Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Gayatri Ashtottara Shatanamavali English Lyrics:

gayatryastottarasatanamavalih
Om tarunadityasankasayai namah । sahasranayanojjvalayai । vicitramalabharanayai । tuhinacalavasinyai । varadabhayahastabjayai । revatiranivasinyai । pranityayavisesajñayai । yantrakrtavirajitayai । bhadrapadapriyayai । govindapathagaminyai । devaganasantustayai ।
vanamalavibhusitayai । syannottamasamsthayai । dhirajimutanisvanayai । mattamatangagamanayai । hiranyakamalasanayai । dhiyai । janoddharaniratayai । yoginyai । yogadharinyai namah ॥ 20 ॥

Om natanatyaikaniratayai namah । pranavadyaksaratmikayai । ghoracarakriyasaktayai । daridryacchedakarinyai । yadavendrakulodbhutyai । turiyapathagaminyai । gayatryai । gomatyai । gangayai । gautamyai । garudasanayai । geyaganapriyayai । gauryai । govindapujitayai ।
gandharvanagaragarayai । gauvarnayai । ganesvaryai । gunasrayayai । gunavatyai । gahvarayai namah ॥ 40 ॥

Om ganapujitayai namah । gunatrayasamayuktayai । gunatrayavivardhitayai । gunavasayai । gunadharayai । guhyagandhasvarupinyai । gargyapriyayai । gurupadayai । guhyalingangadharinyai । savitryai । suryatanayayai । susumnanadibhedinyai । suprakasayai । sukhasinayai । sumatyai । surapujitayai । sughaptavyavasthayai । sughatita sudatyasundaryai । sagarambarayai । sudhamsubimbavadanayai namah ॥ 60 ॥

Om sustanyai namah । suvilocanayai । sitayai । sattvasrayayai । sandhyayai । suphalayai । suvidhayinyai । subhruve । suvasayai । susronyai । samsararnavatarinyai । samaganapriyayai । sadhvivaisnavyai । sarvabharanabhusitayai । vimalakarayai । mahendryai । mantrarupinyai । mahalaksmyai । mahasiddhyai । mahamayayai namah ॥ 80 ॥

Om mahesvaryai namah । mohinyai । madanakarayai । madhusudanacoditayai । minayai । madhuravasayai । nagendratanayayai । umayai । trivikramapadakrantayai । trisvargayai । trilocanayai । samsthitayai । suryamandalamadhyasthayai । vahnimandalamadhyasthayai । vayumandalasamsthitayai । vyomamandalamadhyasthayai । cakrinyai । cakrarupinyai । kalacakravitanasthayai । candramandaladarpanayai namah ॥ 100 ॥

Om jyotsnatapamaliptangyai namah । mahamarutavijitayai । sarvamantrasrayayai । dhenave । papaghnyai । paramesvaryai । saradayai । mahadevyai namah ॥ 108 ॥

iti gayatryastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read Gayatri 108 Names:

108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *