Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Gayatri Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ । ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ವಿಚಿತ್ರಮಾಲಾಭರಣಾಯೈ । ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ । ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಣಿತ್ಯಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ । ಯನ್ತ್ರಾಕೃತವಿರಾಜಿತಾಯೈ । ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗೋವಿನ್ದಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ । ದೇವಗಣಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ । ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ । ಸ್ಯನ್ನೋತ್ತಮಸಂಸ್ಥಾಯೈ । ಧೀರಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯೈ । ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯೈ । ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾಯೈ । ಧಿಯೈ ।
ಜನೋದ್ಧಾರನಿರತಾಯೈ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ । ಯೋಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನಟನಾಟ್ಯೈಕನಿರತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಘೋರಾಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯೈ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಯಾದವೇನ್ದ್ರಕುಲೋದ್ಭೂತ್ಯೈ । ತುರೀಯಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ । ಗೋಮತ್ಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ । ಗೌತಮ್ಯೈ । ಗರುಡಾಸನಾಯೈ । ಗೇಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ । ಗೋವಿನ್ದಪೂಜಿತಾಯೈ । ಗನ್ಧರ್ವನಾಗರಾಗಾರಾಯೈ । ಗೌವರ್ಣಾಯೈ । ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಗುಣವತ್ಯೈ । ಗಹ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಗುಣತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ । ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಧಿತಾಯೈ । ಗುಣಾವಾಸಾಯೈ । ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ । ಗುಹ್ಯಗನ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗುರುಪದಾಯೈ । ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ । ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ । ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಭೇದಿನ್ಯೈ । ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯೈ । ಸುಖಾಸೀನಾಯೈ । ಸುಮತ್ಯೈ । ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ । ಸುಘಪ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ । ಸುಘಟಿತ ಸುದತ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಸಾಗರಾಮ್ಬರಾಯೈ । ಸುಧಾಂಶುಬಿಮ್ಬವದನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುವಿಲೋಚನಾಯೈ । ಸೀತಾಯೈ । ಸತ್ತ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ । ಸುಫಲಾಯೈ । ಸುವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ । ಸುಭ್ರುವೇ । ಸುವಾಸಾಯೈ । ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ । ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸಾಧ್ವಿವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ । ವಿಮಲಾಕಾರಾಯೈ । ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ । ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಮದನಾಕಾರಾಯೈ । ಮಧುಸೂದನಚೋದಿತಾಯೈ । ಮೀನಾಯೈ । ಮಧುರಾವಾಸಾಯೈ । ನಾಗೇನ್ದ್ರತನಯಾಯೈ । ಉಮಾಯೈ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ । ತ್ರಿಸ್ವರ್ಗಾಯೈ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ । ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ।
ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ । ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಕಾಲಚಕ್ರವಿತಾನಸ್ಥಾಯೈ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪಾಮಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾಯೈ । ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಧೇಣವೇ । ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ । ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಶಾರದಾಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Gayatri 108 Names:

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil