Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Gayatri Lyrics in Tamil

Sri Gayatri Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
நாரத³ உவாச –
ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ |
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணானாம் ரஹஸ்யம் த்வன்முகா²ச்ச்²ருதம் || 1 ||

ஸர்வபாபஹரம் தே³வ யேன வித்³யா ப்ரவர்ததே |
கேன வா ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம் கிம் நு வா மோக்ஷஸாத⁴னம் || 2 ||

ப்³ராஹ்மணானாம் க³தி꞉ கேன கேன வா ம்ருத்யு நாஶனம் |
ஐஹிகாமுஷ்மிகப²லம் கேன வா பத்³மலோசன || 3 ||

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண ஸர்வே நிகி²லமாதி³த꞉ |
ஶ்ரீனாராயண உவாச –
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக் ப்ருஷ்டம் த்வயா(அ)னக⁴ || 4 ||

ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி யத்னேன கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் |
நாம்னாம் ஶுபா⁴னாம் தி³வ்யானாம் ஸர்வபாபவினாஶனம் || 5 ||

ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ³ யத்³ப⁴க³வதா பூர்வே ப்ரோக்தம் ப்³ரவீமி தே |
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ || 6 ||

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப்ததா² தே³வீ கா³யத்ரீம் தே³வதா ஸ்ம்ருதா |
ஹலோபீ³ஜானி தஸ்யைவ ஸ்வரா꞉ ஶக்தய ஈரிதா꞉ || 7 ||

அங்க³ன்யாஸகரன்யாஸாவுச்யேதே மாத்ருகாக்ஷரை꞉ |
அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத⁴கானாம் ஹிதாய வை || 8 ||

த்⁴யானம் –
ரக்தஶ்வேதஹிரண்யனீலத⁴வலைர்யுக்தாம் த்ரினீத்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ரக்தாம் ரக்தனவஸ்ரஜம் மணிக³ணைர்யுக்தாம் குமாரீமிமாம் |
கா³யத்ரீம் கமலாஸனாம் கரதலவ்யானத்³த⁴குண்டா³ம்பு³ஜாம்
பத்³மாக்ஷீம் ச வரஸ்ரஜம் ச த³த⁴தீம் ஹம்ஸாதி⁴ரூடா⁴ம் ப⁴ஜே || 9 ||

அசிந்த்யலக்ஷணாவ்யக்தாப்யர்த²மாத்ருமஹேஶ்வரீ |
அம்ருதார்ணவமத்⁴யஸ்தா²ப்யஜிதா சாபராஜிதா || 10 ||

அணிமாதி³கு³ணாதா⁴ராப்யர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா |
அஜராஜாபராத⁴ர்மா அக்ஷஸூத்ரத⁴ராத⁴ரா || 11 ||

அகாராதி³க்ஷகாராந்தாப்யரிஷட்³வர்க³பே⁴தி³னீ |
அஞ்ஜனாத்³ரிப்ரதீகாஶாப்யஞ்ஜனாத்³ரினிவாஸினீ || 12 ||

அதி³திஶ்சாஜபாவித்³யாப்யரவிந்த³னிபே⁴க்ஷணா |
அந்தர்ப³ஹி꞉ஸ்தி²தாவித்³யாத்⁴வம்ஸினீ சாந்தராத்மிகா || 13 ||

அஜா சாஜமுகா²வாஸாப்யரவிந்த³னிபா⁴னனா |
அர்த⁴மாத்ரார்த²தா³னஜ்ஞாப்யரிமண்ட³லமர்தி³னீ || 14 ||

அஸுரக்⁴னீ ஹ்யமாவாஸ்யாப்யலக்ஷ்மீக்⁴ன்யந்த்யஜார்சிதா |
ஆதி³லக்ஷ்மீஶ்சாதி³ஶக்திராக்ருதிஶ்சாயதானநா || 15 ||

ஆதி³த்யபத³வீசாராப்யாதி³த்யபரிஸேவிதா |
ஆசார்யாவர்தனாசாராப்யாதி³மூர்தினிவாஸினீ || 16 ||

ஆக்³னேயீ சாமரீ சாத்³யா சாராத்⁴யா சாஸனஸ்தி²தா |
ஆதா⁴ரனிலயாதா⁴ரா சாகாஶாந்தனிவாஸினீ || 17 ||

ஆத்³யாக்ஷரஸமாயுக்தா சாந்தராகாஶரூபிணீ |
ஆதி³த்யமண்ட³லக³தா சாந்தரத்⁴வாந்தனாஶினீ || 18 ||

இந்தி³ரா சேஷ்டதா³ சேஷ்டா சேந்தீ³வரனிபே⁴க்ஷணா |
இராவதீ சேந்த்³ரபதா³ சேந்த்³ராணீ சேந்து³ரூபிணீ || 19 ||

இக்ஷுகோத³ண்ட³ஸம்யுக்தா சேஷுஸந்தா⁴னகாரிணீ |
இந்த்³ரனீலஸமாகாரா சேடா³பிங்க³லரூபிணீ || 20 ||

இந்த்³ராக்ஷீசேஶ்வரீ தே³வீ சேஹாத்ரயவிவர்ஜிதா |
உமா சோஷா ஹ்யுடு³னிபா⁴ உர்வாருகப²லானநா || 21 ||

உடு³ப்ரபா⁴ சோடு³மதீ ஹ்யுடு³பா ஹ்யுடு³மத்⁴யகா³ |
ஊர்த்⁴வா சாப்யூர்த்⁴வகேஶீ சாப்யூர்த்⁴வாதோ⁴க³திபே⁴தி³னீ || 22 ||

ஊர்த்⁴வபா³ஹுப்ரியா சோர்மிமாலாவாக்³க்³ரந்த²தா³யினீ |
ருதம் சர்ஷிர்ருதுமதீ ருஷிதே³வனமஸ்க்ருதா || 23 ||

ருக்³வேதா³ ருணஹர்த்ரீ ச ருஷிமண்ட³லசாரிணீ |
ருத்³தி⁴தா³ ருஜுமார்க³ஸ்தா² ருஜுத⁴ர்மா ருஜுப்ரதா³ || 24 ||

ருக்³வேத³னிலயா ருஜ்வீ லுப்தத⁴ர்மப்ரவர்தினீ |
லூதாரிவரஸம்பூ⁴தா லூதாதி³விஷஹாரிணீ || 25 ||

ஏகாக்ஷரா சைகமாத்ரா சைகா சைகைகனிஷ்டி²தா |
ஐந்த்³ரீ ஹ்யைராவதாரூடா⁴ சைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா³ || 26 ||

ஓங்காரா ஹ்யோஷதீ⁴ சோதா சோதப்ரோதனிவாஸினீ |
ஔர்வா ஹ்யௌஷத⁴ஸம்பன்னா ஔபாஸனப²லப்ரதா³ || 27 ||

அண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ சா꞉காரமனுரூபிணீ |
காத்யாயனீ காலராத்ரி꞉ காமாக்ஷீ காமஸுந்த³ரீ || 28 ||

கமலா காமினீ காந்தா காமதா³ காலகண்டி²னீ |
கரிகும்ப⁴ஸ்தனப⁴ரா கரவீரஸுவாஸினீ || 29 ||

கல்யாணீ குண்ட³லவதீ குருக்ஷேத்ரனிவாஸினீ |
குருவிந்த³த³லாகாரா குண்ட³லீ குமுதா³லயா || 30 ||

காலஜிஹ்வா கராலாஸ்யா காலிகா காலரூபிணீ |
கமனீயகு³ணா காந்தி꞉ கலாதா⁴ரா குமுத்³வதீ || 31 ||

கௌஶிகீ கமலாகாரா காமசாரப்ரப⁴ஞ்ஜினீ |
கௌமாரீ கருணாபாங்கீ³ ககுவந்தா கரிப்ரியா || 32 ||

கேஸரீ கேஶவனுதா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா |
காலிந்தீ³ காலிகா காஞ்சீ கலஶோத்³ப⁴வஸம்ஸ்துதா || 33 ||

காமமாதா க்ரதுமதீ காமரூபா க்ருபாவதீ |
குமாரீ குண்ட³னிலயா கிராதீ கீரவாஹனா || 34 ||

கைகேயீ கோகிலாலாபா கேதகீ குஸுமப்ரியா |
கமண்ட³லுத⁴ரா காலீ கர்மனிர்மூலகாரிணீ || 35 ||

கலஹம்ஸக³தி꞉ கக்ஷா க்ருதகௌதுகமங்க³லா |
கஸ்தூரீதிலகா கம்ப்ரா கரீந்த்³ரக³மனா குஹூ꞉ || 36 ||

கர்பூரலேபனா க்ருஷ்ணா கபிலா குஹராஶ்ரயா |
கூடஸ்தா² குத⁴ரா கம்ரா குக்ஷிஸ்தா²கி²லவிஷ்டபா || 37 ||

க²ட்³க³கே²டத⁴ரா க²ர்வா கே²சரீ க²க³வாஹனா |
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க்²யாதா க²க³ராஜோபரிஸ்தி²தா || 38 ||

க²லக்⁴னீ க²ண்டி³தஜரா க²ண்டா³க்²யானப்ரதா³யினீ |
க²ண்டே³ந்து³திலகா க³ங்கா³ க³ணேஶகு³ஹபூஜிதா || 39 ||

கா³யத்ரீ கோ³மதீ கீ³தா கா³ந்தா⁴ரீ கா³னலோலுபா |
கௌ³தமீ கா³மினீ கா³தா⁴ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸேவிதா || 40 ||

கோ³விந்த³சரணாக்ராந்தா கு³ணத்ரயவிபா⁴விதா |
க³ந்த⁴ர்வீ க³ஹ்வரீ கோ³த்ரா கி³ரீஶா க³ஹனா க³மீ || 41 ||

கு³ஹாவாஸா கு³ணவதீ கு³ருபாபப்ரணாஶினீ |
கு³ர்வீ கு³ணவதீ கு³ஹ்யா கோ³ப்தவ்யா கு³ணதா³யினீ || 42 ||

கி³ரிஜா கு³ஹ்யமாதங்கீ³ க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴ |
க³ர்வாபஹாரிணீ கோ³தா³ கோ³குலஸ்தா² க³தா³த⁴ரா || 43 ||

கோ³கர்ணனிலயாஸக்தா கு³ஹ்யமண்ட³லவர்தினீ |
க⁴ர்மதா³ க⁴னதா³ க⁴ண்டா கோ⁴ரதா³னவமர்தி³னீ || 44 ||

க்⁴ருணிமந்த்ரமயீ கோ⁴ஷா க⁴னஸம்பாததா³யினீ |
க⁴ண்டாரவப்ரியா க்⁴ராணா க்⁴ருணிஸந்துஷ்டகாரிணீ || 45 ||

க⁴னாரிமண்ட³லா கூ⁴ர்ணா க்⁴ருதாசீ க⁴னவேகி³னீ |
ஜ்ஞானதா⁴துமயீ சர்சா சர்சிதா சாருஹாஸினீ || 46 ||

சடுலா சண்டி³கா சித்ரா சித்ரமால்யவிபூ⁴ஷிதா |
சதுர்பு⁴ஜா சாருத³ந்தா சாதுரீ சரிதப்ரதா³ || 47 ||

சூலிகா சித்ரவஸ்த்ராந்தா சந்த்³ரம꞉கர்ணகுண்ட³லா |
சந்த்³ரஹாஸா சாருதா³த்ரீ சகோரீ சந்த்³ரஹாஸினீ || 48 ||

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரதா⁴த்ரீ ச சௌரீ சௌரா ச சண்டி³கா |
சஞ்சத்³வாக்³வாதி³னீ சந்த்³ரசூடா³ சோரவினாஶினீ || 49 ||

சாருசந்த³னலிப்தாங்கீ³ சஞ்சச்சாமரவீஜிதா |
சாருமத்⁴யா சாருக³திஶ்சந்தி³லா சந்த்³ரரூபிணீ || 50 ||

சாருஹோமப்ரியா சார்வாசரிதா சக்ரபா³ஹுகா |
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரமண்ட³லத³ர்பணா || 51 ||

சக்ரவாகஸ்தனீ சேஷ்டா சித்ரா சாருவிலாஸினீ |
சித்ஸ்வரூபா சந்த்³ரவதீ சந்த்³ரமாஶ்சந்த³னப்ரியா || 52 ||

சோத³யித்ரீ சிரப்ரஜ்ஞா சாதகா சாருஹேதுகீ |
ச²த்ரயாதா ச²த்ரத⁴ரா சா²யா ச²ந்த³꞉பரிச்ச²தா³ || 53 ||

சா²யாதே³வீ சி²த்³ரனகா² ச²ன்னேந்த்³ரியவிஸர்பிணீ |
ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா²ந்தா சி²த்³ரோபத்³ரவபே⁴தி³னீ || 54 ||

சே²தா³ ச²த்ரேஶ்வரீ சி²ன்னா சு²ரிகா சே²த³னப்ரியா |
ஜனநீ ஜன்மரஹிதா ஜாதவேதா³ ஜக³ன்மயீ || 55 ||

ஜாஹ்னவீ ஜடிலா ஜேத்ரீ ஜராமரணவர்ஜிதா |
ஜம்பூ³த்³வீபவதீ ஜ்வாலா ஜயந்தீ ஜலஶாலினீ || 56 ||

ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதாமித்ரா ஜக³த்ப்ரியா |
ஜாதரூபமயீ ஜிஹ்வா ஜானகீ ஜக³தீ ஜரா || 57 ||

ஜனித்ரீ ஜஹ்னுதனயா ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிணீ |
ஜ்வாலாமுகீ² ஜபவதீ ஜ்வரக்⁴னீ ஜிதவிஷ்டபா || 58 ||

ஜிதாக்ராந்தமயீ ஜ்வாலா ஜாக்³ரதீ ஜ்வரதே³வதா |
ஜ்வலந்தீ ஜலதா³ ஜ்யேஷ்டா² ஜ்யாகோ⁴ஷாஸ்போ²டதி³ங்முகீ² || 59 ||

ஜம்பி⁴னீ ஜ்ரும்ப⁴ணா ஜ்ரும்பா⁴ ஜ்வலன்மாணிக்யகுண்ட³லா |
ஜி²ஞ்ஜி²கா ஜ²ணனிர்கோ⁴ஷா ஜ²ஞ்ஜா²மாருதவேகி³னீ || 60 ||

ஜ²ல்லரீவாத்³யகுஶலா ஞரூபா ஞபு⁴ஜா ஸ்ம்ருதா |
டங்கபா³ணஸமாயுக்தா டங்கினீ டங்கபே⁴தி³னீ || 61 ||

டங்கீக³ணக்ருதாகோ⁴ஷா டங்கனீயமஹோரஸா |
டங்காரகாரிணீ தே³வீ ட²ட²ஶப்³த³னினாதி³னீ || 62 ||

டா³மரீ டா³கினீ டி³ம்பா⁴ டு³ண்டு³மாரைகனிர்ஜிதா |
டா³மரீதந்த்ரமார்க³ஸ்தா² ட³மட்³ட³மருனாதி³னீ || 63 ||

டி³ண்டீ³ரவஸஹா டி³ம்ப⁴லஸத்க்ரீடா³பராயணா |
டு⁴ண்டி⁴விக்⁴னேஶஜனநீ ட⁴க்காஹஸ்தா டி⁴லிவ்ரஜா || 64 ||

நித்யஜ்ஞானா நிருபமா நிர்கு³ணா நர்மதா³ நதீ³ |
த்ரிகு³ணா த்ரிபதா³ தந்த்ரீ துலஸீ தருணா தரு꞉ || 65 ||

த்ரிவிக்ரமபதா³க்ராந்தா துரீயபத³கா³மினீ |
தருணாதி³த்யஸங்காஶா தாமஸீ துஹினா துரா || 66 ||

த்ரிகாலஜ்ஞானஸம்பன்னா த்ரிவேணீ ச த்ரிலோசனா |
த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபுரா துங்கா³ துரங்க³வத³னா ததா² || 67 ||

திமிங்கி³லகி³லா தீவ்ரா த்ரிஸ்ரோதா தாமஸாதி³னீ |
தந்த்ரமந்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா தனுமத்⁴யா த்ரிவிஷ்டபா || 68 ||

த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிஸ்தனீ தோஷாஸம்ஸ்தா² தாலப்ரதாபினீ |
தாடங்கினீ துஷாராபா⁴ துஹினாசலவாஸினீ || 69 ||

தந்துஜாலஸமாயுக்தா தாரஹாராவலிப்ரியா |
திலஹோமப்ரியா தீர்தா² தமாலகுஸுமாக்ருதி꞉ || 70 ||

தாரகா த்ரியுதா தன்வீ த்ரிஶங்குபரிவாரிதா |
தலோத³ரீ திலாபூ⁴ஷா தாடங்கப்ரியவாதி³னீ || 71 ||

த்ரிஜடா தித்திரீ த்ருஷ்ணா த்ரிவிதா⁴ தருணாக்ருதி꞉ |
தப்தகாஞ்சனஸங்காஶா தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணா || 72 ||

த்ரையம்ப³கா த்ரிவர்கா³ ச த்ரிகாலஜ்ஞானதா³யினீ |
தர்பணா த்ருப்திதா³ த்ருப்தா தாமஸீ தும்பு³ருஸ்துதா || 73 ||

தார்க்ஷ்யஸ்தா² த்ரிகு³ணாகாரா த்ரிப⁴ங்கீ³ தனுவல்லரி꞉ |
தா²த்காரீ தா²ரவா தா²ந்தா தோ³ஹினீ தீ³னவத்ஸலா || 74 ||

தா³னவாந்தகரீ து³ர்கா³ து³ர்கா³ஸுரனிப³ர்ஹிணீ |
தே³வரீதிர்தி³வாராத்ரிர்த்³ரௌபதீ³ து³ந்து³பி⁴ஸ்வனா || 75 ||

தே³வயானீ து³ராவாஸா தா³ரித்³ர்யோத்³பே⁴தி³னீ தி³வா |
தா³மோத³ரப்ரியா தீ³ப்தா தி³க்³வாஸா தி³க்³விமோஹினீ || 76 ||

த³ண்ட³காரண்யனிலயா த³ண்டி³னீ தே³வபூஜிதா |
தே³வவந்த்³யா தி³விஷதா³ த்³வேஷிணீ தா³னவாக்ருதி꞉ || 77 ||

தீ³னானாத²ஸ்துதா தீ³க்ஷா தை³வதாதி³ஸ்வரூபிணீ |
தா⁴த்ரீ த⁴னுர்த⁴ரா தே⁴னுர்தா⁴ரிணீ த⁴ர்மசாரிணீ || 78 ||

து⁴ரந்த⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா த⁴னதா³ தா⁴ன்யதோ³ஹினீ |
த⁴ர்மஶீலா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னுர்வேத³விஶாரதா³ || 79 ||

த்⁴ருதிர்த⁴ன்யா த்⁴ருதபதா³ த⁴ர்மராஜப்ரியா த்⁴ருவா |
தூ⁴மாவதீ தூ⁴மகேஶீ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶினீ || 80 ||

நந்தா³ நந்த³ப்ரியா நித்³ரா ந்ருனுதா நந்த³னாத்மிகா |
நர்மதா³ நலினீ நீலா நீலகண்ட²ஸமாஶ்ரயா || 81 ||

நாராயணப்ரியா நித்யா நிர்மலா நிர்கு³ணா நிதி⁴꞉ |
நிராதா⁴ரா நிருபமா நித்யஶுத்³தா⁴ நிரஞ்ஜனா || 82 ||

நாத³பி³ந்து³கலாதீதா நாத³பி³ந்து³கலாத்மிகா |
ந்ருஸிம்ஹினீ நக³த⁴ரா ந்ருபனாக³விபூ⁴ஷிதா || 83 ||

நரகக்லேஶஶமனீ நாராயணபதோ³த்³ப⁴வா |
நிரவத்³யா நிராகாரா நாரத³ப்ரியகாரிணீ || 84 ||

நானாஜ்யோதி꞉ ஸமாக்²யாதா நிதி⁴தா³ நிர்மலாத்மிகா |
நவஸூத்ரத⁴ரா நீதிர்னிருபத்³ரவகாரிணீ || 85 ||

நந்த³ஜா நவரத்னாட்⁴யா நைமிஷாரண்யவாஸினீ |
நவனீதப்ரியா நாரீ நீலஜீமூதனிஸ்வனா || 86 ||

நிமேஷிணீ நதீ³ரூபா நீலக்³ரீவா நிஶீஶ்வரீ |
நாமாவலிர்னிஶும்ப⁴க்⁴னீ நாக³லோகனிவாஸினீ || 87 ||

நவஜாம்பூ³னத³ப்ரக்²யா நாக³லோகாதி⁴தே³வதா |
நூபுராக்ராந்தசரணா நரசித்தப்ரமோதி³னீ || 88 ||

நிமக்³னாரக்தனயனா நிர்கா⁴தஸமனிஸ்வனா |
நந்த³னோத்³யானநிலயா நிர்வ்யூஹோபரிசாரிணீ || 89 ||

பார்வதீ பரமோதா³ரா பரப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா |
பஞ்சகோஶவினிர்முக்தா பஞ்சபாதகனாஶினீ || 90 ||

பரசித்தவிதா⁴னஜ்ஞா பஞ்சிகா பஞ்சரூபிணீ |
பூர்ணிமா பரமா ப்ரீதி꞉ பரதேஜ꞉ ப்ரகாஶினீ || 91 ||

புராணீ பௌருஷீ புண்யா புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷணா |
பாதாலதலனிர்மக்³னா ப்ரீதா ப்ரீதிவிவர்தி⁴னீ || 92 ||

பாவனீ பாத³ஸஹிதா பேஶலா பவனாஶினீ |
ப்ரஜாபதி꞉ பரிஶ்ராந்தா பர்வதஸ்தனமண்ட³லா || 93 ||

பத்³மப்ரியா பத்³மஸம்ஸ்தா² பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸம்ப⁴வா |
பத்³மபத்ரா பத்³மபதா³ பத்³மினீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ || 94 ||

பஶுபாஶவினிர்முக்தா புரந்த்⁴ரீ புரவாஸினீ |
புஷ்கலா புருஷா பர்வா பாரிஜாதஸுமப்ரியா || 95 ||

பதிவ்ரதா பவித்ராங்கீ³ புஷ்பஹாஸபராயணா |
ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதா பௌத்ரீ புத்ரபூஜ்யா பயஸ்வினீ || 96 ||

பட்டிபாஶத⁴ரா பங்க்தி꞉ பித்ருலோகப்ரதா³யினீ |
புராணீ புண்யஶீலா ச ப்ரணதார்திவினாஶினீ || 97 ||

ப்ரத்³யும்னஜனநீ புஷ்டா பிதாமஹபரிக்³ரஹா |
புண்ட³ரீகபுராவாஸா புண்ட³ரீகஸமானநா || 98 ||

ப்ருது²ஜங்கா⁴ ப்ருது²பு⁴ஜா ப்ருது²பாதா³ ப்ருதூ²த³ரீ |
ப்ரவாலஶோபா⁴ பிங்கா³க்ஷீ பீதவாஸா꞉ ப்ரசாபலா || 99 ||

ப்ரஸவா புஷ்டிதா³ புண்யா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரணவாக³தி꞉ |
பஞ்சவர்ணா பஞ்சவாணீ பஞ்சிகா பஞ்ஜரஸ்தி²தா || 100 ||

பரமாயா பரஜ்யோதி꞉ பரப்ரீதி꞉ பராக³தி꞉ |
பராகாஷ்டா² பரேஶானீ பாவனீ பாவகத்³யுதி꞉ || 101 ||

புண்யப⁴த்³ரா பரிச்சே²த்³யா புஷ்பஹாஸா ப்ருதூ²த³ரீ |
பீதாங்கீ³ பீதவஸனா பீதஶய்யா பிஶாசினீ || 102 ||

பீதக்ரியா பிஶாசக்⁴னீ பாடலாக்ஷீ படுக்ரியா |
பஞ்சப⁴க்ஷப்ரியாசாரா பூதனாப்ராணகா⁴தினீ || 103 ||

புன்னாக³வனமத்⁴யஸ்தா² புண்யதீர்த²னிஷேவிதா |
பஞ்சாங்கீ³ ச பராஶக்தி꞉ பரமாஹ்லாத³காரிணீ || 104 ||

புஷ்பகாண்ட³ஸ்தி²தா பூஷா போஷிதாகி²லவிஷ்டபா |
ப்ராணப்ரியா பஞ்சஶிகா² பன்னகோ³பரிஶாயினீ || 105 ||

பஞ்சமாத்ராத்மிகா ப்ருத்²வீ பதி²கா ப்ருது²தோ³ஹினீ |
புராணன்யாயமீமாம்ஸா பாடலீ புஷ்பக³ந்தி⁴னீ || 106 ||

புண்யப்ரஜா பாரதா³த்ரீ பரமார்கை³ககோ³சரா |
ப்ரவாலஶோபா⁴ பூர்ணாஶா ப்ரணவா பல்லவோத³ரீ || 107 ||

ப²லினீ ப²லதா³ ப²ல்கு³꞉ பூ²த்காரீ ப²லகாக்ருதி꞉ |
ப²ணீந்த்³ரபோ⁴க³ஶயனா ப²ணிமண்ட³லமண்டி³தா || 108 ||

பா³லபா³லா ப³ஹுமதா பா³லாதபனிபா⁴ம்ஶுகா |
ப³லப⁴த்³ரப்ரியா வந்த்³யா ப³ட³வா பு³த்³தி⁴ஸம்ஸ்துதா || 109 ||

ப³ந்தீ³தே³வீ பி³லவதீ ப³டி³ஶக்⁴னீ ப³லிப்ரியா |
பா³ந்த⁴வீ போ³தி⁴தா பு³த்³தி⁴ர்ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரியா || 110 ||

பா³லபா⁴னுப்ரபா⁴காரா ப்³ராஹ்மீ ப்³ராஹ்மணதே³வதா |
ப்³ருஹஸ்பதிஸ்துதா ப்³ருந்தா³ ப்³ருந்தா³வனவிஹாரிணீ || 111 ||

பா³லாகினீ பி³லாஹாரா பி³லவாஸா ப³ஹூத³கா |
ப³ஹுனேத்ரா ப³ஹுபதா³ ப³ஹுகர்ணாவதம்ஸிகா || 112 ||

ப³ஹுபா³ஹுயுதா பீ³ஜரூபிணீ ப³ஹுரூபிணீ |
பி³ந்து³னாத³கலாதீதா பி³ந்து³னாத³ஸ்வரூபிணீ || 113 ||

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராணா ப³த³ர்யாஶ்ரமவாஸினீ |
ப்³ருந்தா³ரகா ப்³ருஹத்ஸ்கந்தா⁴ ப்³ருஹதீ பா³ணபாதினீ || 114 ||

ப்³ருந்தா³த்⁴யக்ஷா ப³ஹுனுதா வனிதா ப³ஹுவிக்ரமா |
ப³த்³த⁴பத்³மாஸனாஸீனா பி³ல்வபத்ரதலஸ்தி²தா || 115 ||

போ³தி⁴த்³ருமனிஜாவாஸா ப³டி³ஸ்தா² பி³ந்து³த³ர்பணா |
பா³லா பா³ணாஸனவதீ ப³ட³பா³னலவேகி³னீ || 116 ||

ப்³ரஹ்மாண்ட³ப³ஹிரந்த꞉ஸ்தா² ப்³ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிணீ |
ப⁴வானீ பீ⁴ஷணவதீ பா⁴வினீ ப⁴யஹாரிணீ || 117 ||

ப⁴த்³ரகாலீ பு⁴ஜங்கா³க்ஷீ பா⁴ரதீ பா⁴ரதாஶயா |
பை⁴ரவீ பீ⁴ஷணாகாரா பூ⁴திதா³ பூ⁴திமாலினீ || 118 ||

பா⁴மினீ போ⁴க³னிரதா ப⁴த்³ரதா³ பூ⁴ரிவிக்ரமா |
பூ⁴தவாஸா ப்⁴ருகு³லதா பா⁴ர்க³வீ பூ⁴ஸுரார்சிதா || 119 ||

பா⁴கீ³ரதீ² போ⁴க³வதீ ப⁴வனஸ்தா² பி⁴ஷக்³வரா |
பா⁴மினீ போ⁴கி³னீ பா⁴ஷா ப⁴வானீ பூ⁴ரித³க்ஷிணா || 120 ||

ப⁴ர்கா³த்மிகா பீ⁴மவதீ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசினீ |
ப⁴ஜனீயா பூ⁴ததா⁴த்ரீரஞ்ஜிதா பு⁴வனேஶ்வரீ || 121 ||

பு⁴ஜங்க³வலயா பீ⁴மா பே⁴ருண்டா³ பா⁴க³தே⁴யினீ |
மாதா மாயா மது⁴மதீ மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴ப்ரியா || 122 ||

மஹாதே³வீ மஹாபா⁴கா³ மாலினீ மீனலோசனா |
மாயாதீதா மது⁴மதீ மது⁴மாம்ஸா மது⁴த்³ரவா || 123 ||

மானவீ மது⁴ஸம்பூ⁴தா மிதி²லாபுரவாஸினீ |
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மேதி³னீ மேக⁴மாலினீ || 124 ||

மந்தோ³த³ரீ மஹாமாயா மைதி²லீ மஸ்ருணப்ரியா |
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகன்யா மஹேஶ்வரீ || 125 ||

மாஹேந்த்³ரீ மேருதனயா மந்தா³ரகுஸுமார்சிதா |
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணா மோக்ஷதா³ மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ || 126 ||

மது⁴ரத்³ராவிணீ முத்³ரா மலயா மலயான்விதா |
மேதா⁴ மரகதஶ்யாமா மாக³தீ⁴ மேனகாத்மஜா || 127 ||

மஹாமாரீ மஹாவீரா மஹாஶ்யாமா மனுஸ்துதா |
மாத்ருகா மிஹிராபா⁴ஸா முகுந்த³பத³விக்ரமா || 128 ||

மூலாதா⁴ரஸ்தி²தா முக்³தா⁴ மணிபூரகவாஸினீ |
ம்ருகா³க்ஷீ மஹிஷாரூடா⁴ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ || 129 ||

யோகா³ஸனா யோக³க³ம்யா யோகா³ யௌவனகாஶ்ரயா |
யௌவனீ யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தா² யமுனா யுக³தா⁴ரிணீ || 130 ||

யக்ஷிணீ யோக³யுக்தா ச யக்ஷராஜப்ரஸூதினீ |
யாத்ரா யானவிதா⁴னஜ்ஞா யது³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வா || 131 ||

யகாராதி³ஹகாராந்தா யாஜுஷீ யஜ்ஞரூபிணீ |
யாமினீ யோக³னிரதா யாதுதா⁴னப⁴யங்கரீ || 132 ||

ருக்மிணீ ரமணீ ராமா ரேவதீ ரேணுகா ரதி꞉ |
ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரப்ரியாகாரா ராமமாதா ரதிப்ரியா || 133 ||

ரோஹிணீ ராஜ்யதா³ ரேவா ரமா ராஜீவலோசனா |
ராகேஶீ ரூபஸம்பன்னா ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தி²தா || 134 ||

ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரா ரக்தக³ந்தா⁴னுலேபனா |
ராஜஹம்ஸஸமாரூடா⁴ ரம்பா⁴ ரக்தப³லிப்ரியா || 135 ||

ரமணீயயுகா³தா⁴ரா ராஜிதாகி²லபூ⁴தலா |
ருருசர்மபரீதா⁴னா ரதி²னீ ரத்னமாலிகா || 136 ||

ரோகே³ஶீ ரோக³ஶமனீ ராவிணீ ரோமஹர்ஷிணீ |
ராமசந்த்³ரபதா³க்ராந்தா ராவணச்சே²த³காரிணீ || 137 ||

ரத்னவஸ்த்ரபரிச்ச²ன்னா ரத²ஸ்தா² ருக்மபூ⁴ஷணா |
லஜ்ஜாதி⁴தே³வதா லோலா லலிதா லிங்க³தா⁴ரிணீ || 138 ||

லக்ஷ்மீர்லோலா லுப்தவிஷா லோகினீ லோகவிஶ்ருதா |
லஜ்ஜா லம்போ³த³ரீ தே³வீ லலனா லோகதா⁴ரிணீ || 139 ||

வரதா³ வந்தி³தா வித்³யா வைஷ்ணவீ விமலாக்ருதி꞉ |
வாராஹீ விரஜா வர்ஷா வரலக்ஷ்மீர்விலாஸினீ || 140 ||

வினதா வ்யோமமத்⁴யஸ்தா² வாரிஜாஸனஸம்ஸ்தி²தா |
வாருணீ வேணுஸம்பூ⁴தா வீதிஹோத்ரா விரூபிணீ || 141 ||

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² விஷ்ணுரூபா விதி⁴ப்ரியா |
விஷ்ணுபத்னீ விஷ்ணுமதீ விஶாலாக்ஷீ வஸுந்த⁴ரா || 142 ||

வாமதே³வப்ரியா வேலா வஜ்ரிணீ வஸுதோ³ஹினீ |
வேதா³க்ஷரபரீதாங்கீ³ வாஜபேயப²லப்ரதா³ || 143 ||

வாஸவீ வாமஜனநீ வைகுண்ட²னிலயா வரா |
வ்யாஸப்ரியா வர்மத⁴ரா வால்மீகிபரிஸேவிதா || 144 ||

ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிவா ஶாந்தா ஶாரதா³ ஶரணாக³தி꞉ |
ஶாதோத³ரீ ஶுபா⁴சாரா ஶும்பா⁴ஸுரவிமர்தி³னீ || 145 ||

ஶோபா⁴வதீ ஶிவாகாரா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ |
ஶோணா ஶுபா⁴ஶயா ஶுப்⁴ரா ஶிர꞉ஸந்தா⁴னகாரிணீ || 146 ||

ஶராவதீ ஶரானந்தா³ ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுபா⁴னனா |
ஶரபா⁴ ஶூலினீ ஶுத்³தா⁴ ஶப³ரீ ஶுகவாஹனா || 147 ||

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத⁴ரானந்தா³ ஶ்ரவணானந்த³தா³யினீ |
ஶர்வாணீ ஶர்வரீவந்த்³யா ஷட்³பா⁴ஷா ஷட்³ருதுப்ரியா || 148 ||

ஷடா³தா⁴ரஸ்தி²தா தே³வீ ஷண்முக²ப்ரியகாரிணீ |
ஷட³ங்க³ரூபஸுமதீ ஸுராஸுரனமஸ்க்ருதா || 149 ||

ஸரஸ்வதீ ஸதா³தா⁴ரா ஸர்வமங்க³லகாரிணீ |
ஸாமகா³னப்ரியா ஸூக்ஷ்மா ஸாவித்ரீ ஸாமஸம்ப⁴வா || 150 ||

ஸர்வாவாஸா ஸதா³னந்தா³ ஸுஸ்தனீ ஸாக³ராம்ப³ரா |
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா ஸித்³தி⁴꞉ ஸாது⁴ப³ந்து⁴பராக்ரமா || 151 ||

ஸப்தர்ஷிமண்ட³லக³தா ஸோமமண்ட³லவாஸினீ |
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா || 152 ||

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸத்³கு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ |
ஸரதா⁴ ஸூர்யதனயா ஸுகேஶீ ஸோமஸம்ஹதி꞉ || 153 ||

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஹ்ரீங்காரீ ஹம்ஸவாஹினீ |
க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்கீ³ க்ஷீராப்³தி⁴தனயா க்ஷமா || 154 ||

கா³யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ பார்வதீ ச ஸரஸ்வதீ |
வேத³க³ர்பா⁴ வராரோஹா ஶ்ரீகா³யத்ரீ பராம்பி³கா || 155 ||

இதி ஸாஹஸ்ரகம் நாம்னாம் கா³யத்ர்யாஶ்சைவ நாரத³ |
புண்யத³ம் ஸர்வபாபக்⁴னம் மஹாஸம்பத்திதா³யகம் || 156 ||

ஏவம் நாமானி கா³யத்ர்யாஸ்தோஷோத்பத்திகராணி ஹி |
அஷ்டம்யாம் ச விஶேஷேண படி²தவ்யம் த்³விஜை꞉ ஸஹ || 157 ||

ஜபம் க்ருத்வா ஹோம பூஜா த்⁴யானம் க்ருத்வா விஶேஷத꞉ |
யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் கா³யத்ர்யாஸ்து விஶேஷத꞉ || 158 ||

ஸுப⁴க்தாய ஸுஶிஷ்யாய வக்தவ்யம் பூ⁴ஸுராய வை |
ப்⁴ரஷ்டேப்⁴ய꞉ ஸாத⁴கேப்⁴யஶ்ச பா³ந்த⁴வேப்⁴யோ ந த³ர்ஶயேத் || 159 ||

யத்³க்³ருஹே லிகி²தம் ஶாஸ்த்ரம் ப⁴யம் தஸ்ய ந கஸ்யசித் |
சஞ்சலாபிஸ்தி²ரா பூ⁴த்வா கமலா தத்ர திஷ்ட²தி || 160 ||

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் |
புண்யப்ரத³ம் மனுஷ்யாணாம் த³ரித்³ராணாம் நிதி⁴ப்ரத³ம் || 161 ||

மோக்ஷப்ரத³ம் முமுக்ஷூணாம் காமினாம் ஸர்வகாமத³ம் |
ரோகா³த்³வை முச்யதே ரோகீ³ ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் || 162 ||

ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம் ஸுவர்ணஸ்தேயினோ நரா꞉ |
கு³ருதல்பக³தோ வாபி பாதகான்முச்யதே ஸக்ருத் || 163 ||

அஸத்ப்ரதிக்³ரஹாச்சைவா(அ)ப⁴க்ஷ்யப⁴க்ஷாத்³விஶேஷத꞉ |
பாக²ண்டா³ன்ருதமுக்²யேப்⁴ய꞉ பட²னாதே³வ முச்யதே || 164 ||

இத³ம் ரஹஸ்யமமலம் மயோக்தம் பத்³மஜோத்³ப⁴வ |
ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யத³ம் ந்ரூணாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ || 165 ||

இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ கா³யத்ரீஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர கத²னம் நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ||

Also Read:

Sri Gayatri Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Gayatri Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top