Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

ShriramaSahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் அநந்தஸுதஶ்ரீதி³வாகரவிரசிதம் ॥
அநந்தஸுதஶ்ரீதி³வாகரகை⁴ஸாஸஶாஸ்த்ரிவிரசிதம்

ப்ரஜ்ஞாகோ³தா³வரீதீரே சேத:பர்ணகுடீக்ருʼதே ।
வைதே³ஹீஶக்திஸம்யுக்தம் தபஸ்யாலக்ஷ்மணத்³வயம் ॥

பஞ்சேந்த்³ரியபஞ்சவடீநிவாஸஸ்த²ம் த⁴நுர்த⁴ரம் ।
த்⁴யாயாம்யாத்மஸ்வரூபம் தம் ராக⁴வம் ப⁴யநாஶநம் ॥

வால்மீகி-ப⁴ரத்³வாஜ-தி³வாகரா: ருʼஷய:, அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³,
ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ தே³வதா ।
ப்ராதர்த்⁴யேய: ஸதா³ப⁴த்³ரோ ப⁴யப⁴ஞ்ஜநகோவித:³ இதி பீ³ஜம் ।
ஸூக்ஷ்மபு³த்³தி⁴ர்மஹாதேஜா அநாஸக்த: ப்ரியாஹவ: இதி ஶக்தி: ।
வர்தி⁴ஷ்ணுர்விஜயீ ப்ராஜ்ஞோ ரஹஸ்யஜ்ஞோ விமர்ஶவிதி³தி கீலகம் ।
ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ஜபே விநியோக:³ ।

கதா³சித்பூர்ணஸங்கல்போ வால்மீகிகவிராத்மவாந்।
த்⁴யாயந் ராமமுபாவிஷ்ட: ஸ்வாஶ்ரமே ஶாந்தசேதஸா ॥ 1 ॥

அபி⁴க³ம்ய ப⁴ரத்³வாஜஸ்தமுவாசாத³ரேண போ:⁴ ।
ஶ்ருதம் த்³ருʼஷ்டம் ச சரிதம் ராமசந்த்³ரஸ்ய பாவநம் ॥ 2 ॥

லலிதம் விஸ்தரம் ஸௌம்யம் காருண்யமது⁴ரம் ஶுப⁴ம் ।
ஸ்ம்ருʼத்வா ஸ்வாநந்த³ப⁴ரிதம் ஹ்ருʼத³யம் மே ப⁴வத்யஹோ ॥ 3 ॥

தத்ததா² ப்ராக்ருʼதைர்லோகைர்யதா² ஸாங்க³ம் ந கீ³யதே ।
கலௌ ஸ்வல்பாத்மதை⁴ர்யேப்⁴யோ து³ராபஸ்தம் விஶேஷத: ॥ 4 ॥

ப⁴வாந் ப்ராதிப⁴வித்³யாயாம் ப்ரவீண: பரமார்த²த: ।
தத்³ப்³ரவீது ஹி ராமஸ்ய ஸங்க்ஷேபேண மஹாகு³ணாந் ॥ 5 ॥

கிம் நித்யம் பட²நீயம் கிம் ஸ்வல்பஸாரைர்ஜநை: ஶ்ருதம் ।
ப⁴வேத்கல்யாணக்ருʼல்லோகே ப்ரேரணாதா³யகம் ததா² ॥ 6 ॥

தச்ச்²ருத்வா ஸாத³ரம் வாக்யம் வால்மீகிகவிரப்³ரவீத் ।
ஶ்ருʼணு நாமாநி ராமஸ்ய ஸஹஸ்ரணி யதா²க்ரமம் ॥ 7 ॥

ஸ்தோத்ரமேதத்படி²த்வா ஹி ப⁴க்தோ ஜ்ஞாஸ்யதி ஸர்வதா² ।
ராக⁴வஸ்ய கு³ணாந் முக்²யாந் த்⁴யாத்வா ஶாந்திம் நிக³ச்ச²தி ॥ 8 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ஆர்யஶ்ரேஷ்டோ² த⁴ராபால: ஸாகேதபுரபாலக: ।
ஏகபா³ணோ த⁴ர்மவேத்தா ஸத்யஸந்தோ⁴ঽபராஜித: ॥ 1 ॥

இக்ஷ்வாகுகுலஸம்பூ⁴தோ ரகு⁴நாத:² ஸதா³ஶ்ரய: ।
அக⁴த்⁴வம்ஸீ மஹாபுண்யோ மநஸ்வீ மோஹநாஶந: ॥ 2 ॥

அப்ரமேயோ மஹாபா⁴க:³ ஸீதாஸௌந்த³ர்யவர்த⁴ந: ।
அஹல்யோத்³தா⁴ரக: ஶாஸ்தா குலதீ³ப: ப்ரபா⁴கர: ॥ 3 ॥

ஆபத்³விநாஶீ கு³ஹ்யஜ்ஞ: ஸீதாவிரஹவ்யாகுல: ।
அந்தர்ஜ்ஞாநீ மஹாஜ்ஞாநீ ஶுத்³த⁴ஸம்ஜ்ஞோঽநுஜப்ரிய: ॥ 4 ॥

அஸாத்⁴யஸாத⁴கோ பீ⁴மோ மிதபா⁴ஷீ விதா³ம் வர: ।
அவதீர்ண: ஸமுத்தாரோ த³ஶஸ்யந்த³நமாநத:³ ॥ 5 ॥

ஆத்மாராமோ விமாநார்ஹோ ஹர்ஷாமர்ஷஸுஸங்க³த: ।
அபி⁴க³ம்யோ விஶாலாத்மா விராமஶ்சிந்தநாத்மக: ॥ 6 ॥

அத்³விதீயோ மஹாயோகீ³ ஸாது⁴சேதா: ப்ரஸாத³ந: ।
உக்³ரஶ்ரீரந்தகஸ்தேஜஸ்தாரணோ பூ⁴ரிஸங்க்³ரஹ: ॥ 7 ॥

ஏகதா³ர: ஸத்த்வநிதி:⁴ ஸந்நிதி:⁴ ஸ்ம்ருʼதிரூபவாந் ।
உத்தமாலங்க்ருʼத: கர்தா உபமாரஹித: க்ருʼதீ ॥ 8 ॥

ஆஜாநுபா³ஹுரக்ஷுப்³த:⁴ க்ஷுப்³த⁴ஸாக³ரத³ர்பஹா ।
ஆதி³த்யகுலஸந்தாநோ வம்ஶோசிதபராக்ரம: ॥ 9 ॥

அநுகூல: ஸதாம் ஸத்³பி⁴ர்பா⁴வப³த்³த⁴கரை: ஸ்துத: ।
உபதே³ஷ்டா ந்ருʼபோத்க்ருʼஷ்டோ பூ⁴ஜாமாதா க²க³ப்ரிய: ॥ 10 ॥

ஓஜோராஶிர்நிதி:⁴ ஸாக்ஷாத்க்ஷணத்³ருʼஷ்டாத்மசேதந: ।
உமாபரீக்ஷிதோ மூக: ஸந்தி⁴ஜ்ஞோ ராவணாந்தக: ॥ 11 ॥

அலௌகிகோ லோகபாலஸ்த்ரைலோக்யவ்யாப்தவைப⁴வ: ।
அநுஜாஶ்வாஸித: ஶிஷ்டோ வரிஷ்ட²ஶ்சாபதா⁴ரிஷு ॥ 12 ॥

உத்³யமீ பு³த்³தி⁴மாந் கு³ப்தோ யுயுத்ஸு: ஸர்வத³ர்ஶந: ।
ஐக்ஷ்வாகோ லக்ஷ்யணப்ராணோ லக்ஷ்மீவாந் பா⁴ர்க³வப்ரிய: ॥ 13 ॥

இஷ்டத:³ ஸத்யதி³த்³ருʼக்ஷுர்தி³க்³ஜயீ த³க்ஷிணாயந: ।
அநந்யவ்ருʼத்திருத்³யோகீ³ சந்த்³ரஶேக²ரஶாந்தித:³ ॥ 14 ॥

அநுஜார்த²ஸமுத்கண்ட:² ஸுரத்ராண: ஸுராக்ருʼதி: ।
அஶ்வமேதீ⁴ யஶோவ்ருʼத்³த⁴ஸ்தருணஸ்தாரணேக்ஷண: ॥ 15 ॥

அப்ராக்ருʼத: ப்ரதிஜ்ஞாதா வரப்ராப்தோ வரப்ரத:³ ।
அபூ⁴தபூர்வோঽத்³பு⁴தத்⁴யேயோ ருத்³ரப்ரேமீ ஸுஶீதல: ॥ 16 ॥

அந்த:ஸ்ப்ருʼக் த⁴நு:ஸ்ப்ருʼக்சைவ ப⁴ரதாப்ருʼஷ்டகௌஶல: ।
ஆத்மஸம்ஸ்தோ² மந:ஸம்ஸ்த:² ஸத்த்வஸம்ஸ்தோ² ரணஸ்தி²த: ॥ 17 ॥

ஈர்ஷ்யாஹீநோ மஹாஶக்தி: ஸூர்யவம்ஶீ ஜநஸ்துத: ।
ஆஸநஸ்தோ² பா³ந்த⁴வஸ்த:² ஶ்ரத்³தா⁴ஸ்தா²நம் கு³ணஸ்தி²த: ॥ 18 ॥

இந்த்³ரமித்ரோঽஶுப⁴ஹரோ மாயாவிம்ருʼக³கா⁴தக: ।
அமோகே⁴ஷு: ஸ்வபா⁴வஜ்ஞோ நாமோச்சாரணஸம்ஸ்ம்ருʼத: ॥ 19 ॥

அரண்யருத³நாக்ராந்தோ பா³ஷ்பஸங்குலலோசந: ।
அமோகா⁴ஶீர்வசோঽமந்தோ³ வித்³வத்³வந்த்³யோ வநேசர: ॥ 20 ॥

இந்த்³ராதி³தே³வதாதோஷ: ஸம்யமீ வ்ரததா⁴ரக: ।
அந்தர்யாமீ விநஷ்டாரிர்த³ம்ப⁴ஹீநோ ரவித்³யுதி: ॥ 21 ॥

காகுத்ஸ்தோ² கி³ரிக³ம்பீ⁴ரஸ்தாடகாப்ராணகர்ஷண: ।
கந்த³மூலாந்நஸந்துஷ்டோ த³ண்ட³காரண்யஶோத⁴ந: ॥ 22 ॥

கர்தவ்யத³க்ஷ: ஸ்நேஹார்த்³ர: ஸ்நேஹக்ருʼத்காமஸுந்த³ர: ।
கைகேயீலீநப்ரவ்ருʼத்திர்நிவ்ருʼத்திர்நாமகீர்தித: ॥ 23 ॥

கப³ந்த⁴க்⁴நோ ப⁴யத்ராணோ ப⁴ரத்³வாஜக்ருʼதாத³ர: ।
கருண: புருஷஶ்ரேஷ்ட:² புருஷ: பரமார்த²வித் ॥ 24 ॥

கேவல: ஸுதஸங்கீ³தாகர்ஷிதோ ருʼஷிஸங்க³த: ।
காவ்யாத்மா நயவிந்மாந்யோ முக்தாத்மா கு³ருவிக்ரம: ॥ 25 ॥

க்ரமஜ்ஞ: கர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞ: ஸம்ப³ந்த⁴ஜ்ஞ: ஸுலக்ஷ: ।
கிஷ்கிந்தே⁴ஶஹிதாகாங்க்ஷீ லகு⁴வாக்யவிஶாரத:³ ॥ 26 ॥

கபிஶ்ரேஷ்ட²ஸமாயுக்த: ப்ராசீநோ வல்கலாவ்ருʼத: ।
காகப்ரேரிதப்³ரஹ்மாஸ்த்ர: ஸப்ததாலவிப⁴ஞ்ஜந: ॥ 27 ॥

கபடஜ்ஞ: கபிப்ரீத: கவிஸ்பூ²ர்திப்ரதா³யக: ।
கிம்வத³ந்தீத்³விதா⁴வ்ருʼத்திர்நிதா⁴ராத்³ரிர்விதி⁴ப்ரிய: ॥ 28 ॥

காலமித்ர: காலகர்தா காலதி³க்³த³ர்ஶிதாந்தவித் ।
க்ராந்தத³ர்ஶீ விநிஷ்க்ராந்தோ நீதிஶாஸ்த்ரபுர:ஸர: ॥ 29 ॥

குண்ட³லாலங்க்ருʼதஶ்ரோத்ரோ ப்⁴ராந்திஹா ப்⁴ரமநாஶக: ।
கமலாயதாக்ஷோ நீரோக:³ ஸுப³த்³தா⁴ங்கோ³ ம்ருʼது³ஸ்வந: ॥ 30 ॥

க்ரவ்யாத³க்⁴நோ வதா³ந்யாத்ம ஸம்ஶயாபந்நமாநஸ: ।
கௌஸல்யாக்ரோட³விஶ்ராம: காகபக்ஷத⁴ர: ஶுப:⁴ ॥ 31 ॥

க²லக்ஷயோঽகி²லஶ்ரேஷ்ட:² ப்ருʼது²க்²யாதிபுரஸ்க்ருʼத: ।
கு³ஹகப்ரேமபா⁴க்³தே³வோ மாநவேஶோ மஹீத⁴ர: ॥ 32 ॥

கூ³டா⁴த்மா ஜக³தா³தா⁴ர: கலத்ரவிரஹாதுர: ।
கூ³டா⁴சாரோ நரவ்யாக்⁴ரோ பு³தோ⁴ பு³த்³தி⁴ப்ரசோத³ந: ॥ 33 ॥

கு³ணப்⁴ருʼத்³கு³ணஸங்கா⁴த: ஸமாஜோந்நதிகாரண: ।
க்³ருʼத்⁴ரஹ்ருʼத்³க³தஸங்கல்போ நலநீலாங்க³த³ப்ரிய: ॥ 34 ॥

க்³ருʼஹஸ்தோ² விபிநஸ்தா²யீ மார்க³ஸ்தோ² முநிஸங்க³த: ।
கூ³ட⁴ஜத்ருர்வ்ருʼஷஸ்கங்கோ⁴ மஹோதா³ர: ஶமாஸ்பத:³ ॥ 35 ॥

சாரவ்ருʼத்தாந்தஸந்தி³ஷ்டோ து³ரவஸ்தா²ஸஹ: ஸகா² ।
சதுர்த³ஶஸஹஸ்ரக்⁴நோ நாநாஸுரநிஷூத³ந: ॥ 36 ॥

சைத்ரேயஶ்சித்ரசரித: சமத்காரக்ஷமோঽலகு:⁴ ।
சதுரோ பா³ந்த⁴வோ ப⁴ர்தா கு³ருராத்மப்ரபோ³த⁴ந: ॥ 37 ॥

ஜாநகீகாந்த ஆநந்தோ³ வாத்ஸல்யப³ஹுல: பிதா ।
ஜடாயுஸேவித: ஸௌம்யோ முக்திதா⁴ம பரந்தப: ॥ 38 ॥

ஜநஸங்க்³ரஹக்ருʼத்ஸூக்ஷ்மஶ்சரணாஶ்ரிதகோமல: ।
ஜநகாநந்த³ஸங்கல்ப: ஸீதாபீரணயோத்ஸுக: ॥ 39 ॥

தபஸ்வீ த³ண்ட³நாதா⁴ரோ தே³வாஸுரவிலக்ஷண: ।
த்ரிப³ந்து⁴ர்விஜயாகாங்க்ஷீ ப்ரதிஜ்ஞாபாரகோ³ மஹாந் ॥ 40 ॥

த்வரிதோ த்³வேஷஹீநேச்ச:² ஸ்வஸ்த:² ஸ்வாக³ததத்பர: ।
ஜநநீஜநஸௌஜந்ய: பரிவாராக்³ரணீர்கு³ரு: ॥ 41 ॥

தத்த்வவித்தத்த்வஸந்தே³ஷ்டா தத்த்வாசாரீ விசாரவாந் ।
தீக்ஷ்ணபா³ணஶ்சாபபாணி: ஸீதாபாணிக்³ரஹீ யுவா ॥ 42 ॥

தீக்ஷ்ணாஶுக:³ ஸரித்தீர்ணோ லங்கி⁴தோச்சமஹீத⁴ர: ।
தே³வதாஸங்க³தோঽஸங்கோ³ ரமணீயோ த³யாமய: ॥ 43 ॥

தி³வ்யோ தே³தீ³ப்யமாநாபோ⁴ தா³ருணாரிநிஷூத³ந: ।
து³ர்த⁴ர்ஷோ த³க்ஷிணோ த³க்ஷோ தீ³க்ஷிதோঽமோக⁴வீர்யவாந் ॥ 44 ॥

தா³தா தூ³ரக³தாக்²யாதிர்நியந்தா லோகஸம்ஶ்ரய: ।
து³ஷ்கீர்திஶங்கிதோ வீரோ நிஷ்பாபோ தி³வ்யத³ர்ஶந: ॥ 45 ॥

தே³ஹதா⁴ரீ ப்³ரஹ்மவேத்தா விஜிகீ³ஷுர்கு³ணாகர: ।
தை³த்யகா⁴தீ பா³ணபாணிர்ப்³ரஹ்யாஸ்த்ராட்⁴யோ கு³ணாந்வித: ॥ 46 ॥

தி³வ்யாப⁴ரணலிப்தாங்கோ³ தி³வ்யமால்யஸுபூஜித: ।
தை³வஜ்ஞோ தே³வதாராத்⁴யோ தே³வகார்யஸமுத்ஸுக: ॥ 47 ॥

த்³ருʼட⁴ப்ரதிஜ்ஞோ தீ³ர்கா⁴யுர்து³ஷ்டத³ண்ட³நபண்டி³த: ।
த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரீ சதுர்தி³க்³விஜயீ ஜய: ॥ 48 ॥

தி³வ்யஜந்மா இந்த்³ரியேஶ: ஸ்வல்பஸந்துஷ்டமாநஸ: ।
தே³வஸம்பூஜிதோ ரம்யோ தீ³நது³ர்ப³லரக்ஷக: ॥ 49 ॥

த³ஶாஸ்யஹநநோঽதூ³ர: ஸ்தா²ணுஸத்³ருʼஶநிஶ்சய: ।
தோ³ஷஹா ஸேவகாராம: ஸீதாஸந்தாபநாஶந: ॥ 50 ॥

தூ³ஷணக்⁴ந: க²ரத்⁴வம்ஸீ ஸமக்³ரந்ருʼபநாயக: ।
து³ர்த⁴ரோ து³ர்லபோ⁴ தீ³ப்தோ து³ர்தி³நாஹதவைப⁴வ: ॥ 51 ॥

தீ³நநாதோ² தி³வ்யரத:² ஸஜ்ஜநாத்மமநோரத:² ।
தி³லீபகுலஸந்தீ³போ ரகு⁴வம்ஶஸுஶோப⁴ந: ॥ 52 ॥

தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தூ³ரத³ர்ஶீ விசாரீ விதி⁴பண்டி³த: ।
த⁴நுர்த⁴ரோ த⁴நீ தா³ந்தஸ்தாபஸோ நியதாத்மவாந் ॥ 53 ॥

த⁴ர்மஸேதுர்த⁴ர்மமார்க:³ ஸேதுப³ந்த⁴நஸாத⁴ந: ।
த⁴ர்மோத்³தா⁴ரோ மநோரூபோ மநோஹாரீ மஹாத⁴ந: ॥ 54 ॥

த்⁴யாத்ருʼத்⁴யேயாத்மகோ மத்⁴யோ மோஹலோப⁴ப்ரதிக்ரிய: ।
தா⁴மமுக் புரமுக்³வக்தா தே³ஶத்யாகீ³ முநிவ்ரதீ ॥ 55 ॥

த்⁴யாநஶக்திர்த்⁴யாநமூர்திர்த்⁴யாத்ருʼரூபோ விதா⁴யக: ।
த⁴ர்மாபி⁴ப்ராயவிஜ்ஞாநீ த்³ருʼடோ⁴ து:³ஸ்வப்நநாஶந: ॥ 56 ॥

து⁴ரந்த⁴ரோ த⁴ராப⁴ர்தா ப்ரஶஸ்த: புண்யபா³ந்த⁴வ: ।
நீலாபோ⁴ நிஶ்சலோ ராஜா கௌஸல்யேயோ ரகூ⁴த்தம: ॥ 57 ॥

நீலநீரஜஸங்காகாஶ: கர்கஶோ விஷகர்ஷண: ।
நிரந்தர: ஸமாராத்⁴ய: ஸேநாத்⁴யக்ஷ: ஸநாதந: ॥ 58 ॥

நிஶாசரப⁴யாவர்தோ வர்தமாநஸ்த்ரிகாலவித் ।
நீதிஜ்ஞோ ராஜநீதிஜ்ஞோ த⁴ர்மநீதிஜ்ஞ ஆத்மவாந் ॥ 59 ॥

நாயக: ஸாயகோத்ஸாரீ விபக்ஷாஸுவிகர்ஷண: ।
நௌகாகா³மீ குஶேஶாயீ தபோதா⁴மார்தரக்ஷண: ॥ 60 ॥

நி:ஸ்ப்ருʼஹ: ஸ்ப்ருʼஹணீயஶ்ரீர்நிஜாநந்தோ³ விதந்த்³ரித: ।
நித்யோபாயோ வநோபேதோ கு³ஹக: ஶ்ரேயஸாம் நிதி:⁴ ॥ 61 ॥

நிஷ்டா²வாந்நிபுணோ து⁴ர்யோ த்⁴ருʼதிமாநுத்தமஸ்வர: ।
நாநாருʼஷிமகா²ஹூதோ யஜமாநோ யஶஸ்கர: ॥ 62 ॥

மைதி²லீதூ³ஷிதார்தாந்த:கரணோ விபு³த⁴ப்ரிய: ।
நித்யாநித்யவிவேகீ ஸத்கார்யஸஜ்ஜ: ஸது³க்திமாந் ॥ 63 ॥

புருஷார்த²த³ர்ஶகோ வாக்³மீ ஹநுமத்ஸேவித: ப்ரபு:⁴ ।
ப்ரௌட⁴ப்ரபா⁴வோ பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴க்தாதீ⁴நோ ருʼஷிப்ரிய: ॥ 64 ॥

பாவநோ ராஜகார்யஜ்ஞோ வஸிஷ்டா²நந்த³காரண: ।
பர்ணகே³ஹீ விகூ³டா⁴த்மா கூடஜ்ஞ: கமலேக்ஷண: ॥ 65 ॥

ப்ரியார்ஹ: ப்ரியஸங்கல்ப: ப்ரியாமோத³நபண்டி³த: ।
பரது:³கா²ர்தசேதா து³ர்வ்யஸநேঽசலநிஶ்சய: ॥ 66 ॥

ப்ரமாண: ப்ரேமஸம்வேத்³யோ முநிமாநஸசிந்தந: ।
ப்ரீதிமாந் ருʼதவாந் வித்³வாந் கீர்திமாந் யுக³தா⁴ரண: ॥ 67 ॥

ப்ரேரகஶ்சந்த்³ரவச்சாருர்ஜாக்³ருʼத: ஸஜ்ஜகார்முக: ।
பூஜ்ய: பவித்ர: ஸர்வாத்மா பூஜநீய: ப்ரியம்வத:³ ॥ 68 ॥

ப்ராப்ய: ப்ராப்தோঽநவத்³ய: ஸ்வர்நிலயோ நீலவிக்³ரஹீ ।
பரதத்த்வார்த²ஸந்மூர்தி: ஸத்க்ருʼத: க்ருʼதவித்³வர: ॥ 69 ॥

ப்ரஸந்ந: ப்ரயத: ப்ரீத: ப்ரியப்ராய: ப்ரதீக்ஷித: ।
பாபஹா ஶக்ரத³த்தாஸ்த்ர: ஶக்ரத³த்தரத²ஸ்தி²த: ॥ 70 ॥

ப்ராதர்த்⁴யேய: ஸதா³ப⁴த்³ரோ ப⁴யப⁴ஞ்ஜநகோவித:³ ।
புண்யஸ்மரண: ஸந்நத்³த:⁴ புண்யபுஷ்டிபராயண: ॥ 71 ॥

புத்ரயுக்³மபரிஸ்ப்ருʼஷ்டோ விஶ்வாஸ: ஶாந்திவர்த⁴ந: ।
பரிசர்யாபராமர்ஶீ பூ⁴மிஜாபதிரீஶ்வர: ॥ 72 ॥

பாது³காதோ³ঽநுஜப்ரேமீ ருʼஜுநாமாப⁴யப்ரத:³ ।
புத்ரத⁴ர்மவிஶேஷஜ்ஞ: ஸமர்த:² ஸங்க³ரப்ரிய: ॥ 73 ॥

புஷ்பவர்ஷாவஶுப்⁴ராங்கோ³ ஜயவாநமரஸ்துத: ।
புண்யஶ்லோக: ப்ரஶாந்தார்சிஶ்சந்த³நாங்க³விலேபந: ॥ 74 ॥

பௌராநுரஞ்ஜந: ஶுத்³த:⁴ ஸுக்³ரீவக்ருʼதஸங்க³தி: ।
பார்தி²வ: ஸ்வார்த²ஸந்யாஸீ ஸுவ்ருʼத்த: பரசித்தவித் ॥

புஷ்பகாரூட⁴வைதே³ஹீஸம்லாபஸ்நேஹவர்த⁴ந: ।
பித்ருʼமோத³கரோঽரூக்ஷோ நஷ்டராக்ஷஸவல்க³ந: ॥ 76 ॥

ப்ராவ்ருʼண்மேக⁴ஸமோதா³ர: ஶிஶிர: ஶத்ருகாலந: ।
பௌராநுக³மநோঽவத்⁴யோ வைரிவித்⁴வம்ஸநவ்ரதீ ॥ 77 ॥

பிநாகிமாநஸாஹ்லாதோ³ வாலுகாலிங்க³பூஜக: ।
புரஸ்தோ² விஜநஸ்தா²யீ ஹ்ருʼத³யஸ்தோ² கி³ரிஸ்தி²த: ॥ 78 ॥

புண்யஸ்பர்ஶ: ஸுக²ஸ்பர்ஶ: பத³ஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்டப்ரஸ்தர: ।
ப்ரதிபந்நஸமக்³ரஶ்ரீ: ஸத்ப்ரபந்ந: ப்ரதாபவாந் ॥ 79 ॥

ப்ரணிபாதப்ரஸந்நாத்மா சந்த³நாத்³பு⁴தஶீதல: ।
புண்யநாமஸ்ம்ருʼதோ நித்யோ மநுஜோ தி³வ்யதாம் க³த: ॥ 80 ॥

ப³ந்த⁴ச்சே²தீ³ வநச்ச²ந்த:³ ஸ்வச்ச²ந்த³ஶ்சா²த³நோ த்⁴ருவ: ।
ப³ந்து⁴த்ரயஸமாயுக்தோ ஹ்ருʼந்நிதா⁴நோ மநோமய: ॥ 81 ॥

விபீ⁴ஷணஶரண்ய: ஶ்ரீயுக்த: ஶ்ரீவர்த⁴ந: பர: ।
ப³ந்து⁴நிக்ஷிப்தராஜ்யஸ்வ: ஸீதாமோசநதோ⁴ரணீ ॥ 82 ॥

ப⁴வ்யபா⁴ல: ஸமுந்நாஸ: கிரீடாங்கிதமஸ்தக: ।
ப⁴வாப்³தி⁴தரணோ போ³தோ⁴ த⁴நமாநவிலக்ஷண: ॥ 83 ॥

பூ⁴ரிப்⁴ருʼத்³ப⁴வ்யஸங்கல்போ பூ⁴தேஶாத்மா விபோ³த⁴ந: ।
ப⁴க்தசாதகமேகா⁴ர்த்³ரோ மேதா⁴வீ வர்தி⁴தஶ்ருதி: ॥ 84 ॥

ப⁴யநிஷ்காஸநோঽஜேயோ நிர்ஜராஶாப்ரபூரக: ।
ப⁴வஸாரோ பா⁴வஸாரோ ப⁴க்தஸர்வஸ்வரக்ஷக: ॥ 85 ॥

பா⁴ர்க³வௌஜா: ஸமுத்கர்ஷோ ராவணஸ்வஸ்ருʼமோஹந: ।
ப⁴ரதந்யஸ்தராஜ்யஶ்ரீர்ஜாநகீஸுக²ஸாக³ர: ॥ 86 ॥

மிதி²லேஶ்வரஜாமாதா ஜாநகீஹ்ருʼத³யேஶ்வர: ।
மாத்ருʼப⁴க்தோ ஹ்யநந்தஶ்ரீ: பித்ருʼஸந்தி³ஷ்டகர்மக்ருʼத் ॥ 87 ॥

மர்யாதா³புருஷ: ஶாந்த: ஶ்யாமோ நீரஜலோசந: ।
மேக⁴வர்ணோ விஶாலாக்ஷ: ஶரவர்ஷாவபீ⁴ஷண: ॥ 88 ॥

மந்த்ரவித்³கா³தி⁴ஜாதி³ஷ்டோ கௌ³தமாஶ்ரமபாவந: ।
மது⁴ரோঽமந்த³க:³ ஸத்த்வ: ஸாத்த்விகோ ம்ருʼது³லோ ப³லீ ॥ 89 ॥

மந்த³ஸ்மிதமுகோ²ঽலுப்³தோ⁴ விஶ்ராம: ஸுமநோஹர: ।
மாநவேந்த்³ர: ஸபா⁴ஸஜ்ஜோ க⁴நக³ம்பீ⁴ரக³ர்ஜந: ॥ 90 ॥

மைதி²லீமோஹநோ மாநீ க³ர்வக்⁴ந: புண்யபோஷண: ।
மது⁴ஜோ மது⁴ராகாரோ மது⁴வாங்மது⁴ராநந: ॥ 91 ॥

மஹாகர்மா விராத⁴க்⁴நோ விக்⁴நஶாந்திரரிந்த³ம: ।
மர்மஸ்பர்ஶீ நவோந்மேஷ: க்ஷத்ரிய: புருஷோத்தம: ॥ 92 ॥

மாரீசவஞ்சிதோ பா⁴ர்யாப்ரியக்ருʼத்ப்ரணயோத்கட: ।
மஹாத்யாகீ³ ரதா²ரூட:⁴ பத³கா³மீ ப³ஹுஶ்ருத: ॥ 93 ॥

மஹாவேகோ³ மஹாவீர்யோ வீரோ மாதலிஸாரதி:² ।
மக²த்ராதா ஸதா³சாரீ ஹரகார்முகப⁴ஞ்ஜந: ॥ 94 ॥

மஹாப்ரயாஸ: ப்ராமாண்யக்³ராஹீ ஸர்வஸ்வதா³யக: ।
முநிவிக்⁴நாந்தக: ஶஸ்த்ரீ ஶாபஸம்ப்⁴ராந்தலோசந: ॥ 95 ॥

மலஹாரீ கலாவிஜ்ஞோ மநோஜ்ஞ: பரமார்த²வித் ।
மிதாஹாரீ ஸஹிஷ்ணுர்பூ⁴பாலக: பரவீரஹா ॥ 96 ॥

மாத்ருʼஸ்நேஹீ ஸுதஸ்நேஹீ ஸ்நிக்³தா⁴ங்க:³ ஸ்நிக்³த⁴த³ர்ஶந: ।
மாத்ருʼபித்ருʼபத³ஸ்பர்ஶீ அஶ்மஸ்பர்ஶீ மநோக³த: ॥ 97 ॥

ம்ருʼது³ஸ்பர்ஶ இஷுஸ்பர்ஶீ ஸீதாஸம்மிதவிக்³ரஹ: ।
மாத்ருʼப்ரமோத³நோ ஜப்யோ வநப்ரஸ்த:² ப்ரக³ல்ப⁴தீ:⁴ ॥ 98 ॥

யஜ்ஞஸம்ரக்ஷண: ஸாக்ஷீ ஆதா⁴ரோ வேத³விந்ந்ருʼப: ।
யோஜநாசதுர: ஸ்வாமீ தீ³ர்கா⁴ந்வேஷீ ஸுபா³ஹுஹா ॥ 99 ॥

யுகே³ந்த்³ரோ பா⁴ரதாத³ர்ஶ: ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶீ ருʼஜுஸ்வந: ।
யத்³ருʼச்சா²லாப⁴லக்⁴வாஶீ மந்த்ரரஶ்மிப்ரபா⁴கர: ॥ 100 ॥

யஜ்ஞாஹூதந்ருʼபவ்ருʼந்தோ³ ருʼக்ஷவாநரஸேவித: ।
யஜ்ஞத³த்தோ யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞவேத்தா யஶோமய: ॥ 101 ॥

யதேந்த்³ரியோ யதீ யுக்தோ ராஜயோகீ³ ஹரப்ரிய: ।
ராக⁴வோ ரவிவம்ஶாட்⁴யோ ராமசந்த்³ரோঽரிமர்த³ந: ॥ 1 0 2 ॥

ருசிரஶ்சிரஸந்தே⁴ய: ஸங்க⁴ர்ஷஜ்ஞோ நரேஶ்வர: ।
ருசிரஸ்மிதஶோபா⁴ட்³யோ த்³ருʼடோ⁴ரஸ்கோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 103 ॥

ராஜ்யஹீந: புரத்யாகீ³ பா³ஷ்பஸங்குலலோசந: ।
ருʼஷிஸம்மாநித: ஸீமாபாரீணோ ராஜஸத்தம: ॥ 104 ॥

ராமோ தா³ஶரதி:² ஶ்ரேயாந் பரமாத்மஸமோ பு⁴வி ।
லங்கேஶக்ஷோப⁴ணோ த⁴ந்யஶ்சேதோஹாரீ ஸ்வயந்த⁴ந: ॥ 105 ॥

லாவண்யக²நிராக்²யாத: ப்ரமுக:² க்ஷத்ரரக்ஷண: ।
லங்காபதிப⁴யோத்³ரேக: ஸுபுத்ரோ விமலாந்தர: ॥ 106 ॥

விவேகீ கோமல: காந்த: க்ஷமாவாந் து³ரிதாந்தக: ।
வநவாஸீ ஸுக²த்யாகீ³ ஸுக²க்ருʼத்ஸுந்த³ரோ வஶீ ॥ 107 ॥

விராகீ³ கௌ³ரவோ தீ⁴ர: ஶூரோ ராக்ஷஸகா⁴தக: ।
வர்தி⁴ஷ்ணுர்விஜயீ ப்ராஜ்ஞோ ரஹஸ்யஜ்ஞோ விமர்ஶவித் ॥ 108 ॥

வால்மீகிப்ரதிபா⁴ஸ்ரோத: ஸாது⁴கர்மா ஸதாம் க³தி: ।
விநயீ ந்யாயவிஜ்ஞாதா ப்ரஜாரஞ்ஜநத⁴ர்மவித் ॥ 109 ॥

விமலோ மதிமாந்நேதா நேத்ராநந்த³ப்ரதா³யக: ।
விநீதோ வ்ருʼத்³த⁴ஸௌஜந்யோ வ்ருʼக்ஷபி⁴த் சேதஸா ருʼஜு: ॥ 110 ॥

வத்ஸலோ மித்ரஹ்ருʼந்மோத:³ ஸுக்³ரீவஹிதக்ருʼத்³விபு:⁴ ।
வாலிநிர்த³லநோঽஸஹ்யோ ருʼக்ஷஸாஹ்யோ மஹாமதி: ॥ 111 ॥

வ்ருʼக்ஷாலிங்க³நலீலாவிந்முநிமோக்ஷபடு: ஸுதீ:⁴ ।
வரேண்ய: பரமோத்³யோகோ³ நிக்³ரஹீ சிரவிக்³ரஹீ ॥ 112 ॥

வாஸவோபமஸாமர்த்²யோ ஜ்யாஸங்கா⁴தோக்³ரநி:ஸ்வந: ।
விஶ்வாமித்ரபராம்ருʼஷ்ட: பூர்ணோ ப³லஸமாயுத: ॥ 113 ॥

வைதே³ஹீப்ராணஸந்தோஷ: ஶரணாக³தவத்ஸல: ।
விநம்ர: ஸ்வாபி⁴மாநார்ஹ: பர்ணஶாலாஸமாஶ்ரித: ॥ 114 ॥

வ்ருʼத்தக³ண்ட:³ ஶுப்⁴ரத³ந்தீ ஸமப்⁴ரூத்³வயஶோபி⁴த: ।
விகஸத்பங்கஜாபா⁴ஸ்ய: ப்ரேமத்³ருʼஷ்டி: ஸுலோசந: ॥ 115 ॥

வைஷ்ணவோ நரஶார்தூ³லோ ப⁴க³வாந் ப⁴க்தரக்ஷண: ।
வஸிஷ்ட²ப்ரியஶிஷ்யஶ்சித்ஸ்வரூபஶ்சேதநாத்மக: ॥ 116 ॥

விவிதா⁴பத்பராக்ராந்தோ வாநரோத்கர்ஷகாரண: ।
வீதராகீ³ ஶர்மதா³யீ முநிமந்தவ்யஸாத⁴ந: ॥ 117 ॥

விரஹீ ஹரஸங்கல்போ ஹர்ஷோத்பு²ல்லவராநந: ।
வ்ருʼத்திஜ்ஞோ வ்யவஹாரஜ்ஞ: க்ஷேமகாரீ ப்ருʼது⁴ப்ரப:⁴ ॥ 118 ॥

விப்ரப்ரேமீ வநக்ராந்த: ப²லபு⁴க் ப²லதா³யக: ।
விபந்மித்ரம் மஹாமந்த்ர: ஶக்தியுக்தோ ஜடாத⁴ர: ॥ 119 ॥

வ்யாயாமவ்யாயதாகாரோ விதா³ம் விஶ்ராமஸம்ப⁴வ: ।
வந்யமாநவகல்யாண: குலாசாரவிசக்ஷண: ॥ 120 ॥

விபக்ஷோர:ப்ரஹாரஜ்ஞஶ்சாபதா⁴ரிப³ஹூக்ருʼத: ।
விபல்லங்கீ⁴ க⁴நஶ்யாமோ கோ⁴ரக்ருʼத்³ராக்ஷஸாஸஹ: ॥ 121 ॥

வாமாங்காஶ்ரயிணீஸீதாமுக²த³ர்ஶநதத்பர: ।
விவிதா⁴ஶ்ரமஸம்பூஜ்ய: ஶரப⁴ங்க³க்ருʼதாத³ர: ॥ 122 ॥

விஷ்ணுசாபத⁴ர: க்ஷத்ரோ த⁴நுர்த⁴ரஶிரோமணி: ।
வநகா³மீ பத³த்யாகீ³ பாத³சாரீ வ்ரதஸ்தி²த: ॥ 123 ॥

விஜிதாஶோ மஹாவீரோ தா³க்ஷிண்யநவநிர்ஜ²ர: ।
விஷ்ணுதேஜோம்ঽஸஸம்பூ⁴த: ஸத்யப்ரேமீ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 124 ॥

வாநராராமதோ³ நம்ரோ ம்ருʼது³பா⁴ஷீ மஹாமநா: ।
ஶத்ருஹா விக்⁴நஹந்தா ஸல்லோகஸம்மாநதத்பர: ॥ 125 ॥

ஶத்ருக்⁴நாக்³ரஜநி: ஶ்ரீமாந் ஸாக³ராத³ரபூஜக: ।
ஶோககர்தா ஶோகஹர்தா ஶீலவாந் ஹ்ருʼத³யங்க³ம: ॥ 126 ॥

ஶுப⁴க்ருʼச்சு²ப⁴ஸங்கல்ப: க்ருʼதாந்தோ த்³ருʼட⁴ஸங்க³ர: ।
ஶோகஹந்தா விஶேஷார்ஹ: ஶேஷஸங்க³தஜீவந: ॥ 127 ॥ ।
ஶத்ருஜித்ஸர்வகல்யாணோ மோஹஜித்ஸர்வமங்க³ள: ।
ஶம்பூ³கவத⁴கோঽபீ⁴ஷ்டோ யுக³த⁴ர்மாக்³ரஹீ யம: ॥ 128 ॥

ஶக்திமாந் ரணமேதா⁴வீ ஶ்ரேஷ்ட:² ஸாமர்த்²யஸம்யுத: ।
ஶிவஸ்வ: ஶிவசைதந்ய: ஶிவாத்மா ஶிவபோ³த⁴ந: ॥ 129 ॥

ஶப³ரீபா⁴வநாமுக்³த:⁴ ஸர்வமார்த³வஸுந்த³ர: ।
ஶமீ த³மீ ஸமாஸீந: கர்மயோகீ³ ஸுஸாத⁴க: ॥ 130 ॥

ஶாகபு⁴க் க்ஷேபணாஸ்த்ரஜ்ஞோ ந்யாயரூபோ ந்ருʼணாம் வர: ।
ஶூந்யாஶ்ரம: ஶூந்யமநா: லதாபாத³பப்ருʼச்ச²க: ॥ 131 ॥

ஶாபோக்திரஹிதோத்³கா³ரோ நிர்மலோ நாமபாவந: ।
ஶுத்³தா⁴ந்த:கரண: ப்ரேஷ்டோ² நிஷ்கலங்கோঽவிகம்பந: ॥ 132 ॥

ஶ்ரேயஸ்கர: ப்ருʼது⁴ஸ்கந்தோ⁴ ப³ந்த⁴நாஸி: ஸுரார்சித: ।
ஶ்ரத்³தே⁴ய: ஶீலஸம்பந்ந: ஸுஜந: ஸஜ்ஜநாந்திக: ॥ 133 ॥

ஶ்ரமிக: ஶ்ராந்தவைதே³ஹீவிஶ்ராம: ஶ்ருதிபாரக:³ ।
ஶ்ரத்³தா⁴லுர்நீதிஸித்³தா⁴ந்தீ ஸப்⁴ய: ஸாமாந்யவத்ஸல: ॥ 134 ॥

ஸுமித்ராஸுதஸேவார்தீ² ப⁴ரதாதி³ஷ்டவைப⁴வ: ।
ஸாத்⁴ய: ஸ்வாத்⁴யாயவிஜ்ஞேய: ஶப்³த³பால: பராத்பர: ॥ 135 ॥

ஸஞ்ஜீவநோ ஜீவஸகா² த⁴நுர்வித்³யாவிஶாரத:³ ।
ஸூக்ஷ்மபு³த்³தி⁴ர்மஹாதேஜா: அநாஸக்த: ப்ரியாவஹ: ॥ 136 ॥

ஸித்³த:⁴ ஸர்வாங்க³ஸம்பூர்ண: காருண்யார்த்³ரபயோநிதி:⁴ ।
ஸுஶீல: ஶிவசித்தஜ்ஞ: ஶிவத்⁴யேய: ஶிவாஸ்பத:³ ॥ 137 ॥

ஸமத³ர்ஶீ த⁴நுர்ப⁴ங்கீ³ ஸம்ஶயோச்சே²த³ந: ஶுசி: ।
ஸத்யவாதீ³ கார்யவாஹஶ்சைதந்ய: ஸுஸமாஹித: ॥ 138 ॥

ஸந்மித்ரோ வாயுபுத்ரேஶோ விபீ⁴ஷணக்ருʼதாநதி: ।
ஸகு³ண: ஸர்வதா²ঽঽராமோ நிர்த்³வந்த்³வ: ஸத்யமாஸ்தி²த: ॥ 139 ॥

ஸாமக்ருʼத்³த³ண்ட³வித்³த³ண்டீ³ கோத³ண்டீ³ சண்ட³விக்ரம: ।
ஸாது⁴க்ஷேமோ ரணாவேஶீ ரணகர்தா த³யார்ணவ: ॥ 140 ॥

ஸத்த்வமூர்தி: பரஞ்ஜ்யோதி: ஜ்யேஷ்ட²புத்ரோ நிராமய: ।
ஸ்வகீயாப்⁴யந்தராவிஷ்டோঽவிகாரீ நப⁴ஸந்த்³ருʼஶ: ॥ 141 ॥

ஸரல: ஸாரஸர்வஸ்வ: ஸதாம் ஸங்கல்பஸௌரப:⁴ ।
ஸுரஸங்க⁴ஸமுத்³த⁴ர்தா சக்ரவர்தீ மஹீபதி: ॥ 142 ॥

ஸுஜ்ஞ: ஸ்வபா⁴வவிஜ்ஞாநீ திதிக்ஷு: ஶத்ருதாபந: ।
ஸமாதி⁴ஸ்த:² ஶஸ்த்ரஸஜ்ஜ: பித்ராஜ்ஞாபாலநப்ரிய: ॥ 143 ॥

ஸமகர்ண: ஸுவாக்யஜ்ஞோ க³ந்த⁴ரேகி²தபா⁴லக: ।
ஸ்கந்த⁴ஸ்தா²பிததூணீரோ த⁴நுர்தா⁴ரணதோ⁴ரணீ ॥ 144 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ஸமாவேஶோ வீரவேஷோ ரிபுக்ஷய: ।
ஸங்கல்பஸாத⁴கோঽக்லிஷ்டோ கோ⁴ராஸுரவிமர்த³ந: ॥ 145 ॥

ஸமுத்³ரபாரகோ³ ஜேதா ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜநப்ரிய: ।
ஸம்ஸ்க்ருʼத: ஸுஷம: ஶ்யாம: ஸமுத்க்ராந்த: ஸதா³ ஶுசி: ॥ 146 ॥

ஸத்³த⁴ர்மப்ரேரகோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மஸம்ரக்ஷணோத்ஸுக: ।
ப⁴யநிஷ்காஸநே ந: ஸ ஸம்ப⁴வேத்புநராத்மநி ॥ 147 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஅநந்தஸுத ஶ்ரீதி³வாகரவிரசிதம்
ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Rama:

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top