Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Vitthala Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶೌನಕ ಉವಾಚ-
ಸೂತ ವೇದಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞ ಶ್ರುತಂ ಸರ್ವಂ ಭವನ್ಮುರವಾತ್ ।
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೀರ್ಥಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂಚ ದೈವತಮ್ ॥ 1 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಜಗತಾಂ ಪೂಜ್ಯ ಮೂಢಾನಾಮಪಿ ಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ಸ್ನಾನಾದ್ದರ್ಶನತಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಪಾಠಮಾತ್ರಾಚ್ಛುಭಪ್ರದಮ್ ॥ 2 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಸ್ಮಾರಿತೋಽಹಂ ಹರೇಸ್ತೀರ್ಥಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದೈವತಮ್ ।
ಸ ಕ್ಷಣಃ ಸಫಲೋ ಯತ್ರ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 3 ॥

ಕಯಾಪಿ ವೃತ್ಯಾ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ।
ಜನಂ ಕಲಿಮಲಾಕ್ರಾನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷಯಲಾಲಸಮ್ ॥ 4 ॥

ಜ್ಞಾನಾನಧಿಕೃತಂ ಕರ್ಮವಿಹೀನಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರಸ್ತೀರೇ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಪರಂ ದ್ವಿಜಮ್ ॥ 5 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಭಿಧೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಭೀಮಯಾಽಽಪ್ಲಾವಿತೇ ತತಃ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಭಿಧಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿಮಿತ್ತೀಕೃತ್ಯ ಮಾಧವಃ ॥ 6 ॥

ಆವಿರಾಸೀತ್ಸಮುದ್ಧರ್ತುಂ ಜನಂ ಕಲಿಮಲಾಕುಲಮ್ ।
ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಖ್ಯಂ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರೇಣ ಮೋಕ್ಷದಮ್ ॥ 7 ॥

ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಾಖ್ಯಂ ದರ್ಶನಾನ್ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಮ್ ।
ತದ್ದೈವತಂ ವಿಠ್ಠಲಾಖ್ಯಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 8 ॥

ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಯೋರ್ಹೇತುಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಯಂ ಸ್ಥಾನಜ್ಞಾನಾದಿ ಯದ್ವಿದಾ ॥ 9 ॥

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದೇವ ಕಾಮಾಕ್ರಾನ್ತೋಽಪಿ ಸನ್ತರೇತ್ ।
ಪುಂಡರೀಕೇಣ ಮುನಿನಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತದ್ದರ್ಶನೇನ ಯತ್ ॥ 10 ॥

ಶೌನಕ ಉವಾಚ-
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ವೇದವಿದುತ್ತಮ ।
ಸಕೃತ್ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಶ್ರುತಪ್ರದಮ್ ॥ 11 ॥

ತೀರ್ಥಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೈವತಂ ಚ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಛ್ತುತಂ ಮಯಾ ।
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತವ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾತ್ ॥ 12 ॥

ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಸ್ವರೂಪೋಽಪಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಹೇತವೇ ।
ಕೀದೃಶಂ ಧೃತವಾನ್ ರೂಪಂ ಕೃಪಯಾಽಽಚಕ್ಷ್ವ ತನ್ಮಮ ॥ 13 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸನ್ಮನ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ॥ 14 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಪುಂಡರೀಕ ಋಷಿಃ ।
ಶ್ರೀಗುರುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೋ ದೇವತಾ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಪುಂಡರೀಕವರಪ್ರದ ಇತಿ ಬೀಜಂ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಶೋ ರಮಾಪತಿರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಠ್ಠಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕ ವರಪ್ರದ ಇತಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಪಃ ।
ಓಂ ವಿಠ್ಠಲಃ ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರೋವಾಸ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರೀ ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಧರ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲವಂಶರವಾಕ್ರಾನ್ತ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏನೋಽನ್ತಕೃನ್ನಾಮಧ್ಯೇಯ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕ ವರಪ್ರದ ಇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರೋವಾಸ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಜ್ರೀ ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಧರ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಕಲವಂಶರವಾಕ್ರಾನ್ತ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಏನೋಽನ್ತಕೃನ್ನಾಮಧ್ಯೇಯ ಇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಏನೋಽನ್ತಕೃನ್ನಾಮಧ್ಯೇಯ ಇತಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ –

ಇಷ್ಟಿಕಾಯಾಂ ಸಮಪದಂ ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಜಂಘಜಸ್ಥಕರದ್ವನ್ದ್ವಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾದಾಮಭೂಷಣಮ್ ॥ 15 ॥

ಸವ್ಯಾಸವ್ಯಕರೋದ್ಭಾಸಿಪದ್ಮಶಂಖವಿಭೂಷಿತಮ್ ।
ದರಹಾಸಸ್ಮೇರಮುಖಂ ಶಿಕ್ಯಸ್ಕನ್ಧಂ ದಿಗಮ್ಬರಮ್ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಣಸೇವಿತಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಯಂ ದೇವಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಹೃದಿ ವಿಠ್ಠಲಮ್ ॥ 17 ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಕ್ಲೀಂ ವಿಠ್ಠಲಃ ಪಾಂಡುರಂಗೇಶ ಈಶಃ ಶ್ರೀಶೋ ವಿಶೇಷಜಿತ್ ।
ಶೇಷಶಾಯೀ ಶಮ್ಭುವನ್ದ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಃ ॥ 1 ॥

ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರೋವಾಸಃ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಸ್ಮಿತಃ ।
ವಿಧಾಧೃಸೂಚಿತಃ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾತೀತ ಅವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ಪುಂಡರೀಕಸ್ತುತೋ ವನ್ದ್ಯೋ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಃ ಪ್ರೀತೋ ಗೋಗೋಪೀಪರಿವಾರಿತಃ ॥ 3 ॥

ಗೋಪಿಕಾಶತನೀರಾಜ್ಯಃ ಪುಲಿನಾಕ್ರೀಡ ಆತ್ಮಭೂಃ ।
ಆತ್ಮಾಽಽತ್ಮಾರಾಮ ಆತ್ಮಸ್ಥಃ ಆತ್ಮಾರಾಮನಿಷೇವಿತಃ ॥ 4 ॥

ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹದವ್ಯಕ್ತಮದ್ಭುತಃ ।
ಸ್ಥೂಲರೂಪಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಃ ಕಾರಣಂ ಪರಮಂಜನಮ್ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಕಾರಣಮಾಧಾರಃ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಕಂಜಪಾದೋ ರಕ್ತನಖೋ ರಕ್ತಪಾದತಲಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 6 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಚಿಹ್ನಿತಪದೋ ನೀಲಗುಲ್ಫಃ ಸುಜಂಘಕಃ ।
ಸಜ್ಜಾನುಃ ಕದಲೀಸ್ತಮ್ಭನಿಭೋರುರುರುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 7 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಾವೃತಕಟಿಃ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾದಾಮಭೂಷಣಃ ।
ಕಟಿವಿನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಾಬ್ಜಃ ಶಂಖೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 8 ॥

ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಷ್ಠಿತನಾಭಿಸರೋರುಹಃ ।
ತ್ರಿವಲೀಮಂಡಿತೋದಾರೋದರೋಮಾವಲಿಮಾಲಿನಃ ॥ 9 ॥

ಕಪಾಟವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಭೂಷಿತೋರಾಃ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ವನಮಾಲೀ ಕಮ್ಬುಕಂಠಃ ಸುಸ್ವರಃ ಸಾಮಲಾಲಸಃ ॥ 10 ॥

ಕಂಜವಕ್ತ್ರಃ ಶ್ಮಶ್ರುಹೀನಚುಬುಕೋ ವೇದಜಿಹ್ವಕಃ ।
ದಾಡಿಮೀಬೀಜಸದೃಶರದೋ ರಕ್ತಾಧರೋ ವಿಭುಃ ॥ 11 ॥

ನಾಸಾಮುಕ್ತಾಪಾಟಲಿತಾಧರಚ್ಛವಿರರಿನ್ದಮಃ ।
ಶುಕನಾಸಃ ಕಂಜನೇತ್ರಃ ಕುಂಡಲಾಕ್ರಮಿತಾಂಸಕಃ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಬಾಹುರ್ಘನಭುಜಃ ಕೇಯೂರಾಂಗದಮಂಡಿತಃ ।
ರತ್ನಭೂಷಿತಭೂಷಾಢ್ಯಮಣಿಬನ್ಧಃ ಸುಭೂಷಣಃ ॥ 13 ॥

ರಕ್ತಪಾಣಿತಲಃ ಸ್ವಂಗಃ ಸನ್ಮುದ್ರಾಮಂಡಿತಾಂಗುಲಿಃ ।
ನಖಪ್ರಭಾರಂಜಿತಾಬ್ಜಃ ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯಮಂಡಿತಃ ॥ 14 ॥

ಸುಭ್ರೂರರ್ಧಶಶಿಪ್ರಖ್ಯಲಲಾಟಃ ಕಾಮರೂಪಧೃಕ್ ।
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸದ್ಭಾಲಃ ಸುಕೇಶೋ ಬರ್ಹಭೂಷಣಃ ॥ 15 ॥

ಕಿರೀಟಭಾವ್ಯಾಪ್ತನಭೋ ವಿಕಲೀಕೃತಭಾಸ್ಕರಃ ।
ವನಮಾಲೀ ಪತಿವಾಸಾಃ ಶಾರ್ಂಗಚಾಪೋಽಸುರಾನ್ತಕಃ ॥ 16 ॥

ದರ್ಪಾಪಹಃ ಕಂಸಹನ್ತಾ ಚಾಣೂರಮುರಮರ್ದನಃ ।
ವೇಣುವಾದನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ದಧ್ಯನ್ನಾಸ್ವಾದಲೋಲುಪಃ ॥ 17 ॥

ಜಿತಾರಿಃ ಕಾಮಜನಕಃ ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಪೂರಕಃ ।
ವಿಕ್ರೋಧೋ ದಾರಿತಾಮಿತ್ರೋ ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರಾದಿರಾಟ್ ॥ 18 ॥

ಅನಾದಿರಜನಿರ್ಜನ್ಯಜನಕೋ ಜಾಹ್ನವೀಪದಃ ।
ಬಹುಜನ್ಮಾ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಭುಜಖಂಡನಃ ॥ 99 ॥

ಕೋದಂಡಧಾರೀ ಜನಕಪೂಜಿತಃ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಪುಂಡರೀಕಭವದ್ವೇಷೀ ಪುಂಡರೀಕಭವಪ್ರಿಯಃ ॥ 20 ॥

ಪುಂಡರೀಕಸ್ತುತಿರಸಃ ಸದ್ಭಕ್ತಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಸುಷುಮಾಲಾಸಂಗಮಸ್ಥೋ ಗೋಗೋಪೀಚಿತ್ತರಂಜನಃ ॥ 21 ॥

ಇಷ್ಟಿಕಾಸ್ಥೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಲೀಲಾಕೃತಜಗದ್ಧಾಮಾ ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಹರೋ ವಿರಾಟ್ ॥ 22 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥಪದ್ಮತೀರ್ಥಸ್ಥೋ ನಾರದಸ್ತುತವೈಭವಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಾತೀತತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ಪದನಿರೂಪಿತಃ ॥ 23 ॥

ಅಜಾಜನಿರಜಾಜಾನಿರಜಾಯೋ ನೀರಜೋಽಮಲಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಃ ಸ್ವರ್ಭೂಷೋ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 24 ॥

ಜಗದ್ಯೋನಿರಕರ್ತಾಽಽದ್ಯೋ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯೋ ಭವಾತಿಗಃ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 25 ॥

ಅಧಃಪ್ರಾಣೋ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಸರ್ವಗೋ ಹರಿಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹೋಽತ್ರಿರ್ವಾಮನೋ ಹೀರರೂಪಧೃತ್ ॥ 26 ॥

ನಾರಸಿಂಹೋ ಋಷಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ರಾಮೋ ನೀಲಾಂಶುಕೋ ಹಲೀ ।
ಬುದ್ಧೋಽರ್ಹನ್ ಸುಗತಃ ಕಲ್ಕೀ ನರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ॥ 27 ॥

ಪರಾತ್ಪರಃ ಕರೀಡ್ಯೇಶೋ ನಕ್ರಶಾಪವಿಮೋಚನಃ ।
ನಾರದೋಕ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ವರಪ್ರದಃ ॥ 28 ॥

ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಪ್ಸು ಸುಸ್ನಾತಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದೋಽನಘಃ ।
ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಾಢ್ಯಸ್ತುಲಸೀಕಾನನಪ್ರಿಯಃ ॥ 29 ॥

ಪಾಂಡುರಂಗಃ ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಮೂರ್ತಿರನಾಮಯಃ ।
ಪುಂಡರೀಕವ್ಯಾಜಕೃತಜಡೋದ್ಧಾರಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 30 ॥

ಅಗತಿಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಸಭ್ಯೋ ಭವೋ ಭವ್ಯೋ ವಿಧೀಡಿತಃ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬಘ್ನೋ ದ್ರುಪದಜಾಚಿನ್ತಾಹಾರೀ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 31 ॥

ವಹ್ನಿವಕ್ತ್ರಃ ಸೂರ್ಯನುತೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಕಃ ।
ಜಗದ್ಭಕ್ಷ್ಯೋ ಜಗದ್ಗೇಹೋ ಜನಾರಾಧ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 32 ॥

ಜೇತಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವರಾರೋಹೋ ಭೀಷ್ಮಪೂಜ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಭರ್ತಾ ಭೀಷ್ಣಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಶಿಶುಪಾಲವಧೋದ್ಯತಃ ॥ 33 ॥

ಶತಾಪರಾಧಸಹನಃ ಕ್ಷಮಾವಾನಾದಿಪೂಜನಃ ।
ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ದನ್ತವಕ್ತ್ರಬಲಾಪಹಃ ॥ 34 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಕೃತದ್ರೋಹಃ ಸುದರ್ಶನವಿಮೋಚನಃ ॥ 35 ॥

ಸಶ್ರೀಃ ಸಮಾಯೋ ದಾಮೇನ್ದ್ರಃ ಸುದಾಮಕ್ರೀಡನೋತ್ಸುಕಃ ।
ವಸುದಾಮಕೃತಕ್ರೀಡಃ ಕಿಂಕಿಣೀದಾಮಸೇವಿತಃ ॥ 36 ॥

ಪಂಚಾಂಗಪೂಜನರತಃ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತವಶಂವದಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 37 ॥

ನಾಗ್ನಜಿತ್ಯಾ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಃ ಸುನನ್ದಾಚಿತ್ತಮೋಹನಃ ।
ಮಿತ್ರವೃನ್ದಾಽಽಲಿಂಗಿತಾಂಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವಟುಪ್ರಿಯಃ ॥ 38 ॥

ಸುಲಕ್ಷಣಾಧೌತಪದೋ ಜಾಮ್ಬವತ್ಯಾ ಕೃತಾದರಃ ।
ಸುಶೀಲಾಶೀಲಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಜಲಕೇಲಿಕೃತಾದರಃ ॥ 39 ॥

ವಾಸುದೇವೋ ದೇವಕೀಡ್ಯೋ ನನ್ದಾನನ್ದಕರಾಂಘ್ರಿಯುಕ್ ।
ಯಶೋದಾಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೋ ಬಲಾವರಜನಿಃಸ್ವಭೂಃ ॥ 40 ॥

ಸುಭದ್ರಾಽಽನನ್ದದೋ ಗೋಪವಶ್ಯೋ ಗೋಪೀಪ್ರಿಯೋಽಜಯಃ ।
ಮನ್ದಾರಮೂಲವೇದಿಸ್ಥಃ ಸನ್ತಾನತರುಸೇವಿತಃ ॥ 41 ॥

ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಪುರಃಸರಃ ।
ಹರಿಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗ ಇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯೋಽಗ್ನಿಪೂಜಿತಃ ॥ 42 ॥

ಯಮನೇತಾ ನೈರೃತೇಯೋ ವರುಣೇಶಃ ಖಗಪ್ರಿಯಃ ।
ಕುಬೇರವನ್ದ್ಯ ಈಶೇಶೋ ವಿಧೀಡ್ಯೋಽನನ್ತವನ್ದಿತಃ ॥ 43 ॥

ವಜ್ರೀ ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಧರಃ ಖಡ್ಗೀ ಪಾಶ್ಯಂಕುಶೀ ಗದೀ ।
ತ್ರಿಶೂಲೀ ಕಮಲೀ ಚಕ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತಮಯೋ ನವಃ ॥ 44 ॥

ಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರಣವಭೂರ್ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಪಹಾರಕಃ ।
ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೀ ಸುಖದಃ ಕಾಮೀ ಭಕ್ತವಿಮೋಚನಃ ॥ 45 ॥

ಸ್ವನಾಮಕೀರ್ತನಪ್ರೀತಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಕಾಮಶ್ಚಕ್ರಧರಾರ್ಧಶ್ಚ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 46 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಕರಜಿತ್ಕಾನ್ತಿರೂಪವರ್ಣಃ ಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಸ್ಪರ್ಶೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಶೌರಿಮಯೋ ವೈಕುಂಠಃ ಸಾನಿರುದ್ಧಕಃ ॥ 47 ॥

ಷಡಕ್ಷರಮಯೋ ಬಾಲಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಿತಃ ।
ನಾರದಾಧಿಷ್ಠಿತಕ್ಷೇಮೋ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಃ ॥ 48 ॥

ನಾರದೇಶಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ।
ಸಾಧಾರಣಃ ಸಮಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಕಲಾವಾನ್ ಕಮಲಾಲಯಃ ॥ 49 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಪಃ ಕ್ಷಣದಾಧೀಶವಕ್ತ್ರಃ ಕ್ಷೇಮಕರಕ್ಷಣಃ ।
ಲವೋ ಲವಣಿಮಾಧಾಮ ಲೀಲಾವಾನ್ ಲಘುವಿಗ್ರಹಃ ॥ 50 ॥

ಹಯಗ್ರೀವೋ ಹಲೀ ಹಂಸೋ ಹತಕಂಸೋ ಹಲಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಸುನ್ದರಃ ಸುಗತಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸತ್ಸಖೋ ಸುಲಭಃ ಸ್ವಭೂಃ ॥ 51 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಃ ಸಾಮರಾಜಃ ಸತ್ತಾ ಸತ್ಯಃ ಸುಲಕ್ಷಣಃ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯನಿಲಯಃ ಷಡೃತುಪರಿಸೇವಿತಃ ॥ 52 ॥

ಷಡಂಗಶೋಧಿತಃ ಷೋಢಾ ಷಡ್ದರ್ಶನನಿರೂಪಿತಃ ।
ಶೇಷತಲ್ಪಃ ಶತಮಖಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ॥ 53 ॥

ಸಶಮ್ಭುಃ ಸಮಿತಿಃ ಶಂಖವಹಃ ಶಾರ್ಂಗಸುಚಾಪಧೃತ್ ।
ವಹ್ನಿತೇಜಾ ವಾರಿಜಾಸ್ಯಃ ಕವಿರ್ವಂಶೀಧರೋ ವಿಗಃ ॥ 54 ॥

ವಿನೀತೋ ವಿಪ್ರಿಯೋ ವಾಲಿದಲನೋ ವಜ್ರಭೂಷಣಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಶೋ ರಮಾಜಾನೀ ರಾಜಾ ರಾಜನ್ಯಭೂಷಣಃ ॥ 55 ॥

ರತಿಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಪಿತಾ ರಾವಣಾನ್ತೋ ರಘೂದ್ವಹಃ ।
ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಮೋ ಯಜ್ಞಭೂಷಣೋ ಯಜ್ಞದೂಷಣಃ ॥ 56 ॥

ಯಜ್ವಾ ಯಶೋವಾನ್ ಯಮುನಾಕೂಲಕುಂಜಪ್ರಿಯೋ ಯಮೀ ।
ಮೇರುರ್ಮನೀಷೀ ಮಹಿತೋ ಮುದಿತಃ ಶ್ಯಾಮವಿಗ್ರಹಃ ॥ 57 ॥

ಮನ್ದಗಾಮೀ ಮುಗ್ಧಮುಖೋ ಮಹೇಶೋ ಮೀನವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭೀಮೋ ಭೀಮಾಂಗಜಾತೀರವಾಸೀ ಭೀಮಾರ್ತಿಭಂಜನಃ ॥ 58 ॥

ಭೂಭಾರಹರಣೋ ಭೂತಭಾವನೋ ಭರತಾಗ್ರಜಃ ।
ಬಲಂ ಬಲಪ್ರಿಯೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಕ್ರೀಡನತತ್ಪರಃ ॥ 59 ॥

ಬಕಾಸುರಾನ್ತಕೋ ಬಾಣಾಸುರದರ್ಪಕವಾಡವಃ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಬಲಾರಾತಿಸೂನುರ್ಬಲಿವರಪ್ರದಃ ॥ 60 ॥

ಬೋದ್ಧಾ ಬನ್ಧುವಧೋದ್ಯುಕ್ತೋ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ಬುಧಃ ।
ಫಾಲ್ಗುನಾನಿಷ್ಟಹಾ ಫಲ್ಗುಕೃತಾರಾತಿಃ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 69 ॥

ಫೇನಜಾತೈರಕಾವಜ್ರಕೃತಯಾದವಸಂಕ್ಷಯಃ ।
ಫಾಲ್ಗುನೋತ್ಸವಸಂಸಕ್ತಃ ಫಣಿತಲ್ಪಃ ಫಣಾನಟಃ ॥ 62 ॥

ಪುಣ್ಯಃ ಪವಿತ್ರಃ ಪಾಪಾತ್ಮದೂರಗಃ ಪಂಡಿತಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಪೋಷಣಃ ಪುಲಿನಾವಾಸಃ ಪುಂಡರೀಕಮನೋರ್ವಶಃ ॥ 63 ॥

ನಿರನ್ತರೋ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೋ ನಯನಾನನ್ದನಃ ಸತಾಮ್ ॥ 64 ॥

ನಿಯಮೋ ನಿಯಮೀ ನಮ್ಯೋ ನನ್ದಬನ್ಧನಮೋಚನಃ ।
ನಿಪುಣೋ ನೀತಿಮಾನ್ನೇತಾ ನರನಾರಾಯಣವಪುಃ ॥ 65 ॥

ಧೇನುಕಾಸುರವಿದ್ವೇಷೀ ಧಾಮ ಧಾತಾ ಧನೀ ಧನಮ್ ।
ಧನ್ಯೋ ಧನ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಧರ್ತಾ ಧೀಮಾನ್ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ॥ 66 ॥

ಧರಣೀಧರಸನ್ಧರ್ತಾ ಧರಾಭೂಷಿತದಂಷ್ಟ್ರಕಃ ।
ದೈತೇಯಹನ್ತಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದೇವೋ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 67 ॥

ದಾಮ ದಾತಾ ದೀಪ್ತಿಭಾನುಃ ದಾನವಾದಮಿತಾ ದಮಃ ।
ಸ್ಥಿರಕಾರ್ಯಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ಥವಿರಸ್ಥಾಪಕಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಸ್ಥಿತಲೋಕತ್ರಯವಪುಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಕಾರಣಮ್ ॥ 68 ॥

ಸ್ಥಾಪಕಸ್ತೀರ್ಥಚರಣಸ್ತರ್ಪಕಸ್ತರುಣೀರಸಃ ।
ತಾರುಣ್ಯಕೇಲಿನಿಪುಣಸ್ತರಣಸ್ತರಣಿಪ್ರಭುಃ ॥ 69 ॥

ತೋಯಮೂರ್ತಿಸ್ತಮೋಽತೀತಃ ಸ್ತಮ್ಭೋದ್ಭೂತಸ್ತಪಃಪರಃ ।
ತಡಿದ್ವಾಸಾಸ್ತೋಯದಾಭಸ್ತಾರಸ್ತಾರಸ್ವರಪ್ರಿಯಃ ॥ 70 ॥

ಣಕಾರೋ ಢೌಕಿತಜಗತ್ತ್ರಿತೂರ್ಯಪ್ರೀತಭೂಸುರಃ ।
ಡಮರೂಪ್ರಿಯಹೃದ್ವಾಸೀ ಡಿಂಡಿಮಧ್ವನಿಗೋಚರಃ ॥ 71 ॥

ಠಯುಗಸ್ಥಮನೋರ್ಗಮ್ಯಃ ಠಂಕಾರಿ ಧನುರಾಯುಧಃ ।
ಟಣತ್ಕಾರಿತಕೋದಂಡಹತಾರಿರ್ಗಣಸೌಖ್ಯದಃ ॥ 72 ॥

ಝಾಂಕಾರಿಚಾಂಚರೀಕಾಂಕೀ ಶ್ರುತಿಕಲ್ಹಾರಭೂಷಣಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧಾರ್ದಿತಜಗತ್ಸುಖಭೂರ್ಜಂಗಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 73 ॥

ಜಗಜ್ಜನಿರ್ಜಗದ್ಭೂಷೋ ಜಾನಕೀವಿರಹಾಕುಲಃ ।
ಜಿಷ್ಣುಶೋಕಾಪಹರಣೋ ಜನ್ಮಹೀನೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 74 ॥

ಛತ್ರಿತಾಹೀನ್ದ್ರಸುಭಗಃ ಛದ್ಮೀ ಛತ್ರಿತಭೂಧರಃ ।
ಛಾಯಾಸ್ಥಲೋಕತ್ರಿತಯಛಲೇನ ಬಲಿನಿಗ್ರಹೀ ॥ 75 ॥

ಚೇತಶ್ಚಮತ್ಕಾರಕರಃ ಚಿತ್ರೀ ಚಿತ್ರಸ್ವಭಾವವಾನ್ ।
ಚಾರುಭೂಶ್ಚನ್ದ್ರಚೂಡಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 76 ॥

ಚೂಡಾರತ್ನದ್ಯೋತಿಭಾಲಶ್ಚಲನ್ಮಕರಕುಪಡಲಃ ।
ಚರುಭುಕ್ ಚಯನಪ್ರೀತಶ್ಚಮ್ಪಕಾಟವಿಮಧ್ಯಗಃ ॥ 77 ॥

ಚಾಣೂರಹನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಾಂಕನಾಶನಶ್ಚನ್ದ್ರದೀಧಿತಿಃ ।
ಚನ್ದನಾಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗಶ್ಚಾರುಚಾಮರಮಂಡಿತಃ ॥ 78 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮೋ ಘನರವೋ ಘಟೋತ್ಕಚಪಿತೃಪ್ರಿಯಃ ।
ಘನಸ್ತನೀಪರೀವಾರೋ ಘನವಾಹನಗರ್ವಹಾ ॥ 79 ॥

ಗಂಗಾಪದೋ ಗತಕ್ಲೇಶೋ ಗತಕ್ಲೇಶನಿಷೇವಿತಃ ।
ಗಣನಾಥೋ ಗಜೋದ್ಧರ್ತಾ ಗಾಯಕೋ ಗಾಯನಪ್ರಿಯಃ ॥ 80 ॥

ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪಿಕಾವಶ್ಯೋ ಗೋಪಬಾಲಾನುಗಃ ಪತಿಃ ।
ಗಣಕೋಟಿಪರೀವಾರೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಗನನಿರ್ಮಲಃ ॥ 81 ॥

ಗಾಯತ್ರೀಜಪಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಗಂಡಕೀಸ್ಥೋ ಗುಹಾಶಯಃ ।
ಗುಹಾರಣ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಗುಹಾಸುರನಿಷೂದನಃ ॥ 82 ॥

ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗುಣಾರಾಮೋ ಗೋಪಾಲೋ ಗುಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಗೋಪ್ರಿಯೋ ಗೋಚರಪ್ರೀತೋ ಗಾನನಾಟ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 83 ॥

ಖಟ್ವಾಯುಧಃ ಖರದ್ವೇಷೀ ಖಾತೀತಃ ಖಗಮೋಚನಃ ।
ಖಗಪುಚ್ಛಕೃತೋತ್ತಂಸಃ ಖೇಲದ್ಬಾಲಕೃತಪ್ರಿಯಃ ॥ 84 ॥

ಖಟ್ವಾಂಗಪೋಥಿತಾರಾತಿಃ ಖಂಜನಾಕ್ಷಃ ಖಶೀರ್ಷಕಃ ।
ಕಲವಂಶರವಾಕ್ರಾನ್ತಗೋಪೀವಿಸ್ಮಾರಿತಾರ್ಭಕಃ ॥ 85 ॥

ಕಲಿಪ್ರಮಾಥೀ ಕಂಜಾಸ್ಯಃ ಕಮಲಾಯತಲೋಚನಃ ।
ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಹರಣಃ ಕುಂಠಿತಾರ್ತಿಕಿಶೋರಕಃ ॥ 86 ॥

ಕೇಶವಃ ಕೇವಲಃ ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಃ ಕೋಮಲಾಂಘ್ರಿಯುಕ್ ।
ಕಮ್ಬಲೀ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಕಾನ್ತಃ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಃ ॥ 87 ॥

ಕುಬ್ಜಾಸೌಭಾಗ್ಯದಃ ಕುಬ್ಜಾಚನ್ದನಾಲಿಪ್ತಗಾತ್ರಕಃ ।
ಕಾಲಃ ಕುವಲಯಾಪೀಡಹನ್ತಾ ಕ್ರೋಧಸಮಾಕುಲಃ ॥ 88 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಪುಲಿನಾಕ್ರೀಡಃ ಕುಂಜಕೇಲಿಕುತೂಹಲೀ ।
ಕಾಂಚನಂ ಕಮಲಾಜಾನಿಃ ಕಲಾಜ್ಞಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಃ ॥ 89 ॥

ಕಾರಣಂ ಕರಣಾತೀತಃ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕ್ರಿಯಾರೂಪಃ ಕ್ರಿಯಾತೀತಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಕ್ರತುಪ್ರಭುಃ ॥ 90 ॥

ಕಟಾಕ್ಷಸ್ತಮ್ಭಿತಾರಾತಿಃ ಕುಟಿಲಾಲಕಭೂಷಿತಃ ।
ಕೂರ್ಮಾಕಾರಃ ಕಾಲರೂಪೀ ಕರೀರವನಮಧ್ಯಗಃ ॥ 91 ॥

ಕಲಕಂಠೀ ಕಲರವಃ ಕಲಕಂಠರುತಾನುಕೃತ್ ।
ಕರದ್ವಾರಪುರಃ ಕೂಟಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕವಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 92 ॥

ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹಾ ಕ್ರಾನ್ತಗೋಕುಲಃ ಕುಲಭೂಷಣಃ ।
ಕೂಟಾರಿಃ ಕುತುಪಃ ಕೀಶಪರಿವಾರಃ ಕವಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 93 ॥

ಕುರುವನ್ದ್ಯಃ ಕಠಿನದೋರ್ದಂಡಖಂಡಿತಭೂಭರಃ ।
ಕಿಂಕರಪ್ರಿಯಕೃತ್ಕರ್ಮರತಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 94 ॥

ಅಮ್ಬುಜಾಸ್ಯೋಽಂಗನಾಕೇಲಿರಮ್ಬುಶಾಯ್ಯಮ್ಬುಧಿಸ್ತುತಃ ।
ಅಮ್ಭೋಜಮಾಲ್ಯಮ್ಬುವಾಹಲಸದಂಗೋಽನ್ತ್ರಮಾಲಕಃ ॥ 95 ॥

ಔದುಮ್ಬರಫಲಪ್ರಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಚಾಲಕಃ ।
ಓಷ್ಠಸ್ಫುರನ್ಮುರಲಿಕಾರವಾಕರ್ಷಿತಗೋಕುಲಃ ॥ 96 ॥

ಐರಾವತಸಮಾರೂಢ ಐನ್ದ್ರೀಶೋಕಾಪಹಾರಕಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಾವಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಾಷ್ಟದಲಸ್ಥಿತಃ ॥ 97 ॥

ಏಣಶಾವಸಮಾನಾಕ್ಷ ಏಧಸ್ತೋಷಿತಪಾವಕಃ ।
ಏನೋಽನ್ತಕೃನ್ನಾಮಧೇಯಸ್ಮೃತಿಸಂಸೃತಿದರ್ಪಹಾ ॥ 98 ॥

ಲೂನಪಂಚಕ್ಲೇಶಪದೋ ಲೂತಾತನ್ತುರ್ಜಗತ್ಕೃತಿಃ ।
ಲುಪ್ತದೃಶ್ಯೋ ಲುಪ್ತಜಗಜ್ಜಯೋ ಲುಪ್ತಸುಪಾವಕಃ ॥ 99 ॥

ರೂಪಾತೀತೋ ರೂಪನಾಮರೂಪಮಾಯಾದಿಕಾರಣಮ್ ।
ಋಣಹೀನೋ ಋದ್ಧಿಕಾರೀ ಋಣಾತೀತೋ ಋತಂವದಃ ॥ 100 ॥

ಉಷಾನಿಮಿತ್ತಬಾಣಘ್ನ ಉಷಾಹಾರ್ಯೂರ್ಜಿತಾಶಯಃ ।
ಊರ್ಧ್ಯರೂಪೋರ್ಧ್ವಾಧರಗ ಊಷ್ಮದಗ್ಧಜಗತ್ತ್ರಯಃ ॥ 101 ॥

ಉದ್ಧವತ್ರಾಣನಿರತ ಉದ್ಧವಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ಉದ್ಧರ್ತೋದ್ಧವ ಉನ್ನಿದ್ರ ಉದ್ಬೋಧ ಉಪರಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 102 ॥

ಉದಧಿಕ್ರೀಡ ಉದಧಿತನಯಾಪ್ರಿಯ ಉತ್ಸವಃ ।
ಉಚ್ಛಿನ್ನದೇವತಾರಾತಿರುದಧ್ಯಾವೃತಿಮೇಖಲಃ ॥ 103 ॥

ಈತಿಘ್ನ ಈಶಿತಾ ಈಜ್ಯ ಈಡ್ಯ ಈಹಾವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಈಶಧ್ಯೇಯಪದಾಮ್ಭೋಜ ಇನ ಈನವಿಲೋಚನಃ ॥ 104 ॥

ಇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಾನುಜನಟ ಇನ್ದಿರಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾದಿಸ್ತುತ ಇನ್ದ್ರಶ್ರೀರಿದಮಿತ್ಥಮಭೀತಕೃತ್ ॥ 105 ॥

ಆನನ್ದಾಭಾಸ ಆನನ್ದ ಆನನ್ದನಿಧಿರಾತ್ಮದೃಕ್ ।
ಆಯುರಾರ್ತಿಘ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಆದಿರಾಮಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 106 ॥

ಆದಿಕಾರಣಮಾಧಾರ ಆಧಾರಾದಿಕೃತಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಚ್ಯುತೈಶ್ವರ್ಯಮಮಿತ ಅರಿನಾಶ ಅಘಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 107 ॥

ಅನ್ನಪ್ರದೋಽನ್ನಮಖಿಲಾಧಾರ ಅಚ್ಯುತ ಅಬ್ಜಭೃತ್ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಜಲಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತೋ ಗೋಪವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 108 ॥

ಹೃದಯಾಕಾರಹೃದ್ಭೂಷೋ ಯಷ್ಟಿಮಾನ್ ಗೋಕುಲಾನುಗಃ ।
ಗವಾಂ ಹುಂಕೃತಿಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಗವಾಲೀಢಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 109 ॥

ಗೋಗೋಪತ್ರಾಣಸುಶ್ರಾನ್ತ ಅಶ್ರಮೀ ಗೋಪವೀಜಿತಃ ।
ಪಾಥೇಯಾಶನಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಸ್ಕನ್ಧಶಿಕ್ಯೋ ಮುಖಾಮ್ಬುಪಃ ॥ 110 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾರೋಪಿತಕ್ಷೇತ್ರೋ ರಕ್ಷೋಽಧಿಕೃತಭೈರವಃ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಂಘಾತಸ್ತಾಟಕಾನ್ತಸ್ತು ರಕ್ಷಹಾ ॥ 111 ॥

ಹನ್ತಾ ತಾರಾಪತಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಯಕ್ಷಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತ್ರಯೀವಪುಃ ।
ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ಲೋಲನಯನೋ ನವನೀತಾಶನಪ್ರಿಯಃ ॥ 112 ॥

ಯಶೋದಾತರ್ಜಿತಃ ಕ್ಷೀರತಸ್ಕರೋ ಭಾಂಡಭೇದನಃ ।
ಮುಖಾಶನೋ ಮಾತೃವಶ್ಯೋ ಮಾತೃದೃಶ್ಯಮುಖಾನ್ತರಃ ॥ 113 ॥

ವ್ಯಾತ್ತವಕ್ತ್ರೋ ಗತಭಯೋ ಮುಖಲಕ್ಷ್ಯಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ಯಶೋದಾಸ್ತುತಿಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ನನ್ದವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಃ ॥ 114 ॥

ಸಂಸಾರನೌಕಾಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೋ ಧನಾರ್ಜಕಃ ।
ಕುಬೇರಃ ಕ್ಷತ್ರನಿಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 115 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಯದುರಾಜಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಸಖೋ ಯುದ್ಧದಕ್ಷಃ ಕುರುಕುಲಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 196 ॥

ಅಜಾಮಿಲೋದ್ಧಾರಕಾರೀ ಗಣಿಕಾಮೋಚನೋ ಗುರುಃ ।
ಜಾಮ್ಬವದ್ಯುದ್ಧರಸಿಕಃ ಸ್ಯಮನ್ತಮಣಿಭೂಷಣಃ ॥ 117 ॥

ಸುಭದ್ರಾಬನ್ಧುರಕ್ರೂರವನ್ದಿತೋ ಗದಪೂರ್ವಜಃ ।
ಬಲಾನುಜೋ ಬಾಹುಯುದ್ಧರಸಿಕೋ ಮಯಮೋಚನಃ ॥ 118 ॥

ದಗ್ಧಖಾಂಡವಸಮ್ಪ್ರೀತಹುತಾಶೋ ಹವನಪ್ರಿಯಃ ।
ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶವಸನೋ ಹನುಮದ್ರುಚಿಃ ॥ 119 ॥

ಭೀಷ್ಮಬಾಣವ್ರಣಾಕೀರ್ಣಃ ಸಾರಥ್ಯನಿಪುಣೋ ಗುಣೀ ।
ಭೀಷ್ಮಪ್ರತಿಭಟಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಸಮ್ಪ್ರೀಣಿತಾರ್ಜುನಃ ॥ 120 ॥

ಸ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಹೃಷ್ಟೋ ಮಾನಾತೀತೋ ವಿದೂರಗಃ ।
ವಿರಾಗೀ ವಿಷಯಾಸಕ್ತೋ ವೈಕುಂಠೋಽಕುಂಠವೈಭವಃ ॥ 129 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪನಾತೀತಃ ಸಮಾಧಿರ್ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಃ ।
ಸವಿಕಲ್ಪೋ ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯೋ ವೃತ್ತಿರ್ಬೀಜಮತೀಗತಃ ॥ 122 ॥

ಮಹಾದೇವೋಽಖಿಲೋದ್ಧಾರೀ ವೇದಾನ್ತೇಷು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ತನುರ್ಬೃಹತ್ತನೂರಣ್ವರಾಜಪೂಜ್ಯೋಽಜರೋಽಮರಃ ॥ 123 ॥

ಭೀಮಾಹತಜರಾಸನ್ಧಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಯುಧಸಂಗರಃ ।
ಸ್ವಸಂಕೇತಪ್ರಕೢಪ್ತಾರ್ಥೋ ನಿರರ್ಥ್ಯೋಽರ್ಥೀ ನಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 124 ॥

ಗುಣಕ್ಷೋಭಃ ಸಮಗುಣಃ ಸದ್ಗುಣಾಢ್ಯಃ ಪ್ರಮಾಪ್ರಜಃ ।
ಸ್ವಾಂಗಜಃ ಸಾತ್ಯಕಿಭ್ರಾತಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗೋ ಭಕ್ತಭೂಷಣಃ ॥ 125 ॥

ಅಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವೇದೋ ವೇದೋ ಗೋಪಾಂಕನಿದ್ರಿತಃ ।
ಅನಾಥೋ ದಾವಪೋ ದಾವೋ ದಾಹಕೋ ದುರ್ಧರೋಽಹತಃ ॥ 126 ॥

ಋತವಾಗ್ಯಾಚಕೋ ವಿಪ್ರಃ ಖರ್ವ ಇನ್ದ್ರಪದಪ್ರದಃ ।
ಬಲಿಮೂರ್ಧಸ್ಥಿತಪದೋ ಬಲಿಯಜ್ಞವಿಘಾತಕೃತ್ ॥ 127 ॥

ಯಜ್ಞಪೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಞವಿಘ್ನಮವಿಘ್ನಕೃತ್ ।
ಬಲಿದ್ವಾಃಸ್ಥೋ ದಾನಶೀಲೋ ದಾನಶೀಲಪ್ರಿಯೋ ವ್ರತೀ ॥ 128 ॥

ಅವ್ರತೋ ಜತುಕಾಗಾರಸ್ಥಿತಪಾಂಡವಜೀವನಮ್ ।
ಮಾರ್ಗದರ್ಶೀ ಮೃದುರ್ಹೇಲಾದೂರೀಕೃತಜಗದ್ಭಯಃ ॥ 129 ॥

ಸಪ್ತಪಾತಾಲಪಾದೋಽಸ್ಥಿಪರ್ವತೋ ದ್ರುಮರೋಮಕಃ ।
ಉಡುಮಾಲೀ ಗ್ರಹಾಭೂಷೋ ದಿಕ್ ಶ್ರುತಿಸ್ತಟಿನೀಶಿರಃ ॥ 130 ॥

ವೇದಶ್ವಾಸೋ ಜಿತಶ್ವಾಸಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಥಶ್ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಧೀಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಪುಷ್ಟಿರಜಯಃ ತುಷ್ಟಿಃ ಕಾನ್ತಿರ್ಧೃತಿಸ್ತ್ರಪಾ ॥ 131 ॥

ಹಲಃ ಕೃಷಿಃ ಕಲಂ ವೃಷ್ಟಿರ್ಗೃಷ್ಟಿರ್ಗೌರವನಂ ವನಮ್ ।
ಕ್ಷೀರಂ ಹವ್ಯಂ ಹವ್ಯವಾಹೋ ಹೋಮೋ ವೇದೀ ಸಮಿತ್ಸ್ರುವಃ ॥ 132 ॥

ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲಂ ಸ್ವರ್ಗೋ ಭೂಷ್ಯೋ ಭೂಷಾ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನೋಲೋಕಸ್ತಪೋಜನಃ ॥ 133 ॥

ಸತ್ಯೋ ವಿಧಿರ್ದೈವಮಧೋಲೋಕಃ ಪಾತಾಲಮಂಡನಃ ।
ಜರಾಯುಜಃ ಸ್ವೇದಜನಿರುದ್ಬೀಜಃ ಕುಲಪರ್ವತಃ ॥ 134 ॥

ಕುಲಸ್ತಮ್ಭಃ ಸರ್ವಕುಲಃ ಕುಲಭೂಃ ಕೌಲದೂರಗಃ ।
ಧರ್ಮತತ್ವಂ ನಿರ್ವಿಷಯೋ ವಿಷಯೋ ಭೋಗಲಾಲಸಃ ॥ 135 ॥

ವೇದಾನ್ತಸಾರೋ ನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ಜೀವೋ ಬದ್ಧೋ ಬಹಿರ್ಮುಖಃ ।
ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಶ್ವದ್ರಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವನಿಷೇಧನಃ ॥ 136 ॥

ಅನ್ತಶ್ಚತುರ್ದ್ವಾರಮಯೋ ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಚತುಷ್ಟಯಃ ।
ಭುವನೇಶೋ ಕ್ಷೇತ್ರದೇವೋಽನನ್ತಕಾಯೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 137 ॥

ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಸುಹೃದ್ವನ್ಧುರ್ಭ್ರಾತಾ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಯಮೋಽರ್ಯಮಾ ।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವೋ ಮನುರ್ನಾನ್ದೀಮುಖೋ ಧನುಃ ॥ 138 ॥

ಹೇತಿಃ ಖಡ್ಗೋ ರಥೋ ಯುದ್ಧಂ ಯುದ್ಧಕರ್ತಾ ಶರೋ ಗುಣಃ ।
ಯಶೋ ಯಶೋರಿಪುಃ ಶತ್ರುರಶತ್ರುರ್ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 139 ॥

ಪಾತ್ರಂ ದಾತಾ ದಾಪಯಿತಾ ದೇಶಃ ಕಾಲೋ ಧನಾಗಮಃ ।
ಕಾಂಚನಂ ಪ್ರೇಮ ಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಪುತ್ರಃ ಕೋಶೋ ವಿಕೋಶಕಃ ॥ 140 ॥

ಅನೀತಿಃ ಶರಭೋ ಹಿಂಸ್ರೋ ದ್ವಿಪೋ ದ್ವೀಪೀ ದ್ವಿಪಾಂಕುಶಃ ।
ಯನ್ತಾ ನಿಗಡ ಆಲಾನಂ ಸನ್ಮನೋ ಗಜಶೃಂಖಲಃ ॥ 141 ॥

ಮನೋಽಬ್ಜಭೃಂಗೋ ವಿಟಪೀ ಗಜಃ ಕ್ರೋಷ್ಟಾ ವೃಶೋ ವೃಕಃ ।
ಸತ್ಪಥಾಚಾರನಲಿನೀಷಟ್ಪದಃ ಕಾಮಭಂಜನಃ ॥ 142 ॥

ಸ್ವೀಯಚಿತ್ತಚಕೋರಾಬ್ಜಃ ಸ್ವಲೀಲಾಕೃತಕೌತುಕಃ ।
ಲೀಲಾಧಾಮಾಮ್ಬುಭೃನ್ನಾಥಃ ಕ್ಷೋಣೀ ಭರ್ತಾ ಸುಧಾಬ್ಧಿದಃ ॥ 143 ॥

ಮಲ್ಲಾನ್ತಕೋ ಮಲ್ಲರೂಪೋ ಬಾಲಯುದ್ಧಪ್ರವರ್ತನಃ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರೋನೀರಸೀಕರಗ್ಲಪಿತಕ್ಲಮಃ ॥ 144 ॥

ಕನ್ದುಕಕ್ರೀಡನಕ್ಲಾನ್ತೋ ನೇತ್ರಮೀಲನಕೇಲಿಮಾನ್ ।
ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಃ ಕದಮ್ಬಶಿಖರಸ್ಥಿತಃ ॥ 145 ॥

ಬಲ್ಲವೀಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ ಗೋಪೀನತಿದೇಷ್ಟಾಂಜಲಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪರಿಹಾಸಪರೋ ರಾಸೇ ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 146 ॥

ಬಲ್ಲವೀದ್ವಯಸಂವೀತಃ ಸ್ವಾತ್ಮದ್ವೈತಾತ್ಮಶಕ್ತಿಕಃ ।
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಭಿನ್ನಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 147 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮಜಾತಜಗತ್ತ್ರಯಮಯಾತ್ಮಕಃ ।

ಇತಿ ವಿಠ್ಠಲಸಂಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 148 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹಃ ಕಿಂ ಬಹೂಕ್ತೇನ ಶೌನಕ ॥ 149 ॥

ಕಾಮೀ ಚೇನ್ನಿಯತಾಹಾರೋ ಜಿತಚಿತ್ತೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಜಪನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ವೈ ನಿಶ್ಚಿತಂ ದ್ವಿಜ ॥ 150 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Vithala:

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top