Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

ShriramaSahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రం అనన్తసుతశ్రీదివాకరవిరచితమ్ ॥
అనన్తసుతశ్రీదివాకరఘైసాసశాస్త్రివిరచితం

ప్రజ్ఞాగోదావరీతీరే చేతఃపర్ణకుటీకృతే ।
వైదేహీశక్తిసంయుక్తం తపస్యాలక్ష్మణద్వయమ్ ॥

పఞ్చేన్ద్రియపఞ్చవటీనివాసస్థం ధనుర్ధరమ్ ।
ధ్యాయామ్యాత్మస్వరూపం తం రాఘవం భయనాశనమ్ ॥

వాల్మీకి-భరద్వాజ-దివాకరాః ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
శ్రీరామచన్ద్రో దేవతా ।
ప్రాతర్ధ్యేయః సదాభద్రో భయభఞ్జనకోవిదః ఇతి బీజమ్ ।
సూక్ష్మబుద్ధిర్మహాతేజా అనాసక్తః ప్రియాహవః ఇతి శక్తిః ।
వర్ధిష్ణుర్విజయీ ప్రాజ్ఞో రహస్యజ్ఞో విమర్శవిదితి కీలకమ్ ।
శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రస్య జపే వినియోగః ।

కదాచిత్పూర్ణసఙ్కల్పో వాల్మీకికవిరాత్మవాన్।
ధ్యాయన్ రామముపావిష్టః స్వాశ్రమే శాన్తచేతసా ॥ ౧ ॥

అభిగమ్య భరద్వాజస్తమువాచాదరేణ భోః ।
శ్రుతం దృష్టం చ చరితం రామచన్ద్రస్య పావనమ్ ॥ ౨ ॥

లలితం విస్తరం సౌమ్యం కారుణ్యమధురం శుభమ్ ।
స్మృత్వా స్వానన్దభరితం హృదయం మే భవత్యహో ॥ ౩ ॥

తత్తథా ప్రాకృతైర్లోకైర్యథా సాఙ్గం న గీయతే ।
కలౌ స్వల్పాత్మధైర్యేభ్యో దురాపస్తం విశేషతః ॥ ౪ ॥

భవాన్ ప్రాతిభవిద్యాయాం ప్రవీణః పరమార్థతః ।
తద్బ్రవీతు హి రామస్య సఙ్క్షేపేణ మహాగుణాన్ ॥ ౫ ॥

కిం నిత్యం పఠనీయం కిం స్వల్పసారైర్జనైః శ్రుతమ్ ।
భవేత్కల్యాణకృల్లోకే ప్రేరణాదాయకం తథా ॥ ౬ ॥

తచ్ఛ్రుత్వా సాదరం వాక్యం వాల్మీకికవిరబ్రవీత్ ।
శృణు నామాని రామస్య సహస్రణి యథాక్రమమ్ ॥ ౭ ॥

స్తోత్రమేతత్పఠిత్వా హి భక్తో జ్ఞాస్యతి సర్వథా ।
రాఘవస్య గుణాన్ ముఖ్యాన్ ధ్యాత్వా శాన్తిం నిగచ్ఛతి ॥ ౮ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
ఓం ఆర్యశ్రేష్ఠో ధరాపాలః సాకేతపురపాలకః ।
ఏకబాణో ధర్మవేత్తా సత్యసన్ధోఽపరాజితః ॥ ౧ ॥

ఇక్ష్వాకుకులసమ్భూతో రఘునాథః సదాశ్రయః ।
అఘధ్వంసీ మహాపుణ్యో మనస్వీ మోహనాశనః ॥ ౨ ॥

అప్రమేయో మహాభాగః సీతాసౌన్దర్యవర్ధనః ।
అహల్యోద్ధారకః శాస్తా కులదీపః ప్రభాకరః ॥ ౩ ॥

ఆపద్వినాశీ గుహ్యజ్ఞః సీతావిరహవ్యాకులః ।
అన్తర్జ్ఞానీ మహాజ్ఞానీ శుద్ధసఞ్జ్ఞోఽనుజప్రియః ॥ ౪ ॥

అసాధ్యసాధకో భీమో మితభాషీ విదాం వరః ।
అవతీర్ణః సముత్తారో దశస్యన్దనమానదః ॥ ౫ ॥

ఆత్మారామో విమానార్హో హర్షామర్షసుసఙ్గతః ।
అభిగమ్యో విశాలాత్మా విరామశ్చిన్తనాత్మకః ॥ ౬ ॥

అద్వితీయో మహాయోగీ సాధుచేతాః ప్రసాదనః ।
ఉగ్రశ్రీరన్తకస్తేజస్తారణో భూరిసఙ్గ్రహః ॥ ౭ ॥

ఏకదారః సత్త్వనిధిః సన్నిధిః స్మృతిరూపవాన్ ।
ఉత్తమాలఙ్కృతః కర్తా ఉపమారహితః కృతీ ॥ ౮ ॥

ఆజానుబాహురక్షుబ్ధః క్షుబ్ధసాగరదర్పహా ।
ఆదిత్యకులసన్తానో వంశోచితపరాక్రమః ॥ ౯ ॥

అనుకూలః సతాం సద్భిర్భావబద్ధకరైః స్తుతః ।
ఉపదేష్టా నృపోత్కృష్టో భూజామాతా ఖగప్రియః ॥ ౧౦ ॥

ఓజోరాశిర్నిధిః సాక్షాత్క్షణదృష్టాత్మచేతనః ।
ఉమాపరీక్షితో మూకః సన్ధిజ్ఞో రావణాన్తకః ॥ ౧౧ ॥

అలౌకికో లోకపాలస్త్రైలోక్యవ్యాప్తవైభవః ।
అనుజాశ్వాసితః శిష్టో వరిష్ఠశ్చాపధారిషు ॥ ౧౨ ॥

ఉద్యమీ బుద్ధిమాన్ గుప్తో యుయుత్సుః సర్వదర్శనః ।
ఐక్ష్వాకో లక్ష్యణప్రాణో లక్ష్మీవాన్ భార్గవప్రియః ॥ ౧౩ ॥

ఇష్టదః సత్యదిదృక్షుర్దిగ్జయీ దక్షిణాయనః ।
అనన్యవృత్తిరుద్యోగీ చన్ద్రశేఖరశాన్తిదః ॥ ౧౪ ॥

అనుజార్థసముత్కణ్ఠః సురత్రాణః సురాకృతిః ।
అశ్వమేధీ యశోవృద్ధస్తరుణస్తారణేక్షణః ॥ ౧౫ ॥

అప్రాకృతః ప్రతిజ్ఞాతా వరప్రాప్తో వరప్రదః ।
అభూతపూర్వోఽద్భుతధ్యేయో రుద్రప్రేమీ సుశీతలః ॥ ౧౬ ॥

అన్తఃస్పృక్ ధనుఃస్పృక్చైవ భరతాపృష్టకౌశలః ।
ఆత్మసంస్థో మనఃసంస్థః సత్త్వసంస్థో రణస్థితః ॥ ౧౭ ॥

ఈర్ష్యాహీనో మహాశక్తిః సూర్యవంశీ జనస్తుతః ।
ఆసనస్థో బాన్ధవస్థః శ్రద్ధాస్థానం గుణస్థితః ॥ ౧౮ ॥

ఇన్ద్రమిత్రోఽశుభహరో మాయావిమృగఘాతకః ।
అమోఘేషుః స్వభావజ్ఞో నామోచ్చారణసంస్మృతః ॥ ౧౯ ॥

అరణ్యరుదనాక్రాన్తో బాష్పసఙ్కులలోచనః ।
అమోఘాశీర్వచోఽమన్దో విద్వద్వన్ద్యో వనేచరః ॥ ౨౦ ॥

ఇన్ద్రాదిదేవతాతోషః సంయమీ వ్రతధారకః ।
అన్తర్యామీ వినష్టారిర్దమ్భహీనో రవిద్యుతిః ॥ ౨౧ ॥

కాకుత్స్థో గిరిగమ్భీరస్తాటకాప్రాణకర్షణః ।
కన్దమూలాన్నసన్తుష్టో దణ్డకారణ్యశోధనః ॥ ౨౨ ॥

కర్తవ్యదక్షః స్నేహార్ద్రః స్నేహకృత్కామసున్దరః ।
కైకేయీలీనప్రవృత్తిర్నివృత్తిర్నామకీర్తితః ॥ ౨౩ ॥

కబన్ధఘ్నో భయత్రాణో భరద్వాజకృతాదరః ।
కరుణః పురుషశ్రేష్ఠః పురుషః పరమార్థవిత్ ॥ ౨౪ ॥

కేవలః సుతసఙ్గీతాకర్షితో ఋషిసఙ్గతః ।
కావ్యాత్మా నయవిన్మాన్యో ముక్తాత్మా గురువిక్రమః ॥ ౨౫ ॥

క్రమజ్ఞః కర్మశాస్త్రజ్ఞః సమ్బన్ధజ్ఞః సులక్షః ।
కిష్కిన్ధేశహితాకాఙ్క్షీ లఘువాక్యవిశారదః ॥ ౨౬ ॥

కపిశ్రేష్ఠసమాయుక్తః ప్రాచీనో వల్కలావృతః ।
కాకప్రేరితబ్రహ్మాస్త్రః సప్తతాలవిభఞ్జనః ॥ ౨౭ ॥

కపటజ్ఞః కపిప్రీతః కవిస్ఫూర్తిప్రదాయకః ।
కింవదన్తీద్విధావృత్తిర్నిధారాద్రిర్విధిప్రియః ॥ ౨౮ ॥

కాలమిత్రః కాలకర్తా కాలదిగ్దర్శితాన్తవిత్ ।
క్రాన్తదర్శీ వినిష్క్రాన్తో నీతిశాస్త్రపురఃసరః ॥ ౨౯ ॥

కుణ్డలాలఙ్కృతశ్రోత్రో భ్రాన్తిహా భ్రమనాశకః ।
కమలాయతాక్షో నీరోగః సుబద్ధాఙ్గో మృదుస్వనః ॥ ౩౦ ॥

క్రవ్యాదఘ్నో వదాన్యాత్మ సంశయాపన్నమానసః ।
కౌసల్యాక్రోడవిశ్రామః కాకపక్షధరః శుభః ॥ ౩౧ ॥

ఖలక్షయోఽఖిలశ్రేష్ఠః పృథుఖ్యాతిపురస్కృతః ।
గుహకప్రేమభాగ్దేవో మానవేశో మహీధరః ॥ ౩౨ ॥

గూఢాత్మా జగదాధారః కలత్రవిరహాతురః ।
గూఢాచారో నరవ్యాఘ్రో బుధో బుద్ధిప్రచోదనః ॥ ౩౩ ॥

గుణభృద్గుణసఙ్ఘాతః సమాజోన్నతికారణః ।
గృధ్రహృద్గతసఙ్కల్పో నలనీలాఙ్గదప్రియః ॥ ౩౪ ॥

గృహస్థో విపినస్థాయీ మార్గస్థో మునిసఙ్గతః ।
గూఢజత్రుర్వృషస్కఙ్ఘో మహోదారః శమాస్పదః ॥ ౩౫ ॥

చారవృత్తాన్తసన్దిష్టో దురవస్థాసహః సఖా ।
చతుర్దశసహస్రఘ్నో నానాసురనిషూదనః ॥ ౩౬ ॥

చైత్రేయశ్చిత్రచరితః చమత్కారక్షమోఽలఘుః ।
చతురో బాన్ధవో భర్తా గురురాత్మప్రబోధనః ॥ ౩౭ ॥

జానకీకాన్త ఆనన్దో వాత్సల్యబహులః పితా ।
జటాయుసేవితః సౌమ్యో ముక్తిధామ పరన్తపః ॥ ౩౮ ॥

జనసఙ్గ్రహకృత్సూక్ష్మశ్చరణాశ్రితకోమలః ।
జనకానన్దసఙ్కల్పః సీతాపీరణయోత్సుకః ॥ ౩౯ ॥

తపస్వీ దణ్డనాధారో దేవాసురవిలక్షణః ।
త్రిబన్ధుర్విజయాకాఙ్క్షీ ప్రతిజ్ఞాపారగో మహాన్ ॥ ౪౦ ॥

త్వరితో ద్వేషహీనేచ్ఛః స్వస్థః స్వాగతతత్పరః ।
జననీజనసౌజన్యః పరివారాగ్రణీర్గురుః ॥ ౪౧ ॥

తత్త్వవిత్తత్త్వసన్దేష్టా తత్త్వాచారీ విచారవాన్ ।
తీక్ష్ణబాణశ్చాపపాణిః సీతాపాణిగ్రహీ యువా ॥ ౪౨ ॥

తీక్ష్ణాశుగః సరిత్తీర్ణో లఙ్ఘితోచ్చమహీధరః ।
దేవతాసఙ్గతోఽసఙ్గో రమణీయో దయామయః ॥ ౪౩ ॥

దివ్యో దేదీప్యమానాభో దారుణారినిషూదనః ।
దుర్ధర్షో దక్షిణో దక్షో దీక్షితోఽమోఘవీర్యవాన్ ॥ ౪౪ ॥

దాతా దూరగతాఖ్యాతిర్నియన్తా లోకసంశ్రయః ।
దుష్కీర్తిశఙ్కితో వీరో నిష్పాపో దివ్యదర్శనః ॥ ౪౫ ॥

దేహధారీ బ్రహ్మవేత్తా విజిగీషుర్గుణాకరః ।
దైత్యఘాతీ బాణపాణిర్బ్రహ్యాస్త్రాఢ్యో గుణాన్వితః ॥ ౪౬ ॥

దివ్యాభరణలిప్తాఙ్గో దివ్యమాల్యసుపూజితః ।
దైవజ్ఞో దేవతారాధ్యో దేవకార్యసముత్సుకః ॥ ౪౭ ॥

