Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

ShriramaSahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം അനന്തസുതശ്രീദിവാകരവിരചിതം ॥
അനന്തസുതശ്രീദിവാകരഘൈസാസശാസ്ത്രിവിരചിതം

പ്രജ്ഞാഗോദാവരീതീരേ ചേതഃപര്‍ണകുടീകൃതേ ।
വൈദേഹീശക്തിസംയുക്തം തപസ്യാലക്ഷ്മണദ്വയം ॥

പഞ്ചേന്ദ്രിയപഞ്ചവടീനിവാസസ്ഥം ധനുര്‍ധരം ।
ധ്യായാംയാത്മസ്വരൂപം തം രാഘവം ഭയനാശനം ॥

വാല്‍മീകി-ഭരദ്വാജ-ദിവാകരാഃ ഋഷയഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ,
ശ്രീരാമചന്ദ്രോ ദേവതാ ।
പ്രാതര്‍ധ്യേയഃ സദാഭദ്രോ ഭയഭഞ്ജനകോവിദഃ ഇതി ബീജം ।
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിര്‍മഹാതേജാ അനാസക്തഃ പ്രിയാഹവഃ ഇതി ശക്തിഃ ।
വര്‍ധിഷ്ണുര്‍വിജയീ പ്രാജ്ഞോ രഹസ്യജ്ഞോ വിമര്‍ശവിദിതി കീലകം ।
ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

കദാചിത്പൂര്‍ണസങ്കല്‍പോ വാല്‍മീകികവിരാത്മവാന്‍।
ധ്യായന്‍ രാമമുപാവിഷ്ടഃ സ്വാശ്രമേ ശാന്തചേതസാ ॥ 1 ॥

അഭിഗംയ ഭരദ്വാജസ്തമുവാചാദരേണ ഭോഃ ।
ശ്രുതം ദൃഷ്ടം ച ചരിതം രാമചന്ദ്രസ്യ പാവനം ॥ 2 ॥

ലലിതം വിസ്തരം സൌംയം കാരുണ്യമധുരം ശുഭം ।
സ്മൃത്വാ സ്വാനന്ദഭരിതം ഹൃദയം മേ ഭവത്യഹോ ॥ 3 ॥

തത്തഥാ പ്രാകൃതൈര്ലോകൈര്യഥാ സാങ്ഗം ന ഗീയതേ ।
കലൌ സ്വല്‍പാത്മധൈര്യേഭ്യോ ദുരാപസ്തം വിശേഷതഃ ॥ 4 ॥

ഭവാന്‍ പ്രാതിഭവിദ്യായാം പ്രവീണഃ പരമാര്‍ഥതഃ ।
തദ്ബ്രവീതു ഹി രാമസ്യ സങ്ക്ഷേപേണ മഹാഗുണാന്‍ ॥ 5 ॥

കിം നിത്യം പഠനീയം കിം സ്വല്‍പസാരൈര്‍ജനൈഃ ശ്രുതം ।
ഭവേത്കല്യാണകൃല്ലോകേ പ്രേരണാദായകം തഥാ ॥ 6 ॥

തച്ഛ്രുത്വാ സാദരം വാക്യം വാല്‍മീകികവിരബ്രവീത് ।
ശൃണു നാമാനി രാമസ്യ സഹസ്രണി യഥാക്രമം ॥ 7 ॥

സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വാ ഹി ഭക്തോ ജ്ഞാസ്യതി സര്‍വഥാ ।
രാഘവസ്യ ഗുണാന്‍ മുഖ്യാന്‍ ധ്യാത്വാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി ॥ 8 ॥

അഥ സ്തോത്രം ।
ഓം ആര്യശ്രേഷ്ഠോ ധരാപാലഃ സാകേതപുരപാലകഃ ।
ഏകബാണോ ധര്‍മവേത്താ സത്യസന്ധോഽപരാജിതഃ ॥ 1 ॥

ഇക്ഷ്വാകുകുലസംഭൂതോ രഘുനാഥഃ സദാശ്രയഃ ।
അഘധ്വംസീ മഹാപുണ്യോ മനസ്വീ മോഹനാശനഃ ॥ 2 ॥

അപ്രമേയോ മഹാഭാഗഃ സീതാസൌന്ദര്യവര്‍ധനഃ ।
അഹല്യോദ്ധാരകഃ ശാസ്താ കുലദീപഃ പ്രഭാകരഃ ॥ 3 ॥

ആപദ്വിനാശീ ഗുഹ്യജ്ഞഃ സീതാവിരഹവ്യാകുലഃ ।
അന്തര്‍ജ്ഞാനീ മഹാജ്ഞാനീ ശുദ്ധസഞ്ജ്ഞോഽനുജപ്രിയഃ ॥ 4 ॥

അസാധ്യസാധകോ ഭീമോ മിതഭാഷീ വിദാം വരഃ ।
അവതീര്‍ണഃ സമുത്താരോ ദശസ്യന്ദനമാനദഃ ॥ 5 ॥

ആത്മാരാമോ വിമാനാര്‍ഹോ ഹര്‍ഷാമര്‍ഷസുസങ്ഗതഃ ।
അഭിഗംയോ വിശാലാത്മാ വിരാമശ്ചിന്തനാത്മകഃ ॥ 6 ॥

അദ്വിതീയോ മഹായോഗീ സാധുചേതാഃ പ്രസാദനഃ ।
ഉഗ്രശ്രീരന്തകസ്തേജസ്താരണോ ഭൂരിസങ്ഗ്രഹഃ ॥ 7 ॥

ഏകദാരഃ സത്ത്വനിധിഃ സന്നിധിഃ സ്മൃതിരൂപവാന്‍ ।
ഉത്തമാലങ്കൃതഃ കര്‍താ ഉപമാരഹിതഃ കൃതീ ॥ 8 ॥

ആജാനുബാഹുരക്ഷുബ്ധഃ ക്ഷുബ്ധസാഗരദര്‍പഹാ ।
ആദിത്യകുലസന്താനോ വംശോചിതപരാക്രമഃ ॥ 9 ॥

അനുകൂലഃ സതാം സദ്ഭിര്‍ഭാവബദ്ധകരൈഃ സ്തുതഃ ।
ഉപദേഷ്ടാ നൃപോത്കൃഷ്ടോ ഭൂജാമാതാ ഖഗപ്രിയഃ ॥ 10 ॥

ഓജോരാശിര്‍നിധിഃ സാക്ഷാത്ക്ഷണദൃഷ്ടാത്മചേതനഃ ।
ഉമാപരീക്ഷിതോ മൂകഃ സന്ധിജ്ഞോ രാവണാന്തകഃ ॥ 11 ॥

അലൌകികോ ലോകപാലസ്ത്രൈലോക്യവ്യാപ്തവൈഭവഃ ।
അനുജാശ്വാസിതഃ ശിഷ്ടോ വരിഷ്ഠശ്ചാപധാരിഷു ॥ 12 ॥

ഉദ്യമീ ബുദ്ധിമാന്‍ ഗുപ്തോ യുയുത്സുഃ സര്‍വദര്‍ശനഃ ।
ഐക്ഷ്വാകോ ലക്ഷ്യണപ്രാണോ ലക്ഷ്മീവാന്‍ ഭാര്‍ഗവപ്രിയഃ ॥ 13 ॥

ഇഷ്ടദഃ സത്യദിദൃക്ഷുര്‍ദിഗ്ജയീ ദക്ഷിണായനഃ ।
അനന്യവൃത്തിരുദ്യോഗീ ചന്ദ്രശേഖരശാന്തിദഃ ॥ 14 ॥

അനുജാര്‍ഥസമുത്കണ്ഠഃ സുരത്രാണഃ സുരാകൃതിഃ ।
അശ്വമേധീ യശോവൃദ്ധസ്തരുണസ്താരണേക്ഷണഃ ॥ 15 ॥

അപ്രാകൃതഃ പ്രതിജ്ഞാതാ വരപ്രാപ്തോ വരപ്രദഃ ।
അഭൂതപൂര്‍വോഽദ്ഭുതധ്യേയോ രുദ്രപ്രേമീ സുശീതലഃ ॥ 16 ॥

അന്തഃസ്പൃക് ധനുഃസ്പൃക്ചൈവ ഭരതാപൃഷ്ടകൌശലഃ ।
ആത്മസംസ്ഥോ മനഃസംസ്ഥഃ സത്ത്വസംസ്ഥോ രണസ്ഥിതഃ ॥ 17 ॥

ഈര്‍ഷ്യാഹീനോ മഹാശക്തിഃ സൂര്യവംശീ ജനസ്തുതഃ ।
ആസനസ്ഥോ ബാന്ധവസ്ഥഃ ശ്രദ്ധാസ്ഥാനം ഗുണസ്ഥിതഃ ॥ 18 ॥

ഇന്ദ്രമിത്രോഽശുഭഹരോ മായാവിമൃഗഘാതകഃ ।
അമോഘേഷുഃ സ്വഭാവജ്ഞോ നാമോച്ചാരണസംസ്മൃതഃ ॥ 19 ॥

അരണ്യരുദനാക്രാന്തോ ബാഷ്പസങ്കുലലോചനഃ ।
അമോഘാശീര്‍വചോഽമന്ദോ വിദ്വദ്വന്ദ്യോ വനേചരഃ ॥ 20 ॥

ഇന്ദ്രാദിദേവതാതോഷഃ സംയമീ വ്രതധാരകഃ ।
അന്തര്യാമീ വിനഷ്ടാരിര്‍ദംഭഹീനോ രവിദ്യുതിഃ ॥ 21 ॥

കാകുത്സ്ഥോ ഗിരിഗംഭീരസ്താടകാപ്രാണകര്‍ഷണഃ ।
കന്ദമൂലാന്നസന്തുഷ്ടോ ദണ്ഡകാരണ്യശോധനഃ ॥ 22 ॥

കര്‍തവ്യദക്ഷഃ സ്നേഹാര്‍ദ്രഃ സ്നേഹകൃത്കാമസുന്ദരഃ ।
കൈകേയീലീനപ്രവൃത്തിര്‍നിവൃത്തിര്‍നാമകീര്‍തിതഃ ॥ 23 ॥

കബന്ധഘ്നോ ഭയത്രാണോ ഭരദ്വാജകൃതാദരഃ ।
കരുണഃ പുരുഷശ്രേഷ്ഠഃ പുരുഷഃ പരമാര്‍ഥവിത് ॥ 24 ॥

കേവലഃ സുതസങ്ഗീതാകര്‍ഷിതോ ഋഷിസങ്ഗതഃ ।
കാവ്യാത്മാ നയവിന്‍മാന്യോ മുക്താത്മാ ഗുരുവിക്രമഃ ॥ 25 ॥

ക്രമജ്ഞഃ കര്‍മശാസ്ത്രജ്ഞഃ സംബന്ധജ്ഞഃ സുലക്ഷഃ ।
കിഷ്കിന്ധേശഹിതാകാങ്ക്ഷീ ലഘുവാക്യവിശാരദഃ ॥ 26 ॥

കപിശ്രേഷ്ഠസമായുക്തഃ പ്രാചീനോ വല്‍കലാവൃതഃ ।
കാകപ്രേരിതബ്രഹ്മാസ്ത്രഃ സപ്തതാലവിഭഞ്ജനഃ ॥ 27 ॥

കപടജ്ഞഃ കപിപ്രീതഃ കവിസ്ഫൂര്‍തിപ്രദായകഃ ।
കിംവദന്തീദ്വിധാവൃത്തിര്‍നിധാരാദ്രിര്‍വിധിപ്രിയഃ ॥ 28 ॥

കാലമിത്രഃ കാലകര്‍താ കാലദിഗ്ദര്‍ശിതാന്തവിത് ।
ക്രാന്തദര്‍ശീ വിനിഷ്ക്രാന്തോ നീതിശാസ്ത്രപുരഃസരഃ ॥ 29 ॥

കുണ്ഡലാലങ്കൃതശ്രോത്രോ ഭ്രാന്തിഹാ ഭ്രമനാശകഃ ।
കമലായതാക്ഷോ നീരോഗഃ സുബദ്ധാങ്ഗോ മൃദുസ്വനഃ ॥ 30 ॥

ക്രവ്യാദഘ്നോ വദാന്യാത്മ സംശയാപന്നമാനസഃ ।
കൌസല്യാക്രോഡവിശ്രാമഃ കാകപക്ഷധരഃ ശുഭഃ ॥ 31 ॥

ഖലക്ഷയോഽഖിലശ്രേഷ്ഠഃ പൃഥുഖ്യാതിപുരസ്കൃതഃ ।
ഗുഹകപ്രേമഭാഗ്ദേവോ മാനവേശോ മഹീധരഃ ॥ 32 ॥

ഗൂഢാത്മാ ജഗദാധാരഃ കലത്രവിരഹാതുരഃ ।
ഗൂഢാചാരോ നരവ്യാഘ്രോ ബുധോ ബുദ്ധിപ്രചോദനഃ ॥ 33 ॥

ഗുണഭൃദ്ഗുണസങ്ഘാതഃ സമാജോന്നതികാരണഃ ।
ഗൃധ്രഹൃദ്ഗതസങ്കല്‍പോ നലനീലാങ്ഗദപ്രിയഃ ॥ 34 ॥

ഗൃഹസ്ഥോ വിപിനസ്ഥായീ മാര്‍ഗസ്ഥോ മുനിസങ്ഗതഃ ।
ഗൂഢജത്രുര്‍വൃഷസ്കങ്ഘോ മഹോദാരഃ ശമാസ്പദഃ ॥ 35 ॥

ചാരവൃത്താന്തസന്ദിഷ്ടോ ദുരവസ്ഥാസഹഃ സഖാ ।
ചതുര്‍ദശസഹസ്രഘ്നോ നാനാസുരനിഷൂദനഃ ॥ 36 ॥

ചൈത്രേയശ്ചിത്രചരിതഃ ചമത്കാരക്ഷമോഽലഘുഃ ।
ചതുരോ ബാന്ധവോ ഭര്‍താ ഗുരുരാത്മപ്രബോധനഃ ॥ 37 ॥

ജാനകീകാന്ത ആനന്ദോ വാത്സല്യബഹുലഃ പിതാ ।
ജടായുസേവിതഃ സൌംയോ മുക്തിധാമ പരന്തപഃ ॥ 38 ॥

ജനസങ്ഗ്രഹകൃത്സൂക്ഷ്മശ്ചരണാശ്രിതകോമലഃ ।
ജനകാനന്ദസങ്കല്‍പഃ സീതാപീരണയോത്സുകഃ ॥ 39 ॥

തപസ്വീ ദണ്ഡനാധാരോ ദേവാസുരവിലക്ഷണഃ ।
ത്രിബന്ധുര്‍വിജയാകാങ്ക്ഷീ പ്രതിജ്ഞാപാരഗോ മഹാന്‍ ॥ 40 ॥

ത്വരിതോ ദ്വേഷഹീനേച്ഛഃ സ്വസ്ഥഃ സ്വാഗതതത്പരഃ ।
ജനനീജനസൌജന്യഃ പരിവാരാഗ്രണീര്‍ഗുരുഃ ॥ 41 ॥

തത്ത്വവിത്തത്ത്വസന്ദേഷ്ടാ തത്ത്വാചാരീ വിചാരവാന്‍ ।
തീക്ഷ്ണബാണശ്ചാപപാണിഃ സീതാപാണിഗ്രഹീ യുവാ ॥ 42 ॥

തീക്ഷ്ണാശുഗഃ സരിത്തീര്‍ണോ ലങ്ഘിതോച്ചമഹീധരഃ ।
ദേവതാസങ്ഗതോഽസങ്ഗോ രമണീയോ ദയാമയഃ ॥ 43 ॥

ദിവ്യോ ദേദീപ്യമാനാഭോ ദാരുണാരിനിഷൂദനഃ ।
ദുര്‍ധര്‍ഷോ ദക്ഷിണോ ദക്ഷോ ദീക്ഷിതോഽമോഘവീര്യവാന്‍ ॥ 44 ॥

ദാതാ ദൂരഗതാഖ്യാതിര്‍നിയന്താ ലോകസംശ്രയഃ ।
ദുഷ്കീര്‍തിശങ്കിതോ വീരോ നിഷ്പാപോ ദിവ്യദര്‍ശനഃ ॥ 45 ॥

ദേഹധാരീ ബ്രഹ്മവേത്താ വിജിഗീഷുര്‍ഗുണാകരഃ ।
ദൈത്യഘാതീ ബാണപാണിര്‍ബ്രഹ്യാസ്ത്രാഢ്യോ ഗുണാന്വിതഃ ॥ 46 ॥

ദിവ്യാഭരണലിപ്താങ്ഗോ ദിവ്യമാല്യസുപൂജിതഃ ।
ദൈവജ്ഞോ ദേവതാരാധ്യോ ദേവകാര്യസമുത്സുകഃ ॥ 47 ॥

ദൃഢപ്രതിജ്ഞോ ദീര്‍ഘായുര്‍ദുഷ്ടദണ്ഡനപണ്ഡിതഃ ।
ദണ്ഡകാരണ്യസഞ്ചാരീ ചതുര്‍ദിഗ്വിജയീ ജയഃ ॥ 48 ॥

ദിവ്യജന്‍മാ ഇന്ദ്രിയേശഃ സ്വല്‍പസന്തുഷ്ടമാനസഃ ।
ദേവസമ്പൂജിതോ രംയോ ദീനദുര്‍ബലരക്ഷകഃ ॥ 49 ॥

ദശാസ്യഹനനോഽദൂരഃ സ്ഥാണുസദൃശനിശ്ചയഃ ।
ദോഷഹാ സേവകാരാമഃ സീതാസന്താപനാശനഃ ॥ 50 ॥

ദൂഷണഘ്നഃ ഖരധ്വംസീ സമഗ്രനൃപനായകഃ ।
ദുര്‍ധരോ ദുര്ലഭോ ദീപ്തോ ദുര്‍ദിനാഹതവൈഭവഃ ॥ 51 ॥

ദീനനാഥോ ദിവ്യരഥഃ സജ്ജനാത്മമനോരഥഃ ।
ദിലീപകുലസന്ദീപോ രഘുവംശസുശോഭനഃ ॥ 52 ॥

ദീര്‍ഘബാഹുര്‍ദൂരദര്‍ശീ വിചാരീ വിധിപണ്ഡിതഃ ।
ധനുര്‍ധരോ ധനീ ദാന്തസ്താപസോ നിയതാത്മവാന്‍ ॥ 53 ॥

ധര്‍മസേതുര്‍ധര്‍മമാര്‍ഗഃ സേതുബന്ധനസാധനഃ ।
ധര്‍മോദ്ധാരോ മനോരൂപോ മനോഹാരീ മഹാധനഃ ॥ 54 ॥

ധ്യാതൃധ്യേയാത്മകോ മധ്യോ മോഹലോഭപ്രതിക്രിയഃ ।
ധാമമുക് പുരമുഗ്വക്താ ദേശത്യാഗീ മുനിവ്രതീ ॥ 55 ॥

ധ്യാനശക്തിര്‍ധ്യാനമൂര്‍തിര്‍ധ്യാതൃരൂപോ വിധായകഃ ।
ധര്‍മാഭിപ്രായവിജ്ഞാനീ ദൃഢോ ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ ॥ 56 ॥

ധുരന്ധരോ ധരാഭര്‍താ പ്രശസ്തഃ പുണ്യബാന്ധവഃ ।
നീലാഭോ നിശ്ചലോ രാജാ കൌസല്യേയോ രഘൂത്തമഃ ॥ 57 ॥

നീലനീരജസങ്കാകാശഃ കര്‍കശോ വിഷകര്‍ഷണഃ ।
നിരന്തരഃ സമാരാധ്യഃ സേനാധ്യക്ഷഃ സനാതനഃ ॥ 58 ॥

നിശാചരഭയാവര്‍തോ വര്‍തമാനസ്ത്രികാലവിത് ।
നീതിജ്ഞോ രാജനീതിജ്ഞോ ധര്‍മനീതിജ്ഞ ആത്മവാന്‍ ॥ 59 ॥

നായകഃ സായകോത്സാരീ വിപക്ഷാസുവികര്‍ഷണഃ ।
നൌകാഗാമീ കുശേശായീ തപോധാമാര്‍തരക്ഷണഃ ॥ 60 ॥

നിഃസ്പൃഹഃ സ്പൃഹണീയശ്രീര്‍നിജാനന്ദോ വിതന്ദ്രിതഃ ।
നിത്യോപായോ വനോപേതോ ഗുഹകഃ ശ്രേയസാം നിധിഃ ॥ 61 ॥

നിഷ്ഠാവാന്നിപുണോ ധുര്യോ ധൃതിമാനുത്തമസ്വരഃ ।
നാനാഋഷിമഖാഹൂതോ യജമാനോ യശസ്കരഃ ॥ 62 ॥

മൈഥിലീദൂഷിതാര്‍താന്തഃകരണോ വിബുധപ്രിയഃ ।
നിത്യാനിത്യവിവേകീ സത്കാര്യസജ്ജഃ സദുക്തിമാന്‍ ॥ 63 ॥

പുരുഷാര്‍ഥദര്‍ശകോ വാഗ്മീ ഹനുമത്സേവിതഃ പ്രഭുഃ ।
പ്രൌഢപ്രഭാവോ ഭാവജ്ഞോ ഭക്താധീനോ ഋഷിപ്രിയഃ ॥ 64 ॥

പാവനോ രാജകാര്യജ്ഞോ വസിഷ്ഠാനന്ദകാരണഃ ।
പര്‍ണഗേഹീ വിഗൂഢാത്മാ കൂടജ്ഞഃ കമലേക്ഷണഃ ॥ 65 ॥

പ്രിയാര്‍ഹഃ പ്രിയസങ്കല്‍പഃ പ്രിയാമോദനപണ്ഡിതഃ ।
പരദുഃഖാര്‍തചേതാ ദുര്‍വ്യസനേഽചലനിശ്ചയഃ ॥ 66 ॥

പ്രമാണഃ പ്രേമസംവേദ്യോ മുനിമാനസചിന്തനഃ ।
പ്രീതിമാന്‍ ഋതവാന്‍ വിദ്വാന്‍ കീര്‍തിമാന്‍ യുഗധാരണഃ ॥ 67 ॥

