Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in English

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in English

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 English Lyrics:

gangastottarasatanamavalih 2
Om gangayai namah । mahabhadrayai । mahamayayai । varapradayai ।
nandinyai । padmanilayayai । mīnaksyai । padmavaktrayai । bhagiratyai ।
padmabhṛte । jnanamudrayai । ramayai । parayai । kamarupayai ।
mahavidyayai । mahapatakanasinyai । mahasrayayai । malinyai ।
mahabhogayai । mahabhujayai namah ॥ 20 ॥

Om mahabhagayai namah । mahotsahayai । divyangayai । suravanditayai ।
bhagavatyai । mahapasayai । mahakarayai । mahankusayai । vītayai ।
vimalayai । visvayai । vidyunmalayai । vaisnavyai । candrikayai ।
candravadanayai । candralekhavibhusitayai । sucyai । surasayai ।
devyai । divyalankarabhusitayai namah ॥ 40 ॥

Om sītalayai namah । vasudhayai । komalayai । mahabhadrayai । mahabalayai ।
bhogadayai । bharatyai । bhamayai । govindayai । gomatyai । sivayai ।
jatilayai । himalayavasayai । kṛsnayai । visnurupinyai । vaisnavyai ।
visnupadasambhavayai । visnulokasadhanayai । saudamanyai ।
sudhamurtyai namah ॥ 60 ॥

Om subhadrayai namah । surapujitayai । suvasinyai । sunasayai ।
vinidrayai । mīnalocanayai । pavitrarupinyai । visalaksyai ।
sivajayayai । mahaphalayai । trayīmurtaye । trikalajnayai । trigunayai ।
sastrarupinyai । samsararnavatarakayai । svacchapradayai । svaratmikayai ।
sakalapapavinasakayai । sivasya jatasthitayai । mahadevyai namah ॥ 80 ॥

Om makaravahinyai namah । dhumralocanamardanayai ।
sarvadevastutayai । saumyayai । surasuranamaskṛtayai । karunyayai ।
aparadhadharayai । rupasaubhagyadayinyai । raksakayai । vararohayai ।
amṛtakalasadharinyai । varijasanayai । citrambarayai । citragandhayai ।
citramalyavibhusitayai । kantayai । kamapradayai । vandyayai ।
muniganasupujitayai । svetananayai namah ॥ 100 ॥

Om nīlabhujayai namah । tarayai । abhayapradayai । anugrahapradayai ।
niranjanayai । makarasanayai । nīlajanghayai ।
brahmavisnusivatmikayai namah ॥ 108 ॥

iti gangastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read Ganga 2 108 Names:

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *