భావ్యా నవద్వారపురవాసినీ ।
నవరాత్యార్చనప్రీతా జగద్ధాత్రీ సనాతనీ ॥ ౧౦౨ ॥

విషసమమాదకద్రవ్యసేవనార్థిభయఙ్కరీ ।
వివేకవైరాగ్యయుక్తా హీఙ్కారకల్పతరువల్లరీ ॥ ౧౦౩ ॥

నిమన్త్రణనియన్త్రణకుశలా ప్రీతియుక్తశ్రమహారిణీ ।
నిశ్చిన్తమానసోపేతా క్రియాతన్త్రప్రబోధినీ ॥ ౧౦౪ ॥

రసికరఞ్జకకలాహ్లాదా శీలరాహిత్యద్దేషిణీ ।
త్రిలోకసామ్రాజ్ఞీ స్ఫురణశక్తిసంవర్ధినీ ॥ ౧౦౫ ॥

చిత్తస్థైర్యకరీ మహేశీ శాశ్వతీ నవరసాత్మికా ।
చతురన్తఃకరణజ్యోతిరూపిణీ తత్త్వాధికా ॥ ౧౦౬ ॥

సర్వకాలాద్వైతరూపా శుద్ధచిత్తప్రసాదినీ ।
సర్వావస్థాన్తర్సాక్షిణీ పరమార్థసన్న్యాసినీ ॥ ౧౦౭ ॥

ఆబాలగోపసమర్చితా హృత్సరోవరహంసికా ।
అదమ్యలోకహితనిరతా జఙ్గమస్థవరాత్మికా ॥ ౧౦౮ ॥

హ్రీఙ్కారజపసుప్రీతా దీనమాతాధీనేన్ద్రియా ।
హ్రీమయీ దయాధనా ఆర్యవైశ్యయశోదయా ॥ ౧౦౯ ॥

స్థితప్రజ్ఞా విగతస్పృహా పరావిద్యాస్వరూపిణీ ।
సర్వావస్థాస్మరణప్రదా సగుణనిర్గుణరూపిణీ ॥ ౧౧౦ ॥

అష్టైశ్వర్యసుఖదాత్రీ కృతపుణ్యఫలదాయినీ ।
అష్టకష్టనష్టహన్త్రీ భక్తిభావతరఙ్గిణీ ॥ ౧౧౧ ॥

ఋణముక్తదానప్రియా బ్రహ్మవిద్యా జ్ఞానేశ్వరీ ।
పూర్ణత్వాకాఙ్క్షిసమ్భావ్యా తపోదానయజ్ఞేశ్వరీ ॥ ౧౧౨ ॥

త్రిమూర్తిరూపసద్గురుభక్తినిష్ఠా బ్రహ్మాకృతిః ।
త్రితనుబన్ధపరిపాలినీ సత్యశివసున్దరాకృతిః ॥ ౧౧౩ ॥

అస్త్రమన్త్రరహస్యజ్ఞా భైరవీ శస్త్రవర్షిణీ ।
అతీన్ద్రియశక్తిప్రపూర్ణా ఉపాసకబలవర్ధినీ ॥ ౧౧౪ ॥

అఙ్గన్యాసకరన్యాససహితపారాయణప్రియా ।
ఆర్షసంస్కృతిసంరక్షణవ్రతాశ్రయా మహాభయా ॥ ౧౧౫ ॥

సాకారా నిరాకారా సర్వానన్దప్రదాయినీ ।
సుప్రసన్నా చారుహాసా నారీస్వాతన్త్ర్యరక్షిణీ ॥ ౧౧౬ ॥

నిస్వార్థసేవాసన్నిహితా కీర్తిసమ్పత్పదాయినీ ।
నిరాలమ్బా నిరుపాధికా నిరాభరణభూషిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

పఞ్చక్లేశాధీనసాధకరక్షణశిక్షణతత్పరా ।
పాఞ్చభౌతికజగన్మూలా అనన్యభక్తిసుగోచరా ॥ ౧౧౮ ॥

పఞ్చజ్ఞానేన్ద్రియభావ్యా పరాత్పరా పరదేవతా ।
పఞ్చకర్మేన్ద్రియబలదా కన్యకా సుగుణసుమార్చితా ॥ ౧౧౯ ॥

చిన్తనవ్రతా మన్థనరతా అవాఙ్మానసగోచరా ।
చిన్తాహారిణీ చిత్ప్రభా సప్తర్షిధ్యానగోచరా ॥ ౧౨౦ ॥

హరిహరబ్రహ్మప్రసూః జననమరణవివర్జితా ।
హాసస్పన్దనలగ్నమానసస్నేహభావసమ్భావితా ॥ ౧౨౧ ॥

పద్మవేదవరదాభయముద్రాధారిణీ శ్రితావనీ ।
పరార్థవినియుక్తబలదా జ్ఞానభిక్షాప్రదాయినీ ॥ ౧౨౨ ॥

వినతా సఙ్కల్పయుతా అమలా వికల్పవర్జితా ।
వైరాగ్యజ్ఞానవిజ్ఞానసమ్పద్దానవిరాజితా ॥ ౧౨౩ ॥

స్త్రీభూమిసువర్ణదాహతప్తోపరతిశమాపహా ।
సామరస్యసంహర్షితా సరసవిరససమదృష్టిదా ॥ ౧౨౪ ॥

జ్ఞానవహ్నిదగ్ధకర్మబ్రహ్మసంస్పర్శకారిణీ ।
జ్ఞానయోగకర్మయోగనిష్ఠాద్వయసమదర్శినీ ॥ ౧౨౫ ॥

మహాధన్యా కీర్తికన్యా కార్యకారణరూపిణీ ।
మహామాయా మహామాన్యా నిర్వికారస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

నిన్దాస్తుతిలాభనష్టసమదర్శిత్వప్రదాయినీ ।
నిర్మమా మనీషిణీ సప్తధాతుసంయోజనీ ॥ ౧౨౭ ॥

నిత్యపుష్టా నిత్యతుష్టా మైత్రిబన్ధోల్లాసినీ ।
నిత్యైశ్వర్యా నిత్యభోగా స్వాధ్యాయప్రోల్లాసినీ ॥ ౧౨౮ ॥

ప్రారబ్దసఞ్చితాగామీకర్మరాశిదహనకరీ ।
ప్రాతఃస్మరణీయానుత్తమా ఫణివేణీ కనకామ్బరీ ॥ ౧౨౯ ॥

సప్తధాతుర్మయశరీరరచనకుశలా నిష్కలా ।
సప్తమాతృకాజనయిత్రీ నిరపాయా నిస్తులా ॥ ౧౩౦ ॥

ఇన్ద్రియచాఞ్చల్యదూరా జితాత్మా బ్రహ్మచారిణీ ।
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినియన్త్రిణీ ॥ ౧౩౧ ॥

ధర్మావలమ్బనముదితా ధర్మకార్యప్రచోదినీ ।
ద్వేషరహితా ద్వేషదూరా ధర్మాధర్మవివేచనీ ॥ ౧౩౨ ॥

ఋతశక్తిః ఋతుపరివర్తినీ భువనసున్దరీ శీతలా ।
ఋషిగణసేవితాఙ్ఘ్రీ లలితకలావనకోకిలా ॥ ౧౩౩ ॥

సర్వసిద్ధసాధ్యారాధ్యా మోక్షరూపా వాగ్దేవతా ।
సర్వస్వరవర్ణమాలా సమస్తభాషాధిదేవతా ॥ ౧౩౪ ॥

వామపథగామీసాధకహింసాహారిణీ నన్దితా ।
దక్షిణపథగామీసాధకదయాగుణపరిసేవితా ॥ ౧౩౫ ॥

నామపారాయణతుష్టా ఆత్మబలవివర్ధినీ ।
నాదజననీ నాదలోలా దశనాదముదదాయినీ ॥ ౧౩౬ ॥

శాస్త్రోక్తవిధిపరిపాలినీ భక్తిభుక్తిపథదర్శినీ ।
శాస్త్రప్రమాణానుసారిణీ శామ్భవీ బ్రహ్మవాదినీ ॥ ౧౩౭ ॥

శ్రవణమనననిధిధ్యాసనిరతసన్నిహితాజరా ।
శ్రీకాన్తబ్రహ్మశివరూపా భువనైకదీపాఙ్కురా ॥ ౧౩౮ ॥

విద్వజ్జనధీప్రకాశా సప్తలోకసఞ్చారిణీ ।
విద్వన్మణీ ద్యుతిమతీ దివ్యస్ఫురణసౌధామినీ ॥ ౧౩౯ ॥

విద్యావర్ధినీ రసజ్ఞా విశుద్ధాత్మాసేవార్చితా ।
జ్ఞానవర్ధినీ సర్వజ్ఞా సర్వవిద్యాక్షేత్రాశ్రితా ॥ ౧౪౦ ॥

విధేయాత్యాయోగమార్గదర్శినీ ధృతివర్ధినీ ।
వివిధయజ్ఞదానతపోకారిణీ పుణ్యవర్ధినీ ॥ ౧౪౧ ॥

అనన్యభక్తిక్షిప్రవశ్యా ఉదయభానుకోటిప్రభా ।
అష్టాఙ్గయోగానురక్తా అద్వైతా స్వయమ్ప్రభా ॥ ౧౪౨ ॥

గోష్ఠిప్రియా వైరజడతాహారిణీ వినతావనీ ।
గుహ్యతమసమాధిమగ్నయోగిరాజసమ్భాషిణీ ॥ ౧౪౩ ॥

సర్వలోకసమ్భావితా సదాచారప్రవర్తినీ ।
సర్వపుణ్యతీర్థాత్మికా సత్కర్మఫలదాయినీ ॥ ౧౪౪ ॥

కర్తృతన్త్రపూజాశ్రితా వస్తుతన్త్రతత్త్వాత్మికా ।
కరణత్రయశుద్ధిప్రదా సర్వభూతవ్యూహామ్బికా ॥ ౧౪౫ ॥

మోహాలస్యదీర్ఘసూత్రతాపహా సత్త్వప్రదా ।
మానసాశ్వవేగరహితజపయజ్ఞమోదాస్పదా ॥ ౧౪౬ ॥

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిస్థా విశ్వతైజసప్రాజ్ఞాత్మికా ।
జీవన్ముక్తిప్రసాదినీ తురీయా సార్వకాలికా ॥ ౧౪౭ ॥

శబ్దస్పర్శరూపగన్ధరసవిషయపఞ్చకవ్యాపినీ ।
సోహంమన్త్రయుతోచ్ఛవాసనిశ్వాసానన్దరూపిణీ ॥ ౧౪౮ ॥

భూతభవిష్యద్వర్తమానజ్ఞా పురాణీ విశ్వాధికా ।
బ్రాహ్మీస్థితిప్రాప్తికరీ ఆత్మరూపాభిజ్ఞాపకా ॥ ౧౪౯ ॥

యోగిజనపర్యుపాస్యా అపరోక్షజ్ఞానోదయా ।
యక్షకిమ్పురుషసమ్భావ్యా విశృఙ్ఖలా ధర్మాలయా ॥ ౧౫౦ ॥

అస్వస్థదేహిసంస్మరణప్రసన్నా వరదాయినీ ।
అస్వస్థచిత్తశాన్తిదాయీ సమత్వబుద్దివరదాయినీ ॥ ౧౫౧ ॥

ప్రాసానుప్రాసవినోదినీ సృజనకర్మవిలాసినీ ।
పఞ్చతన్మాత్రాజననీ కల్పనాసువిహారిణీ ॥ ౧౫౨ ॥

ఓఙ్కారనాదానుసన్ధాననిష్ఠాకరీ ప్రతిభాన్వితా ।
ఓఙ్కారబీజాక్షరరూపా మనోలయప్రహర్షితా ॥ ౧౫౩ ॥

ధ్యానజాహ్నవీ వణిక్కన్యా మహాపాతకధ్వంసినీ ।
దుర్లభా పతితోద్ధారా సాధ్యమౌల్యప్రబోధినీ ॥ ౧౫౪ ॥

వచనమధురా హృదయమధురా వచనవేగనియన్త్రిణీ ।
వచననిష్ఠా భక్తిజుష్టా తృప్తిధామనివాసినీ ॥ ౧౫౫ ॥

నాభిహృత్కణ్ఠసదనా అగోచరనాదరూపిణీ ।
పరానాదస్వరూపిణీ వైఖరీవాగ్రఞ్జినీ ॥ ౧౫౬ ॥

ఆర్ద్రా ఆన్ధ్రావనిజాతా గోప్యా గోవిన్దభగినీ ।
అశ్వినీదేవతారాధ్యా అశ్వత్తతరురూపిణీ ॥ ౧౫౭ ॥

ప్రత్యక్షపరాశక్తిమూర్తిః భక్తస్మరణతోషిణీ ।
పట్టాభిషిక్తవిరూపాక్షత్యాగవ్రతప్రహర్షిణీ ॥ ౧౫౮ ॥

లలితాశ్రితకామధేనుః అరుణచరణకమలద్వయీ ।
లోకసేవాపరాయణసంరక్షిణీ తేజోమయీ ॥ ౧౫౯ ॥

నగరేశ్వరదేవాలయప్రతిష్ఠితా నిత్యార్చితా ।
నవావరణచక్రేశ్వరీ యోగమాయాకన్యానుతా ॥ ౧౬౦ ॥

నన్దగోపపుత్రీ దుర్గా కీర్తికన్యా కన్యామణీ ।
నిఖిలభువనసమ్మోహినీ సోమదత్తప్రియనన్దినీ ॥ ౧౬౧ ॥

సమాధిమునిసమ్ప్రార్థితసపరివారముక్తిదాయినీ ।
సామన్తరాజకుసుమశ్రేష్ఠిపుత్రికా ధీశాలినీ ॥ ౧౬౨ ॥

ప్రాభాతసగోత్రజాతా ఉద్వాహువంశపావనీ ।
ప్రజ్ఞాప్రమోదప్రగుణదాయినీ గుణశోభినీ ॥ ౧౬౩ ॥

సాలఙ్కాయనఋషిస్తుతా సచ్చారిత్ర్యసుదీపికా ।
సద్భక్తమణిగుప్తాదివైశ్యవృన్దహృచ్చన్ద్రికా ॥ ౧౬౪ ॥

గోలోకనాయికా దేవీ గోమఠాన్వయరక్షిణీ ।
గోకర్ణనిర్గతాసమస్తవైశ్యఋషిక్షేమకారిణీ ॥ ౧౬౫ ॥

అష్టాదశనగరస్వామిగణపూజ్యపరమేశ్వరీ ।
అష్టాదశనగరకేన్ద్రపఞ్చక్రోశనగరేశ్వరీ ॥ ౧౬౬ ॥

ఆకాశవాణ్యుక్తా“వాసవీ”కన్యకానామకీర్తితా ।
అష్టాదశశక్తిపీఠరూపిణీ యశోదాసుతా ॥ ౧౬౭ ॥

కుణ్డనిర్మాతృమల్హరవహ్నిప్రవేశానుమతిప్రదా ।
కర్మవీరలాభశ్రేష్ఠి-అగ్నిప్రవేశానుజ్ఞాప్రదా ॥ ౧౬౮ ॥

సేనానివిక్రమకేసరిదుర్బుద్దిపరివర్తినీ ।
సైన్యాధిపతివంశజవీరముష్టిసమ్పోషిణీ ॥ ౧౬౯ ॥

తపోవ్రతరాజరాజేన్ద్రభక్తినిష్ఠాసాఫల్యదా ।
తప్తవిష్ణువర్ధననృపమోహదూరా ముక్తిప్రదా ॥ ౧౭౦ ॥

మహావక్తా మహాశక్తా పరాభవదుఃఖాపహా ।
మూఢశ్రద్ధాపహారిణీ సంశయాత్మికబుద్ధ్యాపహా ॥ ౧౭౧ ॥

దృశ్యాదృశ్యరూపధారిణీ యతదేహవాఙ్మానసా ।
దైవీసమ్పత్ప్రదాత్రీ దర్శనీయా దివ్యచేతసా ॥ ౧౭౨ ॥

యోగభ్రష్టసముద్ధరణవిశారదా నిజమోదదా ।
యమనియమాసనప్రాణాయామనిష్ఠశక్తిప్రదా ॥ ౧౭౩ ॥

ధారణధ్యానసమాధిరతశోకమోహవిదూరిణీ ।
దివ్యజీవనాన్తర్జ్యోతిప్రకాశినీ యశస్వినీ ॥ ౧౭౪ ॥

యోగీశ్వరీ యాగప్రియా జీవేశ్వరస్వరూపిణీ ।
యోగేశ్వరీ శుభ్రజ్యోత్స్నా ఉన్మత్తజనపావనీ ॥ ౧౭౫ ॥

లయవిక్షేపసకషాయరసాస్వాదాతీతాజితా ।
లోకసఙ్గ్రహకార్యరతా సర్వమన్త్రాధిదేవతా ॥ ౧౭౬ ॥

విచిత్రయోగానుభవదా అపరాజితా సుస్మితా ।
విస్మయకరశక్తిప్రదా ద్రవ్యయజ్ఞనిత్యార్చితా ॥ ౧౭౭ ॥

ఆత్మసంయమయజ్ఞకరీ అసఙ్గశస్త్రదాయినీ ।
అన్తర్ముఖసులభవేద్యా తల్లీనతాప్రదాయినీ ॥ ౧౭౮ ॥

ధర్మార్థకామమోక్షచతుర్పురుషార్థసాధనా ।
దుఃఖనష్టాపజయవ్యాజమనోదౌర్బల్యవారణా ॥ ౧౭౯ ॥

వచనవస్త్రప్రీతహృదయా జన్మధైయప్రకాశినీ ।
వ్యాధిగ్రస్తకఠిణచిత్తకారుణ్యరసవాహినీ ॥ ౧౮౦ ॥

చిత్ప్రకాశలాభదాయీ ధేయమూర్తిః ధ్యానసాక్షిణీ ।
చారువదనా యశోదాయీ పఞ్చవృత్తినిరోధినీ ॥ ౧౮౧ ॥

లోకక్షయకారకాస్త్రశక్తిసఞ్చయమారకా ।
లోకబన్ధనమోక్షార్థినిత్యక్లిష్టపరీక్షకా ॥ ౧౮౨ ॥

సూక్ష్మసంవేదనాశీలా చిరశాన్తినికేతనా ।
సూక్ష్మగ్రహణశక్తిమూలా పఞ్చప్రాణాన్తర్చేతనా ॥ ౧౮౩ ॥

ప్రయోగసహితజ్ఞానజ్ఞా సమ్మూఢసముద్వారిణీ ।
ప్రాణవ్యాపారసదాధీనభీత్యాకులపరిరక్షిణీ ॥ ౧౮౪ ॥

దైవాసురసమ్పద్విభాగపణ్డితా లోకశాసకా ।
దేవసద్గురుసాధుదూషకసన్మార్గప్రవర్తికా ॥ ౧౮౫ ॥

పశ్చాత్తాపతప్తసుఖదా జీవధర్మప్రచారిణీ ।
ప్రాయశ్చిత్తకృతితోషితా కీర్తికారకకృతిహర్షిణీ ॥ ౧౮౬ ॥

గృహకృత్యలగ్నసాధకస్మరణమాత్రప్రముదితా ।
గృహస్థజీవనద్రష్టా సేవాయుతసుధీర్విదితా ॥ ౧౮౭ ॥

సంయమీమునిసన్దృశ్యా బ్రహ్మనిర్వాణరూపిణీ ।
సుదుర్దర్శా విశ్వత్రాతా క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ ॥ ౧౮౮ ॥

వేదసాహిత్యకలానిధిః ఋగైదజాతవైశ్యజననీ ।
వైశ్యవర్ణమూలగురు-అపరార్కస్తవమోదినీ ॥ ౧౮౯ ॥

రాగనిధిః స్వరశక్తిః భావలోకవిహారిణీ ।
రాగలోలా రాగరహితా అఙ్గరాగసులేపినీ ॥ ౧౯౦ ॥

బ్రహ్మగ్రన్థివిష్ణుగ్రన్థిరుదగ్రన్థివిభేదినీ ।
భక్తిసామ్రాజ్యస్థాపినీ శ్రద్ధాభక్తిసంవర్ధినీ ॥ ౧౯౧ ॥

హంసగమనా తితిక్షాసనా సర్వజీవోత్కర్షిణీ ।
హింసాకృత్యసర్వదాఘ్నీ సర్వద్వన్ద్వవిమోచనీ ॥ ౧౯౨ ॥

వికృతిమయవిశ్వరక్షిణీ త్రిగుణక్రీడాధామేశ్వరీ ।
వివిక్తసేవ్యానిరుద్ధా చతుర్దశలోకేశ్వరీ ॥ ౧౯౩ ॥

భవచక్రవ్యూహరచనవిశారదా లీలామయీ ।
భక్తోన్నతిపథనిర్దేశనకోవిదా హిరణ్మయీ ॥ ౧౯౪ ॥

భగవద్దర్శనార్థపరిశ్రమానుకూలదాయినీ ।
బుద్ధివ్యవసాయవీక్షణీ దేదీప్యమానరూపిణీ ॥ ౧౯౫ ॥

బుద్ధిప్రధానశాస్త్రజ్యోతిః మహాజ్యోతిః మహోదయా ।
భావప్రధానకావ్యగేయా మనోజ్యోతిః దివ్యాశ్రయా ॥ ౧౯౬ ॥

అమృతసమసూక్తిసరితా పఞ్చఋణవివర్జితా ।
ఆత్మసింహాసనోపవిష్టా సుదతీ ధీమన్తాశ్రితా ॥ ౧౯౭ ॥

సుషుమ్రానాడిగామినీ రోమహర్షస్వేదకారిణీ ।
స్పర్శజ్యోతిశబ్దద్వారాబ్రహ్మసంస్పర్శకారిణీ ॥ ౧౯౮ ॥

బీజాక్షరీమన్త్రనిహితా నిగ్రహశక్తివర్ధినీ ।
బ్రహ్మనిష్ఠరూపవ్యక్తా జ్ఞానపరిపాకసాక్షిణీ ॥ ౧౯౯ ॥

అకారాఖ్యా ఉకారేజ్యా మకారోపాస్యోజ్జ్వలా ।
అచిన్త్యాఽపరిచ్ఛేద్యా ఏకభక్తిఃహ్రూతప్రజ్జ్వలా ॥ ౨౦౦ ॥

అశోష్యా మృత్యుఞ్జయా దేశసేవకనిత్యాశ్రయా ।
అక్లేద్యా నవ్యాచ్ఛేద్యా ఆత్మజ్యోతిప్రభోదయా ॥ ౨౦౧ ॥

దయాగఙ్గాధరా ధీరా గీతసుధాపానమోదినీ ।
దర్పణోపమమృదుకపోలా చారుచుబుకవిరాజినీ ॥ ౨౦౨ ॥

నవరసమయకలాతృప్తా శాస్త్రాతీతలీలాకరీ ।
నయనాకర్షకచమ్పకనాసికా సుమనోహరీ ॥ ౨౦౩ ॥

లక్షణశాస్త్రమహావేత్తా విరూపభక్తవరప్రదా ।
జ్యోతిష్శాస్త్రమర్మవేత్తా నవగ్రహశక్తిప్రదా ॥ ౨౦౪ ॥

అనఙ్గభస్మసఞ్జాతభణ్డాసురమర్దినీ ।
ఆన్దోలికోల్లాసినీ మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౨౦౫ ॥

భణ్డాసురరూపచిత్రకణ్ఠగన్ధర్వధ్వంసినీ ।
భ్రాత్రార్చితా విశ్వఖ్యాతా ప్రముదితా స్ఫురద్రూపిణీ ॥ ౨౦౬ ॥

కీర్తిసమ్పత్ప్రదా ఉత్సవసమ్భ్రమహర్షిణీ ।
కర్తృత్వభావరహితా భోక్తృభావసుదూరిణీ ॥ ౨౦౭ ॥

నవరత్నఖచితహేమమకుటధరీ గోరక్షిణీ ।
నవఋషిజననీ శాన్తా నవ్యమార్గప్రదర్శినీ ॥ ౨౦౮ ॥

వివిధరూపవర్ణసహితప్రకృతిసౌన్దర్యప్రియా ।
వామగాత్రీ నీలవేణీ కృషివాణిజ్యమహాశ్రయా ॥ ౨౦౯ ॥

కుఙ్కుమతిలకాఙ్కితలలాటా వజ్రనాసాభరణభూషితా ।
కదమ్బాటవీనిలయా కమలకుట్మలకరశోభితా ॥ ౨౧౦ ॥

యోగిహృత్కవాటపాటనా చతురాదమ్మచేతనా ।
యోగయాత్రార్థిస్ఫూర్తిదా షడ్డర్శనసమ్ప్రేరణా ॥ ౨౧౧ ॥

అన్ధభక్తనేత్రదాత్రీ అన్ధభక్తిసుదూరిణీ ।
మూకభక్తవాక్ప్రదా భక్తిమహిమోత్కర్షిణీ ॥ ౨౧౨ ॥

పరాభక్తసేవితవిషహారిణీ సఞ్జీవినీ ।
పురజనౌఘపరివేష్టితా స్వాత్మార్పణపథగామినీ ॥ ౨౧౩ ॥

భవాన్యనావృష్టివ్యాజజలమౌల్యప్రబోధికా ।
భయానకాతివృష్టివ్యాజజలశక్తిప్రదర్శికా ॥ ౨౧౪ ॥

రామాయణమహాభారతపఞ్చాఙ్గశ్రవణప్రియా ।
రాగోపేతకావ్యనన్దితా భాగవత్కథాప్రియా ॥ ౨౧౫ ॥

ధర్మసఙ్కటపరమ్పరాశుహారిణీ మధురస్వరా ।
ధీరోదాత్తా మాననీయా ధ్రువా పల్లవాధరా ॥ ౨౧౬ ॥

పరాపరాప్రకృతిరూపా ప్రాజ్ఞపామరముదాలయా ।
పఞ్చకోశాధ్యక్షాసనా ప్రాణసఞ్చారసుఖాశ్రయా ॥ ౨౧౭ ॥

శతాశాపాశసమ్బద్దదుష్టజనపరివర్తినీ ।
శతావధానీధీజ్యోతిప్రకాశినీ భవతారిణీ ॥ ౨౧౮ ॥

సర్వవస్తుసృష్టికారణాన్తర్మర్మవేత్తామ్బికా ।
స్థూలబుద్ధిదుర్విజ్ఞేయా సృష్టినియమప్రకాశికా ॥ ౨౧౯ ॥

నామాకారోద్దేశసహితస్థూలసూక్ష్మసృష్టిపాలినీ ।
నామమన్త్రజపయజ్ఞసద్యోసాఫల్యదాయినీ ॥ ౨౨౦ ॥

ఆత్మతేజోంశసమ్భవాచార్యోపాసనసుప్రియా ।
ఆచార్యాభిగామిశుభకారిణీ నిరాశ్రయా ॥ ౨౨౧ ॥

క్షుత్తృషానిద్రామైథునవిసర్జనధర్మకారిణీ ।
క్షయవృద్ధిపూర్ణద్రవ్యసఞ్చయాశావిదూరిణీ ॥ ౨౨౨ ॥

నవజాతశిశుసంపోషకక్షీరసుధాసూషణా ।
నవభావలహర్యోదయా ఓజోవతీ విచక్షణా ॥ ౨౨౩ ॥

ధర్మశ్రేష్ఠిసుపుత్రార్థకృతతపోసాఫల్యదా ।
ధర్మనన్దననామభక్తసమారాధితా మోదదా ॥ ౨౨౪ ॥

ధర్మనన్దనప్రియాచార్యచ్యవనఋషిసమ్పూజితా ।
ధర్మనన్దనరసాతలలోకగమనకారిణీ ॥ ౨౨౫ ॥

ఆఙ్గీరసరక్షకార్యకచూడామణిసూనురక్షిణీ ।
ఆదిశేషబోధలగ్నధర్మనన్దనగుప్తావనీ ॥ ౨౨౬ ॥

వీణావాదనతల్లీనా స్నేహబాన్ధవ్యరాగిణీ ।
వజ్రకర్ణకుణ్డలధరీ ప్రేమభావప్రోల్లాసినీ ॥ ౨౨౭ ॥

శ్రీకారీ శ్రితపారిజాతా వేణునాదానురాగిణీ ।
శ్రీప్రదా శాస్త్రాధారా నాదస్వరనాదరఞ్జనీ ॥ ౨౨౮ ॥

వివిధవిభూతిరూపధరీ మణికుణ్డలశోభినీ ।
విపరీతనిమిత్తక్షోభితస్థైర్యధైర్యోద్దీపినీ ॥ ౨౨౯ ॥

సంవిత్సాగరీ మనోన్మణీ సర్వదేశకాలాత్మికా ।
సర్వజీవాత్మికా శ్రీనిధిః అధ్యాత్మకల్పలతికా ॥ ౨౩౦ ॥

అఖణ్డరూపా సనాతనీ ఆదిపరాశక్తిదేవతా ।
అభూతపూర్వసుచరితా ఆదిమధ్యాన్తరహితా ॥ ౨౩౧ ॥

సమస్తోపనిషత్సారా సమాధ్యవస్థాన్తర్గతా ।
సఙ్కల్పయుతయోగవిత్తమధ్యానావస్థాప్రకటితా ॥ ౨౩౨ ॥

ఆగమశాస్త్రమహావేత్తా సగుణసాకారపూజితా ।
అన్నమయకోశాభివ్యక్తా వైశ్వానరనివేదితా ॥ ౨౩౩ ॥

ప్రాణమయకోశచాలినీ దేహత్రయపరిపాలినీ ।
ప్రాణవ్యాపారనియన్త్రిణీ ధనఋణశక్తినియోజనీ ॥ ౨౩౪ ॥

మనోమయకోశసఞ్చారిణీ దశేన్ద్రియబుద్దివ్యాపినీ ।
విజ్ఞానమయకోశవాసినీ వ్యష్టిసమష్టిభేదప్రదర్శినీ ॥ ౨౩౫ ॥

ఆనన్దమయకోశవాసినీ చిత్తాహఙ్కారనియన్త్రిణీ ।
అనన్తవృత్తిధారాసాక్షిణీ వాసనాత్రయనాశినీ ॥ ౨౩౬ ॥

నిర్దోషా ప్రజ్ఞానమ్బ్రహ్మమహావాక్యశ్రవణాలయా ।
నిర్వైరా తత్త్వమసీతిగురువాక్యమననాశ్రయా ॥ ౨౩౭ ॥

అయమాత్మాబ్రహ్మేతిమహావాక్యార్థప్రబోధినీ ।
అహమ్బ్రహ్మాస్మిస్వానుభవాధిష్టాత్రీ దివ్యలోచనీ ॥ ౨౩౮ ॥

అవ్యాహతస్ఫూర్తిస్రోతా నిత్యజీవనసాక్షిణీ ।
అవ్యాజకృపాసిన్ధుః ఆత్మబ్రహ్మైక్యకారిణీ ॥ ౨౩౯ ॥

ఫలశృతిః –
పూర్వదిగభిముఖోపాస్కా సర్వసమ్పత్వదాయినీ ।
పశ్చిమాభిముఖారాధ్యా రోగదుఃఖనివారిణీ ॥ ౧ ॥

ఉత్తరాభిముఖోపాస్యా జ్ఞానరత్నప్రదాయినీ ।
దక్షిణాభిముఖారాధ్యా కామితార్థప్రదాయినీ ॥ ౨ ॥

మూలాధారచక్రసేవ్యా జ్ఞానారోగ్యప్రదాయినీ ।
స్వాధిష్ఠానామ్బుజేష్యా కావ్యయోగవరదాయినీ ॥ ౩ ॥

మణిపూరజలరుహార్చితా విజ్ఞానశక్తివివర్ధినీ ।
అనాహతాబ్దసింహాసనా ప్రభుత్వవివేకప్రదాయినీ ॥ ౪ ॥

విశుద్ధచక్రనిత్యధేయా వాక్యక్తిజ్ఞానదాయినీ ।
విషయోన్ముఖత్వాపహా క్షత్నపానియన్త్రిణీ ॥ ౫ ॥

ఆజ్ఞాచక్రనికేతనా శబ్దవిజయప్రదాయినీ ।
సహస్రారాన్తరారాధ్యా ముదరూపా మోక్షకారిణీ ॥ ౬ ॥

సోమవాసరసమ్పూజ్యా సౌమ్యచిత్తప్రసాదినీ ।
మఙ్గలవాసరసంసేవ్యా సర్వకార్యసిద్ధికారిణీ ॥ ౭ ॥

బుధవాసరసమ్భావితా బుద్ధిశక్తిప్రవర్ధినీ ।
గురువాసరసమాశ్రితా శ్రద్ధాభక్తిపరితోషిణీ ॥ ౮ ॥

ఓం భృగువాసర పూజనీయాఖ్యై నమః । ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయై నమః ।
ఓం శనివాసరోపాసనీయాఖ్యై నమః । ఓం గ్రహదోషనివారిణై నమః ॥ ౯ ॥

ఓం భానువాసరదర్శనీయాఖ్యై నమః । ఓం నవరసాస్వాదకారిణై నమః ।
ఓం సర్వకాలస్మరణీయాయ్కై నమః । ఓం ఆత్మానన్దప్రదాయినై నమః ॥ ౧౦ ॥

ఇతి గీతసుధావిరచిత అవ్యాహతస్ఫూర్తిదాయిని శ్రీవాసవికన్యకాపరమేశ్వరీ
దేవ్యాసి సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥ ఓం తత్ సత్ ।

రచనైః శ్రీమతి రాజేశ్వరిగోవిన్దరాజ్
సంస్థాపకరుః లలితసుధా జ్ఞానపీఠ, బైఙ్గలూరు వాసవీ సహస్రనామస్తోత్రమ్
సురేశ గుప్త, సంస్కృత విద్వాన్, బైఙ్గలూరు

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 2:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top