പ്രേരകശ്ചന്ദ്രവച്ചാരുര്‍ജാഗൃതഃ സജ്ജകാര്‍മുകഃ ।
പൂജ്യഃ പവിത്രഃ സര്‍വാത്മാ പൂജനീയഃ പ്രിയംവദഃ ॥ 68 ॥

പ്രാപ്യഃ പ്രാപ്തോഽനവദ്യഃ സ്വര്‍നിലയോ നീലവിഗ്രഹീ ।
പരതത്ത്വാര്‍ഥസന്‍മൂര്‍തിഃ സത്കൃതഃ കൃതവിദ്വരഃ ॥ 69 ॥

പ്രസന്നഃ പ്രയതഃ പ്രീതഃ പ്രിയപ്രായഃ പ്രതീക്ഷിതഃ ।
പാപഹാ ശക്രദത്താസ്ത്രഃ ശക്രദത്തരഥസ്ഥിതഃ ॥ 70 ॥

പ്രാതര്‍ധ്യേയഃ സദാഭദ്രോ ഭയഭഞ്ജനകോവിദഃ ।
പുണ്യസ്മരണഃ സന്നദ്ധഃ പുണ്യപുഷ്ടിപരായണഃ ॥ 71 ॥

പുത്രയുഗ്മപരിസ്പൃഷ്ടോ വിശ്വാസഃ ശാന്തിവര്‍ധനഃ ।
പരിചര്യാപരാമര്‍ശീ ഭൂമിജാപതിരീശ്വരഃ ॥ 72 ॥

പാദുകാദോഽനുജപ്രേമീ ഋജുനാമാഭയപ്രദഃ ।
പുത്രധര്‍മവിശേഷജ്ഞഃ സമര്‍ഥഃ സങ്ഗരപ്രിയഃ ॥ 73 ॥

പുഷ്പവര്‍ഷാവശുഭ്രാങ്ഗോ ജയവാനമരസ്തുതഃ ।
പുണ്യശ്ലോകഃ പ്രശാന്താര്‍ചിശ്ചന്ദനാങ്ഗവിലേപനഃ ॥ 74 ॥

പൌരാനുരഞ്ജനഃ ശുദ്ധഃ സുഗ്രീവകൃതസങ്ഗതിഃ ।
പാര്‍ഥിവഃ സ്വാര്‍ഥസന്യാസീ സുവൃത്തഃ പരചിത്തവിത് ॥

പുഷ്പകാരൂഢവൈദേഹീസംലാപസ്നേഹവര്‍ധനഃ ।
പിതൃമോദകരോഽരൂക്ഷോ നഷ്ടരാക്ഷസവല്‍ഗനഃ ॥ 76 ॥

പ്രാവൃണ്‍മേഘസമോദാരഃ ശിശിരഃ ശത്രുകാലനഃ ।
പൌരാനുഗമനോഽവധ്യോ വൈരിവിധ്വംസനവ്രതീ ॥ 77 ॥

പിനാകിമാനസാഹ്ലാദോ വാലുകാലിങ്ഗപൂജകഃ ।
പുരസ്ഥോ വിജനസ്ഥായീ ഹൃദയസ്ഥോ ഗിരിസ്ഥിതഃ ॥ 78 ॥

പുണ്യസ്പര്‍ശഃ സുഖസ്പര്‍ശഃ പദസംസ്പൃഷ്ടപ്രസ്തരഃ ।
പ്രതിപന്നസമഗ്രശ്രീഃ സത്പ്രപന്നഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 79 ॥

പ്രണിപാതപ്രസന്നാത്മാ ചന്ദനാദ്ഭുതശീതലഃ ।
പുണ്യനാമസ്മൃതോ നിത്യോ മനുജോ ദിവ്യതാം ഗതഃ ॥ 80 ॥

ബന്ധച്ഛേദീ വനച്ഛന്ദഃ സ്വച്ഛന്ദശ്ഛാദനോ ധ്രുവഃ ।
ബന്ധുത്രയസമായുക്തോ ഹൃന്നിധാനോ മനോമയഃ ॥ 81 ॥

വിഭീഷണശരണ്യഃ ശ്രീയുക്തഃ ശ്രീവര്‍ധനഃ പരഃ ।
ബന്ധുനിക്ഷിപ്തരാജ്യസ്വഃ സീതാമോചനധോരണീ ॥ 82 ॥

ഭവ്യഭാലഃ സമുന്നാസഃ കിരീടാങ്കിതമസ്തകഃ ।
ഭവാബ്ധിതരണോ ബോധോ ധനമാനവിലക്ഷണഃ ॥ 83 ॥

ഭൂരിഭൃദ്ഭവ്യസങ്കല്‍പോ ഭൂതേശാത്മാ വിബോധനഃ ।
ഭക്തചാതകമേഘാര്‍ദ്രോ മേധാവീ വര്‍ധിതശ്രുതിഃ ॥ 84 ॥

ഭയനിഷ്കാസനോഽജേയോ നിര്‍ജരാശാപ്രപൂരകഃ ।
ഭവസാരോ ഭാവസാരോ ഭക്തസര്‍വസ്വരക്ഷകഃ ॥ 85 ॥

ഭാര്‍ഗവൌജാഃ സമുത്കര്‍ഷോ രാവണസ്വസൃമോഹനഃ ।
ഭരതന്യസ്തരാജ്യശ്രീര്‍ജാനകീസുഖസാഗരഃ ॥ 86 ॥

മിഥിലേശ്വരജാമാതാ ജാനകീഹൃദയേശ്വരഃ ।
മാതൃഭക്തോ ഹ്യനന്തശ്രീഃ പിതൃസന്ദിഷ്ടകര്‍മകൃത് ॥ 87 ॥

മര്യാദാപുരുഷഃ ശാന്തഃ ശ്യാമോ നീരജലോചനഃ ।
മേഘവര്‍ണോ വിശാലാക്ഷഃ ശരവര്‍ഷാവഭീഷണഃ ॥ 88 ॥

മന്ത്രവിദ്ഗാധിജാദിഷ്ടോ ഗൌതമാശ്രമപാവനഃ ।
മധുരോഽമന്ദഗഃ സത്ത്വഃ സാത്ത്വികോ മൃദുലോ ബലീ ॥ 89 ॥

മന്ദസ്മിതമുഖോഽലുബ്ധോ വിശ്രാമഃ സുമനോഹരഃ ।
മാനവേന്ദ്രഃ സഭാസജ്ജോ ഘനഗംഭീരഗര്‍ജനഃ ॥ 90 ॥

മൈഥിലീമോഹനോ മാനീ ഗര്‍വഘ്നഃ പുണ്യപോഷണഃ ।
മധുജോ മധുരാകാരോ മധുവാങ്മധുരാനനഃ ॥ 91 ॥

മഹാകര്‍മാ വിരാധഘ്നോ വിഘ്നശാന്തിരരിന്ദമഃ ।
മര്‍മസ്പര്‍ശീ നവോന്‍മേഷഃ ക്ഷത്രിയഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 92 ॥

മാരീചവഞ്ചിതോ ഭാര്യാപ്രിയകൃത്പ്രണയോത്കടഃ ।
മഹാത്യാഗീ രഥാരൂഢഃ പദഗാമീ ബഹുശ്രുതഃ ॥ 93 ॥

മഹാവേഗോ മഹാവീര്യോ വീരോ മാതലിസാരഥിഃ ।
മഖത്രാതാ സദാചാരീ ഹരകാര്‍മുകഭഞ്ജനഃ ॥ 94 ॥

മഹാപ്രയാസഃ പ്രാമാണ്യഗ്രാഹീ സര്‍വസ്വദായകഃ ।
മുനിവിഘ്നാന്തകഃ ശസ്ത്രീ ശാപസംഭ്രാന്തലോചനഃ ॥ 95 ॥

മലഹാരീ കലാവിജ്ഞോ മനോജ്ഞഃ പരമാര്‍ഥവിത് ।
മിതാഹാരീ സഹിഷ്ണുര്‍ഭൂപാലകഃ പരവീരഹാ ॥ 96 ॥

മാതൃസ്നേഹീ സുതസ്നേഹീ സ്നിഗ്ധാങ്ഗഃ സ്നിഗ്ധദര്‍ശനഃ ।
മാതൃപിതൃപദസ്പര്‍ശീ അശ്മസ്പര്‍ശീ മനോഗതഃ ॥ 97 ॥

മൃദുസ്പര്‍ശ ഇഷുസ്പര്‍ശീ സീതാസമ്മിതവിഗ്രഹഃ ।
മാതൃപ്രമോദനോ ജപ്യോ വനപ്രസ്ഥഃ പ്രഗല്‍ഭധീഃ ॥ 98 ॥

യജ്ഞസംരക്ഷണഃ സാക്ഷീ ആധാരോ വേദവിന്നൃപഃ ।
യോജനാചതുരഃ സ്വാമീ ദീര്‍ഘാന്വേഷീ സുബാഹുഹാ ॥ 99 ॥

യുഗേന്ദ്രോ ഭാരതാദര്‍ശഃ സൂക്ഷ്മദര്‍ശീ ഋജുസ്വനഃ ।
യദൃച്ഛാലാഭലഘ്വാശീ മന്ത്രരശ്മിപ്രഭാകരഃ ॥ 100 ॥

യജ്ഞാഹൂതനൃപവൃന്ദോ ഋക്ഷവാനരസേവിതഃ ।
യജ്ഞദത്തോ യജ്ഞകര്‍താ യജ്ഞവേത്താ യശോമയഃ ॥ 101 ॥

യതേന്ദ്രിയോ യതീ യുക്തോ രാജയോഗീ ഹരപ്രിയഃ ।
രാഘവോ രവിവംശാഢ്യോ രാമചന്ദ്രോഽരിമര്‍ദനഃ ॥ 1 0 2 ॥

രുചിരശ്ചിരസന്ധേയഃ സങ്ഘര്‍ഷജ്ഞോ നരേശ്വരഃ ।
രുചിരസ്മിതശോഭാഡ്യോ ദൃഢോരസ്കോ മഹാഭുജഃ ॥ 103 ॥

രാജ്യഹീനഃ പുരത്യാഗീ ബാഷ്പസങ്കുലലോചനഃ ।
ഋഷിസമ്മാനിതഃ സീമാപാരീണോ രാജസത്തമഃ ॥ 104 ॥

രാമോ ദാശരഥിഃ ശ്രേയാന്‍ പരമാത്മസമോ ഭുവി ।
ലങ്കേശക്ഷോഭണോ ധന്യശ്ചേതോഹാരീ സ്വയന്ധനഃ ॥ 105 ॥

ലാവണ്യഖനിരാഖ്യാതഃ പ്രമുഖഃ ക്ഷത്രരക്ഷണഃ ।
ലങ്കാപതിഭയോദ്രേകഃ സുപുത്രോ വിമലാന്തരഃ ॥ 106 ॥

വിവേകീ കോമലഃ കാന്തഃ ക്ഷമാവാന്‍ ദുരിതാന്തകഃ ।
വനവാസീ സുഖത്യാഗീ സുഖകൃത്സുന്ദരോ വശീ ॥ 107 ॥

വിരാഗീ ഗൌരവോ ധീരഃ ശൂരോ രാക്ഷസഘാതകഃ ।
വര്‍ധിഷ്ണുര്‍വിജയീ പ്രാജ്ഞോ രഹസ്യജ്ഞോ വിമര്‍ശവിത് ॥ 108 ॥

വാല്‍മീകിപ്രതിഭാസ്രോതഃ സാധുകര്‍മാ സതാം ഗതിഃ ।
വിനയീ ന്യായവിജ്ഞാതാ പ്രജാരഞ്ജനധര്‍മവിത് ॥ 109 ॥

വിമലോ മതിമാന്നേതാ നേത്രാനന്ദപ്രദായകഃ ।
വിനീതോ വൃദ്ധസൌജന്യോ വൃക്ഷഭിത് ചേതസാ ഋജുഃ ॥ 110 ॥

വത്സലോ മിത്രഹൃന്‍മോദഃ സുഗ്രീവഹിതകൃദ്വിഭുഃ ।
വാലിനിര്‍ദലനോഽസഹ്യോ ഋക്ഷസാഹ്യോ മഹാമതിഃ ॥ 111 ॥

വൃക്ഷാലിങ്ഗനലീലാവിന്‍മുനിമോക്ഷപടുഃ സുധീഃ ।
വരേണ്യഃ പരമോദ്യോഗോ നിഗ്രഹീ ചിരവിഗ്രഹീ ॥ 112 ॥

വാസവോപമസാമര്‍ഥ്യോ ജ്യാസങ്ഘാതോഗ്രനിഃസ്വനഃ ।
വിശ്വാമിത്രപരാമൃഷ്ടഃ പൂര്‍ണോ ബലസമായുതഃ ॥ 113 ॥

വൈദേഹീപ്രാണസന്തോഷഃ ശരണാഗതവത്സലഃ ।
വിനംരഃ സ്വാഭിമാനാര്‍ഹഃ പര്‍ണശാലാസമാശ്രിതഃ ॥ 114 ॥

വൃത്തഗണ്ഡഃ ശുഭ്രദന്തീ സമഭ്രൂദ്വയശോഭിതഃ ।
വികസത്പങ്കജാഭാസ്യഃ പ്രേമദൃഷ്ടിഃ സുലോചനഃ ॥ 115 ॥

വൈഷ്ണവോ നരശാര്‍ദൂലോ ഭഗവാന്‍ ഭക്തരക്ഷണഃ ।
വസിഷ്ഠപ്രിയശിഷ്യശ്ചിത്സ്വരൂപശ്ചേതനാത്മകഃ ॥ 116 ॥

വിവിധാപത്പരാക്രാന്തോ വാനരോത്കര്‍ഷകാരണഃ ।
വീതരാഗീ ശര്‍മദായീ മുനിമന്തവ്യസാധനഃ ॥ 117 ॥

വിരഹീ ഹരസങ്കല്‍പോ ഹര്‍ഷോത്ഫുല്ലവരാനനഃ ।
വൃത്തിജ്ഞോ വ്യവഹാരജ്ഞഃ ക്ഷേമകാരീ പൃധുപ്രഭഃ ॥ 118 ॥

വിപ്രപ്രേമീ വനക്രാന്തഃ ഫലഭുക് ഫലദായകഃ ।
വിപന്‍മിത്രം മഹാമന്ത്രഃ ശക്തിയുക്തോ ജടാധരഃ ॥ 119 ॥

വ്യായാമവ്യായതാകാരോ വിദാം വിശ്രാമസംഭവഃ ।
വന്യമാനവകല്യാണഃ കുലാചാരവിചക്ഷണഃ ॥ 120 ॥

വിപക്ഷോരഃപ്രഹാരജ്ഞശ്ചാപധാരിബഹൂകൃതഃ ।
വിപല്ലങ്ഘീ ഘനശ്യാമോ ഘോരകൃദ്രാക്ഷസാസഹഃ ॥ 121 ॥

വാമാങ്കാശ്രയിണീസീതാമുഖദര്‍ശനതത്പരഃ ।
വിവിധാശ്രമസമ്പൂജ്യഃ ശരഭങ്ഗകൃതാദരഃ ॥ 122 ॥

വിഷ്ണുചാപധരഃ ക്ഷത്രോ ധനുര്‍ധരശിരോമണിഃ ।
വനഗാമീ പദത്യാഗീ പാദചാരീ വ്രതസ്ഥിതഃ ॥ 123 ॥

വിജിതാശോ മഹാവീരോ ദാക്ഷിണ്യനവനിര്‍ഝരഃ ।
വിഷ്ണുതേജോംഽസസംഭൂതഃ സത്യപ്രേമീ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 124 ॥

വാനരാരാമദോ നംരോ മൃദുഭാഷീ മഹാമനാഃ ।
ശത്രുഹാ വിഘ്നഹന്താ സല്ലോകസമ്മാനതത്പരഃ ॥ 125 ॥

ശത്രുഘ്നാഗ്രജനിഃ ശ്രീമാന്‍ സാഗരാദരപൂജകഃ ।
ശോകകര്‍താ ശോകഹര്‍താ ശീലവാന്‍ ഹൃദയങ്ഗമഃ ॥ 126 ॥

ശുഭകൃച്ഛുഭസങ്കല്‍പഃ കൃതാന്തോ ദൃഢസങ്ഗരഃ ।
ശോകഹന്താ വിശേഷാര്‍ഹഃ ശേഷസങ്ഗതജീവനഃ ॥ 127 ॥ ।
ശത്രുജിത്സര്‍വകല്യാണോ മോഹജിത്സര്‍വമങ്ഗലഃ ।
ശംബൂകവധകോഽഭീഷ്ടോ യുഗധര്‍മാഗ്രഹീ യമഃ ॥ 128 ॥

ശക്തിമാന്‍ രണമേധാവീ ശ്രേഷ്ഠഃ സാമര്‍ഥ്യസംയുതഃ ।
ശിവസ്വഃ ശിവചൈതന്യഃ ശിവാത്മാ ശിവബോധനഃ ॥ 129 ॥

ശബരീഭാവനാമുഗ്ധഃ സര്‍വമാര്‍ദവസുന്ദരഃ ।
ശമീ ദമീ സമാസീനഃ കര്‍മയോഗീ സുസാധകഃ ॥ 130 ॥

ശാകഭുക് ക്ഷേപണാസ്ത്രജ്ഞോ ന്യായരൂപോ നൃണാം വരഃ ।
ശൂന്യാശ്രമഃ ശൂന്യമനാഃ ലതാപാദപപൃച്ഛകഃ ॥ 131 ॥

ശാപോക്തിരഹിതോദ്ഗാരോ നിര്‍മലോ നാമപാവനഃ ।
ശുദ്ധാന്തഃകരണഃ പ്രേഷ്ഠോ നിഷ്കലങ്കോഽവികമ്പനഃ ॥ 132 ॥

ശ്രേയസ്കരഃ പൃധുസ്കന്ധോ ബന്ധനാസിഃ സുരാര്‍ചിതഃ ।
ശ്രദ്ധേയഃ ശീലസമ്പന്നഃ സുജനഃ സജ്ജനാന്തികഃ ॥ 133 ॥

ശ്രമികഃ ശ്രാന്തവൈദേഹീവിശ്രാമഃ ശ്രുതിപാരഗഃ ।
ശ്രദ്ധാലുര്‍നീതിസിദ്ധാന്തീ സഭ്യഃ സാമാന്യവത്സലഃ ॥ 134 ॥

സുമിത്രാസുതസേവാര്‍ഥീ ഭരതാദിഷ്ടവൈഭവഃ ।
സാധ്യഃ സ്വാധ്യായവിജ്ഞേയഃ ശബ്ദപാലഃ പരാത്പരഃ ॥ 135 ॥

സഞ്ജീവനോ ജീവസഖാ ധനുര്‍വിദ്യാവിശാരദഃ ।
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിര്‍മഹാതേജാഃ അനാസക്തഃ പ്രിയാവഹഃ ॥ 136 ॥

സിദ്ധഃ സര്‍വാങ്ഗസമ്പൂര്‍ണഃ കാരുണ്യാര്‍ദ്രപയോനിധിഃ ।
സുശീലഃ ശിവചിത്തജ്ഞഃ ശിവധ്യേയഃ ശിവാസ്പദഃ ॥ 137 ॥

സമദര്‍ശീ ധനുര്‍ഭങ്ഗീ സംശയോച്ഛേദനഃ ശുചിഃ ।
സത്യവാദീ കാര്യവാഹശ്ചൈതന്യഃ സുസമാഹിതഃ ॥ 138 ॥

സന്‍മിത്രോ വായുപുത്രേശോ വിഭീഷണകൃതാനതിഃ ।
സഗുണഃ സര്‍വഥാഽഽരാമോ നിര്‍ദ്വന്ദ്വഃ സത്യമാസ്ഥിതഃ ॥ 139 ॥

സാമകൃദ്ദണ്ഡവിദ്ദണ്ഡീ കോദണ്ഡീ ചണ്ഡവിക്രമഃ ।
സാധുക്ഷേമോ രണാവേശീ രണകര്‍താ ദയാര്‍ണവഃ ॥ 140 ॥

സത്ത്വമൂര്‍തിഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ ജ്യേഷ്ഠപുത്രോ നിരാമയഃ ।
സ്വകീയാഭ്യന്തരാവിഷ്ടോഽവികാരീ നഭസന്ദൃശഃ ॥ 141 ॥

സരലഃ സാരസര്‍വസ്വഃ സതാം സങ്കല്‍പസൌരഭഃ ।
സുരസങ്ഘസമുദ്ധര്‍താ ചക്രവര്‍തീ മഹീപതിഃ ॥ 142 ॥

സുജ്ഞഃ സ്വഭാവവിജ്ഞാനീ തിതിക്ഷുഃ ശത്രുതാപനഃ ।
സമാധിസ്ഥഃ ശസ്ത്രസജ്ജഃ പിത്രാജ്ഞാപാലനപ്രിയഃ ॥ 143 ॥

സമകര്‍ണഃ സുവാക്യജ്ഞോ ഗന്ധരേഖിതഭാലകഃ ।
സ്കന്ധസ്ഥാപിതതൂണീരോ ധനുര്‍ധാരണധോരണീ ॥ 144 ॥

സര്‍വസിദ്ധിസമാവേശോ വീരവേഷോ രിപുക്ഷയഃ ।
സങ്കല്‍പസാധകോഽക്ലിഷ്ടോ ഘോരാസുരവിമര്‍ദനഃ ॥ 145 ॥

സമുദ്രപാരഗോ ജേതാ ജിതക്രോധോ ജനപ്രിയഃ ।
സംസ്കൃതഃ സുഷമഃ ശ്യാമഃ സമുത്ക്രാന്തഃ സദാ ശുചിഃ ॥ 146 ॥

സദ്ധര്‍മപ്രേരകോ ധര്‍മോ ധര്‍മസംരക്ഷണോത്സുകഃ ।
ഭയനിഷ്കാസനേ നഃ സ സംഭവേത്പുനരാത്മനി ॥ 147 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഅനന്തസുത ശ്രീദിവാകരവിരചിതം
ശ്രീരാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Rama:

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top