Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Kannada

Kaveri Ashtottara Shatanama Kannada Lyrics:

॥ ಕಾವೇರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾನಿ ॥

ಓಂ ಅನನ್ತ-ಗುಣ-ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಕಪುಷ್ಕರ-ಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಸ್ವಾದು-ಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿ-ನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾನ್ತ-ಕೀರ್ತಿ-ತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ । 5 ।

ಓಂ ಆಶುಗಾಗಮ-ವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣೋಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾ-ನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಜನ-ದೂರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾನನ್ದ-ದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಋಷಿಸಂಘ-ಸುಸಂವೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರಯ-ವಿಮೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲುಪ್ತ-ಧರ್ಮ-ಜನೋದ್ಧಾರಾಯೈ ಲ್
ಓಂ ಲೂನಭಾವ-ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏದಿತಾಖಿಲ-ಲೋಕಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । 15 ।

ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ-ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರನಾದ-ನಿನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧೀಕೃತ-ಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಗುಣ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾಸೀನ್ಯ-ನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅನ್ತಃಕರಣ-ಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಛ-ಸ್ವಚ್ಛ-ಜಲಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಖ್ಯ-ನದೀ-ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾ-ಪೂರ್ಣ-ಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವೇರೀ-ನಾಮ-ವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । 25 ।

ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ-ಫಲ-ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮ್ಬಕೋಣ-ಕ್ಷೇತ್ರ-ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌತುಕಪ್ರಥಮ-ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗರಾಜ-ರಥೋತ್ಸಾಹ-ರಂಗಸ್ಥಲ-ಸುಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಾವಳಿ-ಸಮಾಕ್ರಾನ್ತ-ಕಲ್ಲೋಲಾವಳಿ-ಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಗಜಾರಣ್ಯ-ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣ-ಪ್ರವಾಹ-ಜನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಖ್ಯ-ಶಿಲಾ-ಮದ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾಸನ-ಭಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನ-ಗಮ್ಭೀರ-ನಿನದ-ನಿರ್ಜರಪ್ರಾಪ್ತ-ನಿರ್ಝರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಪುಷ್ಕರ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 35 ।

ಓಂ ಚತುರಾನನ-ಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋಲದೇಸ-ಜನೋದ್ಧಾರ-ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲ-ಪ್ರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚುಂಚಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಮಾನೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮದೋಷ-ನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪ-ಸರಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠ-ನದೀ-ನದ-ಗರೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಝಂಕಾರನಾದ-ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ-ಷಟ್ಪದಾಳಿ-ಸಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನೈಕ-ಸಾಧನ-ಪರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಞಪ್ತಿಮಾತ್ರರ್ತಿ-ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಿಟ್ಟಿಭಾರಾವಸ-ವ್ಯಾಜ-ದಿವಿಜ-ಸ್ತುತಿ-ಪಾತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಂಕಾರನಾದ-ಸಮ್ಭೇದ-ಝರ್ಝರೀಕೃತ-ಪರ್ವತಾಯೈ ನಮಃ । 45 ।

ಓಂ ಡಾಕಿನೀ-ಶಾಕಿನೀ-ಸಂಘನೀ-ವಾರಣ-ಸರಿತ್ತಟಾಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾ-ನಿನಾದ-ವಾರೀಣ-ಪಾರ್ವತೀಶ-ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾನ್ತವಾಚ್ಯ-ದ್ವಿಜಾಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ-ಸಾಧನ-ತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಾವಲಿ-ಸಂವಿದ್ಧ-ಮೃದು-ವಾಲುಕ-ಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿಜನ-ಸತ್ಕಾರ-ನಿವೇಶಿತ-ಶಿಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ತಾಪತ್ರಯ-ತರೂನ್ಮೂಲ-ಗಂಗಾದಿಭಿರಭಿಷ್ಟುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ತ-ಪ್ರಮಥ-ಸಂಸೇವ್ಯ-ಸಾಮ್ಭ-ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ-ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾ-ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ-ಸತ್ಕಾರಶೀಲ-ಲೋಕ-ಸುಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ-ಜನೋದ್ಧಾರ-ನಿರ್ವಿಚಾರ-ದಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ-ಮಾನ-ಮದಾನ್ಧಾದಿ-ಮರ್ತ್ಯ-ನಿರ್ವರ್ತನ-ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 55 ।

ಓಂ ನಮಜ್ಜನೋದ್ಧಾರ-ಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮಜ್ಜಜ್ಜನ-ಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾರಿಕೇತು-ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾ-ತೀರ್ಥಾಧಿ-ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಜನ-ಮನೋಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಾನಾರೂಪ-ಫಲ-ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ-ಕೃಪಾ-ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ-ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಭೂತ-ಸಮಸ್ತಾಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶು-ಪಕ್ಷ್ಯಾದಿ-ಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ । 65 ।

ಓಂ ಪಾಪತೂಲಾಗ್ನಿ-ಸದೃಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಿಷ್ಠಜನ-ಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣೀನ್ದ್ರ-ಕೀರ್ತಿತ-ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾನ-ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಜನ್ಮ-ತಪೋ-ಯೋಗ-ಫಲಸಂಪ್ರಾಪ್ತ-ದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಬಾಹುರೂಪ-ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥ-ಸ್ವಮಾತೃಕ-ಜಲಾರ್ಥಿನಾಂ\
ಕಲಮಕ್ಷೇತ್ರ-ಶಾಲ್ಯನ್ನ-ದಾನ-ನಿರ್ಜಿತ-ವಿತ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಕೃತ-ಸಂತೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರ-ಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರತೀ-ಸಮಾಕ್ರನ್ತ-ತುಲಾಮಾಸ-ಜಲಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಜ್ಜದ್ದುರ್ಜನ-ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮ-ದುರ್ಜಯಾಂಹಃ ಪ್ರಮಾರ್ಜನ್ಯೈ ನಮಃ । 75 ।

ಓಂ ಮಾಘ-ವೈಶಾಕಾದಿ-ಮಾಸ-ಸ್ನಾನ-ಸ್ಮರಣ-ಸೌಖ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞ-ದಾನ-ತಪಃ-ಕರ್ಮಕೋಟಿ-ಪುಣ್ಯ-ಫಲ-ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷ-ಗನ್ಧರ್ವ-ಸಿದ್ಧಾದ್ಯೈರಭಿಷ್ಟುತ-ಪದದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುನಾಥ-ಪದದ್ವನ್ದ್ವ-ವಿರಾಜಿತ-ಶಿಲಾತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮನಾಥಪುರಕ್ಷೇತ್ರ-ಕಾಮಧೇನು-ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಲವೋದಕ-ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರ-ನಿರ್ವಣ-ಪದ-ದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಿವಾಸ-ಸದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲನಾ-ರತ್ನ-ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘೂಕೃತ-ಸ್ವರ್ಗ-ಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯ-ಗುಣ-ಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ । 85 ।

ಓಂ ವಹ್ನಿಪುಷ್ಕರ-ಸಾನ್ನಿದ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಿತಾಖಿಲ-ಲೋಕಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ-ಕ್ಷೇತ್ರ-ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಯಾನ-ಸಮಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕಾಲ-ವನ್ದ್ಯ-ಚರಣಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮ-ನಿರತ-ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಸ್ಯ-ಮಾತೃ-ಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿ-ಜಿತ-ಸೋರ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣ-ಸಂಶುದ್ಧ-ತಾಪತ್ರಯ-ಜನಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಜ್ಜನೋದ್ಧಾರ-ಸನ್ಧಾನಸಮರ್ಥ-ಸ್ವ-ಪ್ರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 95 ।

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾದಿ-ದೇವೀಭಿರಭಿವನ್ದಿತ-ನಿರ್ಝರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹ್ಯಶೈಲ-ಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹ್ಯಾಸಹ್ಯ-ಜನ-ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಾಮೀಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಾರ್ಥ-ಚತುಷ್ಟಯಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸೌಭರಿಕ್ಷೇತ್ರ-ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಫಲ-ದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟ-ದೂರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗ-ಫಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮೇಶ-ಲೋಕೇಶ\-ಸಿದ್ಧಬೃನ್ದಾರ-ವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 105 ।

ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರ-ತೀರ್ಥಾದಿ-ಸೀಮಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾನಾಥ-ಸುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾತಲಾಖಿಲಾನನ್ದ-ಕ್ಷೇಮ-ಶ್ರೀ-ವಿಜಯಾವಹಾಯೈ ನಮಃ । 108।
॥ ಇತಿ ಕಾವೇರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri | Kaverya Ashtottara Shatanama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top