Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவாஸவிதே³வீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥
த்⁴யாநம் –
ஓங்காரபீ³ஜாக்ஷரீம் ஹ்ரீங்காரீம் ஶ்ரீமத்³வாஸவீ கந்யகாபரமேஶ்வரீம்
க⁴நஶைலபுராதீ⁴ஶ்வரீம் குஸுமாம்ப³குஸுமஶ்ரேஷ்டி²ப்ரியகுமாரீம் ।
விரூபாக்ஷதி³வ்யஸோத³ரீம் அஹிம்ஸாஜ்யோதிரூபிணீம் கலிகாலுஷ்யஹாரிணீம்
ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ஶரீரிணீம் மோக்ஷபத²த³ர்ஶிநீம்
நாத³பி³ந்து³கலாதீதஜக³ஜ்ஜநநீம் த்யாக³ஶீலவ்ரதாம்
நித்யவைப⁴வோபேதாம் பரதே³வதாம் தாம் நமாம்யஹம் ஸர்வதா³ த்⁴யாயாம்யஹம் ॥

அத² ஶ்ரீவாஸவிதே³வீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

ௐ ஶ்ரீவாஸவீ விஶ்வஜநநீ விஶ்வலீலாவிநோதி³நீ ।
ஶ்ரீமாதா விஶ்வம்ப⁴ரீ வைஶ்யவம்ஶோத்³தா⁴ரிணீ ॥ 1 ॥

குஸுமத³ம்பதிநந்தி³நீ காமிதார்த²ப்ரதா³யிநீ ।
காமரூபா ப்ரேமதீ³பா காமக்ரோத⁴விநாஶிநீ ॥ 2 ॥

பேநுகோ³ண்ட³க்ஷேத்ரநிலயா பராஶக்யவதாரிணீ ।
பராவித்³யா பரஞ்ஜ்யோதி: தே³ஹத்ரயநிவாஸிநீ ॥ 3 ॥

வைஶாக²ஶுத்³த³த³ஶமீப்⁴ருʼகு³வாஸரஜந்மதா⁴ரிணீ ।
விரூபாக்ஷப்ரியப⁴கி³நீ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 4 ॥

புநர்வஸுதாராயுக்தஶுப⁴லக்³நாவதாரிணீ ।
ப்ரணவரூபா ப்ரணவாகாரா ஜீவகோடிஶுப⁴காரிணீ ॥ 5 ॥

த்யாக³ஸிம்ஹாஸநாரூடா⁴ தாபத்ரயஸுதூ³ரிணீ ।
தத்த்வார்த²சிந்தநஶீலா தத்த்வஜ்ஞாநப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 6 ॥

அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநநிதி⁴ர்மஹத்ஸாத⁴நாப்ரியா ।
அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநவித்³யார்தி²யோக³க்ஷேமவஹநப்ரியா ॥ 7 ॥

ஸாத⁴காந்த:கரணமத²நீ ராக³த்³வேஷவிதூ³ரிணீ ।
ஸர்வஸாத⁴கஸஞ்ஜீவிநீ ஸர்வதா³ மோத³காரிணீ ॥ 8 ॥

ஸ்வதந்த்ரதா⁴ரிணீ ரம்யா ஸர்வகாலஸுபூஜிதா ।
ஸ்வஸ்வரூபாநந்த³மக்³நா ஸாது⁴ஜநஸமுபாஸிதா ॥ 9 ॥

வித்³யாதா³தா ஸுவிக்²யாதா ஜ்ஞாநிஜநபரிஷோஷிணீ ।
வைராக்³யோல்லாஸநப்ரீதா ப⁴க்தஶோத⁴நதோஷிணீ ॥ 10 ॥

ஸர்வகார்யஸித்³தி⁴தா³த்ரீ உபாஸகஸங்கர்ஷிணீ ।
ஸர்வாத்மிகா ஸர்வக³தா த⁴ர்மமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 11 ॥

கு³ணத்ரயமயீ தே³வீ ஸுராராத்⁴யாஸுராந்தகா ।
க³ர்வதூ³ரா ப்ரேமாதா⁴ரா ஸர்வமந்த்ரதந்த்ராத்மிகா ॥ 12 ॥

விஜ்ஞாநதந்த்ரஸஞ்சாலிதயந்த்ரஶக்திவிவர்தி⁴நீ ।
விஜ்ஞாநபூர்ணவேதா³ந்தஸாராம்ருʼதாபி⁴வர்ஷிணீ ॥ 13 ॥

ப⁴வபங்கநித்யமக்³நஸாத⁴கஸுக²காரிணீ ।
ப⁴த்³ரகர்தாவேஶஶமநீ த்யாக³யாத்ரார்தி²பாலிநீ ॥ 14 ॥

பு³த⁴வந்த்³யா பு³த்³தி⁴ரூபா கந்யாகுமாரீ ஶ்ரீகரீ ।
பா⁴ஸ்கராசார்யாப்தஶிஷ்யா மௌநவ்ரதரக்ஷாகரீ ॥ 15 ॥

காவ்யநாட்யகா³நஶில்பசித்ரநடநப்ரமோதி³நீ ।
காயக்லேஶப⁴யாலஸ்யநிரோதி⁴நீ பத²த³ர்ஶிநீ ॥ 16 ॥

பா⁴வபுஷ்பார்சநப்ரீதா ஸுராஸுரபரிபாலிநீ ।
பா³ஹ்யாந்தரஶுத்³தி⁴நிஷ்ட²தே³ஹஸ்வாஸ்த்²யஸம்ரக்ஷிணீ ॥ 17 ॥

ஜந்மம்ருʼத்யுஜராஜாட்³யாயாதநாபரிஹாரிணீ ।
ஜீவஜீவபே⁴த³பா⁴வதூ³ரிணீ ஸுமமாலிநீ ॥ 18 ॥

சதுர்த³ஶபு⁴வநைகாதீ⁴ஶ்வரீ ராஜேஶ்வரீ ।
சராசரஜக³ந்நாடகஸூத்ரதா⁴ரிணீ கலாத⁴ரீ ॥ 19 ॥

ஜ்ஞாநநிதி:⁴ ஜ்ஞாநதா³யீ பராபராவித்³யாகரீ ।
ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநாநுபூ⁴திகாரிணீ நிஷ்டா²கரீ ॥ 20 ॥

சதுர்வைத³ஜ்ஞாநஜநநீ சதுர்வித்³யாவிநோதி³நீ ।
சதுஷ்ஷஷ்டி²கலாபூர்ணா ரஸிகஸுஜநாகர்ஷிணீ ॥ 21 ॥

பூ⁴ம்யாகாஶவாயுரக்³நிஜலேஶ்வரீ மாஹேஶ்வரீ ।
ப⁴வ்யதே³வாலயப்ரதிஷ்டி²தசாருமூர்தி: அப⁴யங்கரீ ॥ 22 ॥

பூ⁴தக்³ராமஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ ஶக்திஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ ।
போ⁴கை³ஶ்வர்யதா³ஹஹந்த்ரீ நீதிமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 23 ॥

தி³வ்யகா³த்ரீ தி³வ்யநேத்ரீ தி³வ்யசக்ஷுதா³ ஶோப⁴நா ।
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரீ தி³வ்யக³ந்த⁴ஸுலேபநா ॥ 24 ॥

ஸுவேஷாலங்காரப்ரீதா ஸுப்ரியா ப்ரபா⁴வதீ ।
ஸுமதிதா³தா ஸுமநத்ராதா ஸர்வதா³ தேஜோவதீ ॥ 25 ॥

சாக்ஷுஷஜ்யோதிப்ரகாஶா ஓஜஸஜ்யோதிப்ரகாஶிநீ ।
பா⁴ஸ்வரஜ்யோதிப்ரஜ்ஜ்வலிநீ தைஜஸஜ்யோதிரூபிணீ ॥ 26 ॥

அநுபமாநந்தா³ஶ்ருகரீ அதிலோகஸௌந்த³ர்யவதீ ।
அஸீமலாவண்யவதீ நிஸ்ஸீமமஹிமாவதீ ॥ 27 ॥

தத்த்வாதா⁴ரா தத்த்வாகாரா தத்த்வமயீ ஸத்³ரூபிணீ ।
தத்த்வாஸக்தா தத்த்வவேத்தா சிதா³நந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 28 ॥

ஆபத்ஸமயஸந்த்ராதா ஆத்மஸ்தை²ர்யப்ரதா³யிநீ ।
ஆத்மஜ்ஞாநஸம்ப்ரதா³தா ஆத்மபு³த்³தி⁴ப்ரசோதி³நீ ॥ 29 ॥

ஜநநமரணசக்ரநாதா² ஜீவோத்கர்ஷகாரிணீ ।
ஜக³த்³ரூபா ஜக³த்³ரக்ஷா ஜபதபத்⁴யாநதோஷிணீ ॥ 30 ॥

பஞ்சயஜ்ஞார்சிதா வரதா³ ஸ்வார்த²வ்ருʼக்ஷகுடா²ரிகா ।
பஞ்சகோஶாந்தர்நிகேதநா பஞ்சக்லேஶாக்³நிஶாமகா ॥ 31 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யார்சிதகா³யத்ரீ மாநிநீ த்ரிமலநாஶிநீ ।
த்ரிவாஸநாரஹிதா ஸுமதீ த்ரிதநுசேதநகாரிணீ ॥ 32 ॥

மஹாவாத்ஸல்யபுஷ்கரிணீ ஶுகபாணீ ஸுபா⁴ஷிணீ ।
மஹாப்ராஜ்ஞபு³த⁴ரக்ஷிணீ ஶுகவாணீ ஸுஹாஸிநீ ॥ 33 ॥

த்³யுத்தரஶதஹோமகுண்ட³தி³வ்யயஜ்ஞஸுப்ரேரகா ।
ப்³ரஹ்மகுண்டா³தி³ஸுக்ஷேத்ரபரிவேஷ்டிதபீடி²கா ॥ 34 ॥

த்³யுத்தரஶதலிங்கா³ந்விதஜ்யேஷ்ட²ஶைலபுரீஶ்வரீ ।
த்³யுத்தரஶதத³ம்பதீஜநாநுஸ்ருʼதா நிரீஶ்வரீ ॥ 35 ॥

த்ரிதாபஸந்த்ரஸ்தாவநீ லதாங்கீ³ தமத்⁴வம்ஸிநீ ।
த்ரிஜக³த்³வந்த்³யஜநநீ த்ரிதோ³ஷாபஹாரிணீ ॥ 36 ॥

ஶப்³தா³ர்த²த்⁴வநிதோஷிணீ காவ்யகர்மவிநோதி³நீ ।
ஶிஷ்டப்ரியா து³ஷ்டத³மநீ கஷ்டநஷ்டவிதூ³ரிணீ ॥ 37 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸ்ருʼஷ்டிலீலாமக்³நசித்தஜ்ஞாநோத³யா ।
ஜந்மரோக³வைத்³யோத்தமா ஸர்வமதகுலவர்ணாஶ்ரயா ॥ 38 ॥

காமபீடி³தவிஷ்ணுவர்த⁴நமோஹாக்ரோஶிநீ விராகி³ணீ ।
க்ருʼபாவர்ஷிணீ விரஜா மோஹிநீ பா³லயோகி³நீ ॥ 39 ॥

கவீந்த்³ரவர்ணநாவேத்³யா வர்ணநாதீதரூபிணீ ।
கமநீயா த³யாஹ்ருʼத³யா கர்மப²லப்ரதா³யிநீ ॥ 40 ॥

ஶோகமோஹாதீ⁴நஸாத⁴கவ்ருʼந்த³நித்யபரிரக்ஷிணீ ।
ஷோட³ஶோபசாரபூஜ்யா ஊர்த்⁴வலோகஸஞ்சாரிணீ ॥ 41 ॥

பீ⁴திப்⁴ராந்திவிநிர்முக்தா த்⁴யாநக³ம்யா லோகோத்தரா ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவஸ்வரூபஸத்³கு³ருவசநதத்பரா ॥ 42 ॥

அவஸ்தா²த்ரயநிஜஸாக்ஷிணீ ஸத்³யோமுக்திப்ரஸாதி³நீ ।
அலௌகிகமாது⁴ர்யயுதஸூக்திபீயூஷவர்ஷிணீ ॥ 43 ॥

த⁴ர்மநிஷ்டா² ஶீலநிஷ்டா² த⁴ர்மாசரணதத்பரா ।
தி³வ்யஸங்கல்பப²லதா³த்ரீ தை⁴ர்யஸ்தை²ர்யரத்நாகரா ॥ 44 ॥

புத்ரகாமேஷ்டியாகா³நுக்³ரஹஸத்ப²லரூபிணீ ।
புத்ரமித்ரப³ந்து⁴மோஹதூ³ரிணீ மைத்ரிமோதி³நீ ॥ 45 ॥

சாருமாநுஷவிக்³ரஹரூபதா⁴ரிணீ ஸுராகி³ணீ ।
சிந்தாமணிக்³ருʼஹவாஸிநீ சிந்தாஜாட்³யப்ரஶமநீ ॥ 46 ॥

ஜீவகோடிரக்ஷணபரா வித்³வஜ்ஜ்யோதிப்ரகாஶிநீ ।
ஜீவபா⁴வஹரணசதுரா ஹம்ஸிநீ த⁴ர்மவாதி³நீ ॥ 47 ॥

ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யலேஹ்யசோஷ்யநிவேத³நஸம்ஹர்ஷிணீ ।
பே⁴த³ரஹிதா மோத³ஸஹிதா ப⁴வசக்ரப்ரவர்திநீ ॥ 48 ॥

ஹ்ருʼத³யகு³ஹாந்தர்யாமிநீ ஸஹ்ருʼத³யஸுக²வர்தி⁴நீ ।
ஹ்ருʼத³யதௌ³ர்ப³ல்யவிநாஶிநீ ஸமசித்தப்ரஸாதி³நீ ॥ 49 ॥

தீ³நாஶ்ரயா தீ³நபூஜ்யா தை³ந்யபா⁴வவிவர்ஜிதா ।
தி³வ்யஸாத⁴நஸம்ப்ராப்ததி³வ்யஶக்திஸமந்விதா ॥ 50 ॥

ச²லஶக்திதா³யிநீ வந்த்³யா தீ⁴ரஸாத⁴கோத்³தா⁴ரிணீ ।
ச²லத்³வேஷவர்ஜிதாத்மா யோகி³முநிஸம்ரக்ஷிணீ ॥ 51 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யாஶ்ரமபரா க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமமோதி³நீ ।
வாநப்ரஸ்தா²ஶ்ரமரக்ஷிணீ ஸந்ந்யாஸாஶ்ரமபாவநீ ॥ 52 ॥

மஹாதபஸ்விநீ ஶுப⁴தா³ மஹாபரிவர்தநாகரா ।
மஹத்வாகாங்க்ஷப்ரதா³த்ரீ மஹாப்ராஜ்ஞாஜிதாமரா ॥ 53 ॥

யோகா³க்³நிஶக்திஸம்பூ⁴தா ஶோகஶாமகசந்த்³ரிகா ।
யோக³மாயா கந்யா விநுதா ஜ்ஞாநநௌகாதி⁴நாயிகா ॥ 54 ॥

தே³வர்ஷிராஜர்ஷிஸேவ்யா தி³விஜவ்ருʼந்த³ஸம்பூஜிதா ।
ப்³ரஹ்மர்ஷிமஹர்ஷிக³ணக³ம்யா த்⁴யாநயோக³ஸம்ஹர்ஷிதா ॥ 55 ॥

உரக³ஹாரஸ்துதிப்ரஸந்நா உரக³ஶயநப்ரியப⁴கி³நீ ।
உரகே³ந்த்³ரவர்ணிதமஹிமா உரகா³காரகுண்ட³லிநீ ॥ 56 ॥

பரம்பராஸம்ப்ராப்தயோக³மார்க³ஸஞ்சாலிநீ ।
பராநாத³லோலா விமலா பரத⁴ர்மப⁴யதூ³ரிணீ ॥ 57 ॥

பத்³மஶயநசக்ரவர்திஸுதராஜராஜேந்த்³ரஶ்ரிதா ।
பஞ்சபா³ணசேஷ்டத³மநீ பஞ்சபா³ணஸதிப்ரார்தி²தா ॥ 58 ॥

ஸௌம்யரூபா மது⁴ரவாணீ மஹாராஜ்ஞீ நிராமயீ ।
ஸுஜ்ஞாநதீ³பாராதி⁴தா ஸமாதி⁴த³ர்ஶிதசிந்மயீ ॥ 59 ॥

ஸகலவித்³யாபாரங்க³தா அத்⁴யாத்மவித்³யாகோவிதா³ ।
ஸர்வகலாத்⁴யேயாந்விதா ஶ்ரீவித்³யாவிஶாரதா³ ॥ 60 ॥

ஜ்ஞாநத³ர்பணாத்மத்³ரஷ்டா கர்மயோகி³த்³ரவ்யார்சிதா ।
யஜ்ஞஶிஷ்டாஶிநபாவநீ யஜ்ஞதபோঽநவகுண்டி²தா ॥ 61 ॥

ஸ்ருʼஜநாத்மகஶக்திமூலா காவ்யவாசநவிநோதி³நீ ।
ரசநாத்மகஶக்திதா³தா ப⁴வநநிகேதநஶோபி⁴நீ ॥ 62 ॥

மமதாஹங்காரபாஶவிமோசநீ த்⁴ருʼதிதா³யிநீ ।
மஹாஜநஸமாவேஷ்டிதகுஸுமஶ்ரேஷ்டி²ஹிதவாதி³நீ ॥ 63 ॥

ஸ்வஜநாநுமோத³ஸஹிதத்யாக³க்ராந்தியோஜநகரீ ।
ஸ்வத⁴ர்மநிஷ்டா²ஸித்⁴யர்த²க்ருʼதகர்மஶுப⁴ங்கரீ ॥ 64 ॥

குலபா³ந்த⁴வஜநாராத்⁴யா பரந்தா⁴மநிவாஸிநீ ।
குலபாவநகரத்யாக³யோக³த³ர்ஶிநீ ப்ரியவாதி³நீ ॥ 65 ॥

த⁴ர்மஜிஜ்ஞாஸாநுமோதி³ந்யாத்மத³ர்ஶநபா⁴க்³யோத³யா ।
த⁴ர்மப்ரியா ஜயா விஜயா கர்மநிரதஜ்ஞாநோத³யா ॥ 66 ॥

நித்யாநந்தா³ஸநாஸீநா ஶக்திப⁴க்திவரதா³யிநீ ।
நிக்³ரஹாபரிக்³ரஹஶீலா ஆத்மநிஷ்டா²காரிணீ ॥ 67 ॥

தாரதம்யபே⁴த³ரஹிதா ஸத்யஸந்தா⁴ நித்யவ்ரதா ।
த்ரைலோக்யகுடும்ப³மாதா ஸம்யக்³த³ர்ஶநஸம்யுதா ॥ 68 ॥

அஹிம்ஸாவ்ரததீ³க்ஷாயுதா லோககண்டகதை³த்யாபஹா ।
அல்பஜ்ஞாநாபாயஹாரிணீ அர்த²ஸஞ்சயலோபா⁴பஹா ॥ 69 ॥

ப்ரேமப்ரீதா ப்ரேமஸஹிதா நிஷ்காமஸேவாப்ரியா ।
ப்ரேமஸுதா⁴ம்பு³தி⁴லீநப⁴க்தசித்தநித்யாலயா ॥ 70 ॥

மோகா⁴ஶாது:³க²தா³யீ அமோக⁴ஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
மஹாஜநபு³த்³தி³பே⁴த³ஜநகபோ³த⁴க்ரமவாரிணீ ॥ 71 ॥

ஸாத்த்விகாந்த:கரணவாஸா ராஜஸஹ்ருʼத்க்ஷோபி⁴ணீ ।
தாமஸஜநஶிக்ஷணேஷ்டா கு³ணாதீதா கு³ணஶாலிநீ ॥ 72 ॥

கௌ³ரவபா³லிகாவ்ருʼந்த³நாயிகா ஷோட³ஶகலாத்மிகா ।
கு³ருஶுஶ்ரூஷாபராயணநித்யத்⁴யேயா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 73 ॥

ஜிஜ்ஞாஸாதிஶயஜ்ஞாதா அஜ்ஞாநதமோநாஶிநீ ।
விஜ்ஞாநஶாஸ்த்ராதீதா ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ॥ 74 ॥

ஸர்வாதி⁴தே³வதாஜநநீ நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴காரிணீ ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டதா³ ஸுநயநீ நைபுண்யவரதா³யிநீ ॥ 75 ॥

கு³ணகர்மவிபா⁴கா³நுஸாரவர்ணவிதா⁴யிநீ ।
கு³ருகாருண்யப்ரஹர்ஷிதா நலிநமுகீ² நிரஞ்ஜநீ ॥ 76 ॥

ஜாதிமதத்³வேஷதூ³ரா மநுஜகுலஹிதகாமிநீ ।
ஜ்யோதிர்மயீ ஜீவதா³யீ ப்ரஜ்ஞாஜ்யோதிஸ்வரூபிணீ ॥ 77 ॥

கர்மயோக³மர்மவேத்தா ப⁴க்தியோக³ஸமுபாஶ்ரிதா ।
ஜ்ஞாநயோக³ப்ரீதசித்தா த்⁴யாநயோக³ஸுத³ர்ஶிதா ॥ 78 ॥

ஸ்வாத்மார்பணஸந்துஷ்டா ஶரணப்⁴ருʼங்க³ஸுஸேவிதா ।
ஸ்வர்ணவர்ணா ஸுசரிதார்தா² கரணஸங்க³த்யாக³வ்ரதா ॥ 79 ॥

ஆத்³யந்தரஹிதாகாரா அத்⁴யயநலக்³நமாநஸா ।
அஸத்³ருʼஶமஹிமோபேதா அப⁴யஹஸ்தா ம்ருʼது³மாநஸா ॥ 80 ॥

உத்தமோத்தமகு³ணா:பூர்ணா உத்ஸவோல்லாஸரஞ்ஜநீ ।
உதா³ரதநுவிச்சி²ந்நப்ரஸுப்தஸம்ஸ்காரதாரிணீ ॥ 81 ॥

கு³ணக்³ரஹணாப்⁴யாஸமூலா ஏகாந்தசிந்தநப்ரியா ।
க³ஹநப்³ரஹ்மதத்த்வலோலா ஏகாகிநீ ஸ்தோத்ரப்ரியா ॥ 82 ॥

வஸுதா⁴குடும்ப³ரக்ஷிணீ ஸத்யரூபா மஹாமதி: ।
வர்ணஶில்பிநீ நிர்ப⁴வா பு⁴வநமங்க³ளாக்ருʼதி: ॥ 83 ॥

ஶுத்³த⁴பு³த்³தி³ஸ்வயம்வேத்³யா ஶுத்³த⁴சித்தஸுகோ³சரா ।
ஶுத்³த⁴கர்மாசரணநிஷ்ட²ஸுப்ரஸந்நா பி³ம்பா³த⁴ரா ॥ 84 ॥

நவக்³ரஹஶக்திதா³ கூ³ட⁴தத்த்வப்ரதிபாதி³நீ ।
நவநவாநுபா⁴வோத³யா விஶ்வஜ்ஞா ஶ்ருʼதிரூபிணீ ॥ 85 ॥

ஆநுமாநிககு³ணாதீதா ஸுஸந்தே³ஶபோ³தா⁴ம்பு³தி:⁴ ।
ஆந்ருʼண்யஜீவநதா³த்ரீ ஜ்ஞாநைஶ்வர்யமஹாநிதி:⁴ ॥ 86 ॥

வாக்³வைக²ரீஸம்யுக்தா த³யாஸுதா⁴பி⁴வர்ஷிணீ ।
வாக்³ரூபிணீ வாக்³விலாஸா வாக்படுத்வப்ரதா³யிநீ ॥ 87 ॥

இந்த்³ரசாபஸத்³ருʼஶபூ:⁴ தா³டி³மீத்³விஜஶோபி⁴நீ ।
இந்த்³ரியநிக்³ரஹச²லதா³ ஸுஶீலா ஸ்தவராகி³ணீ ॥ 88 ॥

ஷட்சக்ராந்தராலஸ்தா² அரவிந்த³த³லலோசநா ।
ஷட்³வைரித³மநப³லதா³ மாது⁴ரீ மது⁴ராநநா ॥ 89 ॥

அதிதி²ஸேவாபராயணத⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴நீ ।
அக்ருʼத்ரிமமைத்ரிலோலா வைஷ்ணவீ ஶாஸ்த்ரரூபிணீ ॥ 90 ॥

மந்த்ரக்ரியாதபோப⁴க்திஸஹிதார்சநாஹ்லாதி³நீ ।
மல்லிகாஸுக³ந்த⁴ராஜஸுமமாலிநீ ஸுரபி⁴ரூபிணீ ॥ 91 ॥

கத³நப்ரியது³ஷ்டமர்தி³நீ வந்தா³ருஜநவத்ஸலா ।
கலஹாக்ரோஶநிவாரிணீ கி²ந்நநாதா² நிர்மலா ॥ 92 ॥

அங்க³பூஜாப்ரியத்³யுதிவர்தி⁴நீ பாவநபத³த்³வயீ ।
அநாயகைகநாயிகா லதாஸத்³ருʼஶபு⁴ஜத்³வயே ॥ 93 ॥

ஶ்ருʼதிலயப³த்³த³கா³நஜ்ஞா ச²ந்தோ³ப³த்³த⁴காவ்யாஶ்ரயா ।
ஶ்ருʼதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேதிஹாஸஸாரஸுதா⁴வ்யயா ॥ 94 ॥

உத்தமாத⁴மபே⁴த³தூ³ரா பா⁴ஸ்கராசார்யஸந்நுதா ।
உபநயநஸம்ஸ்காரபரா ஸ்வஸ்தா² மஹாத்மவர்ணிதா ॥ 95 ॥

ஷட்³விகாரோபேததே³ஹமோஹஹரா ஸுகேஶிநீ ।
ஷடை³ஶ்வர்யவதீ ஜ்யைஷ்டா² நிர்த்³வந்த்³வா த்³வந்த்³வஹாரிணீ ॥ 96 ॥

து:³க²ஸம்யோக³வியோக³யோகா³ப்⁴யாஸாநுராகி³ணீ ।
து³ர்வ்யஸநது³ராசாரதூ³ரிணீ கௌஸும்பி⁴நந்தி³நீ ॥ 97 ॥

ம்ருʼத்யுவிஜயகாதராஸுரஶிக்ஷகீ ஶிஷ்டரக்ஷகீ ।
மாயாபூர்ணவிஶ்வகர்த்ரீ நிவ்ருʼத்திபத²த³ர்ஶகீ ॥ 98 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திபத²நிர்தை³ஶகீ பஞ்சவிஷயஸ்வரூபிணீ ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா ஶ்ரேஷ்டா² தபோநந்த³நசாரிணீ ॥ 99 ॥

சதுர்யுக்திசமத்காரா ராஜப்ராஸாத³நிகேதநா ।
சராசரவிஶ்வாதா⁴ரா ப⁴க்திஸத³நா க்ஷமாக⁴நா ॥ 100 ॥

கிங்கர்தவ்யமூட⁴ஸுஜநோத்³தா³ரிணீ கர்மசோதி³நீ ।
கர்மாகர்மவிகர்மாநுஸாரபு³த்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 101 ॥

நவவித⁴ப⁴க்திஸம்பா⁴வ்யா நவத்³வாரபுரவாஸிநீ ।
நவராத்யார்சநப்ரீதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஸநாதநீ ॥ 102 ॥

விஷஸமமாத³கத்³ரவ்யஸேவநார்தி²ப⁴யங்கரீ ।
விவேகவைராக்³யயுக்தா ஹீங்காரகல்பதருவல்லரீ ॥ 103 ॥

நிமந்த்ரணநியந்த்ரணகுஶலா ப்ரீதியுக்தஶ்ரமஹாரிணீ ।
நிஶ்சிந்தமாநஸோபேதா க்ரியாதந்த்ரப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 104 ॥

ரஸிகரஞ்ஜககலாஹ்லாதா³ ஶீலராஹித்யத்³தே³ஷிணீ ।
த்ரிலோகஸாம்ராஜ்ஞீ ஸ்பு²ரணஶக்திஸம்வர்தி⁴நீ ॥ 105 ॥

சித்தஸ்தை²ர்யகரீ மஹேஶீ ஶாஶ்வதீ நவரஸாத்மிகா ।
சதுரந்த:கரணஜ்யோதிரூபிணீ தத்த்வாதி⁴கா ॥ 106 ॥

ஸர்வகாலாத்³வைதரூபா ஶுத்³த⁴சித்தப்ரஸாதி³நீ ।
ஸர்வாவஸ்தா²ந்தர்ஸாக்ஷிணீ பரமார்த²ஸந்ந்யாஸிநீ ॥ 107 ॥

ஆபா³லகோ³பஸமர்சிதா ஹ்ருʼத்ஸரோவரஹம்ஸிகா ।
அத³ம்யலோகஹிதநிரதா ஜங்க³மஸ்த²வராத்மிகா ॥ 108 ॥

ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா தீ³நமாதாதீ⁴நேந்த்³ரியா ।
ஹ்ரீமயீ த³யாத⁴நா ஆர்யவைஶ்யயஶோத³யா ॥ 109 ॥

ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞா விக³தஸ்ப்ருʼஹா பராவித்³யாஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வாவஸ்தா²ஸ்மரணப்ரதா³ ஸகு³ணநிர்கு³ணரூபிணீ ॥ 110 ॥

அஷ்டைஶ்வர்யஸுக²தா³த்ரீ க்ருʼதபுண்யப²லதா³யிநீ ।
அஷ்டகஷ்டநஷ்டஹந்த்ரீ ப⁴க்திபா⁴வதரங்கி³ணீ ॥ 111 ॥

ருʼணமுக்ததா³நப்ரியா ப்³ரஹ்மவித்³யா ஜ்ஞாநேஶ்வரீ ।
பூர்ணத்வாகாங்க்ஷிஸம்பா⁴வ்யா தபோதா³நயஜ்ஞேஶ்வரீ ॥ 112 ॥

த்ரிமூர்திரூபஸத்³கு³ருப⁴க்திநிஷ்டா² ப்³ரஹ்மாக்ருʼதி: ।
த்ரிதநுப³ந்த⁴பரிபாலிநீ ஸத்யஶிவஸுந்த³ராக்ருʼதி: ॥ 113 ॥

அஸ்த்ரமந்த்ரரஹஸ்யஜ்ஞா பை⁴ரவீ ஶஸ்த்ரவர்ஷிணீ ।
அதீந்த்³ரியஶக்திப்ரபூர்ணா உபாஸகப³லவர்தி⁴நீ ॥ 114 ॥

அங்க³ந்யாஸகரந்யாஸஸஹிதபாராயணப்ரியா ।
ஆர்ஷஸம்ஸ்க்ருʼதிஸம்ரக்ஷணவ்ரதாஶ்ரயா மஹாப⁴யா ॥ 115 ॥

ஸாகாரா நிராகாரா ஸர்வாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ।
ஸுப்ரஸந்நா சாருஹாஸா நாரீஸ்வாதந்த்ர்யரக்ஷிணீ ॥ 116 ॥

நிஸ்வார்த²ஸேவாஸந்நிஹிதா கீர்திஸம்பத்பதா³யிநீ ।
நிராலம்பா³ நிருபாதி⁴கா நிராப⁴ரணபூ⁴ஷிணீ ॥ 117 ॥

பஞ்சக்லேஶாதீ⁴நஸாத⁴கரக்ஷணஶிக்ஷணதத்பரா ।
பாஞ்சபௌ⁴திகஜக³ந்மூலா அநந்யப⁴க்திஸுகோ³சரா ॥ 118 ॥

பஞ்சஜ்ஞாநேந்த்³ரியபா⁴வ்யா பராத்பரா பரதே³வதா ।
பஞ்சகர்மேந்த்³ரியப³லதா³ கந்யகா ஸுகு³ணஸுமார்சிதா ॥ 119 ॥

சிந்தநவ்ரதா மந்த²நரதா அவாங்மாநஸகோ³சரா ।
சிந்தாஹாரிணீ சித்ப்ரபா⁴ ஸப்தர்ஷித்⁴யாநகோ³சரா ॥ 120 ॥

ஹரிஹரப்³ரஹ்மப்ரஸூ: ஜநநமரணவிவர்ஜிதா ।
ஹாஸஸ்பந்த³நலக்³நமாநஸஸ்நேஹபா⁴வஸம்பா⁴விதா ॥ 121 ॥

பத்³மவேத³வரதா³ப⁴யமுத்³ராதா⁴ரிணீ ஶ்ரிதாவநீ ।
பரார்த²விநியுக்தப³லதா³ ஜ்ஞாநபி⁴க்ஷாப்ரதா³யிநீ ॥ 122 ॥

விநதா ஸங்கல்பயுதா அமலா விகல்பவர்ஜிதா ।
வைராக்³யஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநஸம்பத்³தா³நவிராஜிதா ॥ 123 ॥

ஸ்த்ரீபூ⁴மிஸுவர்ணதா³ஹதப்தோபரதிஶமாபஹா ।
ஸாமரஸ்யஸம்ஹர்ஷிதா ஸரஸவிரஸஸமத்³ருʼஷ்டிதா³ ॥ 124 ॥

ஜ்ஞாநவஹ்நித³க்³த⁴கர்மப்³ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஶகாரிணீ ।
ஜ்ஞாநயோக³கர்மயோக³நிஷ்டா²த்³வயஸமத³ர்ஶிநீ ॥ 125 ॥

மஹாத⁴ந்யா கீர்திகந்யா கார்யகாரணரூபிணீ ।
மஹாமாயா மஹாமாந்யா நிர்விகாரஸ்வரூபிணீ ॥ 126 ॥

நிந்தா³ஸ்துதிலாப⁴நஷ்டஸமத³ர்ஶித்வப்ரதா³யிநீ ।
நிர்மமா மநீஷிணீ ஸப்ததா⁴துஸம்யோஜநீ ॥ 127 ॥

நித்யபுஷ்டா நித்யதுஷ்டா மைத்ரிப³ந்தோ⁴ல்லாஸிநீ ।
நித்யைஶ்வர்யா நித்யபோ⁴கா³ ஸ்வாத்⁴யாயப்ரோல்லாஸிநீ ॥ 128 ॥

ப்ராரப்³த³ஸஞ்சிதாகா³மீகர்மராஶித³ஹநகரீ ।
ப்ராத:ஸ்மரணீயாநுத்தமா ப²ணிவேணீ கநகாம்ப³ரீ ॥ 129 ॥

ஸப்ததா⁴துர்மயஶரீரரசநகுஶலா நிஷ்கலா ।
ஸப்தமாத்ருʼகாஜநயித்ரீ நிரபாயா நிஸ்துலா ॥ 130 ॥

இந்த்³ரியசாஞ்சல்யதூ³ரா ஜிதாத்மா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
இச்சா²ஶக்திஜ்ஞாநஶக்திக்ரியாஶக்திநியந்த்ரிணீ ॥ 131 ॥

த⁴ர்மாவலம்ப³நமுதி³தா த⁴ர்மகார்யப்ரசோதி³நீ ।
த்³வேஷரஹிதா த்³வேஷதூ³ரா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவேசநீ ॥ 132 ॥

ருʼதஶக்தி: ருʼதுபரிவர்திநீ பு⁴வநஸுந்த³ரீ ஶீதலா ।
ருʼஷிக³ணஸேவிதாங்க்⁴ரீ லலிதகலாவநகோகிலா ॥ 133 ॥

ஸர்வஸித்³த⁴ஸாத்⁴யாராத்⁴யா மோக்ஷரூபா வாக்³தே³வதா ।
ஸர்வஸ்வரவர்ணமாலா ஸமஸ்தபா⁴ஷாதி⁴தே³வதா ॥ 134 ॥

வாமபத²கா³மீஸாத⁴கஹிம்ஸாஹாரிணீ நந்தி³தா ।
த³க்ஷிணபத²கா³மீஸாத⁴கத³யாகு³ணபரிஸேவிதா ॥ 135 ॥

நாமபாராயணதுஷ்டா ஆத்மப³லவிவர்தி⁴நீ ।
நாத³ஜநநீ நாத³லோலா த³ஶநாத³முத³தா³யிநீ ॥ 136 ॥

ஶாஸ்த்ரோக்தவிதி⁴பரிபாலிநீ ப⁴க்திபு⁴க்திபத²த³ர்ஶிநீ ।
ஶாஸ்த்ரப்ரமாணாநுஸாரிணீ ஶாம்ப⁴வீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 137 ॥

ஶ்ரவணமநநநிதி⁴த்⁴யாஸநிரதஸந்நிஹிதாஜரா ।
ஶ்ரீகாந்தப்³ரஹ்மஶிவரூபா பு⁴வநைகதீ³பாங்குரா ॥ 138 ॥

வித்³வஜ்ஜநதீ⁴ப்ரகாஶா ஸப்தலோகஸஞ்சாரிணீ ।
வித்³வந்மணீ த்³யுதிமதீ தி³வ்யஸ்பு²ரணஸௌதா⁴மிநீ ॥ 139 ॥

வித்³யாவர்தி⁴நீ ரஸஜ்ஞா விஶுத்³தா⁴த்மாஸேவார்சிதா ।
ஜ்ஞாநவர்தி⁴நீ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வவித்³யாக்ஷேத்ராஶ்ரிதா ॥ 140 ॥

விதே⁴யாத்யாயோக³மார்க³த³ர்ஶிநீ த்⁴ருʼதிவர்தி⁴நீ ।
விவித⁴யஜ்ஞதா³நதபோகாரிணீ புண்யவர்தி⁴நீ ॥ 141 ॥

அநந்யப⁴க்திக்ஷிப்ரவஶ்யா உத³யபா⁴நுகோடிப்ரபா⁴ ।
அஷ்டாங்க³யோகா³நுரக்தா அத்³வைதா ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ ॥ 142 ॥

கோ³ஷ்டி²ப்ரியா வைரஜட³தாஹாரிணீ விநதாவநீ ।
கு³ஹ்யதமஸமாதி⁴மக்³நயோகி³ராஜஸம்பா⁴ஷிணீ ॥ 143 ॥

ஸர்வலோகஸம்பா⁴விதா ஸதா³சாரப்ரவர்திநீ ।
ஸர்வபுண்யதீர்தா²த்மிகா ஸத்கர்மப²லதா³யிநீ ॥ 144 ॥

கர்த்ருʼதந்த்ரபூஜாஶ்ரிதா வஸ்துதந்த்ரதத்த்வாத்மிகா ।
கரணத்ரயஶுத்³தி⁴ப்ரதா³ ஸர்வபூ⁴தவ்யூஹாம்பி³கா ॥ 145 ॥

மோஹாலஸ்யதீ³ர்க⁴ஸூத்ரதாபஹா ஸத்த்வப்ரதா³ ।
மாநஸாஶ்வவேக³ரஹிதஜபயஜ்ஞமோதா³ஸ்பதா³ ॥ 146 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்திஸ்தா² விஶ்வதைஜஸப்ராஜ்ஞாத்மிகா ।
ஜீவந்முக்திப்ரஸாதி³நீ துரீயா ஸார்வகாலிகா ॥ 147 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபக³ந்த⁴ரஸவிஷயபஞ்சகவ்யாபிநீ ।
ஸோஹம்மந்த்ரயுதோச்ச²வாஸநிஶ்வாஸாநந்த³ரூபிணீ ॥ 148 ॥

பூ⁴தப⁴விஷ்யத்³வர்தமாநஜ்ஞா புராணீ விஶ்வாதி⁴கா ।
ப்³ராஹ்மீஸ்தி²திப்ராப்திகரீ ஆத்மரூபாபி⁴ஜ்ஞாபகா ॥ 149 ॥

யோகி³ஜநபர்யுபாஸ்யா அபரோக்ஷஜ்ஞாநோத³யா ।
யக்ஷகிம்புருஷஸம்பா⁴வ்யா விஶ்ருʼங்க²லா த⁴ர்மாலயா ॥ 150 ॥

அஸ்வஸ்த²தே³ஹிஸம்ஸ்மரணப்ரஸந்நா வரதா³யிநீ ।
அஸ்வஸ்த²சித்தஶாந்திதா³யீ ஸமத்வபு³த்³தி³வரதா³யிநீ ॥ 151 ॥

ப்ராஸாநுப்ராஸவிநோதி³நீ ஸ்ருʼஜநகர்மவிலாஸிநீ ।
பஞ்சதந்மாத்ராஜநநீ கல்பநாஸுவிஹாரிணீ ॥ 152 ॥

ஓங்காரநாதா³நுஸந்தா⁴நநிஷ்டா²கரீ ப்ரதிபா⁴ந்விதா ।
ஓங்காரபீ³ஜாக்ஷரரூபா மநோலயப்ரஹர்ஷிதா ॥ 153 ॥

த்⁴யாநஜாஹ்நவீ வணிக்கந்யா மஹாபாதகத்⁴வம்ஸிநீ ।
து³ர்லபா⁴ பதிதோத்³தா⁴ரா ஸாத்⁴யமௌல்யப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 154 ॥

வசநமது⁴ரா ஹ்ருʼத³யமது⁴ரா வசநவேக³நியந்த்ரிணீ ।
வசநநிஷ்டா² ப⁴க்திஜுஷ்டா த்ருʼப்திதா⁴மநிவாஸிநீ ॥ 155 ॥

நாபி⁴ஹ்ருʼத்கண்ட²ஸத³நா அகோ³சரநாத³ரூபிணீ ।
பராநாத³ஸ்வரூபிணீ வைக²ரீவாக்³ரஞ்ஜிநீ ॥ 156 ॥

ஆர்த்³ரா ஆந்த்⁴ராவநிஜாதா கோ³ப்யா கோ³விந்த³ப⁴கி³நீ ।
அஶ்விநீதே³வதாராத்⁴யா அஶ்வத்ததருரூபிணீ ॥ 157 ॥

ப்ரத்யக்ஷபராஶக்திமூர்தி: ப⁴க்தஸ்மரணதோஷிணீ ।
பட்டாபி⁴ஷிக்தவிரூபாக்ஷத்யாக³வ்ரதப்ரஹர்ஷிணீ ॥ 158 ॥

லலிதாஶ்ரிதகாமதே⁴நு: அருணசரணகமலத்³வயீ ।
லோகஸேவாபராயணஸம்ரக்ஷிணீ தேஜோமயீ ॥ 159 ॥

நக³ரேஶ்வரதே³வாலயப்ரதிஷ்டி²தா நித்யார்சிதா ।
நவாவரணசக்ரேஶ்வரீ யோக³மாயாகந்யாநுதா ॥ 160 ॥

நந்த³கோ³பபுத்ரீ து³ர்கா³ கீர்திகந்யா கந்யாமணீ ।
நிகி²லபு⁴வநஸம்மோஹிநீ ஸோமத³த்தப்ரியநந்தி³நீ ॥ 161 ॥

ஸமாதி⁴முநிஸம்ப்ரார்தி²தஸபரிவாரமுக்திதா³யிநீ ।
ஸாமந்தராஜகுஸுமஶ்ரேஷ்டி²புத்ரிகா தீ⁴ஶாலிநீ ॥ 162 ॥

ப்ராபா⁴தஸகோ³த்ரஜாதா உத்³வாஹுவம்ஶபாவநீ ।
ப்ரஜ்ஞாப்ரமோத³ப்ரகு³ணதா³யிநீ கு³ணஶோபி⁴நீ ॥ 163 ॥

ஸாலங்காயநருʼஷிஸ்துதா ஸச்சாரித்ர்யஸுதீ³பிகா ।
ஸத்³ப⁴க்தமணிகு³ப்தாதி³வைஶ்யவ்ருʼந்த³ஹ்ருʼச்சந்த்³ரிகா ॥ 164 ॥

கோ³லோகநாயிகா தே³வீ கோ³மடா²ந்வயரக்ஷிணீ ।
கோ³கர்ணநிர்க³தாஸமஸ்தவைஶ்யருʼஷிக்ஷேமகாரிணீ ॥ 165 ॥

அஷ்டாத³ஶநக³ரஸ்வாமிக³ணபூஜ்யபரமேஶ்வரீ ।
அஷ்டாத³ஶநக³ரகேந்த்³ரபஞ்சக்ரோஶநக³ரேஶ்வரீ ॥ 166 ॥

ஆகாஶவாண்யுக்தா“வாஸவீ”கந்யகாநாமகீர்திதா ।
அஷ்டாத³ஶஶக்திபீட²ரூபிணீ யஶோதா³ஸுதா ॥ 167 ॥

குண்ட³நிர்மாத்ருʼமல்ஹரவஹ்நிப்ரவேஶாநுமதிப்ரதா³ ।
கர்மவீரலாப⁴ஶ்ரேஷ்டி²-அக்³நிப்ரவேஶாநுஜ்ஞாப்ரதா³ ॥ 168 ॥

ஸேநாநிவிக்ரமகேஸரிது³ர்பு³த்³தி³பரிவர்திநீ ।
ஸைந்யாதி⁴பதிவம்ஶஜவீரமுஷ்டிஸம்போஷிணீ ॥ 169 ॥

தபோவ்ரதராஜராஜேந்த்³ரப⁴க்திநிஷ்டா²ஸாப²ல்யதா³ ।
தப்தவிஷ்ணுவர்த⁴நந்ருʼபமோஹதூ³ரா முக்திப்ரதா³ ॥ 170 ॥

மஹாவக்தா மஹாஶக்தா பராப⁴வது:³கா²பஹா ।
மூட⁴ஶ்ரத்³தா⁴பஹாரிணீ ஸம்ஶயாத்மிகபு³த்³த்⁴யாபஹா ॥ 171 ॥

த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யரூபதா⁴ரிணீ யததே³ஹவாங்மாநஸா ।
தை³வீஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீ த³ர்ஶநீயா தி³வ்யசேதஸா ॥ 172 ॥

யோக³ப்⁴ரஷ்டஸமுத்³த⁴ரணவிஶாரதா³ நிஜமோத³தா³ ।
யமநியமாஸநப்ராணாயாமநிஷ்ட²ஶக்திப்ரதா³ ॥ 173 ॥

தா⁴ரணத்⁴யாநஸமாதி⁴ரதஶோகமோஹவிதூ³ரிணீ ।
தி³வ்யஜீவநாந்தர்ஜ்யோதிப்ரகாஶிநீ யஶஸ்விநீ ॥ 174 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ யாக³ப்ரியா ஜீவேஶ்வரஸ்வரூபிணீ ।
யோகே³ஶ்வரீ ஶுப்⁴ரஜ்யோத்ஸ்நா உந்மத்தஜநபாவநீ ॥ 175 ॥

லயவிக்ஷேபஸகஷாயரஸாஸ்வாதா³தீதாஜிதா ।
லோகஸங்க்³ரஹகார்யரதா ஸர்வமந்த்ராதி⁴தே³வதா ॥ 176 ॥

விசித்ரயோகா³நுப⁴வதா³ அபராஜிதா ஸுஸ்மிதா ।
விஸ்மயகரஶக்திப்ரதா³ த்³ரவ்யயஜ்ஞநித்யார்சிதா ॥ 177 ॥

ஆத்மஸம்யமயஜ்ஞகரீ அஸங்க³ஶஸ்த்ரதா³யிநீ ।
அந்தர்முக²ஸுலப⁴வேத்³யா தல்லீநதாப்ரதா³யிநீ ॥ 178 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷசதுர்புருஷார்த²ஸாத⁴நா ।
து:³க²நஷ்டாபஜயவ்யாஜமநோதௌ³ர்ப³ல்யவாரணா ॥ 179 ॥

வசநவஸ்த்ரப்ரீதஹ்ருʼத³யா ஜந்மதை⁴யப்ரகாஶிநீ ।
வ்யாதி⁴க்³ரஸ்தகடி²ணசித்தகாருண்யரஸவாஹிநீ ॥ 180 ॥

சித்ப்ரகாஶலாப⁴தா³யீ தே⁴யமூர்தி: த்⁴யாநஸாக்ஷிணீ ।
சாருவத³நா யஶோதா³யீ பஞ்சவ்ருʼத்திநிரோதி⁴நீ ॥ 181 ॥

லோகக்ஷயகாரகாஸ்த்ரஶக்திஸஞ்சயமாரகா ।
லோகப³ந்த⁴நமோக்ஷார்தி²நித்யக்லிஷ்டபரீக்ஷகா ॥ 182 ॥

ஸூக்ஷ்மஸம்வேத³நாஶீலா சிரஶாந்திநிகேதநா ।
ஸூக்ஷ்மக்³ரஹணஶக்திமூலா பஞ்சப்ராணாந்தர்சேதநா ॥ 183 ॥

ப்ரயோக³ஸஹிதஜ்ஞாநஜ்ஞா ஸம்மூட⁴ஸமுத்³வாரிணீ ।
ப்ராணவ்யாபாரஸதா³தீ⁴நபீ⁴த்யாகுலபரிரக்ஷிணீ ॥ 184 ॥

தை³வாஸுரஸம்பத்³விபா⁴க³பண்டி³தா லோகஶாஸகா ।
தே³வஸத்³கு³ருஸாது⁴தூ³ஷகஸந்மார்க³ப்ரவர்திகா ॥ 185 ॥

பஶ்சாத்தாபதப்தஸுக²தா³ ஜீவத⁴ர்மப்ரசாரிணீ ।
ப்ராயஶ்சித்தக்ருʼதிதோஷிதா கீர்திகாரகக்ருʼதிஹர்ஷிணீ ॥ 186 ॥

க்³ருʼஹக்ருʼத்யலக்³நஸாத⁴கஸ்மரணமாத்ரப்ரமுதி³தா ।
க்³ருʼஹஸ்த²ஜீவநத்³ரஷ்டா ஸேவாயுதஸுதீ⁴ர்விதி³தா ॥ 187 ॥

ஸம்யமீமுநிஸந்த்³ருʼஶ்யா ப்³ரஹ்மநிர்வாணரூபிணீ ।
ஸுது³ர்த³ர்ஶா விஶ்வத்ராதா க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிநீ ॥ 188 ॥

வேத³ஸாஹித்யகலாநிதி:⁴ ருʼகை³த³ஜாதவைஶ்யஜநநீ ।
வைஶ்யவர்ணமூலகு³ரு-அபரார்கஸ்தவமோதி³நீ ॥ 189 ॥

ராக³நிதி:⁴ ஸ்வரஶக்தி: பா⁴வலோகவிஹாரிணீ ।
ராக³லோலா ராக³ரஹிதா அங்க³ராக³ஸுலேபிநீ ॥ 190 ॥

ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விஷ்ணுக்³ரந்தி²ருத³க்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ।
ப⁴க்திஸாம்ராஜ்யஸ்தா²பிநீ ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸம்வர்தி⁴நீ ॥ 191 ॥

ஹம்ஸக³மநா திதிக்ஷாஸநா ஸர்வஜீவோத்கர்ஷிணீ ।
ஹிம்ஸாக்ருʼத்யஸர்வதா³க்⁴நீ ஸர்வத்³வந்த்³வவிமோசநீ ॥ 192 ॥

விக்ருʼதிமயவிஶ்வரக்ஷிணீ த்ரிகு³ணக்ரீடா³தா⁴மேஶ்வரீ ।
விவிக்தஸேவ்யாநிருத்³தா⁴ சதுர்த³ஶலோகேஶ்வரீ ॥ 193 ॥

ப⁴வசக்ரவ்யூஹரசநவிஶாரதா³ லீலாமயீ ।
ப⁴க்தோந்நதிபத²நிர்தே³ஶநகோவிதா³ ஹிரண்மயீ ॥ 194 ॥

ப⁴க³வத்³த³ர்ஶநார்த²பரிஶ்ரமாநுகூலதா³யிநீ ।
பு³த்³தி⁴வ்யவஸாயவீக்ஷணீ தே³தீ³ப்யமாநரூபிணீ ॥ 195 ॥

பு³த்³தி⁴ப்ரதா⁴நஶாஸ்த்ரஜ்யோதி: மஹாஜ்யோதி: மஹோத³யா ।
பா⁴வப்ரதா⁴நகாவ்யகே³யா மநோஜ்யோதி: தி³வ்யாஶ்ரயா ॥ 196 ॥

அம்ருʼதஸமஸூக்திஸரிதா பஞ்சருʼணவிவர்ஜிதா ।
ஆத்மஸிம்ஹாஸநோபவிஷ்டா ஸுத³தீ தீ⁴மந்தாஶ்ரிதா ॥ 197 ॥

ஸுஷும்ராநாடி³கா³மிநீ ரோமஹர்ஷஸ்வேத³காரிணீ ।
ஸ்பர்ஶஜ்யோதிஶப்³த³த்³வாராப்³ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஶகாரிணீ ॥ 198 ॥

பீ³ஜாக்ஷரீமந்த்ரநிஹிதா நிக்³ரஹஶக்திவர்தி⁴நீ ।
ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ரூபவ்யக்தா ஜ்ஞாநபரிபாகஸாக்ஷிணீ ॥ 199 ॥

அகாராக்²யா உகாரேஜ்யா மகாரோபாஸ்யோஜ்ஜ்வலா ।
அசிந்த்யாঽபரிச்சே²த்³யா ஏகப⁴க்தி:ஹ்ரூதப்ரஜ்ஜ்வலா ॥ 200 ॥

அஶோஷ்யா ம்ருʼத்யுஞ்ஜயா தே³ஶஸேவகநித்யாஶ்ரயா ।
அக்லேத்³யா நவ்யாச்சே²த்³யா ஆத்மஜ்யோதிப்ரபோ⁴த³யா ॥ 201 ॥

த³யாக³ங்கா³த⁴ரா தீ⁴ரா கீ³தஸுதா⁴பாநமோதி³நீ ।
த³ர்பணோபமம்ருʼது³கபோலா சாருசுபு³கவிராஜிநீ ॥ 202 ॥

நவரஸமயகலாத்ருʼப்தா ஶாஸ்த்ராதீதலீலாகரீ ।
நயநாகர்ஷகசம்பகநாஸிகா ஸுமநோஹரீ ॥ 203 ॥

லக்ஷணஶாஸ்த்ரமஹாவேத்தா விரூபப⁴க்தவரப்ரதா³ ।
ஜ்யோதிஷ்ஶாஸ்த்ரமர்மவேத்தா நவக்³ரஹஶக்திப்ரதா³ ॥ 204 ॥

அநங்க³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜாதப⁴ண்டா³ஸுரமர்தி³நீ ।
ஆந்தோ³லிகோல்லாஸிநீ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 205 ॥

ப⁴ண்டா³ஸுரரூபசித்ரகண்ட²க³ந்த⁴ர்வத்⁴வம்ஸிநீ ।
ப்⁴ராத்ரார்சிதா விஶ்வக்²யாதா ப்ரமுதி³தா ஸ்பு²ரத்³ரூபிணீ ॥ 206 ॥

கீர்திஸம்பத்ப்ரதா³ உத்ஸவஸம்ப்⁴ரமஹர்ஷிணீ ।
கர்த்ருʼத்வபா⁴வரஹிதா போ⁴க்த்ருʼபா⁴வஸுதூ³ரிணீ ॥ 207 ॥

நவரத்நக²சிதஹேமமகுடத⁴ரீ கோ³ரக்ஷிணீ ।
நவருʼஷிஜநநீ ஶாந்தா நவ்யமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 208 ॥

விவித⁴ரூபவர்ணஸஹிதப்ரக்ருʼதிஸௌந்த³ர்யப்ரியா ।
வாமகா³த்ரீ நீலவேணீ க்ருʼஷிவாணிஜ்யமஹாஶ்ரயா ॥ 209 ॥

குங்குமதிலகாங்கிதலலாடா வஜ்ரநாஸாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
கத³ம்பா³டவீநிலயா கமலகுட்மலகரஶோபி⁴தா ॥ 210 ॥

யோகி³ஹ்ருʼத்கவாடபாடநா சதுராத³ம்மசேதநா ।
யோக³யாத்ரார்தி²ஸ்பூ²ர்திதா³ ஷட்³ட³ர்ஶநஸம்ப்ரேரணா ॥ 211 ॥

அந்த⁴ப⁴க்தநேத்ரதா³த்ரீ அந்த⁴ப⁴க்திஸுதூ³ரிணீ ।
மூகப⁴க்தவாக்ப்ரதா³ ப⁴க்திமஹிமோத்கர்ஷிணீ ॥ 212 ॥

பராப⁴க்தஸேவிதவிஷஹாரிணீ ஸஞ்ஜீவிநீ ।
புரஜநௌக⁴பரிவேஷ்டிதா ஸ்வாத்மார்பணபத²கா³மிநீ ॥ 213 ॥

ப⁴வாந்யநாவ்ருʼஷ்டிவ்யாஜஜலமௌல்யப்ரபோ³தி⁴கா ।
ப⁴யாநகாதிவ்ருʼஷ்டிவ்யாஜஜலஶக்திப்ரத³ர்ஶிகா ॥ 214 ॥

ராமாயணமஹாபா⁴ரதபஞ்சாங்க³ஶ்ரவணப்ரியா ।
ராகோ³பேதகாவ்யநந்தி³தா பா⁴க³வத்கதா²ப்ரியா ॥ 215 ॥

த⁴ர்மஸங்கடபரம்பராஶுஹாரிணீ மது⁴ரஸ்வரா ।
தீ⁴ரோதா³த்தா மாநநீயா த்⁴ருவா பல்லவாத⁴ரா ॥ 216 ॥

பராபராப்ரக்ருʼதிரூபா ப்ராஜ்ஞபாமரமுதா³லயா ।
பஞ்சகோஶாத்⁴யக்ஷாஸநா ப்ராணஸஞ்சாரஸுகா²ஶ்ரயா ॥ 217 ॥

ஶதாஶாபாஶஸம்ப³த்³த³து³ஷ்டஜநபரிவர்திநீ ।
ஶதாவதா⁴நீதீ⁴ஜ்யோதிப்ரகாஶிநீ ப⁴வதாரிணீ ॥ 218 ॥

ஸர்வவஸ்துஸ்ருʼஷ்டிகாரணாந்தர்மர்மவேத்தாம்பி³கா ।
ஸ்தூ²லபு³த்³தி⁴து³ர்விஜ்ஞேயா ஸ்ருʼஷ்டிநியமப்ரகாஶிகா ॥ 219 ॥

நாமாகாரோத்³தே³ஶஸஹிதஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மஸ்ருʼஷ்டிபாலிநீ ।
நாமமந்த்ரஜபயஜ்ஞஸத்³யோஸாப²ல்யதா³யிநீ ॥ 220 ॥

ஆத்மதேஜோம்ஶஸம்ப⁴வாசார்யோபாஸநஸுப்ரியா ।
ஆசார்யாபி⁴கா³மிஶுப⁴காரிணீ நிராஶ்ரயா ॥ 221 ॥

க்ஷுத்த்ருʼஷாநித்³ராமைது²நவிஸர்ஜநத⁴ர்மகாரிணீ ।
க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴பூர்ணத்³ரவ்யஸஞ்சயாஶாவிதூ³ரிணீ ॥ 222 ॥

நவஜாதஶிஶுஸம்போஷகக்ஷீரஸுதா⁴ஸூஷணா ।
நவபா⁴வலஹர்யோத³யா ஓஜோவதீ விசக்ஷணா ॥ 223 ॥

த⁴ர்மஶ்ரேஷ்டி²ஸுபுத்ரார்த²க்ருʼததபோஸாப²ல்யதா³ ।
த⁴ர்மநந்த³நநாமப⁴க்தஸமாராதி⁴தா மோத³தா³ ॥ 224 ॥

த⁴ர்மநந்த³நப்ரியாசார்யச்யவநருʼஷிஸம்பூஜிதா ।
த⁴ர்மநந்த³நரஸாதலலோகக³மநகாரிணீ ॥ 225 ॥

ஆங்கீ³ரஸரக்ஷகார்யகசூடா³மணிஸூநுரக்ஷிணீ ।
ஆதி³ஶேஷபோ³த⁴லக்³நத⁴ர்மநந்த³நகு³ப்தாவநீ ॥ 226 ॥

வீணாவாத³நதல்லீநா ஸ்நேஹபா³ந்த⁴வ்யராகி³ணீ ।
வஜ்ரகர்ணகுண்ட³லத⁴ரீ ப்ரேமபா⁴வப்ரோல்லாஸிநீ ॥ 227 ॥

ஶ்ரீகாரீ ஶ்ரிதபாரிஜாதா வேணுநாதா³நுராகி³ணீ ।
ஶ்ரீப்ரதா³ ஶாஸ்த்ராதா⁴ரா நாத³ஸ்வரநாத³ரஞ்ஜநீ ॥ 228 ॥

விவித⁴விபூ⁴திரூபத⁴ரீ மணிகுண்ட³லஶோபி⁴நீ ।
விபரீதநிமித்தக்ஷோபி⁴தஸ்தை²ர்யதை⁴ர்யோத்³தீ³பிநீ ॥ 229 ॥

ஸம்வித்ஸாக³ரீ மநோந்மணீ ஸர்வதே³ஶகாலாத்மிகா ।
ஸர்வஜீவாத்மிகா ஶ்ரீநிதி:⁴ அத்⁴யாத்மகல்பலதிகா ॥ 230 ॥

அக²ண்ட³ரூபா ஸநாதநீ ஆதி³பராஶக்திதே³வதா ।
அபூ⁴தபூர்வஸுசரிதா ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதா ॥ 231 ॥

ஸமஸ்தோபநிஷத்ஸாரா ஸமாத்⁴யவஸ்தா²ந்தர்க³தா ।
ஸங்கல்பயுதயோக³வித்தமத்⁴யாநாவஸ்தா²ப்ரகடிதா ॥ 232 ॥

ஆக³மஶாஸ்த்ரமஹாவேத்தா ஸகு³ணஸாகாரபூஜிதா ।
அந்நமயகோஶாபி⁴வ்யக்தா வைஶ்வாநரநிவேதி³தா ॥ 233 ॥

ப்ராணமயகோஶசாலிநீ தே³ஹத்ரயபரிபாலிநீ ।
ப்ராணவ்யாபாரநியந்த்ரிணீ த⁴நருʼணஶக்திநியோஜநீ ॥ 234 ॥

மநோமயகோஶஸஞ்சாரிணீ த³ஶேந்த்³ரியபு³த்³தி³வ்யாபிநீ ।
விஜ்ஞாநமயகோஶவாஸிநீ வ்யஷ்டிஸமஷ்டிபே⁴த³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 235 ॥

ஆநந்த³மயகோஶவாஸிநீ சித்தாஹங்காரநியந்த்ரிணீ ।
அநந்தவ்ருʼத்திதா⁴ராஸாக்ஷிணீ வாஸநாத்ரயநாஶிநீ ॥ 236 ॥

நிர்தோ³ஷா ப்ரஜ்ஞாநம்ப்³ரஹ்மமஹாவாக்யஶ்ரவணாலயா ।
நிர்வைரா தத்த்வமஸீதிகு³ருவாக்யமநநாஶ்ரயா ॥ 237 ॥

அயமாத்மாப்³ரஹ்மேதிமஹாவாக்யார்த²ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
அஹம்ப்³ரஹ்மாஸ்மிஸ்வாநுப⁴வாதி⁴ஷ்டாத்ரீ தி³வ்யலோசநீ ॥ 238 ॥

அவ்யாஹதஸ்பூ²ர்திஸ்ரோதா நித்யஜீவநஸாக்ஷிணீ ।
அவ்யாஜக்ருʼபாஸிந்து:⁴ ஆத்மப்³ரஹ்மைக்யகாரிணீ ॥ 239 ॥

ப²லஶ்ருʼதி: –
பூர்வதி³க³பி⁴முகோ²பாஸ்கா ஸர்வஸம்பத்வதா³யிநீ ।
பஶ்சிமாபி⁴முகா²ராத்⁴யா ரோக³து:³க²நிவாரிணீ ॥ 1 ॥

உத்தராபி⁴முகோ²பாஸ்யா ஜ்ஞாநரத்நப்ரதா³யிநீ ।
த³க்ஷிணாபி⁴முகா²ராத்⁴யா காமிதார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 2 ॥

மூலாதா⁴ரசக்ரஸேவ்யா ஜ்ஞாநாரோக்³யப்ரதா³யிநீ ।
ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜேஷ்யா காவ்யயோக³வரதா³யிநீ ॥ 3 ॥

மணிபூரஜலருஹார்சிதா விஜ்ஞாநஶக்திவிவர்தி⁴நீ ।
அநாஹதாப்³த³ஸிம்ஹாஸநா ப்ரபு⁴த்வவிவேகப்ரதா³யிநீ ॥ 4 ॥

விஶுத்³த⁴சக்ரநித்யதே⁴யா வாக்யக்திஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
விஷயோந்முக²த்வாபஹா க்ஷத்நபாநியந்த்ரிணீ ॥ 5 ॥

ஆஜ்ஞாசக்ரநிகேதநா ஶப்³த³விஜயப்ரதா³யிநீ ।
ஸஹஸ்ராராந்தராராத்⁴யா முத³ரூபா மோக்ஷகாரிணீ ॥ 6 ॥

ஸோமவாஸரஸம்பூஜ்யா ஸௌம்யசித்தப்ரஸாதி³நீ ।
மங்க³ளவாஸரஸம்ஸேவ்யா ஸர்வகார்யஸித்³தி⁴காரிணீ ॥ 7 ॥

பு³த⁴வாஸரஸம்பா⁴விதா பு³த்³தி⁴ஶக்திப்ரவர்தி⁴நீ ।
கு³ருவாஸரஸமாஶ்ரிதா ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திபரிதோஷிணீ ॥ 8 ॥

ௐ ப்⁴ருʼகு³வாஸர பூஜநீயாக்²யை நம: । ௐ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஶநிவாஸரோபாஸநீயாக்²யை நம: । ௐ க்³ரஹதோ³ஷநிவாரிணை நம: ॥ 9 ॥

ௐ பா⁴நுவாஸரத³ர்ஶநீயாக்²யை நம: । ௐ நவரஸாஸ்வாத³காரிணை நம: ।
ௐ ஸர்வகாலஸ்மரணீயாய்கை நம: । ௐ ஆத்மாநந்த³ப்ரதா³யிநை நம: ॥ 10 ॥

இதி கீ³தஸுதா⁴விரசித அவ்யாஹதஸ்பூ²ர்திதா³யிநி ஶ்ரீவாஸவிகந்யகாபரமேஶ்வரீ
தே³வ்யாஸி ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥ ௐ தத் ஸத் ।

ரசநை: ஶ்ரீமதி ராஜேஶ்வரிகோ³விந்த³ராஜ்
ஸம்ஸ்தா²பகரு: லலிதஸுதா⁴ ஜ்ஞாநபீட², பை³ங்க³லூரு வாஸவீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்
ஸுரேஶ கு³ப்த, ஸம்ஸ்க்ருʼத வித்³வாந், பை³ங்க³லூரு

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 2:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top