Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Gayatri Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics:

गायत्र्यष्टोत्तरशतनामावलिः
ॐ तरुणादित्यसङ्काशायै नमः । सहस्रनयनोज्ज्वलायै । विचित्रमालाभरणायै । तुहिनाचलवासिन्यै । वरदाभयहस्ताब्जायै । रेवातीरनिवासिन्यै । प्रणित्ययविशेषज्ञायै । यन्त्राकृतविराजितायै । भद्रपादप्रियायै । गोविन्दपथगामिन्यै । देवगणसन्तुष्टायै । वनमालाविभूषितायै । स्यन्नोत्तमसंस्थायै । धीरजीमूतनिस्वनायै । मत्तमातङ्गगमनायै । हिरण्यकमलासनायै । धियै । जनोद्धारनिरतायै । योगिन्यै । योगधारिण्यै नमः ॥ २०॥

ॐ नटनाट्यैकनिरतायै नमः । प्रणवाद्यक्षरात्मिकायै । घोराचारक्रियासक्तायै । दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै । यादवेन्द्रकुलोद्भूत्यै । तुरीयपथगामिन्यै । गायत्र्यै । गोमत्यै । गङ्गायै । गौतम्यै । गरुडासनायै । गेयगानप्रियायै । गौर्यै । गोविन्दपूजितायै । गन्धर्वनागरागारायै । गौवर्णायै । गणेश्वर्यै । गुणाश्रयायै । गुणवत्यै । गह्वरायै नमः ॥ ४०॥

ॐ गणपूजितायै नमः । गुणत्रयसमायुक्तायै । गुणत्रयविवर्धितायै । गुणावासायै । गुणाधारायै । गुह्यगन्धस्वरूपिण्यै । गार्ग्यप्रियायै । गुरुपदायै । गुह्यलिङ्गाङ्गधारिण्यै । सावित्र्यै । सूर्यतनयायै । सुषुम्नानाडिभेदिन्यै । सुप्रकाशायै । सुखासीनायै । सुमत्यै । सुरपूजितायै । सुघप्तव्यवस्थायै । सुघटित सुदत्यसुन्दर्यै । सागराम्बरायै । सुधांशुबिम्बवदनायै नमः ॥ ६०॥

ॐ सुस्तन्यै नमः । सुविलोचनायै । सीतायै । सत्त्वाश्रयायै । सन्ध्यायै । सुफलायै । सुविधायिन्यै । सुभ्रुवे । सुवासायै । सुश्रोण्यै । संसारार्णवतारिण्यै । सामगानप्रियायै । साध्विवैष्णव्यै । सर्वाभरणभूषितायै । विमलाकारायै । माहेन्द्र्यै । मन्त्ररूपिण्यै । महालक्ष्म्यै । महासिद्ध्यै । महामायायै नमः ॥ ८०॥

ॐ महेश्वर्यै नमः । मोहिन्यै । मदनाकारायै । मधुसूदनचोदितायै । मीनायै । मधुरावासायै । नागेन्द्रतनयायै । उमायै । त्रिविक्रमपदाक्रान्तायै । त्रिस्वर्गायै । त्रिलोचनायै । संस्थितायै । सूर्यमण्डलमध्यस्थायै । वह्निमण्डलमध्यस्थायै । वायुमण्डलसंस्थितायै । व्योममण्डलमध्यस्थायै । चक्रिण्यै । चक्ररूपिण्यै । कालचक्रवितानस्थायै । चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः ॥ १००॥

ॐ ज्योत्स्नातपामलिप्ताङ्ग्यै नमः । महामारुतवीजितायै । सर्वमन्त्राश्रयायै । धेणवे । पापघ्न्यै । परमेश्वर्यै । शारदायै । महादेव्यै नमः ॥ १०८॥

इति गायत्र्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read Gayatri 108 Names:

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *