Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Gayatri Lyrics in Telugu

Sri Gayatri Sahasranama Stotram in Telugu:

॥ శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం ॥

నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద |
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ ||
సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే |
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ || ౨ ||
బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ |
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన || ౩ ||
వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః |
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ || ౪ ||
శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకమ్ |
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనమ్ || ౫ ||
సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే |
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౬ ||
ఛన్దోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా |
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః || ౭ ||
అఙ్గన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై || ౮ ||
ధ్యానమ్ –
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ |
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుణ్డాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే || ౯ ||
అచిన్త్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ |
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా || ౧౦ ||

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమణ్డలసంస్థితా |
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా || ౧౧ ||
అకారాదిక్షకారాన్తాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ |
అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాప్యఞ్జనాద్రినివాసినీ || ౧౨ ||
అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిన్దనిభేక్షణా |
అన్తర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాన్తరాత్మికా || ౧౩ ||
అజా చాజముఖావాసాప్యరవిన్దనిభాననా |
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమణ్డలమర్దినీ || ౧౪ ||
అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యన్త్యజార్చితా |
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా || ౧౫ ||
ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా |
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ || ౧౬ ||
ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా |
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాన్తనివాసినీ || ౧౭ ||
ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాన్తరాకాశరూపిణీ |
ఆదిత్యమణ్డలగతా చాన్తరధ్వాన్తనాశినీ || ౧౮ ||
ఇన్దిరా చేష్టదా చేష్టా చేన్దీవరనిభేక్షణా |
ఇరావతీ చేన్ద్రపదా చేన్ద్రాణీ చేన్దురూపిణీ || ౧౯ ||
ఇక్షుకోదణ్డసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ |
ఇన్ద్రనీలసమాకారా చేడాపిఙ్గలరూపిణీ || ౨౦ ||

ఇన్ద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా |
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా || ౨౧ ||
ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా |
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ || ౨౨ ||
ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రన్థదాయినీ |
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా || ౨౩ ||
ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమణ్డలచారిణీ |
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా || ౨౪ ||
ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ |
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ || ౨౫ ||
ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా |
ఐన్ద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా || ౨౬ ||
ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ |
ఔర్వా హ్యౌషధసమ్పన్నా ఔపాసనఫలప్రదా || ౨౭ ||
అణ్డమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ |
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసున్దరీ || ౨౮ ||
కమలా కామినీ కాన్తా కామదా కాలకణ్ఠినీ |
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ || ౨౯ ||
కల్యాణీ కుణ్డలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ |
కురువిన్దదలాకారా కుణ్డలీ కుముదాలయా || ౩౦ ||

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ |
కమనీయగుణా కాన్తిః కలాధారా కుముద్వతీ || ౩౧ ||
కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభఞ్జినీ |
కౌమారీ కరుణాపాఙ్గీ కకువన్తా కరిప్రియా || ౩౨ ||
కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా |
కాలిన్దీ కాలికా కాఞ్చీ కలశోద్భవసంస్తుతా || ౩౩ ||
కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ |
కుమారీ కుణ్డనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా || ౩౪ ||
కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా |
కమణ్డలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ || ౩౫ ||
కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమఙ్గలా |
కస్తూరీతిలకా కమ్ప్రా కరీన్ద్రగమనా కుహూః || ౩౬ ||
కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా |
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా || ౩౭ ||
ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా |
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా || ౩౮ ||
ఖలఘ్నీ ఖణ్డితజరా ఖణ్డాఖ్యానప్రదాయినీ |
ఖణ్డేన్దుతిలకా గఙ్గా గణేశగుహపూజితా || ౩౯ ||
గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాన్ధారీ గానలోలుపా |
గౌతమీ గామినీ గాధా గన్ధర్వాప్సరసేవితా || ౪౦ ||

గోవిన్దచరణాక్రాన్తా గుణత్రయవిభావితా |
గన్ధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ || ౪౧ ||
గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ |
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ || ౪౨ ||
గిరిజా గుహ్యమాతఙ్గీ గరుడధ్వజవల్లభా |
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా || ౪౩ ||
గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమణ్డలవర్తినీ |
ఘర్మదా ఘనదా ఘణ్టా ఘోరదానవమర్దినీ || ౪౪ ||
ఘృణిమన్త్రమయీ ఘోషా ఘనసమ్పాతదాయినీ |
ఘణ్టారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ || ౪౫ ||
ఘనారిమణ్డలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ |
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ || ౪౬ ||
చటులా చణ్డికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
చతుర్భుజా చారుదన్తా చాతురీ చరితప్రదా || ౪౭ ||
చూలికా చిత్రవస్త్రాన్తా చన్ద్రమఃకర్ణకుణ్డలా |
చన్ద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చన్ద్రహాసినీ || ౪౮ ||
చన్ద్రికా చన్ద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చణ్డికా |
చఞ్చద్వాగ్వాదినీ చన్ద్రచూడా చోరవినాశినీ || ౪౯ ||
చారుచన్దనలిప్తాఙ్గీ చఞ్చచ్చామరవీజితా |
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చన్దిలా చన్ద్రరూపిణీ || ౫౦ ||

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా |
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా చన్ద్రమణ్డలదర్పణా || ౫౧ ||
చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ |
చిత్స్వరూపా చన్ద్రవతీ చన్ద్రమాశ్చన్దనప్రియా || ౫౨ ||
చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ |
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛన్దఃపరిచ్ఛదా || ౫౩ ||
ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేన్ద్రియవిసర్పిణీ |
ఛన్దోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాన్తా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ || ౫౪ ||
ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా |
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ || ౫౫ ||
జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా |
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయన్తీ జలశాలినీ || ౫౬ ||
జితేన్ద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా |
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా || ౫౭ ||
జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ |
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా || ౫౮ ||
జితాక్రాన్తమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా |
జ్వలన్తీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ || ౫౯ ||
జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుణ్డలా |
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ || ౬౦ ||

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా |
టఙ్కబాణసమాయుక్తా టఙ్కినీ టఙ్కభేదినీ || ౬౧ ||
టఙ్కీగణకృతాఘోషా టఙ్కనీయమహోరసా |
టఙ్కారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ || ౬౨ ||
డామరీ డాకినీ డింభా డుణ్డుమారైకనిర్జితా |
డామరీతన్త్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ || ౬౩ ||
డిణ్డీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా |
ఢుణ్ఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా || ౬౪ ||
నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ |
త్రిగుణా త్రిపదా తన్త్రీ తులసీ తరుణా తరుః || ౬౫ ||
త్రివిక్రమపదాక్రాన్తా తురీయపదగామినీ |
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా || ౬౬ ||
త్రికాలజ్ఞానసమ్పన్నా త్రివేణీ చ త్రిలోచనా |
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుఙ్గా తురఙ్గవదనా తథా || ౬౭ ||
తిమిఙ్గిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ |
తన్త్రమన్త్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా || ౬౮ ||
త్రిసన్ధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ |
తాటఙ్కినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ || ౬౯ ||
తన్తుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా |
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః || ౭౦ ||

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశఙ్కుపరివారితా |
తలోదరీ తిలాభూషా తాటఙ్కప్రియవాదినీ || ౭౧ ||
త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః |
తప్తకాఞ్చనసంకాశా తప్తకాఞ్చనభూషణా || ౭౨ ||
త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ |
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా || ౭౩ ||
తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభఙ్గీ తనువల్లరిః |
థాత్కారీ థారవా థాన్తా దోహినీ దీనవత్సలా || ౭౪ ||
దానవాన్తకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ |
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దున్దుభిస్వనా || ౭౫ ||
దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా |
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ || ౭౬ ||
దణ్డకారణ్యనిలయా దణ్డినీ దేవపూజితా |
దేవవన్ద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః || ౭౭ ||
దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ |
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ || ౭౮ ||
ధురన్ధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ |
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా || ౭౯ ||
ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా |
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ || ౮౦ ||

నన్దా నన్దప్రియా నిద్రా నృనుతా నన్దనాత్మికా |
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకణ్ఠసమాశ్రయా || ౮౧ ||
నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః |
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరఞ్జనా || ౮౨ ||
నాదబిన్దుకలాతీతా నాదబిన్దుకలాత్మికా |
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా || ౮౩ ||
నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా |
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ || ౮౪ ||
నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా |
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ || ౮౫ ||
నన్దజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ |
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా || ౮౬ ||
నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ |
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ || ౮౭ ||
నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా |
నూపురాక్రాన్తచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ || ౮౮ ||
నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా |
నన్దనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ || ౮౯ ||
పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా |
పఞ్చకోశవినిర్ముక్తా పఞ్చపాతకనాశినీ || ౯౦ ||

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పఞ్చికా పఞ్చరూపిణీ |
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ || ౯౧ ||
పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుణ్డరీకనిభేక్షణా |
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ || ౯౨ ||
పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ |
ప్రజాపతిః పరిశ్రాన్తా పర్వతస్తనమణ్డలా || ౯౩ ||
పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా |
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ || ౯౪ ||
పశుపాశవినిర్ముక్తా పురన్ధ్రీ పురవాసినీ |
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా || ౯౫ ||
పతివ్రతా పవిత్రాఙ్గీ పుష్పహాసపరాయణా |
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ || ౯౬ ||
పట్టిపాశధరా పఙ్క్తిః పితృలోకప్రదాయినీ |
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ || ౯౭ ||
ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా |
పుణ్డరీకపురావాసా పుణ్డరీకసమాననా || ౯౮ ||
పృథుజఙ్ఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ |
ప్రవాలశోభా పిఙ్గాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా || ౯౯ ||
ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః |
పఞ్చవర్ణా పఞ్చవాణీ పఞ్చికా పఞ్జరస్థితా || ౧౦౦ ||

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః |
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావనీ పావకద్యుతిః || ౧౦౧ ||
పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ |
పీతాఙ్గీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ || ౧౦౨ ||
పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా |
పఞ్చభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ || ౧౦౩ ||
పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా |
పఞ్చాఙ్గీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ || ౧౦౪ ||
పుష్పకాణ్డస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా |
ప్రాణప్రియా పఞ్చశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ || ౧౦౫ ||
పఞ్చమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ |
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగన్ధినీ || ౧౦౬ ||
పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా |
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ || ౧౦౭ ||
ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః |
ఫణీన్ద్రభోగశయనా ఫణిమణ్డలమణ్డితా || ౧౦౮ ||
బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా |
బలభద్రప్రియా వన్ద్యా బడవా బుద్ధిసంస్తుతా || ౧౦౯ ||
బన్దీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా |
బాన్ధవీ బోధితా బుద్ధిర్బన్ధూకకుసుమప్రియా || ౧౧౦ ||

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా |
బృహస్పతిస్తుతా బృన్దా బృన్దావనవిహారిణీ || ౧౧౧ ||
బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా |
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా || ౧౧౨ ||
బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ |
బిన్దునాదకలాతీతా బిన్దునాదస్వరూపిణీ || ౧౧౩ ||
బద్ధగోధాఙ్గులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ |
బృన్దారకా బృహత్స్కన్ధా బృహతీ బాణపాతినీ || ౧౧౪ ||
బృన్దాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా |
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా || ౧౧౫ ||
బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిన్దుదర్పణా |
బాలా బాణాసనవతీ బడబానలవేగినీ || ౧౧౬ ||
బ్రహ్మాణ్డబహిరన్తఃస్థా బ్రహ్మకఙ్కణసూత్రిణీ |
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ || ౧౧౭ ||
భద్రకాలీ భుజఙ్గాక్షీ భారతీ భారతాశయా |
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ || ౧౧౮ ||
భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా |
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా || ౧౧౯ ||
భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా |
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా || ౧౨౦ ||

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబన్ధవిమోచినీ |
భజనీయా భూతధాత్రీరఞ్జితా భువనేశ్వరీ || ౧౨౧ ||
భుజఙ్గవలయా భీమా భేరుణ్డా భాగధేయినీ |
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా || ౧౨౨ ||
మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా |
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా || ౧౨౩ ||
మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ || ౧౨౪ ||
మన్దోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా |
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ || ౧౨౫ ||
మాహేన్ద్రీ మేరుతనయా మన్దారకుసుమార్చితా |
మఞ్జుమఞ్జీరచరణా మోక్షదా మఞ్జుభాషిణీ || ౧౨౬ ||
మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా |
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా || ౧౨౭ ||
మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా |
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకున్దపదవిక్రమా || ౧౨౮ ||
మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ |
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ || ౧౨౯ ||
యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా |
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ || ౧౩౦ ||

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ |
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా || ౧౩౧ ||
యకారాదిహకారాన్తా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ |
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయఙ్కరీ || ౧౩౨ ||
రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః |
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా || ౧౩౩ ||
రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా |
రాకేశీ రూపసమ్పన్నా రత్నసింహాసనస్థితా || ౧౩౪ ||
రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగన్ధానులేపనా |
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా || ౧౩౫ ||
రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా |
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా || ౧౩౬ ||
రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ |
రామచన్ద్రపదాక్రాన్తా రావణచ్ఛేదకారిణీ || ౧౩౭ ||
రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా |
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లిఙ్గధారిణీ || ౧౩౮ ||
లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా |
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ || ౧౩౯ ||
వరదా వన్దితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః |
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ || ౧౪౦ ||

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా |
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ || ౧౪౧ ||
వాయుమణ్డలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా |
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసున్ధరా || ౧౪౨ ||
వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ |
వేదాక్షరపరీతాఙ్గీ వాజపేయఫలప్రదా || ౧౪౩ ||
వాసవీ వామజననీ వైకుణ్ఠనిలయా వరా |
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా || ౧౪౪ ||
శాకంభరీ శివా శాన్తా శారదా శరణాగతిః |
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ || ౧౪౫ ||
శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ |
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసన్ధానకారిణీ || ౧౪౬ ||
శరావతీ శరానన్దా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా |
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా || ౧౪౭ ||
శ్రీమతీ శ్రీధరానన్దా శ్రవణానన్దదాయినీ |
శర్వాణీ శర్వరీవన్ద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా || ౧౪౮ ||
షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ |
షడఙ్గరూపసుమతీ సురాసురనమస్కృతా || ౧౪౯ ||
సరస్వతీ సదాధారా సర్వమఙ్గలకారిణీ |
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా || ౧౫౦ ||

సర్వావాసా సదానన్దా సుస్తనీ సాగరాంబరా |
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబన్ధుపరాక్రమా || ౧౫౧ ||
సప్తర్షిమణ్డలగతా సోమమణ్డలవాసినీ |
సర్వజ్ఞా సాన్ద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా || ౧౫౨ ||
సర్వోత్తుఙ్గా సఙ్గహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా |
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః || ౧౫౩ ||
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ |
క్షౌమవస్త్రపరీతాఙ్గీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా || ౧౫౪ ||
గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ |
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా || ౧౫౫ ||
ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద |
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసమ్పత్తిదాయకమ్ || ౧౫౬ ||
ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి |
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ || ౧౫౭ ||
జపం కృత్వా హోమ పూజా ధ్యానం కృత్వా విశేషతః |
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః || ౧౫౮ ||
సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై |
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాన్ధవేభ్యో న దర్శయేత్ || ౧౫౯ ||
యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ |
చఞ్చలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి || ౧౬౦ ||

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదమ్ || ౧౬౧ ||
మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదమ్ |
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ || ౧౬౨ ||
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః |
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ || ౧౬౩ ||
అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః |
పాఖణ్డానృతముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే || ౧౬౪ ||
ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ |
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః || ౧౬౫ ||
ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కన్ధే గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః ||

Also Read:

Sri Gayatri Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Gayatri Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top