దృఢప్రతిజ్ఞో దీర్ఘాయుర్దుష్టదణ్డనపణ్డితః ।
దణ్డకారణ్యసఞ్చారీ చతుర్దిగ్విజయీ జయః ॥ ౪౮ ॥

దివ్యజన్మా ఇన్ద్రియేశః స్వల్పసన్తుష్టమానసః ।
దేవసమ్పూజితో రమ్యో దీనదుర్బలరక్షకః ॥ ౪౯ ॥

దశాస్యహననోఽదూరః స్థాణుసదృశనిశ్చయః ।
దోషహా సేవకారామః సీతాసన్తాపనాశనః ॥ ౫౦ ॥

దూషణఘ్నః ఖరధ్వంసీ సమగ్రనృపనాయకః ।
దుర్ధరో దుర్లభో దీప్తో దుర్దినాహతవైభవః ॥ ౫౧ ॥

దీననాథో దివ్యరథః సజ్జనాత్మమనోరథః ।
దిలీపకులసన్దీపో రఘువంశసుశోభనః ॥ ౫౨ ॥

దీర్ఘబాహుర్దూరదర్శీ విచారీ విధిపణ్డితః ।
ధనుర్ధరో ధనీ దాన్తస్తాపసో నియతాత్మవాన్ ॥ ౫౩ ॥

ధర్మసేతుర్ధర్మమార్గః సేతుబన్ధనసాధనః ।
ధర్మోద్ధారో మనోరూపో మనోహారీ మహాధనః ॥ ౫౪ ॥

ధ్యాతృధ్యేయాత్మకో మధ్యో మోహలోభప్రతిక్రియః ।
ధామముక్ పురముగ్వక్తా దేశత్యాగీ మునివ్రతీ ॥ ౫౫ ॥

ధ్యానశక్తిర్ధ్యానమూర్తిర్ధ్యాతృరూపో విధాయకః ।
ధర్మాభిప్రాయవిజ్ఞానీ దృఢో దుఃస్వప్ననాశనః ॥ ౫౬ ॥

ధురన్ధరో ధరాభర్తా ప్రశస్తః పుణ్యబాన్ధవః ।
నీలాభో నిశ్చలో రాజా కౌసల్యేయో రఘూత్తమః ॥ ౫౭ ॥

నీలనీరజసఙ్కాకాశః కర్కశో విషకర్షణః ।
నిరన్తరః సమారాధ్యః సేనాధ్యక్షః సనాతనః ॥ ౫౮ ॥

నిశాచరభయావర్తో వర్తమానస్త్రికాలవిత్ ।
నీతిజ్ఞో రాజనీతిజ్ఞో ధర్మనీతిజ్ఞ ఆత్మవాన్ ॥ ౫౯ ॥

నాయకః సాయకోత్సారీ విపక్షాసువికర్షణః ।
నౌకాగామీ కుశేశాయీ తపోధామార్తరక్షణః ॥ ౬౦ ॥

నిఃస్పృహః స్పృహణీయశ్రీర్నిజానన్దో వితన్ద్రితః ।
నిత్యోపాయో వనోపేతో గుహకః శ్రేయసాం నిధిః ॥ ౬౧ ॥

నిష్ఠావాన్నిపుణో ధుర్యో ధృతిమానుత్తమస్వరః ।
నానాఋషిమఖాహూతో యజమానో యశస్కరః ॥ ౬౨ ॥

మైథిలీదూషితార్తాన్తఃకరణో విబుధప్రియః ।
నిత్యానిత్యవివేకీ సత్కార్యసజ్జః సదుక్తిమాన్ ॥ ౬౩ ॥

పురుషార్థదర్శకో వాగ్మీ హనుమత్సేవితః ప్రభుః ।
ప్రౌఢప్రభావో భావజ్ఞో భక్తాధీనో ఋషిప్రియః ॥ ౬౪ ॥

పావనో రాజకార్యజ్ఞో వసిష్ఠానన్దకారణః ।
పర్ణగేహీ విగూఢాత్మా కూటజ్ఞః కమలేక్షణః ॥ ౬౫ ॥

ప్రియార్హః ప్రియసఙ్కల్పః ప్రియామోదనపణ్డితః ।
పరదుఃఖార్తచేతా దుర్వ్యసనేఽచలనిశ్చయః ॥ ౬౬ ॥

ప్రమాణః ప్రేమసంవేద్యో మునిమానసచిన్తనః ।
ప్రీతిమాన్ ఋతవాన్ విద్వాన్ కీర్తిమాన్ యుగధారణః ॥ ౬౭ ॥

ప్రేరకశ్చన్ద్రవచ్చారుర్జాగృతః సజ్జకార్ముకః ।
పూజ్యః పవిత్రః సర్వాత్మా పూజనీయః ప్రియంవదః ॥ ౬౮ ॥

ప్రాప్యః ప్రాప్తోఽనవద్యః స్వర్నిలయో నీలవిగ్రహీ ।
పరతత్త్వార్థసన్మూర్తిః సత్కృతః కృతవిద్వరః ॥ ౬౯ ॥

ప్రసన్నః ప్రయతః ప్రీతః ప్రియప్రాయః ప్రతీక్షితః ।
పాపహా శక్రదత్తాస్త్రః శక్రదత్తరథస్థితః ॥ ౭౦ ॥

ప్రాతర్ధ్యేయః సదాభద్రో భయభఞ్జనకోవిదః ।
పుణ్యస్మరణః సన్నద్ధః పుణ్యపుష్టిపరాయణః ॥ ౭౧ ॥

పుత్రయుగ్మపరిస్పృష్టో విశ్వాసః శాన్తివర్ధనః ।
పరిచర్యాపరామర్శీ భూమిజాపతిరీశ్వరః ॥ ౭౨ ॥

పాదుకాదోఽనుజప్రేమీ ఋజునామాభయప్రదః ।
పుత్రధర్మవిశేషజ్ఞః సమర్థః సఙ్గరప్రియః ॥ ౭౩ ॥

పుష్పవర్షావశుభ్రాఙ్గో జయవానమరస్తుతః ।
పుణ్యశ్లోకః ప్రశాన్తార్చిశ్చన్దనాఙ్గవిలేపనః ॥ ౭౪ ॥

పౌరానురఞ్జనః శుద్ధః సుగ్రీవకృతసఙ్గతిః ।
పార్థివః స్వార్థసన్యాసీ సువృత్తః పరచిత్తవిత్ ॥

పుష్పకారూఢవైదేహీసంలాపస్నేహవర్ధనః ।
పితృమోదకరోఽరూక్షో నష్టరాక్షసవల్గనః ॥ ౭౬ ॥

ప్రావృణ్మేఘసమోదారః శిశిరః శత్రుకాలనః ।
పౌరానుగమనోఽవధ్యో వైరివిధ్వంసనవ్రతీ ॥ ౭౭ ॥

పినాకిమానసాహ్లాదో వాలుకాలిఙ్గపూజకః ।
పురస్థో విజనస్థాయీ హృదయస్థో గిరిస్థితః ॥ ౭౮ ॥

పుణ్యస్పర్శః సుఖస్పర్శః పదసంస్పృష్టప్రస్తరః ।
ప్రతిపన్నసమగ్రశ్రీః సత్ప్రపన్నః ప్రతాపవాన్ ॥ ౭౯ ॥

ప్రణిపాతప్రసన్నాత్మా చన్దనాద్భుతశీతలః ।
పుణ్యనామస్మృతో నిత్యో మనుజో దివ్యతాం గతః ॥ ౮౦ ॥

బన్ధచ్ఛేదీ వనచ్ఛన్దః స్వచ్ఛన్దశ్ఛాదనో ధ్రువః ।
బన్ధుత్రయసమాయుక్తో హృన్నిధానో మనోమయః ॥ ౮౧ ॥

విభీషణశరణ్యః శ్రీయుక్తః శ్రీవర్ధనః పరః ।
బన్ధునిక్షిప్తరాజ్యస్వః సీతామోచనధోరణీ ॥ ౮౨ ॥

భవ్యభాలః సమున్నాసః కిరీటాఙ్కితమస్తకః ।
భవాబ్ధితరణో బోధో ధనమానవిలక్షణః ॥ ౮౩ ॥

భూరిభృద్భవ్యసఙ్కల్పో భూతేశాత్మా విబోధనః ।
భక్తచాతకమేఘార్ద్రో మేధావీ వర్ధితశ్రుతిః ॥ ౮౪ ॥

భయనిష్కాసనోఽజేయో నిర్జరాశాప్రపూరకః ।
భవసారో భావసారో భక్తసర్వస్వరక్షకః ॥ ౮౫ ॥

భార్గవౌజాః సముత్కర్షో రావణస్వసృమోహనః ।
భరతన్యస్తరాజ్యశ్రీర్జానకీసుఖసాగరః ॥ ౮౬ ॥

మిథిలేశ్వరజామాతా జానకీహృదయేశ్వరః ।
మాతృభక్తో హ్యనన్తశ్రీః పితృసన్దిష్టకర్మకృత్ ॥ ౮౭ ॥

మర్యాదాపురుషః శాన్తః శ్యామో నీరజలోచనః ।
మేఘవర్ణో విశాలాక్షః శరవర్షావభీషణః ॥ ౮౮ ॥

మన్త్రవిద్గాధిజాదిష్టో గౌతమాశ్రమపావనః ।
మధురోఽమన్దగః సత్త్వః సాత్త్వికో మృదులో బలీ ॥ ౮౯ ॥

మన్దస్మితముఖోఽలుబ్ధో విశ్రామః సుమనోహరః ।
మానవేన్ద్రః సభాసజ్జో ఘనగమ్భీరగర్జనః ॥ ౯౦ ॥

మైథిలీమోహనో మానీ గర్వఘ్నః పుణ్యపోషణః ।
మధుజో మధురాకారో మధువాఙ్మధురాననః ॥ ౯౧ ॥

మహాకర్మా విరాధఘ్నో విఘ్నశాన్తిరరిన్దమః ।
మర్మస్పర్శీ నవోన్మేషః క్షత్రియః పురుషోత్తమః ॥ ౯౨ ॥

మారీచవఞ్చితో భార్యాప్రియకృత్ప్రణయోత్కటః ।
మహాత్యాగీ రథారూఢః పదగామీ బహుశ్రుతః ॥ ౯౩ ॥

మహావేగో మహావీర్యో వీరో మాతలిసారథిః ।
మఖత్రాతా సదాచారీ హరకార్ముకభఞ్జనః ॥ ౯౪ ॥

మహాప్రయాసః ప్రామాణ్యగ్రాహీ సర్వస్వదాయకః ।
మునివిఘ్నాన్తకః శస్త్రీ శాపసమ్భ్రాన్తలోచనః ॥ ౯౫ ॥

మలహారీ కలావిజ్ఞో మనోజ్ఞః పరమార్థవిత్ ।
మితాహారీ సహిష్ణుర్భూపాలకః పరవీరహా ॥ ౯౬ ॥

మాతృస్నేహీ సుతస్నేహీ స్నిగ్ధాఙ్గః స్నిగ్ధదర్శనః ।
మాతృపితృపదస్పర్శీ అశ్మస్పర్శీ మనోగతః ॥ ౯౭ ॥

మృదుస్పర్శ ఇషుస్పర్శీ సీతాసమ్మితవిగ్రహః ।
మాతృప్రమోదనో జప్యో వనప్రస్థః ప్రగల్భధీః ॥ ౯౮ ॥

యజ్ఞసంరక్షణః సాక్షీ ఆధారో వేదవిన్నృపః ।
యోజనాచతురః స్వామీ దీర్ఘాన్వేషీ సుబాహుహా ॥ ౯౯ ॥

యుగేన్ద్రో భారతాదర్శః సూక్ష్మదర్శీ ఋజుస్వనః ।
యదృచ్ఛాలాభలఘ్వాశీ మన్త్రరశ్మిప్రభాకరః ॥ ౧౦౦ ॥

యజ్ఞాహూతనృపవృన్దో ఋక్షవానరసేవితః ।
యజ్ఞదత్తో యజ్ఞకర్తా యజ్ఞవేత్తా యశోమయః ॥ ౧౦౧ ॥

యతేన్ద్రియో యతీ యుక్తో రాజయోగీ హరప్రియః ।
రాఘవో రవివంశాఢ్యో రామచన్ద్రోఽరిమర్దనః ॥ ౧ ౦ ౨ ॥

రుచిరశ్చిరసన్ధేయః సఙ్ఘర్షజ్ఞో నరేశ్వరః ।
రుచిరస్మితశోభాడ్యో దృఢోరస్కో మహాభుజః ॥ ౧౦౩ ॥

రాజ్యహీనః పురత్యాగీ బాష్పసఙ్కులలోచనః ।
ఋషిసమ్మానితః సీమాపారీణో రాజసత్తమః ॥ ౧౦౪ ॥

రామో దాశరథిః శ్రేయాన్ పరమాత్మసమో భువి ।
లఙ్కేశక్షోభణో ధన్యశ్చేతోహారీ స్వయన్ధనః ॥ ౧౦౫ ॥

లావణ్యఖనిరాఖ్యాతః ప్రముఖః క్షత్రరక్షణః ।
లఙ్కాపతిభయోద్రేకః సుపుత్రో విమలాన్తరః ॥ ౧౦౬ ॥

వివేకీ కోమలః కాన్తః క్షమావాన్ దురితాన్తకః ।
వనవాసీ సుఖత్యాగీ సుఖకృత్సున్దరో వశీ ॥ ౧౦౭ ॥

విరాగీ గౌరవో ధీరః శూరో రాక్షసఘాతకః ।
వర్ధిష్ణుర్విజయీ ప్రాజ్ఞో రహస్యజ్ఞో విమర్శవిత్ ॥ ౧౦౮ ॥

వాల్మీకిప్రతిభాస్రోతః సాధుకర్మా సతాం గతిః ।
వినయీ న్యాయవిజ్ఞాతా ప్రజారఞ్జనధర్మవిత్ ॥ ౧౦౯ ॥

విమలో మతిమాన్నేతా నేత్రానన్దప్రదాయకః ।
వినీతో వృద్ధసౌజన్యో వృక్షభిత్ చేతసా ఋజుః ॥ ౧౧౦ ॥

వత్సలో మిత్రహృన్మోదః సుగ్రీవహితకృద్విభుః ।
వాలినిర్దలనోఽసహ్యో ఋక్షసాహ్యో మహామతిః ॥ ౧౧౧ ॥

వృక్షాలిఙ్గనలీలావిన్మునిమోక్షపటుః సుధీః ।
వరేణ్యః పరమోద్యోగో నిగ్రహీ చిరవిగ్రహీ ॥ ౧౧౨ ॥

వాసవోపమసామర్థ్యో జ్యాసఙ్ఘాతోగ్రనిఃస్వనః ।
విశ్వామిత్రపరామృష్టః పూర్ణో బలసమాయుతః ॥ ౧౧౩ ॥

వైదేహీప్రాణసన్తోషః శరణాగతవత్సలః ।
వినమ్రః స్వాభిమానార్హః పర్ణశాలాసమాశ్రితః ॥ ౧౧౪ ॥

వృత్తగణ్డః శుభ్రదన్తీ సమభ్రూద్వయశోభితః ।
వికసత్పఙ్కజాభాస్యః ప్రేమదృష్టిః సులోచనః ॥ ౧౧౫ ॥

వైష్ణవో నరశార్దూలో భగవాన్ భక్తరక్షణః ।
వసిష్ఠప్రియశిష్యశ్చిత్స్వరూపశ్చేతనాత్మకః ॥ ౧౧౬ ॥

వివిధాపత్పరాక్రాన్తో వానరోత్కర్షకారణః ।
వీతరాగీ శర్మదాయీ మునిమన్తవ్యసాధనః ॥ ౧౧౭ ॥

విరహీ హరసఙ్కల్పో హర్షోత్ఫుల్లవరాననః ।
వృత్తిజ్ఞో వ్యవహారజ్ఞః క్షేమకారీ పృధుప్రభః ॥ ౧౧౮ ॥

విప్రప్రేమీ వనక్రాన్తః ఫలభుక్ ఫలదాయకః ।
విపన్మిత్రం మహామన్త్రః శక్తియుక్తో జటాధరః ॥ ౧౧౯ ॥

వ్యాయామవ్యాయతాకారో విదాం విశ్రామసమ్భవః ।
వన్యమానవకల్యాణః కులాచారవిచక్షణః ॥ ౧౨౦ ॥

విపక్షోరఃప్రహారజ్ఞశ్చాపధారిబహూకృతః ।
విపల్లఙ్ఘీ ఘనశ్యామో ఘోరకృద్రాక్షసాసహః ॥ ౧౨౧ ॥

వామాఙ్కాశ్రయిణీసీతాముఖదర్శనతత్పరః ।
వివిధాశ్రమసమ్పూజ్యః శరభఙ్గకృతాదరః ॥ ౧౨౨ ॥

విష్ణుచాపధరః క్షత్రో ధనుర్ధరశిరోమణిః ।
వనగామీ పదత్యాగీ పాదచారీ వ్రతస్థితః ॥ ౧౨౩ ॥

విజితాశో మహావీరో దాక్షిణ్యనవనిర్ఝరః ।
విష్ణుతేజోంఽససమ్భూతః సత్యప్రేమీ దృఢవ్రతః ॥ ౧౨౪ ॥

వానరారామదో నమ్రో మృదుభాషీ మహామనాః ।
శత్రుహా విఘ్నహన్తా సల్లోకసమ్మానతత్పరః ॥ ౧౨౫ ॥

శత్రుఘ్నాగ్రజనిః శ్రీమాన్ సాగరాదరపూజకః ।
శోకకర్తా శోకహర్తా శీలవాన్ హృదయఙ్గమః ॥ ౧౨౬ ॥

శుభకృచ్ఛుభసఙ్కల్పః కృతాన్తో దృఢసఙ్గరః ।
శోకహన్తా విశేషార్హః శేషసఙ్గతజీవనః ॥ ౧౨౭ ॥ ।
శత్రుజిత్సర్వకల్యాణో మోహజిత్సర్వమఙ్గలః ।
శమ్బూకవధకోఽభీష్టో యుగధర్మాగ్రహీ యమః ॥ ౧౨౮ ॥

శక్తిమాన్ రణమేధావీ శ్రేష్ఠః సామర్థ్యసంయుతః ।
శివస్వః శివచైతన్యః శివాత్మా శివబోధనః ॥ ౧౨౯ ॥

శబరీభావనాముగ్ధః సర్వమార్దవసున్దరః ।
శమీ దమీ సమాసీనః కర్మయోగీ సుసాధకః ॥ ౧౩౦ ॥

శాకభుక్ క్షేపణాస్త్రజ్ఞో న్యాయరూపో నృణాం వరః ।
శూన్యాశ్రమః శూన్యమనాః లతాపాదపపృచ్ఛకః ॥ ౧౩౧ ॥

శాపోక్తిరహితోద్గారో నిర్మలో నామపావనః ।
శుద్ధాన్తఃకరణః ప్రేష్ఠో నిష్కలఙ్కోఽవికమ్పనః ॥ ౧౩౨ ॥

శ్రేయస్కరః పృధుస్కన్ధో బన్ధనాసిః సురార్చితః ।
శ్రద్ధేయః శీలసమ్పన్నః సుజనః సజ్జనాన్తికః ॥ ౧౩౩ ॥

శ్రమికః శ్రాన్తవైదేహీవిశ్రామః శ్రుతిపారగః ।
శ్రద్ధాలుర్నీతిసిద్ధాన్తీ సభ్యః సామాన్యవత్సలః ॥ ౧౩౪ ॥

సుమిత్రాసుతసేవార్థీ భరతాదిష్టవైభవః ।
సాధ్యః స్వాధ్యాయవిజ్ఞేయః శబ్దపాలః పరాత్పరః ॥ ౧౩౫ ॥

సఞ్జీవనో జీవసఖా ధనుర్విద్యావిశారదః ।
సూక్ష్మబుద్ధిర్మహాతేజాః అనాసక్తః ప్రియావహః ॥ ౧౩౬ ॥

సిద్ధః సర్వాఙ్గసమ్పూర్ణః కారుణ్యార్ద్రపయోనిధిః ।
సుశీలః శివచిత్తజ్ఞః శివధ్యేయః శివాస్పదః ॥ ౧౩౭ ॥

సమదర్శీ ధనుర్భఙ్గీ సంశయోచ్ఛేదనః శుచిః ।
సత్యవాదీ కార్యవాహశ్చైతన్యః సుసమాహితః ॥ ౧౩౮ ॥

సన్మిత్రో వాయుపుత్రేశో విభీషణకృతానతిః ।
సగుణః సర్వథాఽఽరామో నిర్ద్వన్ద్వః సత్యమాస్థితః ॥ ౧౩౯ ॥

సామకృద్దణ్డవిద్దణ్డీ కోదణ్డీ చణ్డవిక్రమః ।
సాధుక్షేమో రణావేశీ రణకర్తా దయార్ణవః ॥ ౧౪౦ ॥

సత్త్వమూర్తిః పరఞ్జ్యోతిః జ్యేష్ఠపుత్రో నిరామయః ।
స్వకీయాభ్యన్తరావిష్టోఽవికారీ నభసన్దృశః ॥ ౧౪౧ ॥

సరలః సారసర్వస్వః సతాం సఙ్కల్పసౌరభః ।
సురసఙ్ఘసముద్ధర్తా చక్రవర్తీ మహీపతిః ॥ ౧౪౨ ॥

సుజ్ఞః స్వభావవిజ్ఞానీ తితిక్షుః శత్రుతాపనః ।
సమాధిస్థః శస్త్రసజ్జః పిత్రాజ్ఞాపాలనప్రియః ॥ ౧౪౩ ॥

సమకర్ణః సువాక్యజ్ఞో గన్ధరేఖితభాలకః ।
స్కన్ధస్థాపితతూణీరో ధనుర్ధారణధోరణీ ॥ ౧౪౪ ॥

సర్వసిద్ధిసమావేశో వీరవేషో రిపుక్షయః ।
సఙ్కల్పసాధకోఽక్లిష్టో ఘోరాసురవిమర్దనః ॥ ౧౪౫ ॥

సముద్రపారగో జేతా జితక్రోధో జనప్రియః ।
సంస్కృతః సుషమః శ్యామః సముత్క్రాన్తః సదా శుచిః ॥ ౧౪౬ ॥

సద్ధర్మప్రేరకో ధర్మో ధర్మసంరక్షణోత్సుకః ।
భయనిష్కాసనే నః స సమ్భవేత్పునరాత్మని ॥ ౧౪౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీఅనన్తసుత శ్రీదివాకరవిరచితం
శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Rama:

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Srirama | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top