Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Oriya

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Oriya Lyrics:

ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨
ଓଂ ଗଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ । ମହାଭଦ୍ରାୟୈ । ମାହାମାୟାୟୈ । ଵରପ୍ରଦାୟୈ ।
ନନ୍ଦିନ୍ୟୈ । ପଦ୍ମନିଲୟାୟୈ । ମୀନାକ୍ଷ୍ୟୈ । ପଦ୍ମଵକ୍ତ୍ରାୟୈ । ଭାଗିରତ୍ୟୈ ।
ପଦ୍ମଭୃତେ । ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାୟୈ । ରମାୟୈ । ପରାୟୈ । କାମରୂପାୟୈ ।
ମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ । ମହାପାତକନାଶିନ୍ୟୈ । ମହାଶ୍ରୟାୟୈ । ମାଲିନ୍ୟୈ ।
ମହାଭୋଗାୟୈ । ମହାଭୁଜାୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମହାଭାଗାୟୈ ନମଃ । ମହୋତ୍ସାହାୟୈ । ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗାୟୈ । ସୁରଵନ୍ଦିତାୟୈ ।
ଭଗଵତ୍ୟୈ । ମହାପାଶାୟୈ । ମହାକାରାୟୈ । ମହାଙ୍କୁଶାୟୈ । ଵୀତାୟୈ ।
ଵିମଲାୟୈ । ଵିଶ୍ଵାୟୈ । ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମାଲାୟୈ । ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରିକାୟୈ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଵଦନାୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଵିଭୂଷିତାୟୈ । ଶୁଚ୍ୟୈ । ସୁରସାୟୈ ।
ଦେଵ୍ୟୈ । ଦିଵ୍ୟାଲଙ୍କାରଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଶୀତଲାୟୈ ନମଃ । ଵସୁଧାୟୈ । କୋମଲାୟୈ । ମାହାଭଦ୍ରାୟୈ । ମହାବଲାୟୈ ।
ଭୋଗଦାୟୈ । ଭାରତ୍ୟୈ । ଭାମାୟୈ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟୈ । ଗୋମତ୍ୟୈ । ଶିଵାୟୈ ।
ଜଟିଲାୟୈ । ହିମାଲୟଵାସାୟୈ । କୃଷ୍ଣାୟୈ । ଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣ୍ୟୈ । ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ।
ଵିଷ୍ଣୁପାଦସମ୍ଭଵାୟୈ । ଵିଷ୍ଣୁଲୋକସାଧନାୟୈ । ସୌଦାମନ୍ୟୈ ।
ସୁଧାମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ସୁଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । ସୁରପୂଜିତାୟୈ । ସୁଵାସିନ୍ୟୈ । ସୁନାସାୟୈ ।
ଵିନିଦ୍ରାୟୈ । ମୀନଲୋଚନାୟୈ । ପଵିତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ । ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ।
ଶିଵଜାୟାୟୈ । ମହାଫଲାୟୈ । ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୟେ । ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟୈ । ତ୍ରିଗୁଣାୟୈ ।
ଶାସ୍ତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ । ସଂସାରାର୍ଣଵତାରକାୟୈ । ସ୍ଵଚ୍ଛପ୍ରଦାୟୈ । ସ୍ଵରାତ୍ମିକାୟୈ ।
ସକଲପାପଵିନାଶକାୟୈ । ଶିଵସ୍ୟ ଜଟାସ୍ଥିତାୟୈ । ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ମକରଵାହିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଧୂମ୍ରଲୋଚନମର୍ଦନାୟୈ ।
ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାୟୈ । ସୌମ୍ୟାୟୈ । ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତାୟୈ । କାରୁଣ୍ୟାୟୈ ।
ଅପରାଧଧରାୟୈ । ରୂପସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ । ରକ୍ଷକାୟୈ । ଵରାରୋହାୟୈ ।
ଅମୃତକଲଶଧାରିଣ୍ୟୈ । ଵାରିଜାସନାୟୈ । ଚିତ୍ରାମ୍ବରାୟୈ । ଚିତ୍ରଗନ୍ଧାୟୈ ।
ଚିତ୍ରମାଲ୍ୟଵିଭୂଷିତାୟୈ । କାନ୍ତାୟୈ । କାମପ୍ରଦାୟୈ । ଵନ୍ଦ୍ୟାୟୈ ।
ମୁନିଗଣସୁପୂଜିତାୟୈ । ଶ୍ଵେତାନନାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ନୀଲଭୁଜାୟୈ ନମଃ । ତାରାୟୈ । ଅଭୟପ୍ରଦାୟୈ । ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରଦାୟୈ ।
ନିରଞ୍ଜନାୟୈ । ମକରାସନାୟୈ । ନୀଲଜଙ୍ଘାୟୈ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read Ganga 2 108 Names:

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top