Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Punjabi

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Punjabi Lyrics:

ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੨
ॐ ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਮਾਹਾਮਾਯਾਯੈ । ਵਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ।
ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ । ਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾਯੈ । ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ । ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯੈ । ਭਾਗਿਰਤ੍ਯੈ ।
ਪਦ੍ਮਭਤੇ । ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਯੈ । ਰਮਾਯੈ । ਪਰਾਯੈ । ਕਾਮਰੂਪਾਯੈ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ । ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਮਹਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ । ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ।
ਮਹਾਭੋਗਾਯੈ । ਮਹਾਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਮਹਾਭਾਗਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯੈ । ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯੈ । ਸੁਰਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ।
ਭਗਵਤ੍ਯੈ । ਮਹਾਪਾਸ਼ਾਯੈ । ਮਹਾਕਾਰਾਯੈ । ਮਹਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਯੈ । ਵੀਤਾਯੈ ।
ਵਿਮਲਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੈ । ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਮਾਲਾਯੈ । ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਲੇਖਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ । ਸ਼ੁਚ੍ਯੈ । ਸੁਰਸਾਯੈ ।
ਦੇਵ੍ਯੈ । ਦਿਵ੍ਯਾਲਙ੍ਕਾਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਸ਼ੀਤਲਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਸੁਧਾਯੈ । ਕੋਮਲਾਯੈ । ਮਾਹਾਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਮਹਾਬਲਾਯੈ ।
ਭੋਗਦਾਯੈ । ਭਾਰਤ੍ਯੈ । ਭਾਮਾਯੈ । ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯੈ । ਗੋਮਤ੍ਯੈ । ਸ਼ਿਵਾਯੈ ।
ਜਟਿਲਾਯੈ । ਹਿਮਾਲਯਵਾਸਾਯੈ । ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣ੍ਯੈ । ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਾਦਸਮ੍ਭਵਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਸਾਧਨਾਯੈ । ਸੌਦਾਮਨ੍ਯੈ ।
ਸੁਧਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਸੁਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਰਪੂਜਿਤਾਯੈ । ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯੈ । ਸੁਨਾਸਾਯੈ ।
ਵਿਨਿਦ੍ਰਾਯੈ । ਮੀਨਲੋਚਨਾਯੈ । ਪਵਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ।
ਸ਼ਿਵਜਾਯਾਯੈ । ਮਹਾਫਲਾਯੈ । ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯੈ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯੈ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ । ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕਾਯੈ । ਸ੍ਵਚ੍ਛਪ੍ਰਦਾਯੈ । ਸ੍ਵਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ।
ਸਕਲਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯੈ । ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਜਟਾਸ੍ਥਿਤਾਯੈ । ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਮਕਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨਮਰ੍ਦਨਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤੁਤਾਯੈ । ਸੌਮ੍ਯਾਯੈ । ਸੁਰਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਾਯੈ । ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਯੈ ।
ਅਪਰਾਧਧਰਾਯੈ । ਰੂਪਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯੈ । ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ ।
ਅਮਤਕਲਸ਼ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਵਾਰਿਜਾਸਨਾਯੈ । ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਯੈ । ਚਿਤ੍ਰਗਨ੍ਧਾਯੈ ।
ਚਿਤ੍ਰਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ । ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ । ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯੈ । ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯੈ ।
ਮੁਨਿਗਣਸੁਪੂਜਿਤਾਯੈ । ਸ਼੍ਵੇਤਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨੀਲਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ । ਤਾਰਾਯੈ । ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯੈ । ਅਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਦਾਯੈ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯੈ । ਮਕਰਾਸਨਾਯੈ । ਨੀਲਜਙ੍ਘਾਯੈ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read Ganga 2 108 Names:

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top